ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၁၂

စပျစ်ဥယျာဉ်စောင့်များဥပမာ
(မ၊ ၂၁:၃၃-၄၆။ လု၊ ၂၀:၉-၁၉)
1ထိုအခါ ဥပမာအားဖြင့် မိန့်တော်မူသည်ကား၊ လူတစ်ဦးသည် စပျစ်ဥယျာဉ်ကို စိုက်ပျိုး၍၊ စောင်ရန်းကို လုပ်ပြီးမှ စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းကို တူးလေ၏။ မှီခိုရာ လင့်စင်ကိုလည်း ဆောက်လေ၏။ လုပ်ဆောင်သောသူတို့အား ဥယျာဉ်ကိုငှား၍၊ အခြားသောပြည်သို့ သွားလေ၏။-ဟေရှာ၊ ၅:၁-၂။ 2ကာလအချိန်တန်လျှင်၊ လုပ်ဆောင်သောသူတို့ လက်မှ စပျစ်သီးကိုခံစေခြင်းငှာ သူတို့ရှိရာသို့ ငယ်သားကို စေလွှတ်လေ၏။- 3ထိုသူတို့သည် ငယ်သားကိုဖမ်းဆီး၍ ရိုက်ပြီးမှ လက်ချည်း လွှတ်လိုက်ကြ၏။- 4နောက်တစ်ဖန် အခြားသော ငယ်သားကို သူတို့ရှိရာသို့ စေလွှတ်ပြန်လျှင်၊ ဥယျာဉ်စောင့်တို့သည် ခဲနှင့်ပစ်သဖြင့်၊ သူ၏ခေါင်းကိုမှန်၍ အရှက်ခွဲပြီးမှ လွှတ်လိုက်ကြ၏။- 5အခြားသောငယ်သားကို စေလွှတ်ပြန်လျှင်၊ သူ့ကိုသတ်ကြ၏။ အခြားသောငယ်သားများတို့တွင် အချို့တို့ကို ရိုက်ကြ၏။ အချို့တို့ကို သတ်ကြ၏။- 6ထိုကြောင့် ဥယျာဉ်ရှင်သည် မိမိ၌ချစ်သားတစ်ယောက်တည်း ရှိသေးသည်ဖြစ်၍၊ ထိုသူတို့သည် ငါ့သားကို အားနာကြလိမ့်မည်ဟု ဆို၍ မိမိသားကို နောက်ဆုံး၌ စေလွှတ်လေ၏။- 7ဥယျာဉ်စောင့်တို့ကလည်း၊ ဤသူသည် အမွေခံဖြစ်၏။ လာကြ၊ သူ့ကိုသတ်ကြကုန်အံ့။ ထိုသို့ သူ၏ အမွေဥစ္စာကို ငါတို့ရကြလိမ့်မည်ဟု အချင်းချင်းတိုင်ပင်၍၊- 8ဥယျာဉ်ရှင်၏သားကို ဖမ်းယူပြီးမှ သတ်၍ ဥယျာဉ်ပြင်သို့ ထုတ်ပစ်ကြ၏။- 9သို့ဖြစ်လျှင်၊ ဥယျာဉ်ရှင်သည် အဘယ်သို့ပြုမည်နည်း၊ သူသည်လာ၍ ဥယျာဉ်စောင့်တို့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းပြီးမှ ထိုဥယျာဉ်ကို အခြားသောသူတို့အား ပေးလိမ့်မည်။- 10တိုက်ကို တည်လုပ်သောသူများ ပယ်ထားသောကျောက်သည် နောက်တစ်ဖန် တိုက်ထောင့် အထွဋ်ဖျားသို့ ရောက်ပြန်၏။ ထိုအမှုသည် ထာဝရဘုရား ပြုတော်မူသောအမှု ဖြစ်၏။-ဆာ၊ ၁၁၈:၂၂-၂၃။ 11ငါတို့မျက်မှောက်၌လည်း၊ အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်၏ ဟူသောစကားကို ကျမ်းစာ၌ သင်တို့သည် မဖတ်ဖူးသလောဟု မိန့်တော်မူ၏။- 12ထိုသူတို့သည် မိမိတို့ကိုရည်ဆောင်၍ ထိုဥပမာစကားကို ဟောပြောတော်မူသည်ကို သိသောကြောင့်၊ ကိုယ်တော်ကို ဖမ်းဆီးခြင်းငှာ ရှာကြံကြ၏။ သို့သော်လည်း စုဝေးသောသူတို့ကို ကြောက်သောကြောင့် အထံတော်မှ ထွက်သွားကြ၏။
အခွန်ဆက်ခြင်း
(မ၊ ၂၂:၁၅-၂၂။ လု၊ ၂၀:၂၀-၂၆)
13တစ်ဖန် စကားတော်ကို ချောင်းမြောင်း၍ အပြစ်ပြုခွင့်ကိုရခြင်းငှာ ဖာရိရှဲတို့နှင့် ဟေရုဒ်တပည့်အချို့တို့ကို အထံတော်သို့ စေလွှတ်ကြ၏။- 14ထိုသူတို့သည် ချဥ်းကပ်၍၊ အရှင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် သစ္စာရှိပါ၏။ အဘယ်သူကိုမျှ မကြောက်၊ လူမျက်နှာကိုမထောက်ဘဲ ဘုရားသခင်၏တရားလမ်းကို ဟုတ်မှန်စွာပြတော်မူသည်ကို အကျွန်ုပ်တို့ သိကြပါ၏။ ကဲသာဘုရင်အား အခွန်ဆက်အပ်သလော၊ မဆက်အပ်သလော။- 15အကျွန်ုပ်တို့သည် ဆက်ရမည်လော၊ မဆက်ရမည်လောဟု မေးလျှောက်ကြ၏။ ကိုယ်တော်သည် ထိုသူတို့၏လျှို့ဝှက်ခြင်းကို သိတော်မူလျှင်၊ သင်တို့သည် ငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့် စုံစမ်းနှောင့်ယှက် ကြသနည်း။ ဒေနာရိတစ်ပြားကို ငါကြည့်ဖို့ ယူခဲ့ကြဟု မိန့်တော်မူ၍၊- 16သူတို့သည် ယူခဲ့ကြ၏။ ဤပုံ၊ ဤလိပ်စာကား အဘယ်သူ၏ပုံ၊ အဘယ်သူ၏လိပ်စာ ဖြစ်သနည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊ ကဲသာဘုရင်၏ပုံ၊ လိပ်စာဖြစ်ပါသည်ဟု လျှောက်ကြသော်၊- 17ယေရှုကလည်း၊ ကဲသာဘုရင်၏ဥစ္စာကို ကဲသာဘုရင်အား ဆက်ပေးကြလော့။ ဘုရားသခင်၏ဥစ္စာကိုကား၊ ဘုရားသခင်အား ဆက်ပေးကြလော့ဟု မိန့်တော်မူသည်ကို သူတို့သည် အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏။
သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်း
(မ၊ ၂၂:၂၃-၃၃။ လု၊ ၂၀:၂၇-၄၀)
18ထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိဟူ၍ အယူရှိသော ဇဒ္ဒုကဲတို့သည်လည်း အထံတော်သို့ ချည်းကပ်၍၊-တ၊ ၂၃:၈။ 19အရှင်ဘုရား၊ လူမည်သည်ကား သားမရှိဘဲ သေသွား၍ မယားကျန်ရစ်လျှင်၊ သူ့ညီသည် ထိုမိန်းမကို သိမ်းယူ၍ အစ်ကိုအမျိုးမပြတ် ဆက်နွယ်စေဟု အကျွန်ုပ်တို့အား မောရှေစီရင်ရေးထားပါပြီ။-တရား၊ ၂၅:၅။ 20ညီအစ်ကိုခုနစ်ယောက် ရှိပါ၏။ အစ်ကိုအကြီးသည် မိန်းမနှင့်စုံဖက်၍ သားမရှိဘဲသေလျှင်၊- 21သူ၏မယားကို သူ့ညီအကြီးသိမ်းယူ၍ သားမရှိဘဲ သေပြန်လေ၏။- 22ထိုအတူ တတိယသူမှစ၍ တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက် ခုနစ်ယောက်သော ညီအစ်ကိုတို့သည် ထိုမိန်းမကိုသိမ်းယူ၍ သားကို မကျန်ရစ်စေကြ။ နောက်ဆုံး၌ မိန်းမသည်လည်း သေလေ၏။- 23သို့ဖြစ်၍ ထမြောက်ရာကာလ၌ သူတို့သည် ထမြောက်ကြသောအခါ ထိုမိန်းမသည် အဘယ်သူ၏ မယားဖြစ်ပါမည်နည်း။ ထိုသူခုနစ်ယောက်တို့သည် ထိုမိန်းမနှင့် စုံဖက်ခြင်းကို ပြုကြပြီဟု မေးလျှောက်ကြ၏။- 24ယေရှုကလည်း၊ သင်တို့သည်ကျမ်းစာကို နားမလည်၊ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ကို မသိသောကြောင့် မှားသောအယူကို ယူကြ၏။- 25သေခြင်းမှ ထမြောက်ကြသောအခါ စုံဖက်ခြင်းကိုမပြု၊ ထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကို မပြု၊ ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ၏။- 26ထိုမှတစ်ပါး သေလွန်သောသူတို့သည် ထမြောက်ခြင်းအရာမှာ၊ ဘုရားသခင်က ငါသည် အာဗြဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇာက်၏ဘုရား၊ ယာကုပ်၏ဘုရား ဖြစ်သည်ဟု မောရှေအား မိန့်တော်မူကြောင်းကို မောရှေ၏ကျမ်း၊ ချုံခဏ်း၌ သင်တို့သည် မဖတ်ဖူးသလော။-ထွ၊ ၃:၆။ 27ဘုရားသခင်သည် သေနေသောသူတို့၏ဘုရား မဟုတ်၊ အသက်ရှင်သောသူတို့၏ဘုရား ဖြစ်တော်မူ၏။ ထိုကြောင့် သင်တို့သည် အလွန်မှားကြသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ကြီးမြတ်သောပညတ်တော်
(မ၊ ၂၂:၃၄-၄၀။ လု၊ ၁၀:၂၅-၂၈)
28ထိုသို့ ဆွေးနွေးငြင်းခုံကြသည်ကို ကျမ်းပြုဆရာတစ်ယောက်သည် ကြား၍၊ ကိုယ်တော်သည် လျောက်ပတ်စွာ ပြန်ပြောတော်မူသည်ကို သိမြင်လျှင် အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍၊ ပညတ်တကာတို့တွင် အဘယ်မည်သောပညတ်သည် သာ၍မြတ်သနည်းဟု မေးလျှောက်သော်၊-လု၊ ၁၀:၂၅-၂၈။ 29ယေရှုက၊ ပညတ်တကာတို့တွင် အမြတ်ဆုံးသောပညတ် ဟူမူကား၊ အိုဣသရေလအမျိုး၊ နားထောင်လော့။ ငါတို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် တစ်ဆူတည်းသောထာဝရဘုရား ဖြစ်တော်မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည် တစ်ပါးတည်းဖြစ်တော်မူ၏။-တရား၊ ၆:၄-၅။ 30သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို စိတ်၊ နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ ဉာဏ်ရှိသမျှ၊ အစွမ်းသတ္တိရှိသမျှနှင့် ချစ်လော့။ ဤပညတ်သည် ပထမပညတ်ဖြစ်၏။- 31ထိုမှတစ်ပါး ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူကို ကိုယ်နှင့်အမျှချစ်လော့ ဟူသော