ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၁၂

ဥပုသ်နေ့၌ဂျုံစပါးဆွတ်ခူးခြင်း
(မာ၊ ၂:၂၃-၂၈။ လု၊ ၆:၁-၅။)
1ထိုကာလအခါ ယေရှုသည် ဥပုသ်နေ့၌ ဂျုံစပါးလယ်ကွက်တို့ကို လျှောက်ကြွတော်မူလျှင်၊ တပည့်တော်တို့သည် ဆာမွတ်သောကြောင့် စပါးအသီးအနှံကို ဆွတ်၍စားကြ၏။-တရား၊ ၂၃:၂၅။ 2ဖာရိရှဲတို့သည် မြင်လျှင်၊ ကိုယ်တော်၏ တပည့်တို့သည် ဥပုသ်နေ့၌ မပြုအပ်သောအမှုကို ပြုကြပါသည် တကားဟု လျှောက်ကြသော်၊- 3ကိုယ်တော်က ဒါဝိဒ်သည် မိမိအဖော်တို့နှင့်တကွ မွတ်သိပ်သောအခါ၊-၁ရာ၊ ၂၁:၁-၆။ 4ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်သို့ဝင်၍ မိမိမစားအပ်၊ မိမိအဖော်မစားအပ်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သာ စားအပ်သော ရှေ့တော်မုန့်ကို စားသည်အကြောင်းကို သင်တို့သည် မဖတ်ဖူးသလော။-ဝတ်၊ ၂၄:၉။ 5ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်လည်း ဗိမာန်တော်တွင် ဥပုသ်နေ့၌ ဥပုသ်ပျက်သော်လည်း၊ အပြစ်မသင့်သည်ကို ပညတ္တိကျမ်း၌ မဖတ်ဖူးသလော။-တော၊ ၂၈:၉-၁၀။ 6ငါဆိုသည်ကား၊ ဤအရပ်၌ ဗိမာန်တော်ထက်သာ၍ ကြီးမြတ်သောအရာရှိ၏။- 7ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက် သနားခြင်းကရုဏာအကျင့်ကို ငါနှစ်သက်၏ဟူသော ကျမ်းစကားကို သင်တို့သည် နားလည်လျှင်၊ အပြစ်ကင်းသောသူတို့ကို အပြစ်မတင် မစီရင်ကြပြီ။-မ၊ ၉:၁၃။ ဟော၊ ၆:၆။ 8လူသားသည် ဥပုသ်နေ့ကို အစိုးရသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။-
လက်တစ်ဖက်သေသူ
(မာ၊ ၃:၁-၆။ လု၊ ၆:၆-၁၁။)
9ထိုအရပ်မှ ကြွ၍ တရားဇရပ်သို့ ဝင်တော်မူ၏။ လက်တစ်ဖက် သေသောသူတစ်ယောက် ရှိသည်ဖြစ်၍၊- 10လူအချို့တို့က၊ ဥပုသ်နေ့၌ ရောဂါကို ငြိမ်းစေအပ်သလောဟု ကိုယ်တော်၌ အပြစ်တင်ခွင့်ကို ရှာ၍ မေးလျှောက်ကြ၏။- 11ကိုယ်တော်ကလည်း၊ မိမိ၌ သိုးတစ်ကောင်တည်းရှိ၍ ထိုသိုးသည် ဥပုသ်နေ့၌ တွင်းထဲသို့ကျလျှင်၊ မဆွဲမတင်ဘဲ နေမည့်သူ တစ်စုံတစ်ယောက်မျှ သင်တို့တွင် ရှိသလော။-လု၊ ၁၄:၅။ 12လူသည် သိုးထက် အလွန်မြတ်ပေ၏။ ထိုကြောင့်ဥပုသ်နေ့၌ ကျေးဇူးပြုအပ်သည်ဟု ပြန်ပြောတော်မူပြီးမှ၊- 13ထိုသူအား၊ သင်၏လက်ကို ဆန့်လော့ဟု မိန့်တော်မူ၍၊ သူသည် မိမိလက်ကိုဆန့်လျှင် ထိုလက်သည် လက်တစ်ဖက်ကဲ့သို့ ပကတိဖြစ်လေ၏။- 14ထိုအခါ ဖာရိရှဲတို့သည် ထွက်၍ ကိုယ်တော်ကို အဘယ်သို့ ဖျက်ဆီးရအံ့နည်းဟု တိုင်ပင်ကြ၏။-
ငါရွေးချယ်သောငါ့ကျွန်ရင်း
15ယေရှုသည် သိတော်မူလျှင်၊ အခြားသို့ပြောင်းကြွ၍ များစွာသော လူအပေါင်းတို့သည် နောက်တော်သို့ လိုက်ကြသဖြင့်၊ သူတို့၏ အနာရောဂါရှိသမျှတို့ကို ငြိမ်းစေတော်မူ၏။- 16ထိုသူတို့သည် သတင်းတော်ကို မဖွင့်ရမည်အကြောင်း ပညတ်တော်မူ၏။- 17ထိုအကြောင်းအရာကား၊ ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ နှုတ်ထွက် ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်း။ နှုတ်ထွက်အချက် ဟူမူကား၊- 18ငါရွေးချယ်သော ငါ့ကျွန်ရင်း၊ ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသူကို ကြည့်ရှုလော့။ ထိုသူ၏အပေါ်၌ ငါ့ဝိညာဉ်ကို ငါတည်စေမည်။ သူသည် လူအမျိုးမျိုးတို့ကို တရားပေးလိမ့်မည်။-ဟေရှာ၊ ၄၂:၁-၄။ 19ငြင်းခုံခြင်း၊ ဟစ်ကြော်ခြင်းကို မပြုမူ၍၊ လမ်းခရီး၌ သူ၏အသံကို အဘယ်သူမျှ မကြားစေရ။- 20နင်းနယ်လျက်ရှိသော ကျူပင်ကိုမချိုး၊ မီးခိုးများသော မီးစာကိုမသတ်။ တရားသည် အောင်မြင်ခြင်းသို့ ရောက်မည်အကြောင်း စီရင်လိမ့်မည်။- 21သူ၏နာမကိုလည်း လူအမျိုးမျိုးတို့သည်ကိုးစားကြလိမ့်မည်ဟု ဟောထားသတည်း။
ယေရှုနှင့်ဗေလဇေဗုလ
(မာ၊ ၃:၂၀-၃၀။ လု၊ ၁၁:၁၄-၂၃။)
22ထိုအခါ နတ်ဆိုးစွဲသော လူကန်းလူအတစ်ယောက်ကို အထံတော်သို့ ဆောင်ခဲ့ကြလျှင်၊ ထိုလူကန်းလူအသည် မျက်စိမြင်၍ စကားပြောနိုင်အောင် ကယ်မတော်မူ၏။- 23လူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည်မိန်းမောတွေဝေ၍ ဤသူသည် ဒါဝိဒ်၏သားတော် ဖြစ်လိမ့်မည်လောဟု ပြောဆိုကြ၏။- 24ဖာရိရှဲတို့သည် ကြားလျှင်၊ ဤသူသည် နတ်ဆိုးမင်းဗေလဇေဗုလကို အမှီပြု၍သာ နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်သည်ဟု ဆိုကြ၏။-မ၊ ၉:၃၄၊ ၁၀:၂၅။ 25ယေရှုသည် ထိုသူတို့၏စိတ်ကို သိတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ တိုင်းနိုင်ငံမည်သည်ကား၊ မိမိနှင့် မသင့်မတင့် ကွဲပြားလျှင် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ မြို့ရွာဖြစ်စေ၊ အိမ်ဖြစ်စေ၊ မိမိနှင့်မသင့်မတင့် ကွဲပြားလျှင် မတည်နိုင်ရာ။- 26စာတန်သည်လည်း စာတန်ကိုနှင်ထုတ်သည်မှန်လျှင်၊ သူသည် မိမိနှင့် ကွဲပြား၏။ သူ၏နိုင်ငံသည် အဘယ်သို့ တည်နိုင်မည်နည်း။- 27ငါသည် ဗေလဇေဗုလကို အမှီပြု၍ နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်သည်မှန်လျှင်၊ သင်တို့၏သားတို့သည် အဘယ်သူကို အမှီပြု၍ နှင်ထုတ်ကြသနည်း။ ထိုကြောင့် သူတို့သည် သင်တို့အား တရားစီရင်သောသူ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။- 28ငါသည် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကို အမှီပြု၍ နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်သည်မှန်လျှင်၊ အကယ်စင်စစ် သင်တို့၌ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် တည်ချိန်ရောက်လေပြီ။- 29သူရဲကို ရှေ့ဦးစွာ မချည်မနှောင်လျှင်၊ အဘယ်သူသည် သူရဲအိမ်သို့ဝင်၍ သူ၏ဥစ္စာကို လုယူနိုင်အံ့နည်း။ သူရဲကို ချည်နှောင်ပြီးမှ သူ၏အိမ်ကို လုယူနိုင်၏။- 30ငါ့ဘက်၌ မနေသောသူသည် ငါ့ရန်ဘက်ဖြစ်၏။ ငါနှင့်အတူ မစုမသိမ်းသောသူသည် ကြဲဖြန့်သောသူ ဖြစ်၏။-မာ၊ ၉:၄၀။
31ထိုကြောင့် ငါဆိုသည်ကား၊ ပြစ်မှားသောအပြစ်၊ ဘုရားကို ကဲ့ရဲ့သောအပြစ်အမျိုးမျိုးတို့နှင့် လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကို လူတို့သည် ရနိုင်ကြ၏။ ဝိညာဉ်တော်ကို ကဲ့ရဲ့သောအပြစ်နှင့် လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကို လူတို့သည် မရနိုင်ကြ။- 32လူသားကို နှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှားသောသူ၏အပြစ်ကိုလည်း လွှတ်နိုင်၏။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို နှုတ်ဖြင့် ပြစ်မှားသောသူ၏အပြစ်ကို ယခုဘဝနောင်ဘဝ၌ မလွှတ်နိုင်။-လု၊ ၁၂:၁၀။
အပင်နှင့်အသီး
(လု၊ ၆:၄၃-၄၅။)
33အသီးအားဖြင့် အပင်၏သဘော ထင်ရှားသည်ဖြစ်၍၊ အသီးကောင်းလျှင် အပင်ကောင်းသည်ဟု ဆိုကြလော့။ အသီးမကောင်းလျှင် အပင်မကောင်းဟု ဆိုကြလော့။-မ၊ ၇:၂၀။ လု၊ ၆:၄၄။ 34အချင်းမြွေဆိုးအမျိုးတို့၊ သင်တို့သည်အဆိုးဖြစ်လျက် ကောင်းသောစကားကို အဘယ်သို့ ပြောနိုင်မည်နည်း။ စိတ်နှလုံးအပြည့် ရှိသည်အတိုင်း နှုတ်မြွက်တတ်၏။-မ၊ ၃:၇၊ ၂၃:၃၃၊ ၁၅:၁၈။ လု၊ ၃:၇၊ ၆:၄၅။ 35ကောင်းသောသူသည် ကောင်းသောစိတ်နှလုံးဘဏ္ဍာတိုက်ထဲက ကောင်းသောအရာတို့ကို ထုတ်ဖော်တတ်၏။ မကောင်းသောသူသည် မကောင်းသောဘဏ္ဍာတိုက်ထဲက မကောင်းသောအရာတို့ကို ထုတ်ဖော်တတ်၏။- 36ငါဆိုသည်ကား၊ လူတို့သည် အကျိုးမဲ့သောစကားကို ပြောသမျှအတွက်၊ တရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌ စစ်ကြောခြင်းကို ခံရကြလတ္တံ့။ သင့်စကားများအားဖြင့် သင်သည် အပြစ်လွတ်လိမ့်မည်။- 37သို့မဟုတ် သင့်စကားများအားဖြင့် အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။-
နိမိတ်လက္ခဏာတောင်းဆိုခြင်း
(မာ၊ ၈:၁၁-၁၂။ လု၊ ၁၁:၂၉-၃၂။)
38ထိုအခါ အချို့သောကျမ်းပြုဆရာနှင့် ဖာရိရှဲတို့က၊ အရှင်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ပြတော်မူသော နိမိတ်လက္ခဏာ တစ်စုံတစ်ခုကို မြင်ချင်ပါသည်ဟု လျှောက်ကြလျှင်၊-မ၊ ၁၆:၁။ မာ၊ ၈:၁၁။ လု၊ ၁၁:၁၆။ 39ကိုယ်တော်က ဆိုးညစ်၍ မျောက်မထားသောအမျိုးသည် နိမိတ်လက္ခဏာကို တောင်းသည်မှာ၊ ပရောဖက်ယောန၏ နိမိတ်လက္ခဏာ မှတစ်ပါး အဘယ်လက္ခဏာကိုမျှ သူတို့အားမပြရာ။-မ၊ ၁၆:၄။ မာ၊ ၈:၁၂။ 40ယောနသည် ငါးကြီးဝမ်းထဲမှာ သုံးရက်နေရသကဲ့သို့၊ လူသားသည် မြေကြီးထဲမှာ သုံးရက်နေရလတ္တံ့။-ယောန၊ ၁:၁၇။ 41တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါ၊ နိနေဝေမြို့သားတို့သည် ဤလူမျိုးတစ်ဖက်၌ထ၍ အရှုံးခံစေလတ္တံ့။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုမြို့သားတို့သည် ယောနဟောပြောသော စကားကြောင့် နောင်တရကြ၏။ ဤအရပ်၌ကား၊ ယောနထက်သာ၍ ကြီးမြတ်သောသူရှိ၏။-ယောန၊ ၃:၅။ 42တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါ တောင်ပြည်ကို အစိုးရသောမိဖုရားသည်၊ ဤလူမျိုးတစ်ဖက်၌ ထ၍ အရှုံးခံစေလတ္တံ့။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုမိဖုရားသည် ရှောလမုန်မင်းကြီး၏ ပညာစကားကို နားထောင်ခြင်းငှာ မြေကြီးစွန်းမှလာ၏။ ဤအရပ်၌ကား၊ ရှောလမုန်ထက်သာ၍ ကြီးမြတ်သောသူရှိ၏။-၃ရာ၊ ၁၀:၁-၁၀။ ၆ရာ၊ ၉:၁-၁၂။
ညစ်ညူးသောနတ်ပြန်လာခြင်း
(လု၊ ၁၁:၂၄-၂၆။)
43ညစ်ညူးသောနတ်သည် လူထဲကထွက်လျှင်၊ ခြောက်ကပ်သော အရပ်တို့၌လည်၍ ငြိမ်ဝပ်ခြင်းကို ရှာတတ်၏။- 44မတွေ့လျှင် ငါသည် ထွက်ခဲ့သော နေမြဲအိမ်သို့ ပြန်ရဦးမည်ဟုဆို၍၊ ရောက်သောအခါ ထိုအိမ်သည် လွတ်လပ်၍ သုတ်သင်ပြင်ဆင်လျက် ရှိသည်ကို တွေ့သော်၊- 45မိမိထက်သာ၍ ညစ်ညူးသော နတ်ဆိုးခုနစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီးလျှင် ထိုလူထဲသို့ဝင်၍နေကြ၏။ ထိုလူ၏ နောက်ဖြစ်ဟန်သည် ရှေ့ဖြစ်ဟန်ထက် သာ၍ဆိုး၏။ ဆိုးညစ်သော ဤလူမျိုး၌ ထိုနည်းတူဖြစ်လတ္တံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။-
မယ်တော်နှင့်ညီတော်များ
(မာ၊ ၃:၃၁-၃၅။ လု၊ ၈:၁၉-၂၁။)
46ထိုသို့ ပရိသတ်တို့အား ဟောတော်မူစဉ်တွင်၊ မယ်တော်နှင့် ညီတော်တို့သည် နှုတ်ဆက်လို၍ ပြင်မှာ ရပ်နေကြ၏။- 47လူတစ်ယောက်ကလည်း၊ မယ်တော်နှင့် ညီတော်တို့သည် ကိုယ်တော်နှင့်နှုတ်ဆက်လို၍ ပြင်မှာ ရပ်နေကြပါ၏ဟု လျှောက်လျှင်၊- 48ကိုယ်တော်က၊ ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီကား အဘယ်သူနည်းဟု မေးတော်မူ၏။- 49လက်တော်ကိုလည်းဆန့်၍ တပည့်တော်တို့ကို ညွှန်လျက်၊ ဤသူတို့သည် ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီပေတည်း။- 50ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော ငါ့အဘ၏အလိုတော်ကို ဆောင်သောသူသည် ငါ့ညီ၊ ငါ့နှမ၊ ငါ့အမိ ဖြစ်သတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၁၂ (အနက်ဖွင့်)

