ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၁၃

နူနာရောဂါဆိုင်ရာပညတ်
1တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားသည်၊ မောရှေနှင့် အာရုန်အားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 2လူသည် ကိုယ်အရေ၌ အဖုဖြစ်စေ၊ ယားနာဖြစ်စေ၊ နူကွက်ဖြစ်စေ၊ နူသောလက္ခဏာပေါ်လျှင်၊ ထိုသူကို ယဇ်ပုရောဟိတ်အာရုန်ထံသို့ ဖြစ်စေ၊ သူ၏သား ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်စုံတစ်ယောက်ထံသို့ဖြစ်စေ ခေါ်ခဲ့ရမည်။ 3ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်၊ ထိုသူ၏ အရေ၌ပေါ်သောအနာကို ကြည့်ရှုသောအခါ၊ အနာ၌ရှိသော အမွေးသည်ဖြူလျှင်လည်းကောင်း၊ အနာသည် အရေအောက်၌ စွဲဟန်ရှိလျှင်လည်းကောင်း နူနာမှန်၏။ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ထိုသူကိုကြည့်ရှုပြီးမှ၊ မစင်ကြယ်ဟုစီရင်ရမည်။ 4ကိုယ်အရေ၌ရှိသော နူကွက်သည်ဖြူလျှင်လည်းကောင်း၊ အရေအောက်၌ စွဲဟန်မရှိ၊ အမွေးမဖြူလျှင်လည်းကောင်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်၊ အနာရှိသောသူကို ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ချုပ်ထားရမည်။ 5သတ္တမနေ့၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ကြည့်ရှု၍၊ အနာသည် အရေ၌ မတိုးမလျော့နေလျှင်၊ တစ်ဖန်ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ချုပ်ထားရမည်။ 6တစ်ဖန် သတ္တမနေ့၌ကြည့်ရှု၍ အနာသည် အရေ၌မတိုးပွား၊ ခပ်မည်းမည်းဖြစ်လျှင်၊ ထိုသူသည်စင်ကြယ်၏ဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်စီရင်ရမည်။ ယားနာသက်သက် ဖြစ်၏။ မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍ စင်ကြယ်ရ၏။ 7စင်ကြယ်စေခြင်းငှာ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ကြည့်ရှုပြီးမှ၊ နောက်တစ်ဖန် ယားနာတိုးပွားပြန်လျှင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြည့်ရှုပြန်၍၊ 8ယားနာတိုးပွားသည်ကို မြင်သောအခါ၊ ထိုသူသည်မစင်ကြယ်ဟု စီရင်ရမည်။ နူနာဖြစ်၏။
9နူနာစွဲသောသူကို ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့ခေါ်ခဲ့ရမည်။ 10ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြည့်ရှု၍၊ အရေ၌ထသောအဖုနှင့်တကွ အမွေးသည်ဖြူလျှင်လည်းကောင်း၊ အဖု၌ အသားစိုရှိလျှင်လည်းကောင်း၊ 11ကိုယ်အရေ၌ ဟောင်းသောနူနာဖြစ်၏။ ထိုသူသည် မစင်ကြယ်ဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်စီရင်၍ ချုပ်ထားသဖြင့်၊ သူသည် မစင်ကြယ်ဘဲနေရမည်။ 12နူနာသည် အရေ၌တိုးပွား၍ အနာစွဲသောသူတစ်ကိုယ်လုံး၊ ခေါင်းထိပ်မှသည် ခြေဖဝါးတိုင်အောင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြည့်ရှုလေရာရာ၌ နူနာနှံ့ပြားလျှင်၊ 13ထိုသို့ တစ်ကိုယ်လုံး