တောလည်ရာကျမ်း - ၅

မစင်ကြယ်သူများ
1တစ်ဖန်ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 2-3ငါနေသောတပ်ကို မညစ်ညူးစေခြင်းငှာ၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် နူသောသူ၊ ရိနာစွဲသောသူ၊ အသေကောင်ထိ၍ မစင်ကြယ်သောသူ ယောက်ျားမိန်းမအပေါင်းတို့ကို၊ တပ်ပြင်မှာနေရာချထား ရမည်အကြောင်း ဆင့်ဆိုလော့ဟု 4မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ပြုကြ၏။
ဒုစရိုက်အတွက်လျော်ကြေး
5တစ်ဖန် မောရှေအားထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ဝတ်၊ ၆:၁-၇။ 6လူပြုတတ်သောဒုစရိုက်ကိုပြု၍၊ ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားသဖြင့် အပြစ်ရောက်သောယောက်ျားမိန်းမသည်၊ 7ထိုအပြစ်ကို ဖော်ပြ၍တောင်းပန်ရမည်။ ပြစ်မှားသောအတွက်၊ ငါးစုတစ်စုကိုထပ်၍ ပြစ်မှားခံသောသူအားပေးရမည်။ 8ထိုအပြစ်အတွက် ပေးသောဥစ္စာကိုခံထိုက်သော အမျိုးသားချင်းမရှိလျှင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖို့ ထာဝရဘုရားအားပူဇော်ရမည်။ ထိုမှတစ်ပါး အပြစ်ဖြေစေခြင်းငှာ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖို့ သိုးတစ်ကောင်ကိုပူဇော်ရမည်။
9ယဇ်ပုရောဟိတ်အား ဣသရေလအမျိုးသားပူဇော်၍ သန့်ရှင်းသောအရာရှိသမျှတို့သည်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ဥစ္စာ ဖြစ်ရမည်။ 10လူတိုင်းသန့်ရှင်းစေ၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်အား လှူသမျှတို့သည်လည်း ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ဥစ္စာဖြစ်ရမည်ဟု မိန့် တော်မူ၏။
မှားယွင်းသောဇနီး
11တစ်ဖန်မောရှေအားထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ 12-13လင်ရှိသောမိန်းမသည် အခြားတစ်ပါးသောယောက်ျားနှင့် မှားယွင်း၍ လင်ကိုပြစ်မှားလျှင်လည်းကောင်း၊ မှားယွင်းစဉ်တွင် သူတစ်ပါးမတွေ့မိ၊ သက်သေမရှိ၊ သီလပျက်သော်လည်း ထိုအမှုကိုဝှက်ထား၍ လင်မသိလျှင်လည်းကောင်း၊ 14သီလပျက်သည်ဖြစ်စေ၊ မပျက်သည်ဖြစ်စေ၊ လင်သည်မယားကို မယုံလျှင်လည်းကောင်း 15ထိုမိန်းမပြုရသောပူဇော်သကာဖို့ မုယောမုန့်တစ်ဩမဲပါလျက် သူ့ကိုယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့ ခေါ်သွားရမည်။ မုန့်ညက်ပေါ်မှာ ဆီကိုမလောင်းရ။ လောဗန်ကို မတင်ရ။ မယားကိုမယုံခြင်းပူဇော်သကာ၊ အပြစ်ကိုဖော်တင်ရာ ပူဇော်သကာဖြစ်၏။ 16ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်၊ ထိုပူဇော်သကာကိုယူ၍ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ထားရမည်။ 17ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် သန့်ရှင်းသောရေကို မြေအိုး၌လောင်းပြီးလျှင်၊ တဲတော်၌ရှိသော မြေမှုန့်ကိုယူ၍ ရေထဲမှာထည့်ရမည်။ 18ထိုမိန်းမကို ထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာထားပြီးလျှင်၊ ခေါင်း၌အချည်းစည်းရှိစေ၍၊ မယားကိုမယုံခြင်း ပူဇော်သကာတည်းဟူသော သတိပေးရာပူဇော်သကာကို မိန်းမလက်၌ထည့်ရမည်။ ကျိန်ခြင်းဘေးကိုဖြစ်စေသောရေခါးကို၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကိုယ်တိုင် ကိုင်ရမည်။ 19ထိုအခါယဇ်ပုရောဟိတ်သည်၊ ထိုမိန်းမကိုအကျိန်တိုက်လျက် သင်သည် ကိုယ်ခင်ပွန်းမှတစ်ပါး အခြားသောယောက်ျားနှင့် မှားယွင်းခြင်း၊ ညစ်ညူးခြင်းမရှိလျှင်၊ ကျိန်ခြင်းဘေးကိုဖြစ်စေသော၊ ဤရေခါးနှင့် ကင်းလွတ်စေသတည်း။ 20ကိုယ်ခင်ပွန်းမှတစ်ပါး အခြားသောယောက်ျားနှင့် မှားယွင်း၍ ညစ်ညူးခြင်းရှိလျှင်၊ 21ထာဝရဘုရားသည်၊ သင်၏ပေါင်ကိုပိန်စေ၍ ဝမ်းကိုလည်းရောင်စေသဖြင့်၊ သင့်ကိုကျိန်အပ်သောသူ၊ အထိမ်းအမှတ်ပြု၍ လူများကျိန်ဆိုခြင်းကိုခံရသောသူ ဖြစ်စေခြင်းငှာ စီရင်တော်မူစေသတည်း။ 22ကျိန်ခြင်းဘေးဖြစ်စေသော ဤရေသည်သင်၏ဝမ်းထဲသို့ဝင်၍ ဝမ်းရောင်ခြင်း၊ ပေါင်ပိန်ခြင်းကိုဖြစ်စေသတည်းဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ကျိန်ခြင်းအကျိန်တိုက်လျှင် မိန်းမက၊ အာမင်၊ အာမင်ဟုဝန်ခံရမည်။ 23ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်လည်း၊ ထိုအကျိန်တို့ကိုရေးမှတ်၍ တစ်ဖန် ရေခါးနှင့်ချေပြီးမှ၊ 24ကျိန်ခြင်းဘေးဖြစ်စေသောရေခါးကို မိန်းမအားတိုက်ရမည်။ ထိုရေသည် မိန်းမထဲသို့ဝင်၍ ခါးလိမ့်မည်။ 25ထိုအခါယဇ်ပုရောဟိတ်သည်၊ မယားကိုမယုံခြင်းပူဇော်သကာကို မိန်းမလက်မှယူ၍ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ချီလွှဲလျက် ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာဆက်ပြီးလျှင်၊ 26မုန့်ညက်တစ်လက်ဆွန်းတည်းဟူသော ပူဇော်သကာအတွက်အတာကို ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာမီးရှို့၍၊ ထိုနောက်အကျိန်ရေကို မိန်းမသောက်စေရမည်။ 27ထိုမိန်းမသည် လင်ကိုပြစ်မှား၍ ညစ်ညူးခြင်းရှိလျှင် ကျိန်ခြင်းဘေးဖြစ်စေသောရေကို သောက်ပြီးမှ သူ့အထဲ၌ ရေဝင်၍ခါးသဖြင့် ဝမ်းရောင်ခြင်း၊ ပေါင်ပိန်ခြင်းသို့ရောက်၍ ထိုမိန်းမသည် မိမိအမျိုး၌ ကျိန်အပ်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်။ 28သို့မဟုတ် ထိုမိန်းမသည်မညစ်ညူး၊ စင်ကြယ်ခြင်းရှိလျှင်၊ ဘေးနှင့်လွတ်၍ ပဋိသန္ဓေယူသောအခွင့် ရှိလိမ့်မည်။ 29ဤရွေ့ကား၊ မိန်းမသည် ကိုယ်ခင်ပွန်းမှတစ်ပါး အခြားသောယောက်ျားနှင့် မှားယွင်း၍ ညစ်ညူးခြင်းရှိသော်လည်းကောင်း၊ 30ယောက်ျားသည် မယားကိုမယုံသောသဘော စွဲလမ်းသော်လည်းကောင်း၊ စောင့်ရသော တရားပေတည်း။ ယောက်ျားသည်မယားကိုမယုံ၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ထားသောအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ဤတရားအတိုင်းစီရင်သဖြင့်၊ 31ယောက်ျားသည် အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်၍ မိန်းမသည် မိမိအပြစ်ကိုခံရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