(ဃ) ဥပုသ်နေ့၏ အရှင် သခင်ယေရှု (၁၂:၁-၈)

၂၁:၁ ဤအခန်းတွင် သခင်ယေရှုအား ငြင်းပယ်ဆန့်ကျင်ကြသည့် အရှိန်အဟုန်ကြီးထွား လာသည်။ ဖာရိရှဲများ၏ ကောက်ကျစ်မှု၊ ကလိန်ငြမ်းစင်ခြင်းနှင့် ရန်လိုမုန်းတီးမှုပြင်းထန်လာသည်။ ယခု ဥပုသ်နေ့ကို အကြောင်းပြု၍ ပြဿနာစရှာနေကြပြီ။

ဥပုသ်နေ့တွင် ယေရှုသည် တပည့်တော်များနှင့် အတူခရီးသွားသည် လယ်ကွင်း ပြင်ကို ဖြတ်သွားခိုက်ဆာလောင်ကြသောကြောင့် တပည့်တော်များသည် စပါးနှံကို လက်ဖြင့်ဆွတ်၍ ချွေပွတ် ဝါးစားကြသည်။ ပညတ္တိကျမ်းတွင် မိမိလယ်ထွက်သီးနှံများအားအိမ်နီးနားချင်းများကို ယူစားခွင့်ပြုထား သည်။ (တရား ၂၃:၃၅) ရိတ်သိမ်းသယ်ယူခွင့်တော့မပြု။

၁၂:၂ သို့သော် ဖာရိရှဲများကမူ ထိုသို့ စပါးနှံဆွတ်ခြင်းအား ဥပုသ်နေ့ကျိုးသည် ဟုယူမှတ် ကြသည်။ ဖာရိရှဲများ၏ စွပ်စွဲချက်များသည် စွဲချက်မမိပါ။ (၁)စပါးနှံဆိတ်ယူကြသည်။ (၂) လက်ထဲပွတ် ကြိတ်၍ စားကြသည်။ (၃) ချွေလှေ့ခြင်းမပြကြပါ။

၁၂:၃-၄ ဖာရိရှဲများ၏ စွပ်စွဲချက်များကို သခင်ယေရှုက ဒါဝိဒ်၏ ဘဝဖြစ်စဉ်ပြောပြ၍ ချေပ ဆုံးမလိုက်သည်။ တခါက ဒါဝိဒ်သည် ပြေးလွှားပုန်းအောင်းနေစဉ် ငတ်မွတ်သောကြောင့် ယဇ်ပုရောဟိတ် များသာလျှင်စားသုံးခွင့် ရှိသော ပူဇော်သက္ကာမုန်တဆယ့် နှစ်လုံးကို နောက်လိုက်များနှင့် အတူ စားပစ် လိုက်ကြသည်။ ဒါဝိဒ်နှင့် အပေါင်းပါများသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်များမဟုတ် ကြပါ။ သို့သော်လည်း ဘုရား သခင်က ထိုကိစ္စအမှုအတွက်တရားစီရင်ခြင်းမပြု။ ဘယ်ကြောင့်နည်း။