အနာနှံ့ပြားသောသူသည် စင်ကြယ်၏ဟု ယဇ်ပုရောဟိတ် ဆင်ခြင်၍စီရင်ရမည်။ တစ်ကိုယ်လုံးဖြူသည်ဖြစ်၍ စင်ကြယ်၏။ 14သို့မဟုတ် အသားစိုပေါ်လျှင်မစင်ကြယ်။ 15ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် အသားစိုကိုကြည့်ရှု၍ ထိုသူသည်မစင်ကြယ်ဟု စီရင်ရမည်။ အသားစိုသည် မစင်ကြယ်။ နူနာအမှန်ဖြစ်၏။ 16အသားစိုသည် ခြားနား၍ဖြူပြန်လျှင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့ တစ်ဖန်လာရမည်။ 17ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ကြည့်ရှု၍၊ အနာဖြူပြန်သည်ကိုမြင်လျှင်၊ ထိုအနာရှိသောသူစင်ကြယ်၏ဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်စီရင်ရသဖြင့် သူသည်စင်ကြယ်၏။
18ကိုယ်အရေ၌ အနာစိမ်းဖြစ်၍ပျောက်ပြီးမှ၊ 19အနာရွတ်၌ ဖြူသောအဖုဖြစ်စေ၊ ဖြူနီသောအနူကွက်ဖြစ်စေ၊ ပေါ်လာသည်ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ကြည့်ရှု၍၊ 20အရေအောက်၌စွဲဟန်ရှိ၍ အမွေးဖြူလျှင်၊ ထိုသူသည် မစင်ကြယ်ဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်စီရင်ရမည်။ အနာစိမ်းထဲကထွက်သော နူနာဖြစ်၏။ 21ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ကြည့်ရှုသောအခါ၊ ဖြူသောအမွေးမရှိ၊ အရေအောက်၌ မစွဲ၊ ခပ်မည်းမည်းဖြစ်လျှင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ထိုသူကိုခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ချုပ်ထားရမည်။ 22အရေ၌တိုးပွားလျှင်၊ ထိုသူသည်မစင်ကြယ်ဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်စီရင်ရမည်။ နူနာဖြစ်၏။ 23သို့မဟုတ် နူကွက်မရွေ့၊ မတိုးပွားလျှင် အနာစိမ်းရွတ်ဖြစ်၏။ ထိုသူစင်ကြယ်၏ဟု စီရင်ရမည်။
24အရေအသား၌ မီးလောင်နာရှိ၍၊ မီးလောင်နာအသားစို၌ ဖြူနီသော နူကွက်ရှိလျှင်၊ 25ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ကြည့်ရှုရမည်။ နူကွက်အမွေးဖြူ၍ အရေအောက်၌ စွဲဟန်ရှိလျှင်၊ မီးလောင်နာထဲကထွက်သော နူနာဖြစ်၏။ ထိုသူသည် မစင်ကြယ်ဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်စီရင်ရမည်။ နူနာမှန်၏။ 26ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ကြည့်ရှုသောအခါ၊ နူကွက်၌ ဖြူသောအမွေးမရှိ၊ အရေအောက်၌မစွဲ၊ ခပ်မည်းမည်းဖြစ်လျှင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ထိုသူကို ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ချုပ်ထားရမည်။ 27သတ္တမနေ့၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ကြည့်ရှု၍ နူကွက်သည် အရေ၌တိုးပွားလျှင်၊ ထိုသူသည်မစင်ကြယ်ဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်စီရင်ရမည်။ နူနာဖြစ်၏။ 28သို့မဟုတ် နူကွက်မရွေ့၊ အရေ၌မတိုးပွား၊ ခပ်မည်းမည်းဖြစ်လျှင်၊ မီလောင်နာအဖုဖြစ်၏။ ထိုသူသည်စင်ကြယ်၏ဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်စီရင်ရမည်။ မီးလောင်သော အနာရွတ်သက်သက်ဖြစ်၏။
