ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၅

အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူဇော်ရမည့် ကျူးလွန်မှုများ
1တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် အမှုကိုမြင်သည်ဖြစ်စေ၊ သိသည်ဖြစ်စေ၊ ကျိန်ဆိုစေသောစကားကိုကြား၍၊ သက်သေဖြစ်လျက်နှင့် ပြန်မပြောဘဲနေသဖြင့် ပြစ်မှား၍၊ မိမိဒုစရိုက်အပြစ်ကိုခံရသော်လည်းကောင်း၊ 2တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် မစင်ကြယ်သော သားရဲ၊ သားယဉ်၊ တွားတတ်သော တိရစ္ဆာန်၏အသေကောင်အစရှိသော မစင်ကြယ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုကို အမှတ်တမဲ့ထိမိသဖြင့်၊ မစင်ကြယ်ရာသို့ရောက်၍ အပြစ်ရှိသော်လည်းကောင်း၊ 3လူ၌ကပ်သော မစင်ကြယ်သော အရာတစ်စုံတစ်ခုကိုလည်း၊ မသိဘဲထိမိ၍ နောက်တစ်ဖန်သိလျှင်၊ အပြစ်ရှိရာသို့ရောက်သော်လည်းကောင်း၊ 4တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် ကောင်းသောအမှု၊ မကောင်းသောအမှုကို ပြုမည်ဟု အကျိုးအပြစ်ကိုမသိဘဲ ကျိန်ဆိုလျက် သစ္စာပြု၍ နောက်တစ်ဖန်သိလျှင်၊ အရင်ကျိန်ဆိုလျက် သစ္စာပြုလေရာရာ၌ အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုရောက်သော်လည်းကောင်း၊ 5ထိုသို့သော အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုရောက်လျှင်၊ ထိုအပြစ်ကို ဖော်ပြတောင်းပန်ရမည်။ 6ပြစ်မှားမိသောအပြစ်အတွက် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖြစ်စေခြင်းငှာ သိုးသငယ်ဖြစ်စေ၊ ဆိတ်သငယ်ဖြစ်စေ၊ အမတစ်ကောင်ကောင်တည်းဟူသော ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်ကို ထာဝရဘုရားအထံတော်သို့ ဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ထိုသူ၏အပြစ်အတွက် အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်။
7သိုးသငယ်ကို မတတ်နိုင်လျှင်၊ ပြစ်မှားမိသောအပြစ်အတွက် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖို့တစ်ကောင်၊ မီးရှို့ရာယဇ်ဖို့တစ်ကောင်၊ ခိုနှစ်ကောင်၊ သို့မဟုတ် ချိုးကလေးနှစ်ကောင်ကို ထာဝရဘုရားအထံတော်၊ 8ယဇ်ပုရောဟိတ်ရှေ့သို့ ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကောင်ကို အရင်ပူဇော်လျက်၊ ခေါင်းကိုလိမ်၍ ဖြတ်ရမည်။ ကိုယ်ကို ရှင်းရှင်းမခွဲရ။ 9ထိုအပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ကောင်အသွေးကို ယဇ်ပလ္လင်နံရံ၌ဖျန်း၍၊ ကြွင်းသော အသွေးကို ယဇ်ပလ္လင်ခြေရင်းနားမှာ ညှစ်ရမည်။ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖြစ်သတည်း။ 10ဒုတိယငှက်ကောင်ကို၊ ပညတ်တရားအတိုင်း မီးရှို့ရာယဇ်ပူဇော်ရမည်။ ထိုသို့ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်၊ ထိုသူပြစ်မှားမိသောအပြစ်အတွက် အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုလျှင်၊ သူ၏အပြစ်လွတ်လိမ့်မည်။
11ခိုနှစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ ချိုးကလေးနှစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ တစ်ခုခုကိုမတတ်နိုင်လျှင်၊ ပြစ်မှားသောသူသည် အပြစ်ဖြေရာယဇ်အရာ၌ မုန့်ညက်တစ်ဩမဲကိုဆောင်ခဲ့၍၊ ဆက်ရမည်။ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖြစ်သောကြောင့် ဆီကိုမလောင်းရ။ လောဗန်ကို မတင်ရ။ 12ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့ဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် မုန့်ညက်တစ်လက်ဆွန်းတည်းဟူသော ပူဇော်သကာ အတွက်အတာကိုယူ၍၊ ထာဝရဘုရားအားမီးဖြင့်ပြုသော ပူဇော်သကာနှင့်အတူ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ မီးရှို့ရမည်။ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖြစ်သတည်း။ 13ထိုသို့ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်၊ ထိုသူပြစ်မှားမိသော အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုအတွက် အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုလျှင်၊ သူ၏အပြစ်လွတ်လိမ့်မည်။ ကြွင်းသောအရာသည် ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာကဲ့သို့၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖို့ဖြစ်သည်ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။
ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်
14တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 15တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် တရားကိုမသိ၊ ထာဝရဘုရားနှင့် ဆိုင်သောအရာတို့၌ လွန်ကျူးပြစ်မှားမိလျှင်၊ ထိုပြစ်မှားခြင်းအတွက် ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်တည်းဟူသော အပြစ်မပါသောသိုးထီးကိုလည်းကောင်း၊ အကျပ်တော်အလိုက် ချင့်တွက်၍ ချိန်သောအလျော်ငွေကိုလည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရားအထံတော်သို့ ဆောင်ခဲ့ရမည်။ 16ထိုသို့ ဘုရားနှင့်ဆိုင်သောအရာ၌ ပြစ်မှားမိရာကိုပြုပြင်ပြီးလျှင်၊ ငါးစုတစ်စုကိုလည်းထပ်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်အားပေးရမည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်လည်း၊ ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်ဖြစ်သော သိုးအားဖြင့်၊ ထိုသူအဖို့ အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုလျှင်၊ သူ၏အပြစ်လွတ်လိမ့်မည်။
17တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည်၊ ထာဝရဘုရားပညတ်တော်မူသော အမှုတစ်စုံတစ်ခုကိုပြု၍ ပြစ်မှားမိလျှင်၊ ကိုယ်ပြစ်မှားမှန်းကိုမသိသော်လည်း၊ အပြစ်ရောက်၍၊ ထိုအပြစ်ကိုခံရမည်။ 18ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်ကိုပြုခြင်းငှာ ချင့်တွက်သောအလျော်ငွေနှင့်တကွ၊ အပြစ်မပါသော သိုးထီးကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ တရားကိုမသိ ပြစ်မှားမိသော်လည်း၊ ကိုယ်ပြစ်မှားမှန်းကို မသိသောသူအဖို့ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် အပြစ်ဖြေခြင်းကို ပြုလျှင်၊ ထိုသူ၏အပြစ်လွတ်လိမ့်မည်။ 19ဒုစရိုက်ဖြေသောယဇ်ဖြစ်သတည်း။ အကယ်စင်စစ် ထိုသူသည် ထာဝရဘုရားကို ပြစ်မှားရာရောက်သတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။

ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၅ (အနက်ဖွင့်)

:၁၃ အခန်း(၅)၏ ပထမပိုင်းအခန်း ငယ်၁၃ခုတွင် ဒုစရိုက်အပြစ်ဖြေရာယဇ်အကြောင်း ရေးသားထားသည် (ငယ် ၆ ကိုကြည့်)။ သို့သော် သာမန်အားဖြင့် အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်၏နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်သည်။ ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်အကြောင်းထဲတွင် မထည့်သွင်းရခြင်းမှာ ဒုစရိုက်အပြစ်ဖြေရာ ပူဇော်သက္ကာ၏ အရေးကြီးသော အဓိကအခန်းနှင့် တိုက်ရိုက်မပတ်သက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (သို့သော်လည်း အပိုဒ်ငယ် ၁-၁၃ သည် အပြစ်ဖြေရာယဇ်၊ ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်နှစ်ခုအား ဆက်စပ်ပေးသည်)။

ဣသရေလလူတန်းစား အသွယ်သွယ်က ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမျိုးမျိုး ပြုလုပ်ကြသည့်အနက် (အပိုဒ်ငယ် ၁)တွင် ပါရှိသည့်အပြစ်ဖြေပူဇော်ခြင်းသည် ပြစ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ကြောင်း ယဇ်ပုရောဟိတ်က ကြားသိတွေ့မြင်သူအား ကျမ်းကျိန်ပူဇော်သောပူဇောသက္ကာဖြစ်သည်။ ယုဒထုံးစံအရ သခင်ယေရှုကိုလည်း ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးရှေ့တွင် ကျမ်းကျိန်ခိုင်းသည် (မ ၂၆:၆၃-၆၄)။ အပိုဒ်ငယ် ၂ တွင် ယုဒထုံးစံအရ မစင်ကြယ်ဟု သတ်မှတ်ထားသော လူသေကောင်၊ တရိစ္ဆာန်အသေကောင်များ ကိုင်တွယ်ထိတွေ့သူကို ဆိုလိုသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၃ တွင် နူနာရောဂါ၊ ပြည်ထွက်နေသော အနာများ ထိပါးသူသည် မစင်ကြယ်ဟု ယုဒထုံးစံက သတ်မှတ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၄ တွင်ယခင်ကျိန်ဆိုခဲ့သောကတိသစ္စာများပြည့်စုံအောင် မလုပ်လျှင် ဒုစရိုက်အပြစ်ဖြစ်သည်။

ယဇ်ပူဇော်ခြင်း။ အပြစ်ကျူးလွန်မှုအပေါ်မူတည်၍ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း (၃)မျိုးရှိသည်။ အပြစ်ဖြေဖို့ ဆိတ်မ သို့မဟုတ် သိုးမ (ငယ် ၆) ထိုသို့မတတ်နိုင်လျှင် ခိုနှစ်ကောင် သို့မဟုတ် ချိုးကလေး နှစ်ကောင်၊ တစ်ကောင် ကို အပြစ်ဖြေလွှတ်ဖို့၊ တစ်ကောင်ကို မီးရှို့ပူဇော်ဖို့ (ငယ် ၇)၊ မနိုင်သေးလျှင် မုန့်ညက်တဩမဲဖြင့် ပူဇော်ရသည် (ငယ် ၁၀)။ ဤပူဇော်သက္ကာသည် မရှိဆင်းရဲသား ကျောမွဲလူတန်းစားများအတွက် အပြစ်ဖြေပူဇော်သက္ကာဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ခရစ်တော်ဘုရား၌ လူတိုင်းပါဝင်နိုင်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၁-၁၃ နှင့်ပတ်သက်၍ “အသွေးအားဖြင့်သာလျှင် အပြစ်လွှတ်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဆိုထားပါလျက်နှင့် မုန့်ညက်ဖြင့် အပြစ်ဖြေ ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းသည် အထမြောက်ပါသလား” ဟု မေးစရာရှိနိုင်ပါသည် (ဟေဗြဲ ၉:၂၂)။ မီးရှို့ပူဇော်သက္ကာပြုရာတွင် ထိပ်ဆုံး၌ တင်ထားသဖြင့် အသွေး ပူဇော်သက္ကာကဲ့သို့ တန်ဖိုးရှိပါသည်။

ယဇ်ပူဇော်သူ၏တာဝန်။ ပထမဦးစွာ မိမိအပြစ်ကို ဝန်ခံရသည် (ငယ် ၅)။ ယဇ်ကောင်ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံ ယူဆောင်လာရသည် (ငယ် ၈)။

ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ ဝတ္တရား။ အခန်း(၄)တွင် ပါရှိသည့် အပြစ်ဖြေပူဇော်သက္ကာပြုသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း သို့မဟုတ် ဆိတ်မယဇ်ကောင်ကို ပူဇော်ရသည်။ အကယ်၍ ငှက်နှစ်ကောင်ဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်လျှင် ပထမအကောင်ကို အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကောင်အဖြစ် ပူဇော်ပြီးခေါင်းကို လိမ်ချိုးသည်။ အသွေးကို ယဇ်ပလ္လင်နေရာ၌ဖြန်း၍ ကျန်သောအသွေးကိုယဇ်ပလ္လင် ခြေရင်းတွင် ညှစ်သည် (ငယ် ၁၀)။ မုန့်ညက် ဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်လျှင် လက်တစ်ဆုပ်နှုက်ယူ၍ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ပေါ်တွင် တင်လှူမီးရှို့ရသည်။ ဆီမလောင်း၊ လောဗန်မတင်ရ။ မီးဖြင့် ပူဇော်သက္ကာနှင့်အတူ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ မီးရှို့သည် (ငယ် ၁၂)

