ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၂၆

နာခံခြင်းအတွက်ကောင်းချီး
(တရား၊ ၇:၁၂-၂၄၊ ၂၈:၁-၁၄)
1သင်တို့သည် ကိုယ်အဖို့ထုလုပ်သော ရုပ်တုဆင်းတုကို မရှိစေရ။ သင်တို့ပြည်၌ကိုးကွယ်စရာ မှတ်တိုင်ကိုမစိုက်ရ။ ထုသောကျောက်ကို ထောင်၍မထားရ။ ငါသည် သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 2ငါ့ဥပုသ်နေ့တို့ကိုစောင့်၍၊ ငါ့သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကို ရိုသေရမည်။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။
3သင်တို့သည်၊ ငါ့ထုံးဖွဲ့ရာလမ်းသို့လိုက်၍၊ ငါ့ပညတ်တို့ကိုကျင့်စောင့်လျှင်၊ 4အချိန်တန်မှ ငါသည်သင်တို့အဖို့ မိုးရွာစေသဖြင့်၊ မြေသည် မိမိဘဏ္ဍာကိုပေး၍၊ ဥယျာဉ်အပင်တို့သည် အသီးသီးကြလိမ့်မည်။ 5စပါးနင်းနယ်သောအမှုသည်၊ စပျစ်သီးညှစ်ရာကာလတိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ စပျစ်သီးညှစ်သောအမှုသည်၊ မျိုးစေ့ကြဲရာ ကာလတိုင်အောင်လည်းကောင်း မီသဖြင့်၊ သင်တို့သည်ဝစွာစား၍၊ ကိုယ်ပြည်၌ဘေးလွတ်လျက် နေရကြလိမ့်မည်။ 6သင်တို့ပြည်၌ စစ်မှုကိုငါငြိမ်းစေ၍၊ ခြိမ်းခြောက်သောသူမရှိဘဲ သင်တို့သည် အိပ်ရကြလိမ့်မည်။ ဆိုးသောသားရဲတို့ကိုလည်း ငါပယ်ရှားမည်။ တစ်ပြည်လုံးသည် ဓားဘေးနှင့် ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။ 7သင်တို့သည် ရန်သူများကိုလိုက်၍ ဓားလက်နက်ဖြင့် အောင်ကြလိမ့်မည်။ 8သင်တို့တွင် လူငါးယောက်သည် ရန်သူတစ်ရာကို လိုက်လိမ့်မည်။ လူတစ်ရာသည် ရန်သူတစ်သောင်းကိုပြေးစေ၍ ဓားလက်နက်ဖြင့် အောင်ကြလိမ့်မည်။ 9သင်တို့ကိုငါစောင့်မသဖြင့် တိုးပွားများပြားစေ၍၊ သင်တို့နှင့်ငါပြုသော ပဋိညာဉ်ကို ငါမြဲမြံစေမည်။ 10သိုထားသော စပါးဟောင်းကိုစား၍မကုန်မီ၊ စပါးသစ်ပေါ်သောကြောင့်၊ အဟောင်းကိုထုတ်ရကြမည်။ 11ငါသည်စက်ဆုပ်ရွံရှာခြင်းမရှိဘဲ သင်တို့တွင် တဲတော်ကိုတည်မည်။ 12သင်တို့တွင်လည်းလှည့်လည်၍ သင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်မည်။ သင်တို့သည်လည်း ငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ 13အဲဂုတ္တုပြည်၌ အစေကျွန်ခံရသော သင်တို့ကိုငါလွှတ်၍ နုတ်ဆောင်သော သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ သင်တို့၏ထမ်းပိုးကြိုးကို ငါဖြတ်၍ သင်တို့ကိုတည့်မတ်စေပြီ။
မနာခံခြင်းအတွက်အပြစ်ဒဏ်
(တရား၊ ၂၈:၁၅-၆၈)
14သင်တို့သည် ငါ့စကားကိုနားမထောင်၊ ဤပညတ်အလုံးစုံကိုမစောင့်၊ 15ငါ့စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များကိုရွံရှာ၍၊ မထီမဲ့မြင်ပြုလျက်၊ ငါ့ပညတ်တရားကိုမကျင့်၊ ငါ့ပဋိညာဉ်သစ္စာကိုဖျက်လျှင်၊ 16သင်တို့၌ငါပြုလတ္တံ့သော အမှုဟူမူကား၊ သင်တို့၌မျက်စိပျက်လျက်၊ စိတ်ပူပန်လျက်ရှိစေခြင်းငှာ၊ ထိတ်လန့်သောသဘော၊ တူလာ၊ ဖျားနာတို့ကို သင်တို့အပေါ်မှာငါခန့်ထားမည်။ သင်တို့သည် မျိုးစေ့ကိုကြဲသော်လည်း အကျိုးမရှိ။ ရန်သူတို့သည် အသီးအနှံကိုစားကြလိမ့်မည်။ 