29ယောက်ျားမိန်းမသည်လည်း၊ ခေါင်း၌ဖြစ်စေ၊ မေး၌ဖြစ်စေ၊ အနာပေါက်၍၊ 30ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ကြည့်ရှုသောအခါ၊ အရေအောက်၌ စွဲဟန်နှင့်တကွ အမွေးဝါဝါပါးပါးရှိလျှင်၊ ထိုသူမစင်ကြယ်ဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်စီရင်ရမည်။ ခေါင်း၌ဖြစ်စေ၊ မေး၌ဖြစ်စေ၊ ဗောက်နူနာဖြစ်၏။ 31ထိုအနာကို ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ကြည့်ရှုသောအခါ၊ အရေအောက်၌ စွဲဟန်မရှိ၊ နက်သောအမွေးလည်းမရှိလျှင်၊ ထိုအနာပေါက်သောသူကို၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ချုပ်ထားရမည်။ 32သတ္တမနေ့၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ကြည့်ရှု၍ အနာမတိုးပွား၊ ပါးသောအမွေးမရှိ၊ အရေအောက်၌စွဲဟန်လည်းမရှိလျှင်၊ 33ထိုသူ၏ အမွေးကိုရိတ်ရမည်။ အနာအမွေးကိုကား မရိတ်ရ။ တစ်ဖန် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ချုပ်ထားရမည်။ 34သတ္တမနေ့၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ကြည့်ရှု၍ အရေ၌အနာမတိုးပွား၊ အရေအောက်၌မစွဲလျှင်၊ ထိုသူသည်စင်ကြယ်၏ဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်စီရင်ရမည်။ မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍ စင်ကြယ်ရ၏။ 35စင်ကြယ်စေပြီးမှ၊ နောက်တစ်ဖန် ဗောက်နူနာတိုးပွားလျှင်၊ 36ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ကြည့်ရှုပြန်၍ အနာတိုးပွားသည်မှန်လျှင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ဝါသောအမွေးကို မရှာရ။ ထိုသူသည်မစင်ကြယ်။ 37သို့မဟုတ် ဗောက်နူနာသည် ရပ်နေဟန်ရှိ၍ နက်သောအမွေးပေါက်လျှင်၊ အနာပျောက်၍ ထိုသူသည်စင်ကြယ်သောကြောင့်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်က ထိုသူသည် စင်ကြယ်၏ဟုစီရင်ရမည်။
38ယောက်ျားမိန်းမသည်လည်း၊ ကိုယ်အရေ၌ဖြူသောနူကွက်ရှိ၍၊ 39ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ကြည့်ရှုသောအခါ မွဲသောအဆင်းရှိလျှင်၊ အရေ၌ပေါက်သောညှင်းဖြစ်၏။ ထိုသူသည် စင်ကြယ်၏။ 40ဆံပင်ကျွတ်သောသူသည်၊ ခေါင်းပြောင်သော်လည်း စင်ကြယ်၏။ 41နဖူးဆံကျွတ်သောသူသည် နဖူးပြောင်သော်လည်း စင်ကြယ်၏။ 42ပြောင်သောခေါင်း၌ဖြစ်စေ၊ ပြောင်သောနဖူး၌ဖြစ်စေ၊ ဖြူနီသောအနာပေါက်လျှင်၊ ထိုပြောင်ရာ၌ ပေါက်သောနူနာဖြစ်၏။ 43ထိုအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ကြည့်ရှု၍၊ ကိုယ်အရေ၌ နူနာထင်သကဲ့သို့၊ ပြောင်ရာ၌ပေါက်သော အနာ၏အဖု ဖြူနီလျှင်၊ 44ထိုသူသည်မစင်ကြယ်။ လူနူဖြစ်၏။ ခေါင်း၌အနာပေါက်သောကြောင့်၊ အလျှင်းမစင်ကြယ်ဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်စီရင်ရမည်။ 45နူနာစွဲသောသူသည် စုတ်သောအဝတ်ကိုဝတ်ရမည်။ ခေါင်းကိုမဖုံး၊ အထက်နှုတ်ခမ်းကိုဖုံးလျက်၊ မစင်ကြယ်၊ မစင်ကြယ်ဟု ဟစ်ကြော်ရမည်။ 46ထိုအနာစွဲသည်ကာလပတ်လုံး၊ သူသည်ညစ်ညူး၏။ မစင်ကြယ်သည်ဖြစ်၍ တစ်ယောက်တည်းနေရမည်။ သူ့နေရာသည် တပ်ပြင်မှာရှိရမည်။
