တောလည်ရာကျမ်း - ၃၁

မိဒျန်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း
1-2တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားက၊ မိဒျန်အမျိုးသားတို့သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို ပြစ်မှားသောအပြစ်အလျောက် ဣသရေလအမျိုးသားဘက်၌နေ၍ တရားစီရင်လော့။ သို့ပြီးမှ သင်သည် မိမိလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့ သွားရမည်ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။ 3မောရှေသည်လည်း လူများတို့ကိုခေါ်၍၊ အချို့တို့သည် လက်နက်ကိုကိုင်လျက်၊ မိဒျန်အမျိုးသားတို့သို့စစ်ချီ၍ ထာဝရဘုရားဘက်၌ တရားစီရင်စေ။ 4ဣသရေလအမျိုးအနွယ်တို့တွင် တစ်မျိုးတစ်မျိုးထဲက၊ လူတစ်ထောင်စီရွေး၍ စစ်ချီစေဟု စီရင်သည်အတိုင်း၊ 5ဣသရေလအမျိုးသား အထောင်အသောင်းတို့တွင် တစ်မျိုးတစ်မျိုးထဲက၊ စစ်တိုက်လက်နက်ပါသောသူ တစ်ထောင်စီ၊ လူပေါင်းတစ်သောင်းနှစ်ထောင်ကိုအပ်၍၊ 6မောရှေသည်ထိုသူတို့ကိုလည်းကောင်း၊ သန့်ရှင်းသောလက်နက်နှင့်တကွ၊ မှုတ်ရာတံပိုးတို့ကိုကိုင်သော ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာသား ဖိနဟတ်ကိုလည်းကောင်း စစ်ချီစေ၏။ 7မောရှေအား ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ထိုသူတို့သည် မိဒျန်အမျိုးသားတို့ကိုတိုက်၍ လူယောက်ျားအပေါင်းတို့ကို သတ်ကြ၏။ 8အသေသတ်ခြင်းကို ခံရသောသူတို့တွင် ဧဝိ၊ ရေကင်၊ ဇုရ၊ ဟုရ၊ ရေဘတည်းဟူသော မိဒျန်မင်းကြီးငါးပါးပါကြ၏။ ဗောရသားဗာလမ်ကိုလည်း ဓားနှင့်သတ်ကြ၏။ 9ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်၊ မိဒျန်မိန်းမများ၊ သူငယ်များတို့ကို လက်ရသိမ်းယူ၍၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ နွားအစရှိသော ဥစ္စာအလုံးစုံတို့ကို လုယူကြ၏။ 10မိဒျန်အမျိုးသားတို့နေသော မြို့ရွာရှိသမျှတို့ကို မီးရှို့ကြ၏။ 11ဖမ်းရသောလူ၊ တိရစ္ဆာန်နှင့်တကွ၊ လက်ရဥစ္စာအလုံးစုံတို့ကို သိမ်းသွား၍၊ 12မောဘလွင်ပြင် ယော်ဒန်မြစ်နား၊ ယေရိခေါမြို့တစ်ဖက်၌ တပ်ချလျက်နေသော မောရှေ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာ၊ ဣသရေလအမျိုးသား ပရိသတ်တို့ထံသို့ ဆောင်ခဲ့ကြ၏။
ဣသရေလတပ်ပြန်ရောက်လာခြင်း
13မောရှေနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာမှစ၍ ပရိသတ်တို့၌ မင်းအပေါင်းတို့သည် ကြိုဆိုခြင်းငှာ တပ်ပြင်သို့ထွက်သွားကြ၏။ 14မောရှေသည် စစ်တိုက်ရာမှပြန်လာသော တပ်မှူးများ၊ ဗိုလ်မင်းများတို့ကို အမျက်ထွက်၍၊ 15သင်တို့သည် မိန်းမအပေါင်းတို့ကို အဘယ်ကြောင့် အသက်ရှင်စေကြသနည်း။ 16ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်၊ ပေဂုရဘုရားအမှု၌ ထာဝရဘုရားကို ပြစ်မှားစေခြင်းငှာ၊ ဤမိန်းမတို့သည် ဗာလမ်ပေးသော အကြံကိုလိုက်၍ ပြုကြသောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရား၏ပရိသတ်၌ ဘေးရောက်လေသည်တကား။ 17ထိုကြောင့်၊ သူငယ်ယောက်ျားအပေါင်းကိုလည်းကောင်း၊ ယောက်ျားနှင့်ဆက်ဆံဖူးသော မိန်းမအပေါင်းကိုလည်းကောင်း၊ သတ်ကြလော့။ 18ယောက်ျားနှင့်မဆက်ဆံဖူးသော မိန်းမငယ်အပေါင်းတို့ကို၊ မိမိတို့အဖို့ အသက်ချမ်းသာပေးကြလော့။ 19သင်တို့သည် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး တပ်ပြင်မှာနေရကြမည်။ လူကိုသတ်သောသူ၊ အသေကောင်ကိုထိသောသူ အပေါင်းတို့ကိုယ်ကိုလည်းကောင်း၊ သိမ်းယူသောသူတို့ကိုလည်းကောင်း တတိယနေ့၊ သတ္တမနေ့၌ စင်ကြယ်စေကြလော့။ 20သင်တို့အဝတ်နှင့် သားရေတန်ဆာရှိသမျှ၊ ဆိတ်မွေးဖြင့်ရက်သောအရာ၊ သစ်သားဖြင့်လုပ်သောအရာရှိသမျှတို့ကို စင်ကြယ်စေကြလော့ဟု မှာထားလေ၏။
21ယဇ်ပုရောဟိတ် ဧလာဇာသည်လည်း၊ စစ်တိုက်သွားသော စစ်သူရဲတို့ကိုခေါ်၍၊ မောရှေ၌ ထာဝရဘုရားထားတော်မူသော ပညတ်တရားဟူမူကား၊ 22ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးဝါ၊ သံ၊ ကြေးဖြူ၊ ခဲအစရှိသော၊ 23မီးကိုခံနိုင်သော အရာရှိသမျှတို့ကို မီးအလယ်၌သွားစေသဖြင့် စင်ကြယ်စေရမည်။ သို့ရာတွင် စင်ကြယ်စေသောရေဖြင့်လည်း စင်ကြယ်စေရမည်။ မီးမခံနိုင်သော အရာရှိသမျှတို့ကို ရေအလယ်၌သွားစေရမည်။ 24သတ္တမနေ့၌ မိမိအဝတ်ကိုလျှော်ပြီးမှ၊ စင်ကြယ်ခြင်းရှိ၍၊ တပ်ထဲသို့ဝင်ရကြမည်ဟု မှာထားလေ၏။
သိမ်းဆည်းခဲ့သောပစ္စည်းများခွဲဝေခြင်း
25ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်နှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာ၊ 26ပရိသတ်အဆွေအမျိုး သူကြီးတို့သည်၊ ယခုလက်ရသိမ်းယူခဲ့သော ဥစ္စာ၊ လူ၊ တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကိုယူ၍၊ 27ထက်ဝက်ခွဲပြီးလျှင် တစ်ဝက်ကိုစစ်မှုထမ်း၍ အတိုက်သွားသောသူတို့အားလည်းကောင်း၊ တစ်ဝက်ကို ပရိသတ်အပေါင်းတို့အားလည်းကောင်း ပေးဝေလော့။ 28စစ်တိုက်သွားသော စစ်သူရဲတို့သည်၊ ထာဝရဘုရားအား ပေးရသောအခွန်ကိုခွဲ၍ လူ၊ နွား၊ မြည်း၊ သိုးအကောင်ငါးရာတွင် တစ်ကောင်ကို ကောက်ယူပြီးလျှင်၊ 29သူတို့ခံရသော ထက်ဝက်အဖို့ထဲကနှုတ်၍၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ချီမြှောက်ရာ ပူဇော်သကာပြုဖို့ရာ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာအား ပေးရမည်။ 30ဣသရေလအမျိုးသားခံရသော ထက်ဝက်အဖို့ထဲကလည်း လူ၊ နွား၊ မြည်း၊ သိုးအစရှိသော တိရစ္ဆာန်မျိုးအကောင်ငါးဆယ်တို့တွင် တစ်ကောင်ကိုကောက်ယူ၍ ထာဝရဘုရား၏ တဲတော်ကိုစောင့်သော လေဝိသားတို့အားပေးရမည်ဟု၊ 31မောရှေအား ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း မောရှေနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာတို့သည် ပြုလေ၏။
