ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၁၀

လင်မယားကွာရှင်းခြင်း
(မ၊ ၁၉:၁-၁၂။ လု၊ ၁၆:၁၈)
1ထိုအရပ်မှ ကိုယ်တော်သည် ထ၍ ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကို လျှောက်သွားသဖြင့် ယုဒပြည်စွန်းသို့ ရောက်တော်မူ၏။ လူများတို့သည် အထံတော်၌စုဝေးပြန်၍၊ ထုံးစံရှိတော်မူသည်အတိုင်း တစ်ဖန် ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏။- 2ဖာရိရှဲတို့သည် အထံတော်သို့လာ၍၊ လူသည် မိမိမယားနှင့် ကွာအပ်သလောဟု စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းငှာ မေးလျှောက်ကြသော်၊- 3ယေရှုက၊ မောရှေသည် သင်တို့အား အဘယ်သို့ စီရင်သနည်းဟု လှန်၍ မေးတော်မူလျှင်၊- 4သူတို့က၊ ဖြတ်စာကိုပေး၍ မယားနှင့် ကွာစေခြင်းငှာ မောရှေစီရင်ပါသည်ဟု လျှောက်ကြ၏။-တရား၊ ၂၄:၁-၄။ မ၊ ၅:၃၁။ 5ယေရှုကလည်း၊ သင်တို့စိတ်နှလုံး ခိုင်မာသောကြောင့် မောရှေသည် ထိုပညတ်ကို ရေးထားသတည်း။- 6ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူစက ယောက်ျားနှင့် မိန်းမ နှစ်ယောက်တည်းကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။-က၊ ၁:၂၇၊ ၅:၂။ 7ထိုအကြောင်းကြောင့် ယောက်ျားသည် ကိုယ်မိဘကိုစွန့်၍ ကိုယ်ခင်ပွန်း၌ မှီဝဲသဖြင့်၊-က၊ ၂:၂၄။ 8ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည် တစ်သားတစ်ကိုယ်တည်း ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့် လင်မယားတို့သည် နှစ်ဦးမဟုတ် တစ်ဦးတည်းဖြစ်၏။- 9ဘုရားသခင် တွဲဖက်၍ ထမ်းပိုးတင်တော်မူသောအရာကို လူမခွဲမခွာစေနှင့်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
10နောက်တစ်ဖန် တပည့်တော်တို့သည် အိမ်၌ရှိစဉ်၊ ထိုအကြောင်းကို မေးလျှောက်ပြန်ကြ၏။ 11ကိုယ်တော်ကလည်း၊ အကြင်သူသည် မယားနှင့်ကွာ၍ အခြားသောမိန်းမနှင့် စုံဖက်ခြင်းကိုပြ၏။ ထိုသူသည် မိမိမယားကို ပြစ်မှား၏။-မ၊ ၅:၃၂။ ၁ကော၊ ၇:၁၀-၁၁။ 12မိန်းမသည်လည်း မိမိလင်နှင့်ကွာ၍ အခြားသောယောက်ျားနှင့် စုံဖက်ခြင်းကိုပြုလျှင် မှားယွင်းခြင်းသို့ ရောက်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
သူငယ်များကိုကောင်းချီးပေးခြင်း
(မ၊ ၁၉:၁၃-၁၅။ လု၊ ၁၈:၁၅-၁၇)
13ထိုအခါ သူငယ်တို့ကို လက်တော်နှင့် တို့စေခြင်းငှာ အထံတော်သို့ ဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍၊ တပည့်တော်တို့သည် ဆောင်ခဲ့သောသူတို့ကို အပြစ်တင်ကြ၏။- 14ယေရှုသည် မြင်တော်မူလျှင် အမျက်တော်ထွက်၍၊ ထိုသူငယ်တို့ကို ငါ့ထံသို့လာပါလေစေ။ မဆီးတားကြနှင့်။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ထိုသို့သောသူတို့၏ နိုင်ငံဖြစ်၏။- 15ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ အကြင်သူသည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကို သူငယ်ကဲ့သို့မခံမယူ၊ ထိုသူသည် နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရဟု မိန့်တော်မူပြီးမှ၊-မ၊ ၁၈:၃။ 16သူငယ်တို့ကို ချီပိုက်၍ သူတို့အပေါ်မှာ လက်တော်ကိုတင်လျက် ကောင်းချီးပေးတော်မူ၏။
ဥစ္စာကြွယ်ဝသူ
(မ၊ ၁၉:၁၆ -၃၀။ လု၊ ၁၈:၁၈-၃၀)
17လမ်းမှာကြွတော်မူစဉ်တွင် လူတစ်ယောက်သည် အထံတော်သို့ပြေး၍ ဒူးထောက်လျက်၊ ကောင်းမြတ်သောဆရာ၊ ထာဝရအသက်ကို အမွေခံရအံ့သောငှာ အကျွန်ုပ်သည် အဘယ်အမှုကို ပြုရပါမည်နည်းဟု မေးလျှောက်သော်၊- 18ယေရှုက၊ ငါ့ကိုကောင်းမြတ်သည်ဟု အဘယ်ကြောင့် ခေါ်သနည်း။ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာ ကောင်းမြတ်တော်မူ၏။- 19သင်သည် ပညတ်တော်တို့ကို သိသည်မဟုတ်လော။ သူ့မယားကို မပြစ်မှားနှင့်။ လူအသက်ကို မသတ်နှင့်။ သူ့ဥစ္စာကို မခိုးနှင့်။ မမှန်သောသက်သေကို မခံနှင့်။ သူ့ဥစ္စာကို မတရားသဖြင့် မသိမ်းနှင့်။ မိဘကို ရိုသေစွာပြုလော့ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊-ထွ၊ ၂၀:၁၂-၁၆။ တရား၊ ၅:၁၆-၂၀။ 20အရှင်ဘုရား၊ ထိုပညတ်ရှိသမျှတို့ကို