တောလည်ရာကျမ်း - ၄

ကောဟတ်အနွယ်၏တာဝန်
1တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားသည် မောရှေနှင့် အာရုန်အားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 2-3လေဝိအမျိုး၊ ကောဟတ်အနွယ်သားတို့တွင် အသက်သုံးဆယ်လွန်၍ ငါးဆယ်မမီ၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်အမှုကိုဆောင်ခြင်းငှာ၊ အလုံးအရင်းဝင်သောသူအပေါင်းတို့ကို၊ ဘိုးဘအဆွေအမျိုးအလိုက် စာရင်းယူလော့။ 4အလွန်သန့်ရှင်းသောအရာတို့နှင့်ဆိုင်၍ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌ ကောဟတ်သားများ စောင့်ရှောက်ရသောအမှုဟူမူကား၊ 5တပ်ချီချိန်ရောက်သောအခါ၊ အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့သည်လာ၍၊ အတွင်းကုလားကာကိုချပြီးလျှင်၊ သက်သေခံချက်သေတ္တာကို အုပ်ရမည်။ 6ကုလားကာအပေါ်မှာ တဟာရှသားရေနှင့် အုပ်ပြန်၍ သားရေအပေါ်မှာလည်း ပြာသောအထည်ကိုခင်းပြီးမှ၊ ထမ်းပိုးတို့ကိုလျှိုထားရမည်။ 7ရှေ့တော်မုန့်စားပွဲပေါ်မှာ ပြာသောအထည်ကိုခင်း၍၊ လင်ပန်း၊ ဇွန်း၊ လောင်းစရာဖလားများနှင့်တကွ၊ အမြဲထည့်ရသောမုန့်ကိုတင်ပြီးမှ၊ 8ထိုအရာတို့ကို၊ နီသောအထည်နှင့် အုပ်ရမည်။ တစ်ဖန် တဟာရှသားရေနှင့်အုပ်ပြန်၍ ထမ်းပိုးတို့ကိုလျှိုထားရမည်။ 9မီးထွန်းရာ မီးခုံ၊ မီးခွက်၊ မီးညှပ်၊ မီးညှပ်ခံရာခွက်၊ ဆီအိုးအစရှိသည်တို့ကို ပြာသောအထည်နှင့်အုပ်ပြီးမှ၊ 10ထိုတန်ဆာရှိသမျှတို့ကို၊ တဟာရှသားရေအိတ်ထဲ၌သွင်းထား၍၊ ထမ်းပိုးကိုတပ်ရမည်။ 11ရွှေယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ ပြာသောအထည်ကိုခင်း၍၊ တဟာရှသားရေနှင့်အုပ်ပြီးလျှင်၊ ထမ်းပိုးတို့ကိုလျှိုထားရမည်။ 12သန့်ရှင်းရာဌာန၌ အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရန် တန်ဆာရှိသမျှတို့ကို ပြာသောအထည်အိတ်ထဲ၌ သွင်းထား၍၊ တဟာရှသားရေဖြင့်အုပ်ပြီးမှ ထမ်းပိုးကိုတပ်ရမည်။ 13ယဇ်ပလ္လင်မှပြာကိုပယ်ရှင်း၍ ပလ္လင်ပေါ်မှာ မောင်းသောအထည်ကို ခင်းပြီးလျှင်၊ 14ထိုပလ္လင်နှင့်ဆိုင်သော အမှုတော်ထမ်းရန် တန်ဆာတည်းဟူသောလင်ပန်း၊ အမဲသားချိတ်၊ တူးရွင်းပြား၊ အင်တုံအစရှိသော ယဇ်ပလ္လင်တန်ဆာရှိသမျှတို့ကို တင်၍၊ တဟာရှသားရေနှင့်အုပ်ပြီးမှ ထမ်းပိုးတို့ကိုလျှိုထားရမည်။ 15ထိုသို့တပ်ချီချိန်ရောက်သောအခါ အာရုန်နှင့်သူ၏သားတို့သည် သန့်ရှင်းရာဌာနတော်နှင့် သန့်ရှင်းသောတန်ဆာရှိသမျှတို့ကို ဖုံးအုပ်သောနောက်၊ ကောဟတ်သားတို့သည် ထမ်းခြင်းငှာချဉ်းကပ်ရကြမည်။ သို့ရာတွင် သူတို့သည် သေဘေးနှင့်လွတ်မည်အကြောင်း သန့်ရှင်းသောအရာကိုမကိုင်ရ၊ ဤရွေ့ကား ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌ ကောဟတ်သားများ ဆောင်ရွက်ရသောအမှုပေတည်း။