ဒုတိယပညတ်သည် ပထမပညတ်နှင့် သဘောတူ၏။ ဤပညတ်တို့ထက် သာ၍ကြီးမြတ်သော ပညတ်မရှိဟု ပြန်၍မိန့်တော်မူ၏။-ဝတ်၊ ၁၉:၁၈။ 32ကျမ်းပြုဆရာကလည်း၊ အရှင်ဘုရား၊ အကယ်စင်စစ် ကိုယ်တော်သည် လျောက်ပတ်စွာ မိန့်တော်မူပြီ။ ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်း ရှိတော်မူ၏။-တရား၊ ၄:၃၅။ 33ထိုဘုရားသခင်မှတစ်ပါး အခြားသောဘုရားသခင် မရှိ။ ထိုဘုရားသခင်ကို စိတ်၊ နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ ဉာဏ်ရှိသမျှ၊ အစွမ်းသတ္တိရှိသမျှနှင့် ချစ်ခြင်း၊ ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သော သူကိုလည်း၊ ကိုယ်နှင့်အမျှ ချစ်ခြင်းအကျင့်သည် မီးရှို့သောယဇ်ကောင်မှစ၍ ယဇ်အမျိုးမျိုးတို့ကို ပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက် သာ၍ မြတ်ပါသည်ဟု လျှောက်လေ၏။-ဟော၊ ၆:၆။ 34ထိုသို့ ပညာသတိနှင့် ပြန်လျှောက်သည်ကို ယေရှုသည်သိမြင်လျှင်၊ သင်သည်ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်နှင့်မဝေးဟု မိန့်တော်မူ၏။ နောက်တစ်ဖန် အဘယ်သူမျှ မမေးမလျှောက်ဝံ့ကြ။
ဒါဝိဒ်၏သား
(မ၊၂၂:၄၁-၄၆။ လု၊၂၀:၄၁-၄၄)
35ထိုအခါယေရှုသည် ဗိမာန်တော်၌ ဆုံးမဩဝါဒ ပေးတော်မူစဉ်တွင်၊ ခရစ်တော်သည် ဒါဝိဒ်၏သားဖြစ်သည်ဟု ကျမ်းပြုဆရာတို့သည် အဘယ်ကြောင့် ဆိုကြသနည်း။- 36ဒါဝိဒ်၏စကားမှာ၊ ထာဝရဘုရားက၊ သင်၏ ရန်သူတို့ကို သင်၏ခြေတင်ရာ ငါမချမထားမီတိုင်အောင် ငါ့လက်ယာဘက်၌ ထိုင်နေလော့ဟု ငါ၏သခင်အား မိန့်တော်မူသည်ဟု သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဒါဝိဒ်ဆိုသတည်း။-ဆာ၊ ၁၁၀:၁။ 37ထိုသို့ ဒါဝိဒ်သည် ခရစ်တော်ကို သခင်ဟူ၍ ခေါ်လျှင် အဘယ်သို့ သူ၏သားဖြစ်သနည်းဟု မေးတော်မူ၏။ လူများအပေါင်းတို့သည် အားရဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့် စကားတော်ကို နားထောင်ကြ၏။
ကျမ်းပြုဆရာတို့ကိုရှောင်ရန်
(မ၊၂၃:၁-၃၆။ လု၊၂၀:၄၅-၄၇)
38ထိုသို့ ဆုံးမဩဝါဒပေးစဉ်တွင် တစ်ဖန် မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့ကို ရှောင်ကြလော့။ သူတို့သည် ရှည်သောအင်္ကျီကိုဝတ်လျက် လည်ခြင်းငှာ အလိုရှိကြ၏။ ဈေး၌ ရိုသေစွာ နှုတ်ဆက်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊- 39ပွဲသဘင်၊ တရားဇရပ်တို့၌ မြင့်မြတ်သော နေရာထိုင်ရာကိုလည်းကောင်း နှစ်သက်ကြ၏။- 40သူတို့သည် မုဆိုးမအိမ်ကို လုယူသိမ်းစား၍ အပြစ်မပေါ်စေခြင်းငှာ ရှည်စွာသော ပတ္ထနာစကားကို ရွတ်တတ်ကြ၏။ သူတို့သည် သာ၍ကြီးစွာသောဒဏ်ကို ခံရကြမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
မုဆိုးမ၏အလှူငွေ
(လု၊၂၁:၁-၄)
41ထိုနောက်ယေရှုသည် ဘဏ္ဍာတိုက်ရှေ့မှာ ထိုင်တော်မူစဉ်တွင်၊ လူများတို့သည် ကြေးငွေကို ဘဏ္ဍာတိုက်ထဲသို့ သွင်းချသည်ကို ကြည့်ရှုတော်မူ၏။ ငွေရတတ်သောသူအများတို့သည် များစွာသွင်းချကြ၏။- 42ဆင်းရဲသော မုဆိုးမတစ်ယောက်သည် လာ၍ တစ်ပဲလောက်တန်သော ကြေးနီဒင်္ဂါးနှစ်ပြားကို သွင်းချ၏။- 43ကိုယ်တော်သည် တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ဘဏ္ဍာတိုက်ထဲသို့ သွင်းချသောသူ အပေါင်းတို့ထက် ထိုဆင်းရဲသားမုဆိုးမသည် သာ၍ သွင်းချခဲ့ပြီ။- 44အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် မိမိတို့ကြွယ်ဝသော စည်းစိမ်ထဲကနုတ်၍ သွင်းချကြ၏။ ထိုမိန်းမမူကား အလွန်ဆင်းရဲလျက်ပင်၊ မိမိအသက် မွေးစရာဥစ္စာရှိသမျှကို သွင်းချလေပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၁၂ (အနက်ဖွင့်)