အကျွန်ုပ်သည် ငယ်သောအရွယ်မှစ၍ စောင့်ရှောက်ပါပြီဟု လျှောက်ပြန်လျှင်၊- 21ယေရှုသည်၊ ထိုသူကိုကြည့်ရှုလျက် ချစ်သောစိတ်ရှိ၍၊ သင်သည် တစ်ခုလိုသေး၏။ သွားလော့။ ကိုယ်ဥစ္စာရှိသမျှကို ရောင်း၍ ဆင်းရဲသောသူတို့အား ပေးလော့။ ထိုသို့ပြုလျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ဘဏ္ဍာကို ရလိမ့်မည်။ သို့ပြီးမှလာ၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ထမ်းလျက် ငါ့နောက်သို့လိုက်လော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 22ထိုသူသည် များစွာသောဥစ္စာကို ရတတ်သောသူဖြစ်၍၊ ထိုစကားကိုကြားလျှင် မျက်နှာပျက်၍ စိတ်မသာသည်နှင့် သွားလေ၏။
23ယေရှုကလည်း၊ ဥစ္စာရတတ်သောသူသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ အလွန်ဝင်ခဲလှ၏ဟု ပတ်လည်သို့ကြည့်ရှု၍ တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။- 24တပည့်တော်တို့သည် ထိုစကားကိုကြားလျှင်၊ မိန်းမောတွေဝေခြင်း ရှိကြ၏။ တစ်ဖန်ယေရှုက၊ ငါသားတို့၊ မိမိဥစ္စာကို မှီခိုသောသူသည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သို့ အလွန်ဝင်ခဲလှ၏။- 25ကုလားအုတ်သည် အပ်နဖားကိုလျှိုလွယ်၏။ ငွေရတတ်သောသူသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ခဲသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 26ထိုသူတို့သည် သာ၍မိန်းမောတွေဝေခြင်းရှိ၍၊ သို့ဖြစ်လျှင် အဘယ်သူသည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်နိုင်မည်နည်းဟု အချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏။- 27ယေရှုကလည်း၊ သူတို့ကိုကြည့်ရှု၍၊ ဤအမှုကို လူမတတ်နိုင်သော်လည်း၊ ဘုရားသခင် မတတ်နိုင်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကို တတ်နိုင်တော်မူသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
28ထိုအခါ၊ ပေတရုက၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ရှိသမျှကိုစွန့်ပစ်၍ ကိုယ်တော်နောက်သို့ လိုက်ကြပါပြီဟု လျှောက်လေသော်၊- 29ယေရှုက၊ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ အကြင်သူသည် ငါ့ကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်လည်းကောင်း၊ အိမ်၊ လယ်၊ ညီအစ်ကို၊ နှမ၊ မိဘ၊ သားမယားတည်းဟူသော တစ်ပါးပါးကိုစွန့်၏။- 30ထိုသူသည် အဆတရာသော အကျိုးတည်းဟူသော ယခုကာလ၌ ညှဉ်းဆဲခြင်းနှင့်တကွ အိမ်၊ လယ်၊ ညီအစ်ကို၊ နှမ၊ အမိ၊ သားသမီးတို့ကိုလည်းကောင်း၊ နောင်ဘဝ၌ ထာဝရအသက်ကိုလည်းကောင်း ခံရလတ္တံ့။- 31နောက်ကျသောသူအများတို့သည် အရင်ကျကြလိမ့်မည်။ အရင်ကျသောသူအများတို့သည် နောက်ကျကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။မ၊ ၂၀:၁၆။ လု၊ ၁၃:၃၀။
အသေခံရမည့်အကြောင်းတတိယအကြိမ်ဖော်ပြခြင်း
(မ၊ ၂၀:၁၇-၁၉။ လု၊ ၁၈:၃၁-၃၄)
32ယေရုရှလင်မြို့သို့ တက်သွားကြရာ၊ လမ်းမှာ ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့ရှေ့၌ ကြွတော်မူစဉ်၊ သူတို့သည် မိန်းမောတွေဝေ၍ ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့် လိုက်ကြ၏။ ထိုအခါ ကိုယ်တော်သည် တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးတို့ကို တစ်ဖန်ခေါ်၍၊ ငါတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ ယခုသွားကြ၏။- 33လူသားသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့လက်သို့ ရောက်လိမ့်မည်။ ထိုသူတို့သည် သေပြစ်ကို စီရင်၍ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့လက်သို့ အပ်နှံကြလိမ့်မည်။- 34သူတို့သည်လည်း လူသားအား ပြက်ရယ်ပြုခြင်း၊ ရိုက်ပုတ်ခြင်း၊ တံတွေးနှင့်ထွေးခြင်း၊ အသေသတ်ခြင်းကို ပြုကြလိမ့်မည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်လိမ့်မည်ဟူ၍ မိမိကိုယ်၌ရောက်လတ္တံ့သော အမှုအရာတို့ကို တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။
ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်