ဘုရားသခင်၏ ပညတ္တိကျမ်းသည် ဒုက္ခရောက်နေသော သူ့လူများအား ပိုမိုဆင်းရဲကြပ် တည်းစေဖို့ ပြဌာန်းခြင်းမဟုတ်။ ဒါဝိဒ်တွင်လည်း အပြစ်မရှိပါ။ပုန်းအောင်းပြေးလွှားရင်း၊ ဆာလောင်ငတ် မွတ်နေသည်။ အပြစ်သားများကဲ့ရဲ့ကြသည်။ အကယ်၍ ပုမှန်အရဆိုလျှင် ပူဇော်သက္ကာမုန့်ကို စားရန် အကြောင်းမရှိ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ပညတ်ရားအရ တားမြစ်ထားသောမုန့်ဖြစ်သည်။

ဖြစ်စဉ်က ရှင်းလင်းနေပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဣသရေလတို့၏ ဘုရင်အမှန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ရပ်သူရွာသားများက မသိရှိကြ။ အကယ်၍ ခရစ်တော်ဘုရားလူမှန်နေရာမှန် ရောက်နေလျှင် တပည့်တော်များလည်း ထိုကဲ့သို့ ငတ်မွတ်ဘေးကြုံရမည်မဟုတ်။ ယခုသမိုင်းဘီးတပတ်လည်နေပြီထို့ ကြောင့် တပည့်တော်များကို အပြစ်မယူ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယုတ္တိကျသည်။

၁၂:၅ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည်လည်း ဥပုသ်နေ့ တွင် ဗိမာန်တော်၌ ယဇ်ကောင်များကို သတ်ဖြတ်ပူဇော်ကြသောကြောင့် (တော ၂၈:၉) ဥပုသ်နေ့ချိုးဖောက်သူများဖြစ်သည်ဟု ထောက်ပြသည်။ ထိုယဇ်ပုရောဟိတ်များကို အပြစ်မတင်ကြ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ထမ်းရွက် ခြင်းဖြစ်သည်။

၁၂:၆ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ ဥပုသ်နေ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖာရိရှဲများသိရှိကြပြီဖြစ် သည်။ ဖာရိရှဲများသည် ဗိမာန်တော်ထက်ကြီးမြတ်သော သူရှိသည့် နေရာကို အဘယ်ကြောင့် ဝေဖန်ကြ သနည်း။ ဗိမာန်တော်ထက်ကြီးမြတ်သော သူရှိသည့်နေရာဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်၊ သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင် ရှိတော်မူသော နေရာကို ဆိုလိုသည်။

၁၂:ရ ဖာရိရှဲများသည် ဟောရှေ ၆:၆တွင် ဖော်ပြသော “ယဇ်ပူဇော်ခြင်း ငါနှစ်သက်၏”ဟူ သည့်ကျမ်းစကားကို သိရှိနားလည်ကြပုံမပေါ်။ ဘုရားရှင်သည် ရိုးရာအစဉ်အလာထက်သနားကြင်နာခြင်း ကို မိုမိုလိုလားသည်။ ဥပုသ်နေ့တွင် ဆာလောင်မွတ်သိပ်စွာ ခရီးသွားနေသော တပည့်တော်များကို သနားသည်။ အကယ်၍ တပည့်တော်များသည် ရည်ညွန်းပါကျမ်းစကားကို နားလည်ကြလျှင် တပည့် တော်များကို အပြစ်ဆိုရက်ကြမည်မဟုတ်။ အပြင်ပန်လက္ခဏာ၊ လူ့အရေးအရာများကို ဦးစားပေးသူများ ဖြစ်ကြသည်။

၁၂:၈ ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုက လူသားတော်သည် ဥပုသ်နေ့ကို အစိုးရသည် ဟုမိန့်တော် မူသည်။ သခင်ဘုရားက ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သူ့ကိုသူပညတ်တရားအဖြစ်ပုံဥပမာပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို E.W. Rogers ကဤသို့အနက်ဖွင့်ထားသည်။

သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြချက်ဖြင့် ရှင်မဿဲက သခင်ယေရှုအား ဂုဏ်ပုဒ်၊ နာမ အမျိုးမျိုးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် လူသားတော်၊ ဥပုသ်နေ့အရှင်သခင်၊ အစေတောခံ၊ အချစ် ဆုံးသားတော်၊ ဒါဝိဒ်၏သားကောင်း၊ ဗိမာန်တော်ထက်ကြီးသူ၊ ယောနထက်ကြီးသူ၊ ရှောလမုန်ထက်မြတ် သူဖြစ်သည်။ လူသားများ၏ အပြစ်ကြီးလေးမှုကြောင့် ငြင်ပယ်ခြင်းခံရသူဖြစ်သည်။၂၁

သင်ခန်းစာအသစ်သို့ မကူးပြောင်းမီ ဥပုသ်နေ့နှင့်ပတ်သက်သော သမ္မာကျမ်းစာ သွန်သင်ချက်ကို အနည်းငယ်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။

ဥပုသ်နေ့အကြောင်းတစေ့တစောင်း

ဥပုသ်နေ့သည် ရက်သတ္တမတ်၏ နောက်ဆုံးနေ့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ နောင်လည်းထိုနေ့ ရက်ဖြစ်ဦးမည်။

ဘုရားသခင်သည် ခြောက်ရက်ပတ်လုံး ဖန်ဆင်းခြင်းပြုလုပ်ပြီးသော အခါ သတ္တမနေ့ရက် တွင် အနားယူသည် (က ၂:၂)။ ထိုစဉ်ကလူသားများအား ဥပုသ်နေ့စောင့်ထိန်းဖို့ ပြဌာန်းချက်မရှိပါ။ သို့သော် သတ္တမနေ့တွင် အနားယူစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။

ဣသရေလလူမျိုးများအား ပညတ်တော် ဆယ်ပါးဖြင့် ဥပုသ်ေန့စောင့်ထိန်းခိုင်းသည် (ထွက် ၂၀:၈-၁၁)။ ဥပုသ်နေ့စောင့်ထိန်းဖို့ ပညတ်ချက်သည် အခြားပညတ်တော်ကိုးပါးနှင့် တသီးတခြား ဖြစ်သည်။ အခြားပညတ်ချက်များသည် အကျင့်နှင့် ဆိုင်သော ပညတ်ချက်များဖြစ်၍ ဤပညတ်ချက်သည် ဝတ်ပြုခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်ချက်အရ ဥပုသ်နေ့တွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းသာလျှင် မှားသည်။

သို့သောျ ဥပုသျနေ့တှငျ အလုပျမလုပျရဟုဆိုရာတှငျ ဘုရားသခငျ၏ အမှုတောျ ဘုနျးတောျ ထငျရှားဖို့ (မ ၁၂:၅)မရှိမဖွစျ။ မလုပျမဖွစျ လုပျဆောငျခွငျး (မ ၁၂:၃-၄)၊ ကရုဏာတောျနှငျ့ ယှဉျသော အမှု (မ ၁၂:၁၁-၁၂)လုပျဆောငျမြိုးမပါဝငျ။ အခွားပညတျတောျကိုးပါးကို ဓမ်မသစျကမြျးတှငျ ပညတျခကြျ ပုံစံဖွငျ့မဟုတျဘဲ၊ ကြေးဇူးတောျပုံစံဖွငျ့ ထပျမံသှနျသငျဖောျပွထားသညျ။ ဥပုသျနေ့စောငျ့ထိနျးမညျ့အ ကွောငျးကိုမူ ထပျမံသှနျသငျခွငျးမတှေ့ရပါ။ ပေါလုကလညျး ဥပုသျနေ့စောငျ့ထိနျးခွငျး၊ ပညတျခကြျကို မပစျပယျဖို့ သတိပေးထားသညျ။ (ကော ၂:၁၆) ။

ထူးခြားလာသည်မှာ ရက်သတ္တပါတ်၏ ပထမနေ့ကို ဥပုသ်နေ့အဖြစ်ခံယူကျင့်သုံးခြင်းဖြစ် သည်။ ထိုနေ့တွင် သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်သည် (ယော ၂၀:၁)။ ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုတော်ပြည့်စုံရာနေ့ ကောင်းရက်မြတ်ဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားနေ့ နောက်ဆုံး (၂)ရက်မှာ တပည့်တော်များကို ဆုံတွေ့သည် (ယော ၂၀:၁၉-၂၆)။ ရက်သတ္တပါတ်၏ ပထမနေ့၌ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သက်ဆင်းသည် (တ ၂:၁ နှင့် ဝတ် ၂၃:၁၅-၁၆ကိုယှဉ်ဖတ်)။ ကနဦးတပည့်တော်များသည် ကိုယ်တော်ဘုရား အသခံခြင်းကို သတိရ သော အားဖြင့် ထိုနေ့တွင် စုဝေးမုန့်ဖဲ့ကြသည် (တ၂၀:၇) ။ အမှုတော်လုပ်ငန်အတွက် အလှူငွေ ကောက်ခံရန်ထိုနေ့ရက် သတ်မှတ်ကြသည်။ (၁ကော ၁၆း၁-၂)။

