တောလည်ရာကျမ်း - ၁၆

ကောရ၊ ဒါသန်နှင့် အဘိရံ
1လေဝိအမျိုး၊ ကောဟတ်သား ဣဇဟာ၏သားကောရသည်၊ ရုဗင်အမျိုးဧလျာဘ၏သား ဒါသန်နှင့်အဘိရံ၊ ပေလက်၏သား ဩနတို့ကိုခေါ်ပြီးလျှင်၊ 2ပရိသတ်၌ကျော်စော၍ ဂုဏ်အသရေရှိသောသူ၊ အစည်းအဝေး၌ မင်းပြုသောသူ၊ ဣသရေလအမျိုးသားနှစ်ရာငါးဆယ်နှင့်တကွ၊ မောရှေကိုပုန်ကန်၍၊ 3မောရှေနှင့် အာရုန်တစ်ဖက်၌စုဝေးလျက်၊ သင်တို့သည် အမှုတော်ကို စောင့်လွန်း၏။ ပရိသတ်ရှိသမျှအပေါင်းတို့သည် သန့်ရှင်းကြ၏။ ထာဝရဘုရားသည် သူတို့တွင်ရှိတော်မူ၏။ သို့ဖြစ်၍ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား၏ပရိသတ်အပေါ်မှာ အဘယ်ကြောင့် ကိုယ်ကိုကိုယ် ချီးမြှောက်ရသနည်းဟု ဆိုလေ၏။ 4ထိုစကားကိုမောရှေကြားလျှင် ပျပ်ဝပ်လျက်နေ၏။ 5တစ်ဖန် မောရှေက၊ အဘယ်သူသည် ထာဝရဘုရား၏လူ ဖြစ်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ အဘယ်သူ သန့်ရှင်းသည်ကိုလည်းကောင်း၊ အဘယ်သူကို ချဉ်းကပ်စေမည်ကိုလည်းကောင်း၊ နက်ဖြန်နေ့၌ ထာဝရဘုရားပြတော်မူမည်။ ရွေးကောက်တော်မူသောသူကိုလည်း အနီးအပါးသို့ ချဉ်းကပ်စေတော်မူမည်။ 6အိုကောရနှင့် ကောရ၏အပေါင်းအသင်းရှိသမျှတို့၊ သင်တို့ပြုရမည်အမှုဟူမူကား၊ လင်ပန်းတို့ကိုယူ၍၊ 7နက်ဖြန်နေ့၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ မီးနှင့်လောဗန်ကိုတင်ကြလော့။ ထိုအခါ ထာဝရဘုရား ရွေးကောက်တော်မူသောသူသည်၊ သန့်ရှင်းသောသူ ဖြစ်စေ။ အိုလေဝိသားတို့၊ သင်တို့သည် အမှုတော်ကို စောင့်လွန်းကြသည်ဟု ဆိုလေ၏။ 8တစ်ဖန် မောရှေက၊ အိုလေဝိသားတို့၊ နားထောင်ကြပါလော့။ 9သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား၏ တဲတော်အမှုကိုဆောင်ရွက်၍၊ ပရိသတ်ရှေ့မှာ ရပ်လျက်၊ သူတို့အမှုကိုလည်း စောင့်စေမည်အကြံ ရှိတော်မူသည်နှင့်၊ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်သည်၊ သင်တို့ကို အနီးအပါးသို့ခေါ်၍ နေရာချခြင်းငှာ၊ ဣသရေလအမျိုး ပရိသတ်နှင့်ခွဲထား၍၊ 10သင့်ကိုလည်းကောင်း၊ သင့်ညီအစ်ကို လေဝိသားအပေါင်းတို့ကိုလည်းကောင်း၊ အနီးအပါး၌ နေရာချတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကို မထီမဲ့မြင်ပြု၍၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာကိုလည်း ရှာကြသည်တကား။ 11ထိုကြောင့် သင်နှင့်သင်၏အပေါင်းအသင်း ရှိသမျှတို့သည် ထာဝရဘုရားတစ်ဖက်၌ စုဝေးကြပြီတကား။ အာရုန်ကိုအပြစ်တင်၍ မြည်တမ်းရမည်အကြောင်း၊ သူသည် အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သနည်းဟု ကောရအားဆိုပြီးမှ၊ 12ဧလျာဘသား ဒါသန်နှင့်အဘိရံတို့ကိုခေါ်ခြင်းငှာ စေလွှတ်လေ၏။ သူတို့ကလည်း ငါတို့မလာ။ 13သင်သည် ဤတော၌ ငါတို့ကိုသတ်လို၍ နို့နှင့်ပျားရည်စီးသောပြည်မှ ဆောင်ခဲ့သော်လည်း၊ ငါတို့အပေါ်၌ လုံးလုံးမင်းမပြုရလျှင်၊ စိတ်မပြေသေးသည် တကား။ 14ထိုမှတစ်ပါး နို့နှင့် ပျားရည်စီးသောပြည်သို့ ငါတို့ကိုမဆောင်၊ လယ်ယာများ၊ စပျစ်ဥယျာဉ်များကိုမပေးဘဲ၊ ဤလူတို့၏မျက်စိကို ဖောက်ချင်သလော။ ငါတို့သည် သင့်ထံသို့မလာဟု ပြန်ဆို၏။ 15မောရှေသည် အလွန်အမျက်ထွက်၍၊ ဤသူတို့ပူဇော်သကာကို ပမာဏပြုတော်မမူပါနှင့်။ သူတို့ဥစ္စာ မြည်းတစ်ကောင်ကိုမျှ အကျွန်ုပ်မသိမ်းပါ။ သူတို့တွင် တစ်ယောက်ကိုမျှမညှဉ်းဆဲပါဟု ထာဝရဘုရားအားလျှောက်၍၊ 16ကောရအားလည်း၊ အာရုန်နှင့် သင်အစရှိသော သင်၏အပေါင်းအသင်း ရှိသမျှတို့သည်၊ နက်ဖြန်နေ့ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ရှိကြလော့။ 17လူအသီးအသီးတို့သည် မိမိတို့လင်ပန်းများကိုယူ၍ လောဗန်ကိုတင်ပြီးမှ၊ သင်နှင့်အာရုန်သည်လည်း မိမိတို့လင်ပန်းပါလျက်၊ လူအပေါင်းတို့သည် လင်ပန်း နှစ်ရာငါးဆယ်တို့ကို ထာဝရဘုရားရှေ့တော်သို့ ဆောင်ခဲ့ကြလော့ဟု ဆိုသည်အတိုင်း၊ 18ထိုသူအသီးအသီးတို့သည် မိမိတို့လင်ပန်းများကိုယူ၍ မီးနှင့်လောဗန်ကိုတင်ပြီးမှ၊ မောရှေ၊ အာရုန်နှင့်အတူ၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးဝ၌ ရပ်နေကြ၏။
19ကောရသည်လည်း၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးဝ၌ ပရိသတ်အပေါင်းတို့ကို မောရှေနှင့် အာရုန်တစ်ဖက်၌စုဝေးစေပြီးမှ၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန်းတော်သည် ပရိသတ်အပေါင်းတို့၌ ထင်ရှားလေ၏။ 20-21ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ဤပရိသတ်တို့နှင့်ခွာ၍ တခြားစီနေလော့။ ငါသည် သူတို့ကိုချက်ချင်းဖျက်ဆီးမည်ဟု မောရှေနှင့် အာရုန်အားမိန့်တော်မူလျှင်၊ 22သူတို့ကပျပ်ဝပ်လျက်၊ အိုဘုရားသခင်၊ ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါတို့၏ အသက်ဝိညာဉ်များကို အစိုးရတော်မူသောဘုရားသခင်၊ လူတစ်ယောက်အပြစ်ကြောင့် ပရိသတ်အပေါင်းတို့ကို အမျက်ထွက်တော်မူမည်လောဟု လျှောက်ဆိုလေ၏။ 23-24ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ကောရ၊ ဒါသန်၊ အဘိရံတို့၏တဲများကို ရှောင်၍နေစေခြင်းငှာ၊ ပရိသတ်တို့အားဆင့်ဆိုလော့ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 25မောရှေထ၍ ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီးသူတို့နှင့်တကွ၊ ဒါသန်၊ အဘိရံနေရာသို့သွားပြီးမှ၊ 26ဤလူဆိုးတို့၏ နေရာတဲများကို ရှောင်၍နေကြပါလော့။ သူတို့၏ဥစ္စာ တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ မထိကြပါနှင့်။ သို့မဟုတ် သူတို့နှင့်အတူ၊ သူတို့အပြစ်ကြောင့် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟု ပရိသတ်တို့အား ဆင့်ဆိုလျှင်၊ 27လူများတို့သည် ကောရ၊ ဒါသန်၊ အဘိရံတဲ ပတ်ဝန်းကျင်၌မနေဘဲ ရှောင်လွှဲ၍သွားကြသဖြင့်၊ ဒါသန်၊ အဘိရံသည်၊ သားမယားအကလေးများနှင့်တကွ ထွက်၍ မိမိတို့တဲတံခါးဝ၌ ရပ်နေကြ၏။ 28မောရှေကလည်း၊ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို ငါသည်အလိုလိုမပြု၊ ထာဝရဘုရား စေခိုင်းတော်မူ၍ ငါပြုသည်အကြောင်းကို သင်တို့သည် အဘယ်သို့သိရမည်နည်း ဟူမူကား၊ 29ခပ်သိမ်းသောလူသတ္တဝါတို့ ခံရသော သေခြင်း၊ ခပ်သိမ်းသောလူသတ္တဝါတို့ ခံရသော ဆုံးမခြင်းကိုသာ ဤလူတို့ခံရလျှင်၊ ထာဝရဘုရားသည် ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မမူ။ 30သို့မဟုတ် ထာဝရဘုရားသည် အသစ်ဖန်ဆင်းတော်မူသဖြင့်၊ မြေကြီးကွဲပွင့်လျက် ဤလူတို့ကိုလည်းကောင်း၊ သူတို့နှင့်ဆိုင်သမျှကိုလည်းကောင်းမျို၍၊ သူတို့သည် အသက်ရှင်လျက် သေမင်းနိုင်ငံသို့ဆင်းသွားလျှင်၊ ထာဝရဘုရား၌ ပြစ်မှားကြောင်းကို သင်တို့သည် သိနားလည်ရကြလိမ့်မည်ဟု၊ 31ပြောဆိုပြီးသည်အဆုံး၌၊ သူတို့နင်းရာမြေကြီးသည် ကွဲ၍၊ 32မိမိခံတွင်းကိုဖွင့်သဖြင့်၊ သူတို့နှင့် သူတို့အိမ်များကိုလည်းကောင်း၊ ကောရနှင့်ဆိုင်သမျှသောသူတို့နှင့် သူတို့ဥစ္စာရှိသမျှကိုလည်းကောင်း မျိုလေ၏။ 33ထိုသူတို့သည် ကိုယ်တိုင်မှစ၍၊ ဆိုင်သမျှသောသူတို့နှင့်တကွ၊ အသက်ရှင်လျက် သေမင်းနိုင်ငံသို့ဆင်းသက်၍၊ သူတို့အပေါ်မှာ မြေစေ့ပြန်သဖြင့်၊ သူတို့သည် ပရိသတ်မှပယ်ရှင်းခြင်းကို ခံရကြ၏။ 34သူတို့အော်ဟစ်သံကို ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသော ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ကြားလျှင်၊ ငါတို့ကိုလည်း မြေမျိုကောင်းမျိုလိမ့်မည်ဟု စိုးရိမ်လျက်ပြေးကြ၏။ 35နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့၍ ပူဇော်သောသူနှစ်ရာငါးဆယ်တို့ကိုလည်း၊ ထာဝရဘုရားထံတော်က မီးထွက်၍ လောင်လေ၏။
လင်ပန်းများ
36-37ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ထိုသန့်ရှင်းသောလင်ပန်းတို့ကို မီးလောင်ရာထဲက ကောက်ယူ၍၊ မီးကိုပစ်ချပြီးမှ၊
38ကိုယ်အသက်ကို သေစေခြင်းငှာ ပြစ်မှားသောသူတို့၏ လင်ပန်းတို့ဖြင့် ယဇ်ပလ္လင်ကို ဖုံးအုပ်စရာကြေးဝါပြားတို့ကို လုပ်ရမည်အကြောင်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အာရုန်၏သား ဧလာဇာကို ဆင့်ဆိုလော့။ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ပူဇော်သောကြောင့်၊ ထိုလင်ပန်းတို့သည် သန့်ရှင်းသည်ဖြစ်၍၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား နိမိတ်ဖြစ်ရကြမည်ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 39ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာသည်၊ မီးလောင်ခြင်းကိုခံရသော သူတို့ပူဇော်သော လင်ပန်းများကိုယူ၍ ယဇ်ပလ္လင်ကို ဖုံးအုပ်စရာကြေးဝါပြားတို့ကို လုပ်လေ၏။ 40ထိုသို့ အာရုန်အမျိုးမဟုတ်။ အခြားတစ်ပါးသောအမျိုးသားသည်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့၍ ပူဇော်သောအားဖြင့်၊ ကောရနှင့် သူ၏အပေါင်းအသင်းကဲ့သို့ မဖြစ်စေမည်အကြောင်း၊ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားဖြင့် မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ထိုလင်ပန်းတို့သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား သတိပေးရာနိမိတ်ဖြစ်ရကြ၏။
အာရုန်၏ကယ်ဆယ်ခြင်း
41နက်ဖြန်နေ့၌ ဣသရေလအမျိုးသား ပရိသတ်အပေါင်းတို့က၊ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား၏လူတို့ကို သတ်ကြပြီဟုဆိုလျက်၊ မောရှေနှင့်အာရုန်တို့ကို အပြစ်တင်၍ မြည်တမ်းကြ၏။ 42ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် မောရှေနှင့် အာရုန်တစ်ဖက်၌ စုဝေးကြသောအခါ၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်သို့ မျှော်ကြည့်၍၊ မိုးတိမ်သည် တဲတော်ကိုလွှမ်းမိုး၍၊ ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည် ထင်ရှားလေ၏။ 43မောရှေနှင့်အာရုန်တို့သည် ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ရှေ့သို့ ချဉ်းကပ်ကြ၏။ 44-45ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ဤပရိသတ်တို့ကို ရှောင်၍နေကြလော့။ ငါသည် သူတို့ကို ချက်ချင်းဖျက်ဆီးမည်ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူလျှင်၊ သူတို့သည် ပျပ်ဝပ်လျက်နေကြ၏။ 46မောရှေကလည်း၊ သင်သည် လင်ပန်းကိုကိုင်၍ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်ကမီးကို ယူထည့်ပြီးလျှင်၊ လောဗန်ကိုလည်းတင်လျက်၊ ပရိသတ်ရှိရာသို့ အလျင်အမြန်သွား၍ အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုလော့။ ထာဝရဘုရားထံတော်က အမျက်တော်ထွက်၍ ဘေးဥပဒ်ရောက်လျက်ရှိပြီဟု၊ 47အာရုန်အားမှာထားသည်အတိုင်း၊ အာရုန်သည်ယူ၍ ပရိသတ်ထဲသို့ ပြေးလေ၏။ ထိုအခါ လူတို့၌ဘေးဥပဒ်ရောက်စ ရှိသည်ဖြစ်၍၊ လောဗန်ကိုတင်သဖြင့် လူများတို့အဖို့ အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု၏။ 48အသက်ရှင်သောသူ၊ သေသောသူစပ်ကြားမှာရပ်နေ၍၊ ဘေးဥပဒ်ငြိမ်းလေ၏။ 49ကောရအမှုကြောင့် သေသောသူတို့ကိုထား၍ ထိုဘေးဥပဒ်ဖြင့် သေသောလူပေါင်းကား၊ တစ်သောင်းလေးထောင်ခုနစ်ရာ ရှိသတည်း။ 50ထိုဘေးဥပဒ်ငြိမ်းပြီးမှ၊ အာရုန်သည် ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးဝ၊ မောရှေထံသို့ပြန်လာ၏။

