ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၁၁

ယေရုရှလင်မြို့သို့ဝင်တော်မူခြင်း
(မ၊ ၂၁:၁-၁၁။ လု၊ ၁၉:၂၈-၄၀။ ယော၊ ၁၂:၁၂-၁၉)
1ယေရုရှလင်မြို့နှင့် အနီးသံလွင်တောင်ခြေရင်း၌ ဗက်ဖာဂေရွာနှင့် ဗေသနိရွာသို့ ရောက်ကြသေအခါ တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကို စေလွှတ်တော်မူ၍၊- 2သင်တို့ရှေ့၌ ရှိသောရွာသို့ သွားကြ။ ထိုရွာသို့ရောက်လျှင် အဘယ်သူမျှ မစီးဖူးသော မြည်းကလေး ချည်နှောင်လျက်ရှိသည်ကို သင်တို့သည် ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်။ မြည်းကြိုးကို ဖြည်၍ ဆောင်ခဲ့ကြ။- 3သူတစ်ပါးက၊ အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ပြုသနည်းဟု သင်တို့အားဆိုလျှင်၊ သခင်အလိုရှိသည်ဟု ပြန်ပြောကြလော့။ ထိုသို့ပြောလျှင် ထိုသူသည် ချက်ချင်းပေးလိုက်မည်ဟု မှာထားတော်မူ၏။- 4တပည့်တော်တို့သည် သွား၍ လမ်း၌တံခါးပြင်မှာ ချည်ထားသော မြည်းကလေးကို တွေ့ပြီးလျှင် မြည်းကြိုးကို ဖြည်ကြ၏။- 5ထိုအရပ်၌ ရပ်နေသောသူအချို့တို့က၊ အဘယ်ကြောင့် မြည်းကြိုးကိုဖြည်သနည်းဟု ဆိုလျှင်၊- 6ယေရှုမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း တပည့်တော်တို့သည် ပြန်ပြောပြီးမှ ထိုသူတို့သည် အခွင့်ပေးကြ၏။- 7ယေရှုထံတော်သို့ မြည်းကလေးကိုဆောင်ခဲ့၍ မိမိတို့အဝတ်ကို မြည်းကျောပေါ်မှာ တင်ကြပြီးလျှင် ကိုယ်တော်သည် စီးတော်မူ၏။- 8လူများတို့သည် မိမိတို့အဝတ်ကို လမ်း၌ ခင်းကြ၏။ အချို့တို့သည် သစ်ကိုင်းသစ်ခက်များကို ခုတ်၍ လမ်း၌ခင်းကြ၏။- 9ရှေ့နောက် လိုက်သွားသောသူတို့က၊ ဟောရှဏ္ဏဖြစ်စေသတည်း။ ထာဝရဘုရား၏အခွင့်နှင့် ကြွလာတော်မူသောသူသည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်း။-ဆာ၊ ၁၁၈:၂၅-၂၆။ 10ထာဝရဘုရား၏အခွင့်နှင့် ယခုတည်လုသော ငါတို့အဘဒါဝိဒ်၏ နိုင်ငံတော်သည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်း။ ကောင်းကင်ဘဝဂ်ဝယ် ဟောရှဏ္ဏဖြစ်စေသတည်းဟု ကြွေးကြော်ကြ၏။- 11ယေရှုသည် ယေရုရှလင်မြို့သို့လည်းကောင်း၊ ဗိမာန်တော်သို့လည်းကောင်း ဝင်၍ အရာရာတို့ကို ကြည့်ရှုတော်မူပြီးလျှင် မိုးချုပ်သောကြောင့် တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးသော သူတို့နှင့်တကွ ဗေသနိရွာသို့ ထွက်ကြွတော်မူ၏။
သင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်း
(မ၊ ၂၁:၁၈-၁၉)
12နက်ဖြန်နေ့၌ ဗေသနိရွာမှ ပြန်ကြစဉ်တွင် ဆာမွတ်တော်မူ၏။- 13အရွက်နှင့်ပြည့်စုံသော သင်္ဘောသဖန်းပင်ကို အဝေးကမြင်လျှင်၊ သင်္ဘောသဖန်းသီး ဆွတ်သောအချိန်ကာလ မရောက်သေးသောကြောင့်၊ ထိုအပင်၌ အသီးကို တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်ဟု ကြွသွား၍ ရောက်သောအခါ၊ အရွက်ကိုသာ တွေ့တော်မူသည်ရှိသော်၊- 14ယခုမှစ၍ အစဉ်မပြတ် သင်၏အသီးကို အဘယ်သူမျှမစားစေနှင့်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ တပည့်တော်တို့သည်လည်း ကြားကြ၏။
ဗိမာန်တော်သို့ကြွတော်မူခြင်း
(မ၊ ၂၁:၁၂-၁၇။ လု၊ ၁၉:၄၅-၄၈။ ယော၊ ၂:၁၃-၂၂)