ဥပုသ်နေ့ သို့မဟုတ် သတ္တမနေ့၏ အခန်းကဏ္ဍသည် မှေးမှနိန်ပျောက်ကွယ်ပြီး၊ ရွေးနှုတ် ခြင်း အမှုတော် ပြည့်စုံသည့် တနင်္ဂနွေနေ့ကို  ဥပုသ်နေ့ ပထမပေါ်ထွန်း၍ နောက်မှ သခင်ဘုရား၏ နေ့ရက် ကလိုက်လာသည်။ ဥပုသ်နေ့သည် လူသားများ တုန့်ပြန်စရာရှိသည့် ဝတ္တရားရှိသောနေ့ရက်ဖြစ်၍ သခင် ဘုရားနေ့သည် အခွင့် အရေးရရှိခံစားရာနေ့ရက်ဖြစ်သည်။

သို့သော် ခရစ်ယာန်များသည် သခင်ဘုရားနေ့ကို ကယ်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းစင် ကြယ်ခြင်းသို့မဟုတ် အပြစ်ဒဏ်ကြောက်လန့်ရာနေံ အဖြစ် မယူဆသင့်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော သခင်ဘုရားက ထိုသူများ၏ အပြစ်ဒုစရိုက်များအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုလမ်းစဉ်မှ ကင်းလွတ် သွားကြသောကြောင့် ခရစ်တော်အားချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့ သာရှိတော့သည်။

ဥပုသ်နေ့ကို သခင်ဘုရားနေ့အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသည်ဟုမယူဆစေလိုပါ။ စနေနေ့သည် ဥပုသ်နေ့ဖြစ်၍ တနင်္ဂနွေသည် ဘုရားသခင်နေ့ရက်ဖြစ်သည်။ ဥပုသ်သည် ခရစ်တော်၏ ပုံရိပ် (ကော ၂:၁၆-၁၇) ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရား ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြင့်သမိုင်းသစ်စတင်လိုက်သကဲ့သို့ သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်က နေ့သစ်၊ ရက်သစ်၊ မင်္ဂလာသစ်စတင်လိုက်ပါသည်။

သခင်ယေရှုသည် ယုဒယုံကြည်သူများအကြားတွင်ရှိနေစဉ်က ဥပုသ်နေ့စောင့်ထိန်းခဲ့ သည်။ ဥပုသ်နေ့၏ အရှင်သခင်ဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ မှားယွင်းသော စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့် စည်းကမ်းကလ နားမှလွတ်ကင်းခွင့် ပေးလိုက်သည်။

(င) ဥပုသ်နေ့တွင် အနာရောဂါကင်းငြိမ်းစေခြင်း (၁၂:၉-၁၄)

၁၂:၉ လက်ကွင်းပြင်ကို ဖြတ်သန်းသွားကြပြီးသောအခါ သခင်ယေရှုသည် တရားစရပ်သို့ ဝင်တော်မူသည်။ ရှင်လုကာက မူထိုနေရာတွင် သခင်ယေရှု၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖာရိရှဲနှင့် ကျမ်း တတ်ပုဂ္ဂိုလ်များက စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေကြသည်။ (လု ၆:၆၇)ဟုဆိုသည်။

၁၂:၁ဝ ထိုတရားစရပ်တွင် လက်တဖက်သေနေသူရှိသည်။ ဖာရိရှဲများကလည်း ကူဖော် လောင်ဖက်မပြုကြပဲ ကြည့်ရုံသာကြည့်နေကြသည်။ ဂရုစိုက်ကြ။ ယခုမူဖာရိရှဲများအတွက် အသုံးတည့် နေပြီ။ ယေရှုအားထောင်ချောက်ဆင်ဖို့ ငါးမျှားစာဖြစ်နေပြီ သခင်ယေရှုသည် လူစဉ်မမီသူများ၊ အကူအညီ လိုသူများကို အစဉ်ကူညီလေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ ဥပုသ်နေ့တွင် ထိုဒုက္ခိတအား အနာရောဂါကင်းငြိမ်စေပါ ကထောင်ချောက်မိတော့မည်။ ထိုသူများ၏ အကောက်ကြံပုံကို သခင်ဘုရားက သိရှိသောကြောင့် ဖာရိရှဲ များအား ဥပုသ်နေ့ရောဂါပျောက်ကင်းစေအပ်ပါသလား ဟုမေးလိုက်သည်။

၁၂:၁၁ သခင်ယေရှုကမေးခွန်းပုံစံဖြင့် အကယ်၍ သင်တို့ သို့တကောင်သည် ဥပုသ်နေ့ တွင် တွင်းထဲသို့ ကျလျှင် မဆယ်တင်ဘဲနေကြမည်လား မေးဖြေ/ ဖြေလိုက်သည် ဆယ်ကြပါမည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ထိုသို့ဆယ်တင်ခြင်းသည် ကောင်းသောအကျင့် လက္ခဏာဖြစ်သည်။ သို့သော် ဥပုသ်နေ့တွင် အခငွေကြေးရသူဖို့၊ လုပ်အားတန်ဖိုးမလုပ်ရ။

၁၂:၁၂ လူအသကျသညျ သိုးထကျတနျဖိုးရှိသညျ မဟုတျလော။ တိရစ်ဆာနျအပေါျမှာပငျ ထိုသို့ကရုဏာသကျရောကျကွလြှငျ ဒုကိခတအပေါျတါငျ ဥပုသျနေ့၌ အနာရောဂါကငျးငွိမျးစခွေငျးသညျ ပို၍သငျ့မွတျ လြောျကနျပါသညျဟု သခငျဘုရားက ရှငျးပွတောျမူသညျ။

၁၂:၁၃-၁၄ ဖာရိရှဲမြားက တှငျးထဲသို့ကသြော သိုးကယျတငျကွသကဲ့သို့ သခငျယရှေုသညျ လညျး လကျတဘကျသသေူအား ဥပုသျနေ့တှငျ ကယျတငျ၍ အနာရောဂါပပြောကျစလေိုသညျ။ ထိုဒုကိခတ အားသနေသေောလကျကို ဆနျ့တနျးလှုပျရှားခိုငျးရာ ခိုငျးတောျမူသညျ့အတိုငျး လိုကျလုပျသဖွငျ့ အနာရော ဂါကငျးငွိမျးသှားသညျ။ ဖနျဆငျးစ အခွားလကျကဲ့သို့အကောငျးပကတိပွနျဖွစျသှားသညျ။ ဥပုသျနေ့တှငျထို ဒုကိခတအကောငျးပကတိဖွစျသှားသညျကို မွငျကွသောအခါ ဖာရိရှဲတို့သညျ ဝမျးသာကွမညျ့ အစား သခငျယရှေုကို သတျဖို့ အကွံထုတျနကွေသညျ။ ၎င်းငျးတို့ကိုယျတိုငျလကျသနေလြှေငျ အခွားနေ့မှ ပြောကျ အောငျ လုပျပေးပါဟုပွောကွမညျလား။

(စ) လူအများအနာရောဂါကင်းငြိမ်းစေခြင်း (၁၂:၁၅-၂၁)

၁၂:၁၅-၁၆ ရန်သူများက အသက်လုပ်ကြံရန် ကြံစည်နေကြကြောင်း၊ သိသဖြင့် ယေရှု သည်ထိုအရပ်ဒေသမှ ထွက်သွားသည်။ သွားလေရာတွင် လူအုပ်ကြီး က တကောက်ကောက်လိုက်ကြ သည်။ ထိုလူအုပ်ကြီထဲမှ နေမကောင်း၊ ဖျားနာသူများ၏ ဝေဒနာအမျိုးမျိုုးကို ပျောက်ကင်းစေကြောင်း၊ အခြားသူများထံ တဆင့် စကားပြောကြားကြရန်မှာကြားလိုက်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်သည် ပလွှားခြင်းမရှိ။ သိုသိပ်ကျစ်လစ်စွာ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။ ကိုယ်တော်၏ လောကကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုသည် ရောမအင်ပါယာနှင့် ဖက်ပြိုင်သွေးထွက်သံယိုခြင်းနည်းလမ်းမဟုတ်။ ယေရှုအသွေးတော်ကျသည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။

၁၂:၁၇-၁၈ ကိုယ်ဘုရား၏ အမှုတော်သည် ဟေရှာ ၄၁း၉၊ ၄၂:၁-၄ တွင်ပရောဖက်ပြုချက် ပြုခဲ့သည့်အတိုုင်းဖြစ်သည်။ ပရောဖက် ဟေရှာယက ကြွလာမည့်မေရှိယသည် နှလုံးရည်ပြည့်ဝစွာ အောင်ပွဲခံမည့်သူအဖြစ် ဟောထားသည်။ ယေဟောဝါဘုရားစေလွှတ်သည့်အစေခံ၊ ရွေးချယ်ထားသူ၊ အချစ်ဆုံး၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် ထိတွေ့သူ၊ ဝိညာဉ်တော်သက်ရောက်စေသူဖြစ်သည်။ ပရောဖက် ပြုချက်များသည် ယေရှုနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံသွားသည်။

အမှုတော်သည် ဣသရေလလမျိုးထံသို့ အကန့်အသတ်ရှိသဖြင့် တပါးအမျိုးသားများထံသို့ ရောက်သွားသည်။ ဣသရေလများတိုးတက်ကြီးထွားခြင်းရှိသဖြင့် လူမျိုးတကာသို့ ပျံ့နှံ့သွားပါသည်။

၁၂:၁၉ ထိုမေရှိယသခင်၏အသံတော်သည် ရုန်ရင်းဆန်ခက်ခြင်း၊ ကျယ်လောင်စွာဟစ် ကြွေးခြင်း မရှိ၊ လမ်းကြီးလမ်းမပေါ်မှာလည်း သူ့အသံကြားရမည်မဟုတ်။ တနည်းအားဖြင့် ကိုုယ်တော်ဘု ရားသည် လူသိထင်ရှားပေါ်လွင်ကျော်ကြား၍ နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်တါင် အမျိုးသားသူရဲကောင်းဖြစ်လိုသူ မဟုတ်။ ထိုအကြောင်းကို Mc Clain ကဤသို့ဆိုသည်။

