ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၁၁

ယောဟန်ထံမှစေတမန်များ
(လု၊ ၇:၁၈-၃၅။)
1ထိုသို့ တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးသော တပည့်တော်တို့ကို အကုန်အစင် မှာထားတော်မူပြီးလျှင်၊ မြို့ရွာများတို့၌ ဆုံးမဩဝါဒ ပေးခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သတင်းကြားပြောခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ထိုအရပ်မှ ကြွတော်မူ၏။
2ခရစ်တော်ပြုတော်မူသော အမှုတို့ကို ယောဟန်သည် ထောင်ထဲမှာ ကြားသောအခါ၊ မိမိတပည့်နှစ်ယောက်ကို စေလွှတ်၍၊ ကိုယ်တော်သည် ကြွလာသောသူ မှန်သလော။ 3သို့မဟုတ် အခြားသောသူကို မျှော်လင့်ရပါမည်လောဟု မေးလျှောက်စေ၏။- 4ယေရှုကလည်း၊ သင်တို့သည် ကြားရသမျှ မြင်ရသမျှတို့ကို သွား၍ ယောဟန်အား ကြားလျှောက်ကြလော့။- 5မျက်စိကန်းသော သူတို့သည် မျက်စိမြင်ရကြ၏။ ခြေမစွမ်းသော သူတို့သည် လှမ်းသွားရကြ၏။ နူနာစွဲသော သူတို့သည် သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်ရကြ၏။ နားပင်းသော သူတို့သည် နားကြားရကြ၏။ သေသောသူတို့သည် ထမြောက်ခြင်းသို့ ရောက်ရကြ၏။ ဆင်းရဲသားတို့သည်လည်း ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကို ကြားရကြ၏။-ဟေရှာ၊ ၃၅:၅-၆၊ ၆၁:၁။ 6ငါ့ကြောင့် စိတ်မပျက်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏ဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။-
7ထိုသူတို့သည် သွားကြသည်နောက် ယေရှုသည် ယောဟန်ကိုအကြောင်းပြု၍ ပရိသတ်တို့အား၊ သင်တို့သည် အဘယ်မည်သောအရာကို ကြည့်ရှုခြင်းငှာ တောသို့ ထွက်သွားကြသနည်း။ လေလှုပ်သော ကျူပင်ကို ကြည့်ရှုခြင်းငှာ သွားသလော။- 8သို့မဟုတ် နူးညံ့သောအဝတ်ကို ဝတ်ဆင်သောသူကို ကြည့်ရှုခြင်းငှာ သွားသလော။ နူးညံ့သော အဝတ်ကို ဝတ်ဆင်သောသူတို့သည် မင်းအိမ်၌ နေတတ်ကြ၏။- 9ပရောဖက်ကို ကြည့်ရှုခြင်းငှာ သွားသလော။ မှန်ပေ၏။ ပရောဖက်ထက် ကြီးမြတ်သောသူလည်း ဖြစ်သည်ဟု ငါဆို၏။- 10ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ကြည့်ရှုလော့။ သင်သွားရာလမ်းကို ပြင်ရသော ငါ၏တမန်ကိုသင့်ရှေ့၌ ငါစေလွှတ်၏ဟု ဆိုရာ၌ ထိုသူကို ဆိုလိုသတည်း။-မာလ၊ ၃:၁။
11ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ မိန်းမမွေးသောသူတို့တွင် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထက် ကြီးမြတ်သောသူ တစ်ယောက်မျှ မပေါ်မထွန်းသေး။ သို့သော်လည်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် အငယ်ဆုံးသောသူသည် ထိုသူထက် သာ၍ ကြီးမြတ်၏။- 12ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လက်ထက်မှစ၍ ယခုတိုင်အောင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို အနိုင်အထက်ပြုကြ၏။ အနိုင်အထက်ပြုသောသူတို့သည်လည်း လုယူဝင်စားရကြ၏။-လု၊ ၁၆:၁၆။ 13ယောဟန်မရောက်မီတိုင်အောင် ပညတ္တိကျမ်း၊ အနာဂတ္တိကျမ်း ရှိသမျှတို့သည် ဆုံးမဩဝါဒပေးကြ၏။- 14သင်တို့သည် ငါ့စကားကို နားခံနိုင်လျှင်၊ ဤသူကား လာလတ္တံ့သော ဧလိယဖြစ်သတည်း။-မာလ၊ ၄:၅။ မ၊ ၁၇:၁၀-၁၃။ မာ၊ ၉:၁၁-၁၃။ 15ကြားစရာနား ရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေ။-
16ဤလူမျိုးကို အဘယ်ဥပမာနှင့် ပုံပြရအံ့နည်း။ ပွဲသဘင်၌ထိုင်နေသော သူငယ်တို့သည် မိမိသူငယ်ချင်းတို့အား အသံကိုလွှင့်၍၊- 17ငါတို့သည် သာယာစွာ တီးမှုတ်သော်လည်း သင်တို့သည် မကကြ။ ညည်းတွားစွာ မြည်တမ်းသော်လည်း မငိုကြွေးကြဟု ပြောဆိုသောသူငယ်တို့နှင့် ဤလူမျိုးသည် တူလှ၏။- 18အကြောင်းမူကား၊ ယောဟန်သည် မစားမသောက်ဘဲ လာသည်ရှိသော်၊ သူတို့က ဤသူသည် နတ်ဆိုးစွဲသောသူ ပါတကားဟု ဆိုကြ၏။- 19လူသားသည် စားသောက်လျက်လာသည်ရှိသော်၊ ဤသူသည် စားကြူးသောသူ၊ စပျစ်ရည်သောက် ကြူးသောသူပါတကား။ အခွန်ခံသောသူနှင့် ဆိုးသောသူတို့ကို မိတ်ဆွေဖွဲ့သောသူ ပါတကားဟု ဆိုပြန်ကြ၏။ သို့သော်လည်း ပညာတရားသည် မိမိသားတို့တွင် ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းနှင့် လွတ်သည် ဟု မိန့်တော်မူ၏။
နောင်တမရသောမြို့များ
(လု၊ ၁၀:၁၃-၁၅။)
20ထိုအခါ များစွာသောတန်ခိုးတော်ကို ပြတော်မူသော မြို့ရွာတို့သည် နောင်တမရသောကြောင့်၊ ထိုမြို့တို့ကို ဤသို့ ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တော်မူ၏။- 21အို ခေါရာဇိန်မြို့၊ သင်သည် အမင်္ဂလာရှိ၏။ အို ဗက်ဇဲဒမြို့၊ သင်သည် အမင်္ဂလာရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့တွင်ပြသော တန်ခိုးကို တုရုမြို့နှင့် ဇိဒုန်မြို့တို့တွင်ပြဖူးလျှင်၊ ထိုမြို့တို့သည် ရှေးကာလ၌ လျှော်တေအဝတ်ကို ဝတ်၍၊ ပြာနှင့်လူးလျက် နောင်တ ရကြလိမ့်မည်။-ဟေရှာ၊ ၂၃:၁-၁၈။ ယေဇ၊ ၂၆:၁-၂၈:၂၆။ ယောလ၊ ၃:၄-၈။ အာ၊ ၁:၉-၁၀။ ဇာ၊ ၉:၂-၄။ 22ငါဆိုသည်ကား၊ တရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌ သင်တို့သည် တုရုမြို့နှင့် ဇိဒုန်မြို့ထက် သာ၍ ခံရကြလတ္တံ့။- 23အို ကပေရနောင်မြို့၊ သင်သည် မိုးကောင်းကင်တိုင်အောင် မြှောက်စားခြင်းကို ခံရသော်လည်း၊ မရဏနိုင်ငံတိုင်အောင် နှိမ့်ချခြင်းကို ခံရလတ္တံ့။ အကြောင်းမူကား၊ သင်၌ပြသောတန်ခိုးကို သောဒုံမြို့၌ ပြုဖူးလျှင်၊ ထိုမြို့သည် ယခုတိုင်အောင်တည်ရာ၏။-ဟေရှာ၊ ၁၄:၁၃-၁၅။ က၊ ၁၉:၂၄-၂၈။ 24ငါဆိုသည်ကား၊ တရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌ သင်သည် သောဒုံမြို့ထက် သာ၍ခံရလတ္တံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။-မ၊ ၁၀:၁၅။ လု၊ ၁၀:၁၂။
ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။
(လု၊ ၁၀:၂၁-၂၂။)
25ထိုအခါ ယေရှုက၊ ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကို အစိုးရတော်မူသောအဘ၊ ကိုယ်တော်သည် ပညာအလိမ္မာနှင့် ပြည့်စုံသောသူတို့အား ဤအရာများကို ထိမ်ဝှက်ကွယ်ထားလျက် သူငယ်တို့အား ဖော်ပြတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ကျေးဇူးတော်ကို အကျွန်ုပ် ချီးမွမ်းပါ၏။- 26ထိုသို့ အလိုတော်ရှိသောကြောင့် မှန်ပါ၏အဘ။- 27ငါ၏ခမည်းတော်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ငါ၌အပ်ပေးတော်မူပြီ။ ခမည်းတော်မှတစ်ပါး အဘယ်သူမျှ သားတော်ကိုမသိ။ သားတော်နှင့် သားတော်သည် လင်းစေလိုသော သူမှတစ်ပါး အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ကိုမသိ။-ယော၊ ၃:၃၅၊ ၁:၁၈၊ ၁၀:၁၅။ 28ဝန်လေး၍ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့၊ ငါ့ထံသို့ လာကြလော့။ ငါသည် ချမ်းသာပေးမည်။- 29ငါ့ထမ်းပိုးကို တင်၍ ထမ်းကြလော့။ ငါ့ထံ၌ နည်းခံကြလော့။ ငါသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိမ့်ချသော စိတ်သဘောရှိ၏။ သင်တို့စိတ်နှလုံးသည် သက်သာခြင်းကို ရလိမ့်မည်။-ယေ၊ ၆:၁၆။ 30အကြောင်းမူကား၊ ငါ့ထမ်းပိုးသည် ထမ်းလွယ်၏။ ငါ့ဝန်လည်း ပေါ့၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။-

