တောလည်ရာကျမ်း - ၁၀

ငွေတံပိုးများ
1တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကား 2သင်သည် ပရိသတ်စည်းဝေးစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ တပ်တို့ကိုချီစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ မှုတ်ရသော ငွေတံပိုးနှစ်လုံးကို၊ တစ်လုံးလျှင် ငွေတစ်တုံးစီဖြင့် မဆက်ဘဲလုပ်ရမည်။ 3တံပိုးမှုတ်သောအခါ၊ ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးရှေ့၊ သင့်ထံ၌စည်းဝေးရကြမည်။ 4တံပိုးတစ်လုံးတည်းကိုမှုတ်လျှင်၊ ဣသရေလအမျိုး၌ လူတစ်ထောင်ကို အုပ်သောမင်းတို့သည် သင့်ထံ၌စည်းဝေးရကြမည်။ 5နှိုးဆော်သံနှင့်မှုတ်သောအခါ၊ အရှေ့တပ်တို့သည် ချီသွားရကြမည်။ 6ဒုတိယအကြိမ် နှိုးဆော်သံနှင့်မှုတ်သောအခါ၊ တောင်တပ်တို့သည် ချီသွားရကြမည်။ တတိယအကြိမ် နှိုးဆော်သံနှင့်မှုတ်သောအခါ၊ အနောက်တပ်တို့သည် ချီသွားရကြမည်။ စတုတ္ထအကြိမ် နှိုးဆော်သံနှင့်မှုတ်သောအခါ၊ မြောက်တပ်တို့သည် ချီသွားရကြမည်။ အစဉ်အတိုင်း ချီသွားစေခြင်းငှာ နှိုးဆော်သံနှင့်မှုတ်ရမည်။ 7ပရိသတ်စည်းဝေးစေခြင်းငှာ နှိုးဆော်သံကိုမပြုဘဲ တံပိုးမှုတ်ရမည်။ 8အာရုန်၏သား၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ထိုတံပိုးကိုမှုတ်ရကြမည်။ သင်တို့ အမျိုးအစဉ်အဆက် စောင့်ရသောပညတ်ဖြစ်သတည်း။ 9သင်တို့သည် ကိုယ်ပြည်၌နေသောအခါ၊ တိုက်လာသောရန်သူတို့ကို စစ်ချီလျှင်၊ နှိုးဆော်သံနှင့် တံပိုးမှုတ်ရမည်။ ထိုအခါ သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့ကိုအောက်မေ့၍၊ ရန်သူလက်မှကယ်တင်တော်မူမည်။ 10သင်တို့သည် ရွှင်လန်းခြင်းကိုပြုသောနေ့၊ ပွဲသဘင်နေ့၊ လဆန်းနေ့တို့၌ သင်တို့ဘုရားသခင်အောက်မေ့တော်မူဖို့ရာ၊ သင်တို့မီးရှို့ရာယဇ်၊ မိတ်သဟာယယဇ်ပူဇော်သကာများအပေါ်မှာ တံပိုးမှုတ်ရကြမည်။ ငါသည် သင်တို့၏ဘုရားသခင်၊ ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
စခန်းဖြုတ်ခြင်း
11ဒုတိယနှစ်၊ ဒုတိယလ အရက်နှစ်ဆယ်မြောက်သောနေ့ရက်၌၊ မိုးတိမ်သည် သက်သေခံချက်တဲတော်မှ ကွာမြောက်သည်ဖြစ်၍၊ 12ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် သိနာတောင်မှခရီးသွားကြ၏။ နောက်တစ်ဖန် မိုးတိမ်သည် ပါရန်တော၌တည်နေ၏။ 13ထိုသို့ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားဖြင့် မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ပထမခရီးသွားခြင်းကို ပြုကြ၏။ 14ယုဒတပ်အစဉ်အတိုင်း အလုံးအရင်းတို့သည်၊ အလံနှင့်တကွ ရှေ့ဦးစွာချီသွားကြ၏။ ယုဒတပ်ကို၊ အမိနဒပ်သားနာရှုန် အုပ်ရ၏။ 15ဣသခါတပ်ကို၊ ဇုအာသားနာသနေလ အုပ်၏။ 16ဇာဗုလုန်တပ်ကို၊ ဟေလုန်သားဧလျာဘ အုပ်ရ၏။ 17တဲတော်ကိုဖြုတ်ချ၍ ဂေရရှုန်သား၊ မေရာရိသားတို့သည် တဲတော်ကိုထမ်းလျက် ချီသွားကြ၏။ 