တောလည်ရာကျမ်း - ၃၂

ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်ရှိအနွယ်များ
(တရား၊ ၃:၁၂-၂၂)
1ရုဗင်အမျိုးသားနှင့် ဂဒ်အမျိုးသားတို့သည် အလွန်များပြားသော တိရစ္ဆာန်တို့နှင့် ကြွယ်ဝသည်ဖြစ်၍၊ ယာဇာပြည်၊ ဂိလဒ်ပြည်တို့၌ တိရစ္ဆာန်ကျက်စားစရာဖို့ ကောင်းသည်ကိုမြင်ကြလျှင်၊ 2မောရှေနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ် ဧလာဇာ အစရှိသော ပရိသတ်တို့တွင် မင်းများတို့ထံသို့လာ၍၊ 3အတရုတ်၊ ဒိဘုန်၊ ယာဇာ၊ နိမရ၊ ဟေရှဘုန်၊ ဧလာလေ၊ ရှေဘံ၊ နေဗော၊ ဗောနတည်းဟူသော၊ 4ဣသရေလပရိသတ်ရှေ့မှာ ထာဝရဘုရား လုပ်ကြံတော်မူသော ဤပြည်သည် တိရစ္ဆာန်နှင့် တော်လျော်ပါ၏။ ကိုယ်တော် ကျွန်တို့၌လည်း တိရစ္ဆာန်များပြားပါ၏။ 5သို့ဖြစ်၍ ကျွန်တော်တို့သည် ရှေ့တော်၌မျက်နှာရလျှင်၊ ဤပြည်ကို ကိုယ်တော် ကျွန်တို့အားအပိုင်ပေးတော်မူပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ ပို့ဆောင်တော်မမူပါနှင့်ဟု လျှောက်ကြ၏။ 6မောရှေကလည်း၊ သင်တို့သည် ဤအရပ်၌နေရစ်၍၊ သင်တို့ ညီအစ်ကိုများတို့သည် စစ်တိုက်သွားရမည်လော။ 7ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်သို့ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် မကူးမသွားမည်အကြောင်း၊ သူတို့စိတ်ကို အဘယ်ကြောင့်ဖျက်ကြသနည်း။ 8ပြည်တော်ကို ကြည့်ရှုစေခြင်းငှာ၊ သင်တို့အဘတို့ကို ကာဒေရှဗာနာအရပ်က ငါစေလွှတ်သောအခါ ထိုသို့ပြုကြ၏။ 9ဧရှကောလချောင်းသို့သွား၍ ပြည်တော်ကို ကြည့်မြင်ပြီးမှ၊ ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်သို့ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် မသွားမည်အကြောင်း သူတို့စိတ်ကိုဖျက်ကြ၏။- 10-12ထိုအခါ ထာဝရဘုရားသည် အမျက်တော်ထွက်လျက်၊ အကယ်စင်စစ် အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်တို့အား ငါကျိန်ဆို၍ပေးသောပြည်ကို၊ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်လာသောသူတို့တွင် ကေနက်အမျိုး ယေဖုန္နာ၏သားကာလက်နှင့် နုန်၏သားယောရှုမှတစ်ပါး၊ အဘယ်သူမျှ ငါ့နောက်သို့ လုံးလုံးမလိုက်သောကြောင့်၊ အသက် နှစ်ဆယ်လွန်သောသူ တစ်စုံတစ်ယောက်မျှ မမြင်ရ။ ထိုသူနှစ်ယောက်သာ ထာဝရဘုရားနောက်သို့ လုံးလုံးလိုက်ကြပြီဟု ကျိန်ဆိုတော်မူ၏။ 13ထိုသို့ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဆိုးသောအမှုကိုပြုသော လူအပေါင်းတို့သည် မပျက်စီးမီတိုင်အောင်၊ ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို အမျက်ထွက်၍ အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံး တော၌လှည့်လည်စေတော်မူ၏။ 14ယခုမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို သာ၍ပြင်းစွာ အမျက်တော်ထွက်စေမည်အကြောင်း၊ သာ၍ဆိုးသောသူတည်းဟူသော သင်တို့သည် သင်တို့အဘများကိုယ်စား ပေါ်ထကြပြီတကား။ 15သင်တို့သည် နောက်တော်သို့မလိုက်ဘဲ လွှဲသွားကြလျှင်၊ တစ်ဖန် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို တော၌စွန့်ပစ်တော်မူသဖြင့်၊ သင်တို့သည် ဤလူမျိုးအပေါင်းကို ဖျက်ဆီးကြလိမ့်မည်ဟု ဂဒ်အမျိုးသား၊ ရုဗင်အမျိုးသားတို့အား ပြန်ပြော၏။
16ထိုသူတို့သည်၊ အနီးအပါးသို့ချဉ်းကပ်၍၊ ကျွန်တော်တို့သည် ကျွန်တော်တို့ တိရစ္ဆာန်များအဖို့ ဤအရပ်၌သိုးခြံတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်များအဖို့ မြို့တို့ကိုလည်းကောင်း တည်ပါမည်။ 17သို့ရာတွင် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို သူတို့နေရာအရပ်သို့ မပို့မဆောင်မီတိုင်အောင်၊ ကျွန်တော်တို့သည်လက်နက်ကိုင်လျက် သူတို့ရှေ့မှာသွားပါမည်။ ဤပြည်၌ ကျန်ကြွင်းသေးသော လူတို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့သူငယ်များသည် ခိုင်ခံ့သောမြို့၌ နေရပါမည်။ 18ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် အမွေခံရသောမြေကို မဝင်စားမီတိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့သည် ကိုယ်အိမ်သို့မပြန်မလာပါ။ 19ကျွန်တော်တို့သည် ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်၌ သူတို့နှင့်အတူ အမွေကိုမတောင်းမခံပါ။ ကျွန်တော်တို့အမွေခံရာမြေသည် ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်၌ ကျပါသည်ဟု လျှောက်ပြန်ကြ၏။ 20မောရှေကလည်း၊ သို့ဖြစ်၍ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ လက်နက်ကိုင်လျက် စစ်တိုက်သွားလျှင်လည်းကောင်း၊ 21ထာဝရဘုရားသည် ရန်သူတို့ကို ရှေ့တော်မှနှင်ထုတ်၍ ထိုပြည်ကို အောင်တော်မမူမီတိုင်အောင်၊ 22သင်တို့ရှိသမျှသည် လက်နက်ကိုင်လျက် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ ကူးသွားလျှင်လည်းကောင်း၊ ထိုနောက်မှ ထာဝရဘုရားရှေ့၊ ဣသရေလအမျိုးသားရှေ့၌ အပြစ်ကင်းလွတ်လျက်၊ ဤပြည်သို့ပြန်လာ၍ ထာဝရဘုရားအခွင့်နှင့် အမွေခံရကြမည်။ 23ထိုသို့မပြုလျှင်မူကား၊ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရားကို ပြစ်မှားခြင်းရှိသည်အတိုင်း၊ ထိုအပြစ်သည် သင်တို့ကို လိုက်၍မီလိမ့်မည်။ 24သူငယ်များအဖို့ မြို့တို့ကိုလည်းကောင်း၊ သိုးများအဖို့ သိုးခြံတို့ကိုလည်းကောင်း တည်လုပ်ကြလော့။ ယခုပြောသမျှအတိုင်း ပြုကြလော့ဟုဆိုလျှင်၊ 