ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၈

အာရုန်နှင့်သားတို့ကိုသိက္ခာတင်ခြင်း
(ထွ၊ ၂၉:၁-၃၇)
1တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားက၊ 2သင်သည် အာရုန်နှင့် သူ၏သားများ၊ အဝတ်များ၊ လိမ်းရန်ဆီ၊ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖို့နွားထီး၊ သိုးထီးနှစ်ကောင်၊ တဆေးမဲ့မုန့်တစ်တောင်းကိုယူ၍၊ 3ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တံခါးရှေ့သို့ ပရိသတ်အပေါင်းကို စည်ဝေးစေလော့ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 4မောရှေပြု၍၊ ပရိသတ်တို့သည် ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တံခါးရှေ့မှာ စည်းဝေးကြ၏။ 5မောရှေကလည်း၊ ဤသို့ ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူပြီဟု ပရိသတ်တို့အား ပြောဆိုလျက်၊ 6ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့ကိုခေါ်ခဲ့၍ ရေချိုးပြီးလျှင်၊ 7အာရုန်ကို အင်္ကျီဝတ်စေ၍၊ ခါးပန်းကိုစည်းစေလေ၏။ ဝတ်လုံနှင့် သင်တိုင်းကိုလည်းခြုံစေ၍၊ ထူးဆန်းသော သင်တိုင်းခါးစည်းဖြင့် စည်းလေ၏။ 8ရင်ဖုံးကိုလည်းဆင်စေ၍၊ ရင်ဖုံးအထဲ၌ ဥရိမ်နှင့်သုမိမ်ကို သွင်းထားလေ၏။ 9သူ၏ခေါင်းပေါ်မှာ ဗောင်းကိုတင်၍၊ သန့်ရှင်းသောရွှေသင်းကျစ်ပြားကို ဗောင်းရှေ့၌တပ်လေ၏။ 10ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ မောရှေသည်လိမ်းရန်ဆီကိုယူ၍၊ တဲတော်နှင့် တဲတော်တန်ဆာရှိသမျှကိုလိမ်းသဖြင့် သန့်ရှင်းစေ၏။ 11ထိုဆီကို ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာခုနစ်ကြိမ်ဖျန်း၍၊ ယဇ်ပလ္လင်တန်ဆာရှိသမျှကိုလည်းကောင်း၊ အင်တုံနှင့် ခြေထောက်ကိုလည်းကောင်း၊ သန့်ရှင်စေခြင်းငှာလိမ်းလေ၏။ 12လိမ်းရန်ဆီကို အာရုန်ခေါင်းပေါ်မှာလောင်း၍ သူ့ကိုသန့်ရှင်းစေခြင်းငှာ လိမ်းလေ၏။ 13အာရုန်၏သားတို့ကိုလည်း အင်္ကျီဝတ်စေ၍၊ ခါးပန်းကိုစည်းစေလျက်၊ ဦးထုပ်ကိုဆောင်းစေလေ၏။
14ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖို့ နွားထီးကိုဆောင်ခဲ့၍၊ အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့သည်၊ မိမိတို့လက်ကို နွားခေါင်းပေါ်မှာတင်ကြ၏။ 15နွားကိုသတ်၍၊ မောရှေသည် ယဇ်ပလ္လင်ပတ်လည်ဦးချိုတို့၌ အသွေးကို လက်ညှိုးနှင့်ယူ၍ထည့်သဖြင့်၊ ယဇ်ပလ္လင်ကို စင်ကြယ်စေပြီးမှ၊ ကြွင်းသောအသွေးကို ယဇ်ပလ္လင်ခြေရင်းနား၌သွန်၍၊ ထိုယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ အပြစ်ဖြေခြင်းကို ပြုမည်အကြောင်း သန့်ရှင်းစေ၏။ 16အအူကိုဖုံးသောဆီဥရှိသမျှ၊ အသည်းပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၊ ကျောက်ကပ်နှစ်ခုနှင့် ကျောက်ကပ်ဆီဥကိုယူ၍ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာမီးရှို့လေ၏။ 17အရေ၊ အသား၊ ချေးနုနှင့်တကွ နွားကောင်ကို၊ တပ်ပြင်မှာရှို့ရ၏။
18ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ မီးရှို့ရာယဇ်ပြုသော သိုးထီးကိုလည်းဆောင်ခဲ့၍၊ အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့သည်၊ မိမိတို့လက်ကို သိုးခေါင်းပေါ်မှာတင်ကြ၏။ 19သိုးကိုသတ်ပြီးလျှင်၊ မောရှေသည် အသွေးကိုယဇ်ပလ္လင်အပေါ်၌ ပတ်လည်ဖျန်းလေ၏။ 20သိုးကိုလည်းအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးလျှင်၊ ခေါင်းမှစ၍ သားတစ်များနှင့်ဆီဥကို မီးရှို့လေ၏။ 21ဝမ်းထဲ၌ရှိသောအရာနှင့် ခြေတို့ကိုဆေးကြော၍၊ သိုးတစ်ကောင်လုံးကို ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာမီးရှို့လေ၏။ မွှေးကြိုင်ရာဖို့ မီးရှို့သောယဇ်ဖြစ်သတည်း။ မီးဖြင့် ထာဝရဘုရားအားပြုသော ပူဇော်သကာဖြစ်သတည်း။
22ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ အခြားသောသိုး၊ အရာ၌ခန့်ထားရာသိုးကို ဆောင်ခဲ့၍၊ အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့သည် မိမိတို့လက်ကိုသိုးခေါင်းပေါ်မှာ တင်ကြ၏။ 23သိုးကိုသတ်ပြီးမှ၊ မောရှေသည်အသွေးကိုယူ၍၊ အာရုန်၏ လက်ယာနားပျဉ်း၌လည်းကောင်း၊ လက်ယာလက်မ၌လည်းကောင်း၊ လက်ယာခြေမ၌လည်းကောင်း ထည့်လေ၏။ 24အာရုန်၏သားတို့ကိုလည်း ခေါ်ခဲ့၍၊ သူတို့လက်ယာနားပျဉ်း၊ လက်ယာလက်မ၊ လက်ယာခြေမတို့၌ အသွေးကိုထည့်ပြီးမှ၊ ယဇ်ပလ္လင်အပေါ်၌ ပတ်လည်ဖျန်းလေ၏။ 25ဆီဥ၊ အမြီး၊ အအူကိုဖုံးသောဆီဥ၊ အသည်းပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၊ ကျောက်ကပ်နှစ်ခုနှင့် ကျောက်ကပ်ကိုဖုံးသောဆီဥ၊ လက်ယာပခုံး၊ 26ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ထားသော တဆေးမဲ့မုန့်တောင်းထဲက တဆေးမဲ့မုန့်တစ်လုံး၊ ဆီနှင့်လုပ်သောမုန့်ပြားတစ်ပြား၊ မုန့်ကြွပ်တစ်ချပ်ကိုယူ၍၊ မုန့်များကို ဆီဥနှင့် လက်ယာပခုံးပေါ်မှာထည့်ပြီးလျှင်၊ 27အာရုန်၏လက်၊ သူ၏သားတို့လက်၌ ထိုအရာတို့ကိုထား၍၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌၊ ချီလွှဲသဖြင့်၊ ချီလွှဲသောပူဇော်သကာပြုလေ၏။ 28ထိုအရာတို့ကို သူတို့လက်မှခံယူ၍၊ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ မီးရှို့ရာယဇ်နှင့်အတူ ရှို့လေ၏။ မွှေးကြိုင်သောအနံ့ရှိ၍ အရာ၌ခန့်ထားရာယဇ် ဖြစ်သတည်း။ ထာဝရဘုရားအားမီးဖြင့်ပြုသော ပူဇော်သကာဖြစ်သတည်း။ 29ထိုနောက် မောရှေသည် ရင်ပတ်ကိုယူ၍၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ချီလွှဲသဖြင့်၊ ချီလွှဲသောပူဇော်သကာပြုလေ၏။ အရာ၌ခန့်ထားရာသိုး၏ ရင်ပတ်သည် မောရှေ၏အဖို့ ဖြစ်သတည်း။ 30တစ်ဖန် ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာရှိသောအသွေးနှင့် လိမ်းရန်ဆီကိုယူ၍ အာရုန်နှင့် သူ၏အဝတ်၌လည်းကောင်း၊ သူ၏သားတို့နှင့် သူတို့အဝတ်၌လည်းကောင်းဖျန်းသဖြင့်၊ အာရုန်မှစ၍ သားများ၊ အဝတ်များတို့ကို သန့်ရှင်းစေလေ၏။
31မောရှေသည်၊ အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့အားလည်း၊ ထိုသိုး၏အသားကို ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးနားမှာပြုတ်ကြလော့။ ထာဝရဘုရားက၊ အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့သည် ထိုအသားကိုစားရကြမည်ဟု ငါ့အားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ထိုအသားကိုလည်းကောင်း၊ အရာ၌ခန့်ထားရာ မုန့်တောင်း၌ရှိသောမုန့်ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုအရပ်၌ စားကြလော့။ 32ကျန်ကြွင်းသောအသားနှင့် မုန့်ကိုမီးရှို့ရမည်။ 33သင်တို့ကို အရာ၌ခန့်ထားရာ ကာလခုနစ်ရက်မစေ့မီ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးပြင်သို့ မထွက်ရကြ။ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး အရာ၌ခန့်ထားခြင်းမင်္ဂလာကို ဆောင်ရကြမည်။ 34ယနေ့ပြုသည်အတိုင်း သင်တို့အဖို့ အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုမည်အကြောင်း ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူပြီ။ 35ထိုကြောင့် သင်တို့သည် သေဘေးနှင့်ကင်းလွတ်ခြင်းငှာ၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးနားမှာ၊ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးနေ့ညမပြတ်နေ၍၊ ထာဝရဘုရားအမှုတော်ကို စောင့်ရကြမည်။ ထိုသို့ ငါ့အားမှာထားတော်မူပြီဟု ဆင့်ဆိုသည်ဖြစ်၍၊ 36မောရှေအားဖြင့် ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသမျှအတိုင်း၊ အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့သည် ပြုကြ၏။

ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၈ (အနက်ဖွင့်)

၃။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များစင်ကြယ်ရခြင်း (အခန်း ၁၀)

(ကမောရှေကယဇ်ပုရောဟိတ်များသို့အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်း (အခန်း )

          : အခန်း ၂၈ နှင့် ၂၉တွင်အာရုန်နှင့်သားများအား ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာခန့်အပ်ကြောင်း ဘုရားသခင်က မောရှေသို့ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ပေးသည်။ အခန်း ၈-၁၀တွင် ဤအရိုက်အရာကို မောရှေ ထမ်းဆောင်လာခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်စေခိုင်းသည့်အတိုင်း မောရှေသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့် ပရိသတ်များကို ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးရှေ့မှာ စုဝေးစေသည်။ ခါးပန်းစည်းပေးသည်။ သင်တိုင်းကို ခြုံစေ၍ ထူးဆန်းသောခါးစည်းဖြင့် စည်းပေးသည်။ ရင်ဖုံးကိုလည်း ဆင်မြန်းစေ၍ ရင်ဖုံးထဲတွင် ဥရိမ်နှင့် သုမိမ်ကိုထည့်ပေးသည်။ ခေါင်းပေါ်တွင် ဗောင်းတင်ပေး၍ သန့်ရှင်းသော ရွှေသင်းကျစ်ပြားကို ဗောင်းရှေ့၌ တပ်ထားပေးသည်။ ထိုသို့ဖြင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ အဆောင်အယောင်နှင့် ပြည့်စုံသွားသည်။

:၁၀၁၃ ထို့နောက် မောရှေသည် တဲတော်နှင့် တဲတော်တန်ဆာပလာများကို ဘုရားရှင်မိန့်မှာသည့်အတိုင်း ဆီလိမ်းဘိသိက်ပေးလိုက်သည်။