နူနာစွဲသောအဝတ်
47၎င်းနည်း နူနာစွဲသောအဝတ်သည်၊ ပိတ်အဝတ်ဖြစ်စေ၊ သိုးမွေးအဝတ်ဖြစ်စေ၊ 48ရက်ကန်းပင်ဖြစ်စေ၊ ရက်ကန်းသားဖြစ်စေ၊ သားရေဖြစ်စေ၊ သားရေနှင့်လုပ်သော အသုံးအဆောင်ဖြစ်စေ၊ 49အဝတ်၌စွဲသောအနာသည် ခပ်စိမ်းစိမ်း၊ ခပ်နီနီရှိလျှင်၊ နူနာဖြစ်၏။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အားပြရမည်။ 50ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် အနာစွဲသောအဝတ်ကိုကြည့်ရှု၍ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး လုံခြုံစွာထားရမည်။ 51သတ္တမနေ့၌ တစ်ဖန်ကြည့်ရှု၍ အဝတ်၌အနာတိုးပွားလျှင်၊ ရက်ကန်းပင်ဖြစ်စေ၊ ရက်ကန်းသားဖြစ်စေ၊ သားရေဖြစ်စေ၊ သားရေနှင့် လုပ်သောအရာဖြစ်စေ၊ မစင်ကြယ်။ စားတတ်သောနူနာစွဲပြီ။ 52ထိုအဝတ်ကို မီးရှို့ရမည်။ စားတတ်သောနူနာစွဲသော ရက်ကန်းပင်၊ ရက်ကန်းသား၊ ပိတ်အဝတ်၊ သိုးမွေးအဝတ်၊ သားရေအသုံးအဆောင်ကို မီးရှို့ရမည်။ 53ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ကြည့်ရှု၍၊ ရက်ကန်းပင်၊ ရက်ကန်းသားအဝတ်၊ သားရေအသုံးအဆောင်၌ အနာမတိုးပွားလျှင်၊ 54အနာစွဲသောအရာကို ဆေးလျှော်စေမည်အကြောင်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်စီရင်၍ တစ်ဖန် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး လုံခြုံစွာထားရမည်။ 55ဆေးလျှော်ပြီးမှ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ကြည့်ရှုပြန်၍၊ အနာမတိုးပွားသော်လည်း၊ အဆင်းမခြားနားလျှင်၊ မစင်ကြယ်။ မီးရှို့ရမည်။ အတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ ပြင်၌ဖြစ်စေ၊ ဆွေးမြေ့ခြင်းရှိ၏။ 56ဆေးလျှော်ပြီးမှ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ကြည့်ရှု၍ အနာသည် ခပ်မည်းမည်းဖြစ်လျှင်၊ အဝတ်၊ သားရေ၊ ရက်ကန်းပင်၊ ရက်ကန်းသားထဲက အနာကွက်ကိုဆုတ်ဖဲ့ရမည်။ 57နောက်တစ်ဖန် ထိုရက်ကန်းပင်၊ ရက်ကန်းသားအဝတ်၊ သားရေအသုံးအဆောင်၌ အနာပေါ်ပြန်လျှင်၊ တိုးပွားတတ်သောအနာဖြစ်၏။ ထိုသို့အနာစွဲသောဥစ္စာကို မီးရှို့ရမည်။ 58ရက်ကန်းပင်၊ ရက်ကန်းသားအဝတ်၊ သားရေအသုံးအဆောင်ဟူသမျှကို ဆေးလျှော်၍ အနာပျောက်လျှင်၊ ဒုတိယအကြိမ်ဆေးလျှော်၍ စင်ကြယ်ရ၏။ 59ဤရွေ့ကား စင်ကြယ်သည်၊ မစင်ကြယ်သည်ကိုစီရင်စေခြင်းငှာ နူနာစွဲသော ပိတ်အဝတ်၊ သိုးမွေးအဝတ်၊ ရက်ကန်းပင်၊ ရက်ကန်းသား၊ သားရေအသုံးအဆောင်တို့နှင့်ဆိုင်သောတရား ဖြစ်သတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။

ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၁၃ (အနက်ဖွင့်)

(နူနာရောဂါ (အခန်း ၁၃)

အခမ်းကြီး(၁၃)တွင် ကုဋ္ဌနူလာရောဂါအကြောင်းနှင့် အခန်း(၁၄)တွင် ထိုရောဂါစင်ကြယ်ခြင်း အကြောင်း ရေးသားထားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် နူနာရောဂါကို ခွဲခြားပြဆိုထားသည်။ လှုပ်ရှားသွားလာ လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ လုံးဝပစ်ပယ်မထား။ ကူဖော်လောင်ဖက်မရှိ။ လုံးဝဘဝ ရှုံးနိမ့်သွားသကဲ့သို့ ပြန်လည် ကျန်းမာလာသည်လည်းရှိသည်။

တခါတရံ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် သမားတော် အမှုလည်းဆောင်ရွက်ရသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့် ခန္ဓာကိုယ်သုံးပါးဖြင့် ဖွဲ့စည်းသောကြောင့် တစ်ခုခု ချို့ယွင်းလျှင် သုံးခုစလုံးသို့ ကူးစက်ထိပါးနိုင်သည်။

အခန်း ၁၃တွင် နူနာရောဂါရှင်နှင့် သာမန်လူတို့ တစ်အိမ်တည်းတွင် နေထိုင်ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးသည် ခက်ခဲသည်ဟု ဆိုထားသည်။ ဟေဗြဲကျမ်းစာ ပညာရှင် Dr.R.K.Harrison က “ဟေဗြဲဝေါဟာရတွင် ပါရှိသည့် စကားလုံးကို အခြားအယူလွဲ ဘာသာပြန်စရာမရှိပါ။ သို့သော် Hansen ရောဂါဟုဆိုလျှင် လူတိုင်းနားလည် သဘောပေါက်ကြသည်”၁၅ ဟုဆိုသည်။

ဟေဗြဲဘာသာနှင့်ဂရိဘာသာစကားတွင် ပါရှိသည့်စကားလုံးကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Leprosy, Leper, Leprous ဟုခေါ်ဆိုကြပုံကို အကျဉ်းချုံး၍ ဤသို့ဆက်လက်ရှင်းပြသည်။

ဟေဗြဲဘာသာစကားတွင် Sàrà ဟု “အရေပြားရောဂါမှ ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါ” ဟု အနက်ရသည်။ ရောဂါအတိအကျမဟုတ်ဘဲ ခြုံငုံခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်မူ မျက်နှာစာရှိအဖု၊ အခွက်များ၊ အုတ်နံရံချိုင့်ခွက်များ၊ မျက်နှာပြင်ရှိ အဖုအချိုင့်များကိုလည်း ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲသည်။ Hebrew LXX ကျမ်းမူတွင် ဂရိဝေါဟာရ Lepra ကိုယူ၍ သီးသန့်အတိအကျ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ဂရိဆေးဆရာကြီးက လူ့အရေပြားပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော အနာ၊ အရိ၊ အချွဲများဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ Herodotus များက Leuke ဟုဆို၍ ဂရိဝေါဟာရ elephantiasis နှင့်အဓိပ္ပါယ်အတူတူဖြစ်သည်။ ခေတ်စကားအရ Leprosy (Hawen ရေဂါ)နှင့် ဆင်တူရိုးမှားဖြစ်သည်။၁၆

၁၃: ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ထိုသူ၏သမ္မာကျမ်းစာအခေါ် နူနာရောဂါရရှိပုံအကြောင်းကို စစ်ဆေးရသည်မှာ ကျမ်းစာဖွင့်ဆိုထားသည်။

