ရောမဩဝါဒစာ - ၅

ဖြောင့်မတ်ခြင်းကျေးဇူးတော်
1ထိုကြောင့်၊ ငါတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်လျှင်၊ ငါတို့ သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ခံစားကြ၏။- 2ထိုကျေးဇူးတော်ကို ခံစားရသည်အကြောင်းမှာ ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍၊ ထိုသခင်အားဖြင့်သာ ခံစားသောအခွင့်ကို ရကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို မျှော်လင့်၍ ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်း ရှိကြ၏။- 3ထိုမျှမက၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံ၍ ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်း ရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသည် သည်းခံခြင်းကို ပြုစုတတ်၏။- 4သည်းခံခြင်းသည်လည်း သက်သေထင်ရှားခြင်းကို ပြုစုတတ်၏။ သက်သေထင်ရှားခြင်းသည်လည်း မျှော်လင့်ခြင်းကို ပြုစုတတ်၏။- 5ထိုမျှော်လင့်ခြင်းသည် ရှက်ကြောက်စရာ အကြောင်းနှင့် ကင်းလွတ်၏။ အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ ငါတို့အား ပေးတော်မူသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ကို ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ ညွှန်းလောင်းတော်မူ၏။- 6ငါတို့သည် အကျိုးနည်းရှိစဉ်တွင် အချိန်တန်မှ ခရစ်တော်သည် မတရားသောသူတို့အတွက်ကြောင့် အသေခံတော်မူ၏။- 7ဖြောင့်မတ်သောသူအတွက်ကြောင့် အသေခံမည့်သူရှိခဲ၏။ သူတော်ကောင်းအတွက်ကြောင့် အသေခံဝံ့သောသူ ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည် မှန်စေတော့။- 8ငါတို့သည် အပြစ်ရှိစဉ်ပင်၊ ခရစ်တော်သည် ငါတို့အတွက်ကြောင့် အသေခံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို အဘယ်မျှလောက် ချစ်တော်မူသည်ကို ငါတို့အား ထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏။- 9သို့ဖြစ်၍ ယခုတွင် အသွေးတော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ပြီးမှ၊ ထိုသခင်အားဖြင့် အပြစ်ငရဲမှ ကယ်ချွတ်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်မည်ဟုသာ၍ မျှော်လင့်စရာရှိ၏။- 10အကြောင်းမူကား၊ ရန်သူဖြစ်လျက်ပင် ဘုရားသခင်၏သားတော် အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့်၊ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း ကျေးဇူးတော်ကို ခံရသည်မှန်လျှင်၊ မိတ်သဟာယဖွဲ့ပြီးမှ၊ အသက်တော်အားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်မည်ဟု သာ၍မျှော်လင့်စရာရှိ၏။- 11ထိုမျှမက၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ရာ ကျေးဇူးကို ယခုခံပြီးလျှင်၊ ထိုသခင်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၌ ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်း ရှိကြ၏။
အာဒံနှင့်ခရစ်တော်
12ဤအကြောင်းအရာဟူမူကား၊ အပြစ်တရားသည် တစ်ယောက်သောသူအားဖြင့် ဤလောကသို့ဝင်၍၊ အပြစ်တရားအားဖြင့် သေခြင်းတရား ဝင်သည်နှင့်အညီ၊ လူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိသောကြောင့် သေခြင်းသို့ ရောက်ရကြ၏။-က၊ ၂း၁၇၊ ၃:၆။ 13ပညတ်တရားကို မထားမီတိုင်အောင် ဤလောက၌ အပြစ်ရှိ၏။ အဘယ်ပညတ်တရားမျှ မရှိလျှင်၊ အပြစ်ရှိသည်ဟု မှတ်စရာမရှိ၊- 14သို့သော်လည်း အာဒံလက်ထက်မှစ၍ မောရှေလက်ထက်တိုင်အောင် သေခြင်းတရားသည် အစိုးရ၏။ အာဒံပြစ်မှားသည်နည်းတူ မပြစ်မှားသော သူတို့ကိုပင် အစိုးရ၏။ ထိုအာဒံသည် နောက်လာလတ္တံ့သောသူ၏ ပုံပမာဖြစ်သတည်း။
15သို့သော်လည်း၊ ပြစ်မှားခြင်းသဘောနှင့် ကျေးဇူးတော်သဘော မတူ။ အကြောင်းမူကား၊ လူတစ်ယောက်သည် ပြစ်မှားသောအားဖြင့်၊ လူများတို့သည် သေခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။ တစ်ယောက်သောသူတည်းဟူသော ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်နှင့် ကျေးဇူးတော်၏အကျိုးသည် လူများတို့၌သာ၍ ကြွယ်ဝပြည့်စုံ၏။- 16ထိုမှတစ်ပါး၊ လူတစ်ယောက်ပြစ်မှားသောအရာနှင့် ကျေးဇူးတော်အရာ မတူ။ အကြောင်းမူကား၊ တရားစီရင်သောအရာမှာ၊ အပြစ်တစ်ခုကြောင့် ဒဏ်ခံစေဟု စီရင်၏။ ကျေးဇူးတော်အရာမှာ၊ အပြစ်များလျက်ပင် လွှတ်စေဟုစီရင်၏။- 17ထိုမှတစ်ပါး၊ လူတစ်ယောက်သည် ပြစ်မှားသောကြောင့်၊ ထိုတစ်ယောက်သော သူအားဖြင့် သေခြင်းတရားသည် အစိုးရ၏။ ကျေးဇူးတော်၏ ကြွယ်ဝခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ သွင်းပေးတော်မူခြင်းကိုလည်းကောင်း ခံရသောသူတို့သည် တစ်ယောက်သောသူတည်းဟူသော ယေရှုခရစ်အားဖြင့် အသက်ရှင်လျက် သာ၍စိုးစံရကြလတ္တံ့။- 18ထိုကြောင့်၊ တစ်ယောက်သောသူ၏ ပြစ်မှားခြင်းအားဖြင့်၊ လူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့် တွေ့ကြုံရကြသည်နည်းတူ၊ တစ်ယောက်သောသူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့်၊ လူအပေါင်းတို့သည် အသက်နှင့်ယှဉ်သော ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ခြင်းအခွင့်ကို ရကြ၏။- 19အကြောင်းမူကား၊ တစ်ယောက်သောသူသည် နားမထောင်သောအားဖြင့်၊ လူများတို့သည် အပြစ်ရောက်သည်နည်းတူ၊ တစ်ယောက်သောသူသည် နားထောင်သောအားဖြင့်၊ လူများတို့သည် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ရကြ၏။- 20ထိုမှတစ်ပါး၊ ပညတ်တရားသည် တစ်ဖန်ဝင်သဖြင့် ပြစ်မှားသောအပြစ် ပွားများ၏။ သို့သော်လည်း အပြစ်ပွားများသည်အရာမှာ ကျေးဇူးတော်သာ၍ ကြွယ်ဝ၏။- 21ထိုသို့ဖြစ်လျှင်၊ အပြစ်တရားသည် သေခြင်းအားဖြင့် အစိုးရသည်နည်းတူ၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ် ပြုစုတော်မူ၍ ကျေးဇူးတရားသည် ထာဝရအသက်နှင့်ယှဉ်သော ဖြောင့်မတ်ရာသို့ သွင်းခြင်းအားဖြင့် အစိုးရလေအံ့သတည်း။