တောလည်ရာကျမ်း - ၁၆ (အနက်ဖွင့်)

(ကောရပုန်ကန်ခြင်း (အခန်း ၁၆၁၇)

       ၁၆: ကောရသည် အာရုန်၏တဝမ်းကွဲညီ (ထွ ၆:၁၈-၂၀)လေဝိအမျိုးဖြစ်သော်လည်း ယဇ်ပုရောဟိတ်မဟုတ်။ အာရုန်မိသားစုက ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာ မောင်ပိုင်စီးခြင်းကို ကျေနပ်ပုံမရ။ ရုဗင်အမျိုးမှ ဒါသန်၊ အဘိရံ၊ ဩနတို့ကို စည်းရုံး၍ မောရှေ၏ ခေါင်းဆောင်မှုကို ပုန်ကန်ဆန့်ကျင်ကြသည်။ ဩန၏အမည်ကို အပိုဒ်ငယ် ၁နောက်ပိုင်းတွင် မတွေ့ရတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် စိတ်ပါလက်ပါ ပါဝင်ခြင်းရှိကြောင်း မသေချာ။ ဣသရေလမင်းစိုးရာဇာ(၂၅၀)နှင့် ဣသရေလ ခေါင်းဆောင်များသည် ဆန္ဒပြသူများနှင့်ပူပေါင်းကာ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအာဏာ ပိုင်စိုးခြင်းအား ဆန္ဒပြကန့်ကွက်ကြသည်၊ (ငယ်၂)။ လူထုပရိသတ်အပေါင်းသည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့် စင်ကြယ်ကြသူများဖြစ်၍ ထိုသူများအပေါ်တွင် မိမိနာမည်ကို ထုတ်ဖော်မင်္ဂလာယူစရာမလို (ငယ် ၃)ဟု တိုက်ခိုက်ကြသည်။

၁၆:၁၁ ထိုပြဿနာပြေလည်စေရန် မောရှက ကောရနှင့်အပေါင်းပါတို့အား (ငယ် ၆-၇)တွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်၏ အဆုံးအဖြတ်ခံယူရန် စိမ်ခေါ်လိုက်သည်။ အမွှေးတိုင်မီးရှို့ပူဇော်ခြင်းသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ထုံးစံဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘုရားသခင်က ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ် အသိအမှတ်မပြုပါက ဘုရားရှင်၏ မကျေနပ်မှု လက္ခဏာတစ်ခုခုထင်ရှားပြသမည်။

၁၆:၁၂၁၅ ဒါသန်နှင့်အဘိရံတို့အား မောရှေက စေလွှတ်သောအခါ မလိုဘူးဟု ငြင်းဆန်ကြသည့်အပြင် မောရှေအား ကျိန်ဆဲကြသည်။ ထွ ၃:၈တွင် ကတိတော်ပြုခဲ့သည် ပျားရည်နှင့် နိုးစီးဆင်းရာသို့  ခေါ်ဆာင်မည်ဟု ဆိုပြီး ယခုမှာမူ ကန္တာရတောတွင် အဖြစ်ဆိုးနှင့် ကြုံရသလားဟု ငြင်းဆိုအပြစ်တင်ကြသည်။ ပျားရည်နှင့် နို့အစား ခယောင်းတောလွင်ပြင်သို့ ခေါ်ရသလားဟု မြည်တွန်တောက်တီးကြသည်။