၁၃: နောက် ထိုရောဂါရှင် ကိုင်တွယ်ပုံအသေးစိပ် ရှင်းပြသည်။ ထိုလူနာအား ()ရက်လုံးလုံး စောင့်ကြည့်ရသည်။ အနာရောဂါ ပြန့်ပွားခြင်း ဆိုးဝါးလာခြင်းမရှိလျှင် နောက်ထပ်()ရက် ထပ်မံစောင့်ကြည့်ရသည်။ ထိုသို့ စနစ်တကျ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီး ပိုမို ဆိုးရွားခြင်းမရှိလျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ထိုလူအား စင်ကြယ်ကြောင်း ကျေညာပေးရသည်။ အကယ်၍ ပထမ စစ်ဆေးစဉ်ထက် ဒုတိယစစ်ဆေးစဉ်တွင် ပိုမို ဆိုးရွားလျှင် မစင်ကြယ်ဟု ကျေညာမောင်းခတ်ရသည်။

၁၃:၁၁ ထိုနူနာသည် ကာလကြာညောင်းသည် သို့မဟုတ် နာတာရှည်ဖြစ်လျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်က မစင်ကြယ်ဟု ကျေညာပြီး မောင်းခတ်ရသည်။

၁၃:၁၂၁၃ သို့သော် ထူးထူးဆန်းဆန်း တစ်ကိုယ်လုံးဖြူသွားလျှင်ရောဂါလည်း ထပ်ပွားစရာမရှိလျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်က စင်ကြယ်သည်ဟု ကျေညာသည်။

          ၁၃:၁၄၁၅ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် စိုသောအနာပေါက်လျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်က မစင်ကြယ်ဟု သတ်မှတ်ရသည်။ အရိအချွဲ အပြည်ထွက်သောအနာသည် နူနာဖြစ်သည်။

          ၁၃:၁၆၁၇ သို့သော် ထိုစိုသောအနာသည် ပြန်လည်ခြောက်သွေ့၍ ပျောက်ကင်းသွားသည်။ အနာလည်းဖြူသွားလျှင် စင်ကြယ်သည်ဟု တဖန်သတ်မှတ်ရသည်။

၁၃:၁၈၂၃ အနာစိမ်း အနာဖုပေါက်ခြင်းကို (၃)မျိုး ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်က စစ်ဆေး၍ ထိုအနာသည် ခန္ဓာကိုယ်အသားထဲသို့ ချိုင့်ဝင်၍ အဖြူကွက်ပေါက်လျှင် ထိုသူသည် မစင်ကြယ်(ငယ်၁၈-၂၀)။ နူနာရောဂါမှန်ကန်ကြောင်း သေချာရန် (၇)ရက်စောင့်ကြည့်ရသည်(ငယ်၂၁-၂၂)။ အကယ်၍ ကူးစက်ပြန့်ပွားခြင်းမရှိလျှင် နူနာမဟုတ်။ စင်ကြယ်သည်ဟု သတ်မှတ်ရသည်(ငယ် ၂၃)။

၁၃:၂၄၂၈ ဤနေရာတွင် မီးလောင်နာနှင့် ယှဉ်ပြသည်။ ရောဂါအရင်းသည် နူနာရောဂါလက္ခဏာမှန်လျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်က မစင်ကြယ်ဟု သတ်မှတ်ရသည် (ငယ်၂၄၊၂၅)။ ရောဂါပြန့်ပွားကူးစက်ခြင်းရှိမရှိ သေချာအောင်(၇)ရက် စောင့်ကြည့်ရသည်။ (ငယ် ၂၆၊၂၇)။ ခပ်မည်းမည်းဖြစ်၍ အနူကွက်မတွေ့လျှင် စင်ကြယ်သည် (ငယ်၂၈)

          ၁၃:၂၉၃၇ ဦးခေါင်းနှင့်မေးစေ့ကို ကြံကြံဖန်ဖန် စစ်ဆေးရန်ပြန်သည်။ ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ နဂိုကတည်းက နူနာရောဂါဓာတ်ခံရှိလျှင် မစင်ကြယ်သည်မှာ သေချာလျှင် ()ရက်စောင့်ကြည့်ရသည်။ အကယ်၍ ရောဂါပြန့်ပွားခြင်းမရှိလျှင် အမွှေးအမျှင်များပြောင်အောင် ရိတ်ခိုင်းပြီးနောက်ထပ်()ရက်စောင့်ကြည့်ရသည်။ အကယ်၍ ပြန့်ပွားကြောင်းတွေ့လျှင် မစင်ကြယ်၊ မပြန့်ပွားလျှင်သာမန် အနာဖြစ်၍ စင်ကြယ်သည်။