ရောမဩဝါဒစာ - ၅ (အနက်ဖွင့်)

(သတင်းကောင်း၏ အကျိုးတရားများ ( :၁၁)

          ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်း မေးခွန်းဖြင့် ဆက်လက် ဖော်ပြလိုပါသည်။ ယုံကြည်သူများတသက်တာတွင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းက မည်သို့ အကျိုးကျေးဇူးပြုပါသနည်း။         တနည်းပြောလျှင် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိပါသလား။ သမ္မာကျမ်းစာက “အမှန်တကယ် ပေးပါသည်”ဟု ရဲရဲကြီးဖြေထားပါသည်။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ (၇)ပါးဖြင့် ပေးထားပါသည်။ ထိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာများသည် ခရစ်တော်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်  နှင့် လူသားများ ဆက်စပ်ပေးသူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ပေးသော ဆုလက်ဆောင်များသည် သခင်ခရစ်တော်မှ တဆင့်သာလျှင် စီးဝင်လာနိုင်ပါသည်။

:     ပထမဆုံးအချက်မှာ သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ငြိမ်သက်ခြင်းရရှိ၍ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းရရှိပါသည်။ အမြင်မကြည်လင် ပြစ်မှုများ ရပ်စဲသွားပြီး စစ်မက်ရေးရာလည်း ပြီးဆုံးသွားပြီ။ သခင်ခရစ်တော်ဘုရား၏ ကြားဝင်စေ့စပ် ဖျန်ဖြေပေးမှုကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့် လူ့အကြားတွင် အတားအဆီးမရှိတော့ပါ။ အပြစ်ကြောင့် ရန်သူသဖွယ် ဖြစ်ကြရာမှ ဖြောင့်မတ်ခြင်းရရှိသောကြောင့် မဟာမိတ်ဖြစ်ကြရပြီ။

:     ဘုရားသခင်၏ အသရေခံစားခွင့်ရရန် ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခွင့် ရရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏ သားတော် ရင်းခြာဖြစ်သွားကြသောကြောင့် ခမည်းတော်ကလည်း သားများအဖြစ်နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ “ ထိုကာလပတ်လုံး ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ခံစားရသည်”  ဘုရားသခင် ရှေ့တော်၌ ရပ်တည်ခွင့်ရကြပါသည်။

          ထိုမျှသာမက ဘုရားသခင်၌ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာ မျှော်လင့်ချက်ထားရှိနိုင်သည်။ ထိုကျမ်းစကားသည် ဘုရားသခင်ထံတွင် မျှော်လင့်ချက်ထားရှိရသည်သာမက၊ ကိုယ်တိုင်လည်း ဝမ်းမြောက်မည့် အကြောင်းဖြစ်သည် (ယော ၁၇ :၂၂။ ကော ၃ :၄ ကိုလည်း ကြည့်) ဤလောကတွင် သာ ဝမ်းမြောက်ရသည်မဟုတ်။ထာဝရကာလ တစ်လျှောက်လုံး ဝမ်းမြောက်ရသည်။