16ယဇ်ပုရောဟိတ်အာရုန်သား ဧလာဇာ၏အရာနှင့်ဆိုင်သော အမှုဟူမူကား၊ မီးထွန်းစရာ မီးရှို့ရာနံ့သာပေါင်းမွှေး၊ နေ့ရက်အစဉ်အတိုင်းဆက်ကပ်ရသော ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာ၊ လိမ်းရန်ဆီ အစရှိသောတဲတော်နှင့် တဲတော်တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုလည်းကောင်း၊ သန့်ရှင်းရာဌာနတော်နှင့် သန့်ရှင်းသော တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုလည်းကောင်း ကြည့်ရှုပြုစုရမည်။
17တစ်ဖန်ထာဝရဘုရားသည် မောရှေနှင့် အာရုန်အားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 18ကောဟတ်အဆွေအမျိုးအနွယ်သားတို့ကို လေဝိသားစုထဲက မပယ်မဖြတ်နှင့်။ 19သူတို့သည် အလွန်သန့်ရှင်းသောအရာတို့ကို ချဉ်းကပ်သောအခါ သေဘေးလွတ်၍ အသက်ရှင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့သည် အရင်ဝင်၍ လူအသီးအသီးစောင့်ရသောအမှု၊ ထမ်းရသောဝန်တို့ကိုခွဲခန့်ရမည်။ 20သို့ရာတွင် သန့်ရှင်းသောအရာတို့ကိုဖုံးအုပ်စဉ်အခါ ကောဟတ်သားတို့သည် သေဘေးနှင့်လွတ်မည်အကြောင်း၊ အထဲသို့ဝင်၍မကြည့်ရဟု မိန့်တော်မူ၏။
ဂေရရှုန်အနွယ်၏တာ၀န်
21တစ်ဖန်ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 22-23ဂေရရှုန်အနွယ်သားတို့တွင်၊ အသက်သုံးဆယ်လွန်၍ငါးဆယ်မမီ၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အမှုကို ဆောင်ခြင်းငှာ အလုံးအရင်းဝင်သော သူအပေါင်းတို့ကို၊ ဘိုးဘအဆွေအမျိုးအလိုက် စာရင်းယူလော့။ 24ဂေရရှုန်အဆွေအမျိုးတို့သည် စောင့်ရသောအမှု၊ ထမ်းရသောဝန်ဟူမူကား၊ 25အတွင်းတဲတော်ကုလားကာ၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်ကုလားကာ၊ အပေါ်တဲ၊ တဟာရှသားရေအဖုံး၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော် တံခါးဝ၌ကာသောကုလားကာ၊ 26တဲတော်နှင့် ယဇ်ပလ္လင်ပတ်လည်ဝင်းကုလားကာ၊ ဝင်းတံခါးဝ၌ကာသော ကုလားကာ၊ ကြိုးများအစရှိသည်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုအရာများနှင့်ဆိုင်၍ အမှုတော်ထမ်းရန် တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုလည်းကောင်း ထမ်းရွက်ရကြမည်။ 27ဂေရရှုန်သားများအမှုစောင့်လေရာရာ၊ ဝန်ထမ်းလေရာရာ၌၊ အာရုန်နှင့်သူ၏သားတို့ ခွဲခန့်စီရင်သည်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရကြမည်။ 28ဤရွေ့ကား ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌ ဂေရရှုန်အဆွေအမျိုးသားများ ဆောင်ရွက်ရသောအမှုပေတည်း။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အာရုန်၏သား ဣသမာသည် သူတို့ကိုအုပ်ရမည်။
မေရာရိသားတို့၏တာ၀န်