(မ၊ ၂၀:၂၀-၂၈)
35ထိုအခါ ဇေဗေဒဲ၏သား ယာကုပ်နှင့် ယောဟန်သည် အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်၍၊ အရှင်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်တို့တောင်းသော ဆုကျေးဇူးကို ပြုတော်မူစေချင်ပါသည်ဟု လျှောက်လေ၏။- 36ကိုယ်တော်က၊ ငါသည်သင်တို့ကို အဘယ်သို့ ပြုစေချင်သနည်းဟု မေတော်မူသော်၊- 37ကိုယ်တော်သည် ဘုန်းပွင့်တော်မူသောအခါ အကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ယာတော်ဘက်၌ တစ်ယောက်၊ လက်ဝဲတော်ဘက်၌ တစ်ယောက် ထိုင်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူပါဟု လျှောက်ကြ၏။- 38ယေရှုကလည်း၊ သင်တို့သည် အဘယ်သို့တောင်းပန်သည်ကို သင်တို့မသိကြ။ ငါသောက်သောခွက်ကို သောက်ခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ငါခံသောဗတ္တိဇံကို ခံခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သင်တို့သည် တတ်စွမ်းနိုင်သလောဟု မေးတော်မူလျှင်၊-လု၊ ၁၂:၅၀။ 39အကျွန်ုပ်တို့သည် တတ်စွမ်းနိုင်ပါ၏ဟု လျှောက်ကြသော်၊ ယေရှုက၊ ငါသောက်သောခွက်ကို သင်တို့သည် သောက်ရကြလိမ့်မည်။ ငါခံသောဗတ္တိဇံကိုလည်း သင်တို့သည် ခံရကြလိမ့်မည်။- 40သို့သော်လည်း ငါ့လက်ယာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်မှာ ထိုင်ရသောအခွင့်ကိုကား အကြင်သူတို့အဖို့အလိုငှာ ပြင်ဆင်၏၊ ထိုသူတို့အားသာ ငါပေးပိုင်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
41အခြားသော တပည့်တော်တစ်ကျိပ်တို့သည် ကြားသိလျှင်၊ ယာကုပ်နှင့် ယောဟန်တို့ကို အမျက်ထွက်ကြ၏။- 42ယေရှုသည် ထိုသူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၍၊ သင်တို့သိသည်အတိုင်း လောကီမင်းတို့သည် အစိုးတရပြုတတ်ကြ၏။ အကဲအမှူးတို့သည် အာဏာထားတတ်ကြ၏။-လု၊ ၂၂:၂၅-၂၆။ 43သင်တို့မူကား၊ ထိုသို့မပြုကြနှင့်။ သင်တို့တွင် အကဲအမှူးပြုလိုသောသူသည် သင်တို့အစေခံ ဖြစ်ရမည်။-မ၊ ၂၃:၁၁။ မာ၊ ၉:၃၅။ လု၊ ၂၂:၂၆။ 44သင်တို့တွင် အထွဋ်အမြတ်လုပ်ချင်သောသူသည်လည်း အလုံးစုံတို့၏စေခိုင်းရာ ကျွန်ဖြစ်ရမည်။- 45အကြောင်းမူကား၊ လူသားသည် သူတစ်ပါးကို စေစားခြင်းငှာမလာ၊ သူတစ်ပါးအစေကို ခံခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ မိမိအသက်ကိုစွန့်၍ လူများကို ရွေးခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ကြွလာသတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။
ဗာတိမဲကိုမျက်စိမြင်စေခြင်း
(မ၊ ၂၀:၂၉-၃၄။ လု၊ ၁၈:၃၅-၄၃)
46ယေရိခေါမြို့သို့ ရောက်ကြလျှင်၊ တပည့်တော်တို့မှစ၍ များစွာသော လူအပေါင်းတို့နှင့်တကွ ထိုမြို့မှ ထွက်ကြွတော်မူစဉ်တွင်၊ တိမဲ၏သား ဗာတိမဲအမည်ရှိသော လူကန်းသည် လမ်းနားမှာထိုင်၍ တောင်းစားလေ၏။- 47နာဇရက်မြို့သား ယေရှုရှိကြောင်းကို ကြားရလျှင်၊ ဒါဝိဒ်၏သားတော်ယေရှု၊ အကျွန်ုပ်ကို ကယ်မသနားတော်မူပါဟု ဟစ်ကြော်လေ၏။- 48ထိုသူကို တိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းငှာ လူအများတို့သည် ငေါက်၍ဆိုကြသော်လည်း၊ ဒါဝိဒ်၏သားတော်၊ အကျွန်ုပ်ကို ကယ်မသနားတော်မူပါဟု သာ၍ ဟစ်ကြော်လေသော်၊- 49ယေရှုသည် ရပ်တော်မူလျက်၊ ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟု အမိန့်တော်ရှိ၏။ သူတစ်ပါးတို့သည် လူကန်းကိုခေါ်၍ မစိုးရိမ်နှင့်၊ ထလော့။ သင့်ကို ခေါ်တော်မူသည်ဟု ဆိုကြ၏။- 50ထိုသူသည် မိမိအဝတ်ကို ပစ်ချထားပြီးလျှင်၊ ထ၍ ယေရှုထံတော်သို့သွား၏။- 51ယေရှုကလည်း၊ သင်၌ အဘယ်သို့ ပြုစေလိုသနည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊- 52အရှင်ဘုရား အကျွန်ုပ်မျက်စိမြင်စေခြင်းငှာ ပြုတော်မူပါဟု လူကန်းလျှောက်လေသော်၊ ယေရှုက၊ သွားလော့။ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည် သင့်ကိုကယ်မပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုခဏချင်းတွင် ထိုသူသည် မျက်စိမြင်၍ လမ်း၌နောက်တော်သို့ လိုက်လေ၏။

ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၁၀ (အနက်ဖွင့်)

(ဆ) လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့် ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း (၁၀:၁-၁၂)

၁၀:၁ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ဂါလိလဲမှ ခရီးဆက်ထွက်သည်။ ပေရိယ တွင် အမှုတော်ပြုခြင်း ကို ၁၀:၄၅တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြသည်။

၁၀:၁၂ ဖာရိရှဲများက ကိုယ်တော်ဘုရားအား ဝံပုလွေအုပ်အမဲလိုက်သကဲ့သို့ အသက်ကို ရန်ရှာကြသည်။ ထို့ကြောင့် ထောင်ချောက်ဆင်ကြသည်။ လင်မယားကွာရှင်းခြင်းသည် တရားဝင်ပါသ လားဟု မေးကြသည်။ ကိုယ်တော်က ရှေးပညတ်ကျမ်းကို တောက်ပြပြီး မောရှေကမည်သို့ ပညတ် ထားသနည်းဟုပြန်မေးလိုက်သည်။

၁၀:၃-၆ မောရှေကခွင့်ပြုသည်ဟုဖြေကြသည်။ မိန်းမအား လင်မယားကွာရှင်း စာရေးပြီးကွာ ရှင်းခွင့်ပြုသည်။ သို့သော် ထိုသို့ကွာရှင်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်အလိုတော်မဟုတ်။ သင်တို့၏ စိတ်နှလုံးသည် ပြုပြင်၍ မရအောင် မာကြောခက်ထန်သော ကြောင့် မျက်စိမှိတ် ခေါင်းညီတ် ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်းတော်မှာ အကြင်လင်မယားသည် အသက်နှင့် အမျှ စုံမက် ပေါင်းဖက်ကြရမည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖိုမဖန်ဆင်းခြင်းသဘောကို သိကြပါ။ လူသည်သူ့မိဘ ကိုပစ်ခွာပြီး အခြားသူနှင့် လက်ထပ်သောကြောင့် တသားတကိုုယ်တည်းတဘဝဖြစ်သွားကြသည်။ ဘုရားသခင်အား ဖြင့် ပေါင်းဖက်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် တယာက်စီမဟုတ်ကြတော့ပါ။

၁၀:၁ဝ ထိုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တပည့်တော်များက တိုးတိုးတိတ်တိတ် မေးကြပြန် သည်။ ထိုသို့လင်မယားကွာရှင်းလျှင် အမျိုးသမီးသည် ဘဝလုံခြုံရေးပျက်ပြားသွားသည်။ စုံစမ်းခြင်းမကြာ ခဏကြုံရသည်။

၁၀:၁၁-၁၂ သခင်ဘုရားက ဆက်၍ ရှင်းပြသည်မျာ ကွာရှင်းပြီး၊ အခြားအမျိုးသမီးအား လက်ထပ်လျှင် မိမိမယားကို ပြစ်မှားရာရောက်၏ မိန်းမသည်လည်းထိုနည်းတူဖြစ်၏ လိင်မှုကိစ္စ မှားယွင်း ဖောက်ပြန်ခြင်းမှ တပါး၊ လင်မယားကွာရှင်းခြင်းမပြုရန် (မ ၁၉:၉) တွင်းတားမြစ်ထားပါသည်။ (၁ကော ၇:၁၅) တွင်လည်း မယုံကြည်သူ အိမ်ထောင်ဘက်က ကွာရှင်းခွင့်တောင်းခံလျှင် ရှောရှော ရှူရှူ ခွင့်ပြုရ သည်ဟု ဆိုထားသည်။

အားလုံးခြုံလိုက်လျှင် လင်မယားကွာရှင်းခြင်းသည် ခက်ခဲနက်နဲသည်။ ထိမ်းမြားလက်ထပ် ခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးသောကြောင့် ရှောလမုန်၏ ဉာဏ်ပညာထုံးနှလုံးကိုမူသင့်သည်။ အကောင်းဆုံးနည်း လမ်းမှာ လင်မယား မကွာရှင်းနှင့်။ လင်မယားကွားရှင်းလျှင် ဘဝတလျှောက်လုံး တိမ်မဲညိုဖုံးလွမ်း သွားပါ သည်။ လင်မယားကွာရှင်းသူသည် ဒေသန္တရအသင်းတော်တွင် ပါဝင်လာလျှင် သင်းအုပ်က အသေအချာ စစ်ကြောမေးမြန်းရမည်။ အမှုအမျိုးမျိုးရှိသကဲ့သို့ အဖြေအဖုံဖုံရှိပါသည်။

ဤကျမ်းစကားည် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းအကြောင်းသာ သွန်သင်သည်မဟုတ်။ အမျိုး သမီးများ၏ အခွင့်အရေးကိုလည်း ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည် ခရစ်ယာန်ဘသာမှ တပါးအမျိုးသမီး အခွင့်အ ရေးကာကွယ်ပေးသော အခြားဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။

(ဇ) ကလေးသူငယ်များအားကောင်းကြီးပေးခြင်း (၁၀:၁၃-၁၆)

၁၀:၁၃ သခင်ယေရှုက ကလေးသူငယ်များအား ချစ်ခင်မြတ်နိုးပုံကိုဖော်ပြထားသည်။ မိဘများသည် သူတို့၏ သားသမီးငယ်များကို ယေရှုက ကောင်းကြီးပေးစေလိုကြသောကြောင့် အထံတော် သို့ခေါ်ဆောင်လာကြသည်။ တပည့်တော်များကမူ မသိနားမလည်သဖြင့် တားဆီးကြသည်။

၁၀:၁၄-၁၆ သခင်ဘုရားက တပည့်တော်များအား မတားရန်ပြောလိုက်ပြီး ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ကလေးသူငယ်များနှင့် တူကြောင်းရှင်းပြသည်။ ကလေးသူငယ်များ၏ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် နှိမ့်ချခြင်းကို ရည်ညွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ လူလားမြောက်အရွယ်ရောက်သူများသည်လည်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရန် ထိုကလေးသူငယ်များ၏ စိတ်ထားမျိုးရှိရသည်။

George Mac Donald ကမူ လူကြီးများ၏ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းသည် တံခါးဝတွင် ဆော့ ကစားနေကြသော ကလေးသူငယ်များလောက်မဖြစ်နိုင်ဟုဆိုသည်။ ဤကျမ်းစကားသည် အမှုတော် ဆောင်များအတွက် အရေးကြီးစဉ်းစားစရာ ဖိအားဖြစ်သည်။ ကလေးသူငယ်များ၏ စိတ်သဘောထားသည် ပျော့ပြောင်းသည် ပုံသွင်းရလွယ်ကူသည်၊ လွယ်ကူစွာလက်ခံတတ်ကြသည်။ W. Graham Scroggie ကမူ “ကလေးများအတွက် ယုံကြည်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်၍ ကလေးများကိုလည်း အကောင်းဆုံးပေးပါ”  ဟုဆိုသည်။

(ဈ) သူကြွယ်ငယ်လေး (၁၀:၁၇)