(စ) ဆိုးညစ်သော စပျစ်ဥယျာဉ်မှူးပုံဥပမာ (၁၂:၁-၁၂)

၁၂:၁ သခငျယရှေု၏ ယုဒခေါငျးဆောငျမြားအဖွစေကားမပေးခွငျးသညျ အညံ့ခံခွငျးမဟုတျ ပါ။ ဘုရားသခငျ၏ သားတောျကို ငွငျးပယျကွသညျ့ အကွောငျး ပုံဥပမာဖွငျ့ ထောကျပွထားသညျ။ စပစြျခွံ ပိုငျရှငျမှာ ကိုယျတောျဘုရား ကိုယျတိုငျဖွစျသညျ။ မြှောျစငျမှာ တပါးအမြိုးသားနှငျ့ ဣသရလေလူမြိုးအား သှေးခှဲစညျးခွားသော မောရှေ၏ ပညတျတရားဖွစျသညျ။ စပစြျဥယြာဉျမှူးမြားမှာ ဖာရိရှဲမြား ကမြျးတတျ ပုဂိဂုလျမြားနှငျ့ ဘာသာရေးခေါငျးဆောငျမြားဖွစျသညျ။

၁၂:၂-၅ ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျိုးအား ချစ်မြတ်နိုးသောကြောင့် စင်ကြယ်ကြစေ ရန်အစေခံများ ပရောဖက်များကို ထပ်မံစေလွှတ်သည်။ သို့သော် ပရောဖက်အချို့ကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်၍ သတ်ဖြတ်ကြသည်။

၁၂:၆-၈ မတတ်သာသည်အဆုံးမှာ သားတော် ကိုစေလွှတ်သည်။ ရိုသေကြည်ညိုကြစေဖို့ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထင်သည့် အတိုင်းမဟုတ်။ ငြင်းပယ်ကြသည့်အပြင် ရန်လိုအသက်ရှာကြသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်မည့်အကြောင်းကို ကိုယ်တော်ဘုရားသိနေသည်။

၁၂:၉ ထိုလူဆိုးများကို ဘုရားရှင် ဘာလုပ်မည်နည်း။ အားလုံးဖျက်ဆီးပစ်မည်။ ပေးထား သည့်အခွင့်အရေးကိုလည်း အခြားသူများသို့ လက်လွှဲမည်။ ဤနေရာတွင် အခြားသူများဆိုသည်မှာ တပါး အမျိုးသားများကိုဆိုလိုသည်။ သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာ နောင်တရလာမည့် ဣသရေလအမျိုးဖြစ် နိုင်သည်။

၁၂:၁၀-၁၁ ဤအကြောင်းအရာများကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ကြိုတင်ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။ (ဆာ ၁၁၈:၂၂-၂၃)တွင်ယုဒခေါင်းဆောင်များကမေရှိယသခင်ကို ငြင်းပယ်သည့်အကြောင်းကို အဆောက် အဦးဆောက်လုပ်ပုံဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ ထိုကျောက်မြစ်အား ထာစရာနေရာမရှိ။ သို့သော် အသေခံတော် မူပြီးနောက် ရှင်ပြန်ထမြောက်သောအခါ ဘုရားရှင်က ချီးမြောက်နေရာပေးထားသည်။ ဘုရားသခင်၏ အဆောက်အဦး၌ အထွဋ်အထိပ်ကျောက်မြစ်အဖြစ်တင်ထားသည်။

၁၂:၁၂ ယုဒခေါင်းဆောင်များက သခင်ယေရှု၏ စကားည် သူတို့ကို စောင်းပြောမှန်းသိသွား ကြသည်။ (ဆာ ၁၁၈) ကျမ်းချက်သည် မေရှိယ သခင်ကို ရည်ညွှန်းကြောင်း သဘောပေါက်သွားကြသည်။ ထိုကျောက်မြစ်ကို သခင်ယေရှုက မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ညွှန်းသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားအား ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်ရန် လက်ယားနေကြပြီ။ သို့သော် အချိန်နာရီ မကျသေး။ ဇာတာခွင်မကျ သေး။ လူထုပရိသတ်ကြီးက ယေရှုဘက်မှာရှိနေကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက နေနှင့်ဦးပေါ့ဟု ကြိမ်းမောင်းကာလွှတ်ထားသည်။

(ဆ) ကဲသာဘုရင်ကို ဆက်သမည်လား၊ ဘုရားသခင်ကို ဆက်သမည်လော့ (၁၂:၁၃-၁၇)

ခန်း ၁၂သည် သခင်ဘုရားက ဖာရိရှဲများ၊ ဟေရုဒ်ဝါဒီများ၊ ဇဒ္ဒုကဲများကို တိုက်ခိုက်သည့် အခန်းဖြစ်သည်။ (အငယ် ၅၊ ၁၀၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၅၊ ၃ရ ကိုကြည့်ပါ)။

၁၂:၁၃-၁၄ ဖာရိရှဲများနှင့် ဟေရုဒ်ဝါဒီများသည် အလိုတူ အလိုပါများဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရား အား မုန်းတီးရန်ရှာသူများအဖြစ် မဟာမိတ်ပြုကြသည်။ စွဲချက်တင်နိုင်ရန် သခင်ဘုရား၏ စကားအကျအန လိုက်ကောက်သည်။ ထောင်ချောက်ဆင်ကြသည်။ သို့ကြောင့် ယခုတဖန် ရောမအင်ပါယာအတွက် အခွန် ဆက်သမည့် အကြောင်းဖြင့် ကျော့ကွင်းထောင်ကြပြန်သည်။