29-30မေရာရိသားတို့တွင်လည်း၊ အသက်သုံးဆယ်လွန်၍ ငါးဆယ်မမီ၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်အမှုကိုဆောင်ခြင်းငှာ၊ အလုံးအရင်းဝင်သောသူ အပေါင်းတို့ကို ဘိုးဘအဆွေအမျိုးအလိုက် စာရင်းယူလော့။ 31သူတို့သည် ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌ စောင့်ရသောအမှု၊ ထမ်းရသောဝန်ဟူမူကား၊ တဲတော်ပျဉ်ပြား၊ ကန့်လန့်ကျင်၊ တိုင်၊ ခြေစွပ်၊ 32ဝင်းတိုင်၊ ခြေစွပ်တံသင်၊ ကြိုးများတို့ကိုလည်းကောင်း ထိုအရာများနှင့်ဆိုင်၍ အမှုတော်ထမ်းရန် တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုလည်းကောင်း ထမ်းရွက်ရကြမည်။ သူတို့ထမ်းရွက်ရသောတန်ဆာတို့ကို အမည်မှတ်၍ရေတွက်ရမည်။ 33ဤရွေ့ကား ယဇ်ပုရောဟိတ်အာရုန်၏သား ဣသမာအုပ်၍၊ ပရိသတ်အစည်းဝေးရာတဲတော်၌ မေရာရိအဆွေအမျိုးသားများ ဆောင်ရွက်ရသော အမှုပေတည်း။
လေဝိအနွယ်၏လူဦးရေ
34-36မောရှေနှင့်အာရုန် အစရှိသောပရိသတ်သူကြီးတို့သည် ကောဟတ်သားတို့တွင် အသက်သုံးဆယ်လွန်၍ ငါးဆယ်မမီ၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်အမှုကိုဆောင်ခြင်းငှာ၊ အလုံးအရင်းဝင်သောသူ အပေါင်းတို့ကို၊ ဘိုးဘ အဆွေအမျိုးအလိုက်ရေတွက်၍ စာရင်းသွင်းသောလူပေါင်းကား၊ နှစ်ထောင်ခုနစ်ရာငါးဆယ် ရှိသတည်း။ 37ဤသူတို့သည်မောရှေ၌ ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း မောရှေနှင့်အာရုန်သည်ရေတွက်၍ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အမှုကို ဆောင်ရွက်ရသော ကောဟတ်အဆွေအမျိုးသားပေတည်း။
38-40ဂေရရှုန်သားတို့တွင် အသက်သုံးဆယ်လွန်၍ ငါးဆယ်မမီ၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်အမှုကိုဆောင်ခြင်းငှာ၊ အလုံးအရင်းဝင်သောသူအပေါင်းတို့ကို ဘိုးဘအဆွေအမျိုးအလိုက်ရေတွက်၍ စာရင်းသွင်းသောလူပေါင်းကား နှစ်ထောင်ခြောက်ရာသုံးဆယ်ရှိသတည်း။ 41ဤသူတို့သည် ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ မောရှေနှင့် အာရုန်သည်ရေတွက်၍ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အမှုကို ဆောင်ရွက်နေရသော ဂေရရှုန်အဆွေအမျိုးသားပေတည်း။
42-44မေရာရိသားတို့တွင် အသက်သုံးဆယ်လွန်၍ ငါးဆယ်မမီ၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်အမှုကိုဆောင်ခြင်းငှာ၊ အလုံးအရင်းဝင်သော သူအပေါင်းတို့ကို ဘိုးဘအဆွေအမျိုးအလိုက်ရေတွက်၍ စာရင်းသွင်းသောလူပေါင်းကား သုံးထောင်နှစ်ရာ ရှိသတည်း။ 45ဤသူတို့သည် မောရှေ၌ ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း မောရှေနှင့်အာရုန်သည် ရေတွက်သော မေရာရိအဆွေအမျိုးသားပေတည်း။
46-48ထိုသို့နှင့်အညီ၊ လေဝိသားတို့တွင် အသက်သုံးဆယ်လွန်၍ ငါးဆယ်မမီ၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်အမှုတော်ကိုစောင့်၍ ဝန်များကိုထမ်းခြင်းငှာ ဝင်သောသူအပေါင်းတို့ကို၊ ဘိုးဘအဆွေအမျိုးအလိုက် မောရှေနှင့်အာရုန် အစရှိသောဣသရေလအမျိုး သူကြီးတို့သည်ရေတွက်၍ စာရင်းသွင်းသောလူပေါင်းကား ရှစ်ထောင်ငါးရာရှစ်ဆယ် ရှိသတည်း။ 49မောရှေ၌ထာဝရဘုရားထားတော်မူသော ပညတ်တော်အတိုင်း လူအသီးအသီးစောင့်ရသောအမှု၊ အသီးအသီးထမ်းရသောဝန်တို့ကို ထောက်၍ မောရှေရေတွက်သတည်း။

