တောလည်ရာကျမ်း - ၃

အာရုန်၏သားများ
1ထာဝရဘုရားသည် သိနာတောင်ပေါ်မှာ မောရှအား ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသောအခါ၊ အာရုန်နှင့် မောရှေအမျိုးအနွယ်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိများကို မှတ်သားသည်တွင်၊ 2အာရုန်၏သားဟူမူကား၊ သားဦးနာဒပ်၊ ညီအဘိဟု၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာတည်း။တော၊ ၂၆:၆၀။ 3ဤသူတို့ကား၊ အဘသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်စေခြင်းငှာ ဆီလောင်းခြင်းဘိသိက်ကိုပေး၍ အရာ၌ခန့်ထားသော အာရုန်၏သားဖြစ်ကြသတည်း။ 4နာဒပ်နှင့် အဘိဟုသည်၊ သိနာတောတွင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ထူးခြားသောမီးကိုပူဇော်သောအခါ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ သေကြ၏။ သူတို့၌ သားမရှိသည်ဖြစ်၍၊ ဧလာဇာနှင့် ဣသမာသည်၊ အဘအာရုန်ရှေ့မှာ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ဆောင်ရွက်ကြ၏။ဝတ်၊ ၁၀:၁-၂။ တော၊ ၂၆:၆၁။
လေဝိအနွယ်၏အမှုတော်
5ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 6သင်သည် လေဝိအမျိုးသားတို့ကိုခေါ်ခဲ့၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်အာရုန်အမှုကို ဆောင်စေခြင်းငှာ၊ အာရုန်ထံ၌နေရာချလော့။ 7သူတို့သည် ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ရှေ့မှာ၊ အာရုန်နှင့် ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဆောင်ရသော အမှုတည်းဟူသော တဲတော်အမှုကို ဆောင်ရွက်ရကြမည်။ 8သူတို့သည် ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တန်ဆာရှိသမျှတို့ကို ကြည့်ရှုပြုစု၍၊ ဣသရေလအမျိုးသားဆောင်ရသော တဲတော်အမှုကို ဆောင်ရကြမည်။ 9လေဝိသားတို့ကို၊ အာရုန်နှင့်သူ၏သားတို့၌ အပ်ရမည်။ ဣသရေလအမျိုးထဲက သူတို့ကိုရွေး၍ ငါ့အားအပိုင်ပေးရမည်။ 10အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့ကိုလည်း ခန့်ထား၏။ သူတို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကိုစောင့်ရကြမည်။ သူ၏အမျိုးမှတစ်ပါး အခြားသောသူသည် ချဉ်းကပ်လျှင် အသေသတ်ခြင်းကိုခံရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
11တစ်ဖန်ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 12ဣသရေလအမျိုးတွင် အဦးဖွားမြင်သောသားဦးများအတွက် လေဝိသားတို့ကို ငါရွေးယူသောကြောင့်၊ လေဝိသားတို့သည် အထူးသဖြင့် ငါ၏လူဖြစ်ရကြမည်။ 13အကြောင်းမူကား အဲဂုတ္တုပြည်၌ သားဦးအပေါင်းတို့ကို ငါသည်ဒဏ်ခတ်သောအခါ ဣသရေလအမျိုးတွင်လူဖြစ်စေ၊ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်စေ သားဦးအပေါင်းတို့ကို ငါ့အဖို့ငါသန့်ရှင်းစေသောကြောင့် သားဦးအပေါင်းတို့ကို အထူးသဖြင့်ငါပိုင်ရ၏။ ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ထွ၊ ၁၃:၂။
လေဝိအမျိုး၏လူဦးရေ