တပါးအမျိုးသားများအုပ်စိုးမှုအောက်တွင် စံပျော်သော ယုဒလူမျိုးမရှိပါ။ ဖာရိရှဲများက ရောဂါဝေဒနာသဖွယ်ခံပြင်းကြသည်။ အကယ်၍ ကဲသာဘုရင်အား ယေရှုက အခါန်တော်ဆက်သခိုင်းလျှင် ယုဒလူမျိုးထုက ရှုတ်ချကြမည်။ မပေးနှင့် ဟုတားမြစ်လျှင် ရောမအစိုးရ အာဏာကို ဖီဆန်သူအဖြစ် တိုင် တန်းကြမည်။

၁၂:၁၅-၁၆ ယေရှုက ဒေနာရိဒင်္ဂါးပြားလှမ်းတောင်းလိုက်သည်။ (ယေရှုတွင် ပိုက်ဆ့မဆောင် ထားမှန်သိသာသည်) ။ ထိုဒင်္ဂါးပြားပေါ်တွင် ကဲသာဘုရင်၏ ပုံသွန်းလောင်းထားသည်။ ထိုသို့ သွန်းလောင်း ခြင်းမှာ ယုဒလူမျိုးများသည် ရောမအစိုးရလက်အောက်၌ လက္ခဏာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့ဖြစ်ရ သနည်း။ မယုံကြည်မှု၊ အပြစ်ဒုစရိုက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒင်္ဂါးပြားပေါ်တွင် တပါးအမျိုးသား၏ ရုပ်ပုံတွေ့နေ ရပြီ။ မိမိတို့ ဘဝမှန်ကို သဘောပေါက်ကြပြီ။

၁၂:၁ရ ကိုယ်တော်ဘုရားက “ကဲသာဧရာဇ်မင်းပုံပါလျှင် ကဲသာမင်းပိုင်သည်။ ပိုင်ရှင်ကိုပေး ကြပါ။ ဘုရားရှင်ပုံပါလျှင် ဘုရားသခင်ကိုဆက်သကြပါ”ဟုဆိုသည်။ ထိုသူများသည် ပထမအကြိမ်ဆုံးရှုံး ခဲ့ခြင်းမဟုတ်။ ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်သည်။ နီးရာဓါးရောမအစိုးရကို ကြောက်၍ အခွန်အခပေးဆပ်ရသော် လည်း စိတ်နှလုံးတွင်မူ ဘုရားရှင်ကို မမေ့နိုင်ကြ။ ဒင်္ဂါးပြားပေါ်တွင် ကဲသာပုံပါရှိ၍ သာကဲသာဘုရင် အတွက်ပေးရသည်။ လူသည် ဘုရားသခင်၏ ပုသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်သည် (က ၁:၂၆-၂၇)။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က စိုးမိုးနေသည်။

ယုံကြည်သူများသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အုပ်စိုးမှုကိုနာခံရသည်။ ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်ခြင်းမပြု ရ။ အခွန်အခဆက်သရသည်။ အုပ်စိုးသူမင်းများအတွက် ဆုတောင်းပေရသည်။ အကယ်၍ ငြင်းဆန်လျှင် အုပ်စိုးသူမင်းထက်ကြီးမြင့်သော ခရစ်တော်ကိုလည်း မကြည်ညိုရာရောက်သည်။ ငြင်းဆန်ခြင်း၏ အပြစ် ဒဏ်ခံရမည်။ ဘုရားရှင်၏ စီရင်ခြင်းခံရမည်။ ခရစ်ယာန်မှန်လျှင် လောကသားများ နမူနာ ယူဖွယ် ရာခရစ် တော်၏ သက်သေခံကောင်းဖြစ်ရသည်။

(ဇ) ဇဒ္ဒုကဲများနှင့် ထမြောက်ခြင်းပြဿနာ (၁၂:၁၈-၂၇)

၁၂:၁၈ ထိုခေတ်ကာလတွင် ဇဒ္ဒုကဲများသည် လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်တတ်သူ၊ ဆင်ခြင် တတ်သူများဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ပြန်လည်ထမြောက်ခြင်းကို လက်မခံနိုင်ကြ။ သို့ကြောင့် သခင်ယေရှု ထံရောက်လာကြသည်။ ယုတ္တိယုတ္တာမကျသော ပုံပြင်ဒဏ္ဏာရီဖြင့်စကားစစ်ထိုးကြသည်။

၁၂:၁၉ ဣသရေလမုဆိုးမများနှင့် ပတ်သက်၍ မောရှေစီရင်ထုံးကို ထောက်ပြကြသည်။ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားသည် သားသမီးမရခင် သေဆုံးသွားလျှင် သူ့မျိုးရိုးဂုဏ် ထိန်းသိမ်းအမွေဆက်ခံ နိုင်ရန် သေသူ၏ ညီကမုဆိုးမအား သိမ်းပိုက်ရသည် (တရား ၂၅:၅-၁၀)

၁၂:၂၀-၂၃ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ထူးဆန်းထွေလာ စိတ်ကူယဉ်ပုံပမာပြထားသည်။ မိန်မတဦး သည် တယောက်ပြီးတယောက်သေဆုံးသွားသော ညီအစ်ကို (၇)ယောက်နှင် လက်ထပ်ဖြစ်သည်။ (၇)ယောက်စလုံးသေဆုံးကုန်သည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာကာလတွင် မည်သူ၏ အိမ်သူသက်ထားဖြစ်မည် နည်းဟု ပဟေဋိဆန်ဆန်မေးခွန်းထုတ်ကြသည်။