ဘုရားသခင်၏ အစေခံတော်သည် ဘုန်းတန်းခိုးအဏာများကို လူ့ဇာတိနယ်ပယ်၊ နိုင်ငံရေး လောကအတွက်မဟုတ်။ ကိုယ်တော်၏ တန်ခိုးအာဏာများကို  အလွဲသုံးစားလိုသူမဟုတ်။ ၂၂

၁၂:၂ဝ ကိုယ်တော်ရှင်သည် လေနွဲ့ရာယိမ်းပါးသောကျူပင်ကိုမျှမချိုး၊ တငွေ့ငွေ့လောင် နေသောဖွဲ မိးကိုပင်မငြိမ်း မိမိရည်မှန်ချက်အမှုတော်နှင့် မဆိုင်သော အမှုကိစ္စများတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိ။ မဆီ မဆိုင်ဂလိုင်မခေါက်။ စိတ်နှလုံးကြွေမွသူများ၊ ဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံသူများ၊ စိတ်နှလုံးရွှင်ပြုံးစေဖို့၊ ခွန်အားပေးဖို့ ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းမီးတောက်မီးပွားများ သာမွေးယူသည်။ တရားသည့်အောင်မြင်ခြင်း ပန်းတိုင်သာ ရည်ရွယ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ အောက်ကျို့နှိမ့်ချခြင်း၊ အခြားသူများအားချစ်ခင်ဂရုစိုက်ခြင်း သည် လူချစ်လူခင်ပေါများစေသကဲ့သို့ အချို့သောသူများကမူမုန်းတီးကြသည်။

၁၂:၂၁ နာမတော်ကိုလူအမျိုးမျိုးကကိုးစားကြလိမ့်မည်။ ဟေရှာယ ကျမ်းတွင်မူ တောရိုင်း မြေများက တရားတော်အား စောင့်မျှော်ကြလိမ့်မည်။ ဟုဆိုသည်။ အဓိပ္ပါယ်အတူတူဖြစ်ပါသည်။ တောရိုင်း မြေသည် တပါးအမျိုးသားများကို ရည်ညွန်းသည်။ တပါးအမျိုးသားများထံသို့ ယုံကြည်ခြင်း ရောက်ရှိမည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ Kleist နှင့် Lilly ကဤသို့ထောက်ခံချီးမွမ်းကြသည်။

ဧဝံဂေလိကျောက်မျက်ရတနာသည် ခရစ်တော်၏ ကြီးမြတ်သော အနုသုခုမအလှဖြစ်သည် ပရောဖက်ဟေရှာယက ခမည်းတော်၏ ပုရိပ်သွင်းထားသည်။ အမှုတော်သည် လူမျိုးတကာအတွက် ဖြစ် သည်။ လူသားကဲ့သို့ ဆင်းရဲဒုက္ခခံ၍ နောက်ဆုံးတွင် အောင်ပွဲဆင်သည်။ နာမတော်မှတပါးလောကသား အတွက် မျှော်လင့်ချက်မရှိ။ ခရစ်တော်သာလျှင် လောက၏ အောင်မြင်ခြင်း၊ သို့သော် လူ့လောကပညာ အစွမ်းကဲ့သို့မဟုတ်။ အရှေ့ ကနေဝန်းထွက်သည့်ပမာဖြစ်သည်။ ၂၃

(ဆ) ခွင့်မလွှတ်နို်င်သော အပြစ် (၁၂:၂၂-၃၂)

၁၂:၂၂-၂၄ မျက်ကန်းနှင့် နတ်ဆိုးစွဲသူများအား ကျန်းမာသန်စွမ်းစေသောအခါ လူထုပရိ သတ်ကြီးသည် သခင်ယေရှုအား ဣသရေလတို့၏ မေရှိယသခင်၊ ဒါဝိဒ်၏သား ဖြစ်မည်ဟုဆိုကြသည်။ ထိုသတင်းစကားကို ဖာရိရှဲများကြားသိသောအခါ သခင်ယေရှုအား မယုံသင်္ကာဖြစ်ကြသည်။ သူ့အစွမ်း အစမဟုတ်။ ဤသို့သခင်ယေရှုအားနတ်ဆိုးတန်ခိုးပူးကပ်သူအဖြစ် မဖွယ်မရာစွပ်စွဲချက်သည် ပထမဦးဆုံး အကြိမ်ဖြစ်သည်။

၁၂:၂၅-၂၆ ထိုဖာရိရှဲများ၏ မဖွယ်မရာစိတ်သဘောထားကို သိရှိသောအခါ သခင်ယေရှု က ထိုသူများ၏ အတွေးမိုက်မှားပုံ ကို ဥပမာပေး၍ ရှင်းပြသည်။ စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းမရှိသော တိုင်နိုင်ငံ နှင့် သွေးစည်းခြင်မရှိသော အိမ်ထောင်မိသားစုသည် ဖရိုဖရဲပြိုကွဲကြောင်း ထောက်ပြသည်။ အကယ်၍ စာ တန်၏တန်ခိုးဖြင့် အနာရောဂါ ကင်းငြိမ်း၍ နတ်ဆိုးများကို နှင်ထုတ်ရိုးမှန်လျှင် စာတန်နှင့် စာတန်ဆန့်ကျင် ရာရောက်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။

၁၂:၂ရ  ထို့အပြင်ဖာရိရှဲများ၏ သွေးချင်းသားချင်းများလုပ်ဆောင်ပုံကို ထပ်မံထောက်ပြ သည်။ အချို့သောယုဒအစုအဖွဲ့များသည်လည်း နတ်ဆိုးများကို မောင်းထုတ်လေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ ယေရှုသည် ဗေလဇေဗုလနတ်ကြိး၏ တန်ခိုးဖြင့် နတ်ဆိုးများနှင်ထုတ်သည်ဆိုလျှင် ထိုဖာရိရှဲများ၏ နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ကြခြင်းသည်လည်း ထိုနတ်ဆိုးကြီး၏ တန်ခိုးရယူခြင်းဖြစ်ပေမည်။ ထိုစကားသည် ယုတ္တိရှိ သည်။ သို့သော်ဖာရိရှဲများက ထိုအဖြစ်သနစ်ကို လက်မခံနိုင်။ ဖာရိရှဲများ၏ အစုအဖွဲ့ကို နတ်ဆိုးအဖွဲ့ကို နတ်ဆိုးအဖွဲ့ဟု စွပ်စွဲခြင်းကို လက်မခံနိုင်။ ဖာရိရှဲနှင့် နတ်ဆိုးသည် ဂျင်းစိမ်းနှင့် မိသလင်၊ ရှာဇောင်းဆေး နှင့် မျက်ချေးဖြစ်သည်။

ထိုအကြောင်းကို scofield ကဤသိုပဆိုသည်။ စာတန်၏ တန်းခိုးဖြစ်လားဟုမေးသော အခါ ဖာရိရှဲများသည် အနာပေါ်ဒုတ်ကျသကဲ့သို့ အင့်ကနဲနာကျင်သွားကြသည်။ သူတို့သားများ ကိုယ်တိုင် က နတ်ဆိုးများ နှင်ထုတ်နေကြသည်။ ခရစ်တော်အား ဗေလဇေဗုလ နတ်တန်ခိုးဖြင့် နတ်ဆိုးနှင် ထုတ် သည်ဟု စွပ်စွဲကြလျှင် သူ့တို့သားများသည်လည်း ထိုနတ်ဆိုးကြီး၏ တပည့်သားမြေဖြစ်ကြသည်။ ထိုနတ် ဆိုးကြီး၏ တန်ခိုးဖြင့် သာနတ်ဆိုးမောင်းထုတ်ကြစတမ်းဆိုလျှင် သူတို့သားသမီးများ၏ တန်ခိုးသည်လည်း ထိုနတ်ဆိုးကြီးထံမှ ဖြစ်ပေမည်။ ၂၄ သို့ကြောင့် သခင်ယေရှုအား စွပ်စွဲ ချက်များသည် ယုတ္တိမကျပါ။

၁၂:၂၈ ယခုဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် နတ်ဆိုးနှင် ထုတ်သည်ကို တွေ့မြင်ကြပြီ။ လူသားတော်သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးဖြင့် နတ်ဆိုးမောင်းထုတ်ခဲ့သည်။ ပရောဖက် ဟေရှာယဟောကြားခဲ့သည့်အတိုင်း သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ပြည့်သည့် အတိုင်း သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝသည့် မေရှိယသခင်ဖြစ်သည်။ (ဟေရှာ ၁၁:၂၊၄၂:၁၊ ၆၁:၁-၃)။ သို့ကြောင့် ဖာရိရှဲများ အား ငါသည်ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကို အမှီပြု၍ နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်သည်မှန်လျှင် အကယ်စင် စစ်သင်တို့၌ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်တည်ချိန်ရောက်လေပြီ ဟုဆိုသည်။ ဤကျေညာချက်က ဖာရိရှဲများ အား ထိခိုက်သည်။ ဖာရိရှဲများသည် မိမိတို့ဉာဏ်ပညာကို အဟုတ်မှတ်၊ မာနထောင်လွှားသူများ ဖြစ်သည်။ ယခု ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်တည်လုပြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် သူတို့ အလယ်တွင် ရောက်ရှိနေပြီ။ သို့သော်မသိကြ၊ မမြင်ကြ။