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၁၁ (အနက်ဖွင့်)

၇။ ဆန့်ကျင်သူများလာခြင်း (အခန်း ၁၁၊၁၂)

(က) ဗတ္တိဇံယောဟန် ထောင်ကျခြင်း (၁၀-၁၉)

၁၁:၁ တပည့်တော်တဆယ့်နှစ်ပါးအား ဣသရေလလူနေအိမ်များ စေလွှတ်ပြီးနောက် သခင်ယေရှုသည် ဂါလိလဲနယ်ရှိမြို့သို့ သွန်သင်ဟောပြောရန်ကြွသွားသည်။

၁၁:၂-၃ ထိုအချိန်ကာလတွင် ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ဟေရုဒ်က ထောင်ချထားသဖြင့် အထီးကျန်အားငယ်နေသည်။ အကယ်၍ သခင်ယေရှုသည် မေရှိယ အမှန်ဖြစ်လျှင် ရှေ့တော်ပြေးကို အဘယ်ကြောင့် မကယ်တင်သနည်းဟူသော ပြဿနာကြောင့် လူထုပရိသတ်အပေါင်းကလည်း အမှုတော် အားယုံကြည်မှုလျှော့နည်းချင်လာကြသည်။ သို့ကြောင့် ယောဟန်က တပည့်နှစ်ယောက်အား သခင်ယေရှု သို့စေလွှတ်၍ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင် ဘိသိက်ပေးထားသူ၊ ရှေးပရောဖက်များ ဟောကြားထား သည့် မေရှိယဟုတ်မဟုတ် မေးမြန်းခိုင်းသည်။

