တောလည်ရာကျမ်း - ၁၅

ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာပညတ်များ
1တစ်ဖန် မောရှေအား ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ 2သင်တို့နေရာဖြစ်သော ငါပေးသောပြည်သို့ ရောက်၍နေကြသောအခါ 3သစ္စာကတိရှိ၍ ပူဇော်သော်လည်းကောင်း၊ အလိုလိုပူဇော်သော်လည်းကောင်း၊ ပွဲသဘင်ခံ၍ ပူဇော်သော်လည်းကောင်း၊ မီးရှို့ရာယဇ်အစရှိသော အခြားသောယဇ်ကို မီးဖြင့်ပူဇော်၍ သိုးနွားအားဖြင့် ထာဝရဘုရားအဖို့ မွှေးကြိုင်သောအနံ့ကိုပြုခြင်းငှာ အလိုရှိလျှင်၊ 4ထာဝရဘုရားအား ပူဇော်သကာကိုပြုသောသူသည်၊ သိုးသငယ်ကိုပူဇော်လျှင် မီးရှို့ရာယဇ်ဖြစ်စေ၊ အခြားသောယဇ်ဖြစ်စေ၊ 5ယဇ်နှင့်တကွ ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာကို ဆီသုံးလောဃရောသော မုန့်ညက်တစ်ဩမဲကိုလည်းကောင်း၊ သွန်းလောင်းရာပူဇော်သကာဖို့ စပျစ်ရည် သုံးလောဃကိုလည်းကောင်း ပြင်ဆင်၍ဆောင်ခဲ့ရမည်။ 6သိုးကိုပူဇော်လျှင်၊ ထာဝရဘုရားအဖို့ မွှေးကြိုင်သောအနံ့ရှိစေခြင်းငှာ၊ 7ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာဖို့ ဆီလေးလောဃရောသော မုန့်ညက်နှစ်ဩမဲကို ပြင်ဆင်၍ သွန်းလောင်းရာပူဇော်သကာဖို့ စပျစ်ရည်လေးလောဃကို ပူဇော်ရမည်။ 8ထာဝရဘုရားအားမီးရှို့ရာယဇ်၊ သစ္စာကတိရှိ၍ပူဇော်သောယဇ်၊ မိတ်သဟာယယဇ်ဖို့ နွားကိုပြင်ဆင်လျှင်၊ 9မီးဖြင့်ပူဇော်၍ ထာဝရဘုရားအဖို့ မွှေးကြိုင်သောအနံ့ရှိစေခြင်းငှာ၊ 10နွားနှင့်တကွ ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာဖို့ ဆီခြောက်လောဃရောသော မုန့်ညက်သုံးဩမဲကိုလည်းကောင်း၊ သွန်းလောင်းရာပူဇော်သကာဖို့ စပျစ်ရည်ခြောက်လောဃကိုလည်းကောင်း ဆောင်ခဲ့ရမည်။ 11နွားတစ်ကောင်၊ သိုးတစ်ကောင်၊ သိုးသငယ်တစ်ကောင်၊ ဆိတ်သငယ်တစ်ကောင်ကို ယဇ်ပူဇော်သောအခါ ထိုသို့ပြုရမည်။ 12ပြင်ဆင်သော သိုးနွားအရေအတွက်သို့လိုက်၍၊ တစ်ကောင်တစ်ကောင်ကို ထိုသို့ပြုရမည်။ 13ပြည်သားအပေါင်းတို့သည် မီးဖြင့်ပူဇော်၍ ထာဝရဘုရားအဖို့ မွှေးကြိုင်သော အနံ့ရှိစေခြင်းငှာ၊ ထိုသို့နှင့်အညီ ပြုရကြမည်။ 14သင်တို့တွင် တည်းခိုသောတစ်ပါးအမျိုးသားဖြစ်စေ၊ အခြားတစ်ပါးသောသူဖြစ်စေ၊ မီးဖြင့်ပူဇော်၍ ထာဝရဘုရားအဖို့ မွှေးကြိုင်သောအနံ့ရှိစေခြင်းငှာ အလိုရှိလျှင်၊ သင်တို့ပြုသည်နည်းတူ သူသည်လည်းပြုရမည်။ 15ပရိသတ်အဝင်ဖြစ်သောသူ၊ သင်တို့တွင်တည်းခိုသော တစ်ပါးအမျိုးသားဖြစ်သောသူတို့သည်၊ သင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်စောင့်ရသော တစ်ပါးတည်းသောထုံးစံရှိ၍၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ သင်တို့သည်ဖြစ်သည်နည်းတူ သူသည်လည်း ဖြစ်ရမည်။ 16သင်တို့ကိုယ်တိုင်မှစ၍ သင်တို့တွင်တည်းခိုသော တစ်ပါးအမျိုးသားတို့သည် တစ်ပါးတည်းသောတရား၊ တစ်ပါးတည်းသောထုံးစံရှိရကြမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
17တစ်ဖန် မောရှေအားထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ 18ငါပို့ဆောင်သောပြည်သို့ သင်တို့သည်ရောက်၍၊ 19ထိုပြည်၌ဖြစ်သော မုန့်ကိုစားကြသောအခါ၊ ထာဝရဘုရားအားချီမြှောက်ရာ ပူဇော်သကာကို ဆက်ရမည်။ 20အဦးနယ်သောမုန့်စိမ်းဖြင့် လုပ်သောမုန့်ပြားကို ချီမြှောက်ရာပူဇော်သကာပြု၍ ကောက်နယ်တလင်းထဲက ချီမြှောက်ရာပူဇော်သကာကို ပြုသကဲ့သို့ ချီမြှောက်ရမည်။ 21သင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်တို့သည်၊ အဦးနယ်သောမုန့်စိမ်းထဲက ချီမြှောက်ရာပူဇော်သကာကို ထာဝရဘုရားအား ဆက်ရကြမည်။
