ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၃

မိတ်သဟာယယဇ်
1နွားကိုမိတ်သဟာယယဇ်ပြုလိုလျှင်၊ အပြစ်မပါသော အထီးအမ တစ်ကောင်ကောင်ကို၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဆက်ရမည်။ 2ပူဇော်သောနွား၏ခေါင်းပေါ်မှာ မိမိလက်ကိုတင်၍၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးနားမှာသတ်ပြီးလျှင်၊ အာရုန်၏သားယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်၊ အသွေးကို ယဇ်ပလ္လင်အပေါ်၌ ပတ်လည်ဖျန်းရမည်။ 3အအူကို ဖုံးသောဆီဥ၊ 4အအူနှင့်ဆိုင်သမျှသောဆီဥ၊ ခါးအတွင်းနား၌ရှိသော ကျောက်ကပ်နှစ်ခုနှင့် ကျောက်ကပ်ဆီဥ၊ ကျောက်ကပ်နှင့်တကွ အသည်းပေါ်၌ရှိသောအမြှေးတို့ကို၊ မိတ်သဟာယယဇ်ကောင်ထဲကယူ၍ ထာဝရဘုရားအား မီးဖြင့်ပြုသောပူဇော်သကာဖို့ ဆက်ပြီးမှ၊ 5အာရုန်၏သားတို့သည် ယဇ်ပလ္လင်အပေါ်၌ရှိသော ထင်းမီးပေါ်မှာတင်သော ယဇ်ကောင်နှင့်အတူ မီးရှို့ရမည်။ ထာဝရဘုရားအား မီးဖြင့်ဆက်ကပ်၍၊ မွှေးကြိုင်သော ပူဇော်သကာဖြစ်သတည်း။
6ထာဝရဘုရားအား သိုး၊ ဆိတ်ကို၊ မိတ်သဟာယယဇ်ပြုလိုလျှင်၊ အပြစ်မပါသော အထီးအမ တစ်ကောင်ကောင်ကိုဆက်ရမည်။ 7သိုးသငယ်ကိုပူဇော်လိုလျှင်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဆက်ပြီးမှ၊ 8ပူဇော်သောသိုး၏ခေါင်းပေါ်မှာ မိမိလက်ကိုတင်၍ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်ရှေ့မှာသတ်ပြီးလျှင်၊ အာရုန်၏သားတို့သည် အသွေးကိုယဇ်ပလ္လင်အပေါ်၌ ပတ်လည်ဖျန်းရမည်။ 9အကောင်ဆီဥ၊ ကျောရိုးကတိတိဖြတ်သော အမြီးရှိသမျှ၊ အအူကိုဖုံးသော အဆီဥ၊ အအူနှင့်ဆိုင်သမျှသော အဆီဥ၊ 10ခါးအတွင်းနား၌ရှိသော ကျောက်ကပ်နှစ်ခုနှင့် ကျောက်ကပ်ဆီဥ၊ ကျောက်ကပ်နှင့်တကွ အသည်းပေါ်၌ရှိသောအမြှေးတို့ကို၊ မိတ်သဟာယ ယဇ်ကောင်ထဲကယူ၍ ထာဝရဘုရားအား မီးဖြင့်ပြုသောပူဇော်သကာဖို့ဆက်ပြီးမှ၊ 11ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာမီးရှို့ရမည်။ ထာဝရဘုရားအား မီးဖြင့်ပြုသောပူဇော်သကာ အစာအာဟာရဖြစ်သတည်း။
12ဆိတ်ကိုပူဇော်လိုလျှင်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဆက်ပြီးမှ၊ 13ဆိတ်ခေါင်းပေါ်မှာမိမိလက်ကိုတင်၍၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်ရှေ့မှာ သတ်ပြီးလျှင်၊ အာရုန်၏သားတို့သည် အသွေးကိုယဇ်ပလ္လင်အပေါ်၌ ပတ်လည်ဖျန်းရမည်။ 14အအူကိုဖုံးသော ဆီဥ၊ အအူနှင့်ဆိုင်သမျှသော ဆီဥ၊ 15ခါးအတွင်းနား၌ရှိသော ကျောက်ကပ်နှစ်ခုနှင့် ကျောက်ကပ်ဆီဥ၊ ကျောက်ကပ်နှင့်တကွ အသည်းပေါ်၌ရှိသော အမြှေးတို့ကို၊ မိမိပူဇော်သကာထဲတွင် ယူ၍ ထာဝရဘုရားအား မီးဖြင့်ပြုသော ပူဇော်သကာဖို့ဆက်ပြီးမှ၊ 16ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာမီးရှို့ရမည်။ မွှေးကြိုင်ရာဖို့ မီးဖြင့်ပြုသော ပူဇော်သကာ အစာအာဟာရဖြစ်သတည်း။ ဆီဥရှိသမျှကို ထာဝရဘုရားဆိုင်တော်မူ၏။ 17သင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်တို့သည်၊ နေလေရာရာ၌ ဆီဥကိုမစားရ၊ အသွေးကိုမစားရဟု ထာဝရပညတ်တော်ဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၃ (အနက်ဖွင့်)