၁၀:၁ရ သခင်ယေရှုခရီးထွက်ခါနီးတွင် ချမ်းသာကြွယ်ဝသော လုလင်ငယ်တပါးရောက်လာ သည်။ သခင်ယေရှုအား “ကောင်းမြတ်သောဆရာ၊ ထာဝရအသက်ရဖို့ ဘာလုပ်ရမည်နည်း” ဟုလာမေး သည်။

၁၀:၁၈ ကောင်းမြတ်သောဆရာဟုခေါ်ခြင်းကို ယေရှုမငြင်းပယ်ပါ။ ထိုသူကြွယ်ငယ်၏ ယုံကြည်ခြင်းကို ဆန်းစစ်သောအားဖြင့် ဘုရားသခင်တပါးတည်းသာလျှင် ကောင်းမြတ်သည်မဟုတ်လော ဟုစကားထောက်ကြည့်သည်။ သို့သော် ထိုသူသည် သခင်ယေရှုအား ဘုရားသခင်ဟုတ်မှန်ကြောင်း ဝန်ခံ ခြင်းမပြုပါ။

၁၀:၁၉-၂ဝ ဆက်လက်၍ သခင်ဘုရားက ပညတ်တရားသတ်မှတ်သောအပြစ်များကို ရေတွက်ပြသည်။ ထိုအချိန်ထိ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် အမွေခံထိုက်သည်ဟု ထိုသူကြွယ်ယုံကြည်နေ သည်။ အချင်းချင်းပေါင်းဖော် ဆက်ဆံရာတွင် ပြုကျင့်ရမည့် အခြေခံကျင့်ဝတ် (၅)ပါးကို လိုက်နာ လုပ် ဆောင်ဖို့ ကိုယ်တော်ကရှင်းပြသောအခါ ငယ်စဉ်တောင်ကျေးသူငယ်ဘဝကပင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ခဲ့ ကြောင်းပြန်ဖြေသည်။

၁၀:၂၁-၂၂ သို့သော် မိမိသူ့အိမ်နီးနားချင်းများကို မိမိကဲ့သို့ အမှန်တကယ်ချစ်ခင်ပါသလား ထိုသို့ ဆိုလျှင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကို ထုခွဲရောင်းစား၍ ရောင်းရငွေများကို ဆင်းရဲ ချို့တဲ့သူများအား ပေးကမ်းလောဟုဆိုသော အခါတွင်မူ၊ အိုဒါလေးတော့ ချမ်းသာပေးပါဟုဆိုကာ မျက်စိမျက်နှာပျက်လျှက် ရှတ်ချည်းထွက်ခွာသွားသည်။

ဤနေရာတွင် ရှိရှိသမျှ ပစ္စည်းရောင်းချ၍ သူဆင်းရဲများကို ပေးကမ်းလျှင် ထာဝရအသက် ရသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ယုံကြည်ခြင်း နည်းလမ်းတစ်ခုတည်းသာရှိသည်။ ထိုသို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ထိုသူသည် အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်း၊ ဘုရားသခင်၏ စင်ကြယ်ခြင်းလိုအပ် ကြောင်း သိမှတ်ရမည် ပညတ်တော် (၁၀)ပါးသည် အပြစ်များကို သိရှိနားလည်ရန် ပြဌာန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူကြွယ်လေ၏ ပစ္စည်းရောင်းချ၍ မရှိဆင်းရဲသားများ စွန့်ကြဲရန် ငြင်းပယ်ခြင်းသည် အိမ်နီးနားချင်းများ အားအမှန်တကယ် မချစ်ခင်ကြောင်းပြသသည်။ အမှန်ဆိုလျှင် “အရှင်ဘုရား ကျွန်ုပ်သည် အပြစ်သား ဖြစ်သည် ကိုယ်ကိုယ်ကိုမကယ်တင်နိုင်ပါ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် အကျွန်ုပ်အား ကယ်မပါ” ဟု ဆိုသင့် သည်။ သို့သော် ထိုသူသည် သူ့ဥစ္စာ စည်းစိမ်များကို မက်မောခင်တွယ်နေသည်။ ပစ္စည်းများကို မရောင်းချ နိုင်၊ မပေးကမ်း၊ မစွန့်ကြဲနိုင်ပါ။

ကိုယ်တော်ဘုရားက ပစ္စည်းများရောင်းချခိုင်းခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်းကို ပြသခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘုရား၏ ပညတ်တော်ကို လူသားများက ချိုးဖောက်ပုံပြသရန်နှင့် ကယ်မရန် လိုအပ် ပုံပြသခြင်းသာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ထိုသူကြွယ်ငယ်သည်  ကိုယ်တော်ဘုရား အမိန့်ရှိသည့်အတိုင်း လိုက် နာလုပ်ဆောင်မှု ကယ်တင်ခြင်း လမ်းစဉ်ရရှိသွားမည်။

သို့သော် အခတ်အခဲတွေ့နေပြီ။ ယုံကြည်သူများသည် အိမ်နီးနားချင်းအား မိမိကိုယ်ကဲ့သို့ အမှန်တကယ်ချစ်ခင်ကြပါသလား။ ယေရှုဘုရားက “ရှိသမျှပစ္စည်းကို ရောင်းချ၍ မရှိ၊ ဆင်းရဲသားများ ပေး ကမ်းစွန့် ကြဲလော့၊ ထိုသို့ပြုခြင်းသည် ကောင်းကင်ဏ္ဍာစုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် လက်ဝါးကပ် တိုင်ကို ထမ်း၍ ငါနောက်သို့ လိုက်လော့”ဟုဆိုသည်။ လူတိုင်း အဖြေပေးကြည့်ကြပါစို့။ အဖြေစကား မပေးမီ ဆင်ခြင်သိထားရမည့် အချက်များ ပြောပြပါမည်။

၁။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အစာရေဆာငတ်မွတ်၍ လူထောင်ပေါင်းများစွာ သေပွဲဝင်နေကြသည်။

၂။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ထက်ဝက်ကျော်သည် ဧဝံဂေလိ သတင်းစကားမကြားဘူးကြ။