15ယေရုရှလင်မြို့သို့ ရောက်ကြသောအခါ ယေရှုသည် ဗိမာန်တော်သို့ ဝင်တော်မူပြီးလျှင်၊ ဗိမာန်တော်၌ ရောင်းဝယ်သောသူတို့ကို နှင်ထုတ်၍ ပွဲစားခုံတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ချိုးငှက်ရောင်းသောသူတို့၏ ထိုင်ရာကိုလည်းကောင်း တွန်းလှဲတော်မူ၍၊- 16ဗိမာန်တော်အထဲ၌ အဆောက်အဦးကို အဘယ်သူမျှ မဆောင်မရွက်ရမည်အကြောင်း မြစ်တားတော်မူလျက်၊- 17ငါ့အိမ်ကို လူအမျိုးမျိုး ဆုတောင်းရာအိမ်ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ကြလတ္တံ့ဟု ကျမ်းစာ၌လာသည် မဟုတ်လော။ သို့သော်လည်း သင်တို့သည် ထိုအိမ်ကို ဓားပြတွင်းဖြစ်စေကြပြီးတကား ဟူ၍ ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏။-ဟေရှာ၊ ၅၆:၇။ ယေ၊ ၇:၁၁။ 18ကျမ်းပြုဆရာနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့သည် ကြားလျှင်၊ ကိုယ်တော်ကို သတ်ရသောအခွင့်ကို ရှာကြံကြ၏။ လူများအပေါင်းတို့သည် ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူခြင်းကို အံ့ဩမိန်းမောသောကြောင့်၊ ထိုသူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ကြောက်ရွံ့ကြ၏။- 19ညအချိန်ရောက်သောအခါ မြို့ပြင်သို့ထွက်တော်မူ၏။
သင်္ဘောသဖန်းပင်မှသင်ခန်းစာ
(မ၊ ၂၁:၂၀-၂၂)
20နံနက်အချိန်တွင် လမ်း၌သွားကြစဉ်၊ သင်္ဘောသဖန်းပင်သည် အမြစ်မှစ၍ သွေ့ခြောက်လျက်ရှိသည်ကို မြင်ကြ၏။- 21ပေတရုသည် သတိရလျှင်၊ အရှင်ဘုရား ကြည့်တော်မူပါ။ ကျိန်တော်မူသော သင်္ဘောသဖန်းပင်သည် သွေ့ခြောက်ပါပြီတကားဟု လျှောက်လေ၏။- 22ယေရှုကလည်း၊ သင်တို့သည်ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်း ရှိကြလော့။- 23ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ အကြင်သူသည် ယုံမှားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍ မိမိဆိုသည်အတိုင်း ဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်လျက်၊ ထိုတောင်ကို နေရာမှရွေ့လော့၊ ပင်လယ်၌ ကျလော့ဟုဆိုလျှင်၊ ထိုသူဆိုသည်အတိုင်း၊ ဖြစ်လိမ့်မည်။-မ၊ ၁၇:၂၀။ ၁ကော၊ ၁၃:၂။ 24ထိုကြောင့် ငါဆိုသည်ကား၊ သင်တို့သည် ဆုကျေးဇူးကိုရမည်ဟု ယုံကြည်သောစိတ်နှင့် ဆုတောင်းသမျှတို့ကို ရကြလိမ့်မည်။- 25သင်တို့သည် ဆုတောင်းသောအခါ သူတစ်ပါး၌ အပြစ်တင်ခွင့်ရှိလျှင်၊ သူ့အပြစ်ကို လွှတ်ကြလော့။ လွှတ်လျှင် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော သင်တို့အဘသည် သင်တို့၏အပြစ်ကို လွှတ်တော်မူမည်။-မ၊ ၆:၁၄-၁၅။ 26သင်တို့သည် သူ့အပြစ်ကို မလွှတ်လျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော သင်တို့အဘသည် သင်တို့၏အပြစ်ကို လွှတ်တော်မမူဟု မိန့်တော်မူ၏။
အခွင့်အာဏာကိုမေးမြန်းခြင်း
(မ၊ ၂၁:၂၃-၂၇။ လု၊ ၂၀:၁-၈)
27ယေရုရှလင်မြို့သို့ တစ်ဖန်ရောက်ကြပြီးမှ ဗိမာန်တော်တွင် စင်္ကြံသွားတော်မူစဉ်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာ၊ လူအကြီးအကဲတို့သည် အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍၊- 28ကိုယ်တော်သည် ဤအမှုများကို အဘယ်အခွင့်နှင့်ပြုသနည်း။ ဤသို့ပြုရသောအခွင့်ကို အဘယ်သူပေးသနည်းဟု မေးလျှောက်ကြသော်၊- 29ယေရှုက၊ ငါသည် တစ်စုံတစ်ခုကို မေးဦးမည်။ သင်တို့ ဖြေကြလော့။ ဖြေလျှင် ဤအမှုများကို အဘယ်အခွင့်နှင့် ငါပြုသည်ကို ငါပြောမည်။- 30ယောဟန်၏ ဗတ္တိဇံတရားသည် ဘုရားကဖြစ်သလော။ လူကဖြစ်သလော။ ဤအမေးကို ဖြေကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 31ထိုသူတို့သည် အချင်းချင်းဆင်ခြင်ကြ၍၊ ဘုရားကဖြစ်သည်ဟု ငါတို့ဖြေလျှင်၊ သင်တို့သည်ယောဟန်ကို အဘယ်ကြောင့် မယုံသနည်းဟု သူမေးလေဦးမည်။- 32လူကဖြစ်သည်ဟု ငါတို့ဖြေလျှင်၊ လူများကိုကြောက်ရ၏။ ယောဟန်သည် ပရောဖက်အမှန်ဖြစ်သည်ကို လူအပေါင်းတို့သည် အယူရှိကြ၏ဟု အချင်းချင်းဆင်ခြင်ပြီးမှ၊- 33အကျွန်ုပ်တို့မသိပါဟု ယေရှုအား ပြန်ပြောကြ၏။ ယေရှုကလည်း၊ ထိုအတူ ဤအမှုများကို အဘယ်အခွင့်နှင့် ငါပြုသည်ကို ငါမပြောဟု မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၁၁ (အနက်ဖွင့်)