(မိတ်သဟာယယဇ်ပူဇော်ခြင်း (အခန်း )

          :၁၅ ငြိမ်းချမ်းရေးယဇ် သို့မဟုတ် မဿဟာယယဇ် (Heb, Shelem) သည် အစွမ်းအစ အကျိုးသက်ရာက်မှု ဖြစ်ထွန်းအောင် ယဇ်ကောင်အသွေးသွန်းလောင်း၍ ဘုရားသခင်နှင့် မိဿဟာယပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပေါင်းဖက်ပျော်ရွှင်သောပွဲဖြစ်သည်။

ယဇ်ပူဇော်ခြင်း၊ သုံးမျိုးသုံးဆင့်ရှိသည်။ တိရစ္ဆာန်ယဇ်ကောင် နွားထီး၊ သို့မဟုတ် နွားမ(ငယ် ၁၂၊၁၇) ပူဇော်ရသည်။

ယဇ်ပူဇော်သူ၏ တာဝန်ဝတ္တရား။ ပူဇော်မည့်ယဇ်ကောင်ကို ထာဝရရှေ့တော်သို့ ခေါ်ဆောင်လာရသည် (ငယ် ၁၊၂၊၇၊၁၂)။ ယဇ်ကောင်ခေါင်းပေါ်တွင်လက်တင်ပေးရသည် (ငယ်၂၊၈၊၁၃)။ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တံခါးနားမှာ ယဇ်ကောင်ကို သတ်ရသည် (ငယ်၂၊၈၊၁၃)။ ယဇ်ကောင်၏ အူကိုဖုံးသော ဆီဥ၊ အူနှင့်ဆိုင်သောဆီဥ၊ ကျောက်ကပ်၊ အသည်းနှင့်အသည်းပေါ်ရှိ အမြှေးအဆီများများကို မီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်သို့ ပို့ဆောင်ရသည် (ငယ် ၃၊၄၊၉၊၁၀၊၁၄၊၁၅)။ ပူဇော်ရသည် (အဆီနှင့်ဆိုင်သောအပိုင်းများ(ငယ် ၅)။

ယဇ်ကောင်သားခွဲဝေခြင်း။ ဘုရားသခင်အတွက်ဝေစုကို မီးရှို့ပူဇော်ရသည် (ငယ် ၁၁)။ အဆီ၊ ကျောက်ကပ်နှင့်အဆီမြှေးတို့သည် ဘုရားရှင်အတွက်ဝေစုဖြစ်သည်။ ၇:၃၂-၃၃) တွင် ဦးစီးဦးဆောင်သော ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ယဇ်ကောင်၏ ညာပေါင်ကို ရရှိ၍ အခြားယဇ်ပုရောဟိတ်များက ရင်အုံကို ခွဲဝေယူကြသည်ဟု ဆိုထားသည် (၇:၃၁)။ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ချီလွှဲပူဇော်ရသော ယဇ်ဖြစ်၍ ပူဇော်သူက စားသောက်ခွင့်ရှိသည် (၇:၁၅-၂၁)။

ဤပူဇော်သက္ကာတွင်သာလျှင် ယဇ်ပူဇော်သူက ဝေစုရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ မိသားစု မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများနှင့် အတူတကွ စားသောက်သုံးဆောင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤပူဇော်သက္ကာသည် ဣသရေလအမျိုးနှင့် ပဋိညာဉ်အကြား ပိုမိုခိုင်မာစေသည်။

