ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၂၀

ပညတ်ကျူးလွန်ခြင်းပြစ်ဒဏ်များ
1တစ်ဖန် မောရှေအား ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ 2ဣသရေလအမျိုးသားဖြစ်စေ၊ ဣသရေလအမျိုး၌တည်းနေသော တစ်ပါးအမျိုးသားဖြစ်စေ၊ မိမိသားကို မောလုတ်ဘုရားအား ဆက်ကပ်သောသူသည် အသေသတ်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်။ ပြည်သားတို့လည်း ခဲနှင့်ပစ်ရကြမည်။ 3ငါ့သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကို ညစ်ညူးစေလျက်၊ ငါ့သန့်ရှင်းသောနာမတော်ကို ရှုတ်ချလျက်၊ မိမိသားကို မောလုတ်ဘုရားအားဆက်ကပ်သောသူကို၊ ငါသည် မျက်နှာထား၍ သူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းမည်။ 4မိမိသားကို မောလုတ်ဘုရားအား ဆက်ကပ်သောသူကို ပြည်သားတို့သည် အမှုမထား၊ မသတ်ဘဲနေလျှင်၊ 5ထိုသို့နေသောသူနှင့် သူ၏အိမ်သူအိမ်သားတို့ကို ငါသည်မျက်နှာထား၍ ထိုသူကိုလည်းကောင်း၊ သူနှင့်အတူ မောလုတ်ဘုရားထံ၌ မှားယွင်းသောသူကိုလည်းကောင်း၊ သူတို့အမျိုးမှပယ်ရှင်းမည်။ 6လမ်းလွဲ၍ နတ်ဝင်သူ၊ စုန်းလုပ်သူနောက်သို့လိုက်လျက်၊ မှားယွင်းသောသူကို ငါသည်မျက်နှာထား၍ သူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းမည်။ 7သင်တို့၏ဘုရားသခင် ငါထာဝရဘုရားသည် သန့်ရှင်းသောကြောင့်၊ သင်တို့သည် ကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းစေ၍၊ သန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလော့။ 8ငါ့နည်းနိဿယတို့ကို ကျင့်ဆောင်ရကြမည်။ ငါသည် သင်တို့ကို သန့်ရှင်းစေသော ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။
9မိဘကိုကျိန်ဆဲသောသူတိုင်း အသေသတ်ခြင်းကို အမှန်ခံရမည်။ မိဘကို ကျိန်ဆဲသောကြောင့် သေထိုက်သောအပြစ်ရှိ၏။ 10သူ့မယားကိုပြစ်မှားသောသူသည် မှားယွင်းသောမိန်းမနှင့်တကွ အသေသတ်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်။ 11ကိုယ်အဘ၏မယားနှင့် သင့်နေသောသူသည် အဘနှင့်သာဆိုင်သောအရာကို ပြစ်မှားသောကြောင့်၊ ထိုမိန်းမနှင့်တကွ အသေသတ်ခြင်းကို အမှန်ခံရမည်။ သေထိုက်သောအပြစ်ရှိ၏။ 12ယောက်ျားသည် ကိုယ်ချွေးမနှင့်သင့်နေလျှင်၊ ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည် ရွံရှာဖွယ်သောရောနှောခြင်းကို ပြုသောကြောင့် အသေသတ်ခြင်းကို အမှန်ခံရမည်။ သေထိုက်သောအပြစ်ရှိ၏။ 13မိန်းမနှင့်ပေါင်းဖော်သကဲ့သို့ ယောက်ျားခြင်းပေါင်းဖော်လျှင် ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်၊ ရွံရှာဖွယ်သောအမှုကိုပြုသောကြောင့်၊ အသေသတ်ခြင်းကို အမှန်ခံရမည်။ သေထိုက်သောအပြစ်ရှိ၏။ 14ယောက်ျားသည် သမီးနှင့်အမိကို မယားပြုလျှင်၊ မတရားသောအမှုဖြစ်၏။ သင်တို့တွင် မတရားသောအမှုမရှိစေခြင်းငှာ၊ ထိုသူသုံးယောက်တို့ကို မီးရှို့ရမည်။ 