၁၂:၂၉ သခင်ယေရှုသည် ရှေးပဝေသဏီမှစ၍ စာတန်ကို အောင်နိုင်သူဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် စာတန်ကို အားကောင်းမောင်းသန်သူရဲအဖြစ် ပုံဥပမာပေးထားသည်။ စာတန်၏ နယ်ပယ် ကို အိမ်ယာအဖြစ်ခိုင်းနှိုင်းထားသည်။ စာတန်၏ လက်ပါးစေများကို အိမ်ယာ ဥစ္စာအဖြစ် ပုံနှိုုင်းသည်။ ထိုအားကောင်းမောင်းသန် သူရဲစာတန်အား ဦးစွာ တုတ်ချည်ပြီးမှသာလျှင် ခရစ်တော်၏ အမှုတော်ထင် ရှားနိုင်မည်။ ထိုစကားမှာ သခင်ခရစ်တော်အသေခံပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်မည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ အနှစ် တထောင်အုပ်စိုခြင်းကာလ (ဗျာ ၂၀:၂)၏ ရှေ့ပြေးပုံရိပ်လည်းဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ကာလတွင် စာတန်အား ချည်နှောင်ခြင်းမပြုသေ။ လှုပ်ရှားသောင်းကျန်းနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော် ကာလကြာရှည် တော့မည်မဟုတ်။

၁၂:၃ဝ ဆက်လက်၍ သခင်ယေရှုက ငါ့ဘက်၌ မနေသူသည် ငါ့ရန်ဘက်ဖြစ်၏ ငါနှင့် အတူ မစုမသိမ်းသောသူသည် ကြဲဖြန့် သောသူဖြစ်၏ ဟုမိန့်တော်မူသည်။ ထိုစကားမှာ သခင်ယေရှုဘက် မှာ မရပ်တည်သော ဖာရိရှဲများကို ပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖာရိရှဲများသည် သခင်ယေရှုဘက်၌ မရှိကြသော ကြောင့် သခင်ယေရှု၏ ရန်သူများ ဖြစ်သွားကြသည်။ စပါရိတ်သိမ်း စုစည်းခြင်းမပြုသူများသည် ဖြန့်ကြဲသူများဖြစ်သ်။ သခင်ယေရှုအား စာတန်နတ်ဆိုးကြီ၏ တန်ခိုးဖြင့် နတ်ဆိုးများနှင် ထုတ်ကြောင်း စွပ်စွဲပုတ်ခတ်ကြသည်။ စင်စစ် မှာသူတို့၏ တပည့်သားမြေးများသည် စာတန်၏ အစေခံများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အမှုတော်နှင့် ထင်ယောင်မှားကြသည်။

မာ ၉:၄ဝ တွင်သခင်ယေရှုက …. ငါတို့ကို မဆန့်ကျင်သူများသည် ငါတို့ဘက်၌ ရှိသောသူ များဖြစ်သည်ဟုဆိုထားသည်။ မ ၁၂:၃ဝ တွင်လည်းထိုစကားတော်မျိုးတွေ့ရပြန်သည်။ ပြဿနာက ရှင်နေပါသည်။ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် ကယ်တင်ခြင်နှစ်စပ်ဆိုင်သည်။ ခရစ်တော်ဘက်၌ မနေ၊ ဆန့်ကျင်သူသည် လူလွတ်မဟုတ်။ ရှင်မာကုကျမ်းတွင်မူအမှုတော်နှင့် စပ်ဆိုင်သည် တပည့်တော်များ အကြားတွင်ပင်လျှင် တမျိုးတဘာသာစီဖြစ်သည်။ ဒေသန္တရအသင်းတော် မိဿဟာယ၊ ဝတ်ပြုထုံးနည်းနာ အယူဝါဒအမျိုးမျိုး အဖုံဖုံကွဲကြသည်။ သို့သော် ကျမ်းပိုဒ်တွင် မူ ခရစ်တော်၏ တဘက်၌ မနေသူသည် ခရစ်တော်ဘုရား၌ ရပ်တည်သူဖြစ်သည်။

၁၂:၃၁-၃၂ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် သခင်ယေရှုနှင့် ဣသရေလခေါင်းဆောင်များ၏ ဆက်ဆံရေး ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ဆန့်ကျင်ပြစ်မှားခြင်းသည် အပြစ်ခွင့် လွတ်ခြင်းမရှိဟု ကိုယ်တော်ဘုရားက မိန့်ဆိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးဖြင့် နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးများ မောင်းထုတ်သည်ကို နတ်ဆိုးကြီး၏ တန်ခိုုးဖြင့် မောင်းထုတ်သည်ဟု စွပ်စွဲ ပြစ်မှား ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဗေလဇေဗုလ နတ်ဆိုးကြီး၏ တန်ခိုးဟု မဖွယ်မရာပုတ် ခတ်ခဲ့ကြသည်။

လူသားတော်အား ပြစ်မှားခြင်းကို ခွင့်လွှတ်ကောင်းလွှတ်နိုင်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ပြစ်မှာ ခြင်းမူကား၊ ကာလစဉ်ဆက်၊ အနှစ်တထောင်အုုပ်စိုးခြင်းကာလတိုင်အောင် အပြစ်မလွှတ်။ သခင်ယေရှုပြောသော ယခုဘဝဆိုသည်မှာ ကိုယ်တော်တိုင် လူ့လောက၌ အမှုတော် ပြုခြင်း ကာလဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာတွင် ကိုယ်တော်ဘုရားလူ့လောကမှာမရှိပါ။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် သာလှုပ်ရှားနေသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုကာတွင် လူသားတော်ပြစ်မှားခြင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် ပြစ်မှားရာရောက်သည်။

ခွင့်လွတ်ခြင်းမပြုနိုင်သော အပြစ်နှင့် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းငြင်းပယ်ခြင်းမတူပါ။ တစုံ တစ်ဦးသည် ကိုယ်တော်ဘုရားအား နှစ်လရှည်ကြားပူးကပ်ခြင်းဖြင့် နောင်တရ၊ ယုံကြည်၍ ကယ်တင်ခြင်း ရကောင်းရနိုင်ပါသည်။ (ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင်၊ သေလွန်လျှင် အပြစ်ခွင့် လွှတ်ခြင်း မရှိပါ။) ယုကြည်မှု ဖောက်ပြန်ခြင်း သည်လည်း ခွင့်လွှတ်နိုင်သော အပြစ်တွင် မပါဝင်ပါ။ ယုံကြည်သူသည် တချိန်တခါတွင် ယုကြည်မှုလျှော့နည်းဖောက်ပြန်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် တချိန်ချိန်တွင် ဘုရားရှင်နှင့် ပြန်လည် မိဿဟာယ ပြန်ပြုနိုင်ပါသည်။

(ဇ) အပွေးမြင်းအပင်သိ (၁၂:၃၃-၃၇)

၁၂:၃၃ သခင်ယေရှု၏ နတ်ဆိုးများနှင်ထုတ်ခြင်းသည် ကောင်းသော ကြန်အင် လက္ခဏာ အဖြစ် ဖာရိရှဲများက သိမှတ်ထောက်ခံကြသော်လည်းနတ်ဆိုးပူကပ်သူဟုမထေမဲ့မြင်ပြုကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်ဘုရားက ထုချေရှင်းပြသည်။ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ ကောင်းသောအပင် သည် ကောင်းသောအသီးအပွင့် သီသည် မဟုတ်လော။ အပင်နှင့် အသီးကို ခွဲခြား၍ မရ။ အပြန်အလှန်ဖြစ်သည်။ အသီး၏ အရည်အသွေးက အပင်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားပြု တော်မူသော အမှုသည် ကောင်းသော ကြန်အင်လက္ခဏာများရှိသည်။ လူမမာများကို ကျန်းမာ သန်စွမ်း စေသည်။ မျက်ကန်း၊ နားပင်း၊ ခြေဆာသူများလူကောင်းပကတိအဖြစ်သို့ ကျန်းမာစေသည်။ နတ်ဆိုးစွဲသူ များအားနတ်ဆိုးနှင် ထုတ်ပေးသည်။ သေလွန်သူပြန်လည်ထမြောက်စေသည်။ မကောင်းသော သစ်ပင် ဆိုလျှင် ထိုကဲ့သို့ အသီးအပွင့် ကောင်း သီးပွင့် နိုင်မည် လား။ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ကိုယ်တော် ဘုရားအားအဘယ်ကြောင့် လက်မခံ ငြင်းဆန်နေကြသနည်း။

၁၂:၃၄-၃၅ လက်မခံငြင်းဆန်သူများသည် မြွေဆိုးမြွေပွေးများဖြစ်ကြသောကြောင့်တည်း။ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသောစိတ်သဘောထား၂၅ နှလုံးသားဖြင့် လူသားတော်အား အဆိပ်တိုက်ကြသည်။ ပြည့်ဝသော စိတ်သဘောထားရှိသူ၏ နှုတ်မှကျေးဇူးတော်နှင့် ဖြောင့်မတ်သော စကားထွက်လေ့ရှိသည်။ ဆိုးညစ်သော စိတ်နှလုံးမူကား ခါးသီးငြင်ခုံဖွယ်ရာစကားများထွက်လေ့ရှိသည်။

၁၂:၃၆ ဤနေရာတွင် ယုံကြည်သူများနှင့် လူတိုင်းအား အချည်းနှီးသော စကားမပြောဆို ကြဖို့၊ သခင်ယေရှုက တားမြစ်သတိပေးထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စပါးထဲတွက ဆန်စေ့ရသကဲ သို့ စကားထဲက ဇာတိပြသည်။ လူ့ဇာတိကင်းသော နာပျော်ဖွယ် ရာစကားကိုသာ ပြောဆိုစေချင်သည်။ စကားတခွန်းထောင်တန်သည်။ ဖာရိရှဲများသည် လျှာ၏ အသီးကို စားကြရတော့မည်။ ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသော သားတော်ကို မြစ်မျာကြသောကြောင့် တန်ပြန်အကျိုးခံစားကြရမည်။

