တောလည်ရာကျမ်း - ၂၂

ဗာလမ်ကိုဆင့်ခေါ်ခြင်း
1တစ်ဖန် ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ခရီးသွား၍ မောဘလွင်ပြင်၊ ယော်ဒန်မြစ်နား၊ ယေရိခေါမြို့တစ်ဖက်၌ တဲဆောက်ကြ၏။ 2အာမောရိအမျိုးသားတို့၌ပြုကြသော အမှုအလုံးစုံကို၊ ဇိဖော်သား ဗာလက်မင်းသိမြင်လျှင်၊ 3ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် များပြားသောကြောင့်၊ မောဘပြည်သားတို့သည် အလွန်ကြောက်ရွံ့ကြ၍၊ 4နွားသည် မြက်ပင်ကိုလှမ်း၍စားသကဲ့သို့ ဤအလုံးအရင်းသည် ငါတို့ပတ်လည်၌ရှိသမျှကို လှမ်း၍စားလိမ့်မည်ဟု ပူပန်သောစိတ်ရှိလျက်၊ မိဒျန်ပြည်သား အသက်ကြီးသူတို့အား ဆိုကြ၏။ ထိုအခါ ဇိဖော်သားဗာလက်သည်၊ မောဘရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်နှင့်၊ 5အမ္မုန်ပြည်၌စီးသော မြစ်၏အနားမှာရှိသော ပေသော်မြို့နေ ဗောရသားဗာလမ်ကို ခေါ်ပင့်ခြင်းငှာ၊ သံတမန်တို့ကိုစေလွှတ်၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်မှရောက်လာသော လူတစ်မျိုးသည် မြေမျက်နှာကိုဖုံးလွှမ်းလျက် ငါ့အနား၌နေရာချကြပြီ။ 6သို့ဖြစ်၍၊ ကြွလာပါ။ ဤလူမျိုးသည် ငါ့ထက်အားကြီးသောကြောင့် သူတို့ကို ငါ့အဖို့ကျိန်ဆဲပါ။ သို့ပြုလျှင် သူတို့ကိုငါတိုက်၍ ငါ့ပြည်မှနှင်ထုတ်နိုင်ကောင်း နှင်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည်။ ကိုယ်တော်ကောင်းချီးပေးသောသူသည် ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံရသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်ကျိန်ဆဲသောသူသည် ကျိန်ဆဲအပ်သောသူ ဖြစ်သည်ကိုလည်းကောင်းငါသိသည်ဟု မှာလိုက်လေ၏။ 7မောဘပြည်သားအသက်ကြီးသူတို့နှင့် မိဒျန်ပြည်သား အသက်ကြီးသူတို့သည် ပြုစားခြင်းလက်ဆောင်ပါလျက် သွား၍၊ ဗာလမ်ထံသို့ရောက်သောအခါ၊ ဗာလက်မင်းစကားကို ကြားလျှောက်လေ၏။ 8ဗာလမ်က၊ ယနေ့ညမှာ ဤအရပ်၌နေကြပါဦး။ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ငါပြန်ပြောမည်ဟုဆိုလျှင်၊ မောဘအရာရှိတို့သည် ဗာလမ်ထံမှာနေကြ၏။ 9ဘုရားသခင်သည် ဗာလမ်ရှိရာသို့လာ၍၊ သင်၌ရှိသော ဤလူတို့သည် အဘယ်သူနည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊ 10ဗာလမ်က၊ မောဘရှင်ဘုရင် ဇိဖော်သားဗာလက်သည် အကျွန်ုပ်ဆီသို့ လူကိုစေလွှတ်၍၊ 11အဲဂုတ္တုပြည်မှ ရောက်လာသောလူအများသည်၊ မြေမျက်နှာကို ဖုံးလွှမ်းလျက်နေကြပြီ။ သို့ဖြစ်၍ ကြွလာပါ။ ဤလူမျိုးကို ငါ့အဖို့ကျိန်ဆဲပါ။ သို့ပြုလျှင်၊ သူတို့ကိုငါတိုက်၍ နှင်ထုတ်နိုင်ကောင်း နှင်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ခေါ်ပင့်ကြောင်းကို၊ ဘုရားသခင်အားလျှောက်ဆို၏။ 12ဘုရားသခင်ကလည်း၊ သင်သည် ဤလူတို့နှင့်အတူ မလိုက်မသွားရ။ ထိုလူမျိုးကို မကျိန်ဆဲရ။ ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ခံရသောလူမျိုးဖြစ်သည်ဟု ဗာလမ်အားမိန့်တော်မူ၏။ 13နံနက်ရောက်မှ၊ ဗာလမ်သည်ထ၍ သင်တို့သည် ကိုယ်ပြည်သို့ ပြန်သွားကြပါလော့။ သင်တို့နှင့်အတူ ငါလိုက်ရသောအခွင့်ကို ထာဝရဘုရားပေးတော်မမူဟု ဗာလက်မင်းစေလွှတ်သော အရာရှိတို့အား ပြန်ပြောလေ၏။ 14ထိုအခါ မောဘပြည်အရာရှိတို့သည် ဗာလက်မင်းထံသို့ပြန်သွား၍၊ ဗာလမ်သည် ကျွန်တော်တို့နှင့် အတူမလိုက်လိုပါဟု လျှောက်ကြ၏။