:     စတုတ္ထကောင်းကြီးမင်္ဂလာမှာ ဆင်းရဲဒုက္ခ ခံရစဉ်တွင်လည်း ဝမ်းမြောက်စွာ ခံစားနိုင်သည့် မင်္ဂလာတရားဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများသည် ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံ တွေ့လျှင်လည်း ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာ ခံစားနိုင်ရသည် (ဟေဗြဲ ၁၂:၁၁ ကိုလည်းကြည့်) ထိုသို့ ပျော်ရွှင်နိုင်ခြင်းသည် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း၏ ဂုဏ်အင်တပါးဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်ခြင်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်မှာ ဆင်းရဲဒုက္ခမဟုတ်ပါ။ အပြစ်တရားဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခ၏အကျိုးရလဒ်မှာ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ သီးခံခြင်းဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခမကြုံလျှင် ရင့်ကျက်ခြင်းမရှိနိုင်။

:     ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ခံနိုင်ရည် ဇွဲ၊ လုံ့လရှိဖို့ သွန်သင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည်သူများအားခံနိုင်ရည်နှင့် ဇွဲလုံ့လရှိခြင်းဖြင့် ရင့်ကျက်တတ်ရန်စုံစမ်းတတ်သည်။ စုံစမ်းခြင်းဖြင့် ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည်။ ရင့်ကျက်ခြင်း အသက်တာရှိမှသာလျှင် မျှော်လင့်ချက်မြဲမြံနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်တာ၊ အကျင့်လက္ခဏာများတိုးတက်ခြင်းကို အလိုရှိသည်။ ဇွဲလုံ့လခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိရသည်။ ကောင်းသောအကျင့်၌ ခိုင်မာသည်။ ရင့်ကျက်သော အသက်တာရှိရသည် (ဖိ          :၆ ကိုကြည့်) ။

:     မျှော်လင့်ချက်ကို စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ မဖြစ်စေရ။ လူသည် မျှော်လင့်ချက်ထားတတ်ကြသည်။ မျှော်လင့်ချက်အား မျှော်လင့်ချိန်မရှိပါက စိတ်ပျက်အားငယ်တတ်သည်။ သို့သော် ကယ်တင်ခြင်း မျှော်လင့်ချက်သည် စိတ်ပျက်အားငယ်ဖွယ်ရာ အရှက်ရစရာမဟုတ်။ အချည်းနှီး ယုံကြည်မျှော်လင့်ရသည်မဟုတ်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် သေချာကြောင်း မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။ စိတ်နှလုံးထဲသို့ သွင်းလောင်းတော်မူသောမေတ္တာတော်ဖြင့် သိရှိနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ကလူတို့ကို ချစ်သည်မေတ္တာဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို (၆:၂၀) တွင် ထပ်မံရှင်းပြထားသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်ကို နားလည်စေသည့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် ဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ဆုံမည့် အကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ခံယူရရှိလျှင် ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်ခံယူကြောင်း နားလည်သည်။ နက်နဲသော မေတ္တာတော်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နက်နဲသောမေတ္တာကို တဦးချင်းထံသို့ ပြသခြင်းဖြစ်သည်။

:     အငယ် ၆ မှ ၂၀ သည် တောစပ်မှ တောနက် ရင်ခွင်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ရန်သူများသဖွယ်ဖြစ်နေလျက်ပင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသည် ဆိုသည်မှာ သေချာပါသလား။ မေးခွန်း၏အဖြေမှာ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်း၏ ပဉ္စမမြောက် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရာ အချက်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ထံပါး၌ ထာဝရလုံခြုံစွာ နေရသည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ကျမ်းပိုဒ် (၅) ခုဖြင့် အောက်တွင် ရှင်းပြထားပါသည်။

အမျက်တော်မှာ ခရစ်တော်အားဖြင့် ပို၍ ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြလိမ့်မည် (၅:၉)။

ခရစ်တော် အသက်ရှင်တော်မူခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ပိုမို၍ခံရကြလိမ့်မည် (၅:၁၀)။

ယေရှုခရစ်တော်၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ဆုကျေးဇူးသည် ပိုမိုကြွယ်ဝပေသည်။ (၅:၁၅)

ယေရှုခရစ်တော်ပြုသည့် အမှုတော်၏ အကျိုးဆက်ကား ပိုမိုကြီးမားလိမ့်မည်။ (၅:၁၇)

အပြစ်ဒုစရိုက်များပြားလာသောအခါ ကျေးဇူးတော်ပိုမိုများပြာလာသည်။ (၅:၂၀)

ငယ် ၆၊၇၊၈ တို့တွင် အပြစ်သား အားနည်းသူများအတွင် ယေရှုခရစ်အသေခံကြောင်း ရေထားသည်။ အပိုဒ် ၉၊၁၀ တွင် ခရစ်တော်၏ ဖျန်ဖြေမှုဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြောင်း၊ ဘုရားရှင်၏ အမျက်ဒေါသမှ ရွေးနှုတ်ပြီးကြောင်း ရေးထားသည်။

ပထမဆုံးကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို မကယ်တင်နိုင်သူ၊ အဖော်မဲ့သူဖြစ်ကြောင်း နားလည်ရမည်။ ထို့ကြောင့် လူ့လောကသို့ ယေရှုကြွလာ၍ လူသားများအတွက် အသက်စတေးခြင်းဖြစ်သည်။ လူသားများသည် လူကောင်းချည်းသာဖြစ်ကြလျှင် ယေရှုသည် အသေခံစရာမလို။ ဘုရားတရားမသိသော ပျောက်ဆုံးသောသူများဖြစ်သောကြောင့် အသေခံပေးသည်။ လူသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် အရည်အချင်းမရှိ။ ငမွဲများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အနိဋ္ဌာရုံထဲမှ ကယ်နှုတ်ရန်နည်းလမ်းတခုတည်းသာရှိရာ ထိုနည်းလမ်းအတိုင်း ယေရှုခရစ်တော်က အသေခံ ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

:     ထိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးသည် ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတခုတည်းသာရှိသည်။ အဘယ်မှာမှမရှိ။ ဘုရားရှင်သည် လူ့အသက်ကို တန်ဘိုးထားသည်။ အချည်းနှီးအလဟာသ မကုန်စေလို။ ဥပမာအားဖြင့် လူသတ်သမား၊ မုဒိမ်းကောင်၊ ဓါးပြဘဝဖြင့် ဘဝနိဂုံးမချုပ်စေလို။ အကျင့်သီလကောင်းသောလူများအတွက် အသေခံသူရှိချင်ရှိနိုင်သည်။ သို့သော် လူဆိုးအပြစ်သားများအတွက် အသခံချင်သူတစ်ယောက်မှ ရှိမည်မဟုတ်။ ယေရှုသည် ထိုငမိုက်သားများကို တန်ဘိုးထားသည်။

:     ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အနန္တမေတ္တာတော် ဖြစ်သည်။ မေတ္တာတော်ကြီးမားပုံကို တပါးတည်းသော သားတော်အားအပြစ်သားများအတွက် စေလွှတ်အသေခံစေခြင်းဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့ပြုရသနည်းဟုမေးလျှင် အပြစ်သားများကို ချစ်မြတ်နိုးလွန်းသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်တွင် လူသားများသည် ချစ်မွှေးပါသူများမဟုတ်။ သို့သော် ဘုရားရှင်က ဇွတ်ချစ်သည်။

:     ထိုသို့ဖြင့် ဘုရားရှင်က လူတို့အား အပြစ်သားများအဖြစ် ပစ်မထားပါ။ ယေရှုရှင်၏ အသွေးတော်ဖြင့် ရွေးဝယ်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်ထံတွင် ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်ကြပြီ။ အပြစ်သားဘဝအဖြစ်အမျက်တော် သင့်ရာမှာလည်း ကယ်တင်သည်။ ထိုမျှထိုက်တန်လှသော တန်ဘိုးပေးဆပ်သဖြင့် လူတို့အား အချည်းနှီးမပျက်စီးစေလိုသည်မှာ ထင်ရှားသည်။

အမျက်ဒေါသမှ ကယ်နှုတ်သည်ဆိုသည်မှာ အမျက်မသင့်၊ အမျက်ဒေါသနှင့် မဆက်စပ်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အမျက်ဒေါသမှ တခဏသာကင်းဝေးစေသည် မဟုတ်။ ထာဝရကာလ ကင်းလွှတ်စေခြင်းဖြစ်သည်။

:၁၀  အတိတ်နှင့် ပစ္စုပ္ပန်ကာလကို ပြန်ကြည့်ကြပါစို့။ ဘုရားသခင်၏ ရန်သူများဖြစ်ခဲ့ကြသောလည်း ယေရှုအသေခံပေးခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်ရရှိကြသည်။ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ပြီးဆိုးသွမ်းသူ၊ ထင်ရာစိုင်းသောင်းကျန်းသူများ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်နှင်ပြန်လည် စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းဖို့ မရှာကြံကြ။ အဘယ်မျှ ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲခဲ့ကြသနည်း။

သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ဆိုးသွမ်းမှုကို ဥပက္ခာမပြုပါ။ သနားကြင်နာသည်။ ကရုဏာထားသည်။ သခင်ခရစ်တော်အသေခံခြင်းဖြင့် လူတို့၏ ဆိုးသွမ်းမှုများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ အပြစ်များကို စင်ကြယ်စေသည်။ ခရစ်တော်သခင်ကို ယုံကြည်လျှင် ဘုရားသခင်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိပါသည်။

ဘုရားသခင်သည် လူသားများနှင့် အမှန်တကယ် ငြိမ်းချမ်းစေ့စပ်သောကြောင့် လူသားများနှင့် အတူတူနေရခြင်းလား။ ခရစ်တော်အသေခံတော်မူခြင်းဖြင့် လူသားများသည် ဘုရားသခင်နှင့် စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းရေးရသည်မှန်လျှင် ဘုရားသခင်၏ လက်ယာဘက်၌ စိုးစံခွင့်ရသည်မှာ မှန်ပါသလား။ ခရစ်တော်၏ အသေခံခြင်းတန်ခိုးဖြင့် လူသားများ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသောကြောင့် ထိုမေးခွန်းများသည် မှန်ကန်ပါသည်။