15ယောက်ျားသည် တိရစ္ဆာန်နှင့်ပေါင်းဖော်လျှင် အသေသတ်ခြင်းကို အမှန်ခံရမည်။ ထိုတိရစ္ဆာန်ကိုလည်း သတ်ရမည်။ 16မိန်းမသည်လည်း၊ မိမိနှင့် တိရစ္ဆာန်၏ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုခံလျှင်၊ ထိုမိန်းမနှင့် တိရစ္ဆာန်သည် အသေသတ်ခြင်းကို အမှန်ခံရမည်။ သေထိုက်သောအပြစ်ရှိ၏။ 17ယောက်ျားသည် အဘ၏သမီး၊ အမိ၏သမီးဖြစ်သော မိမိနှမနှင့်သင့်နေလျှင်၊ မတရားသောအမှုဖြစ်၏။ ထိုသူတို့သည် အမျိုးသားချင်းတို့ရှေ့မှောက်၌ ပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြမည်။ ထိုယောက်ျားသည် နှမနှင့်သင့်နေသောကြောင့်၊ မိမိအပြစ်ကိုခံရမည်။ 18ယောက်ျားသည် ဥတုရောက်လျက်ရှိသောမိန်းမနှင့် သင့်နေလျှင်၊ ထိုသူတို့သည် သဘောတူ၍ သွေးသွန်အနာကိုထင်ရှားစေသောကြောင့်၊ သူတို့အမျိုးမှ ပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြမည်။ 19အဘ၏နှမ၊ အမိ၏ညီမနှင့် မသင့်မနေရ။ ထိုသို့သောပေါက်ဖော်ရင်းနှင့် သင့်နေသောသူတို့သည် မိမိအပြစ်ကိုခံရကြမည်။ 20အဘ၏ညီအစ်ကိုမယားနှင့် သင့်နေလျှင်၊ အဘ၏ညီအစ်ကိုနှင့်သာ ဆိုင်သောအရာကို ပြစ်မှားသောကြောင့်၊ ထိုသူတို့သည် မိမိအပြစ်ကိုခံရသဖြင့်၊ တစ်သက်လုံး သားမရဘဲနေရလိမ့်မည်။ 21ညီအစ်ကို၏မယားနှင့် သင့်နေလျှင် ညစ်ညူးသောအမှုဖြစ်၏။ ညီအစ်ကိုနှင့်သာဆိုင်သောအရာကို ပြစ်မှားသောကြောင့် ထိုသူတို့သည် သားမရဘဲနေရလိမ့်မည်။
22သင်တို့ကိုငါပို့ဆောင်၍ နေရာချသောပြည်သည် မအော့အန်စေခြင်းငှာ၊ သင်တို့သည် ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့သမျှတို့ကို ကျင့်ဆောင်ရမည်။ 23သင်တို့ရှေ့မှ ငါနှင်ထုတ်သော လူအမျိုးမျိုးတို့၏ ဘာသာဓလေ့သို့မလိုက်ရ။ သူတို့သည် ထိုသို့သောအမှုခပ်သိမ်းတို့ကို ပြုသောကြောင့် ငါရွံရှာ၏။ 24သူတို့ပြည်တည်းဟူသော နို့နှင့်ပျားရည်စီးသောပြည်ကို သင်တို့သည် အမွေခံစေခြင်းငှာ ငါအပိုင်ပေးမည်ဟု ငါ့အမိန့်တော်ရှိပြီ။ ငါသည် သင်တို့ကို အခြားသောအမျိုးနှင့်ခွဲထားသော သင်တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 25ထိုအကြောင်းကြောင့်၊ စင်ကြယ်သောသား၊ မစင်ကြယ်သောသား၊ စင်ကြယ်သောငှက်၊ မစင်ကြယ်သောငှက်တို့ကို ပိုင်းခြားရမည်။ ငါခွဲထားသည်အတိုင်း၊ မစင်ကြယ်သောသား၊ ငှက်၊ မြေပေါ်မှာတွားတတ်သော တိရစ္ဆာန်တစ်စုံတစ်ခုအားဖြင့် ကိုယ်ကိုကိုယ်ရွံရှာဖွယ်မဖြစ်စေရ။ 26ငါထာဝရဘုရား သန့်ရှင်းသည်ဖြစ်၍၊ သင်တို့ကိုငါအလိုရှိသဖြင့်၊ အခြားသောအမျိုးနှင့် ခွဲထားသောကြောင့်၊ ငါ့အဖို့သန့်ရှင်းခြင်းရှိရကြမည်။ 27ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ၊ နတ်ဝင်သောသူ၊ စုန်းလုပ်သောသူသည် အသေသတ်ခြင်းကို အမှန်ခံရမည်။ ထိုသို့သောသူကို ခဲနှင့်ပစ်ရကြမည်။ သူ၌ သေထိုက်သောအပြစ်ရှိသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၂၀ (အနက်ဖွင့်)