ယဇ်ကောင်ခွဲဝေခြင်း။ ဘုရားသခင်အတွက် ပူဇော်သောဝေစုကို မီးရှို့ပူဇော်ရသည်။ ကြွင်းသော ဘောဇဉ် ပူဇော်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဝေစုဖြစ်သည်။

(ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ် (:၁၄:)

ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ် (Heb, àshãm) အကြောင်းကို ၅:၁၄-၆:၇ တွင်ရှင်းပြထားသည်။ ထူးခြားချက်မှာ ထိုသို့ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် ပြုမှားကျူးလွန်သောဒုစရိုက်အားခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိပြီး၊ မူလပုံမှန်အနေအထားသို့ ပြန်ရောက်ခြင်းအယူအဆဖြစ်သည် (၅:၁၆)။

ကာယကံရှင်က ဘုရားသခင်အား ပုန်ကန်ဆန့်ကျင်သည့် ဒုစရိုက်အမိုက်အမှားပေါ်တွင် မူတည်၍ အပြစ်ဖြေပူဇော်ခြင်း ပုံစံအမျိုးမျိုး သတ်မှတ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့၊ အဦးသီးသောအသီးများသည် ဘုရားသခင်၏ ပိုင်ဆိုင်ရာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ တားမြစ်ချက်များကို ဖောက်ပြန်ကျူးလွန်ရာများလည်းရှိသည် (၅:၁၇)။ ထိုဘုရားသခင်၏ ပိုင်ဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်း၊ တားမြစ်ချက်များ ဖောက်ဖျက်ခြင်းများကို မူလပုံမှန်အနေအထားရောက်အောင် ပြန်လည်ယူရသည်။ “အခြားသူများက အပြစ်ကျူးလွန်သည်ဟု တွေးမြင်မစွပ်စွဲကြသော်လည်း၊ ဣသရေလတို့သည် မိမိတို့အပြစ် ဒုစရိုက်ကို သိရှိ၍ အပြစ်ဖြေပူဇော်ကြသည်” (Daily Notes of the Scripture Union)။

ဒုစရိုက်ကျူးလွန်သူ။ မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သူအပေါ် ကတိသစ္စာပျက်ကွက်ခြင်း၊ အနိုင်အထက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဖိနှိပ်ခြင်း (၆း၂) သူများ ကျပျောက်သောပစ္စည်းကိုတွေ့ရှိကောက်ရသော်လည်း တမျိုးတမည်ပြောဆိုခြင်း (၆း၃)၊ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းလုပ်ပြီးသော ကျွန်မအပေါ်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားစွာဆက်ဆံခြင်း (၁၉း၂၀-၂၂)၊ နူနာရောဂါရှင်အား ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ခြင်း (၁၄း၁၀-၁၄)၊နှင့် နာဇရိတို့၏ ညစ်ညမ်းခြင်း (တော ၆း၆-၁၂) တို့ ပါဝင်သည်။

ယဇ်ပူဇော်ခြင်း။ အပြစ်ပြောစရာမရှိသော သိုးထီး၊ ဆိတ်ထီး (၅:၁၅-၁၈၊၆:၆) သို့မဟုတ် နူနာရောဂါနှင့် ပတ်သက်လျှင် သိုးမ (၁၄:၁၂)၊ နာဇရိညစ်ညမ်းခြင်းအတွက် သိုးမ ပူဇော်ရသည်။