၁၂:၂၄ ထိုသို့သော မေးခွန်းကြောင့် ဇဒ္ဒုကဲများသည် သူတို့ကို သူတို့ ဟုတ်လှပြီဟု ထင်မှတ်ကြသည်။ ယေရှု၏ အဖြေစကားကို စောင့်နေကြသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ အဖြေ စကားကို စောင့်နေကြသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ အဖြေစကား သင်တို့သည် ကျမ်းစာကိုလည်း နားမလည်၊ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးကိုလည်း မသိရှိကြပါသလားဟူ၍ ဖြစ်သည်။

၁၂:၂၅ ပထမဦးဆုံး မသိနားမလည်သည့်အချက်မှာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် စုံမက်ထိမ်မြား ခြင်းမရှိသည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် ယုံကြည်သူများအချင်းချင်း ဖက်လှဲတကင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိကြပါမည်။ သို့သော် ယောကျာ်း၊ မိန်းမဟူ၍ မရှိတော့ပါ။ နောက်တဖန် ထိမ်းမြားလက်ထပ် ခြင်းလည်း မရှိတော့ပါ။ ကောင်းကင်ရှိကောင်းကင်တမန်များကဲ့သို့ဖြစ်မည်။

၁၂:၂၆-၂ရ ထို့နောက်ယေရှုက ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို တလေးတစားရှိကြသည့် ဇဒ္ဒုကဲများထံ မီးလောင်နေသောခြုံပုတ်မှ မောရှေအား စကားပြောပုံကို ထောက်ပြသည် (ထွက် ၃:၆)။ ဘုရားရှင်က “ငါသည် အာဗြဟံ၏ ဘုရား၊ ဣဇက်၏ ဘုရား၊ ယာကုပ်၏ ဘုရား”ဖြစ်တော်မူ ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ဆိုလို သည်မှာ ဘုရားသခင်သည် အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားဖြစ်ကြောင်း၊ သေနိုင်သောဘုရားမဟုတ် ကြောင်းရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။

မည်သို့ပါနည်း။ ဘုရားရှင်နှင့် မောရှေတွေ့ဆုံသောအခါ အာဗြဟံ၊ ဣဇက်နှင့် ယာကုပ်တို့ သည် သေလွန်ကြပြီမဟုတ်လား။ မှန်ပါသည်။ သူတို့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်များသည် ဟေဗြုန်အရပ်ရှိ မာကပေလ အုတ်ဂူတွင် သဂြိုလ်ခဲ့ကြပြီ။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ဘုရားသခင်သည် အသက်ရှင်သောသူများ၏ ဘုရားသို့ဖြစ်နိုင် မည်နည်း။ အောက်တွင် ရှင်းပြထားသည်။

၁။ ဘုရားသခင်က ဘိုးဘေးများထံ မြေနှင့် မေရှိယ သခင်အားဖြင့် ကတိတော်ပြုခဲ့သည်။

၂။ ပေးထားသော ကတိတော်သည် ထိုဘိုးဘေးများ လက်ထက်တွင် မပြည့်စုံသေး။

၃။ မီးလောင်နေသောခြုံပုတ်ထဲမှ ဘုရားရှင်က မောရှေအား စကားပြောချိန်တွင် ဘိုးဘေး များ၏ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်သည် သင်္ချိုင်းဂူထဲသို့ ရောက်နေကြပြီ။

၄။ ထိုအချိန်ထိ ယေရှုကိုယ်တိုင်က အသက်ရှင်သူများ၏ ဘုရားဟု သူ့ကိုသူ ကြေငြာသည်။

၅။ အဗြဟံ၊ ဣဇက်နှင့် ယာကုပ်သို့ပြုထားသော ကတိတော်ကို ဘုရားရှင်က ပြည့်စုံစေမည်။

၆။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ အဓိက ကြန်အင်လက္ခဏာဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက ဇဒ္ဒုကဲများအား သင်တို့သည် အလွန်မှားကြသည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

(ဈ) မဟာစေစားချက် (၁၂:၂၈-၃၄)

၁၂:၂၈ ဇဒ်ဒုကဲမြား၏ မာယာပရိယာယျမေးခှနျးကို သခငျယရှေုက အခကြျကကြြ ပွနျလညျ ဖွကွေားသညျကို သဘောကသြောကွောငျ့ ပွနျလညျဖွကွေားသညျကို သဘောကသြောကွောငျ့ ကမြျး တတျပုဂိဂုလျတဦးသညျ ကိုယျတောျဘုရားအား ကွညျညိုလေးစားသောစိတျဖွငျ့ ပညတျတကာတို့တှငျ အဘယျမညျသော ပညတျသညျ သာ၍ မွတျသနညျး ဟုမေးသညျ။ အခွခေံကသြော မေးခှနျးလညျးဖွစျ သညျ။ လူတိုငျးနှငျ့ လညျးသကျဆိုငျသညျ။ မေးအပျသောမေးခှနျးဖွစျသညျ။

၁၂:၂၉ သခင်ယေရှုခရစ်တော်က ယုဒများ လက်စွဲကျမ်းကို ကိုးကား၍ “အိုဣသရေလအ မျိုးနားထောင်လော့၊ ငါတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် တဆူတည်းသောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏” (တရား ၆:၄) ဟုမိန့်တော်မူသည်။

၁၂:၃ဝ သို့နောက်ဆက်လက်၍ ထာဝရဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ဉာဏ်စွမ်းရှိသ မျှချစ်လော့။ ဤပညတ်တရားသည် ပထမပညတ်ဖြစ်၏ ဟု ရှင်းပြသည်။ ဘဝအသက်တာတွင် ဘုရားသ ခင်ကို အချုပ်အခြာအဖြစ်ခံယူထားရှိရမည်။ ဘုရားသခင် ကဲ့သို့ ချစ်မြတ်နိုးဘွယ်ရာ အခြားအရာမရှိ။