14တစ်ဖန်ထာဝရဘုရားသည်၊ သိနာတော၌ မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 15လေဝိသားတို့တွင် အသက်တစ်လကျော်ရှိသော ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကို အဆွေအမျိုးအလိုက် ရေတွက်လော့ဟု၊ 16မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ မောရှေသည်လေဝိသားတို့ကို ရေတွက်လေ၏။ 17လေဝိသားတို့၏နာမည်ဟူမူကား၊ ဂေရရှုန်၊ ကောဟတ်၊ မေရာရိတည်း။ 18မိမိအဆွေအမျိုးအလိုက် ဂေရရှုန်သားတို့၏နာမည်ကား လိဗနိနှင့်ရှိမိတည်း။ 19မိမိအဆွေအမျိုးအလိုက် ကောဟတ်သားတို့၏နာမည်ကား၊ အာမရံ၊ ဣဇဟာ၊ ဟေဗြုန်၊ ဩဇေလတည်း။ 20မိမိအဆွေအမျိုးအလိုက် မေရာရိသားတို့၏နာမည်ကား မဟာလိနှင့်မုရှိတည်း၊၊ ဤသူတို့သည် မိမိဘိုးဘအမျိုးအလိုက်ရေတွက်သော လေဝိအမျိုးအနွယ် ဖြစ်ကြ၏။
21ဂေရရှုန်မှဆင်းသက်လာသော လိဗနိအဆွေအမျိုး၊ ရှိမိအဆွေအမျိုးတို့သည် ဂေရရှုန်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ကြ၏၊ 22ထိုအဆွေအမျိုးတို့ကိုရေတွက်၍ အသက်တစ်လကျော်ရှိသော ယောက်ျားပေါင်းကား၊ ခုနစ်ထောင်ငါးရာ ရှိသတည်း။ 23ဂေရရှုန်အဆွေအမျိုးတို့သည် တဲတော်အနောက်မက်နှာ၌ နေရာချရမည်။ 24ဂေရရှုန်အဆွေအမျိုး သူကြီးကား၊ လေလသားဧလျာသပ်တည်း။ 25ဂေရရှုန်သားတို့အငန်းအတာဟူမူကား၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်၊ အပေါ်တဲ၊ အပေါ်တဲအဖုံး၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးဝ၌ကာသောကုလားကာ၊ 26တဲတော်နှင့် ယဇ်ပလ္လင်ပတ်လည်ဝင်းကုလားကာ၊ ဝင်းတံခါးဝ၌ ကာသောကုလားကာ၊ ကြိုးများအစရှိသည်တို့ကို ကြည့်ရှုပြုစုရကြမည်။
27ကောဟတ်မှဆင်းသက်သော အာမရံအဆွေအမျိုး၊ ဣဇဟာအဆွေအမျိုး၊ ဟေဗြုန်အဆွေအမျိုး၊ ဩဇေလအဆွေအမျိုးတို့သည်၊ ကောဟတ်အမျိုးအနွယ် ဖြစ်ကြ၏။ 28တဲတော်ကိုစောင့်သောသူ၊ ထိုအဆွေအမျိုးတို့ကိုရေတွက်၍ အသက်တစ်လကျော်ရှိသော ယောက်ျားပေါင်းကား၊ ရှစ်ထောင်ခြောက်ရာရှိသတည်း။ 29ကောဟတ်အဆွေအမျိုးတို့သည်၊ တဲတော်တောင်မျက်နှာ၌ နေရာချရမည်။ 30ကောဟတ်အဆွေအမျိုးသူကြီးကား၊ ဩဇေလသား ဧလိဇာဖန်တည်း။ 31သူတို့အငန်းအတာဟူမူကား၊ သေတ္တာ၊ စားပွဲ၊ ယဇ်ပလ္လင်များ၊ အမှုတော်ထမ်းစရာတဲတော်တန်ဆာများ၊ အတွင်းကုလားကာ အစရှိသည်တို့ကို ကြည့်ရှုပြုစုရကြမည်။ 32ယဇ်ပုရောဟိတ်အာရုန်သားဧလာဇာသည် လေဝိအဆွေအမျိုးသူကြီးတို့ကို အုပ်၍ တဲတော်စောင့်သောသူတို့ကို ကြည့်ရှုစီရင်ရမည်။
33မေရာရိမှဆင်းသက်သော မဟာလိအဆွေအမျိုး၊ မုရှိအဆွေအမျိုးတို့သည်၊ မေရာရိအမျိုးအနွယ်ဖြစ်ကြ၏။ 34ထိုအဆွေအမျိုးတို့ကိုရေတွက်၍ အသက်တစ်လကျော်ရှိသော ယောက်ျားပေါင်းကား၊ ခြောက်ထောင်နှစ်ရာ ရှိသတည်း။ 35မေရာရိအဆွေအမျိုးသူကြီးကား၊ အဘိဟဲလသားဇုရေလတည်း။ ဤသူတို့သည် တဲတော်မြောက်မျက်နှာ၌ နေရာချရမည်။ 36မေရာရိသားတို့အငန်းအတာဟူမူကား၊ တဲတော်ပျဉ်ပြားများ ကန့်လန့်ကျင်များ၊ တိုင်များ၊ ခြေစွပ်များ၊ ထိုအရာနှင့်ဆိုင်သောတန်ဆာများ အစရှိသည်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဝင်းတိုင်များ၊ 37ခြေစွပ်များ၊ တံသင်များ၊ ကြိုးများတို့ကိုလည်းကောင်း ကြည့်ရှုပြုစုရကြမည်။
