ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၂၂

ပူဇော်သကာများသန့်ရှင်းခြင်း
1တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 2အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့သည် ငါ့အဖို့သန့်ရှင်းစေသောအရာအားဖြင့်၊ သန့်ရှင်းသော ငါ၏နာမတော်ကိုမရှုတ်မချဘဲ၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ သန့်ရှင်းသောအရာများနှင့် ကိုယ်ကိုကိုယ်ကွာစေရမည်အကြောင်း ဆင့်ဆိုလော့။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 3ထာဝရဘုရားအဖို့ ဣသရေလအမျိုးသားသန့်ရှင်းစေသဖြင့်၊ သန့်ရှင်းခြင်းရှိသောအရာတို့ကို၊ ကိုယ်မစင်ကြယ်လျက်နှင့် ချဉ်းကပ်သော ယဇ်ပုရောဟိတ်အမျိုးသားမည်သည်ကား၊ ငါ့ထံမှ ပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 4နူနာ၊ ရိနာစွဲသော အာရုန်၏အမျိုးသားမည်သည်ကား၊ မစင်ကြယ်မီတိုင်အောင် သန့်ရှင်းသောအရာကိုမစားရ။ အသေကောင်နှင့်ဆိုင်၍ မသန့်ရှင်းသောအရာကို ထိသောသူ၊ သုက်ရည်ထွက်သောသူ၊ 5ညစ်ညူးစေ၍ တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်ကိုထိသောသူ၊ ညစ်ညူးခြင်းတစ်စုံတစ်ခုစွဲ၍ ညစ်ညူးသောသူ၊ ထိုသို့သောသူကို ထိသမျှသောသူတို့သည်၊ 6ညဉ့်ဦးတိုင်အောင် မစင်ကြယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကိုယ်ကိုရေမချိုးဘဲနေလျှင်၊ သန့်ရှင်းသောအရာကို မစားရ။ 7နေဝင်သောနောက်မှ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သည်ဖြစ်၍၊ သန့်ရှင်းသောအရာသည် သူတို့စားစရာဖြစ်သောကြောင့်၊ ထိုနောက်မှစားရကြမည်။ 8အလိုလိုသေသောအကောင်၊ သားရဲကိုက်၍ သေသောအကောင်အားဖြင့် ကိုယ်ကိုညစ်ညူးစေ၍ မစားရ။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 9ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ငါ့ပညတ်တော်ကိုဖျက်သဖြင့်၊ ကိုယ်အပြစ်ကိုခံလျက် မသေရမည်အကြောင်း ငါ့ပညတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်။ ငါထာဝရဘုရားသည် သူတို့ကိုသန့်ရှင်းစေ၏။
10တစ်ပါးအမျိုးသားသည် သန့်ရှင်းသောအရာကိုမစားရ။ ယဇ်ပုရောဟိတ်၌ တည်းနေသော ဧည့်သည်မစားရ။ သူငှားလည်းမစားရ။ 11ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ကိုယ်ငွေနှင့်ဝယ်သောသူ၊ သူ၏အိမ်၌မွေးသောသူသည် သူ၏အစာကိုစားရမည်။ 12ယဇ်ပုရောဟိတ်သမီးသည် တစ်ပါးအမျိုးသား၏မယားဖြစ်လျှင်၊ သန့်ရှင်းသော ပူဇော်သကာအရာကို မစားရ။ 13သို့ရာတွင် လင်သေသော်လည်းကောင်း၊ လင်နှင့်ကွာသော်လည်းကောင်း၊ သားမရှိဘဲ မိမိအဘအိမ်သို့ပြန်၍ ငယ်စဉ်အခါနေသကဲ့သို့ နေပြန်လျှင်၊ အဘ၏အစာကို စားရမည်။ တစ်ပါးအမျိုးသားမစားရ။ 14လူသည်သန့်ရှင်းသောအရာကို မသိဘဲစားမိလျှင်၊ စားမိသောအရာ၏ အဖိုးနှင့်တကွ ငါးစုတစ်စုကိုထပ်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်အားပေးရမည်။ 15ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ထာဝရဘုရားအားပူဇော်၍၊ သန့်ရှင်းသောအရာတို့ကို မရှုတ်မချရ။ 16ထိုအရာတို့ကိုစားမိ၍ ပြစ်မှားသောအပြစ်ကို မခံစေရ။ ငါထာဝရဘုရားသည် သူတို့ကိုသန့်ရှင်းစေသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