18ရုဗင်တပ်အစဉ်အတိုင်း၊ အလုံးအရင်းတို့သည် အလံနှင့်တကွ ချီသွားကြ၏။ ရုဗင်တပ်ကို ရှေဒုရသားဧလိဇုရ အုပ်ရ၏။ 19ရှိမောင်တပ်ကို ဇုရိရှဒ္ဒဲသားရှေလုမျေလ အုပ်ရ၏။ 20ဂဒ်တပ်ကို ဒွေလသားဧလျာသပ် အုပ်ရ၏။ 21ကောဟတ်သားတို့သည် သန့်ရှင်းရာဌာနတန်ဆာတို့ကို ထမ်းလျက် ချီသွားကြ၏။ သူတို့မရောက်မီ အရင်သွားသောသူတို့သည် တဲတော်ကို ထူထောင်ရကြ၏။ 22ဧဖရိမ်တပ် အစဉ်အတိုင်းအလုံးအရင်းတို့သည် အလံနှင့်တကွချီသွားကြ၏။ ဧဖရိမ်တပ်ကို အမိဟုဒ်သားဧလိရှမာ အုပ်ရ၏။ 23မနာရှေတပ်ကို ပေဒါဇုရသားဂါမလျေလ အုပ်ရ၏။ 24ဗင်္ယာမိန်တပ်ကို ဂိဒေါနိသားအဘိဒန် အုပ်ရ၏။ 25နောက်ဆုံးတပ်တည်းဟူသော ဒန်တပ် အစဉ်အတိုင်း အလုံးအရင်းတို့သည် အလံနှင့်တကွချီသွားကြ၏။ ဒန်တပ်ကို အမိရှဒ္ဒဲသားအဟေဇာ အုပ်ရ၏။ 26အာရှာတပ်ကို ဩကရန်သားပါဂျေလ အုပ်ရ၏။ 27နဿလိတပ်ကို ဧနန်သားအဟိရ အုပ်ရ၏။ 28ထိုသို့ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ချီသွားသောအခါ တပ်များအစဉ်အတိုင်းချီ၍ ခရီးသွားကြ၏။
29မောရှေကလည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် ကတိတော်အတိုင်း ငါတို့အားပေးတော်မူမည်အရပ်သို့ ငါတို့သည် ယခုခရီးသွားကြ၏။ ငါတို့နှင့်အတူ လိုက်၍လာပါ။ ငါတို့သည် ကျေးဇူးပြုပါမည်။ ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ ကျေးဇူးပြုတော်မူမည် ကတိရှိပါ၏ဟု မိမိယောက္ခမမိဒျန်အမျိုး၊ ရွေလသား၊ ဟောဗပ်အားဆိုလျှင်၊ 30ဟောဗပ်က ငါမလိုက်မသွားပါ၊ ငါ့နေရင်းပြည်၊ ငါ့အဆွေအမျိုးရှိရာသို့ ပြန်သွားပါမည်ဟု မောရှေအားဆို၏။ 31မောရှေကလည်း၊ ငါတို့ကို စွန့်ပစ်၍မသွားပါနှင့်။ သင်သိသည်အတိုင်း ငါတို့သည်တော၌ စခန်းချရမည်။ သင်သည် ငါတို့မျက်စိဖြစ်ရပါ၏။ 32ငါတို့နှင့် အတူလိုက်လျှင် ထာဝရဘုရားပြုတော်မူသော ကျေးဇူးတော်ကို ငါတို့သည်ခံရသည်အတိုင်း သင်၌ကျေးဇူးပြုပါမည်ဟု ဆိုလေ၏။
ခရီးစထွက်ခြင်း
33ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ထာဝရဘုရား၏ တောင်တော်မှထွက်၍၊ သုံးရက်ကွာသောခရီးကို သွားကြ၏။ ထိုသုံးရက်ကွာသောခရီးကို သွားကြစဉ်၊ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဉ်သေတ္တာသည် သူတို့အဖို့ စခန်းချရာအရပ်ကိုရှာ၍ သူတို့ရှေ့ကသွားလေ၏။ 34သူတို့သည် နေ့အချိန်၌တပ်ချီ၍ သွားသောအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ မိုးတိမ်သည် သူတို့အပေါ်မှာရှိလေ၏။ 35သေတ္တာတော်သွားသောအခါ၊ မောရှေက အိုထာဝရဘုရားထတော်မူပါ။ ကိုယ်တော်၏ရန်သူတို့သည် လွင့်ကြပါစေသော။ ကိုယ်တော်ကို မုန်းသောသူတို့သည် ရှေ့တော်မှပြေးကြပါစေသော ဟူ၍လည်းကောင်း၊ဆာ၊ ၆၈:၁။ 36သေတ္တာတော်မသွားဘဲ ရပ်နေသောအခါ၊ အိုထာဝရဘုရား၊ ဣသရေလအမျိုးသား အထောင်အသောင်းရှိရာသို့ ပြန်လာတော်မူပါဟူ၍လည်းကောင်း လျှောက်ဆိုလေ့ရှိ၏။