၁၁:၄-၅ သခင်ယေရှုက ပြုတော်မူသော အံ့ဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများကို ပြန်လည် ထောက်ပြ၍ ဖြေလိုက်သည်။ မျက်စိကန်းသူများ ပြန်မြင်ခြင်း (ဟေရှာ ၃၅:၅)၊ ခြေဆာသူ လမ်းလျှောက် နိုင်ခြင်း (ဟေရှာ ၃၅:၆) ကုဋနူနာရောဂါ သည်များ အနာရောဂါပျောက်ကင်းခြင်း (ဟေရှာ ၅၃:၄၊ မ ၁၆-၁ရနောက်ပိုင်း)၊ နားလေးသောသူများနားကြားခြင်း (ဟေရှာ ၃၅:၅)၊ သေလွန်သောသူထမြောက်ခြင်း (ပရောဖက်ပြုချက်တွင် မပါသော်လည်း ပရောဖက်ပြုချက်ထက်ကြီးမားသည်) များရှိသည့်အကြောင်း၊ ပရောဖက်ပြုထားသည့်အတိုင်း သခင်ယေရှုက အပြည့်အစုံပြသခဲ့သည်။ ဟေရှာ ၆၁:၁တွင် ဖော်ပြသည့် အတိုင်းခရစ်တော်ဘုရားသည်မရှိ၊ ဆင်းရဲသားအောက်ခြေလူတန်းစားသို့ တရားဒေသနာ ဟောကြားခဲ့ သည်။သမန်ဘာသာရေးသများသည် ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းနှင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခြင်းသာ အာရုံစိုက် ဦးစားပေးကြသော်လည်း မေရှိယအသခင်သည် ဆင်းရဲသားများထံသို့  မင်္ဂလာသတင်းကောင်း သယ် ဆောင်လာသည်။

၁၁:၆ သခင်ယေရှုက ငါ့ကြောင့်စတ်မပျက်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏ ဟုဆက်လက်မိန့် တော်မူသည်။ သာမန်လူများအတွက်ဆိုလျှင် ထိုစကားသည် ကြွားခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်အတွက်မူ ကိုယ်တော်၏ ပြည့်စုံပုံဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများမှ စ၍ လက်သမားသား၏ စကားကို ကြည် ညိုကြသည်။ ကိုယ်တော်၏ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့၊ နိမ့်ချမှု၊ အောက်ကျို့မှုများသည် ထင်မြင်ထားသည့် မေရှိ ယပုံရိပ်နှင့် မတူ နန်းမျိုးနွယ်တော်ဝင် လက္ခဏာရှိမည်ဟု ထင်ကြသည်။ သို့သော် နာဇရက်ယေရှုသည် စိတ်နှလုံးဝိညာဉ်ရေးရာတွင် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်ဝသူဖြစ်သည်။

အပိုဒ်ငယ် (၆)သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်အားအပြစ်တင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ လူတိုင်း၏ ယုကြည် ခြင်းကို ခွန်အားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ တစုံတဦး၏ ခြေချော်လဲခြင်းသည် အခြားသူများအတွက် ဝိညာဉ်ခွန် အားဆောက်တည်စရာဖြစ်တတ်ပါသည်။ အဖြစ်အပျက်လေးတခုနှင့် ဘဝတခုလုံးကို စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမ ပြုရပါ။ ယောဟန်၏ ဘဝအသက်တာတခုလုံးသည် ယုံကြည်ခြင်း၊ ဇွဲလုံ့လရှိခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသည်။

၁၁:၇-၈ ယောဟန်၏ တပည့်များ ခရစ်တော်ထံမှ ပြန်ထွက်သွားသောအခါ သခင်ယေရှု သည်တရားနာပရိသတ်သို့လှည့်၍ ဗတ္တိဇံယောဟန်အကြောင်းကို ချီးမွမ်းသည်။ ထိုလူအုပ်သည် ကန္တာရမှ ယောဟန်၏ ပရိသတ်များဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ကန္တာရတွင် သွားရောက်နားထောင်ကြသနည်း။ နူးညံ့သောအဝတ် ဝတ်သူကြည့်ဖို့လား၊ လေလွင့်ရာယိမ်းနွဲ့သော ကျူပင်ကြည့်ဖို့လား၊ လုံးဝမဟုတ်ပါ။ ယောဟန်သည် စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဟောဝံ့သူ၊ အမြီးကုတ်ခြင်းထက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံဝံ့သူ၊ မုသာစကား ထက်အသေခံဝံ့သူဖြစ်သည်။ ဝတ်ကောင်းစားလှဝတ်ဆင်သူကို မြင်ချင်လျှင် နန်းတွင်းရင်ပြင်သို့သွားရ သည်မဟုတ်လား။ ယောဟန်မူကား လောကသားများအထင်အမြင်သေးစရာ ဝတ်စားဆင်ယင်သူဖြစ် သည်။

၁၁:၉ ပရောဖက် ကြည့်ရှုခြင်းငှါသွားသလော။ မှန်ပါသည်။ ပရောဖက်ထဲတွင် အကြီးဆုံး ပရောဖက်ကိုကြည့် အရှုသွားကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် သခင်ယေရှုက သူသည် ယောဟန်ထက် ကြီးမြတ်ကြောင်းမပြောပါ။ အမှန်တကယ်တွင် သာ၍ကြီးမြတ်သည်၊ ယောဟန်သည် ရှေ့တော်ပြေးသာ ဖြစ်သည်။

၁၁:၁ဝ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် မာလ ၃:၁ကိုကိုးကား ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ရှေ့တော်ပြေးသည် ကြွလာမည့်သခင်၏ လမ်းရှင်းသူဖြစ်သည်။ အခြားပရောဖက်များက ကိုယ်တော်ဘုရားကြွလာမည့်အ ကြောင်းဟောကြားကြသော်လည်း ယောဟန်သည် သီးသန့် ရွေးချယ်ထားသူ၊ ကိုယ်တော်ဘုရားရောက် ရှိလာကြောင်းကျေညာသူဖြစ်သည်။ ယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကြွလာသွန်သင်ဟောပြောရရာ လမ်းကို ညီညာစွာပြုပြင်၍ လမ်းရှင်းပေးသူဖြစ်သည်။

၁၁:၁၁ သို့သော် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အငယ်ဆုံးသော သူသည် ထိုသူထက်သာ၍ ကြီး မြတ်၏ ဟုဆိုသည်။ ထိုသို့ဆိုရာတွင် အကျင့် လက္ခဏာကြန်အင်ကို ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ အခွင့်အရေးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်နို်င်ငံ၌ အငယ်ဆုံးသောသူသည် ယောဟန်၏ အကျင့်လက္ခဏာထက် မသာပါ။ သို့သော် အခွင့်အရးက ပိုလာသည်။ ယောဟန်၏ အခွင့်အရေးမှာ သခင်ဘုရားကြွလာရာလမ်း ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်၌ ပျော်ရွှင်စိုးစံဖို့ အသက်ရှင်သည်မဟုတ်။