17တစ်ဖန် မောရှေအားထာဝရဘုရားက သင်သည် အာရုန်နှင့်သူ၏သား ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အား ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ 18ဣသရေလအမျိုးသားဖြစ်စေ၊ ဣသရေလအမျိုး၌တည်းနေသော တစ်ပါးအမျိုးသားဖြစ်စေ၊ သစ္စာကတိရှိ၍ပြုသောပူဇော်သကာ၊ အလိုလိုပြုသော ပူဇော်သကာတည်းဟူသော မီးရှို့ရာယဇ်ကို ထာဝရဘုရားအားပူဇော်လိုလျှင်၊ 19စိတ်တော်နှင့်တွေ့ခြင်းငှာ၊ အပြစ်မပါသောသိုး၊ ဆိတ်၊ နွားအထီးကို ပူဇော်ရမည်။ 20အပြစ်ပါသောအကောင်ကို မပူဇော်ရ။ ပူဇော်လျှင် စိတ်တော်နှင့်မတွေ့။ 21သစ္စာကတိရှိ၍ပြုသောပူဇော်သကာ၊ အလိုလိုပြုသောပူဇော်သကာ သိုး၊ ဆိတ်၊ နွားကို ထာဝရဘုရားအားယဇ်ပူဇော်လိုလျှင်၊ စိတ်တော်နှင့် တွေ့ခြင်းငှာစုံလင်ရမည်။ အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှ မရှိရ။ 22မျက်စိကန်းသောအပြစ်၊ အရိုးကျိုးသောအပြစ်၊ အင်္ဂါချို့တဲ့သောအပြစ်၊ မြင်းဖုရှိသောအပြစ်၊ ဝဲနာ၊ ယားနာစွဲသောအပြစ် တစ်စုံတစ်ခုရှိလျှင်၊ ထာဝရဘုရားအား မပူဇော်ရ။ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာထာဝရဘုရားအား မီးဖြင့်ပူဇော်သကာမပြုရ။ 23သို့ရာတွင် အင်္ဂါပိုခြင်း၊ ချို့တဲ့ခြင်းအပြစ်ရှိသော သိုး၊ ဆိတ်၊ နွားကို အလိုလို ပူဇော်သကာဖို့ပူဇော်ရမည်။ သစ္စာကတိနှင့်ဆိုင်၍ပူဇော်လျှင် စိတ်တော်နှင့်မတွေ့။ 24ကြိတ်နယ်စုတ်ပြတ်ရာ အနာရှိသောအထီးကို ထာဝရဘုရားအားမပူဇော်ရ။ သင်တို့ပြည်၌ ထိုသို့သောအကောင်ကို ပူဇော်သကာမပြုရ။ 25ထိုသို့သောအကောင်ကို တစ်ပါးအမျိုးသားဆက်သော်လည်း ပျက်သောအပြစ်ပါသောကြောင့်၊ သင်တို့၏ဘုရားသခင့်ပွဲတော်ဖို့ မပူဇော်ရ။ ပူဇော်လျှင်စိတ်တော်နှင့်မတွေ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
26တစ်ဖန်ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 27သိုး၊ ဆိတ်၊ နွားတို့သည်မွေးဖွားသောအခါ ခုနစ်ရက်အတွင်းတွင် သားငယ်ကို အမိနှင့် မကွာစေရ။ အဋ္ဌမနေ့မှစ၍ ထာဝရဘုရားအား မီးဖြင့်ပူဇော်သကာဖို့တော်သင့်၏။ 28နွားဖြစ်စေ၊ သိုးဆိတ်ဖြစ်စေ၊ သားအမိနှစ်ကောင်ကို တစ်နေ့ချင်းတွင်မသတ်ရ။ 29ကျေးဇူးတော်ဝန်ခံရာယဇ်ကို ထာဝရဘုရားအားပူဇော်လိုလျှင်၊ စိတ်တော်နှင့်တွေ့ခြင်းငှာ ပူဇော်လော့။ တစ်နေ့ချင်းတွင် စားရမည်။ နက်ဖြန်နေ့တိုင်အောင် မကြွင်းစေရ။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 30သင်တို့သည် ငါ့ပညတ်တို့ကို ကျင့်စောင့်ရကြမည်။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 31သန့်ရှင်းသောငါ၏နာမတော်ကို မရှုတ်မချရ။ ထာဝရဘုရားသန့်ရှင်းတော်မူသည်ဟု ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ထင်မှတ်ရကြမည်။ 32-33ငါသည် သင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းငှာ သင်တို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ဆောင်၍၊ သန့်ရှင်းစေသော ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၂၂ (အနက်ဖွင့်)