38မောရှေနှင့် အာရုန်မှစ၍ အာရုန်၏သားတို့သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အဖို့၊ သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုစောင့်လျက်၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အရှေ့မျက်နှာ၌ နေရာချရမည်။ သူတို့အမျိုးမှတစ်ပါး၊ အခြားသောသူသည်ချဉ်းကပ်လျှင် အသေသတ်ခြင်းကိုခံရမည်။ 39ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ မောရှေသည် လေဝိသားတို့ကို အဆွေအမျိုးအလိုက်ရေတွက်၍ အသက်တစ်လကျော်ရှိသော ယောက်ျားအပေါင်းကား၊ နှစ်သောင်းနှစ်ထောင် ရှိသတည်း။
လေဝိအနွယ်ဝင်တို့ကိုဆက်ကပ်ခြင်း
40တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင်၊ အသက်တစ်လကျော်ရှိသော သားဦးယောက်ျားအပေါင်းတို့ကို ရေတွက်၍ စာရင်းယူလော့။ 41ဣသရေလအမျိုးသားဦးအပေါင်းတို့အတွက် လေဝိသားတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ တိရစ္ဆာန်သားဦးအပေါင်းတို့အတွက် လေဝိသားတို့၌ရှိသော တိရစ္ဆာန်များကိုလည်းကောင်း၊ ငါ့အဖို့ယူလော့။ ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟု၊ 42မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း မောရှေသည် ဣသရေလအမျိုး သားဦးအပေါင်းတို့ကိုရေတွက်၍၊ 43အသက်တစ်လကျော်ရှိသော သားဦးယောက်ျားနာမည်ပေါင်းကား၊ နှစ်သောင်းနှစ်ထောင်နှစ်ရာခုနစ်ဆယ်သုံးယောက် ရှိသတည်း။ 44တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 45ဣသရေလအမျိုး သားဦးအပေါင်းတို့အတွက် လေဝိသားတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ တိရစ္ဆာန်များအတွက် လေဝိသားတို့၌ရှိသော တိရစ္ဆာန်များကိုလည်းကောင်းယူလော့။ လေဝိသားတို့သည် ငါ၏လူဖြစ်ရကြမည်။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 46လေဝိသားတို့ထက်ပိုသော ဣသရေလအမျိုးသားဦး နှစ်ရာခုနစ်ဆယ်သုံးယောက်တို့ကို ရွေးရမည်အမှုမှာ၊ 47အကျပ်တော်အလိုက် လူတစ်ကိုယ်လျှင်ငါးကျပ်စီခံယူရမည်။ အကျပ်ကား၊ ဂေရနှစ်ဆယ်ဖြစ်သတည်း။ 48ပိုသောသူတို့ပေးရသောအရွေးငွေကို၊ အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့အားပေးရမည်ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 49လေဝိသားတို့နှင့် ဣသရေလအမျိုး သားဦးတို့ကိုရွေး၍ ပိုသေးသော သားဦးတို့၏အရွေးငွေကို၊ 50မောရှေသည် အကျပ်တော်နှင့်ချိန်လျက်၊ အခွက် တစ်ဆယ်သုံးပိဿာခြောက်ဆယ်ငါးကျပ်ကိုယူပြီးလျှင်၊ 51ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသော စကားတော်အတိုင်း ထိုအရွေးငွေကို အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့အား ပေးလေ၏။