၁၁:၁၂ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောသူများသည် ပထမဆုံးဟောပြောသူ ယောဟန်မှ အစပြု၍ အစဉ်အဆက် ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတွေ့ကြရသည်။ ဖာရိရှဲများနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များ ကတောက်လျောက် ဆန့်ကျင်ကြသည်။ ဟေရုဒ်မင်းလက်ထက်ရောသောအခါ ထိုသူများကို ဖမ်းဆီးချုပ် နှောင်လိုက်တော့သည်။

အနိုင်အထက်ပြုသောသူတို့သည်လည်း လုယူဝင်စားရကြ၏ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို နှစ်မျိုးအနက် ကောက်ယူနိုင်သည်။ ပထမအချက်မှာ နိုင်ငံတော်၏ ရန်သူများသည် နိုင်ငံတော်အား ချေမှုန်းဖျက်ဆီးရန် မီးကုန်ယမ်းကုန်ကြိုးပမ်းကြသည်။ ဗတ္တှိဇံယောဟန်ကို စတင်သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော် ကို ဦးနှိမ်ချေမှုန်းကြသည်။ သခင်ဘုရားကြွလာခြင်းကို ခါးခါးသီးသီး ငြင်းပယ်ကြောင်၊ ပြသခြင်းလည်းဖြစ် သ်ည။ ထိုအကြောင်းကို လု ၁၆:၁၆တွင် ယောဟန်မရောက်မီတိုင်အောင်ပညတ္တိကျမ်းနှင့် အနာဂတ္တိကျမ်း ရှိ၏ ယောဟန်လက်ထက်မှစ၍ ဘုရားသခင်နို်င်ငံတော်နှင့် ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောလျက်ရှိ၏ ဟုဆိုထားပါသည်။ ဤနေရာတွင် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သည် ပိတ်ထားသော မြို့တော်ကဲ့သို့ ဖော်ညွန်းထားသည်။ မြို့ပြင်ရှိလူအပေါင်းသည် အထဲသို့ဝင်ခွင့်ရရန် တံခါးထုထောင်း၍ ဝင်ဖို့ကြိုးစားကြ သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာ နှိုးထခြင်းဖြစ်သည်။

မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယောဟန်၏ ဟောကြားချက်များသည် အကြမ်းဖက်ခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ် ရသည်။ သို့သော် အမှုတော်သည် လေးနက်ကျယ်ပြန့်သည်။

၁၁:၁၃ ယောဟနျ မရောမီတိုငျအောငျ ပညတ်တိကမြျး၊ အနာဂတ်တိကမြျးရှိသမြှတို့သညျ ဆုံးမဩဝါဒပေးကွ၏ ကမ်ဘာဦးကမြျးမှ မာလာကမြျးထိ ဟောကွားခကြျမြား အားလုံးဖွစျသညျ ဗတိတဇံယော ဟနျပေါျထှနျးလာသောအခါ တှငျမူ တမူထူးခွားသညျ။ ရှေးပရောဖကျဟောကွားခကြျဟူသမြှသညျ ခရစျ တောျဘုရားပထမအကွိမျ ရောကျရှိမညျ့အကွောငျးဖွစျသညျ။

၁၁:၁၄ မေရှိယ မပေါ်ထွန်းမီ ရှေ့တော်ေြပးအဖြစ် ဧလိယပေါ်ထွန်းမည်ဟု မာလာ၄:၅-၆ တွင်ဟောကြားထားသည်။ အကယ်၍ ယေရှုကို မေရှိယအဖြစ်လက်သင့်ခံလျှင် ယောဟန်သည် ဧလိယ ဖြစ်ပေမည်။ သို့သော် ဧလိယ လူဝင်စားခြင်းမဟုတ်။ ဧလိယမဟုတ်ကြောင်း ယော ၁:၂၁တွင်ရှင်းပြထား ပါသည်။ ဧလိယကဲ့သို့ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးဖြင့် ေယရှု၏ ရှေ့တော်ပြေးဖြစ်သည်။ (လု ၁:၁၇) ။

၁၁:၁၅ သို့ကြောင့် ဗတ္တိဇံယောဟန်အား ယုံမှားသံသယမရှိကြဖို့ ကိုယ်တော်ဘုရားက ဤသူကားလာလတံ့သော ဧလိယဖြစ်ကြောင်း ကြားစရာနားရှိသူတိုင်းကြားပါစေ ဟု ထပ်မံအတည်ပြုပေး သည်။ တနည်းအားဖြင့် ပစားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ နားကြားမလွှဲစေနှင့်ဆိုလိုသည်။ ယောဟန်သည် ဧလိယ၊ အရှင်ယေရှုသည် မေရှိယ ဖြစ်သည်။ ယောဟန်ကို အတည်ပြုပေးခြင်းကြောင့် ယေရှုသည် ခရစ်တော် ဘုရားမှန်ကန်ကြောင်းဝန်ခံခြင်းဖြစ်သည်။

၁၁:၁၆-၁ရ ထိုခေတ်ကာလလူများသည် သခင်ယေရှု၏ စကားတော်ကို စိတ်မဝင်စားကြ။ ယုဒများသည် ကြွလာသော မေရှိယသခင်ကို ၎င်း၊ ရှေ့တော်ပြေးကို၎င်း၊ ဖူးမြင်ခွင့် ရကြသော်လည်း အသိ အမှတ်မပြု။ စိတ်မဝင်စားကြ။ ထိုသူများကို ဈေးပွဲတွင် ထိုင်နေသော ကလေးသူငယ်များနှင့် ပုံနှိုင်းထား သည်။ အနားသို့ရောက်လာသော ဖျော်ဖြေမှုများကို လက်မခံစိတ်မဝင်စားကြ။ ကချင်ခုချင်အောင်းတီးမှုတ် ပေးသော်လည်း တုတ်တုတ်မျှမလှုပ်ကြ။ ငိုချင်ဆိုင်းတီးပေးသော်လည်း မငိုကြ။ တုံဏှိဘာဝေနေကြသည်။