၃။ ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းများကို လူ့ဝိညာဉ်ကောင်းကျိုးနှင့် လက်တလော ငတ်ပြတ်သူများအတွက် ယခုပင် အသုံးချနိုင်သည်။

၄။ အကျွန်ုပ်၏ ဆင်းရဲခံခြင်းဖြစ် အခြားသူများကောင်းစားစေရန် ခရစ်တော်ဘုရားအား စံနံမူနာယူနိုင်သည် (၂ကော ၈:၉)။

၅။ တိုတောင်းလှသော လူ့ဘဝ၊ ကိုယ်တော်ဘုရား တဖန်ကြွလာမည့် အရေးက ကျွန်ုပ်တို့ ငွေကြေးများကို အမှုတော်အတွက် သုံးစွဲဖို့ပြောပါသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား ရောက်လာမှ သုံးမည်ဆိုလျှင် အလွန်နောက်ကျသွားသည်။

၁၀:၂၃-၂၅ ထိုသူကြွယ်၏ အပြုအမူကို ထောက်ပြ၍ ကိုယ်တော်ဘုရားက ဥစ္စာရတတ် သောသူသည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ရန် ခဲယဉ်းသည်ဟု မှတ်ချက်ချသည်။ ထိုစကားကို တပည့်တော်များ နားမလည်နိုင်ကြပါ။ ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းသည် ဘုရားသခင်ပေးသော ကောင်းကြီးမင်္ဂ လာမဟုတ်လာ။ ထို့ကြောင့် သဘောပေါက်နားရှင်း ကြစေရန် ကိုယ်တော်ဘုရားက “ငါ့သားတို့ မိမိဥစ္စာကို မှီခိုသောသူသည်၁၈ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ခဲသည် ငွေရတတ်သူ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော် ထဲသို့ ဝင်ခြင်းထက် အပ်နဖားထဲသို့ ကုလားအုပ်လျှိုလွယ်၏” ဟု ထပ်ရှင်းပြသည်။

၁၀:၂၆-၂ရ ထိုသို့ဆိုလျှင် မည်သူကယ်တင်ခြင်း ရရှိနိုင်မည်နည်းဟု တပည့်တော်များ ပိုမို အံ့အား သင့်ကြသည်။ ပညတ်တရားအောက်မှာ အသက်ရှင်နေကြသော ယုဒများက ဥစ္စာရတတ်ခြင်း သည်။ ဘုရားပေးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟု ခံယူကြသည်။ မောရှေတရားတွင် နာခံခြင်းရှိသူများသည် ကြွယ်ဝ ချမ်းသာကြမည်ဟု ကတိတော်ပြုထားသည်။ ကောင်းကြီးပေးထားသော ထိုလူချမ်းသာများ ကောင်းကင် နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ခွင်မရလျှင် မည်သူရရှိနိုင်တော့မည်နည်း။ သခင်ဘုရားက လူမတတ်စွမ်းနိုင်သော အရာများကို ဘုရားရှင်တော် တတ်စွမ်းနိုင်သည်ဟု ရှင်းပြသည်။

ဤကျမ်းချက်က မည်သည့် သင်ခန်းစာသွန်သင်ပါသနည်း။ ပထမဦးဆုံးအချက်အနေဖြင့် ငွေရတတ်သမျှသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ ခဲယဉ်းသည်။ (ငယ် ၂၃)။ လူများသည် ဘုရားသခင်ထက် စည်းစိမ်ဥစ္စာများကို ခင်တွယ်ကြသည်။ သခင်ဘုရားထက် ဥစ္စာဓနများကို ပိုမိုအားကိုးသည်။ ထိုသို့ ရှိနေ သရွေ့ ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်။

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအရ ဥစ္စာရတတ်ခြင်းသည် ဘုရားပေးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သည်။ ယခု ကာလတွင် ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပြီ။ ဥစ္စာရတတ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၌ ဆက်ကပ်မှုအား စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ် သည်။

ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်တံခါးဝသို့ လူချမ်းသာ ဝင်ရောက်ခြင်းထက် အပ်နဖားပေါက်ထဲသို့ ကုလားအုပ်ဝင်ခြင်းက ပိုမိုလွယ်ကူသည်ဟုဆိုသည်။ ရှင်းရှင်းဘွင်းဘွင်းပြောရလျှင် ငွေရတတ်သောသူများ ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်။ မှန်ပါသည် စည်းစိမ်ဥစ္စာကို ဘုရားသဖွယ်ဆည်းကပ်ထားသောသူသည် ဘုရားရှေ့ တွင် လူမွဲလူဆင်းရဲဖြစ်သည်။ ထိုအတွေးအခေါ်ကို လူဦးနှောက်ဖြင့် တွေးလျှင် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ဘုရား သခင်ဘက်၌မူ ထိုအတိုင်းဖြစ်နေသည်။

အချို့ခရစ်ယာန်များသည် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို မနာခံပဲ သား သမီးများအတွက် လောက ဘဏ္ဍာရှာဖွေသို မှီးကြသည်။ ထိုသားသမီးများထဲမှ မျက်နှာတော် ရသူ အနည်းအကျဉ်းသာရှိပါ သည်။

၁၀:၂၈-၃ဝ ပေတရုက ကိုယ်တော်ဘုရား၏ သွန်သင်ချက်ကို အားဖြည့်သည်။ “ရှိသမျှစွန့် လွှတ်၍ ငါ့နောက်သို့ လိုက်လော့” ဟူသောစကားတော်အတိုင်း လိုက်နာကြပါသည်ဟုဝန်ခံသည်။ ကိုယ် တော်က မိမိကြောင့်၎င်း၊ ဧဝံဂေလိကြောင့်၎င်း၊ ဆင်းရဲခံရသူများသည် ယခုကာလနှင့် ထာဝရ ကာလအ တွက် ဆုလက်ဆောင်ပြင်ဆင်ထားသည်ဟု ကတိတော်ပေးထားသည်။

