ဗျာဒိတ်ကျမ်း - ၇

လူတစ်သိန်းလေးသောင်းလေးထောင်
1ထိုနောက်မှ မြေကြီး၊ ပင်လယ်၊ သစ်ပင်များတို့၌ လေမလာစေခြင်းငှာ၊ ကောင်းကင်တမန်လေးပါးတို့သည် မြေ၏ လေးမျက်နှာလေတို့ကို ကိုင်၍၊ မြေလေးမျက်နှာ၌ ရပ်နေသည်ကို ငါမြင်၏။-ယေ၊ ၄၉:၃၆။ ဒံ၊ ၇:၂။ ဇာ၊ ၆:၅။ 2အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ တံဆိပ်ပါသော ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည် အရှေ့မျက်နှာက တက်လာသည်ကို ငါမြင်၏။ သူသည်လည်း မြေနှင့်ပင်လယ်ကို ညှဥ်းဆဲရသောအခွင့်ရှိသော ကောင်းကင်တမန်လေးပါးကို အသံလွှင့်၍၊- 3ငါတို့ဘုရားသခင်၏ ကျွန်တို့ကို နဖူး၌ တံဆိပ်မခတ်မီတိုင်အောင်၊ မြေ၊ ပင်လယ်၊ သစ်ပင်တို့ကို မညှဥ်းဆဲပါနှင့်ဟု ကြီးသောအသံနှင့် ကြွေးကြော်လေ၏။-ယေဇ၊ ၉:၄၊၆။ 4တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုခံရသောသူ အရေအတွက်ကို ငါကြား၍၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ အသီးအသီးသော အမျိုးအနွယ်ထဲက လူတစ်သိန်းလေးသောင်းလေးထောင် တို့သည် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ခံရကြ၏။- 5ယုဒအမျိုးထဲက တစ်သောင်းနှစ်ထောင်၊ ရုဗင်အမျိုးထဲက တစ်သောင်းနှစ်ထောင်၊ ဂဒ်အမျိုးထဲက တစ်သောင်းနှစ်ထောင်။- 6အာရှာအမျိုးထဲက တစ်သောင်းနှစ်ထောင်၊ နဿလိအမျိုးထဲက တစ်သောင်းနှစ်ထောင်၊ မနာရှေ အမျိုးထဲက တစ်သောင်းနှစ်ထောင်၊- 7ရှိမောင်အမျိုးထဲက တစ်သောင်းနှစ်ထောင်၊ လေဝိ အမျိုးထဲက တစ်သောင်းနှစ်ထောင်၊ ဣသခါအမျိုးထဲက တစ်သောင်းနှစ်ထောင်၊- 8ဇာဗုလုန်အမျိုးထဲက တစ်သောင်းနှစ်ထောင်၊ ယောသပ်အမျိုးထဲက တစ်သောင်းနှစ်ထောင်၊ ဗင်္ယာမိန် အမျိုးထဲက တစ်သောင်းနှစ်ထောင်တို့သည် တံဆိပ်ခတ် ခြင်းကိုခံရကြ၏။
လူများအပေါင်း
9ထိုနောက်မှ ငါကြည့်လျှင်၊ အသီးအသီး ဘာသာစကားကို ပြောသော လူအမျိုးအနွယ်ခပ်သိမ်းတို့ အထဲမှထွက်၍၊ အဘယ်သူမျှ မရေတွက်နိုင်သော လူများအပေါင်းတို့သည် ဖြူသောဝတ်လုံကို ဝတ်ဆင်လျက်၊ စွန်ပလွံခက်ကိုကိုင်လျက်၊ ပလ္လင်တော်ရှေ့၊ သိုးသငယ် ရှေ့မှာရပ်နေကြ၏။- 10သူတို့ကလည်း၊ ပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်တော်မူသော ငါတို့၏ ဘုရားသခင်နှင့်သိုးသငယ်သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းချမ်းသာ ရှိတော်မူစေသတည်းဟု ကြီးသောအသံနှင့် ကြွေးကြော်ကြ၏။- 11ပလ္လင်တော်မှစသော အသက်ကြီးသူတို့နှင့် သတ္တဝါလေးပါး၏ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ရပ်နေသော ကောင်းကင်တမန်အပေါင်းတို့သည်၊ ပလ္လင်တော်ရှေ့မှာ ပျပ်ဝပ်၍ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်လျက်၊- 12အာမင်။ ငါတို့၏ ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ကောင်းချီးမင်္ဂလာ၊ ဘုန်း၊ ပညာနှင့်တကွ ကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်း၊ ဂုဏ်အသရေ၊ တန်ခိုးသတ္တိ ရှိတော်မူစေသတည်း။ အာမင်ဟု ပြောဆိုကြ၏။
13အသက်ကြီးသူတစ်ပါးကလည်း၊ ဖြူသော ဝတ်လုံကို ဝတ်ဆင်သော ဤသူတို့သည် အဘယ်သူနည်း။ အဘယ်အရပ်က လာကြသနည်းဟု ငါ့အားမေးမြန်းလျှင်၊- 14ငါက၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်သိပါ၏ဟု ပြန်လျှောက်၏။ သူကလည်း၊ ဤသူတို့သည် ကြီးစွာသော ဆင်းရဲဒုက္ခအထဲက ထွက်မြောက်၍၊ မိမိတို့ဝတ်လုံကို သိုးသငယ်၏ အသွေး၌လျှော်၍ ဖြူစေသောသူ ဖြစ်ကြသတည်း။-ဒံ၊ ၁၂:၁။ မ၊ ၂၄:၂၁။ မာ၊ ၁၃:၁၉။ 15ထိုကြောင့်၊ ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော်ရှေ့မှာ နေရာကိုရ၍၊ ဗိမာန်တော်၌ဘုရားဝတ်ကိုနေ့ညမပြတ် ပြုရကြ၏။ ပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်တော်မူသော သူသည် သူတို့တွင် ကျိန်းဝပ်တော်မူမည်။- 16သူတို့သည် နောက်တစ်ဖန် ရေစာကို မငတ်မမွတ်ရကြ။ နေရောင်ခြည် အလျှင်းမထိရ။ အဘယ်အပူကိုမျှ မခံရကြ။-ဟေရှာ၊ ၄၉:၁၀။ 17အကြောင်းမူကား၊ ပလ္လင်တော်အတွင်း၌ ရှိသော သိုးသငယ်သည် သူတို့ကိုလုပ်ကျွေး၍၊ အသက်စမ်းရေတွင်းသို့ လမ်းပြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည်လည်း သူတို့မျက်စိ၌ မျက်ရည်ရှိသမျှတို့ကို သုတ်တော် မူမည်ဟု ဆိုလေ၏။-