၁၂:၃ရ သင့်စကားများဖြင့် အပြစ်လွှတ်လိမ့်မည် သိုမဟုတ် သင့်စကားဖြင့် အပြစ်စီရင်ခြင်း ခံရမည်။ ထို့ကြောင့် ယုံကြည်သူများသည်ရှေ့နောက်မကြည်၊ မဆင်မခြင်ဘဲ နမော်နမဲ့စကားမပြောရ။ ပြောမှားဆိုမှားခြင်းများသည် တခါတရံ ကြီးလေးသော အပြစ်ဒဏ်ထိုက်သည်။ ခွင့်မလွှတ်နိုင်သော အပြစ် ဒဏ်ထိုက်နိုင်သည်။ ခရစ်တော်၏ တရားပလ္လင်တော်ရှေ့တွင် ထိုသို့သော အပြစ်မျိုးသည် ဆုလက်ဆောင် ဆုံးရှုံးရာဖြစ်သည်။

(ဈ) ပရောဖက်ယောန နိမိတ်လက္ခဏာ (၁၂:၃၈-၄၂)

၁၂:၃၈ နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောလျက်အံဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာ အမျိုးမျိုးပြသသော် လည်း ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဖာရိရှဲများ သည် သခင်ယေရှုအား လာရောက်စိန်ခေါ်သည်။ ယေရှုခရစ် တော်အား မေရှိယ သခင်အမှန် အကန်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ခံယုံကြည်နိုင်လောက်သည်။ အံဖွယ်အထူး အဆန်းပြရန် တောင်းဆိုကြသည်။ အမှန်စင်စစ် ထိုဖာရိရှဲများသည် မသိချင်ယောင်ဆောင်ကြသူများဖြစ် သည်။ အံ့ဖွယ်လက္ခဏာပေါင်းစုံပြခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ယုံကြည်ခြင်းမရှိကြပါ။ ယခုတဖန်ပွဲတောင်း နေကြပြန်ပြီ။ မျက်စိဖြင့်မြင်မှ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားရှင်လက်ခံသော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်။ သခင်ယေရှုက သံသယ သောမအား မမြင်ပဲနှင့် ယုံကြည်သူများသည် သာ၍ မင်္ဂလာရှိသူများဖြစ်သည်။ (ယော ၂၀:၂၉) ဟုဆိုထားသည်။ ဘုရားရှင်၏ အစီအစဉ်တော်တွင် ယုံကြည်ခြင်းနောက်မှအမြင်ကလိုက် သည်။

၁၂:၃၉ သခင်ယေရှုက ထိုပရိသတ်အား မျောက်မထားသော ဆိုးညစ်သူများဟု လိပ်မူခေါ် လိုက်သည်။ ထိုစကားမှာ မေရှိယသခင်ကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မျေက်မထား သူများဆိုခြင်းမှာ သူတို့၏ ဘုရားသခင်အပေါ်သစ္စာမရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရား၊ ကံကြမ္မာဖန်တီး ပေးသော ဘုရား၊ ဘဝရှင်သခင်သည် သူတို့အလယ်တွင် ရှိနေသော်လည်း မသိချင်မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်နေကြသည်။ အရှက်မရှိ နိမိတ်လက္ခဏာပြဖို့ ထပ်မံတောင်းဆိုရဲကြသည်။

၁၂:၄ဝ ပရောဖက်ယောန၏ နိမိတ်မှ လွဲ၍ အခြားနိမိတ်လက္ခဏာပြစရာမရှိ ဟုခပ်တိုတို ပြန်ပြောလိုက်သည်။ ထိုပုံဥပမာမှာ ကိုယ်တော်ဘုရားအသေခံခြင်း၊ သင်္ဂြိုလ်ခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်မည့် အကြောင်းအတိတ်နိမိတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ငါးကြီးက ပရောဖက်ယောနကိုမြိုချ (ယောန ၁:၁၇၊ ၂:၁၀)ခြင်းသည် သခင်ဘုရား၏ ဆင်းရဲဝေဒနာခံရခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း အတိတ်နိမိတ်ဖြစ်သည်။

ယောနမှ ငါးကြီးဝမ်းထဲမှာ သုံးရက်သုံးရက်သုံးညနေခြင်းသည် သခင်ဘုရား မြေကြီးထဲ တွင် သုံးရက်နှင့် သုံးညနေရမည့် အကြော်း၊ ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် မေးစရာတခုပေါ်လာ သည်။ သခင်ယေရှုသည် သောကြာနေ့တွင် အသေခံ၍ တနင်္ဂနွေ နံနက်တွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်လျှင် မည်ကဲ့သို့ သုံးရက်သုံးညရှိမည်နည်း။ ယုဒထုံးစံဖြင့် အချိန်ကာလနေ့ညဉ့်ရေတွက် ခြင်းပုံစံသုံးထားသည်။ တနေ့၊ တညကို Onah ဟုခေါ်သည်။ နေ့တနေ့၏ အစိပ်အပိုင်းတခုကိုလည်း တနေ့ အဖြစ်မှတ်ယူသည်။

၁၂:၄၁ သခင်ယေရှုက ယုဒခေါင်းဆောင်များအားပုံဥပမာနှစ်ခုဖြင့် ခိုင်းနှိုင်းထားသည်။ ပထမအချက်မှာ တပါးအမျိုးသားနိနေဝေမြို့သားများသည် အခွင့်အရေးရသူများမဟုတ်။ ပရောဖက် ယောန၏ တရားစကားကြားသောအခါ နောင်တရကြသည်။ သို့သော် ယောနထက်ကြီးမြတ်သူကိုယ်တိုင် ရှိသောအရပ် သူရွာသားများသည် နောင်တမရကြသဖြင့် တရားစီရင်ရာနေ့၌ နိနေဝေသားများထက် အရသာပိုဆိုးသော အပြစ်ဒဏ်ခံကြရသည်။ ယောန ထက်ကြီးသောသူဆိုသည်မှာ ဘုရားသားတော်သခင် ယေရှုဖြစ်သည်။

၁၂:၄၂ ဒုတိယပုံဥပမာမှာ ရှေဘဘုရင်မဖြစ်သည်။ တပါးအမျိုးသားဖြစ်၍ ယုဒများကဲ့သို့ အခွင့်အရေးခံစားသူမဟုတ်။ ရှောလမုန်ဘုရင်၏ ဂုဏ်သတင်းကြားသိသောကြောင့် ကိုယ်တွေ့မျက်မြင် ကြုံဆုံလိုသဖြင့် ဝေးလံသောအရပ်ဒေသမှ ရောက်ရှိလာသည်။ ယုဒလူမျိုးမှာ ထိုကဲ့သို့ ခရီးဝေးသွား၍ ကိုယ်တော်အားအကြည့်အရှု အလည်အပတ်မကြွကြ။ ကောင်းကင်နိုင်ငံမှ ဆင်းသက်၍ မေရှိယဘုရင်မ အဖြစ်ကြွလာသော်လည်း ယုဒများက ဆေးဖက်ကြောဖက်မလုပ်ကြ။ ကျောခင်းရန် တနေရာစာမျှပင် မပေးကြ။ ထိုအရှင်သခင်သည် ရှောလမုန်ထက်ကြီးမြတ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ တပါးအမျိုးသား ဘုရင် မသည် ဖာရိရှဲများ၏ နမော်နမဲ့နေပုံကို တနေ့ပြစ်တင်ရှုတ်ချတရား စီရင်လိမ့်မည်။

ဤအခန်းတွင် သခင်ယေရှုသည် ဗိမာန်တော်ထက်ကြီးမြတ်သူ (ငယ် ၆)၊ ယောနထက်ကြီး သူ (ငယ် ၄) ရှောလမုန်ထက်ကြီးသူ (ငယ် ၄၂) ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖော်ပြထားသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် သာ၍ကြီးမြတ်သူများထဲတွင် အကြီးမြတ်ဆုံး၊ သာ၍ ကောင်းသော အရာများအနက် အကောင်းဆုံးဖြစ် သည်။

(ည) ညစ်ညူးသောနတ်ဆိုးပြန်လာခြင်း (၁၂:၄၃-၄၅)

၁၂:၄၃-၄၄ သခင်ယေရှုက အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်နှင့်ယှဉ်၍ ဣသရေလတို့၏ မယုံကြည်မိုက်မှားမှုကို ရှင်းပြသည်။ ဤပုံဥပမာတွင် လူသည်ယုဒလူမျိုးဖြစ်၍ ညစ်ညူးသောနတ်ဆိုးသည် အဲဂုတ္တုပြည်၊ ဗာဗုလုန်ပြည်မှစ၍ ကိုးကွယ်လာကြသော ရုပ်တုဆင်းတုကိုးကွယ်ခြင်းအကျင့်ဆိုးဖြစ်သည်။ ထိုတိုင်းပြည်များ၏ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ကျွန်ပြုခြင်းသည် ရုပ်တုဆင်းတု ကိုးကွယ်ခြင်းမှ လွတ်မြောက် ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုယုဒများသည် ယခုအခါနေထိုင်သူမရှိပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအိမ်လွတ်နှင့် တူနေ သည်။

လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းကိုးရာကျော်က သခင်ဘုရားသည် ထိုအိမ်တွင် ဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ သည်။ အိမ်ကြီးသခင်အဖြစ် စိုးစံသည်။ သို့သော် ယုဒလူများက လက်မခံသောအခါ ဖယ်ပေးရသည်။ ထိုအိမ်သည် အိမ်ရှင်မရှိ၊ အစောင့်မရှိ၊ လွတ်လပ်လဟာဖြစ်နေသည်။

အိမ်လွတ်ဆိုသည်မှာ ဝိညာဉ်ရေးရာ ကင်းမဲ့ခြင်းဖြစ်၍ အန္တရာယ်များသည် အိမ်ကို အသစ် ပြုပြင်ဖာထေးရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်။ အရှင်သခင် နေဖို့လိုသည်။