15တစ်ဖန် ဗာလက်မင်းသည်၊ အရင်ထက်အရေအတွက်အားဖြင့်များ၍ အရာအားဖြင့် ဘုန်းကြီးသောမှူးမတ်တို့ကို စေလွှတ်ပြန်သည်အတိုင်း၊ 16သူတို့သည် ဗာလမ်ထံသို့ရောက်လာ၍ ဇိဖော်သားဗာလက်မင်းက၊ ကိုယ်တော်သည် ငါ့ထံသို့မလာမည်အကြောင်း အဘယ်အဆီးအတားမျှ မရှိပါစေနှင့်။ 17ငါသည် ကိုယ်တော်ကို အလွန်ချီးမြှောက်မည်။ ကိုယ်တော်တောင်းသမျှကို ပေးမည်။ သို့ဖြစ်၍ကြွလာပါ။ ဤလူမျိုးကို ငါ့အဖို့ကျိန်ဆဲပါဟု မိန့်တော်မူကြောင်းကို ပြန်ပြောကြ၏။ 18ဗာလမ်ကလည်း၊ ဗာလက်မင်းသည် ရွှေငွေနှင့်ပြည့်သော မိမိနန်းတော်ကိုပင် ပေးသော်လည်း၊ ငါကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကို လွန်ကျူး၍ အမှုအကြီးအငယ်တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ ငါမပြုနိုင်။ 19သို့ရာတွင် ထာဝရဘုရားသည် အဘယ်သို့ထပ်၍မိန့်တော်မူမည်ကို ငါသိမည်အကြောင်း၊ ယနေ့ညမှာ ဤအရပ်၌နေကြပါဦးဟု ဗာလက်မင်းကျွန်တို့အား ပြန်ပြော၏။ 20ညအချိန်၌ ဘုရားသခင်သည် ဗာလမ်ရှိရာသို့လာ၍၊ ထိုလူတို့သည် သင့်ကိုခေါ်ခြင်းငှာလာလျှင်၊ သူတို့နှင့်အတူ ထ၍လိုက်လော့။ သို့ရာတွင် ငါမှာထားသမျှအတိုင်းသာ ပြုရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 21နံနက်ရောက်မှ ဗာလမ်ထ၍ မြည်းကိုကုန်းနှီးတင်ပြီးလျှင်၊ မောဘအရာရှိတို့နှင့်အတူ လိုက်လေ၏။
ကောင်းကင်တမန်နှင့်ဗာလမ်၏မြည်း
22ထိုသို့လိုက်သောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်အမျက်တော်ထွက်၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် သူ့ကိုဆီးတားခြင်းငှာ လမ်း၌ရပ်နေ၏။ ထိုအခါ ဗာလမ်သည် မြည်းကိုစီး၍ ငယ်သားနှစ်ယောက်နှင့် သွားစဉ်တွင်၊ 23ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည် ဓားကိုမိုးလျက်၊ လမ်း၌ ရပ်နေသည်ကို မြည်းသည်မြင်လျှင်၊ လမ်းလွှဲ၍ လယ်သို့ဝင်လေ၏။ ဗာလမ်လည်း မြည်းကိုလမ်းသို့ပြန်စေခြင်းငှာ ရိုက်လေ၏။ 24ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်၊ စပျစ်ဥယျာဉ်စောင်ရန်းနှစ်ဘက်စပ်ကြားလမ်း၌ တစ်ဖန်ရပ်နေ၏။ 25ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်ကို မြည်းသည်မြင်ပြန်သောအခါ၊ စောင်ရန်းတစ်ဖက်၌တိုး၍ ဗာလမ်၏ခြေကို ဖိလေ၏။ ဗာလမ်လည်း တစ်ဖန်ရိုက်ပြန်လေ၏။ 26ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် လွန်သွား၍ လမ်းတစ်ဖက်ဖက်မျှ မလွှဲနိုင်အောင် ကျဉ်းမြောင်းသောအရပ်၌ ရပ်နေ၏။ 27မြည်းသည်လည်း ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ကို မြင်ပြန်သောအခါ၊ ဗာလမ်အောက်၌ ဝပ်လျက်နေ၏။ ဗာလမ်သည်အမျက်ထွက်၍ တောင်ဝှေးနှင့် မြည်းကိုရိုက်လေ၏။ 28ထိုအခါ ထာဝရဘုရားသည် မြည်း၏နှုတ်ကိုဖွင့်တော်မူ၍၊ မြည်းက သင်သည် ငါ့ကိုသုံးကြိမ်တိုင်အောင် ရိုက်ရမည်အကြောင်း၊ ငါသည်သင်၌ အဘယ်သို့ပြုဘိသနည်းဟု ဗာလမ်အားမေးလျှင်၊ 29ဗာလမ်က၊ သင်သည် ငါ့ကိုကျီစားပါသည်တကား။ ငါ၌ဓားရှိပါစေသော။ ဓားရှိလျှင် သင့်ကိုယခုသတ်မည်ဟု မြည်းအားဆို၏။ 30မြည်းကလည်း၊ ငါသည်ယနေ့တိုင်အောင် သင်၏အစီးကို အစဉ်ခံရသော သင်၏မြည်းဖြစ်သည်မဟုတ်လော။ သင်၌တစ်ခါမျှ ဤသို့ငါပြုဖူးသလောဟု ဗာလမ်အားမေးလျှင်၊ မပြုဘူးဟု ပြန်ပြော၏။ 31ထိုအခါ ထာဝရဘုရားသည် ဗာလမ်မျက်စိကိုဖွင့်တော်မူ၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် ဓားကိုမိုးလျက်၊ လမ်း၌ရပ်နေသည်ကို ဗာလမ်သည်မြင်သဖြင့် ဦးချ၍ပျပ်ဝပ်လေ၏။ 32ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်ကလည်း၊ သင်၏မြည်းကို သုံးကြိမ်တိုင်အောင် အဘယ်ကြောင့်ရိုက်သနည်း။ သင်သွားသောလမ်းသည် ငါနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကြောင့်၊ သင့်ကိုဆီးတားခြင်းငှာ ငါထွက်လာပြီ။ 33မြည်းသည်ငါ့ကိုမြင်၍ သုံးကြိမ်ရှောင်ခဲ့ပြီ။ ထိုသို့မရှောင်လျှင်၊ အကယ်စင်စစ် သင့်ကိုငါသတ်၍ မြည်းကိုအသက်ချမ်းသာပေးလေပြီဟု ဆို၏။ 34ဗာလမ်ကလည်း၊ အကျွန်ုပ်ပြစ်မှားပါပြီ။ ကိုယ်တော်သည် လမ်း၌ ကန့်လန့်နေတော်မူသည်ကို အကျွန်ုပ်မသိပါ။ ယခုမှာ အလိုတော်မရှိလျှင် အကျွန်ုပ်ပြန်သွားပါမည်ဟု ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်အားဆိုလျှင်၊ 35ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်က၊ သူတို့နှင့်အတူ လိုက်လော့။ သို့ရာတွင် ငါမှာထားသောစကားကိုသာ ဟောပြောရမည်ဟု ဗာလမ်အား မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ သူသည် ဗာလက်မင်း၏ကျွန်တို့နှင့်အတူ လိုက်သွားလေ၏။
ဗာလမ်အားဗာလက်ကြိုဆိုခြင်း
36ဗာလမ်ရောက်သောသတင်းကို ဗာလက်မင်းကြားလျှင်၊ ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှာ၊ မောဘပြည်စွန် အာနုန်ချောင်းနားမှာရှိသော မြို့တစ်မြို့သို့ထွက်သွား၏။ 37ဗာလက်မင်းကလည်း၊ ကိုယ်တော်ကိုခေါ်ပင့်စေခြင်းငှာ ငါသည် အထပ်ထပ်စေလွှတ်သည် မဟုတ်လော။ အဘယ်ကြောင့် နှေးပါသနည်း။ ကိုယ်တော်ကို ငါချီးမြှောက်နိုင်သည် မဟုတ်လောဟု ဗာလမ်အားဆိုလျှင်၊ 38ဗာလမ်က၊ မင်းကြီးထံသို့ ငါလာပါပြီ။ သို့ရာတွင် ငါသည်စကားတခွန်းကိုမျှ ပြောပိုင်သလော။ ငါ့နှုတ်၌ ဘုရားသခင်ထားတော်မူသော စကားကိုသာ ငါပြောပါမည်ဟု ပြန်ပြောပြီးမှ၊ 39ဗာလက်မင်းနှင့်အတူလိုက်၍ ကိရယဿုဇုတ်မြို့သို့ ရောက်ကြ၏။ 40ဗာလက်မင်းသည်လည်း၊ သိုးနွားတို့ကိုပူဇော်၍ ဗာလမ်နှင့် အရာရှိတို့အားပေးလိုက်လေ၏။
ဗာလမ်၏ပထမဗျာဒိတ်
41နက်ဖြန်နေ့၌ ဗာလက်မင်းသည် ဗာလမ်ကိုခေါ်၍ ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို အကုန်အစင်ပြခြင်းငှာ ဗာလဘုရားနှင့်ဆိုင်သော ကုန်းရိုးပေါ်သို့ ပို့ဆောင်လေ၏။