၅။ ယေရုရှလင်၌ အမှုတော်ပြုခြင်း (အခန်း ၁၁၊ ၁၂)

(က) အောင်ပွဲခံဝင်ရောက်ခြင်း (၁၁:၁-၁၁)

၁၁:၁-၃ ကိုယ်တော်၏ နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်အစမှတ်တမ်းဖြစ်သည်။ သဖန်းပင်အိမ် ယာဟု အနက်ရသော ဗက်ဖာဂေတောင်နှင့် ဆင်းရဲသားများ အိမ်စုဟုအနက်ရသော ဗေသနိရွာအနီးသံ လွင်တောင်ရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် ရောက်ရှိချိန်ဖြစ်သည်။

ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ပရောဖက်ဇာခရိဟောကြားသည့်အတိုင်း (၉:၉) မြည်းကလေးစီး၍ မေရှိယသခင်အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံချိန်အခါသင့်နေပြီ။ ထို့ကြောင့် တပည့်တော် (၁၂)ဦးအား ဗေသ နိသို့သွား၍ လူစီးရန် မလေ့ကျင့်ရသေးသော မြည်းကိုခေါ်ဆောင်လာဖို့ စေလွှတ်လိုက်သည်။ တစုံတဦးက မေးမြန်လျှင် သခင်အလိုရှိသည်ဟု ဖြေကြားရန်မှာ လွှတ်လိုက်သည်။ ုသခင်ဘုရားသည် အရာခပ်သိမ်းကို သိရှိသူဖြစ်ကြောင်းဤနေရာတွင်လည်း အထင်အရားတွေ့ရသည်။

၁၁:၄-၆ ခရစ်တော်ပြောသည့်အတိုင်း အရာခပ်သိမ်းကြုံတွေ့ရသည်။ ရွလယ်လမ်းတွင် မြည်းကလေးချည်ရက်သားတွေ့ကြသည်။ ရွာသားများက မေးမြန်းကြသောအခါ ကိုယ်တော်ဘုရား မှာကြားသည့်အတိုင်း ပြောပြကြရာ ရှောရှောရူရူပေးလိုက်ကြသည်။