22ထာဝရဘုရားသည် မောရှေကိုမှာထားသောနေ့မှစ၍၊ မောရှေအားဖြင့် သင်တို့၌ထားတော်မူသောပညတ်၊ 23သင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်၌ ထားတော်မူလတ္တံ့သော ပညတ်အလုံးစုံတို့ကို သင်တို့သည်မစောင့်၊ မှားယွင်းခြင်းသို့ ရောက်ကြသည်အမှုမှာ၊ 24ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် မသိဘဲသတိလစ်၍ မှားယွင်းခြင်းသို့ရောက်လျှင်၊ ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် ထာဝရဘုရားအဖို့ မွှေးကြိုင်သောအနံ့ရှိစေခြင်းငှာ၊ ထုံးဖွဲ့သောထုံးစံရှိသည်အတိုင်း ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာ၊ သွန်းလောင်းရာပူဇော်သကာနှင့်တကွ၊ အသက်ပျိုသောနွားထီးဖြင့် မီးရှို့ရာယဇ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဆိတ်ဖြင့် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကိုလည်းကောင်း ပူဇော်ရကြမည်။ 25ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်၊ ဣသရေလအမျိုးသား ပရိသတ်အပေါင်းတို့အဖို့ အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရသဖြင့်၊ သူတို့သည် သတိလစ်၍ပြစ်မှားသောကြောင့်၊ ထိုအပြစ်ကို လွှတ်ရလိမ့်မည်။ သူတို့သည်လည်း သတိလစ်သောအပြစ်ကြောင့်၊ အပြစ်ဖြေရာယဇ်နှင့်တကွ၊ မီးဖြင့်ပြုသောပူဇော်သကာကို ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ ဆောင်ခဲ့ရကြမည်။ 26ထိုသို့ပြုလျှင်၊ လူအပေါင်းတို့သည် ပြစ်မှားသော်လည်း၊ သတိလစ်၍ ပြစ်မှားသောကြောင့်၊ ဣသရေလအမျိုးသား ပရိသတ်အပေါင်းကိုလည်းကောင်း၊ သူတို့ထံမှာတည်းခိုသော တစ်ပါးအမျိုးသားကိုလည်းကောင်း ထိုအပြစ်မှလွှတ်ရလိမ့်မည်။
27လူတစ်စုံတစ်ယောက်သည် သတိလစ်၍ပြစ်မှားလျှင်၊ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖို့ အခါလည်သော ဆိတ်မတစ်ကောင်ကို ဆောင်ခဲ့ရမည်။ 28ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ သတိလစ်၍ ပြစ်မှားမိသောထိုသူအဖို့ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရသဖြင့် ထိုအပြစ်ကိုလွှတ်ရလိမ့်မည်။ 29ဣသရေလအမျိုးသားဖြစ်သောသူ၊ တည်းခိုသော တစ်ပါးအမျိုးသားဖြစ်သောသူတို့သည် သတိလစ်၍ပြစ်မှားသောအခါ၊ တစ်ပါးတည်းသော တရားကိုစောင့်ရကြမည်။
30ဣသရေလအမျိုးသားဖြစ်စေ၊ တစ်ပါးအမျိုးသားဖြစ်စေ၊ ရဲရင့်စွာပြစ်မှားလျှင်၊ ထာဝရဘုရားကို မရိုသေရာသို့ ရောက်သည်ဖြစ်၍၊ ထိုသူကို သူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည်။ 31ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြု၍ ပညတ်တော်ကို လွန်ကျူးသောကြောင့်၊ ထိုသူကို ရှင်းရှင်းပယ်ရှားရမည်။ မိမိအပြစ်ကို မိမိခံရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ဥပုသ်နေ့ပညတ်ကိုချိုးဖောက်သူ
32ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် တော၌ရှိကြသောအခါ၊ တစ်နေ့သောဥပုသ်နေ့၌ ထင်းခွေသောသူတစ်ယောက်ကို တွေ့လေ၏။ 33တွေ့သောသူတို့သည်၊ ထိုသူကို မောရှေ၊ အာရုန်၊ ပရိသတ်အပေါင်းတို့ရှေ့သို့ ခေါ်ခဲ့ကြ၏။ 34သူ၏အမှုကိုစီရင်ရာလမ်း မထင်ရှားသေးသောကြောင့် ချုပ်ထားကြ၏။ 35ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ထိုသူသည် အသေသတ်ခြင်းကို အမှန်ခံရမည်။ ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် တပ်ပြင်မှာ သူ့ကိုကျောက်ခဲနှင့် ပစ်ရကြမည်ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူ၍၊ 36ထိုအမိန့်တော်အတိုင်း ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် ထိုသူကို တပ်ပြင်သို့ဆောင်သွား၍၊ ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ကြသဖြင့် သူသည်အသေခံရ၏။
ပန်းပွားဆိုင်ရာပညတ်
37တစ်ဖန် မောရှေအား ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ 38သူတို့အမျိုးအစဉ်အဆက်တို့သည်၊ အဝတ်စွန်းတို့၌ ဆွဲစရာဖို့ ပန်းပွားတို့ကိုလုပ်၍၊ ပြာသောကြိုးနှင့် ချည်တွဲရကြမည်။ 39ထိုပန်းပွားတို့ကို သင်တို့သည်ကြည့်မြင်သောအခါ၊ ထာဝရဘုရား ပညတ်တော်မူသမျှတို့ကို အောက်မေ့၍ကျင့်ကြမည်အကြောင်း၊ အထက်က ကိုယ်အလိုသို့လိုက်လျက်၊ ကိုယ်ဉာဏ်ကိုမှီဝဲလျက် မှားယွင်းသကဲ့သို့ မလိုက်မမှီဝဲ၊ 40ငါပညတ်သမျှတို့ကို အောက်မေ့၍ကျင့်သဖြင့်၊ သင်တို့ဘုရားသခင်အဖို့ သန့်ရှင်းမည်အကြောင်း ထိုသို့ပြုရမည်။ 41ငါသည် သင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းငှာ၊ သင်တို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ဆောင်ခဲ့သော သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ ငါသည် သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