တောလည်ရာကျမ်း - ၂၂ (အနက်ဖွင့်)

(ငယ်၁)။ ဤလွင်ပြင်သည် အာမောရစ်များက မောဘများထံမှ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက် (ကော၂၁:၂၆) ထားခြင်းဖြစ်သော်လည်း မောဘလွင်ပြင်ဟု နာမည်တွင် ကျန်ရစ်နေသည်။

၃။ မောဘလွင်ပြင်တွင် (၂၂:၃၆:၁၃)

(ကပရောဖက်ဗာလမ် (၂၂:၂၅:၁၈)

၁။ ဗာလမ်လက်က ဗာလမ်အားဆင့်ခေါ်ခြင်း (၂၂:၄၀)

       ၂၂:၁၄ မောဘပြည်သားတို့ကို နိုင်သော အာမောရိတို့အား နိုင်သည့် သူ့ထက်သူလူစွမ်းကောင်း ဣသရေလတို့၏ စစ်ရေးအောင်မြင်မှု အရှိန်အဟုတ်ကို ကြားသိကြသောအခါ မောဘပြည်သားများသည် ကျောချမ်းတုန်လှုပ်ကြသည် (တရား ၂:၉)။ ထို့ကြောင့် ဗာလက်မင်းသည် ဣသလေတို့အား ကျိန်စာတိုက်ရန် ပရောဖက်ဗာလမ်ကို ဆင့်ခေါ်သည်။ သို့သော် ပရောဖက်ဗာလမ်သည် ဘုရားသခင်ထံမှ တစုံတစ်ခုကြားသိဟန်ရှိသဖြင့် အင်တင်တင်လုပ်နေသည်။ ဣသရေလူတို့၏ သီးခြားရုန်းကန်မှု တရားမျှတမှု၊ အကျိုးအကြောင်း ဆီလျော်မှု၊ ဘုန်းတန်ခိုးကျက်သရေရှိမှုတို့ကို ဘုရားသခင်က ဗာလမ်သို့ အသိပေးထားသည်။ ဗာလမ်က ဣသရေလတို့အား ကျိန်စာတိုက်ဖို့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကြိုးပမ်းပုံကို ငယ် ၇-၁၄၌ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဗာလက်၏လူများသည် တံစိုးလက်ဆောင်များ ဗာလမ်ထံသို့ ယူဆောင်လာ၍ ဣသရေလလူတို့အား ကျိန်စာတိုက်ပေးရန် တောင်းဆိုသည်။ ထိုအခါ ဘုရားသခင်က ပရောဖက်ဗာလမ်အား ဣသရေလလူတို့သည် ဘုရားရှင် ကောင်းကြီး ပေးထားသူများဖြစ်၍ ကျိန်ဆဲခြင်း မပြုရန် တားမြစ်သည်။ ‘ဗာလမ်သည် အချည်းနှီး ဖြစ်စေသူ’ ဆိုခြင်းမှာ ‘လူမျိုးကို ဖြိုဖျက်မြိုချသူ’ သို့မဟုတ် ‘လူများကို ပြဿနာရှာသူ’ ဟု အနက်ရသည်။