၁၁:၇-၈ ထိုမြည်းသည် လူ၊ ကုန်းနှီးများဖြင့်ယဉ်အောင်မလေ့ကျင့်ဘူးသော မြည်းရိုင်းဖြစ် သည်။ သို့သော် ဖန်ဆင်းရှင်သခင်ကို ယေရုရှလင်သို့ကြည်ဖြူစွာသယ်ဆောင်သွားသည်။ ကိုယ်တော် ဘုရားကြွလာရာမြို့ဝင်လမ်းတလျှောက်တွင် ကော်ဇောခင်းထားပေးကြသည်။ သံလွင်ခတ်များ ဝှေ့ရမ်းကြ သည်။ ထိုခဏခြင်းတွင်ပင်ကိုယ်တော်ကို ဘုရင်မင်းအဖြစ်သိမှတ်ကြသည်။

၁၁:၉-၁ဝ လူထုပရိသတ်များက ကြွေးကြော်ဩဘာပေးကြသည်။

၁။ ဟောရှဏ္ဏမူရင်းအဓိပ္ပါယ်မှာ “ကယ်တော်မူပါ၊ ချီမ်းမွမ်းပါသည်”ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကြာလာသောအခါ ချီးမွမ်းခြင်းဟုသာအသုံးများလာသည်။ ထိုစဉ်ကသုံးသောအဓိပ္ပါယ်မှာ ရောမများအုပ်စိုးခြင်းမှ ကယ်မတော်မူပါ၊ ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုပါသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။

၂။ ဘုရားသခင်၏ နာမတော်ဖြင့်ကြွလာသော အရှင်သည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်း။ ယေရှုသည် ကတိပြုတော်မူသော မေရှိယသခင်ဖြစ်ကြောင်းသိမှတ်ခြင်းဖြစ်သည် (ဆာ ၁၁၈:၂၆)။

၃။ ငါတို့အဘဒါဝိဒ်၏ နိုင်ငံတော်သည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်း ယေရှုသည် ဒါဝိဒ်မင်၏ ပလ္လင်တော်တွင် စိုးစံလျက်နိုင်ငံတော်သည် ထောင်ပါစေဟု ဆိုလိုသည်။

၄။ ကောင်းကင်ဘဝဂ်ဝယ် ဟောရှဏ္ဏဖြစ်စေသတည်း။ ကိုယ်တော်၏ နာမတော်ကို အမြင့် ဆုံးသော ကောင်းကင်သားများ ချီးမွမ်းကြစေ၊ သို့မဟုတ် အမြင့် ဆုံးသော ကောင်းကင် အရပ်မှ ကိုယ်တော်အားကယ်မပါစေဟုအနက်ရသည်။

၁၁:၁၁ ယေရုရှလင်သို့ ဝင်ရောက်သောအခါ ယေရှုသည် ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်သည်။ သို့သော်အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနတော်သို့ မဝင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီးများက ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုပါ။ ထို့ကြောင့် ဗိမာန်တော်ထဲတွင် ဟိုဟိုသည်သည် လျှောက်ကြည့်ပြီးနောက်တပည့် တော် (၁၂)ပါးနှင့်အတူ ဗေသနိသို့ပြန်သွားသည်။ ထိုအချိန်သည် တနင်္ဂနွေညနေခင်းဖြစ်သည်။

(ခ) အသီးမသီးသောသဖန်းပင် (၁၁:၁၂-၁၄)

၁၁:၁၂-၁၄ အဖြစ်အပျက်သည် ကိုယ်တော်ဘုရားအား ယေရုရှလင်သားများမှ ကြိုဆိုလက် ခံပုံကို ပုံဆောင်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ အသီးမသီးသော သင်္ဘောသဖန်းပင်အဖြစ် မြင်သည်။ အရွက်မျေားဝေဆာသော်လည်း အသီးတလုံးမှ မသီး။ ဟောရှဏ္ဏဟုအော်ဟစ်ကြွေးကြော်ကြ သော်လည်း တခဏတွင် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သတ်စေ ဟု လက်သီးလက်မောင်းတန်းကြပြန်သည်။