၁၂:၄၅ အိမ်လွတ်နေသောအခါ ယခင်ကထက် ပိုမိုဆိုးသော ဝိညာဉ်ဆိုခုနှစ်ဖော်သည် အခန့်သင့်ဝင်ရောက်လာသည်။ ခုနှစ်ဂဏန်သည် ပြည့်စုံခြင်း သင်္ကေတဖြစ်၍ ဆိုးညစ်ခြင်း အမှုအရာအစုံ အလင်ဝင်ရောက်သည်။ အမင်္ဂလာပြည့်စုံသည်ဟုအနက်ရသည်။

ဘေးဒဏျကွီးကာလမှာ အနီ်တခရစျဆနျ့ကငြျခွငျး နညျးမြိုးစုံ ပေါျထှနျးမညျ့အကွောငျး ဖွစျသညျ။ လူမြားသညျ ယခငျထကျရှိခိုးကိုးကှယျကွရသဖွငျ့ အပွစျဒုစရိုကျလညျး ပိုမြားလာမညျ။ ထိုသူ၏ နောကျဖွစျဟနျသညျ ရှေ့ဖွစျဟနျထကျပိုဆိုး၏ မယုံကွညျသူ ဣသရလေမြားသညျ ဘေးဒဏျကွီးကာလ တှငျ ဗာဗုလုနျ၌ ကြှနျခံရခွငျးထကျ ပို၍ ဆငျးရဲဒုက်ခရောကျကွမညျ။ ခရစျတောျဘုရား ဒုတိယအကွိမျကွှ လာသောအခါမှ သာလြှငျ ရုပျတုဆငျးတုမြား ပကြျစီးကွမညျ။

ဆိုးညစ်သော လူမျိုး၌ ထိုနည်းတူဖြစ်လတံ့။ သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကို ငြင်းပယ်ကြသော သူများသည် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာသောအခါ ပြင်းထန်သော အပြစ်စီရင်ခြင်းခံကြရမည်။

(ဋ) ေယရှု၏ မိခင်နှင့်ညီအစ်ကိုများ (၁၂:၄၆-၅၀)

၁၂:၄၆-၅ဝ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ယေရှု၏ မိသားစုများရောက်လာကြသည်ဟု ဆိုသည်။ မည်သည့်ကစ္စကြောင့်ရောက်လာကြသနည်း။ ရှင်မာကုက သဲလွန်စခြေရာပေးထားသည်။ ခရီးသွားဖော် များနှင့် လူကွဲကြသည် (မာ ၃:၂၁၊ ၃၁-၃၅) ဟုဆိုသည်။ သို့ကြောင့်ယေရှုအား လိုက်ရှာကြခြင်းဖြစ်သည် (ယော ၇:၅ ကိုလည်းကြည့်)။ မိခင်နှင့် ညီများက အပြင်ဘက်တွင် စောင့်မျော်နေကြကြောင်းပြောပြကြ သည့်အခါ သခင်ယေရှုကငါ့မိခင်နှင့် ညီများသည် မည်သူတွေနည်း ဟုဆိုသည်။ ထို့နောက်တပည့်တော် များသို့လှည့်၍ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော ငါ့အဘ၏ အလိုတော်ကို ဆောင်သောသူသည် င့ါညီ၊ ငါ့နှ မ၊ ငါ့အမိဖြစ်သတည်းဟုရှင်ပြသည်။

ထိုသို့ပြောခြင်းသည် ဝိညာဉ်ရေးရာတွင် ဆွေမျိုးတော်စပ်ခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုနှင့် ဣသရေလတို့၏ သွေးချင်းနီးတော်စပ်ပုံကို ရည်ညွှန်းသည်။ မာရိနှင့် သားများသည် ဣသရေလ အမျိုးများဖြစ်သည်။ ယေရှုနှင့် သွေးသားတော်စပ်သူများဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်မှစ၍ ရှေ့ဆက်လူထုပရိ သတ်ထံတွင် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ အမှုတော်ပြုခြင်းအရှိန်မြင့်တင်လိုက်သည်။ လူမျိုးတော်ကသာ မပိုင်ဆိုင်ကြောင်းထင်ရှားစေသည်။ မိမိတို့အရှင်သခင်အဖြစ် သိမှတ်ကိုးကွယ်ရမည့် အစားနတ်ဆိုးဟုစွပ် စွဲပုတ်ခတ်ကြသည်။ ဣသရေလလူမျိုးပြင်ပသို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဝင်ရတော့မည်။

သို့ကြောင့် တမျိုးတဖု့အမိန့်တော်ရှိသည်။ မိမိလူမျိုးအကြားတွင်သာ သံယောဇဉ်ဖွဲ့နှောင်၍ မဖြစ်။ သို့သော မိမိရပ်သူရွာသားများအား သံယောဇဉ်မဖြတ်နိုင်သော်လည်း ပြင်ပကမ္ဘာသို့ ခြေဆန့်ရတော့ မည်။ သွေးသားတော်ဆပ်ခြင်းကို ခဏဘေးဖယ်ထား၍ အဘဘုရားသခင်စကားနေားထောင် သူများကို အလေးပေးရတော့မည်။ ဘုရားရှင်နှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်သူများသည် ယုဒလူမျိုးဖြစ်မည်လား။ တပါးအမျိုး သားများဖြစ်မည်လား။

ဤသင်ခန်းစာကို နိဂုံးမချုပ်မီ ယေရှု၏မိခင်နှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်သားစရာနှစ်ချက်ရှိပါ သည်။ မိခင်မာရိသည် ယေရှုထံမှ မည်သည့် မျက်နှာသာပေးခြင်း၊အခွင့်ထူးမရရှိပါ။

ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် မာရိသည် တသက်လုံးအပျိုစင်ကညာဟုသွန်သင်ကြသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်ယေရှုနှင့် အခြားသားများ၊ ယေရှု၏ မအေတူညီများရှိကြောင်း၊ ဖော်ပြထားသည်။ ဤအချက်ကို ဆာ ၆၉:၈၊ မ ၁၃:၅၅၊ မာ ၃:၁၃-၃၂၊ ၆:၃၊ ယော ၇:၃-၅၊ တ ၁:၁၄၊ ၁ကော ၉:၅၊ ဂလာ ၁:၁၉ တို့ကလည်းထောက်ခံထားသည်။

၈။ နိုင်ငံတော်သစ်ပုံဥပမာများ (အခန်း ၁၃)

နိုင်ငံတော်သစ်ပုံဆောင်ချက်များ

ရှငျမဿဲခရစျဝငျကမြျး၏ အထှဋျအထိပျရောကျရှိကွပွီ။ လောကသှေးသားတောျစပျမှု၊ သံယောဇဉျဖှဲ့နှောငျမှုမြားထကျ ဝိညာဉျရေးရာဆကျနှယျမှု၊ ယုဒသှေးသားထကျ အဘဘုရားခငျ၌ မှေးဖှား မှုက ပို၍အရေးကွီးကွောငျး သှနျသငျထားသညျ။ ကမြျးတတျပုဂိဂုလျမြားနှငျ့ ဖာရိရှဲမြားက သခငျဘုရားအား ငွငျးပယျခွငျးကွောငျ့ နိုငျငံတောျကိုလညျး ငွငျပယျရာရောကျသှားသညျ။ လူသားမြား၏ ငွငျးပယျခွငျးခံရ ခြိနျနှငျ့ ဒုတိယအကွိမျ ပွနျလညျကွှလာခွငျးကွားကာလတှငျရှိနမေညျ။ နိုငျငံတောျ၏ ပုံသဏ်ဌာနျကို ပုံဥပမာမြားဖွငျ့ ရှငျးပွထားသညျ။ ပုံဥပမာ (၆)ခုဖွငျ့ ရှငျးပွထားရာ နိုငျငံတောျသညျ ဤကဲ့သို့ဖွစျ၏ ဟုပုံဥ ပမာတိုငျးတှငျ ဆိုထားသညျ။

ဤအခန်း(၃)တွင် နိုင်ငံတော်၏ ပုံသဏ္ဌာန်ကို ရှင်းပြထားသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို ရှုဒေါင့် (၂)မျိုးဖြင့် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ (၁)အပြင်ပန်လက္ခဏာ၊ ဘုရားရှင်ဖောပြထားသော နိယာမအသွင် အပြင်များပါဝင်သည်။ (၂) အတွင်းသရုပ်၊ အသက်တာပြောင်းလဲ၍နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သူများနှင့် သာသက်ဆိုင်သည်။ နိုင်ငံတော်ကို အဆင့် (၅)ဆင့်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ (၁) ဓမ္မဟောင်းကာလ ပရောဖက်ပြုချက်၊ (၂) လူသားတော်၏ လက်ထဲ၌ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်၍ တည်လုနေပြီ၊ (၃) ငြင်းပယ်ခြင်းခံ ရ၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ပြန်ကြွသွားသည့် ကြားကာလ၊ (၄) ကိုယ်တွေ့မျက်မြင်တွေ့ကြရမည့် အနှစ်တ ထောင်အုပ်စိုးခြင်းကာလ၊ (၅) နောက်ဆုံးတွင် နိစ္စထာဝရ နိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်။ အဆင့်တခုစီတခုစီတိုင်း သည် သမ္မာကျမ်းစာအတိုင်း ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအခန်း ၁၃တွင် ဖော်ပြသည့် အကြောင်းအရာသည် တတိယအဆင့် ကြားကာလအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဤနိုင်ငံတော်သည် ယုံကြည်သူများ၏ စိတ်နှလုံးထဲ၌ တည်သည်။ ပင်တေကုတ္တေနေ့မှစ၍ အသင်းတော်ချီဆောင်ခြင်းကာလကြားရှိ ယုံကြည်သူအားလုံး အကြုံး ဝသည်။ သို့ကြောင့် တခုတည်းဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။