တောလည်ရာကျမ်း - ၁၀ (အနက်ဖွင့်)

၁၀:၁၀ မောရှေက ငွေတံပိုးနှစ်ခု လုပ်ခိုင်းထားသည်။ (က) ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတွင် စုဝေးကြဖို့ (ငယ် ၃-၇)၊ (ခ) ချီတက်ကြမည့် အချက်ပေးသံ၊ (ဂ) ခေါင်းဆောင်များစုဝေးဖို့ (တံပိုးတစ်လက်မှုတ်) (ငယ် ၄) (ဃ) စစ်ခရာသံအချက်ပေးဖို့ (ငယ် ၉)၊ (င) ပွဲတော်နေ့ရက်ကဲ့သို့သော အထူးနေ့ရက်များအတွက် အချက်ပေးဖို့ (ငယ် ၁၀) အသုံးပြုသည်။

တံပိုးကို ထိုကဲ့သို့ အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုး ပေါ်လွင်အောင်သုံးကြသည်။ အပိုဒ်ငယ်(၅)အချက်ပေးသံသည် ချီတက်ဖို့ အချက်ပေးသံဖြစ်သည်။ ထိုအချက်ပေးသံကြားလျှင် တဲတော်အရှေ့ဘက်တွင် တပ်ချနေသောအဖွဲ့က ဦးစွာ ချီတက်ရသည်။ ဒုတိယချီတက်တံပိုးမှုတ်သံကြားလျှင် တောင်ဘက်အရပ်တွင် တပ်ချသောအဖွဲ့က လိုက်ရသည်။ ထို့နောက် အစဉ်အတိုင်း အနောက်ဖက်အရပ်၊ မြောက်ဘက်အရပ်မှ အဖွဲ့များ လိုက်ကြသည်။ တံပိုးကို ကန္တာရတော်ထဲတွင်သာ မှုတ်ရသည်မဟုတ်။ နေရပ်ဌာနေတွင် အခြေချသော အခါတွင်လည်း သုံးရသည် (ငယ်၉)။ နေရပ်ဌာနေ ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံသို့ပြုထားသောကတိတော်မြေဖြစ်သည်။ အာဗြံဟံ၏ သားစဉ်မြေးဆက်များလက်ထဲသို့ အပ်နှံပေးမည်။ သို့သော်လည်း နာခံခြင်းမရှိ၊ ယု့ကြည်ခြင်း နောက်ကျသောကြောင့် နှစ်ပေါင်း(၄၀)ကြာရှည်သည်။

၂။ သိနာတောင်မှ မောဘလွင်ပြင်ဆီသို့ (၁၀း၁၁-၂း၁)

(ကသိနာတောင်မှ ထွက်ခွာခြင်း (၁၀:၁၁၃၆)

       ၁၀:၁၁ ဤကျမ်းပိုဒ်မှစ၍ ဣသရေလတို့၏ ဘဝခရီးတဆစ်ချိုးကွေ့ဖြစ်သည်။ ယခင်ကျမ်းပိုဒ်ထိ သိနာတောင်ခြေတွင် စခန်းချကြရာမှ ယခုအခါ ယခုအခါ သိနာတောင်မှ မောဘလွင်ပြင်ဆီသို့ ခရီးရှည်စတင်ချီတက်ရတော့မည်။ ထိုမှတစ်ဆင့်ကတိတော်မြေသို့ကြွမြန်းကြရမည်။ခရီးစဉ်တလျှောက်လုံးတွင် နှစ်ပေါင်း(၄၀)ခန့်ကြာညောင်းသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ပဿခါပွဲ ကျင်းပခါနီးသောကြောင့် ထိုလ(၂၀)ရက်နေ့တိုင်အောင် ခရီးမစဖြစ်သေး။ (ကော ၉:၁၀-၁၁ ကိုကြည့်)

၁၀:၁၂၁၃ ပထမခရီးတထောက်မှာ သိနာတောင်မှ ပါရန်တောဖြစ်သည်။ ထိုအရပ်သို့ ခြေမချကြမီ တိဗိရု၊ ကိဗြော၊ ဟာတာဗ နှင့် ဟောဇေရော့တောများတွင်လည်း ကွန်းခိုနားခဲ့ကြသေးသည်။ ထိုသို့ ရပ်နားလိုက်၊ သွားလိုက်ဖြင့် ပါရန်တောသို့ (တော ၁၂:၁၆) ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။