အပိုဒ်ငယ် ၁၄တွင် မောရှေ၏ ကတိပေးချက် မပြည့်စုံမှုကို ရှင်းပြသည်။ သဘောမပေါက် ယုံကြည်မှုမရှိသော လူထုအား မောရှေက နားချသည်။ ဘုရားသခင်ထံသို့လည်း သူသည် မင်းကျင့်တရားနှင့် အညီ ဦးစီးခေါင်းဆောင်ကြောင်း လျှောက်လဲသစ္စာဆိုသည်။

၁၆:၁၆၂၂ နောက်တစ်နေ့တွင် ကောရ၊ အာရုန်နှင့် ဆန္ဒပြသူလူ(၂၅၀)တို့သည် ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်သို့ စုဝေးလာသည်။ ဣသရေလ ပရိသတ် အပေါင်းလည်း ပွဲကြည့်ပရိသတ်များအဖြစ် ဝိုင်းအုံလာကြသည်။ ထိုအခါ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးပေါ်ထွန်းထင်ရှားလာ၍ မောရှေနှင့် အာရုန်အား ထိုလူအုပ်နှင့် ဝေးဝေးနေခိုင်းပြီး ထိုပုန်ကန်သူများအား ဘုရားသခင်က ဖျက်ဆီးဖို့ ပြင်ဆင်တော်မူသည်။ သို့သော် မောရှေနှင့် အာရုန်က လူတစ်ဦးတစ်ယောက်လူနည်းစုကြောင့် လူများအားဖျက်ဆီးခြင်း မပြုပါရန် ထိုသူများကိုယ်စား ဆုတောင်းအသနားခံကြသည်။

၁၆:၂၃၂၅ မြင်ကွင်းပြောင်းလဲသွားပြီ။ ကောရ၊ ဒါသန်နှင့်အဘိရံတို့သည် မိမိတို့တဲသို့ သီးသီးပြန်ကြ၏ (ငယ်၂၄)။ မောရှေက ပရိသတ်အပေါင်းအား ထိုတဲများနှင့်ဆက်ဆံပတ်သက်ခြင်းမပြုဘဲ၊ ဝေးဝေးနေခိုင်းသည်။ ဤသူများမကြာခင် သေမည့်သူများဖြစ်သည်။ ထို့အကြောင့် ဤသူများနှင့် ပေါင်းဖော် ပတ်သက်သူများ မဆီမဆိုင် ရောပါမသွားကြဖို့ သတိပေးလိုက်သည်။ ထိုသူများသည် မိမိတို့ အိမ်ရှေ့တွင် ထွက်ရပ်ကြ၍ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ငေးကြည့်နေကြစဉ် ဘုရားသခင်ကမြေမြိုစေသဖြင့် တဆွေတစ်မျိုးလုံး အရှင်လတ်လတ်မြေမြိုခံကြရသည်။ ပရိသတ်များကလည်း ဘုရားရှင်ကို ပုန်ကြသူများဖြစ်ကြောင်း သိရှိသွားကြသည် (ငယ် ၃၀) ကောရသေရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးစရာမေးခွန်းရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါသန်၊ အဘိရံတို့နှင့် အတူမြေမြိုခံရသည်ဟုဆိုသည် (ငယ် ၃၂-၃၃)။ အချို့က ပုန်ကန်ခြားနားသူလူ (၂၅၀)နှင့်အတူ လောင်ကျွမ်းသွားသည်ဟု ယူဆကြသည် (ငယ် ၃၅)။ တော ၂၆:၁၀ ကျမ်းပိုဒ်အရ ဒါသန်၊ အဘိရံတို့နှင့် အတူမြေမြိုခံရပုံရသည်။ (အငယ် ၁၁)အရ သူ့သားများကို ချမ်းသာပေးသည်ဟု နားလည်သည်။ ဣသရေလတို့၏ ပရောဖက်ကြီး ရှမွေလသည် ကောရ၏ မျိုးရိုးမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည် (၅ရာ ၆:၂၂-၂၃-၂၈)။ အပိုဒ်ငယ် ၃၀တွင်  ဖော်ပြသည့်ကျင်း (Heb.Sheol)သည် သင်္ချိုင်းအုတ်ဂူကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အလောင်းမရှိသောကျင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။