၁၃:၃၈၃၉ ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် အဖြူကွက်တွေ့တိုင်း၊ နူနာရောဂါဟု မသတ်မှတ်နိုင်။ Harrison ၏ ဆေးနည်းပညာအရဆိုလျှင် “အရေပြားပေါ်တိုင်း၌ အဖု၊ အချိုင့်များ ပေါ်ပေါက်နိုင်ပါသည်။၁၇

၁၃:၄၀၄၄ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ထိပ်ပြောင်ခြင်း၊ နဖူးပြောင်ခြင်းများသည် နူနာရောဂါနှင့် မသက်ဆိုင်။

၁၃:၄၅၄၆ နူနာရောဂါသည် စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ရာဖြစ်သဖြင့် တပ်ပြင်သို့ထုတ်ရသည်။ အဝတ်အစားများ ဆုတ်ဖြဲပြီ။ ကတုံးပြောင်အောင်ရိတ်ရသည်။ အကယ်၍ မသိနားမလည်သူများက သူ့အနားသို့ ချဉ်းကပ်မိလျှင် အပေါ်နှုတ်ခမ်းထိဖုံး၍ မစင်ကြယ်၊ မစင်ကြယ်ဟု အော်ရသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် ဆေးပညာအရလည်း မှန်ကန်သည်။ ကူးဆက်တတ်သောရောဂါသည် လူအများနှင့် အတူတူမနေရ၊ သီးသန့်ထားရသည်။

၁၃:၄၇၅၉ နူနာရောဂါရှင်၏ ဝတ်ရုံသည် သိုးမွှေး၊ ပိတ်စချော၊ သားရေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအဝတ်အစားပေါ်တွင် အရိအချွှဲ၊ အနာရောဂါပိုးများ ကပ်တွယ်နိုင်သည်။ ထိုအဝတ်အစားများကို မည်သို့မည်ပုံ ဖျက်ဆီးပစ်ရမည့်အကြောင်း Harrison ဤသို့ရှင်းပြသည်။

အဖုအချိုင့်များသည် ရောဂါပိုးများ ပေါက်ဖွားကြီးပြင်းရာဖြစ်နိုင်သည်။ လူသေကောင်၊           တိရိစ္ဆာန်အသေကောင်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အပုပ်များသည် အထူးသဖြင့် ရောဂါပိုးအထူထပ်ဆုံး နေရာဖြစ်သည်။၁၈

ထို့ပြင်အဖြစ်အပျက်ကို ဝိညာဉ်ရေးရာ ရှုထောင့်ဖြင့်လည်း သင်ခန်းစာယူနိုင်သည်။

ရောဂါပိုးများသည် မိမိနေရာမှ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ပျံ့နှံ့ကူးစက်တတ်သည့် အားလျော်စွာ မူလအပြစ် ဒုစရိုက်များ လူ့အကျင့်စရိုက်သို့ ကူးစက်ပုံကို သင်ခန်းစာယူကြည့်နိုင်သည်။၁၉

ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ လူများသည် ပြင်ပလက္ခဏာသာမက စိတ်နှလုံးကိုလည်း သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရသည်။

အိုင်အရှင်၊ စိတ်နှလုံးသားဖြင့် ချီးမွမ်းပါသည်

            နှလုံးစိတ်ဝမ်းအပြစ်ကင်းစင်သည်၊

            အကျွန်ုပ်အတွက် သွန်းလောင်းသော အသွေးတော်ကို

            စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်သစ္စာရှိပါသည်။

 

            ယဉ်ကျေး၊ အောက်ကျို့၊ နှိမ့်ချသောနှလုံးသား

            ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် စင်ကြယ်ပါစေ။

            သေသည်ဖြစ်စေ၊ ရှင်သည်ဖြစ်စေ၊

            ကိုယ်တော်ထံပါး၌သာ တည်လိုသည်။

Charles Wasley

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။