25ဂဒ်အမျိုးသားနှင့် ရုဗင်အမျိုးတို့က၊ ကိုယ်တော်ကျွန်တို့သည် သခင်မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ပြုပါမည်။ 26ကျွန်တော်တို့မယား သားသူငယ်များနှင့် သိုးနွားအလုံးစုံတို့သည် ဤအရပ်၊ ဂိလဒ်မြို့တို့၌ နေရစ်ရပါမည်။ 27ကိုယ်တော်ကျွန်အပေါင်းတို့မူကား၊ သခင်မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ လက်နက်ကိုင်လျက် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ စစ်တိုက်ခြင်းငှာ ကူးသွားပါမည်ဟု လျှောက်ထားကြ၏။ 28ထိုအမှုကြောင့်၊ မောရှေသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာ၊ နုန်၏သားယောရှု အစရှိသော ဣသရေလအမျိုးသား အဆွေအမျိုးသူကြီးများတို့ကို ခေါ်၍၊ 29ဂဒ်အမျိုးသားနှင့် ရုဗင်အမျိုးသားတို့သည် စစ်တိုက်ခြင်းငှာ အသီးအသီးလက်နက်ကိုင်လျက် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ သင်တို့နှင့်အတူ ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ ကူးသွား၍၊ သင်တို့သည် ထိုပြည်ကိုအောင်ပြီးလျှင်၊ ထိုအမျိုးသားတို့အား ဂိလဒ်ပြည်ကို အပိုင်ပေးရကြမည်။ 30သို့မဟုတ် သူတို့သည် လက်နက်ကိုင်လျက် သင်တို့နှင့်အတူမကူးမသွားလျှင်၊ ခါနာန်ပြည်၌ သင်တို့တွင် ကိုယ်ပိုင်ရာမြေကိုခံယူရကြမည်ဟု မှာထားလေ၏။ 31ဂဒ်အမျိုးသားနှင့် ရုဗင်အမျိုးသားတို့ကလည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် ကိုယ်တော်ကျွန်တို့အား မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ကျွန်တော်တို့သည် ပြုကြပါမည်။ 32ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်၌ အမွေခံရပါမည်အကြောင်း၊ ကျွန်တော်တို့သည် လက်နက်ကိုင်လျက် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ခါနာန်ပြည်သို့ ကူးသွားပါမည်ဟု ပြန်လျှောက်ကြ၏။ 33ထိုအခါမောရှေသည် အာမောရိရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်၏ နိုင်ငံဆိုင်သမျှ၊ ဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃ၏ နိုင်ငံဆိုင်သမျှသော နယ်မြေမြို့ရွာတို့ကို ဂဒ်အမျိုးသား၊ ရုဗင်အမျိုးသား၊ ယောသပ်၏သား မနာရှေမှဆင်းသက်သော မနာရှေအမျိုးသားတစ်ဝက်၌ အပ်ပေးလေ၏။
34ဂဒ်အမျိုးသားတို့သည် ဒိဗုန်၊ အတရုတ်၊ အာရော်၊ 35အာတရုတ်၊ ရှောဖန်၊ ယာဇာ၊ ယုမ္ဘေဟ၊ 36ဗက်နိမရာ၊ ဗေသာရန်မြို့များကိုလည်းကောင်း၊ သိုးခြံများကိုလည်းကောင်း တည်လုပ်ကြ၏။ 37ရုဗင်အမျိုးသားတို့သည် ဟေရှဘုန်၊ ဧလာလေ၊ ကိရယသိမ်၊ 38နေဗော၊ ဗာလမောန၊ ရှိဗမမြို့များကို အသစ်သောအမည်ဖြင့်သမုတ်၍ တည်ကြ၏။ 39မနာရှေမှဆင်းသက်သော