17သင်တို့ကို ငါမျက်နှာထား၍၊ ရန်သူရှေ့မှာဆုံးစေမည်။ သင်တို့သည် ရန်သူ၏ အုပ်စိုးခြင်းကိုခံရ၍၊ အဘယ်သူမျှမလိုက်သော်လည်း၊ ပြေးကြလိမ့်မည်။ 18ထိုမျှလောက်ခံရသော်လည်း၊ ငါ့စကားကို နားမထောင်ဘဲနေသေးလျှင်၊ သင်တို့အပြစ်ကြောင့် ခုနစ်ဆသောဒဏ်ကိုငါပေးဦးမည်။ 19သင်တို့ မာနအစွယ်ကို ငါချိုးမည်။ မိုးကောင်းကင်ကိုသံကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ မြေကြီးကိုကြေးဝါကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ ငါဖြစ်စေသဖြင့်၊ 20သင်တို့သည် အချည်းနှီးကြိုးစားအားထုတ်ကြလိမ့်မည်။ သင်တို့မြေသည် မိမိဘဏ္ဍာကိုမပေး။ ဥယျာဉ်အပင်တို့သည် အသီးမသီးကြ။
21သင်တို့သည် ငါ့စကားကိုနားမထောင်၊ ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလျှင်၊ သင်တို့အပြစ်အလျောက် ခုနစ်ဆသောဘေးကြီးကို ငါသက်ရောက်စေမည်။ 22သင်တို့၏သားသမီးများကို ချီသွား၍၊ သင်တို့၏တိရစ္ဆာန်များကို ဖျက်ဆီးလျက်၊ သင်တို့ကိုနည်းစေခြင်းငှာ၊ သားရဲများကိုငါစေလွှတ်သဖြင့်၊ သင်တို့သွားရာလမ်းမတို့သည် လူဆိတ်ညံရာဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ 23ထိုသို့ ခံရသော်လည်း၊ သင်တို့သည်သတိမရ၊ ငါ့ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသေးလျှင်၊ 24ငါသည်လည်း သင်တို့ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍၊ သင်တို့အပြစ်ကြောင့် ခုနစ်ဆသောဒဏ်ကိုပေးဦးမည်။ 25ငါ့ပဋိညာဉ်ဘက်၌နေ၍၊ တရားစီရင်ရသောဓားဘေးကို သင်တို့အပေါ်မှာ ငါသက်ရောက်စေမည်။ သင်တို့သည်မြို့ထဲ၌၊ စုဝေးသောအခါ၊ ကာလနာဘေးကို ငါစေလွှတ်၍၊ ရန်သူလက်သို့ရောက်စေမည်။ 26သင်တို့၏အစာအာဟာရ အထောက်အပင့်ကို ငါပယ်ရှားသောအခါ၊ မိန်းမတစ်ကျိပ်တို့သည် သင်တို့၏မုန့်ကို မီးဖိုတစ်ဖို၌ဖုတ်ပြီးမှ၊ ထိုမုန့်ကိုချိန်ပေးသဖြင့် သင်တို့သည်ဝစွာမစားရကြ။ 27ထိုမျှလောက်ခံရသော်လည်း၊ ငါ့စကားကိုနားထောင်၊ ငါ့ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသေးလျှင်၊ 28ငါသည်လည်းအမျက်ထွက်၍ သင်တို့ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသဖြင့်၊ သင်တို့အပြစ်ကြောင့် ခုနစ်ဆသောဒဏ်ကိုပေးဦးမည်။ 29သင်တို့သည် ကိုယ်သားသမီးတို့၏အသားကို စားရကြလိမ့်မည်။ 30သင်တို့မြင့်သောအရပ်များကို ငါဖြိုဖျက်၍၊ ရုပ်တုဆင်းတုများကို ခုတ်လှဲမည်။ သင်တို့အသေကောင်များကို၊ ရုပ်တုဆင်းတု အသေကောင်အပေါ်မှာ ပစ်ချ၍၊ သင်တို့ကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာမည်။ 31သင်တို့မြို့များကိုငါဖျက်ဆီး၍၊ သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသဖြင့်၊ သင်တို့နံ့သာပေါင်း အမွှေးအကြိုင်ကိုငါမနမ်း။ 32တစ်ပြည်လုံးကို ငါသုတ်သင်ပယ်ရှင်းသောအမှုကို၊ ထိုပြည်၌နေသော သင်တို့၏ရန်သူတို့သည်မြင်၍ မိန်းမောတွေဝေကြလိမ့်မည်။ 33သာသနာပလူတို့တွင် သင်တို့ကို အရပ်ရပ်ငါကွဲပြားစေ၍၊ ဓားမိုးလျက်လိုက်မည်။ သင်တို့ပြည်သည်လည်း လူဆိတ်ညံလျက်၊ မြို့သည်လည်း ပျက်စီးလျက်ရှိလိမ့်မည်။ 34ထိုသို့ သင်တို့သည်ရန်သူပြည်၌နေ၍၊ ကိုယ်ပြည်သည် လူဆိတ်ညံလျက်နေသောကာလပတ်လုံး ငြိမ်ဝပ်စွာနေ၍၊ မိမိဥပုသ်နေ့တို့၌ မွေ့လျော်ရလိမ့်မည်။ 35လူဆိတ်ညံလျက်နေရသောကာလပတ်လုံး ငြိမ်ဝပ်လိမ့်မည်။ သင်တို့ရှိနေသောအခါ၊ ဥပုသ်နေ့တို့၌ ပြည်သည်မငြိမ်မဝပ်ရ။ 36ရန်သူပြည်မှာကျန်ကြွင်းသော သင်တို့စိတ်နှလုံးထဲသို့၊ ထိတ်လန့်သောသဘောကို ငါပေးသွင်းသဖြင့်၊ သစ်ရွက်လှုပ်သံကြောင့် သင်တို့သည်ကြောက်၍၊ ဓားဘေးမှပြေးသကဲ့သို့ ပြေးကြလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှမလိုက်သော်လည်း လဲကြလိမ့်မည်။ 37အဘယ်သူမျှမလိုက်ဘဲ ဓားဘေးမှပြေးသောသူကဲ့သို့ တစ်ယောက်အပေါ်မှာ တစ်ယောက်လဲကြလိမ့်မည်။ ရန်သူရှေ့မှာ ရပ်နိုင်သောတန်ခိုးမရှိရ။ 38ရန်သူပြည်သည် သင်တို့ကိုမျိုစား၍၊ သာသနာပလူတို့တွင် ဆုံးရှုံးကြလိမ့်မည်။ 39ကျန်ကြွင်းသောသင်တို့သည်၊ ရန်သူပြည်၌ကိုယ်အပြစ်၊ ဘိုးဘတို့အပြစ်ကိုခံလျက်၊ ဘိုးဘနှင့်တကွ အားလျော့ကြလိမ့်မည်။
40သို့ရာတွင် သူတို့သည်ငါ့ကိုပြစ်မှား၍၊ ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသောကြောင့်၊ 41ငါသည် သူတို့ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ ရန်သူပြည်သို့ပို့ဆောင်သော အကြောင်းများနှင့်တကွ၊ ကိုယ်အပြစ်၊ ဘိုးဘတို့အပြစ်များကို ဖော်ပြတောင်းပန်လျှင်လည်းကောင်း၊ အရေဖျားလှီးခြင်းကိုမခံသော မိမိတို့နှလုံးကိုနှိမ့်ချ၍၊ မိမိတို့အပြစ်ကြောင့်ခံရသောဒဏ်ကို ဝန်ခံလျှင်လည်းကောင်း၊ 42ငါသည် ယာကုပ်နှင့်ပြုသောပဋိညာဉ်၊ ဣဇာက်နှင့်ပြုသောပဋိညာဉ်၊ အာဗြဟံနှင့်ပြုသော ပဋိညာဉ်ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုပြည်ကိုလည်းကောင်း ငါအောက်မေ့မည်။ 43ထိုပြည်သည် သူတို့လက်မှလွတ်၍၊ သူတို့မရှိဘဲ လူဆိတ်ညံလျက်နေစဉ်တွင် မိမိဥပုသ်နေ့တို့၌ မွေ့လျော်လိမ့်မည်။ သူတို့သည် ငါ့စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များကိုရွံရှာ၍ မထီမဲ့မြင်ပြုသောအပြစ်ကြောင့်၊ ခံရသောဒဏ်ကို ဝန်ခံရကြလိမ့်မည်။ 44သို့ရာတွင် ရန်သူပြည်၌နေကြသောအခါ၊ သူတို့ကိုရှင်းရှင်းဖျက်ဆီး၍၊ သူတို့နှင့် ငါပြုသောပဋိညာဉ်ကို ပယ်သည်တိုင်အောင် သူတို့ကိုငါမစွန့်ပစ်၊ မရွံရှာ။ ငါသည် သူတို့၏ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 45ငါသည် သူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်အံ့သောငှာ သာသနာပလူတို့မျက်မှောက်၌၊ အဲဂုတ္တုပြည်မှငါနုတ်ဆောင်သော သူတို့ဘိုးဘေးနှင့် ငါပြုသောပဋိညာဉ်ကို သူတို့အတွက်ငါအောက်မေ့မည်။ ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 46ဤရွေ့ကား ထာဝရဘုရားသည်၊ သိနာတောင်ပေါ်မှာ ဣသရေလအမျိုးသားတို့အဖို့ မောရှေလက်တွင်ထားတော်မူသော စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက် ပညတ်တရားဖြစ်သတည်း။

ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၂၆ (အနက်ဖွင့်)

၁၁။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာ (အခန်း၂၆)

(ကဘုရားသခင်နာခံသူများသို့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ (၂၆:၁၃)

          ၂၆:၁၃ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ရန် အလွန်ဆက်ကပ်ဖို့လိုကြောင်း ဤအခန်းတွင် သတိပေးထားသည်။ မနာခံခြင်း၏ အသီးအပွင့်များသည် ဘုရားသခင်နှင့်မသက်ဆိုင်သော်လည်း ဘုရားရှင်က ကလဲ့စားချေမည်မဟုတ်။ သို့သော် နောင်တရစရာအကြောင်း ဖြစ်လာမည် (ငယ် ၄၁-၄၂)။ တစ်မျိုးသားလုံးနှင့်ဆိုင်၍ အပြစ်ဝန်ချခြင်းမရှိသရွေ့ ကာလပတ်လုံးအပြစ်တင်ရှုတ်ချစရာသည် ပိုမိုဆိုးဝါးလာကြောင်း ငယ် ၁၄၊၁၈၊၂၁၊၂၄နှင့် ၂၈တို့တွင် တွေ့ရမည်။

ရုပ်တုဆင်းတု ဘုရားတုမကိုးကွယ်ရန် သတိပေးပြီး (ငယ်၁)နောက် ဥပုသ်နေ့ ချိုးဖောက်ခြင်းသည် မသန့်ရှင်းကြောင်း ငယ်(၂)ပြဌာန်းထားသည်။ စကားတော်ကို နာခံကြလျှင် ရွှေမိုးငွေမိုးရွာစေ၍ မြေကြီးမှ ပဒေသာပင်ပေါက်စေမည့်အကြောင်း (ငယ်၄)၊ ဘဝလုံခြုံ၍ ထွက်ကုန်သီးနှံစည်ပင်မည့်အကြောင်း (ငယ်၅)၊ ငြိမ်သက်ချမ်းသာမည့်အကြောင်း (ငယ်၆)၊ ရန်သူများကို အောင်နိုင်မည့်အကြောင်း (ငယ်၇၊၈) ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ မျက်နှာရ၍ စည်ပင်တိပြောကြမည့်အကြောင်း (ငယ်၉-၁၃) ကတိတော်ပေးထားသည်။ Knox ကျမ်းမူတွင် အငယ်(၁၃)ကို “သို့မဟုတ်လျှင် သင်တို့ကို လည်ပင်းထိ ကြိုးကွင်းစွပ်မည်၊ နာခံလျှင်မူကား လွတ်လပ်စွာ ပျော်ရွှင်သူများဖြစ်မည်”ဟု ဆိုထားသည်။