အာရုန်အား ဆီဖြန်းခြင်းမပြုဘဲ၊ ဦးခေါင်းပေါ်မှ ဘိသိက်ဆီသွန်းလောင်းခြင်းသည် ဘိသိက်မင်္ဂလာနှင့် ပြည့်စုံသပ္ပါယ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ပြည့်ဝခြင်းဖြစ်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဲ့သို့ ဖြစ်သွားသည်။

ထို့နောက် အာရုန်နှင့်သားများကို ခါးပန်းစည်းစေလျက် ဦးထုပ်ဆောင်းခိုင်းသည်။

:၁၄၁၇ ထာဝရဘုရားမိန့်မှာသည့်အတိုင်း အာရုန်နှင့်သားများသည် အပြစ်ဖြေရာယဇ် ပူဇော်သက္ကာ ပြုကြသည်။ နွားထီးပေါ်တွင် လက်တင်ပေးကြသည်။ သို့နောက် မောရှေက ယဇ်ကောင်အား သတ်လိုက်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီးများ (ယခုခေတ်ကာလတွင် သိက္ခာတော်ရ ဆရာကြီးများ) သည်လည်း လောကလူအပြစ်သားများဖြစ်ကြရာ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ အပြစ်ဖြေပူဇော်သက္ကာပြုအပ်ပါသည်။ ပရိသတ်များနှင့်အတူရှိနေသင့်သည်။

:၁၈၂၁ ဘုရားရှင်က မောရှေသို့ မိန့်မှာသည့်အတိုင်း အာရုန်တို့သားအဖသည် မီးရှို့ရာယဇ်အဖြစ် သိုးထီးကိုလည်း ပူဇော်ကြသည်။ သိုးထီးပေါ်တွင် လက်တင်၍ မီးရှို့ရာယဇ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ပူဇော်ကြသည်။

ယဇ်ကောင်အသွေးကို မောရှေက အာရုန်တို့သားအဖများ၏ နားရွက်၊ လက်နှင့်ခြေထောက်များတွင် သုတ်လိမ်းသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ခရစ်တော်၏ အသွေးအားဖြင့် ယနေ့ယုံကြည်သူများသည် နာခံခြင်း၊ အမှုတော်၌ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်း လျှောက်လှမ်းခြင်းများသည် သင်ခန်းစာပေးပါသည်။

:၃၀၃၆ မောရှေက အာရုန်တို့သားအဖများအား ယဇ်ကောင်အသွေး၊ ဘိသိက်များဖြင့် ဖြန်းတောက်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာ ခံယူခြင်း ပြီးမြောက်စေသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များအား ယဇ်ကောင်အသား၊ ငြိမ်းချမ်းရေးပူဇော်သက္ကာတွင် ဘောဇဉ်မုန့်များကို စားသုံးခွင့်ပြုထားသည်။

ထိုသို့ အာရုန်တို့သားအဖများအား ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာသို့ အပ်နှင်းခန့်ထားပြီးနောက် ()ရက်လုံးလုံး ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တံခါးဝအပြင်ဖက်သို့ မထွက်ဖို့ တားမြစ်ထားသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ် ရှင်းလင်းချက်နှင့်ပတ်သက်၍ Mathew Henry က မေ့ကျန်ခဲ့သော အချက်တစ်ခုထောက်ပြသည်။

သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း အခမ်းအနားပြီးဆုံးသော်လည်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ထိုး ထုတ်ပြန်စရာလိုသည်။ ကျမ်းကျိန်သစ္စာဆိုခြင်း မပြုကြ။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးခရစ်တော်သည် ကျမ်းကျိန်ဆိုခဲ့သည် (ဟေဗြဲ ၇:၂၁) ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာကို အစဉ်အဆက် တည်မြဲခြင်း မရှိ၊ မျိုးဆက်ပြတ်တောက်ရပ်စဲသွားသော်လည်း ခရစ်တော်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာသည် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ။၁၃

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။