ဘုရားသခင်သည် စိတ်တော်နှင့် မထိတွေ့လျှင် အမျက်တော်ထွက် တရားစီရင်လေ့ရှိကြောင်း၊ ဣသရေလသမိုင်းစာမျက်နှာတွင် မကြာခဏတွေ့ရသည် (ဝတ် ၁၀:၁-၂)၊ မိရိအံ (တော ၁၂:၁၀)၊ ကောရ၊ ဒါသန်၊ အဘိရံနှင့်အပေါင်းအပါ (၂၅၀)အနာနနိနှင့် ရှဖိရ (တ ၅:၅-၁၀)တို့တွင် တရားစီရင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ သူတို့ဖောက်ပြန်သောအပြစ်များသည် ကြိုတင်တားမြစ်ထားသော ပြဌာန်းချက်များ မဟုတ်ကြသော်လည်း နောင်လာနောက်သားများ ကြဉ်ရှောင်ရန် စစ်ခုံရုံးဖြင့် စီရင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

ကောရနှင့် အပေါင်းအပါ (ငယ် ၃၂)သည် အစေခံကျွန်များ သို့မဟုတ် နောက်လိုက်များဖြစ်သည်။

၁၆:၃၆၄၀ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်း ခံရသော ကောရအပေါင်းအပါတို့၏ ကြေးလင်ဗန်းများကို မီးရှို့ ကြေးယဇ်ပလ္လင်အဖြစ် ပြုလုပ်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မောရှေမိသားစုများသာလျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်အခွင့် အရေးအမှန်အကန် ရရှိကြသည့် ပုန်ကန်ခြားနားသူများသည် မီးလောင်ပြာကျ ကုန်သည်။

၁၆:၄၁၅၀ နောက်တစ်နေ့တွင် ပရိသတ်အပေါင်းတို့ စုရုံး၍ မောရှေနှင့် အာရုန်အား ဘုရားသခင်၏ လူများသတ်ဖြတ်မှုဖြင့် စွပ်စွဲပုန်ကန်ကြပြန်သည်။ ထိုအသံကို ကြားသောအခါ ဘုရားသခင်သည် အမျက်တော်ထွက်သည်။ မောရှေနှင့် အာရုန်သည် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးမိုးတိမ်အုပ်နေသော ပရိသတ်တဲတော်ထဲသို့ ဝင်ကြသည်။ ဘုရားရှင်က ပရိသတ်အား ပလိပ်ရောဂါကျရောက်စေ၍ ဗိုင်းကနဲ ဗိုင်းကနဲလဲကျစေသည်။ နံ့သာဆီမွှေးပူဇော်လင်ဗန်းကိုင်ဆောင်၍ ထိုပရိသတ်အလယ်သို့ အာရုန် ပြေးဝင်သောအခါမှသာလျှင် အသေအပျောက်ရပ်တန့်သွားသည်။ အာရုန်မဝင်ရောက်မှီ သေသူအပေါင်း တစ်သောင်းလေးထောင်ခုနစ်ရာရှိသည်။ တစ်ချိန်လုံးအာရုန်အား ပုန်ကန်စိမ်ခေါ်လာကြသော ဣသရေလ ခေါင်းဆောင်များသည် အာရုန်၏ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ပုလိပ်ရောဂါဆိုးဒဏ်မှ ကင်းလွတ်ကြသည်။ စင်စစ်မောရှေနှင့် အာရုန်သည် ဘုရားသခင်၏ လူများကို ညှဉ်းဆဲသတ်ဖြတ်သူများမဟုတ်ကြပါ။ ကယ်တင်ရှင်များဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။