:၁၁   ယခု ဖြောင့်မတ်ခြင်း၏ ဆဋ္ဌမအကျိုးတရားပြပါမည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ဝမ်းမြောက်ကြပါသည်။ ဆုလက်ဆောင် ပေးသေားကြောင့် ဆုလက်ဆောင်၌သာ ဝမ်းသာရမည်မဟုတ်။ ဆုလက်ဆောင်ပေးသူ ဘုရားထံသို့လည်း ဝမ်းမြောက်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းမရှိခင်တွင်မူ နေရာတကာ၌ ဝမ်းမြောက်ခြင်း အဘယ်မှာရှိမည်နည်းဟု ခြေတိုအောင် လိုက်ရှာကြရသည်။ ယခုအရှင် ဘုရားကိုတွေ့ရှိသောအခါမူ နီးလျက်နှင့် ဝေးခဲ့သည့်အကြောင်းကို ဝမ်းနည်းမဆုံးဖြစ်နေကြသည်။ ဘုရားသခင် ကျေးဇူးတော်သည် အဘယ်မျှ အလှည့်အပြောင်း ဖြစ်စေတော်မူပါသနည်း။ ယေရှု ခရစ်တော်အားဖြင့် ဝမ်းမြောက်ခြင်း ရရှိကြသည်။ ခံစားရသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများသည် သခင်ယေရှုယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။

သတ္တမအကျိုးကျေးဇူးမှာ ဘုရားသခင်နှင့် စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်၏ပူဇော်သက္ကာကြောင့် ဘုရားရှင်နှင့်လူသားများ ပြန်လည်  သင့်မြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်တရားဝင်ရောက်လာသောကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့် လူ၏သင့်မြတ်ဆက်ဆံရေး ပြတ်စဲခဲ့သည်။ ထိုဝင်ရောက်လာသော အပြစ်တရားကို ယေရှုခရစ်တော်က ဖယ်ရှားတော်မူသောကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့် လူသားဆက်ဆံရေး ပြတ်တောက်မှုအား ပြန်လည်ဆက်စပ် တည့်မတ်ပေးပါသည်။ မှတ်သားရန်မှာ ဘုရားသခင်ဘက်မှ မငြိမ်းချမ်း မဆက်စပ်ချင်လျှင်လည်း ဘုရားသခင်ဘက်တွင် ဘာမှမထိခိုက်။ လူသားဖက်တွင်သာ နစ်နာသည်။ လူသားများ တဖက်သတ်မနစ်နာစေလိုသောကြောင့် ကရုဏာတော်ထား၍ ပြန်လည်သင့်မြတ် ငြိမ်းချမ်းခြင်းဖြစ်သည်။

(အာဒံ၏ အပြစ်များအပေါ်တွင် ခရစ်ယာန် ယုံကြည်ခြင်းက အောင်နိုင်ခြင်း (:၁၁)

:၁၂   အခန်း(၅) သည် ပထမပိုင်းနှင့် နောက်ပိုင်းအခန်း(၃) ခုအားစပ်ဆက်ပေးသော ပေါင်းကူးခြေကုပ်စခန်းဖြစ်သည်။ ပထမပိုင်းသည် အာဒံ၏ အပြစ်များအား ခရစ်တော်ဖြင့် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်စေသည့်အကြောင်း အာဒံ၏ သားမြေးများ ပျောက်ဆုံးခြင်းအား ခရစ်တော်၏ အမှုတော်အားဖြင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားခွင့်ရကြောင်း သွန်သင်ထားသည်။ အခန်း ၆ မှ ၈ တွင် လူ့ဘဝထဲသို့ အပြစ်ဝင်ရောက်လာပုံ၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းမှ စင်ကြယ်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိပုံတို့ကို ရှင်းပြထားသည်။

အာဒံကို ဖန်ဆင်းခြင်း အဟောင်း အဖြစ် ပုံဥပမာပေးထားပြီး၊ ခရစ်တော်ကို ဖန်တီးခြင်း အသစ်၏ ဦးခေါင်း အဖြစ် ဖော်ထားသည်။ ခေါင်း ဆိုသည် မှာ သူ့အောက်တွင်ရှိသော အရာခပ်သိမ်းကို ဥသျှောင်ပြုသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမားအားဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ထိုတိုင်းသူပြည်သားများ၏ ကိုယ်စားလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။

အာဒံ၏ ဇာတ်လမ်းသည်ထိုအတိုင်းဖြစ်သည်။ အာဒံ၏ ဘဝထဲသို့ အပြစ်ဝင်ရောက် လာသောအခါ အပြစ်၏ အဖိုးအခအဖြစ် လူသားများသေကြသည်။ အာဒံသည် လူသားများ၏ ဘိုးအေအရင်းဖြစ်သောကြောင့် အာဒံသို့ အပြစ်ဝင်ရောက်ခြင်းမှတဆင့် နောက်လာနောက်သားများ၏ ဘဝသည်လည်း အပြစ်သန္ဓပါရှိသွားသည်။ ထိုသို့ဖြင့် လူသားတိုင်းသည် အပြစ်နှင့်ပက်သတ်ရတော့သည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင် အဓိကဆိုလိုသည်မှာ ထိုအကြောင်းမဟုတ်။ အာဒံ၏ အပြစ်ကြောင့် လူသား၌ အပြစ်ဝင်ရောက်လာပုံကို ပုံဥပမာ ပြသလိုခြင်းသာဖြစ်သည်။အချို့က အာဒံနှင့်မဆိုင်ပါ။ ဧဝဖြစ်သည်ဟု ခြင်းဆိုကြသည်။ မှန်ပါသည်။ သို့သော် ပထမဦးဆုံး ဖန်ဆင်းသောသူမှာ အာဒံဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် အကြီးဆုံးဦးခေါင်းကို တပ်ရသည်။