၁၁:၁၈-၁၉ မစားမသောက်အစာရှောင်လျက်ယောဟန်ရောက်လာသောအခါ နတ်ဆိုးစွဲသူ ဟုသမုတ်ကြသည်။ လူသားတော်မှမူ သာမန်အရပ်သူအရပ်သားများနှင့် ဖက်လှဲတကင်းရောရောနှောနှော နေထိုင်စားသောက်သည်။ အကယ်၍ ယောဟန်၏ ကျင့်ကြံပုံကိုအားမရ၊ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ကြ လျှင် လူသားတော်၏ ပြုမူပုံကို လက်သင့်ခံရမည်။ သို့သော် လက်မခံကြ။ အစားကြူးသူအခွန်ခံအပြစ်သား များနှင့် ပေါင်းသင်းသောကြောင့် ဤပုတ်ထဲက ဤပဲဟုသတ်မှတ်ကြသည်။ အမှန်စင်စစ်သခင်ယေရှုသည် ထိုစွပ်စွဲခံရသည့်အတိုင်း လွန်ကျူးစွာ စားသောက်ပေါင်းဖက်ခြင်းမပြု၊ အခွန်ခံ၊ အပြစ်သားများ၏ မိတ်ကောင်းဆွေမွန်သာဖြစ်သည်။ စွပ်စွဲခံရသကဲ့သို့မဟုတ်။ အပြစ်သားများအား အပြစ်မှ ကယ်တင်လို သောကြောင့် ပေါင်းသင်းခြင်း၊ ဖြစ်သည်။ သူတို့အပြစ်နွံထဲသို့ လို်က်မဆင်း။

ပညာတရားသည် မိမိသားတို့တွင် ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်သည်။ သခင်ယေရှု ကိုယ်တော်တိုင်သည် ဉာဏ်ပညာ (၁ကော ၁:၃၀) ဖြစ်သည်။ ပြုတော်မူသော အမှုတော်များနှင့် တပည့် တော်များ၏ သက်သေခံချက်များဖြင့် သိသာထင်ရှားပါသည်။ သို့သော် မယုံကြည်သူများကမူ အသက်ရန် ရှာခဲ့ကြသည်။ ယုဒလူများကလည်း မေရှိယသခင်အဖြစ် လက်မခံနိုင်။ ပြတော်မူသော အံ့ဖွယ်နိမိတ် လက္ခဏာများနှင့် တပည့်တော်များသို့ ပေးအပ်သော ဝိညာဉ်အသက်တာများကမူ အပြည့်အစုံသက်သေ ခံကြသည်။

(ခ) နောင်တမရသော ဂါလိလဲမြို့များ၏ အမင်္ဂလာ (၁၁:၂၀-၂၄)

၁၁:၂ဝ ကြီးမားသော အခွင့်အရေးသည် ကြီးမားသော တုန့်ပြန်မှုရလေ့ရှိသည်။ သို့သော် ခေါရာဇိန်၊ ဗက်ဇဲဒနှင့် ကပေရနောင်မြို့များမှာမူကား ထိုသို့မဟုတ်။ မှန်ချက်နှင့်နှမ်းထွက်မကိုက်။ ဘုရားသားတော်ကိုယ်တော်တိုင် ဖုံအလိမ်းလိမ်း၊ ချွေးတရွဲရွဲဖြင့် လူထုပရိသတ်သတ်ကြား လှုပ်ရှား သွားလာဟောကြားပါသော်လည်း အရေခွံမျှပင် မထိုးမဖောက်နောင်တရခြင်းမရှိကြ။ သခင်ဘုရားကိုယ် တော်ပိုင်က ထိုသူများ၏ မယုံကြည်ခြင်းကို ဩချလိုက်သည်။

၁၁:၂၁ ခေါရာဇိန်နှင့် ဗက်ဇဲဒမြို့တွင် စတင်ဟောပြောခဲ့သည်။ ထိုမြို့ကြီးပြကြီးများသည် ကယ်တင်ရှင်ဘုရား၏ ဟောကြားချက်များကို နားမဝင်ကြ။ မောင်းထုတ်ပစ်လိုက်ကြသည်။ အကယ်၍ ဤမြို့နှစ်မြို့တွင် သွန်သင်ဟောပြောသကဲ့သို့ တုရုနှင့် ဇိဒုန် မြို့တွင် ဟောပြောခဲ့လျှင် အကောင်းသား ဟုဆိုသည်။ ထိုမြို့များသည် ရုပ်တုဆင်းတု ကိုးကွယ်လျက် ဆိုးယုတ်ကြသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အပြစ်စီရင်ခြင်းခံရသော မြို့များ ဖြစ်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်နှင့် ပြုတော်မူသော အံ့ဘွယ် လက္ခဏာအများအပြား တွေ့မြင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် နောင်တရခြင်းမရှိ။ ခေါင်းမာနေဆဲ။ အပြစ်စီ ရင်ရာနေ့တွင် တရုနှင့် ဇိဒုန်မြို့များသည် ခေါရာဇိန်နှင့် ဗက်ဇဲဒမြို့များထက် စဉ်းစားစရာရှိပေသည်။

၁၁:၂၂ တရားဆုံးဖြတ်ရာနေ့၌သာ၍ခံရကြလတံ့ဆိုသည်မှာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင်ရရှိမည့် ဆုလက်ဆောင်အဆင့် အတန်းမတူညီသကဲ့သို့ ငရဲပြည်တွင်လည်း ခံရမည့် အပြစ်ဒဏ်ပိုဆိုးမည်ဟု ဆိုလို ခြင်းဖြစ်သည်။ (၁ကော ၃:၁၂-၁၅)။သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားလက်မခုံငြင်းပယ်ခြင်းသည်အပြစ်ကြီးလေး သည် (ယော ၃:၃၆)