ယဇ်ပူဇော်သူ၏တာဝန်။ ဘုရားသခင်အား ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်ခြင်းမှာ သူသည် ပထမဦးစွာ ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့ ၂၀% ပေးဆောင်ရသည်။ ထို့နောက် ဘုရားသခင် ယဇ်ပူဇော်ရာအတွက် လူထုစုဝေးရာ တဲတော်တံခါးဝရှိ ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့ ယဇ်ကောင်ယူဆောင်လာရသည်။ ထို့နောက် ယဇ်ကောင်ပေါ်တွင် လက်တင်ပြီး သတ်ပစ်ရသည်။ ယဇ်ကောင်၏ အဆီ၊ အမြှေးများကို အခြားယဇ်ပူဇော်ခြင်းနည်းတူ မီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လင်သို့ ယူဆောင်သွားရသည်။ အိမ်နီးနားချင်းများသို့ ကျူးလွန်ပြစ်များသော ဒုစရိုက်အပြစ်ဖြေရာတွင်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းလုပ်ရသည်။ ပြစ်မှုဒုစရိုက်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် လျော်ကြေး ၂၀% ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့တင်ရသည်။

ယဇ်ပုရောဟိတ်ဝတ္တရား။ ယဇ်ကောင်အသွေးကို ယဇ်ပလ္လင်ပတ်ချာလည်တွင် ဖြန်းရသည် (၇:၂)။ ထိုနောက် ယဇ်ပူဇော်သူယူဆောင်လာသော ယဇ်ကောင်၏ အဆီအမြှေး၊ ကျောက်ကပ်၊ အသဲဖုံးဆီများကို ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်တွင် မီးရှို့ပူဇော်ရသည် (၇:၃-၄)။

ယဇ်ကောင်ဝေစုခွဲဝေခြင်း။ ကြေးယဇ်ပလ္လင်ပေါ်တွင် မီးရှို့ပူဇော်သော အဆီအမြှေးများသည် ဘုရားသခင်အတွက် ဖြစ်သည် (၇:၅)။ ပူဇော်ပသပေးသော ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ယဇ်ကောင်၏ သားရေရသည် (၇:၈)။ အခြားယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် ယဇ်ကောင်အသားကို စားသုံးခွင့်ရှိသည် (၇:၆)။ ဒုစရိုက်အပြစ်ဖြေသူမူကား ရပိုင်ခွင့်မရှိ။

ဒုစရိုက်ယဇ်ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းသည် မိုက်မှားကျူးလွန်ခဲ့သော ဒုစရိုက်အား သင်ပုန်းချေ၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ စင်ကြယ်စြေခင်းဖြင့် ပုံမှန်လူဘဝသို့ ပြန်ရောက်သည်ဟု အယူရှိသည်။

ဤဒုစရိုက်ယဇ် ပူဇော်ခြင်းသည် ခရစ်တော်၏ အမှုတော်ကို ပုံဆောင်ပါသည်။ ဆာ ၆၉:၄ “အကျွန်ုပ်မယူသော ဥစ္စာကိုပင် ပြန်ပေးရပါ၏” ဟုဆိုထားသည်။ ခရစ်တော်နှင့်မဆိုင်သော်လည်း လူသားများ၏ အပြစ်ဒုစရိုက်များကို ယူဆောင်ပေးပါသည်။ လူသားများ၏ ဒုစရိုက်အပြစ်မှာ ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ကို မတော်မတရားအနိုင်အထက်ပြုကြသည်။ လိုရာဆွဲတွေးကြသည်။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၊ နာခံခြင်း၊ ဘုန်းတန်ခိုးထင်ရှားစေခြင်း စသည့်အမှုအရာများကို ညစ်နွမ်းစေကြသည်။ သူကိုယ်တိုင်၌လည်း မိမိဘဝကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ဘုရားရှင်နှင့် မိဿဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းများကို ဖျက်ဆီးကြသည်။ ထိုသို့ ဒုစရိုက်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့် အပြစ်ကြွေး မလုံလောက်ပါ။ သခင်ခရစ်တော်က ထပ်မံဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ လူ့လောကသို့ အပြစ်ဒုစရိုက်မဝင်ရောက်၍ စင်ကြယ်နေခြင်းထက် ခရစ်တော်ဘုရားက ထိုအပြစ်ဒုစရိုက်ဆေးကြောခြင်းအမှုတော်ကို ဘုရားသခင်က ပိုမိုဝမ်းမြောက်သည်။ အာဒံမကျရှုံးဘဲနေခြင်းထက် ခရစ်တော်၏ ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုတော်၌ ဝမ်းမြောက်ခြင်း ပိုမိုပြည့်စုံသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။