၁။ ယခုကာလဆုလက်ဆောင်အဖြစ် ၁၀၀၀၀% ပြန်ရမည် သို့သော် ငွေကြေးဓနဖြင့်မဟုတ်

(က) အိမ်ယာများ။ သခင်ဘုရား၏ အစေခံအဖြစ် သင်နှင့်အညီ အခြားသူများ၏ အိမ်ယာ နေရာထိုင်ခင်းကို သုံးဆောင်ဖွင့်ရသည်။

(ခ) ညီအစ်ကို မောင်နှံမ။ မိဘနှင် သားသမီးများ ခရစ်ယာန်မိဿဟာယ၌ ပါဝင်သော ယုံကြည်သူများ။

(ဂ) လယ်ယာ။ ဘုရင်ဖြစ်သည် အလျောက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးပေးနိုင်သည်။

(ဃ) ညှင်းပန်နှိပ်စက်ြခင်း။ လက်တလောဆုလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။

၂။ အနာဂတ်ဆုလက်ဆောင်မှာ ထာဝရအသက်ဖြစ်သည်။ ထာဝရဆုလက်ဆောင်ကို ရရှိသည်ဟုမဆိုလို။ ထာဝရအသက်သည်။ ဘုရားပေးဆုလက်ဆောင်ကို ရှာဖွေရရှိသည် ဟုမဆိုလို ထာဝရအသက်သည် ဘုရားပေးဆုလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံ တွင် သာ၍ ကြီးမြတ် ဆုလက်ဆောင်ရရှိကြမည်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူတိုင် ထာဝရအသက် ဆုလက်ဆောင် ရရှိကြမည် ဖြစ်သော်လည်း ပျော်ရွှင်ပုံခြင်း တူညီကြမည်မ ဟုတ်။

၁၀:၃၁ ဆက်လက်၍ ကိုယ်တော်က နောက်ကျသောသူသည် အရင်ကျလိမ့်မည်။ အရင်ကျသောသူများသည် နောက်ကျကြလိမ့်မည် ဟုသတိပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အစကောင်းသည် ရုံမျှဖြင့်မလိုလောက်ပါ။ ပန်းဝင်ပုံကို လည်း ကြည့်ရပေသည်။ ထို့အကြောင်း နှင့် ပတ်သက်၍ Ironside က ဤသို့ဆိုသည်။

သစ္စာစောင့်ထားမည့် နောက်တော်သို့ကတိပြုသူတိုင်း နာမတော်မြတ်၌ မိမိကိုယ်ကို အစဉ် ငြင်းပယ်နိုင်ကြသည်မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းရောက်သောကာလ၌ သာလျှက် ထိုသူ များအား၏ အစွမ်း အစကို မှတ်ကျေက်တင်ရသည်။ ၁၉

(ည) အစေတော်ခံ အသေခံမည်အကြောင်း သတိယ အကြိမ်ဖော်ပြခြင်း (၁၀:၃၂-၃၄)

၁၀:၃၂ ယေရုရှလင်သို့သွားရန်အကြောင်းတဖန်လာသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် စိတ်ပူ ပန်နွမ်းနယ်လျက် နေသည်။ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် ဝေဒနာခံစား၍ အရှက်ရမည် အကြောင်းသိနေ သည်။

အဘယ်မျှ စိတ်ထိခိုက်မည်နည်း။ “ကိုယ်တော်သည် တပည့်တော်တို့ ရှေ့ကသွား၏” ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်ကို ရှုကြည့်ပါ။ တကိုယ်တည်း ရှေ့ကသွားသည်။ မပျော်ပါ။ ခမည်းတော်တို့၏ အလို တော်နှင့် အညီးဘုန်းတန်ခိုး ပွင့်လန်းပြဖို့ရန် လူသားများ ကယ်နှုတ်ဖို့ရန်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ ရှေ့တွင် အရှက်တရားနှင့် လက်ဝါးကားတိုင်က စောင့်နေသည်။ ကိုယ်တော့်ကို မြင်သောအခါ ပရိသတ်များလည်း ကြောက်လန့်ကြသည်။ ယုံကြည်ခြင်း ဇာတ်ညွန်းဆရာ၊ ဒါရိုက်တာ၊ ဘုန်းတန်ခိုးအရှင်သခင်၊ ဘုရားသား တော်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ကြပါ။ ထိုအကြောင်းကို Erdman ကဤသို့ရေးထားသည်။

ခြေလှမ်းမယိုင်၊ ခြေလှမ်းမှန်မှန်ဖြင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်သို့ လှမ်းနေသော ဘုရားသားတော်၏ မျက်နှာတော်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ခေတ်သစ်သူရဲကောင်း ပြုခြင်းမဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့ မိမိသဘောဆန္ဒ အတိုင်းအသေခံတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်သောကြောင့် အသေခံခြင်းဖြစ် သည်။ ကိုယ်တော်အသေခံခြင်း အကြောင်းသည် နက်နဲသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ ၂၀

ကိုယ်တော့်နောက်သို့လိုက်သော လူအုပ်ကလည်း ကြောက်လန့်စိုးရိမ်နေသည်။ ယေရုရှ လင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက ကိုယ်တော်၏ အသက်ရန် ရှာမည်ကို အလိုလိုသိနှင့်နေကြသည်။

၁၀:၃၃-၃၄ ဤတတိယအကြိမ်တွင်မူ အသေခံမည့်အကြောင်းကို တပည့်တော်တို့အား အသေးစိတ်ပြောပြသည်။ ကိုယ်တော်ရှင်းပြချက်ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