၂၂: အကယ်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် နူနာရောဂါရှင် ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ခြင်း၊ ရိနာတုထိခြင်း၊ အသေကောင်တစ်ခုခုထိခြင်း၊ အသွေးမသွန်းသော အသားစားသုံးမိခြင်း ရှိလျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်များဝေစု၌ ပါဝင်ခြင်း၊ စားသုံးမှီဝဲခြင်း မပြုရ။ မိမိကိုယ်ကို သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ကွာစေရမည်(ငယ်၂ဟုပြဌာန်ထားသည်။ နူနာရောဂါသည် ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ခြင်း ရိနာပြည်နာတု ထိခြင်းဖြစ်လျှင် အချိန်ကြာကြာယူရသည်။ အခြားကိစ္စများမှာမူ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း ထုံးစံအတိုင်း လုပ်ရသည်။ ပထမဦးစွာ မိမိအတွက် ယဇ်ပူဇော်ရသည်။ ထိုသို့ ယဇ်ပူဇော်ပြီးသည့် ညနေရောက်မှစင်ကြယ်သည်။

၂၂:၁၀၁၃ သူစိမ်း ဧည့်သည်များ၊ အစေခံအလုပ်သမားများသည် စင်ကြယ်သောပူဇော်သက္ကာကို စားသုံးခွင့်မရှိ။ သို့သော် ယဇ်ပုရောဟိတ်က ဝယ်ယူသောကျွန်နှင့် ကျွန်၏မိသားစုသည် ပါဝင်စားသုံးခွင့်ရှိသည်။ သူစိမ်းသူရံနှင့်လက်ထပ် ထိမ်းမြားသွားသော ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ သမီးသည် စားသုံးခွင့်မရှိ။ သို့သော် မုဆိုးမ၊ လင်နှင့်ကွာရှင်းသူဖြစ်၍ သားသမီးကျောထောက်နောက်ခံ မရှိသဖြင့် ဖခင်ယဇ်ပုရောဟိတ်အိမ်တွင် နေလျှင် စားသုံးခွင့်ရှိသည်။

၂၂:၁၄၁၆ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ဦးသည် မထိုက်မတန်ဘဲ၊ သန့်ရှင်းရာယဇ်ပူဇော်သက္ကာကို စားသုံးမိလျှင် အစားအစာ၏တန်ဘိုးကို ပြန်လည်ပေးလျော်ရသည်။ ထို့အပြင် ဒဏ်ကြေး(၅)ဆ ဆောင်ရသည်။ ဒုစရိုက်အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူဇော်ရသည်။

၂၂:၁၇၃၀ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပူဇော်သမျှသော ယဇ်များသည် အပြစ်ဆိုဘွယ်မရှိ၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရသည် (ငယ်၁၉)။ မီးရှို့ရာယဇ်(ငယ်၁၈-၂၀) မိဿဟာယယဇ်(ငယ်၂၁) များတွင် နာသောအကောင်၊ ချိနဲ့သောအကောင်၊ အဆင်းအင်္ဂါမပြည့်စုံသောယဇ်ကောင်လုံးဝမသုံးရ      (ငယ် ၂၂) နွားထီးပျို(သို့) ဆိတ်ထီးပျိုများကိုသာ ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ပူဇော်ရသော်လည်း မိမိဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်း ပူဇော်သက္ကာတွင်မူ ပူဇော်နိုင်သည် (ငယ် ၂၃)။ ဒဏ်ရာ အနာတရရှိနေသော တိရစ္ဆာန်ကို ယဇ်ကောင်အဖြစ် မပူဇော်ရ(ငယ်၂၄)။ ဣသရေလများသည် အထက်တွင် ကန့်သတ်ထားသော အပြစ်အနာအဆာရှိသည့် တိရိစ္ဆာန်များ ယဇ်ကောင်အဖြစ် ပူဇော်ခြင်းမပြုရ။ တပါးအမျိုးသားများကဲ့သို့ နမော်နမဲ့၊ ကချော်ကချွတ် မလုပ်ရ။ (ငယ်၂၅)။ မွေးကင်းစ တိရစ္ဆာန်များသည် (၇)ရက် အတွင်းတွင် မိခင်နှင့်အတူ ရှိနေရမည်။ ရှစ်ရက်မြောက်နေ့မှစ၍ ယဇ်ကောင်အဖြစ်ပူဇော်နိုင်သည်(ငယ်၂၆၊ ၂၇)။ မည်သည့်ယဇ်ကောင်တိရိစ္ဆာန်ကို မဆို တစ်ရက်တည်းတွင် သားအမိမသတ်ရ(ငယ် ၂၈)။ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရန် ယဇ်ပူဇော်သက္ကာကို တစ်နေ့တည်းတွင် အကုန်ပြောင်စင်အောင် စားသုံးရသည်။ နောက်တစ်နေ့ထိ မထားရ (ငယ်၂၉၊၃၀)။

၂၂:၃၁၃၃ ပြန်ဌာန်းချက်များကို ဣသရေလ လူမျိုးတို့ကြပ်တည်းစွာ လိုက်နာခိုင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယေဟောဝါဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးအား ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သော ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ခေါ်ထုတ်ပေးသော ဘုရားရှင်ဖြစ်သည်။ ဤအခန်းတွင် ထာဝရဘုရားသခင်၏ နာမတော်များကို သန့်ရှင်းသောနာမတော်၊ ငါသည်သန့်ရှင်းသော ဘုရားရှင်၊ သင်တို့ကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသော ဘုရားဟု ရှင်းပြထားသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။