၁၁:၂၃-၂၄ ကပေရနှောင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြစရာမြို့ရှားပါသည်။ နာဇရက်မြို့က ငြင်းပယ် ကြသောအခါ သခင်ယေရှုသည် ကပေရနောင်အား နေရပ်ဌာနေအဖြစ်အခြေပြုသည်။ (၉:၁၊ မာ ၂:၁-၁၂)တို့ကို ယှဉ်ဖတ်ပါ)။ အံ့ဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာအချို့ကိုလည်း မြို့တော်အနှံ့ပြသခဲံသည်။ မေရှိယဖြစ် ကြောာင်း၊ သက်သေခံခဲ့သည်။ လိင်တူခြင်းဆက်ဆံကြသည့် သောဒုံမြို့ကို ဤအခွင့် အရေးမျိုးပေးလျှင် ပို၍ မျော်လင့်ချက်ရှိဦးမည်။ ထို့ထက်မက ကပေရနှောင်မြို့ကို အခွင့်အရေးပေးသည်။ သို့သော် ကပေရနောင်မြိုသည် ထိုအခွင့်အရေးကို မယူတတ်။ ရှိသမျှအခွင့်အရေးလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးသည်။ သောဒု မြို့ခံစားရသော ပျက်စီးခြင်းသည် ပြင်းထန်သည်။ ကပေရနောင်မြို့သည် ထို့ထက်ဆိုးဦးမည်။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် အပြစ်ကင်းစင်သော ဘုရားသားတော်ကို လက်မခံငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် တရား စီရင်ရာနေ့၌ ကပေရနောင်မြို့သည် သောဒုံမြို့ထက်ပိုဆိုးမည်။ သို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာပါ နှုတ်ကပတ် တော်များကို သိလျက်နှင့် ဖောက်ပြန်သူသည် အကျနာမည်။

သခင်ဘုရား နေ့ရက်တာကာလများတွင် ထိုဒေသ၌ ခေါရာဇိန်၊ ဗက်ဇဲဒ၊ ကပေရနောင်နှင့် သိဗေရိဟူ၍မြို့ကြီး (၄)မြို့ရှိသည်။ မည်သို့ဖြစ်ပျက်ကြသနည်း။ ခေါရာဇိန်နှင့် ဗက်ဇဲဒမြို့များသည် လုံးဝ တိမ်မြှုပ်ပျောက်ကွယ်သွားရာထိုမြို့များ၏ နေရာအတိအကျ ကိုပင် မသိကြရတော့ပါ။ ကပေရနောင်မြို့ကို သိကြသော်လည်း နာမည်ကောင်းဖြင့် လူသိများခြင်းမဟ]ုတ်။ သိဗေရိမြို့သည် ယခုထက်တိုင်အောင် ရှိနေဆဲ။ သခင်ဘုရားသခင်၏ သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော်နှင့် သမ္မာကျမ်းစာပါပရောဖက်ပြုချက်များသည် အမှန်တကယ်ပြည့်စုံလာကြောင်းတွေ့ရသည်။

(ဂ) ငြင်းပယ်သူများထံသို့ကယ်တင်ရှင်၏ တုန့်ပြန်ချက် (၁၁:၂၅-၃၀)

၁၁:၂၅-၂၆ ဂါလိလဲဒေသမြို့ပြသုံးခုသည် ခရစ်တော်ဘုရား၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို နားမလည်မခံယူကြ။ ထိုသို့ငြင်းပယ်ကြခြင်းကြောင့် သခင်ဘုရား၌ အစီအစဉ်ရှိပါသည်။ သို့သော် ကျိန်ခြင်း သရော်ခြင်းမပြု။ သခင်ယေရှုသည် အသံကုန်ဟစ်၍  ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို အစိုးရတော်မူသော အိုု အဖကိုယ်တော်သည် သတိပညာရှင်များအား သိခွင်မပေးဘဲ ထားသည့် အရာများကို ပညာမဲ့သူများအား ဖွင့်ပြတော်မူသောကြောင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါသည်။ ဟုဆိုသည်။

ဤနေရာတါင် နားလည်မှုမလွဲရန် သတိပြုရမည့် အချက်နှစ်ခုရှိပါသည်။ ပထမအချက်မှာ သခင်ယေရှုသည် ဂါလိလဲမြို့ကြီးများ ပျက်စီးမည့် အတွက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒုတိယ အချက်မှာ ပညာတတ်များအား ဘုရားရှင်က အသိမပေးသောကြောင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ။

ထိုမြို့များသည် သခင်ယေရှုအားလက်သင့်ခံရန် အခွင့် အရေးများစွာ ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ သက်သက်လက်မခံ ငြင်းပယ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အလင်းကို လက်မခံကြသောအခါ ဘုရားရှင်က ထိုအလင်းကို ပြန်ရွေ့ပေးပါသည်။ သို့သော် ဘုရားရှင်၏ အကြံအစည်တော်သည် ပျက်မသွား။ အသိတ ရားက လက်မခံနိုင်သော်လည်း ဘုရားရှင်သည် နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာ ပြန်လည်သွနသင်ပါသည်။ ဘုရားရှင် သည် ငတ်မွတ်သူများကို ကျွေးမွေး၍ ချမ်းသာသူများကို လက်ချည်းလွှတ်တတ်ပါသည်။ (လု ၁:၅၃)။

မိမိကိုယ်ကို ပညာရှိဟု ထင်မှတ်၍ ခရစ်တော်အား သိကျွမ်းရန် မလိုဟုယူဆသူများသည် မျက်မမြင်များဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို အကန်ဟု ဝန်ခံသူများသည် သခင်ဘုရား၏ ဖော်ပြချက်ကို မြင်ကြ ရလိမ့်မည်။ ထိုအရှင်သည် ကွယ်ဝှက်ထားသော ဘုရားသခင်၏ ဉာဏ်ပညာဘဏ္ဍာ၊ အသိပညာ ဘဏ္ဍာကို ဖွင့်ပြသည့်သော့ချက်ဖြစ်သည် (ကော ၂:၃)။ အချို့က သခင်ယေရှုကိုသိကျွမ်း၍ အချို့က မသိ ရှိကြခြင်းအပေါ် အဘဘုရားသခင်ကို လူသားတော်က ချီးမွမ်းစကားဆိုသည်။ မယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်တော်နှင့် စီမံချက်ကို မသိနားမလည်နိုင်သူများဖြစ်သည်။