အာဗြဟံ ဝင်ရောက်လာသော အပြစ်၏ အခသေခြင်းသည် ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဝိညာဉ်နှစ်ခုစလုံးပါ ဝင်သော်လည်း လူသားအားလုံးသို့ သေခြင်းပျံ့နှံသွားသည်ဆိုခြင်းမှာ ရုပ်ခန္ဓာသေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့် ပက်သတ်၍ မေးစရာရှိနိုင်သည် ။ အာဒံ၏ အပြစ်ကြောင့် လူသားအားလုံးကို ကူစက်ခြင်းသည် သင့်လျှော်ပါသလား။ ဘုရားသည် မွေးရာပါ အပြစ်သို့မဟုတ် မိမိအပြစ်ကို တရားစီရင်ပါသလား။ လူများသည် မွေးကတည်းက အပြစ်သားများဖြစ်လာလျှင် ဘုရားသခင်က ထိုသူများကို မည်သို့ကိုင်တွယ်မည်နည်း။

ထိုအကြောင်းနှင့်ပက်သတ်၍ ကျမ်းစာသုတေသီ အများအပြားက အမျိုးမျိုးသုံးသပ်ကြသည်။ ကောက်ချက်ဆွဲကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကျမ်းစာကိုးကား၍ လေ့လာကြည့်ကြစို့။

ပထမဆုံးအချက်မှာ လူတိုင်းသည် အပြစ်သားများဖြစ်သည်။ မွေးရာဇာတိဖြင်ဖြစ်စေ၊ လက်တွေ့ဘဝဖြင့် ဖြစ်စေ အပြစ်သားများဖြစ်သည်။ လူ့ဇာတိမှ မွေးဖွားသူတိုင်းသည် အာဒံ၏ အပြစ်အမွေဆက်ခံသူများဖြစ်သည်။ လူ့လုပ်ဆောင် ပြုမူချက်များကြောင့်လည်း အပြစ်သားဖြစ်သည်။

ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် အပြစ်၏ အဖိုးအခသည်သေခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဉ်နှစ်ခုလုံး ဘုရားသခင်နှင့် ထာဝရကင်းဝေးသည်။

မည်သူမှ မသေလိုကြပါဟူသောအချက်သည် ဤနေရာတွင် အဓိကရှင်း ပြလိုသော သော့ချက်ဖြစ်သည်။ သို့တိုင်အောင် ဘုရားသခင်သည် သားတော်အား အပြစ်သားများ ကိုယ်စား အသေခံစေသည်။ ထိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သေခြင်းမှ ကယ်တင်ခြင်းကို အခမဲ့လက်ဆောင်ပေးသနားသည်။

လူကို ပစ်ပယ်သည့် အချက်(၃) ချက်ရှိမည်။ လူသည် သဘောသဘာဝအားဖြင့် အပြစ်သားဖြစ်သည်။ အာဒံ၏ အပြစ်အားဖြင့် အပြစ်မျိုးဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် အပြစ်သားဖြစ်သည်။ သို့သော် အပြစ်တကာ အပြစ်သရဖူမှာ ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းအား ငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည် (ယော ၃:၁၈၊ ၁၉-၃၆)။

အချို့ကပါသည်။ ဧဝံသတင်းကောင်း ကြားဘူးနားဝမရှိသူကို မည်သို့လုပ်မည်နည်းဟု ဆိုသည်။ ထိုအကြောင်းကို အခန်း(၁) တွင် တပိုင်းတစ ဖြေထားပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် “ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည် မတရားသောသူကဲ့သို့ ခံစေသော အမှုနှင့် ဝေးသည်” ဟု (က ၁၈:၂၅) တွင် ကျမ်းစကား ရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် မတရားသဖြင့် မသင့်မတန်စီရင်ခြင်းမပြုပါ။ ကိုယ်တော်၏ တရားစီရင်ချက်သည် ဖြောင့်မတ် စင်ကြယ်ခြင်းနှင့် တရားမျှတခြင်းရှိသည်။ လူ့အမြင်တွင်သာ အမြင်တိမ်းစောင်းစရာ ထင်မြင် ယူဆဖွယ်ရာ ရှိနိုင်သော်လည်း ဘုရားသခင်ကမူ ထိုက်တန်စွာစီရင် ဆုံးဖြတ်တတ်ပါသည်။ တရားစီရင်ခြင်းကာလ ရောက်သောအခါ တစ်ခါးပိတ်စီရင်ပါမည်။ နောက်ထပ် ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် စွက်ဖက်ခြင်းမရှိနိုင်ပါ။

:၁၃   အာဒံ၏ ပြစ်ချက်သည် လူသားစဉ်ဆက်သို့ ပျံ့နှံ့ပါကြောင်း ပေါလုက ရှင်းပြပါသည်။ သိနာတောင်ပေါ်တွင် မောရှအား ပညတ်တော်ပေးစဉ်တွင် ပထမဆုံး အပြစ်ဝင်ရောက်ခြင်းသည် အာဒံကဖြစ်ကြောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထိုကာလတွင် ဘုရားသခင်၏ ပညတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်း မပြဋ္ဌာန်းပါ။ ဘုရားသခင်ထံတော်မှ နှုတ်မိန့်သာရရှိပါသည်။ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာသောအခါ မောရှသို့ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးအား ပေအက္ခရာတင်၍ ရေးမှတ်စေခဲ့ပါသည်။ ထိုကြားကာလတွင် ဘုရားသခင်ထံမှ ပညတ်တော်တရားဝင်လက်ခံရရှိခြင်း မရှိပါ။ အပြစ်ရှိသော်လည်း အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်း မရှိကြပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျူးလွန်ခြင်းဆိုသည်မှာ သိရှိထားသော ပညတ်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပညတ်တရားမရှိ၍ အပြစ်မရှိဟု မဆိုနိုင်။