32စစ်သူရဲတို့သည် လက်ရသိမ်းယူခဲ့၍ ကျန်ကြွင်းသော ဥစ္စာပေါင်းကား သိုးခြောက်သိန်းခုနစ်သောင်းငါးထောင်၊ 33နွားခုနစ်သောင်းနှစ်ထောင်၊ 34မြည်းခြောက်သောင်းတစ်ထောင် 35ယောက်ျားနှင့် မဆက်ဆံဖူးသောမိန်းမ သုံးသောင်းနှစ်ထောင် ရှိသတည်း။ 36စစ်တိုက်သွားသောသူတို့ခံရသော ထက်ဝက်အဖို့ကား၊ သိုး သုံးသိန်း သုံးသောင်းခုနစ်ထောင်ငါးရာ ရှိသည်ဖြစ်၍၊ 37ထာဝရဘုရားခံရသောအခွန်ကား၊ သိုးခြောက်ရာခုနစ်ဆယ်ငါးကောင်တည်း။ 38နွားသုံးသောင်းခြောက်ထောင် ရှိသည်ဖြစ်၍၊ ထာဝရဘုရားခံရသောအခွန်ကား၊ နွားခုနစ်ဆယ်နှစ်ကောင်တည်း။ 39မြည်းသုံးသောင်းငါးရာ ရှိသည်ဖြစ်၍ ထာဝရဘုရားခံရသောအခွန်ကား၊ မြည်းခြောက်ဆယ်တစ်ကောင်တည်း။ 40လူတစ်သောင်းခြောက်ထောင် ရှိသည်ဖြစ်၍ ထာဝရဘုရားခံရသောအခွန်ကား၊ လူသုံးဆယ်နှစ်ယောက်တည်း။ 41ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ မောရှေသည် ရှေ့တော်၌ချီမြှောက်ရာ ပူဇော်သကာပြုဖို့ရာအခွန်ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာအား အပ်ပေးလေ၏။ 42တစ်ဖန် စစ်တိုက်သောသူတို့လက်မှ မောရှေယူ၍၊ ဣသရေလအမျိုးသား၊ 43ပရိသတ်တို့ခံရသော ထက်ဝက်အဖို့ကား၊ သိုးသုံးသိန်းသုံးသောင်းခုနစ်ထောင်ငါးရာ၊ 44နွားသုံးသောင်းခြောက်ထောင်၊ 45မြည်းသုံးသောင်းငါးရာ၊ 46လူတစ်သောင်းခြောက်ထောင် ရှိသည်ဖြစ်၍ 47ဣသရေလအမျိုးသားခံရသော ထက်ဝက်အဖို့ လူ၊ တိရစ္ဆာန် အကောင်ငါးဆယ်တို့တွင် တစ်ကောင်ကို မောရှေကောက်ယူ၍ ထာဝရဘုရား၏တဲတော်ကိုစောင့်သော လေဝိသားတို့အားပေး၏။ ထိုသို့ ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူ၏။
48လူတစ်ရာ၊ တစ်ထောင်ကိုအုပ်သောတပ်မှူးများ၊ ဗိုလ်များတို့သည်လည်း၊ မောရှေထံသို့ချဉ်းကပ်၍၊ 49ကိုယ်တော်ကျွန်တို့သည် အုပ်သောစစ်သူရဲတို့ကို စာရင်းယူပြန်၍၊ လူတစ်ယောက်မျှ မလျော့ပါ။ 50ထိုကြောင့် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ အသက်အဖိုးကိုဖြေဖို့ရာ လူအသီးအသီးရသော ရွှေတန်ဆာ၊ လည်ဆွဲ၊ လက်ကောက်၊ လက်စွပ်၊ နားတောင်း၊ နှာခေါင်းဆွဲဘူးတို့ကို ထာဝရဘုရားအားပူဇော်လျက် ဆောင်ခဲ့ပါပြီဟု လျှောက်ဆိုလျှင်၊ 51မောရှေနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာတို့သည်၊ ထိုရွှေတည်းဟူသော လုပ်ပြီးသောတန်ဆာ ရှိသမျှတို့ကို ခံယူကြ၏။ 52ထိုသို့စစ်သူရဲအသီးအသီးတို့သည် မိမိတို့အဖို့သိမ်းယူ၍၊ 53တပ်မှူးများ၊ ဗိုလ်များတို့သည် ထာဝရဘုရားအားပူဇော်သော ရွှေချိန်ပေါင်းကား၊ တစ်ရာခြောက်ဆယ်ခုနစ်ပိဿာနှင့် အကျပ်ငါးဆယ်ရှိသတည်း။ 54တပ်မှူးများ၊ ဗိုလ်များပူဇော်သောရွှေကို မောရှေနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ် ဧလာဇာတို့သည်ယူ၍၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို ထာဝရဘုရားအောက်မေ့တော်မူဖို့ရာ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌ သွင်းထားကြ၏။

တောလည်ရာကျမ်း - ၃၁ (အနက်ဖွင့်)

(မိဒျန်လူမျိုး ဖျက်ဆီးခြင်း(အခန်း၃၁)