(မနာခံသူများသို့ကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာ (၂၆:၁၄၃၉)

          ၂၆:၁၄၃၃ ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို နာခံခြင်းမရှိလျှင် ဘေးအန္တရာယ်၊ အနာရောဂါ၊ ရန်သူလက်အောင်၊ သားရဲတိရစ္ဆာန်ဘေး၊ နာတာရှည်ရောဂါဆိုး၊ ဖမ်းဆိးချုပ်နှောင်ခြင်း၊ ဘဝနှင့်ယှဉ်၍ စိတ်ညစ်ခြင်း၊ နစ်မွမ်းခြင်း ကြုံတွေ့ရမည်။

အပိုဒ်ငယ် ၂၆တွင် အငတ်ဘေးနှင့်ကြုံရမည်ဟု ဆိုသည်။ ပေါင်မုန့်ဖိုတစ်ခုသည် တစ်မိသားစုအတွက် ဖြစ်သည်။ မိသားစုပြီးလျှင် အနိုင်နိုင်ဖြစ်သည်။ ထိုဖိုတွင် မိန်းမ(၁၀)ယောက်၊ စုပေါင်းမုန့်ဖုတ်ရန် လုယက်ကြရမည်။ အပိုဒ်ငယ်(၂၉)သည် အငတ်ဘေးထက် ဆိုးသောအန္တရာယ်ဖြစ်သည် (၄ရာ၆:၂၉၊ မြည်၄:၁၀ သတိပေးချက်များကိုကြည့်ပါ)။

၂၆:၃၄၃၉ နာခံခြင်းမရှိသောကြောင့် ဣသရေလ တစ်မျိုးသားလုံးနှင့် ယှဉ်၍ နိုင်ငံရပ်ခြားသားများ၏ ဖမ်းဆီးကျွန်ပြုခြင်းခံရသည်။ ဥပုသ်နေ့ကို မစောင့်ထိန်းလျှင်လည်း စိတ်နှလုံးငြိမ်သက်ခြင်း ရကြမည်မဟုတ်။ ဗာဗုလုန်ကျွန်အဖြစ် ဖမ်းဆီးခံရစဉ်က ထိုသို့ ခံစားခဲ့ကြပြီ။ ရှောလုမင်းလက်ထက်တွင် ဥပုသ်စောင့်ထိန်းခြင်းမရှိကြသဖြင့် နှစ်ပေါင်း(၇၀)တိုင်တိုင် ဖမ်းဆီးကျွန်ပြုခြင်း ခံရသည် (ရော ၃၆:၂၀-၂၁)။

(အပြစ်ဝန်ခံခြင်းနှင့် နောင်တဖြင့် ပြန်လည်ဆောက်တည်ခြင်း (၂၆:၄၀၄၆)

          ၂၆:၄၀၄၆ အခန်းကြီး (၂၆)ကို နာခံခြင်းမရှိ၊ ဖီလာဆန့်ကျင်ကြသော ဣသရေလတို့ ကျိုးနွံယဉ်ပါးခြင်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်ထားသည်။ ဘုရားသခင်သည် နာခံခြင်းမရှိသူများအား စိတ်ခုသော်လည်း လုံးလုံးလျားလျားပစ်ပယ်ခြင်းမပြု။ ဣသရေလဘိုးဘေးများသို့ ပြုထားသော ကတိတော်ကို ပြန်လည်အောက်မေ့ရည်မှတ်၍ သက်ညှာလိုက်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။