၁၁:၂ရ ခမည်းတော်သည် ခပ်သိမ်းသော အရာတို့ကို သားတော်ယေရှုခရစ်တော်လက်ထဲ သို့အပ်ထားသည်။ ဤကျမ်းစကားသည် သခင်ယေရှုအားသမ္မာတရားဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ထိုကာလတွင် ခရစ်တော်အား ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်သူများ သောင်းကျန်းကြရာ သခင်ယေရှုသည် အထိမ်း အကွပ်အောက်၌ ရှိသူမဟုတ်၊ ကွင်းလုံးကျွတ်သမ္မာတရားအပြည့်အစုံဖြစ်သည်ဟု နားရှင်းအောင်ရှင်းပြ ခြင်းဖြစ်သည်။ သက်တော်စဉ်သည် အောင်ပွဲနှင့် အတူရှိနေသည်။ ခမည်းတော်မှတပါးသားတော်ကိုမသိ ကြ ဟုဆိုသည့် ကျမ်းစကားသည် ခရစ်တော်၏ လျှို့ဝှက်နက်နဲချက်ဖြစ်သည်။ လူ့အမြင်အားဖြင့် ဇာတိနှင့် လူ့ဘဝပေါင်းစပ်ခြင်းကို သဘောမပေါက်နိုင်။ ဥပမာ အားဖြင့် သေခြင်းကိစ္စ၌ ဘုရားမသေနိုင်။ ယေရှုသခင်သည် ဘုရားဖြစ်သော်လည်း ယေရှုဖြစ်သော ကြောင့်သေသည်။ ဘုရားဇာတိတော်နှင့် လူ့ဇာတိဒွန်တွဲလျက်ရှိသည်။ သူ့ကိုယုံကြည်လက်ခံချစ်မြတ်နိုးမှ သာလျှင် ဘုရားသခင်ကသားတော်ကို သိရှိခြင်းအားနားလည်နို်င်ကြပေမည်။

“သားတော်နှင့် သားတော်က လင်းစေလိုသော သူမှတပါးအဘယ်သူမှ ခမည်းတော်ကို မသိကြ” ခမည်းတော်ဘုရားကိုလည်း ကန့်သတ်တိုင်းတာ၍မရပါ။ ဘုရားသခင်က သိခွင့်ပေးသော သူမှ သာလျှင်ဘုရားရှင်ကို သိရှိနိုင်သည်။ လူ့ဉာဏ်အစွမ်းအစဖြင့် ဘုရားရှင်ကိုမသိရှိနိုင်ပါ။ သားတော်ယေရှုက သိခွင့်ပေးသောသူသာလျှင် သိရှိနိုင်သည်။ “သင်တို့သည် င့ါကိုသိလျှင် င့ါခမည်းတော်ကို မသိဘဲမနေကြ” (ယော ၁၄:၇)

ကျမ်းပိုဒ်၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ ဤသမ္မာတရားသည် သာမန် လူသားများအတွက် မြင့်မားနက်နဲလွန်းသည်။ မှန်းကြည့်ရသကဲ့သို့ အရိပ်သာမြင်နိုင်သည်။ ဘုရားရှင်၏ အကြံအစည်တော်နှင့် လူ့ဇာတိခံယူခြင်း၏ နက်နဲမှုများကို အပြည့်အစုံနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိကြပါ။ သား တော်ကို မြင်သောသူသည် ခမည်းတော်ဘုရားကို မြင်သည်ဟုဆိုသောအခါ အရိပ်အမြွေက်ကိုသာ နားလည်သယောင်ရှိကြသည်။ နားလည်မှုမလွဲမှားစေရန် လာမည့်ကျမ်းပိုဒ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ လူ့ဘဝတွင် စိတ်ဆင်းရဲ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲဖြင့် လောကဓံဝန်ပိသူများ သခင်ယေရှုထံ လာကြပါ။ သခင်ယေရှုက အနားပေးမည်။ အစာကျွေမည်ဟု ဖိတ်ခေါ်နေပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် အဘဘုရားသခင်ကို ရွေချယ်သူ များသည် သခင်ဘုရားအား ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ရမည်။ ဂါလိလဲမြို့ကြီးသားများက ငြင်ပယ်ခဲ့ကြ သော်လည်း သခင်ယေရှု၏ ချစ်မေတ္တာသည် မပြယ်။ ကျေးဇူးတော်လည်း မမှိန်မလျော့။

ထိုအကြောင်းကို R.J.Mc Clain ကဤသိုလိုဆိုသည်။

ဣသရေလလူမျိုးသည် ဘုရားသခင်၏ အပြစ်စီရင်ခြင်းခံဖို့ရန်သာ ခေါင်းငိုက်စိုက်သွားနေ ကြသော်လည်း သခင်ဘုရားက နောက်ဆုံးချိန်တိုင်အောင်ကယ်တင်ခြင်းတံခါးဖွင့်လှစ်ပေးနေဆဲ အပြစ်စီ ရင်ဖို့သွားနေကြသော်လည်း သဘောထားကြီးစွာကျေးဇူးတောပြုနေဆဲ။၁၉

၁၁:၂၈ လာကြလော့။ လာကြလော့ဆိုသည်မှာ ယုံကြည်ကြပါ (တ ၁၆:၃၁)၊ လက်ခံကြပါ (ယော ၁:၁၂)၊ စားသုံးကြပါ (ယော ၆:၃၅)၊ သောက်သုံကြပါ (ယော ၇:၃၇)၊ ကြည့်ရှုကြပါ (ဟေရှာ ၄၅:၂၂) ဝန်ခံကြပါ (၁ယော ၄:၂)၊ နားထောင်ကြပါ (ယော ၅:၂၄)၊ တံခါးထဲသို့ဝင်ကြပါ (ယော ၁၀:၉)၊ တံခါးကို ဖွင့်ကြပါ (ဗျာ ၃:၂၀)၊ ဝတ်ရုံနားစေကို တို့ထိကြပါ (မ ၉:၂၀-၂၁)၊ ခရစ်တော်ပေးသော ထာဝရအ သက်ကို ရယူကြပါ (ရော ၆:၂၃) ဟုအနက်ရသည်။

ငါ့ထံသို့ ဟူသောစကားအရ ယုံကြည်ခြင်း၏ ဦးတည်ချက်သည် အသင်းတော်မဟုတ်။ ဘသာရေးနှင့် သာသနာ့ဘောင် တက်ခြင်းလည်းမဟုတ်။ အသက်ရှင်သော ခရစ်တော်ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုကိုပိုင်ဆိုင်သူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရရှိကြသည်။

ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသော သူအပေါင်းတို့သည် မိမိကိုယ်ကို အပြစ်ဝန်ပိသူများဟု ခံယူသူများ ဖြစ်၍ ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အဝဖြင့် ယေရှုထံသို့လာကြသည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူများမှာ ဦးစွာမိမိကိုယ် ကို အပြစ်ဝန်ပိသူများဟု သိရှိသူများဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုကို အမှန်တကယ်ယုံကြည်၍ ဘုရားသခင်ထံ နောင်တဖြင့် ရောက်ရှိသူများသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြသည်။

ငါသည်ချမ်းသာပေးအံ့။ ချမ်းသာ ပေးမည်ဟူသောစကားကို မှတ်ထားပါ။ အခမဲ့ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ အဖိုးအခပေးစရာမလို။ ကယ်တင်ခြင်း၊ ချမ်းသာဆိုသည်မှာ ကရာနီလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် ခရစ်တော်ဘုရားပေးအပ်ခဲ့သော အဖိုးအခ၏ ရလာဒ်ဖြစ်သည်။ အဓိကသိရှိရန်အချက်မှာ ပေးဆပ်ရမည့် အပြစ်အဖိုးအခကို သခင်ယေရှုကပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် နောက်တခါ ကိုယ်တိုင်ပေးဆပ်စရာမလို တော့ပါ။

၁၁:၂၉ အပိုဒ်ငယ် ၂၉၊ ၃ဝတွင် ကယ်တင်ခြင်းမှ အမှုတော်သို့ ဘာသာရပ်ခေါင်းစဉ်ပြောင်း ထားသည်။

င့ါထမ်းပိုးကို ထမ်းလော့။ သခင်ဘုရား၏ အလိုတော်ကို ဝန်ခံ၍ ဘဝအသက်တာ တခုလုံး သခင်ဘုရား၏ ကွပ်ကဲမှုခံယူခြင်း (ရော ၁၂:၁-၂)ဖြစ်သည်။

င့ါထံ၌ နည်းခံကြလော့။ ဘဝစာမျက်နှာတိုင်းမှာ သခင်ဘုရား၏ ဦးဆောင်မှုခံယူလျှင် ဘဝလမ်းခရီးတလျှောက်တွင် ကိုယ်တော်ဘုရားက ပဲ့ပြင်သွန်သင်ပါမည်။

ငါသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိမ့်ချသော စိတ်သဘောရှိ၏ မာနခက်ထန်သော ဖာရိရှဲများ၏ စိတ် နေသဘောထားနှင့် ယှဉ်လျှင်နေ့နှင့် ညပမာဖြစ်သည်။ အရှင်သခင်သည် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့၍ စိတ်နှိမ့်ချ သည်။ သခင့် ထမ်းပိုးကို ထမ်းသူများသည် အနိမ့်ဆုံးနေရာသို့နှိမ့်ချသူများဖြစ်ရမည်။

သင်တို့စိတ်နှလုံးသည် သက်သာခြင်းကိုရလိမ့်မည်။ အသိတရားအောက်ကျခြင်းမဟုတ်။ လူရှေ့ဘုရားရှေ့တွင် စိတ်နှလုံးအား ခြေသုပ်ပုဆိုး၊ မြွေဆွယ်ကျိုးသို့ နှိမ့်ချခြင်း၊ သက်သာငြိမ်းအေးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ဆောင်များသည် စိတ်နှလုံးသက်သာစေဖို့ အနိမ့်ဆုံးနေရာသို့ ချထားရသည်။ ထိုသို့ ချထားခြင်းဖြင့် တပါးသူက ထပ်မံ၍ ခိုင်းစရာကြုံတော့မည် မဟုတ်။

၁၁:၃ဝ င့ါထမ်းပိုးသည် ထမ်းလွယ်၏ ဝန်လည်းပေါ့၏။ ဖာရိရှဲများနှင့် တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင် သည်။ သခင်ယေရှုက ဖာရိရှဲများကို သင်တို့သည် အလွန်လေး၍ ထမ်းခဲ့သော ဝန်တို့ကို ပြင်ဆင်ပြီး သတ ပါးး ပုခုံးပေါ်တွင် တင်တတ်ကြ၏ (မ ၂၃:၄) ဟုဆုံးမထားသည် သခင်ယေရှု၏ ဝန်သည် ထမ်းလွယ်သည်။ ပွန်းပဲ့အနာ တရရခြင်းလည်းမရှိ။ ကျမ်းစာဆရာကြီးတယောက်ကမူ ထိုစကားသည် သခင်ယေရှုလက် သမားလုပ်နေစဉ် င့ါထမ်းပိုးသည် အစဉ်သင့်၏ ဟူသော ဆိုင်းဘုတ်ကြော်ငြာမှ ယူလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆို သည်။

ကိုယ်တော်၏ ဝန်သည်ပေါ့၏။ ပြဿနာမရှိ၊ စုံစမ်းခြင်းမတွေ့ရ၊ စိတ်ပူပန်ဆင်းရဲစရာမရှိဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ကိုယ်တယောက်တည်းထမ်းရသည် မဟုတ်။ ကိုယ်တော်ဘုရားက ထမ်းပိုးတဖက်မှ ဝင် ထမ်းကူသည်။ လိုအပ်သော အရာများစီစဉ်ဖြည့် ဆည်းပေးသည်။ အချည်အနှောင်မရှိ။လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှား ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ j.H.Jowett က အောက်ပါအတိုင်းဆက်ရှင်းပြသည်။

ယုံကြည်သူများ၏ မှားတတ်သော အဓိကအချက်မှာ တယောက်တည်း ဝန်ထမ်းခြင်းဖြစ် သည်။ ဘုရားသခင်က ဘယ်သောအခါမှ တယောက်တည်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို မထမ်းခိုင်းပါ။ သခင် ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဝင်ရောက်ထမ်းကူပေးပါသည်။ ဝန်ထုပ်ကို မျှစေချင်သည်။ ခရစ်ယာန်အသက်တာ ငြိမ်သာခြင်းနှင့် အောင်မြင်ခြင်း၏ လျှို့ဝှက်ချက်မှာ မိမိဟူသော အတ္တကို ဖယ်ရှား၍ သခင်ဘုရား၏ ထမ်းပိုးကို ဝင်ထမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။