တောလည်ရာကျမ်း - ၁၅ (အနက်ဖွင့်)

(ပညတ်တော်အမျိုးမျိုး (အခန်း ၁၅)

       ၁၅:  အခန်း ၁၄နှင့် ၁၅ အကြားတွင် အဖြစ်အပျက်အချိန်ကာလမည်မျှ ကွာခြားသည်ကို အတိအကျမသိပါ။ သို့သော်လည်း ကွင်းဆက်တစ်ခုမှာ “ထိုသူများသည် ကတိတော်မြေကို မဝင်ကြ” (ငယ်၁၄:၂၃)ဟူသော ကျမ်းစကားဖြစ်သည်။ ငါပေးသော နေရာသို့ ဝင်ရောက်ကြသောအခါ (၁၅:) ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်သည် အပြစ်ဒုစရိုက်၊ အဟန့်အတားများက ပိတ်ပင်လင့်ကစား လုံးဝမပတ်ဆို့နိုင်ဟု အနက်ရသည်။ ဘုရားရှင်က အာဗြံဟံအား ခါနန်ပြည်ကို ကတိတော်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း ယုံကြည်ခြင်း၌ သစ္စာရှိသော သားစဉ်မြေးဆက် တစ်ဦးဦးက အမွေခံရသည်။