       ၃၁:၁၁ မိဒျန်လူမျိုးများက ဣသရေလလူမျိုးအား ဗာလပေနေရ ဘုရားကိုးကွယ်စေခြင်း၊ ညစ်ညမ်းသော လင်မယားနေခြင်း မြူဆွယ်ကြသောကြောင့် ဘုရားသခင်က မောရှေအား ထိုမိဒျန်လူမျိုးကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းခိုင်းသည် ဣသရေလနှစ်ပေါင်းချီတက်၍ ရန်သူများအား ချေမှုန်းသုတ်သင်သည်။ ထိုတပ်ဖွဲ့နှင့်အတူ ဖိနဟတ်လည်းလိုက်ပါသည် (ငယ်၆)။ ဖိနဟတ်သည် ဖခင်ထက် ယဇ်ပုရောဟိတ်အာဏာ ထက်မြက်သူဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဇိမရိနှင့် မိဒျန်မိန်းမကို ချက်ချင်းစီရင် သတ်ပစ်ဝံ့သည်၊ (အခန်း၂၅)။ ယခုအခါ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ဣသရေလတပ်ဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ကွပ်ကဲလျက် မိဒျန်တို့အား သုတ်သင်တိုက်ပွဲဝင်ပြန်သည်။ အငယ် ၇တွင် ပါရှိသော ယောက်ျားသားဟူသမျှ” ဆိုသည်မှာ မိဒျန်စစ်သားများဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် များမကြာမှီ ဂိဒေါင်လက်ထက်တွင် ပေါ်လာကြပြန်သည် (သူကြီး ၆)။ (အငယ် ၈)တွင် ပါရှိသော ဇုရသည် တဲတော်ထဲတွင် ဖိနဟတ်လှံဖြင့် ထိုးသတ်သော မိန်းမ ကောဇဘိ၏ ဖခင်ဖြစ်သည်(၂၅:၁၅)။ ဗာလမ်သည် အိမ်ရောက်အောင် မပြန် သို့မဟုတ် တဖန် မိဒျန်သားများနှင့် ပူးပေါင်းသောကြောင့် သေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။

၃၁:၁၂၁၈ မိဒျန်စစ်သားများကို သုတ်သင်ချေမှုန်းပြီးသောအခါ၊ ဣသရေလများသည် မိဒျန်မိန်းမများနှင့် ကလေးသူငယ်များကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာကြသဖြင့် တဲတော်တွင် ရှုပ်ရှက်ခတ်ပွလန်ကြဲသည်။ အကုန်မသတ်ခဲ့ဘဲ ခေါ်လာကြသောကြောင့် မောရှေစိတ်ဆိုးသည်။ မိဒျန်မိန်းမများသည် ဣသရေလယောက်ျားများကို မြူဆွယ်ဖျက်ဆီးသူများ ဖြစ်သောကြောင့် မလိုချင်။ ထို့ကြောင့် ယောက်ျားသား အားလုံးနှင့် မိန်းမကြီးများအားလုံးကို သတ်ပစ်ခိုင်းသည်။ အရွယ်မရောက်သော မိန်းကလေးများကို အိမ်ဖော်များလုပ်ခိုင်းဖို့ အသက်ချမ်းသာရာပေးသည်။ ဣသရေလလူမျိုး ပျက်စီးကြရသည့်အကြောင်း ပမာဏနှင့် ယှဉ်ထိုးလျှင် ထိုအပြစ်ဒဏ်သည်တရားမျှတပါသည်။

၃၁:၁၉၅၄ တိုက်ပွဲဝင်သွေးစွန်းသောသူများနှင့် သုံ့ပန်းများသည် ယုဒတို့ထုံးစံအတိုင်း ()ရက်နေ့မှ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ကြသည် (ငယ်၁၉)။ မီးပူဇော်ခြင်း၊ ရေချိုးသန့်စင်ခြင်း ပြုကြသည် (ငယ် ၂၁-၂၄) တိုက်ပွဲမှ သိမ်းဆည်းရမိသော လူများနှင့် ဥစ္စာပစ္စည်းများကို အညီအမျှစွဲ၍ တစ်ဝက်ကိုတိုက်ပွဲဝင်သူများ၊ ကျန်တစ်ဝက်ကို မိဘပြည်သူများသို့ မျှဝေပေးလိုက်သည်။ သာမန်စစ်သားများက မိမိဝေစုကို အသားတကြည်ယူသွားကြသော်လည်း  စစ်သူကြီးများသည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းသောအားဖြင့် မိမိတို့ဝေစုထဲမှ အချို့ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့ ပေးလှူကြသည် (ငယ်၄၈-၅၄)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။