တောလည်ရာကျမ်း - ၃ (အနက်ဖွင့်)

(လေဝိအမျိုးဦးရေနှင့် တာဝန်ဝတ္တရား (အခန်း )

       အခန်း ၁-၂တွင် ဖော်ပြသည့် တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစာရင်းတွင် မပါဝင်သော လေဝိအမျိုးအနွယ်၏ အမှုအရာများကို အခန်း၃နှင့် ၄တွင် သီးသန့်ရှင်းပြထားသည်။ လေဝိအမျိုးသည် ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ထမ်းဆောင်ရန် အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနတော် ကျက်သရေဆောင်အခန်း သီးသန့်တာဝန်ချထားသူများ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အစပထမတွင် သားဦးများကို အမှုတော်ထမ်းဆောင်ရန် ရွေးချယ်သော်လည်း ကာလကြာလာသောအခါ သတ်သတ်မှတ်မှတ်စနစ်တကျရှိစေရန် လေဝိအမျိုးကို သီးသန့်တာဝန်ပေးအပ်သည် (ငယ် ၁၂-၁၃)လေဝိအမျိုးကို သီးသန့်တာတန်ပေးအပ်သည် (ငယ် ၁၂-၁၃)။ လေဝိတွင် ဂေရရှုန်၊ ကောဟတ်၊ မေရာရိ သားသုံးယောက်ထွန်းကားသည်။ ထိုအမျိုးအနွယ်အား တဲတော်နှင့် ပတ်သက်သော အမှုအရာအလုံးစုံ တာဝန်ပေးအပ်သည်။

:၁၀က အာရုန်မိသားစု (ကောဟတ်ဘိုးအေအမျိုးရိုး သည်ယဇ်ပုရောဟိတ်မျိုးရိုး(ငယ်၉) ဖြစ်သည်။ အခြားလေဝိ အမျိုးသားများကလည်း၊ တဲတော်လုပ်ငန်းကို ဝင်ရောက်ကူညီကြသည်။ သို့သော် ယဇ်ပုရောဟိတ် အမျိုးအနွယ် မဟုတ်ကြ။ Pentateuch ကျမ်းများတွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်မျိုး လေဝိအမျိုးသားများဟု သုံးလေ့ရှိသည်။ ထိုသို့ဆိုရာတွင် လေဝိအမျိုးနွယ်တိုင်း ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်ကြသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် လေဝိအမျိုးနွယ်များ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမျိုးနွယ် ဆင်းသက်လာပုံကို အငယ် ၁-၄တွင် ရှင်းပြထားသည်။ နာဒပ်နှင့်အဘိဟု တို့ မီးလောင်းကျွမ်း သေဆုံးကြပြီးသောအခါ အာရုန်၏သား အငယ်ကောင်များဖြစ်ကြသော ဧလာဇာနှင့် ဣသမာတို့က ယဇ်ပုရောဟိတ်တာဝန်ဆက်လက် ထမ်းဆောင်ကြသည်။ လေဝိအမျိုးသည် ယဇ်ပုရောဟိတ် အရိုက်အရာ ဆက်ခံသူများဖြစ်သည် (ငယ် ၅-၉)။ အာရုန်၏သားမြေးမှလွဲ၍ အခြားသူများ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုအရာ ထမ်းဆောင်ခွင့်မရှိ (ငယ် ၁၀)

:၁၀၁၃ ရှေးယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် လောကအပြစ်သားတိုင်းအား ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်စွမ်း မရှိကြပါ။ ယဇ်ပုရောဟိတ်မှတပါး အခြားသူများအား သန့်ရှင်းသောအရာ ကိုင်တွယ် ထိတွေ့သူများကို သေခြင်းအပြစ်ဒဏ် ပြဌာန်းပေးသည် (ငယ် ၁၀)။ ခေတ်သစ် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး သခင်ယေရှုခရစ်တော်မူကား ယုံကြည်သော သားသမီးတိုင်းကို အဘဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ရင်းနှီးစွာ ဝင်ရောက်နိုင်ခွင့် ဖန်တီးပေးသည်။ ကိုယ်တော်တိုင် အဘဘုရားထံသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည် (ဟေဗြဲ၄:၁၆)။ တောလည်ရာကျမ်းနှင့် ဟေဗြဲကျမ်းတို့၏ ကြီးမားသော ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ ကရာနီတောင်ကုန်း၏ အံ့ဖွယ်အမှုတော်ကြီးပါတကား။

:၁၄၃၉ လေဝိအမျိုးကို တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစာရင်းတွင် ထည့်မတွက်။ ဝတ်ပြုထုံးနည်းနာ ပြုသူများ (ငယ်၁၅)ဖြစ်သည်။ လေဝိ၏သားများကိုလည်း အသီးသီး တာဝန်ခွဲဝေထားသည်။             