၁၅:၂၉ အပိုဒ်ငယ် ၂၉သည် ခါနန်မြေပေါ်တွင် ဣသရေလလူမျိုးတို့ အခြေချသောအခါ ယဇ်ပူဇော်ရမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ထိုယဇ်ပူဇော်ခြင်းအကြောင်း အသေးစိတ်ကို ယခင်ကျမ်းပိုဒ်များတွင် ရှင်းပြထားပြီးဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် သီးသန့်ရှင်းပြလိုသည်မှာ တမင်ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ အပြစ်ဒုစရိုက် ကျူးလွန်မှု (ငယ် ၂၂-၂၆) သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စ (ငယ် ၂၇-၂၉) ဖြစ်သည်။ အပြစ်ဖြေလွှတ်စင်ကြယ်စေဖို့ရန် နွားတစ်ကောင်နှင့် ဆိတ်တစ်ကောင်ပူဇော်ရကြောင်း အငယ်၂၄တွင် ဆိုထားသည်။ ဝတ် ၄တွင် အပြစ်ဖြေ ပူဇော်သက္ကာပြုရန် နွားထီးယူဆောင်လာရသည်ဟု ဆိုသည်။ ဝတ်-၄ တွင် ခေါင်းဆောင်လုပ်သူသည် အပြစ်ကျူးလွန်လျှင် ဆိတ်ထီးတစ်ကောင်လည်း ပူဇော်ရသည်ဟု ဆိုသည်။ ဤတောလည်ရာကျမ်းမှ ပူဇော်သက္ကာသည်တကြိမ်တစ်ခါတည်း ပူဇော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝတ်ပြုရာကျမ်းမှ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် တစ်ခုစီပူဇော်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂၀-၂၁ တွင် ကျမ်းစာတွင် မကြာခဏတွေ့ရသော ပထမဦးစွာဘုရားသခင်” ဟူသောစကားရပ်တွေ့ရသည်။ သားဦးသို့မဟုတ် အသီးဦးအစရှိသဖြင့် ဦးဦးဖျားဖျား ပူဇော်ရသည်။ မိမိပစ္စည်းထဲမှ အကောင်းဆုံးကို ပေးလှူရသည်။ ဤကျမ်းစကားက ယုံကြည်သူများအား သတိပေးထားသည်မှာ “အရာခပ်သိမ်း၏ မူလပိုင်ရှင်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်၍ ထိုအရှင်သခင်ကို နေရာတိုင်း အမှုအရာတိုင်းတွင် ဦးစားပေးရသည်”ဟု သွန်သင်ပါသည်။

၁၅:၃၀၃၆ အပြစ်ရှိလျှင် အပြစ်ဖြေပူဇော်သက္ကာပြုရမှန်း သိရှိပါလျက်နှင့် တမင်တကာ ယဇ်မပူဇော်သူသည် ဘုရားသခင်ကို ပုန်ကန်ခြားနားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူကို အမျိုးမှ ပထုတ်ရမည် (ငယ်၃၀-၃၁)။ ဥပမာအားဖြင့် အပိုဒ်ငယ် ၃၂-၃၆တွင် ပါရှိသော အပြစ်ဒုစရိုက်မျိုးကိုကြည့်ပါ။ ဥပုသ်နေ့၌ ထင်းခွေသွားခြင်းသည် ဥပုသ်နေ့ပညတ်တော်ကို သက်သက်ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူသည် သေဒဏ်မှ တပါး အခြားအပြစ်ဒဏ်မရှိ(ထွ ၃၁:၁၅)။ တရားစီရင်ခြင်း အမေးအမြန်းမရှိ၊ စီရင်ရသည်။ ဤကျမ်းတွင် ထိုသူကို တပ်ပြင်သို့ ထုတ်၍ ကျောက်ခဲဖြင့် ဝိုင်းပေါက်သတ်ကြရမည် ဟုဆိုသည်။

၁၅:၃၇၄၁ ယုဒလူမျိုးများသည် အဝတ်စွန်း၌ ကြိုးပြာဖြင့် ပန်းပွားဆွဲရမည်။ အပြာသည် မိုးကောင်းကင် အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်၍ ကောင်းကင်ဘုံရှိ ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို နာခံသော ဘုရားသားသမီးများဟု ခံယူကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။