တောလည်ရာကျမ်း - ၅ (အနက်ဖွင့်)

(စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်ဝန်ခံခြင်း (:၁၀)

       တပ်ဝင်းအား ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိ အစဉ်အမြဲ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရန် သတိပေးထားသည်။ ထိုသို့ စင်ကြယ်စေရသည့်အကြောင်းကို အပိုဒ်ငယ် ၃တွင် ရှင်းပြထားသည်။ (တရား ၂၃:၁၄)တွင်လည်း ထပ်မံ သတိပေးထားသည်မှာ တပ်ဝင်းအလယ်တွင် ဘုရားရှင် ကိုယ်တိုင်လျှောက်လှမ်းနေသည်။

: ကုဋိနူနာ၊ ရိနာစွဲသောသူ၊ လူသေကောင်ကိုင်တွယ်သူကို တပ်ပြင်သို့ နေရာချခိုင်းထားသည်။ တပ်ဆိုသည်မှာ တဲတော်ပတ်ဝန်ကျင်၌ ဣသရေလတို့ နေရာချထားခြင်း အဝိုင်းအဝန်းဖြစ်သည်။

:၁၀ ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ အခြားသူတစ်ဦးဦးအား ဒုစရိုက်ပြုမိလျှင် ဒုစရိုက်ယဇ်ပူဇော် ရသည်။ ကာယကံရှင်ကို တောင်းပန်၍ ယဇ်ကောင်တန်ဘိုး၏ / ဆလျော်ရသည်။ ထိုလျော်ကြေးအား စံထိုက်သူ ကာယကံရှင်သော်၎င်း၊ ဆွေမျိုးနီးစပ်သူသော်၎င်း မရှိလျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ် ထံပေးအပ်ရသည်။

(မနာလိုသဝန်တိုခြင်း ပညတ်တရား (:၁၀၃၁)

       :၁၁၃၅ ဤကျမ်းချက်သည် မယုံသင်္ကာမှု စစ်ကြောခြင်း ဖြစ်သည်။ မိမိခင်ပွန်းသည် လင်သားအပေါ် သစ္စာရှိမရှိ၊ ဖောက်ပြန်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ မယုံသင်္ကာဖြစ်၍ မနာလိုဝန်တိုသဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအမျိုးသမီးအား ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်အလယ်မှ မြေမှုန့်ကို ရေနှင့် ရောသောက်စေသည်။ အကယ်၍ လင်သားအပေါ် တိတ်တိတ်ပုန်း ဖောက်ပြန်လျှင် ကျိန်စာသင့်သည်။ ဝမ်းဗိုက်မှပေါင်ထိဆွေးမြေ့သွားသည်။ အကယ်၍ အပြစ်မရှိလျှင် ဘာမှမဖြစ်။ ထိုအကြောင်းရင်းကို အပိုဒ်ငယ် ၁၂-၁၄တွင် ခင်ပွန်းသည်က မိမိမိန်းမအား ဖောက်ပြန်ကြောင်း လက်ပူးလက်ကြပ်မမိဘဲ၊ မယုံသင်္ကာရှိသောကြောင့် ပထမဦးစွာ မိမိမယားအား ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့ ခေါ်ဆောင်ရသည်။ ဘောဇဉ်သက္ကာပူဇော်ရသည်ဟု ဆိုသည်။

:၁၆၃၁ ယဇ်ပုရောဟိတ်က မြေကြီးနှင့် ရေရောဖျော်၍ မြေအိုးထဲ၌ ပြင်ဆင်ထားရသည်။ နောက် ထိုအမျိုးသမီးကို ဘုရားသခင်ရှေ့ ယဇ်ပလ္လင်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ သူမလက်ထဲသို့ ဘောဇဉ်ပူဇော်သက္ကာထည့်ပေးသည်။ ထို့နောက် မှားယွင်းဖောက်ပြန်ခြင်းရှိလျှင် အမင်္ဂလာသင့်ပါစေဟု ကျိန်ဆိုရသည်။ ကျိန်ဆိုချက်ကို စာအုပ်ထဲတွင် ရေးမှတ်ပြီး ကျိန်ခါးရေထဲသို့ ကြိတ်ထဲ့သည်။ ပူဇော်သက္ကာကို ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် ချီလွှဲ၍ ကျိန်ဆိုပြီးသောအခါ အထက်ပါကျိန်ရေကို အကုန်မော့ချရသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂၆သည် အပိုဒ်ငယ် ၂၄တွင် ဖော်ပြသော ရေသောက်ခြင်းကို ထပ်မံ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဖောက်ပြန်ခြင်းရှိလျှင် သူမအပေါ်တွင် ကျိန်စာသင့်သည်။ အကယ်၍ အပြစ်မရှိလျှင် ဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိ။ စင်ကြယ်လွတ်လပ်သဖြင့် ပုံမှန်အတိုင်း သားသမီးများ ဆက်မွေးနိုင်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂၉-၃၁သည် ထိုစစ်ဆေးနည်းကို ခြုံငုံ၍ ပြန်လည်ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။

မနာလိုဝန်တိုမှုသည် လင်မယားလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကို ထိပါးစေနိုင်သည်။ မှားသည်ဖြစ်စေ မှန်သည်ဖြစ်စေ အကျိုးဆက်မကောင်း၊ အပြစ်ရှိလျှင် ဘုရားသခင်က တရားစီရင်၍ အပြစ်မရှိလျှင် ခင်ပွန်းသည်၏ သံသယကင်းရှင်းသွားသည်။

အချို့ကျမ်းစာ ပညာရှင်များက ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းသည် လာမည့်အနာဂတ်တွင် အသုံးပြုမည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ ယေဟောဝါဘုရားသခင်က ဣသရေလ လူမျိုးအား ဖောက်ပြန်ခြင်းရှိ၊ မရှိ စစ်ကြောမည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။