၂၂:၁၅၂၁ ဗာလမ်၏နောက်တဖန်ကြိုးပမ်းမှုကို တွေ့ရပြန်သည်။ ဗာလမ်သည် ဘုရားသခင်၏ သဘောတော်ကို သိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း စိတ်တော်ပြောင်းလိုပြောင်းငြားဆိုပြီး နောက်တဖန် ဘုရားသခင်အား ထပ်မေးသည်။ ဘုရားသခင်က ဗာလက်၏လူများနှင့် လုံးဝမပေါင်းသင်းဘဲ ဘုရားရှင်မှာထားသည့်အတိုင်းသာပြုလုပ်ရန် ထပ်မံအတည်ပြုသည်။ ဗာလမ်ထပ်မံကြိုးစားရခြင်း အကြောင်းအရင်းကို ၂ပေ ၂:၁၅-၁၆ တွင်တွေ့ရသည်။ “မရိုးသားမှု၏အဖိုးအခကို တပ်မက်သည်” ဟုဆိုထားသည်။ ဘုရားသခင်ပေးထားသော ဝိညာဉ်ဆုလက်ဆောင်ကို ပြည့်တန်ဆာမကဲ့သို့ ငွေကြေးနောက်သို့ တမ်းတမ်းစွဲပါသွားစေသည်။

၂၂:၂၂၂၇ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန် (ငယ်၂၂)သည် လူ့လောကသို့မကြွဆင်းမီကာလ သခင်ယေရှုဖြစ်သည်။ သုံးကြိမ်သုံးခါတိုင်တိုင် ဗာလမ်နှင့် သူ့မြည်းသွားရာလမ်းအား ပိတ်ဆို့ထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဗာလမ်သွားမည့်နေရာကို ကောင်းကင်တမန်က သိထားသည်။ ပထမဦးစွာ မြည်းက ထိုကောင်းကင်တမန်ကို မြင်သဖြင့် လမ်းလွှဲ၍ လမ်းဘေးသို့ ဝင်သည်။ ဒုတိယအကြိမ်တွင်မူ စပျစ်ဥယျာဉ်စောင်ရမ်းကျဉ်းမှ လမ်းပိတ်သည်။ ဗာလမ်က ရိုက်နှက်သဖြင့် မြည်းသည် အတင်းဖိကပ်သွားစဉ် ဗာလမ်၏ ခြေထောက်နှင့် မြေနံရံပွတ်တိုက်မိသည်။ ထို့ကြောင့် ဗာလမ်က မြည်းအားရိုက်နှက်ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းပြန်သည်။ တတိယအကြိမ်တွင်မူ ရှောင်ကွင်း၍ မရနိုင်သော တောင်ကြားလမ်းကျဉ်းမှ ပိတ်ထားသည်။ မြည်းသည် ရှေ့သို့ဆက်မသွားဝံ့သဖြင့် မြေကြီးပေါ်တွင် မှောက်၍ ဗာလမ်၏ ရိုက်နှက်ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းခြင်းခံရသည်။ မြည်းသည် ခေါင်းမာသော တိရစ္ဆာန်မျိုး ဖြစ်သော်လည်း ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကို သိသည်။ လောဘတက်နေသော ပရောဖက်မိုက်က မမြင်။