၁။ “သတိထားကြလော့၊ ယေရုရှလင်သို့ ငါတို့သွားကြမည်”။ (၁၁:၁-၁၃:၃၇)။

၂။ ယဇျပုရောဟိတျနှငျ့ ကမြျးတတျပုဂိဂုလျမြားက သစ်စာဖောကျကွမညျ (၁၄:၁-၂၊ ၄၃-၅၃)။

၃။ ယေရှုအားအသေသတ်မည် (၁၄:၅၅-၆၅)။

၄။ တပါးအမျိုးသားများထံ အပ်နှံခံရမည် (၁၅:၁)။

၅။ စော်ကားခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ တံတွေးထွေးခြင်းခံရပြီး အသတ်ခံရသည် (၁၅:၂-၃၈)။

(ဋ) အကြီးမြတ်ဆုံးသည် အစေခံခြင်းဖြစ်၏ (၁၀:၃၅-၄၅)

၁၀:၃၅-၃ရ ကိုယ်တော်ဘုရားစိတ်မသာညီးတွားချိန်တွင် အလိုက်ကမ်းဆိုးမသိသော ယာကုပ် နှင့် ယောဟန်သည် အခွင့်အရေးတောင်းဆိုသည် သူတောင်းချက်သည် ကိုယ်တော်နှင့် မခွဲခွာ နိုင်သောကြောင့် အနီးဆုံးနေလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အခွင့်အရေးတောင်းဆိုရန် ကောင်းသောအချိန် မဟုတ်။ ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မည်ကို ယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော် ကျရောက်အံ့စဲ ဝေဒနာ ကို စဉ်းစားပေးသင့်ပါသည်။

၁၀:၃၈-၃၉ ကိုယ်တော်ဘုရားပြောသည် ငါသောက်သော ခွက်ဆိုသည်မှာ ကိုယ်တော် ခံရသည့် ဆင်းရဲဝေဒနာ၊ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာဆိုသည်မှာ အသေခံခြင်းဖြစ်သည်။ တတ်စွမ်းနိုင်ပါသည်ဟု ဝန်ခံ သောအခါ တတ်စွမ်းသည်အတိုင်း အမှန်ခံစားကြသည်ဟု မိန့်မှာ သည်။ ဝန်ခံသည့်အတိုင်းလည်း အမှန် တကယ်ခံယူကြသည်။ ယာကုပ်သည် မာတုရ အဖြစ်အသေခံခဲ့ရသည်။ (တ ၁၂:၂)။

၁၀:၄ဝ သို့သော်လည်း ရာထူးဌာနန္တရကိုမူပေးပိုင် ခွင့်မရှိဟု ရှင်းပြသည်။ ထိုနေရာကို ရယူချင်ကြသည်။ ဤနေရာတွင် သင်ခန်းစာယူကြရန်မှာ နိုင်ငံတော်သည် ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ တော်တွင် ဌာနန္တရသည် သစ္စာရှိခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခန့်အပ်ရာဖြစ်သည်။

၁၀:၄၁-၄၄ ယာကုပ်နှင့် ယောဟန်က ထိုသို့တောင်းဆိုသောအခါ အခြားတပည့်တော်ဆယ် ပါးသည် စိတ်နှလုံးမရွှင်ပြကြ။ သူတို့စိတ်အာရုံတွင် သွေးဝမ်းကွဲနေကြပြီ။ ဤနေရာတွင် ကိုယ်တော်ဘုရား မိန့်ကြားသော စကားတော်သည် ကျက်သရေမင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စုံသည်။ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော အုပ်စိုးသူမင်းသည် နိုင်လိုမင်းထက် အာဏာသုံးစွဲကြသည်။ ခရစ်တော်၏ နိုင်ငံတော်တွင်ကားအမှုတော် ဆက်ကပ်ခြင်းဖြင့်သာ ကြီးမြတ်ခြင်းကို ရရှိသည်။ ပထမဦးဆုံးနေရာ ရယူချင်သူသည် လူတိုင်းအား ကျွန်ခံ ရမည်။

၁၀:၄၅ အကြီးမြတ်ဆုံး ပုံဥပမာ လူသားတော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် လူသားတော်သည် သူတပါးကို စေခိုင်းရန်လာသည်မဟုတ်၊ သူတပါး၏ အစခေံခြင်းငှာရောက် လာခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိအသက်စွန့်၍ လူများကို ရွးနှုတ်ခြင်းငှာ ရောက်လာသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ ဖွာမြင်တော်မူပုံအမှုတော်ပြုပုံနှင့် သက်တော်စဉ်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အသက်ပေး၍ အသေခံပုံကို ဆင်ခြင် ကြည့်ပါ။

ဤအပိုဒ်ငယ် ၄၅သည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း၏ အဓိကသော့ချက်ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည်။ အမှုတော်တခုလုံး၏ နမူနာပုံစံငယ်၊ လူ့လောကသက်ရှိသတ္တဝါများ၏ ဘဝတွင် အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်။

(ဋ္ဌ) မျက်မမြင်ဗာတိမဲအားအလင်းရစေခြင်း (၁၀:၄၆-၅၂)

၁၀:၄၆ ပေရိယမှ ယုဒပြည်သို့ ရောက်ကြပြန်သည်။ တပည့်တော်များနှင့် အတူ ယော်ဒန် မြကို ကူး၍ ယေရိခေါသို့ ရောက်ရှိသည်။ မျက်မမြင်ဒုက္ခိတဗာတိမဲသူတောင်းစားကို တွေ့သည်။

၁၀:၄ရ ထိုသူ၏ လျှောက်လဲသံ သနားစဖွယ်ကောင်းလှသည်။ ယုံကြည်စွာ ဆုတောင်းခြင်း၏ အဖြေစကားကြားရသည်။ ယေရှုဘုရား ယေရုရှလင်နောက်ဆုံးခရီးတွင်ပြုတော် မူသော ကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်။ ထိုသူ၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ လက်ဝါးကပ်တိုင်ခရီးကို ကြည်နူးစေသည်။ ထိုသို့ ဗာတိမဲနှင့်တွေ့ဆုံမခြင်းသည် သခင်ဘုရား၏ နေ့ရက်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ကိုယ်တော်ဘုရားသည် နောက်တဖန်ထိုနေရာကို ဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းမရှိတော့ပါ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။