(အပြစ်ဒုစရိုက်သမားများသို့အပြစ်ဒဏ် (အခန်း၂၀)

အခန်း ၂၀သည် အခန်း ၁၈၊၁၉တွင် တားမြစ်ပြဌာန်းချက်များ လိုက်နာခြင်းမရှိ၊ ဖောက်ပြန်သူများအား အရေးယူအပြစ်ဒဏ်ပေးမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ မိမိသားသမီးကို မောလုတ်ဘုရားထံသို့ ပို့ဆောင်သူသည် ခဲပါက်သတ်ခြင်းခံရမည် (ငယ်၁-၃)။ သူတပါးအသက်သတ်သူသည် ထိုသူကိုဖြစ်စေ၊ သူ့မိသားစုကိုဖြစ်စေ ဘုရားသခင်က ဖျက်ဆီးမည်(ငယ်၄၊၅)။ စုန်း၊ ကဝေ၊ ဝိညာဉ်ဆိုး၊ အောက်လမ်းဆရာ ကိုးကွယ်သူများသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းခြင်းကို ပုန်ကန်ကြသောကြောင့် သေဒဏ်အပြစ်သင့်ကြရမည် (ငယ်၆)။ မိဘကို ကျိန်ဆဲသူ(ငယ်၉) အိမ်ထောင်မှားယွင်းဖောက်ပြန်သူများ (ငယ်၁၀) အဘနှင့်ဆိုင်သော မိန်းမနှင့် ဖောက်ပြန်သူ (ငယ်၁၁)၊ ချွေးမနှင့်ဖောက်ပြန်သူ(ငယ်၁၂)၊ လိင်တူခြင်း ဆက်ဆံသူ(ငယ်၁၃)များသည်လည်း သေဒဏ်သင့်ကြသည်။ သားအမိနှစ်ယောက်လုံးကို မိန်းမအဖြစ်ယူလျှင် (၃)ယောက်စလုံး မီးရှို့ပစ်ရသည်။(ငယ် ၁၄)။ တိရစ္ဆာန်နှင့် ကာမစပ်ယှက်ခြင်းကို ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချသည်။ နှစ်ကောင်စလုံး သတ်ပစ်ရသည်(ငယ်၁၅၊၁၆)။ နှမ တစ်ဝမ်းကွဲ နှမနှင့်အတူနေသူများကိုလည်း သေဒဏ်(ငယ်၁၇)ထိုက်သည်။ ဓမ္မတာလာနေသော မိန်းမကိုလည်း မချဉ်းရ(ငယ်၁၈)။ အဒေါ်များနှင့်အတူနေခြင်းကိုလည်း တားမြစ်သည်။ သို့သော် မည်သည့်အပြစ်ဒဏ်ဟု အသေးစိတ်ပြဌာန်းခြင်းမရှိ(ငယ်၁၉)။ အချို့က ဤအချက် သားသမီးမကောင်းစား၊ လူဆင်မမှီဟု အပိုဒ်ငယ် ၂၀နှင့် နှီးနွှယ်၍ ယူဆကြသည်။ အပိုဒ်ငယ်(၂၀)တွင် ဦးလေး၏ဇနီး၊ အပိုဒ်ငယ်(၂၁)တွင် ခယ်မ  ပြစ်မှားခြင်းများကို တားမြစ်သည်။

အပိုဒ်ငယ်(၂၀)သည် မိမိအကို အသက်ရှင်ပေါင်းဖက်နေခြင်းနှင့်သာ အကြုံးဝင်သည်။ အကယ်၍ သားသမီးမထွန်းကားဘဲ ကွယ်လွန်လျှင် သူ၏နာမည်ကို ထန်းသိမ်းဖို့ ကျန်ရစ်ခဲ့သော မယားကို သူ့ညီအစ်ကိုက တာဝန်ယူရမည်(တရား ၂၅:၅)။ ထိုသို့ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းကို လေဝိနည်းနာအိမ်ထောင်ဟု ခေါ်စမှတ်ပြုသည်။

ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသော ဘုရားဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်း သူ့လူများသည်လည်း ဒေသခံခါနန်ပြည်သားများ၏ အကျင့်ဆိုးကို မယူဘဲ၊ သီးသန့်နေစေချင်သည်။ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာ ရှိနေစေချင်သည်။ ကတိတော်မြေ၌ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြွယ်ဝစွာ ခံစားစေချင်သည် (ငယ် ၂၂-၂၆)။ စုန်း၊ ကဝေ၊ မှင်စာ၊ ဗေဒင်၊ ကိန်းဂဏန်းအစရှိသော အောက်လမ်းဆရာ၊ ဝိညာဉ်ဆိုး ကိုးကွယ်ခြင်းကို ကြပ်တည်းစွာ တားမြစ်ပြဌာန်းထားသည်။ ထိုသူများသည် ခဲဖြင့် ပေါက်သတ်ခြင်း ခံရမည်(ငယ် ၂၇)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။