ဤသင်္ဘောသဖန်းပင်ကို ကျိန်ဆဲခြင်းသည် အနက်ဖွင့်ရခက်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆို သော် အသီးစမသီးဟုဆိုသည်။ အသီးမသီးရခြင်းမှာလည်း ထိုအချိန်ကာလသည် သင်္ဘောသဖန်းအသီး သီးသောအချိန်ရာသီမဟုတ်။ ထို့ကြောင့် တကယ့်သင်္ဘောသဖန်းပင်အား ကျိန်ဆဲခြင်းမဟုတ်သည်မှာ သေချာသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။

ကျမ်းစာကဖော်ပြသော အရပ်ဒေသရှိသင်္ဘောသဖန်းပင်များသည် အရွက်များမဝေဆာမီ အသီးသီးလေ့ရှိသည်။ သင်္ဘောသဖန်းသီးချိန် ဆိုသည်မှာ ရှေ့ပြေး နိမိန်ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းတွင်မသီး လျှင် နေက်ကျ၍ သီးလေ့ရှိသည်။ ယေရှုကိုယ်တော် ဣသရေလများထံ သို့ရောက်ရှိသောအခါ အရွက်များ သာတွေ့ရသည်။ ဘုရားသတခင်အတွက် အသီးမသီးကြ။ ကတိမတည်။ အမှန်အကန်မဟုတ်။ ဟန်ဆောင် ခြင်းအပေါ်ယံကြောသာဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ဣသရေလလူမျိုးအတွက် ဆာလောင်ငတ်မွတ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စောစောစီးစီး မသီးကြ။ နောက်မှလည်း သီးကြမည်မဟုတ်ကြောင်း ကိုယ်တော် ရှင်သိသည်။ သို့ကြောင့် ကျိန်ဆခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကျိန်ဆဲခြင်းအမင်္ဂလာသည် အေဒီ ၇ဝခုနှစ် အကျိုး သက်ရောက်သည်။

သို့သော်ဣသရေလများသို့ သွန်သင်ဆုံးမသည်မှာ ရာသက်ပန်ရိုးမြေကျ ထာဝရပျက်စီး ခြင်းမဟုတ်။ အခိုက်အတန့် အပိုင်းအခြားသာဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားနောက်တဖန်ပြန်လည်ကြွလာ ချိန်တွင် ပြန်လည်စုရုံးလျက် အသစ်တဖန်မွေးဖွားကြမည်။ ဘုရားရှင်၏ အချစ်တော်ဖြစ်ကြဦးမည်။

ကောင်းကြီးသာပေးတတ်သော ကိုယ်တော်ဘုရားကျိန်ဆဲသည်မှာ နာလန်ထူရမည်။ ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်သည် အချုပ်အခြာတန်ခိုးရှင်ဖြစ်၍ အရာခပ်သိမ်းကို ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ သို့ သော်ဤနေရာတွင် အရေးကြီးသော ဝိညာဉ်ရေးရာသင်ခန်းစာပေးခြင်းသာဖြစ်သည်။

ဤကျမ်းချက်သည် အဓကအားဖြင့် ဣသရေလလူမျိုးနှင့် ဆက်စပ်သည်။ စိတ်နေဘုံဖျား လူနေခြုံကြား ယုဒများအား ကာလစဉ်ဆက် မှတ်သားရန် ဆုံးမသွန်သင်ခြင်းဖြစ်သည်။

(ဂ) ဗိမာန်တော်အား ရှင်းလင်းသန့်စင်ခြင်း (၁၁:၁၅-၁၉)

၁၁:၁၅-၁၆ လူထုပရိသတ်အားတရားဟောစသ်တွင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများကို ကိုယ်တော်ဘုရားပြစ်တင်မောင်းထုတ်သည်။ (ယော ၂:၁၃-၂၂)။ ယခုအခါ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ အမှုတော် လုပ်ငန်းသည် ဗိမာန်တော်ထဲသို့  ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာသည်။ ဗိမာန်တော်အတွင်းး ရောင်းဝယ်ဖောက် ကား၊ ကူသန်းသွားလာခြင်းကို ပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။