ယဇ်ကောင်ကို ယူဆောင်လာသူသည် အားရကျေနပ်စွာ ယူဆောင်လာသောကြောင့် ယေဟောဝါ ဘုရားသခင်နှင့် ပိုမိုမိဿဟာယဖွဲ့ရသည်။ ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ကြောင်း သက်သေပြခြင်းဖြစ်သည်။  ဘုရားသခင်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးထပ်ဆင့်ဖွဲ့ဆိုခြင်းဖြစ်၍ ကတိကဝတ်အသစ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုအကြောင်းကို Peter Pell က ဤသို့ဆိုသည်။ ဤငြိမ်းချမ်းရေးယဇ် (သို့) မိဿဟာယယဇ်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ခရစ်တော်ပြုခဲ့သော အမှုတော်အား ယုံကြည်သူများပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ယေရှုသည် ယုံကြည်သူများ၏ ချမ်းမြေ့ရာ (ဧ ၂:၁၄)။ ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသော အသွေးအားဖြင့် မိဿဟာယပြုရာ (ကော ၁:၂၀) ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ပြုတော်မူသောအားဖြင့် ခရစ်တော်နှင့် ဝေးလံသူများ အနီးသို့ ချဉ်းကပ်ခွင့်ရသည်။ (ဧ ၂:၁၇)။ ဘုရားသခင်နှင့် အပြစ်သားများသည် ယေရှုခရစ်တော်တွင် တွေ့ဆုံကြရသည်။ ရန်ငြိုးရန်ဖွဲ့ခြင်းဆုံးခန်းတိုင်သွားပြီ။ ခရစ်တော်ပြုတော်မူသော အမှုတော်ကြောင့် ဘုရားရှင်က လိုက်လျော၍ လောကလူသားများ ပြန်လည်နလံထလာကြသည်။

ယေရှုခရစ်တော်ပြုတော်မူခဲ့သောအမှုကို Adalbert Cevel က ၌သို့တေးသီချင်းဖွဲ့ဆိုထားသည်။

အိုဘုရားရှင်၏ ငြိမ်သက်ခြင်းစမ်းရေ သားတော်အားဖြင့် တသွင်သွင်စီးဆင်းလာ ငြိမ်သက်ချမ်းသာခြင်းဟူသည် ကရာနီကားတိုင်မှာ ပြီးပြည့်စုံသောအမှုပါ။ ကောင်းကင်မှ အသွေးက ဘုရားသခင်နှင့် စေ့စပ်ပေးရာ၊ ငါအပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်စေသည်။ သခင်ဘုရားထမြောက်ရန် ငြိမ်သက်ခြင်း ရှင်သန်၊ အပြစ်သားငါ့ကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းအခမဲ့ပေးခဲ့သည်။

:၁၆၁၇ အဆီနှင့်သွေးသည် ဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင်တော်မူရာဖြစ်သောကြောင့် ဣသရေလတို့ စားသုံးခွင့်မရှိ။ ထို့အပြင် အဆီနှင့်သွေးသည် ကျန်းမာရေးနှင့်လည်း မကိုက်ညီပါ။ ဆေးပညာထွန်းကားသော ခေတ်ကာလတွင် တိရစ္ဆာန်အဆီများကို စားသုံးရန်မသင့်တော်ကြောင်းတွေ့ရှိကြသည်။ သွေးတိုးရောဂါ နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ လေငန်းရောဂါနှင့် သရက်ရွက်ရောဂါများဖြစ်စေသည်ဟု ဆိုသည်။

ပထမပူဇော်သက္ကာ(၃)မျိုးဖြစ်သော မီးရှို့၊ ဘောဇဉ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပူဇော်သက္ကာများကို ပရိသတ်စုဝေးရာသို့ မိမိနှစ်သက်သည့်အချိန်အခါတွင် ဘုရားရှင်အား ပူဇော်နိုင်ကြသည်။ နောက်လာမည့် ပူဇော်ခြင်း(၂)မျိုးသည် အပြစ်ဒုစရိုက်ကျူးလွန်သည့်အခါ ပူဇော်ရသော ယဇ်ဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိ၍ စိတ်အားထက်သန်သည့်အတိုင်း ပူဇော်ခြင်းနှင့် မဖြစ်မနေပူဇော်ခြင်းဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။