၁၂:၃၁ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးတွင် တဝက်သည် အိမ်နီးနားခြင်းများအား ချစ်ခင်မြတ်နိုးရန် သွန်သင်ထားပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို မိမိထက်ချစ်မြတ်နိုးရသကံသို့ အိမ်နီးနားချင်းများကိုလည်း မိမိကဲ့ သို့ ချစ်ခင်ရမည်။ ပထမဦးစားပေးသခင်ဘုရား၊ ဒုတိယဦးစားပေး အိမ်နီးနားချင်းဖြစ်ရသည်။ ရုပ်ဝတ္ထု ပစ္စည်းများချစ်ခင်ဖို့မပြောပါ။ ဘုရားသခင်ကို အရေးထားသကဲ့သို့ လူကိုလည်း တန်ဖိုးထားရသည်။

၁၂:၃၂-၃၃ ထိုကမြျးတတျပုဂိဂုလျကလညျး သခငျဘုရား၏ အဖွစေကားကို နှစျထောငျး အားရလှသညျ။ ရိုးရာထုံးတမျးစဉျလာထကျ ဘုရားသခငျကို ခစြျခငျရမညျ့အကွောငျး အိမျနီးနားခငြျးမြား ကို အလေးထားရမညျ့အကွောငျးဝနျခံသညျ။ မှနျပါသညျ။ လူမြားသညျ ဘာသာရေးပှဲမြားနှငျ့ ယဉျကြေးမှု အစဉျအလာမြားတှငျ စိတျနှလုံးမပါရှိဘဲ၊ အပေါျယံနှုတျဖြားမှ သနျ့ရှငျးလဟေနျ ပွုမူတတျကွသညျ။ ဘုရား သခငျကို စိတျနှလုံးဖွငျ့ အမှနျတကယျခစြျခငျလြှငျ အပွငျပနျးလက်ခဏာတှငျလညျး အလိုလိုပေါျ ထှနျးလာ ပါသညျ။

၁၂:၃၄ ထိုကျမ်းတတ်ကဂ္ဂိုလ်၏ ရင်းတွင်းဖြစ်စကားကို သခင်ယေရှုကြားသိသောအခါ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်နှင့် အလှမ်းမဝေးတော့ပါဟု မှတ်ချက်ပေးလိုက်သည်။ မှန်ပါသည်။ အပြင်ပန်း လက္ခဏာအားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်အား လိမ်ညာဟန်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် သည်လူ့စိတ်နှလုံးကို တန်ဖိုးထားသည်။ အပြစ်များကို ဆေးကြော၍ အသက်ရှင်ရသော တန်ခိုးရရှိရန် အထံတော်ပါးသို့ ချဉ်းကပ်ရပါသည်။

နောက်ပိုင်းတွင်မူကား သခင်ယေရှုအကြောင်းကို သဘောပေါက်ကြသဖြင့် နောက်တဖန် မယာထောင်ချောက်မဆင်ရဲကြတော့ပါ။

(ည) ဒါဝိဒ်၏ သားသည် ဒါဝိဒ်၏ သခင် (၁၂:၃၅-၃၇)

ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များက မေရှိယသည် ဒါဝိဒ်၏ သားစဉ်မြေးဆက်မှ ပေါက်ဖွားမည်ဟု တစိုက်မတ်မတ်ခံယူကြသည်။ ထိုစကားသည် မှန်သယောင်ရှိသော်လည်း အပြည့်အစုံမမှန်ကန်ပါ။ ထိုစကားကို ယေရှုရှင်က ဗိမာန်တော်တွင် ရှင်းပြသည်။ (ဆာ ၁၁၀:၁) တွင် ဒါဝိဒ်ကိုယ်တိုင်က သူ၏ သခင်မေရှိယပေါ်ထွန်းလာမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မေရှိယသည် ဒါဝိဒ်သားမြေး မည်သို့ဖြစ်နိုင်မည် နည်းဟုထောက်ပြသည်။ တချိန်တည်းတွင်သားနှင့် သခင်မည်သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ အဖြေစကားသည်ရှင်း ပါသည်။ မေရှိယသည် လူသားတော်ဖြစ်သကဲ့သို့ ဘုရားကတိတော်လည်း တချိန်တည်း တပြိုင်တည်းတွင် ရှိသည်။ ဒါဝိဒ်၏ သားလူသားဖြစ်သည် ဒါဝိဒ်၏ သခင်၊ ဘုရားရှင်လည်းဖြစ်သည်။

တရားနာပရိသတ်က ထိုမင်္ဂလာသတင်းစကားကို နှစ်ထောင်အားရကြသည်။ အသေအချာ သဘောမပေါက်ခဲ့သော တရားစကားကို ယခုမူရှင်းလင်းစွာသိရှိကြသည်။ သို့သော် ထိုဘဝင်ကျသူများ တွင် ဖာရိရှဲများနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များမပါ။ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေကြသည်။

(ဠ) ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကို ထပ်မံသတိပေးခြင်း (၁၂:၃၈-၄၀)