၁၀:၁၄၂၈ လူမျိုးစုအလိုက် စစ်ကြောင်းဖွဲ့ချီတက်ကြသည်။ လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်များကမိမိလူမျိုးအလိုက် ဦးစီးဦးဆောင်၍ ကွပ်ကဲကြသည်။ အခန်း ၂:၁၇ တွင် လေဝိအမျိုးသားများ ဂဒ်လူမျိုးတို့၏နောက်ဧဖရိမ်တို့၏ အရှေ့၌ချီတက်သည်မှာ ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခန်း(၂)လူမျိုးစဉ်အတိုင်း ချီတက်ကြသည်။ ၁၀:၁၇ အရ ဂေရှုဘုံနှင့် မောရာကို အမျိုးများသည် ဇေဗုလုန်လူမျိုး၏ နောက်တွင်၎င်း ကောဟတ်အမျိုးသည် ဂဒ်လူမျိုး၏ နောက်တွင်၎င်း လိုက်ပါကြသည်။ ဂေရှုရုံနှင့် မေရာရိအမျိုးများသည် ရှေ့ပိုင်းမှာ သွားခြင်းဖြင့် တပ်စခန်းချရာတွင် တဲဆောက်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်ရကြမည်။ ကောဟတ်အမျိုးတို့ရောက်လာသောအခါ တဲတော်ပစ္စည်းအသုံးအဆောင်များ တစ်ခါတည်း ခင်းကျင်းနိုင်ပေမည်။

၁၀:၂၉၃၂ မောရှေ၏ ယောက်ဖသည် ဟောဗပ်ဖြစ်သည်။ ဟောဗတ်၏ဖခင် ရာကုလ(ရွေလ သို့မဟုတ် ယေသရောဟုလည်းခေါ်သည်) သည် မောရှေ၏ ယောက္ခမ ဖြစ်သည်။ မောရှေက ဟောဗပ်အား ခရီးဖော်အဖြစ် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကို ထောက်လျှင် ဟောဗပ်သည် တောကျွမ်းပုံရသည်။ သင်သည် ငါတို့မျက်စိဖြစ်ရပါ၏” ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်ကိုကြည့်၍ အချို့ကျမ်းစာပညာရှင်များက ဘုရားသခင်က လိုက်ပါမည်ဟု ဆိုပါလျက်နှင့် ဘုရားကို အားမကိုးဘဲ လူကို အားကိုးခြင်းသည် မောရှေ၏ ယုံကြည်မှု အားနည်းချက်ဖြစ်သည်ဟု ထောက်ပြကြသည်။

Kurtz ကမူ တစ်မျိုးရှုမြင်သည်။

မိုးတိမ်တိုင်သည် စခန်းချနေရာနှင့် လမ်းကြောင်းခရီးတလျှောက်တွင် ယေဘူယျလိုက်ပါ စောင့်ရှာက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ လူ့အတွေးအမြော်အားဖြင့်လည်း ချီတက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ခရီးစဉ်တလျှောက်တွင် အဓိကလိုအပ်သည်မှာ ရေ  လွင်ပြင်၊ ခိုနားရာနှင့် ထင်းမီးလောင်စာများဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စများအတွက် ဟောဗပ်တွင် အတွေ့အကြုံကောင်း ရှိသည်။ အမှန်တကယ် အသုံးဝင်သော အထောက်အကူဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဘုရားကောင်းကြီးပေးမည့် လူ့လုံ့လဝီရိယ စိုက်ထူခြင်းဖြစ်သည်။

၁၀:၃၃၃၄ ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို သန့်ရှင်းသောဌာနတော်နှင့်အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနတော် ကျက်သရေဆောင်ခြားထားသော ကုလားကာဖြင့် ဖုံးအုပ်ထား(၄:၅)၍ ကောဟတ်လူမျိုးများက တာဝန်ယူ စောင့်ရှောက်သယ်ထမ်းရသည်။ သိနာတောင်ဖြတ်၍ (၃)ရက်ကြာသောအခါ Kadesh Barnea အရပ်သို့ ရောက်ကြသည်။ ဘုန်းတန်ခိုးတော် မိုးတိမ်သည် ရပ်နေသဖြင့် ထိုနေရာတွင် စခန်းချရပ်နားကြသည်။

၁၀:၃၅၃၆ ဟောဗပ်သည် မောရှေတို့ကို အမှန်တကယ်လိုက်ပါခြင်း ရှိမရှိ အတတ်မပြောနိုင်ပါ။ သို့သော် သူကြီး ၁:၁၆ နှင့် ၄:၁၁ တို့တွင် သူ၏သားစဉ်မြေးဆက်စာရင်းကို ဣသရေလလူမျိုးအကြား၌ တွေ့ရသည်။ နံနက်မိုးလင်း၍ ပဋိညာဉ်သေတ္တာစတင်ထမ်းသယ် သောအခါ မောရှေက ဘုရားသခင်ထံတွင် အောင်မြင်စေကြောင်း ဆုတောင်းလေ့ရှိသည်။ ညနေစောင်း၍ စခန်းချရပ်နားသောအခါ ဣသရေလ အမျိုးထံသို့ ပြန်လာရန် ဘုရားသခင်အား ဆုတောင်းရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။