လူမျိုးတာဝန်ကျမ်းကိုးဦးရေ
ဂေရရှုန်လိုက်ကာများ၊ အမိုးများ၊ တဲတော် အကာအရံများ ပဋိညာဉ်သေတ္တာအမှုအရာ ကုလားကာမှလွဲ၍ တဲဝင်းရှိကုလားကာများငယ် ၁၈-၂၆၇၅၀၀
ကောမာတ်အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနတော်

 

ပဋိညာဉ်သေတ္တာ၊ပစ္စည်း

တဆေးပွဲ၊ ပိုက်ကာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း အသုံးအဆောင်များ ရွှစင်မီးတိုင်

ငယ် ၇-၃၁၈၆၀၀
မေရာရိအကာသားများ၊ ကြွက်လျှောက်တန်းများတို့နှင့် တိုင်ဆက်ချိတ်များ၊ ကန့်လန့်ကျင်များ၊ ဝင်တိုင်၊ တံသင်နှင့် ကြိုးများငယ် ၃၃:၃၇၆၂၀၀

       လေဝိအမျိုးသားများသည် တဲတော်ပတ်လည်တွင် စခန်းချကြရသည်။ ဂေရရှုန်အမျိုးသည် အနောက်ဘက် (ငယ် ၂၃)၊ ကောဟတ်၏ အမျိုးသည် တောင်ဘက် (ငယ် ၂၉)။ မေရာရိအမျိုးသည် မြောက်ဘက် (အငယ် ၃၅)၊ မောရှေ၊ အာရုန်နှင့် သားများသည် အရှေ့ဘက်၊ တဲတော်အဝင်စာမျက်နှာတွင် အသီးသီးတပ်ချနေရာယူကြသည် (ငယ် ၃၈-၃၉)။

လေဝိအမျိုးသည် ဣသရေလအမျိုးတွင် လူဦးရေ အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ အသက် တစ်လမှ အထက်ယောက်ျားသားဦးရေ နှစ်သောင်းနှစ်ထောင်ကျော် (ငယ် ၃၉)သာရှိသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂၂-၂၈ နှင့် ၃၄တွင် စုစုပေါင်း ၂၂,၃၀၀ ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုသို့ စာရင်းဇယား ကွဲပြားခြင်းမှာ လူဦးရေ ၃၀၀ ထပ်တိုးခြင်းသည် သားဦးများထပ်မံပေါင်းထည့်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု William က တွက်ချက်ကြသည်။ အဲဂုတ္တုပြည်မှ စတင်ထွက်ခွာကြစဉ်က ပထမသားဦးများကို ယဇ်ပုရောဟိတ်အနွယ်ဟု စာရင်း မှတ်ခိုင်းခဲ့သည်။

:၄၀၅၁ ပထမသားဦးများအစား ဘုရားသခင်က လေဝိအမျိုးကို ယဇ်ပုရောဟိတ်မျိုးအဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်သည်။ လေဝိအမျိုးတွင် ယောက်ျားသားဦးရေ ၂၂,၀၀၀ ရှိ၍ ပထမသားဦးများ ၂၂,၂၇၃ ဦးရှိသည် (ငယ် ၃၉-၄၃)။ ပထမ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သားဦးများက ယဇ်ပုရောဟိတ်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် လုံလောက်မှုမရှိ။ ထို့ကြောင့် ပထမခန့်အပ်ထားသော သားဦး ၂၂,၂၇၃ ဦးကို တစ်ယောက်လျှင် အကျပ်(၅)ကျပ်စီဖြင့် ပြန်လည် ရွေးယူခွင့်ပြုလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ရွေးနှုတ်ခသည် (၂၇၃x၅=၁၃၆၅ကျပ်)ရရှိသည်။ ထိုငွေကို အာရုန်နှင့်သားများသို့ ပေးအပ်ကြသည် (ငယ် ၅၁)။ ထို့ကြောင့် အပိုဒ်ငယ် ၄၃ပါ ဖော်ပြသည့် အင်အားသည် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်လာကြစဉ် ခန့်အပ်ထားသည့် ပထမသားဦးများလည်းပါရှိသည်ဟု တွက်ချက်ရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။