၁၂:၃၈-၃၉ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်မျာကို အပေါ်ယံအားဖြင့် ဘာသာရေးသမားများဟုဆိုနိုင် သည်။ ဘာသာရေးဆရာများဆင်မြန်းလေ့ရှိသော ဝတ်လုံရှည်များကို အမြဲတမ်းဆင်မြန်းတတ်ကြသည်။ ထိုဝတ်ရုံများသည် သာမန် အဝတ်အစားများထက် ထူခြား၍ စင်ကြယ်သော သဘောအမှတ်လက္ခဏာရှိ သည်။ ထိုဝတ်ရုံများဖြင့် လူမြင်ကွင်းတွင် မင်္ဂလာယူတတ်ကြသည်။ မာန်မာနတက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဝတ် ရုံများဖြင့် တရားစရပ်တွင် နေရာယူကြီးမှူးကြသည်။ အပြင်ပန်းသဏ္ဌာန်အားဖြင့် ဘုရားတရား ကိုင်းရှိုင်းသူ များဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးနယ်ပယ်တွင် သာမက လူမှုဝန်းကျင်တွင်လည်း ဝင်ဆန့် ကြသည်။ ပွဲလမ်းသ ဘင်များတွင်လည်း အကောင်းဆုံးနေရာ၌ အမြိန့် သားနေရာယူကြသည်။

၁၂:၄ဝ အတွင်းစိတ်သရုပ်မှာ မစင်ကြယ်၊ မနာလိုမုန်းတီးကြသည်။ မုဆိုးမများကို ဓါးပြ တိုက်ယူကြသည်။ ဘုရားသခင်အမှုတော်ဟု ဟန်ဆောင်၍ မျောက်ပြဆန်တောင်းကြသည်။ ရှည်းလျားစွာ ဆုတောင်းတတ်ကြသည်။ အရေမရမဖတ်မ၇၊ ဆုတောင်းပဌာနာပြုတတ်ကြသည်။ ဆုတောင်းခြင်းလား၊ အသင်းတော်ကြော်ငြာလား၊ ဒေသနာလား ခွဲခြားမရအောင် စကားကြောရှည်ဆင်မြန်းခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ပကာ သနတပ်မက်ကြသည်။ လူများကို လိုက်လံ နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ထင်ပေါ်လိုကြသည်။ အကောင်းဆုံးသော ထိုင်ခုံများတွင် အမြိန့်သားနေရာယူ၍ မာန်တက်ကြသည်။ ဦးစားပေးနေရာတွင် နေရာယူခြင်းဖြင့် အရေး ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့ ပြုကြသည်။ မုဆိုးမများကို အနိုင်ကျင့်၊ ဓါးပြတိုင်းခြင်းဖြင့် ဥစ္စာရှာကြသည်။ ရှည်လျားစွာ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် လူကြားကောင်းအောင်ပြုတတ်ကြသည်။

(ဋ္ဌ) မုဆိုးမ၏ အလှူငွေနှစ်ပြား (၁၂:၄၁-၄၄)

၁၂:၄၁-၄၄ ဤနရောတှငျ ကမြျးတတျပုဂ်ဂိုလျမြား၏ ဥစ်စာဓနတပျမကျခွငျးနှငျ့ မုဆိုးမ၏ ဆကျကပျမှုကို ယှဉျပွထားသညျ။ မုဆိုးမသညျ ရှိသမြှကို ပေးလှူသညျ။ ကမြျးတတျပုဂိဂုလျမြားသညျ ငှေ ကွေးအမွောကျအမွားပေးလှူကွသောျလညျး ပိုလြှံသောငှမြေားကို သာပေးလှူကွခွငျးဖွစျကွောငျး သခငျ ဘုရားသိသညျ။ မုဆိုးမသညျ မရှိမဲ့ရှိမဲ့ထဲမှ ငှဒေဂါငျ်းနှစျပွားကိုသာ ပေးလှူသညျ။ သို့သောျ ထိုမဆိုးမ၏ ပေးလှူခွငျးသညျ အခွားသူမြား၏ ပေးလှူခွငျးထကျသာ၍ကွီးမွတျသညျ။ ငှကွေေးတနျဖိုးအားဖွငျ့ တှကျ ခကြျလြှငျ သခငျဘုရာသညျ ပေးလှူသော ပမာဏအပေါျတှငျ မရတှေကျပါ။ ကနြျရှိနသေေးသောဥစ်စာကို ကွညျ့ရှုသညျ။ အတိုငျးအတာ ပမာဏအားဖွငျ့ အနညျးအကဉြျးသာဖွစျသောျလညျး ဘုရားသခငျအတှကျ မူ မငျ်ဂလာရှိသညျ။

ထိုမုဆိုးမ၏ ပေးလှူခြင်း စေတနာအပေါ်တွင် သခင်ဘုရား၏ သဘောထားမှတ်ချက်ကို ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ အမှန်တကယ်ကိုယ်တော်ဘုရားကို ယုံကြည်လျှင် ထိုမဆိုးမ၏ ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိသင့် သည်။ သူမရရှိထားသော ဆုလက်ဆောင်များသည် သခင်ဘုရားပိုင်ဆိုင်ရာဖြစ်သည်။ အရာခပ်သိမ်းကို ကိုယ်တော်ဘုရားပိုင်ဆိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်အများစုသည် အနာဂတ် အတွက် ချွေတာစုဆောင်းကြသည်။ အိုစာမင်းဒစာတွေးပူကြသည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို စိတ်မချခြင်းဖြစ်သည်။ လူ့ဘဝသည် ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်၌ ရှင်သန်ရသည်။ မျက်မှောက် ဘဝတခုုလုံးကို အမှုတော်၌ ဝကွက်အပ်နှံပါ။ သင့်အနာဂတ်အတွက် အာမခံချက်ရရှိသည်။ နိုင်ငံတော်နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကိုရှေးဦးစွာရှာပါ။ နောက်မှ ထိုအရာများကို ပေးမည် (မ ၆:၃၃)ဟု ကတိတော်ပေးထားသည် မဟုတ်လား။

အခြေခံကျပါသလား။ တော်လှန်ရမည်လား။ ခရစ်တော်၏ သွန်သင်ချက်များကို မလိုက်နာ နိုင်လျှင် ကိုယ်တော်၏ အမှုတော်အားပစ်ပယ်ရာရောက်သွားမည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။