ဗျာဒိတ်ကျမ်း - ၇ (အနက်ဖွင့်)

(ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၌ ကယ်တင်ခြင်း ( အခန်း )

ဆဠမတံဆိပ်တော်နှင့် သတ္တမတံဆိပ်တော်ကြားတွင် အခန်း၇ ပါရှိ၍ ယုံကြည်သူများအတွက် အရေးကြီးသော အကြောင်းနှစ်ချက်ပါဝင်သည်။ အခန်း ၆၏ မေးခွန်းကို ဖြေကြားထားသည်။ “မည်သူတွေ ရပ်နေနိုင်မည်နည်း”။ ဤအခန်းတွင် ခရစ်တော်နှင့်အတူ အနှစ်တထောင် အုပ်စိုးမည့်သူများ ပါရှိလာသည်။

          : ကောင်းကင်တမန်လေးပါးသည် မြေ၏ လေးမျက်နှာတို့၌ ရပ်နေသည်ကို မြင်ရ၏။ လေမလာစေခြင်းငှာ ဆိုခြင်းမှာ ကမ္ဘာမြေကြီးကို မကွဲစေခြင်းငှာ လေမုန်တိုင်းကြီးများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အစေခံများအား တံဆိပ်ခတ်ပြီးမချင်း ထိုကြောက်လန့်ဖွယ်ရာအား ဆိုင်းငံ့ပေးရန်၊ ကောင်းကင်တမန်များက တောင်းဆိုထားသည်။ ဣသရေလ တစ်ဆယ့်နှစ်မျိုးမှ လူပေါင်းတစ်သောင်းနှစ်ထောင်ကို တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ရမည်ဖြစ်သည်။

          : ယုဒယုံကြည်သူများထံမှ လူပေါင်းတစ်သိန်းတစ်သောင်း လေးထောင်သည် သီးသန့်ဖြစ်သည်။ ဤရာစုမှ တပါးအမျိုးသားများ မပါပါ။ ဤကယ်တင်ခြင်းခံရသောသူများမှာ ကနဦးဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှ သန့်ရှင်းသူများဖြစ်သည်။ နဖူးပေါ်မှာ ခတ်နှိပ်ရမည့် တံဆိပ်မှာ ဘုရားသခင်က ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းနှင့် လာမည့် ဘေးဒဏ်ကြီး(၇)နှစ် ကာလတွင် အသက်ရှင်ရမည့်အကြောင်း အာမခံချက်ဖြစ်သည်။

ထိုလူမျိုးများစာရင်းတွင် ဧဖရိမ်နှင့် ဒန်လူမျိုးစု မပါရှိပါ။ ထိုသူများသည် ရုပ်တုဆင်းတု ကိုးကွယ်ရာတွင် ဦးဆောင်သူများဖြစ်သောကြောင့် ချန်လှပ်ထားဟန်တူသည်။ အချို့က အန္တီခရစ်များသည် ဒန်လူမျိုး (က ၄၉:၁၇) ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ယောသပ်နှင့် လေဝိလူမျိုးနွယ်စု စာရင်းထဲမှာပါရှိသည်။ ယောသပ်က သားတော်မောင် ဧဖရိမ်ကို ခေါ်ဆောင်လာသည်မှာ ယုံမှားသံသယ ဖြစ်ဖွယ်ရာ မရှိပါ။