မာခိရအမျိုးသားတို့သည်၊ ဂိလဒ်မြို့သို့ သွား၍သိမ်းယူပြီးလျှင်၊ အရင်မြို့သား အာမောရိလူတို့ကို နှင်ထုတ်ကြ၏။ 40မောရှေသည် ဂိလဒ်မြို့ကို မနာရှေ၏သား မာခိရအမျိုးသားတို့အားပေး၍ သူတို့သည်နေကြ၏။ 41မနာရှေအမျိုးသား ယာဣရသည်လည်းသွား၍ ဂိလဒ်ရွာများကိုသိမ်းယူပြီးမှ၊ ဟာဝုတ်ယာဣရအမည်ဖြင့် သမုတ်လေ၏။ 42နောဗာသည်လည်းသွား၍ ကေနတ်မြို့ရွာတို့ကိုသိမ်းယူပြီးမှ၊ မိမိအမည်ဖြင့် နောဗာမြို့ဟုသမုတ်လေ၏။

တောလည်ရာကျမ်း - ၁ (အနက်ဖွင့်)

(ရုဗင်၊ ဂဒ်တို့ကတစ်ဝက် မနာရှေအမျိုးက တစ်ဝက်အမွေဆက်ခံခြင်း (အခန်း ၃၂)

       ၃၂:၁၅ ရုဗင်နှင့် ဂဒ်လူမျိုးတို့သည် ယော်ဒန်မြစ်ကမ်းလွင်ပြင်ကို တွေ့မြင်ကြသောအခါ ထိုအရပ်ဒေသ၌ နေရစ်ခဲ့ချင်ကြသည် (ငယ် ၁-၅)။ ထိုသို့ စိတ်ကူးခြင်းသည် ညီအစ်ကိုများနှင့်အတူ လက်တွဲ၍ ယော်ဒန်မြစ်ကူးကာ၊ ခါနန်သားများတိုက်ခိုက်လိုစိတ်မရှိကြ။ ညီအစ်ကိုသွေးဝမ်းကွဲချင်စိတ် ရှိသူများဟု မောရှေက ယူဆသည် (ငယ် ၆-၁၅)။ ညီအစ်ကိုများကို စိတ်ဓာတ်ပျက်ပြားစေသူများ ဖြစ်သည်။ ပြည်တော်သို့ ဝင်ဖို့ သင်တို့အဘများကို ဘုရားသခင်က ကာဒေရှအရပ်တိုင်အောင် ပို့ဆောင်ခဲ့သည် မဟုတ်လားဟု ဆိုသည်။

၃၂:၁၆၄၂ ရုဗင်နှင့်ဂဒ်သည် (၃)ကြိမ်တိုင်အောင် မောရှေအား နားပူနားဆာလုပ်ကြပြီးနောက် ယော်ဒန်မြစ် အနောက်ဘက်ကမ်းရှိ ရန်သူများကို တိုက်ကူဖို့သဘောတူကြသည် (ငယ် ၁၆-၃၂)။ မောရှေကလည်း အာမောရိအမျိုး ရှိဟုန်မင်း၏ ပြည်နှင့် ဗာရှန်ဘုရင်ဩဃမင်း၏ ပြည်အား ယောသပ်၏သား မနာရှေအမျိုးသို့ တစ်ဝက်၊ ရုဗင်နှင့် ဂဒ်အမျိုးသို့တစ်ဝက် အပိုင်စားပေးမည့်အကြောင်း ကတိပေးလိုက်သည်။ သို့ဖြင့် ရုဗင်နှင့် ဂဒ်အမျိုးသည် ထိုနေရာတွင် မြို့ပြပြည်ရွာ အခိုင်အမာတည်ဆောက်လျက် မိသားစုကို ထားပစ်ခဲ့ကြသည် (ငယ် ၃၃-၄၂)။

လူများစုက ရုဗင်နှင့်ဂဒ်သည် အမြော်အမြင်မပြည့်စုံသူများဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ထိုအရပ်ဒေသသည် မြေဆီမြေနှစ်ကောင်းမွန်သော်လည်း ရန်သူတံခါးဝ၌ ရှိနေသောကြောင့် ရတက်မအေးနိုင်ကြ။ ယော်ဒန်မြစ်၏  သဘာဝအတားအဆီးအကွယ်အကာမရကြ။ ရုဗင်နှင့် ဂဒ်လူမျိုးအပါအဝင် ထိုသူများနှင့် ပေါင်းစပ်သော မနာရှေအမျိုး တစ်ချို့တစ်ဝက်သည် နောင်တွင် တိုက်ခိုက်ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ဦးစွာခံကြရသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ထိုအရပ်ဒေသ၌ ဣသေ၇လလူများ အတည်တကျ နေထိုင်နိုင်ကြပါသလား။ ဘုရားသခင်က ဣသရေလ လူမျိုးအတွက် ကတိတော်မြ သတ်မှတ်ပေးပြီးသားဖြစ်သည်။ (တရား ၂:၂၄-၃၁၊ ၃:၂)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။