၂၂:၂၈၄၀ ဘုရားသခင်က မြည်းအား ဗာလမ်သို့ စကားပြောခွင့်ပြုသည်။ “ငါ့လက်ထဲမှာ ဓားသာရှိရင် ဒီနေ့တော့မင်း အမဲသားဖြစ်တဲ့နေပဲ” ဟု ဗာလမ်က လူ့ဇာတိပြသည် (ငယ် ၂၈-၃၀)။ ထိုအခါဗာလမ်သည် ဓားကိုင်ဆောင်လျက် သူသွားရာလမ်းကို ပိတ်ဆို့ ဟန့်တားသော ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်ကို ဘွားကနဲတွေ့မြင်သည်။ ထိုကောင်းကင်တမန်က ဗာလမ်အား ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို နာခံမှုမရှိသောကြောင့် ရုပ်လုံးပြ၍ လာရောက်တားဆီးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသည် (ငယ် ၃၁-၃၅)။ ထို့နောက် ဗာလမ်အား ဗာလက်မင်းထံ ဆက်သွားခွင့်ပြုလိုက်သည်။ သို့သော် ဘုရားရှင်ပြောခိုင်းသောစကားကိုသာ ပြောခွင့်ပြုသည် (ငယ် ၃၅)။ ဗာလမ်နှင့် ဗာလက်တို့ တွေ့ဆုံပြီးသောအခါ ဗာလက်သည် သူကိုးကွယ်သော ဘုရားအား ပူဇော်သည်။

၂။ ဗာလမ်၏ဗျာဒိတ်စကား (၂၂:၄၁၂၄:၂၅)

       ၂၂:၄၁၂၃:၁၂ နောက်တစ်နေ့တွင် ဗာလက်က ဗာလမ်အား ဣသရေလတို့တဲများ အပေါ်စီးမှ တွေ့မြင်နိင်ရာ ပေဂရတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ ခေါ်သွားသည်။ နောင်တွင်ထိုတောင်သည် ကတိတော်မြေသို့ ရော်ရမ်းမှန်းမျှော်ကြည့်၍ မောရှေသေပွဲဝင်ရသော တောင်ကုန်းဖြစ်လာသည် (တရား ၃၄:၁-၅)။ ဤအခန်းနှင့် မှတ်သားဖွယ်ရာ အရေးကြီးသင်ခန်းစာ (၄)ရပ်တွေ့ရသည် ပထမသုံးခုသည် နွားထီး()ကောင်နှင့် သိုးထီး()ကောင်ဖြင့် မီးရှို့ပူဇော်သက္ကာပြုသည့် အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးဗျာဒိတ်တော်စကားမှာ ဘုရားသခင်က ကျိန်ဆဲခွင့်မပြုသော လူမျိုးအား ကျိန်ဆဲရန်ကြိုးပမ်းသည့် ဗာလမ်၏ မပြည့်ဝသော အရည်အသွေးဖြစ်သည်။ ဣသရေလတို့သည် တစ်ပါးအမျိုးသားနှင့် ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေရန်နှင့် ဘုရားသခင်က ရေတွက်မကုန်နိုင်သော ကောင်းကြီးပေးမည့်အကြောင်း ဗျာဒိတ်စကားကို ဗာလက်မင်းသို့ပြောပြသည်။ ထိုစကားအားဖြင့် ဣသရေလတို့သည် ညာဉ်ဆိုးရှိကြသော်လည်း ဘုရားသခင်က ရှေးကုသိုလ်ကံကြမ္မာ စီရင်ထားသူများဖြစ်ကြောင်း နားလည်ရသည် (ငယ် ၇-၁၀)။ ဗာလမ်က ဣသရေလတို့ဘက်မှ ကာကွယ်ပြောဆိုပေးသော်လည်း အရာမရောက်။ ပရောဖက်စကားသည် ဘုရားပြောသော စကားတော်ဖြစ်သော်လည်း ဗာလက်မင်းသည် ခေါင်းမာနေဆဲဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။