၁၁:၁ရ ဟေရှာယနှင့် ယေရမိကျမ်းချက်များကို ကိုးကား၍ စီးပွားရှာရာ၊ လူလိမ်များခို အောင်းရာ၊ ယုတ်ညံ့သောနေရာဖြစ်စေကြသည်ဟု ရှုတ်ချသည်။ ဗိမာန်တော်သည် လူမျိုးတိုင်း ဝတ်ပြုဆု တောင်းရာဖြစ်သည် (ဟေရှာ ၅၆:၇)။ ဣသရေလများအတွက်သာမဟုတ်။ ယခုဈေးကွက်၊ ပွဲစားတန်း၊ ဓါမြဖြစ်ရခဲ့ပြီ (ယေ ၇:၁၁)

၁၁:၁၈ ကမြျးတတျပုဂိဂုလျမြားနှငျ့ ယဇျပုရောဟိတျကွီးတို့သညျ စားပေါကျပိတျ၊ ထမငျးအိုးကှဲ ကွသဖွငျ့ကိုယျတောျအားသုတျသငျခငြျကွသညျ။ သို့သောျ အရမျးကားရာမလုပျဝံ့ကွ။ အဘယျကွောငျ့ ဆိုသောျပရိသတျအမြားက ကိုယျတောျဘုရား၏ လုပျရပျအား ထောကျခံကွသညျ။ ကိုယျတောျကို ရိုသေ ကွညျညိုကွသညျ။

၁၁:၁၉ ညနေခင်းတွင် ကိုယ်တော်သည် မြို့ပြင်သို့ ထွက်သည်။ သွားနေကြအတိုင်း သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေးအရ ထိုအချိန်မှ သွားခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် စိုးရိမ်ခြင်းမရှိ။ ကိုယ်တော်ဘုရားက သိုးများကို ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ (ယော ၁၇:၆-၁၉)

(ဃ) သင်္ဘောသဖန်းပင်မှ သင်ခန်းစာ (၁၁:၂၀-၂၉)

၁၁:၂၀-၂၃ ယေရုရှလင်သို့သွားရာ ကျိန်ဆဲခဲ့သော သင်္ဘောသဖန်းပင်သည် နောင်တနေ့ နံနက်ခင်းတွင် အမြစ်မှစ၍ ခြောက်သွေ့သွားကြောင်းတပည့်တော်များတွေ့ကြသည်။ ပေတရုက ထိုသစ်ပင်ကို ကိုယ်တော်အား အမှတ်ပေးသောအခါ ကိုယ်တော်ဘုရားက “ဘုရား သခင်ကို ယုံကြည်ပါ” ဟုဆိုသည်။ ထိုစကားသည် သင်္ဘောသဖန်းပင်ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့် ဘာဆိုင်သလဲ။ နောက်ကျမ်းပိုဒ်တွင် ဆက်စပ်ထားသည်။ ဘုရားသခင်အား ယုံကြည်လျှင် အသီးမသီးသော အပင်အကြောင်းကို သဘော ပေါက် လိမ့်မည်။ ယုံကြည်စိတ်ရှိလျှင် တောင်ကိုလည်းမခက်ခဲဘဲရွေ့စေနိုင်မည်ဟု ရှင်းပြသည်။

ထိုသိုပ လုပ်နိုင်သည့် တန်ခိုးအစွမ်းလူသိုပ ဘုရားသခင်မပေးပါ။ သို့သော် ကတိတော်၌ ယုံကြည်ခြင်း တည်မည့် အကြောင်းပြောထားသည်။ ဘုရားသခင် အခက်အခဲကို ကျော်လွှာစေချင် သည်ဟု ယုံကြည်လျှင် ယုံကြည်သည့်အတိုင်း အမှန်တကယ်ရရှိမည့်အကြောင်းကိုလည်း သမ္မာကျမ်းစာ ကသွန်သင်ပါသည်။ ဝိညာဉ်တော်ကလည်းအလိုတော်နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ဖို့လမ်းပြပါသည်။

၁၁:၂၄ သခင်ဘုရား၌ အမှန်တကယ်အသက်ရှင်၍ ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ဆုတောင်းလျှင် ဆုတောင်းချက်များသည် အမှန်တကယ်အဖြေရမည်ဟု ယေရှုဘုရားအာမခံထားပါသည်။