တောလည်ရာကျမ်း - ၄ (အနက်ဖွင့်)

: အခန်း(၄)တွင် ဖော်ပြသည့် လေဝိအမျိုးလူဦးရေသည် တဲတော်အမှုလုပ်ငန်းတွင် အချိန်ပြည့်ပါဝင်နိုင်သော လူဦးရေဖြစ်သည်။ အသက် ၃၀မှ ၅၅ နှစ်အရွယ်များဖြစ်သည်။

:၂၀ ထွ ၂၅:၁၅ တွင် “ထိုထမ်းပိုးကိုလည်း သေတ္တာရွှေကွင်းထဲက မနှုတ်ရ၊ အစဉ်ရှိစေရမည်” ဟု ဆိုထားသည်။ သို့သော် ဤအပိုဒ်ငယ် ၆တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်က ထမ်းပိုးကိုလှန်ရမည်” ဟု ဆိုထားပြန်သည်။ ထိုသို့ ရှေ့နောက်ဆန့်ကျင်သော စကားရပ်ကို Keil and Delitzch သမ္မာကျမ်းစာအနက်ဖွင့်တွင် အပိုဒ်ငယ် ၆သည် နှုတ်ပြီးသားကို ပြန်လျှိုခြင်းမဟုတ်၊ အနေအထားပြုပြင်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။

ကောဟတ်အမျိုး၏ တာဝန်ဝတ္တရားကို (ငယ် ၄-၂၀)တွင် ရှင်းထားသည်။ အာရုန်နှင့်သားများက တဲတော်ပစ္စည်းများကို ထုတ်ပိုးပြင်ဆင်ပေးသည်။ ထည့်စရာများပြင်ဆင်ပေးသည် (ငယ် ၅-၁၃)။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာ (ငယ် ၅-၆) ပစ္စည်းတင်စားပွဲ (ငယ် ၇၊၈) ရွှေစင်မီးတိုင် (ငယ်၁၂)အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ (ငယ် ၁၂)၊ မီးရှို့ရာကြေးယဇ်ပလ္လင် (ငယ် ၁၃-၁၄)တို့ကို သားရေဖြင့် အုပ်ရသည်။ ကောဟတ်၏ အခြားသားများက ထိုပစ္စည်းပစ္စယများကို ထမ်းသွားကြသည် (ဤနေရာတွင် အင်ဂုံကိုမဖော်ပြသော်လည်းပါရှိသည်ဟုမှတ်ယူရမည်။) ထိတွေ့ကိုင်ဆောင်ခွင့်၊ အဖုံးလှပ်၍ ငုံ့ကြည့်ခွင့်မပြု။ အကယ်၍ ပြုမိလျှင် သေပွဲဝင်ရသည် (ငယ် ၁၅၊၁၇-၂၀)။ အာရုန်၏သား ဧလာဇာက တဲတော်အဖွဲ့နှင့်အခမ်းအနားပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ကို ဦးစီးဦးဆောင်ရသည် (ငယ် ၁၆)။

အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနတော်နှင့် သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကြားရှိ ကုလားကာဖြင့် ပဋိညာဉ်သေတ္တာအား ဖုံးအုပ်ထားရသည် (ငယ်၅)။ ဣသရေလတို့ကို ချီတက်နေစဉ်တွင်လည်း တောက်လျှောက်အုပ်ထားရသည်။ ခရစ်တော်၏ ကိုယ်ပုံဆောင်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးကို ကောင်းကင်ဘုံရှင် ဘုရားသခင်မှလွဲ၍ ကြည့်ရှုတွေ့မြင်သူမရှိသကဲ့သို့ ထိုပဋိညာဉ်သေတ္တာသည် ကြည့်ရှုပိုင်ခွင့်မရှိ။

:၂၁၂၈ ဂေရရှုန်အမျိုးသည် ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်လိုက်ကာများ၊ ဝင်းထရံ၊ ကုလားကာအပေါ်တဲ၊ သဟာရှသားရေများ ကိုတာဝန်ယူရသည်။ အာရုန်၏သားဣသမာ ကကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရသည်။

၄း၂၉-၃၃ မေရာရိ၏သားများသည် ပရိတ်သတ်စည်းဝေးရာတဲတော်လိုက်ကာများ၊ ဝင်းထရံကုလားကာ၊ အပေါ်တဲ၊ တဟာရှသားရေဖုံးများတာဝန်ယူရသည်။

:၃၄၄၉ လေဝိ၏သားများအောက်မှ လူဦးရေစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

ကောဟတ်အဖွဲ့                              ၂၇၅၀

ဂေရရှုန်အဖွဲ့                                   ၂၆၃၀

မေရာရီအဖွဲ့                                   ၃၂၀၀

______________________________

စုစုပေါင်း(အသက် ၃၀-၅၀)             ၈၅၈၀

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။