          : ဤကျမ်းပိုဒ်မှ လူမျိုးများမှာ တပါးအမျိုးသားများဖြစ်သည်။ မျိုးနွယ်စု၊ လူမျိုး၊ နှင့် ဘာသာစကား ပေါင်းစုံဖြစ်သည်။ပလ္လင်တော်နှင့် သိုးသူငယ်ရှေ့တွင် ဝတ်ဖြူဝတ်ဆင်လျက် ရှိနေကြသည်။ (သန့်ရှင်းသူများ၏ စင်ကြယ်ခြင်း) အောင်နိုင်ခြင်း၊ အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သော သံလွင်ခက်ကို ကိုင်ဆောင်ကြသည်။

          :၁၀ ထိုတပါးအမျိုးသားများမှာ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်း သခင်ယေရှု ကယ်တင်ခဲ့သောသူများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့် သိုးသူငယ်သည် ကယ်တင်တော်မူသော အရှင်သခင်ဖြစ်ကြောင်း ချီးမွမ်းသီချင်း ဟစ်ကြွေးကြသည်။

          :၁၁၁၂ ကောင်းကင်တမန် အသက်ကြီးသူများနှင့် သတ္တဝါလေးပါးတို့သည် ဘုရားသခင်အား အတူတကွ ကိုးကွယ်ကြသည်။ ကယ်တင်ခြင်းကို အောက်မေ့သတိရလျက် ချီးမွမ်းသီဆိုကြသည်။ သီချင်းဆရာက “ကောင်းကင်တမန်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်း အရသာကို မခံစားဘူးကြ” ဟုစပ်ဆိုဘူးသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားရှင်တော်၏ ချီးမွမ်းထိုက်သော ချမ်းသာခြင်း ဝိသေသထူးခြားချက်များကို သီဆိုကြသည်။

          :၁၃၁၄ အသက်ကြီးသောသူတပါးအား ယောဟန်က ဝတ်ရုံဖြူများသည် မည်သူတွေဖြစ်၍ အဘယ်ကလာသနည်းဟုမေးသည်။ မသိဘူးဟု ဝန်ခံသော်လည်း သိချင်နေသည်။ အသက်ကြီးသူက ဘေးဒဏ်ကြီးမှ ကယ်တင်ခြင်း ခံရသူများဖြစ်၍ သူတို့အပြစ်များကို အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောခံသူများဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။ F B Meyer က”မျက်နှာ ချင်းဆိုင် ဆုံတွေ့ကြသောအခါ အဘယ်မျှလောက် ငြိမ်သက်ချမ်းသာရာ ပြည့်စုံသောကတိတော်ဖြစ်မည်နည်း။ ဘုရားရှင်တော်သာ သိနိုင်ပါသည်”ဟုဆိုသည်။

          :၁၅ အသက်ကြီးသောသူက သူတို့နေရာနှင့် အလုပ်ကိုပြောပြသည်။ ထိုတပါးအမျိုးသားများသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံနှင့် အနှစ်တထောင်ကာလတွင် ကမ္ဘာမြေပေါ်၌ စိုးစံမည့် အကြောင်းကို ကျမ်းစာသင်တန်းသားများက ဘဝင်မကျနိုင်ကြ။ နေရာမှန်ကောင်းကြီးပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။  အနှစ်တထောင် ကာလပြောရလျှင် ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော်နှင့် ဗိမာန်တော်သည် ယေရုရှလင်မြို့တော်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည် ( ယေဇ ၄၀-၄၄)။

ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ရေတွက်မည်ဆိုလျှင် –

အမှန်တကယ်နီးစပ်ခြင်း              ။ ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော် ရှေ့မှာရောက်ရှိခြင်း။

ပြည့်စုံသောအမှု                                      ။ ဗိမာန်တော်၌ နေ့နေ့ညည ဆက်ကပ်ခြင်း။

ပြည့်စုံသောမိဿဟာယ                          ။ပလ္လင်တော်၌ စိုးစံတော်မူသော အရှင်သခင်သည် သူတို့အလယ်တွင် ရှိနေ မည်။         

:၁၆   ပြည့်စုံသော ကျေနပ်မှု     ။ ငတ်မွတ်ဆာလောင်ခြင်း မရှိပါ။

ပြည့်စုံသော လုံခြုံမှု      ။ နေခြည်အလျှင်း အထိ၊ အပူမခံရ။

:၁၇   ပြည့်စုံသော လမ်းညွှန်မှု။ ပလ္လင်တော်တွင် စိုးစံသော သိုးသူငယ်သည် သိုးထိန်းဖြစ်၍

         အသက်စမ်းရေစီးဆင်းရာသို့ ပို့ဆောင်တော်မူသည်။ (NKJU

Margin) ပြည့်စုံသော ပျော်ရွှင်ခြင်း။ မျက်ရည်စများကို သုတ်ပေးတော်မူမည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။