၁၁:၂၅-၂၆ ဆုတောင်ရန် အဓိကလိုအပ်ချက်မှာ ဝိညာဉ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားသူ အားစိတ်ငြိုငြင်ခြင်း၊ ချဉ်နှောင်ခြင်းရှိလျှင် စိတ်ဝိညာဉ်လိပ်ပြာမသန့်သဖြင့် ထိုဆုတောင်းချက်မျိုသည် ဘုရားသခင်ထံမရောက်နိုင်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဘုရားရှင်တော် လွှတ်သကဲ့သို့ သူတပါးအပြစ်ကို ခွင့် လွှတ်ရမည်။ ထိုခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် အသက်တာပြောင်းလဲ ခြင်းနှင့် မဆိုင်။ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ယုံကြည် ခြင်း၌ ခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မိဘကသားသမီးအပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်သကဲ့သို့သော ဘုရားသခင်နှင့် ဘုရား သားမီးဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် ကောင်းကင်ဘုံရှိ အဘဘုရားသခင်နှင့် မိဿ ဟာယပြုခြင်းအား ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစိးဆင်းရာ ရေစီးကြောင်း ပိတ်ဆို့ ခြင်းဖြစ် သည်။

(င) အစေတော်ခံ၏ အချက်ကျအဖြေစကား (၁၁:၂၇-၃၃)

၁၁:၂၇-၂၈ သခင်ယေရှု ဗိမာန်တော်သို့ရောက်ရှိသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဝိုင်းအုံကြသည်။ (၁) မည်သည့်အခွင့်အာဏာဖြင့် ဤသို့အမှုပြုသနည်း (၂) ဤအမှုကို ပြုရန် မည်သူက အခွင့်အာဏာပေး သနည်းဟုမေးကြသည်။ (ထိုအမှုမှာ ဗိမာန်တောအား သုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်း၊ သင်္ဘောသဖန်းပင်ကျိန်ဆဲ ခြင်း၊ ယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲသို့ အောင်စည်အောင်မောင်းဖြင့် အောင်ပွဲခံခြင်းဖြစ်သည်)။ ထောင်ချောက် ဆင်မိသွားပြီ။ မည်သို့ ဖြေမည်နည်းဟု စောင့်ကြည့်နေကြသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်တော်သည် သူ့ကိုယ်သူ ဘုရားသားတော်ဖြစ်သည်ဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာလျှင် ဘုရားကို ပြစ်မှားသူအဖြစ်စွပ်စွဲ ကြမည်။ အကယ်၍ လူများထံမှ ရသည်ဟုဖြေလျှင် သိက္ခာချကြမည်။ ဘုရားသခင်ထံမှ အခွင့်အာဏာရသည်ဟု ဖြေလျှင် သူတို့လည်း ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအဖြစ် ဘုရားသခင် ခန့်အပ်သူများဖြစ်ကြောင်း စိန်ခေါ်ကြမည်။

၁၁:၂၉-၃၂ သို့သောျ မြှောျလငျ့ကွသညျ့အတိုငျး ယရှေုကမဖွေ။ ဗတိတဇံယောဟနျသညျ ဘုရားရှငျခနျ့အပျခွငျးဟုတျပါသလား။ (ဗတိတဇံယောဟနျသညျယရှေု၏ ရှေ့တောျပွေးဖွစျကွောငျး ရညျညှှနျး သညျ)။ တိတိကကြြ အဖွမေပေးနိုငျကွ။ အကယျ၍ ယောဟနျအားဘုရားရှငျ ခနျ့အပျသညျဟုဝနျခံလြှငျ နောငျတရမညျမဟုတျပါဟုငွငျးလြှငျ လူထုပရိသတျ၏ အမကြျဒေါသသငျကွမညျ။ ထို့ကွောငျ့ယောဟနျ သညျ ဘုရားသခငျကိုယျစား ပွောရေးဆိုခှငျ့ ရှိသူအဖွစျသောငျတငျနသေညျ။

၁၁:၁၃ ယေရှုသခင်၏ မေးခွန်းကို အဖြေမပေးနိုင်ကြ။ မသိချင်ယောင်ဆောင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်ဘုရားကလည်း ထိုသို့ဆိုလျှင် သင်တို့မးသောမေးခွန်းကိုလည်း ဖြေကြားရန်မလိုဟု တုံ့ပြန်ချေပလိုက်သည်။ အမှန်တွင်မူ ရှေ့တော်ပြေးဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ဘုရားသခင်မှ စီမံခွဲခန့်ထားသူ ဖြစ်ကြောင်းသိကြသည် သို့သော်လည်း သခင်ယေရှုကို မူလက်မခံနိုင်ကြ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။