:၁၄   ပညတ်တော်တရားမရှိသော်လည်း သေခြင်းတရားသည် တချိန်လုံး သေကြေစေခဲ့သည်။ အာဒံမှစ၍ လူတိုင်းအပြစ်ရှိကြသည်။ ထို့နောက်သည် ဘာကြောင့်မသေသနည်းဟု မေးနိုင်ပါသည်။ ထိုသေလွန်သူများမှာ အာဒံ၏ အပြစ်တွင် ပျော်မွေ့ကြသည်။

တရားမျှတမှုမရှိဟု ထင်မြင်နိုင်သည်။ ထိုကာလတွင် ကယ်တင်ခြင်းတရားမပေါ်ထွန်းသေးပါ။ သို့သော် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ထာဝရအသက်ရရှိနိုင်သည်။ ထိုသေလွန်သူများသည် အာဒံကသေခြင်း ဗီဇပြုခဲ့သောကြောင့် သားစဉ်မြေးဆက် ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်သေကြကြသည်။ ထိုအာဒံကဲ့သို့ပင် လူသားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသော ယေရှုခရစ်တော်ရှိသည်။ သို့သော်လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။

ခရစ်တော်၌တည်သော အာဒံသားများသည် ဖခင်ထက်တလကြီးကြသည်။

:၁၅   အာဒံနှင့် ယေရှုခရစ်၏ ပထမခြားနားချက်မှာ အပြစ်ပြုခြင်းနှင့် အခမဲ့ လက်ဆောင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံးလူသာကြောင့် လူသားများသေလွန်ကြရသည်။ ဤနေရာတွင် သေလွန်ခြင်းဆိုသည်မှာ ရုပ်ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဉ်နှစ်ခုစလုံးပါဝင်သည်။

လူသားများအား အခမဲ့လက်ဆောင်ပေးခြင်းဆိုသည်မှာ လူမျိုးစဉ်ဆက်သို ဘုရားသခင်၏ အံ့ဖွယ်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်။ ထိုကျေးဇူးတော်မှာ ယေရှုခရစ်တော်အား လူ့ဇာတိခံယူစေခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့အားပုန်ကန်သောင်းကျန်းနေသော လူသားများအတွက် ယေရှုခရစ်၏ အသေခံခြင်းမှာ အံ့ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်၏ အသေခံခြင်းဖြင့် လူသားအပေါင်းအား ထာဝရအသက်လက်ဆောင်ပေးသည်။

လူသားမျာစွာဆိုသည်မှာ တခေတ်တစ်ခါက လူသန်းပေါင်းများစွာကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ သားစဉ်မြေးဆက်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ခံစားရသူများမှာ ယုံကြည်သူများသာဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်အား  ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် အမှန်တကယ် ယုံကြည်သူများအပေါ်တွင် ကရုဏာ သက်ရောက်ပါသည်။

:၁၆   အာဒံ၏အပြစ်နှင့် ခရစ်တော်လက်ဆောင်တွင် အရေးကြီးသည့် ထူးခြားချက် ထပ်မံပြသပါမည်။ အာဒံ၏ အပြစ်က တရားစီရင်ခြင်းကို ကြုံတွေ့စေပါသည်။ ခရစ်တော်၏ လက်ဆောင်ရရှိသူသည် အပြစ်သား ဖြစ်လင့်ကစား အပြစ်စီရင်ခြင်းမှ မခံရတော့ပါ။ ကွင်းလုံးကျွတ် လွတ်စေပါသည်။ ကျမ်းစာက အာဒံ၏ အပြစ်နောက်ဆက်တွဲနှင့် ခရစ်တော်၏ အခမဲ့လက်ဆောင်တို့၏ အကျိုးဆက်ခြားနားပုံကို နေ့နှင့်ည နေနှင့်လပမာ ခွဲခြားရှင်းပြထားသည်။ တခုသည် တရားစီရင်အပြစ် ထင်ရှာခြင်းဖြစ်၍ အခြားတခုသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်။

:၁၇   တစုံတဦး၏ အပြစ်ကြောင့် လူကိုသေခြင်းတရားက မင်းမူအုပ်စိုးသည်။ သို့သော်လည်း ခရစ်တော်ပေးသော ဆုလက်ဆောင်မှာ ထိုသို့မဟုတ်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ဆုလက်ဆောင်ဖြစ်သောကြောင့် ထိုဆုလက်ဆောင်ကို ကိုင်ဆောင် ပိုင်ဆိုင်ထားသူများသည် ထိုဆုလက်ဆောင်အားဖြင့် ကရုဏာတော်ခံစားကြရသည်။

မည်သည် ကျေးဇူးတော်များနည်။ သေခြင်း၏ အုပ်စိုးမင်းမူမှုအောက်မှ ဆွဲထုတ်ကယ်နှုတ်ရုံသာမက ယခုကာလမှစ၍ ထာဝရကာလပတ်လုံး ပျော်ရွှင်ခြင်း ဘုရင်ပမာစိုးစံခွင့် ပေးသနားပါသည်။ အမှန်တကယ် ကွဲလွဲပြားပြား သိရှိနားလည်ဖို့လိုသည်။

:၁၈   အာဒံ၏ အပြစ်သည် လူသားများ အပြစ်စီရင်ခြင်းလမ်းသို့ ပို့ဆောင်သော်လည်း၊ ခရစ်တော်ယူဆောင်လာသော ဆုလက်ဆောင်သည် စင်ကြယ်ခြင်းအသက်တာပေးပါသည်။ စင်ကြယ်စေခြင်းဆိုသည်မှာ ပညတ်တော်စောင့်ထိန်းခြင်း မဟုတ်သကဲ့သို့ ခရစ်တော်၏ အသက်တာကိုလည်း ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ အပြစ်သားများကိုယ်စား ကရာနီကုန်းပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစင်ကြယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ စင်ကြယ် သော အသက်တာ လူတိုင်းအတွက် စင်ကြယ်ခြင်းဘဝ အသက်တာဖြစ်သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်ပါ အားလုံး ဟူသော စကားရပ်မှာ တခေတ်တစ်ခါက လူသားအပေါင်းအား ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ လူသားအစဉ်အဆက်ကို ရည်ညွှန်းသည်။

ဤဆုလက်ဆောင်ကို ယုံကြည်မှသာရရှိသည်။ ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်မှသာလျှင် စင်ကြယ်သော အသက်တာရရှိပါသည်။

:၁၉   အာဒံ၏မနာလိုခြင်းကြောင့် လူသားအပေါင်းသည် အပြစ်သားဘဝသို့ ရောက်ရှိကြသကဲ့သို့ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လူသားအပေါင်းသည် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လူသားအပေါင်းသည် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်။ခရစ်တော်ဘုရားသည်လည်း နာခံခြင်းရှိသောကြောင့် အပြစ်ဟူသမျှကို ကားတိုင်ပေါ်သို့ ကိုယ်တော်တိုင် ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။

ဤကျမ်းချက်ကြောင့် လူသားအားလုံးသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်သည်။ တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေးရှိကြသည်။ ဥသျှောင် (၂) ပါးကို ယှဉ်ပြထားသည်။ တပါးသည် အပြစ်သို့ဉီးဆောင်သွားသူဖြစ်၍ အခြားတပါးသည် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းကို ပေးသူဖြစ်သည်။

:၂၀   ပညတ်တရားစောင့်ထိန်းခြင်း၌သာ ခါးတောင်းကျိုက်ရပ်တည်နေကြသော ယုဒလူမျိုးမျာကို ရည်ရွယ်၍ ကျမ်စာက ဆက်လက်ရှင်းပြပါသည်။ အပြစ်နှင့် ကယ်တင်ခြင်းဇစ်မြစ်သည် တနေရာတည်းမှ ပေါ်ထွက်လာသည်မဟုတ်။ ဥသျှောင် (၂) ပါးမှ အသီးသီးပေါ်ထွက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ပညတ်တရားပြဋ္ဌာန်းသနည်း။ ပညတ်တရားသည် စင်စစ်အားဖြင့် အပြစ်တရားမဟုတ်။ ဘုရားသခင်နှင့် ဆန့်ကျင်သောအရာများကို ထင်ရှားအောင်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ လူတို့၏ အကျင့်ဆိုးယုတ်ဖောက်ပြန်ပုံကို တိုင်းတာပြသရာ ဖြစ်သည်။

သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သည် လူသားများ၏အပြစ်အားလုံးထက် ကြီးမားသည်။   ပြည့်စုံကြွယ်ဝသည်။ လူသားများ၏ အပြစ်ဒုစရိုက်သည် မည်မျှများပြားစေကာမူ ကျေးဇူးတော်မမီ။ ကျေးဇူးတော်လောက်မကြီးနိုင်ပါ။

:၂၁   ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် အဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သော ထာဝရအသက်ထက် ပေါ်ထွန်းလာသောအခါ မရဏသေခြင်း၏ အုပ်စိုးမင်းမူခြင်းသည် နေလာနှင်းပေါက် မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ စင်ကြယ်ခြင်း အပြစ်၏ အဖိုးအခပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် ထာဝရအသက်ရရှိသွား ကြသည်။

ဘုရားသခင်သည် လူလောကသို့ အပြစ်များကို အဘယ်ကြောင့် ရောက်စေပါသနည်းဟုမေးနိုင်ပါသည်။ ဖန်ဆင်းထားသော လူသားများမှ ဘုရားသခင်အားသိကျွမ်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဖန်ဆင်းစက အာဒံကဲ့သို့နေရခြင်းထက် ခရစ်တော်တွင် မွေ့လျော်စေချင်သည်။ အကယ်၍ အာဒံသည် အပြစ်မပြုခဲ့လျှင် တလောကလုံး ဧဒင်ဥယျာဉ်ခဲ့၌ ကျင်လည်နေပေမည်။ ရွေးယူရသော ဘုရားသားဖြစ်ခွင့် ကြုံရမည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ အမွေခံပိုင်ခွင့်ရမည်မဟုတ်။ ခရစ်တော်နှင့် အတူကောင်းကင်နိုင်ငံ စိုးစံရမည့် အခွင့်အရေးရမည်မဟုတ်။ ထိုကောင်းကြီး မင်္ဂလာများသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုဖြင့်သာ ရရှိသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။