ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၁၁

စင်ကြယ်၊ မစင်ကြယ်သောတိရစ္ဆာန်
(တရား၊ ၁၄:၃-၂၁)
1တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားသည် မောရှေနှင့် အာရုန်တို့ကို ခေါ်တော်မူ၍၊ 2သင်တို့သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ မြေကြီးပေါ်မှာရှိသော သားတကာတို့တွင်၊ 3ခွာကွဲပြား၍စားမြုံ့ပြန်သောသားများကို သင်တို့သည် စားရသောအခွင့်ရှိ၏။ 4သို့သော်လည်း၊ စားမြုံ့ပြန်သောသား၊ ခွာကွဲပြားသောသားတို့တွင် မစားရသော သားဟူမူကား၊ ကုလားအုတ်သည်စားမြုံ့ပြန်သော်လည်း ခွာမကွဲပြားသောကြောင့် သင်တို့၌မစင်ကြယ်။ 5ရှာဖန်သည်စားမြုံ့ပြန်သော်လည်း၊ ခွာမကွဲပြားသောကြောင့် သင်တို့၌မစင်ကြယ်။ 6အာရနဘက်သည်စားမြုံ့ပြန်သော်လည်း ခွာမကွဲပြားသောကြောင့် သင်တို့၌မစင်ကြယ်။ 7ဝက်သည်ခွာကွဲပြားသော်လည်း၊ စားမြုံ့မပြန်သောကြောင့် သင်တို့၌မစင်ကြယ်။ 8ထိုသို့သော တိရစ္ဆာန်အသားကို မစားရ။ အသေကောင်ကိုလည်း မထိရ။ မစင်ကြယ်ဟု သင်တို့မှတ်ရကြမည်။
9ပင်လယ်ရေ၊ မြစ်ရေအစရှိသော ရေ၌နေသော တိရစ္ဆာန်တကာတို့တွင်၊ အယက်နှင့်အကြေးရှိသော တိရစ္ဆာန်ကိုသာစားရမည်။ 10အယက်နှင့်အကြေးမရှိ၊ ပင်လယ်ရေ၊ မြစ်ရေအစရှိသောရေ၌ လှုပ်ရှားလျက် အသက်ရှင်လျက်နေသော တိရစ္ဆာန်ရှိသမျှတို့သည် သင်တို့၌ ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်ရကြမည်။ 11-12အယက်အကြေးနှင့် မပြည့်စုံသောရေတိရစ္ဆာန်အသားကို သင်တို့သည်မစားရ။ သူတို့အသေကောင်ကိုလည်း ရွံရှာရကြမည်။
13သင်တို့သည် ရွံရှာဖွယ်မှတ်၍ မစားရသောငှက်မျိုးဟူမူကား၊ ရွှေလင်းတ၊ ပင်လယ်လင်းတ၊ လင်းယုန်၊ 14ဒါဟ၊ စွန်မျိုး၊ 15ကျီးမျိုးရှိသမျှ 16ကုလားအုတ်ငှက်၊ ငှက်ဆိုး၊ ဥဗျိုင်း၊ သိမ်းမျိုး၊ 17ဇီးကွက်၊ ကြိုးကြာ၊ ဣဗိတ်၊ 18ငှက်ကျား၊ ဝံပို၊ ဝံလို၊ 19တောငန်း၊ ဒုံးစပ်မျိုး၊ ဒုံးကုလား၊ လင်းနို့မှစ၍၊ 20အတောင်ရှိလျက် ခြေလေးချောင်းနှင့်တွားတတ်သော တိရစ္ဆာန်မျိုးရှိသမျှတို့သည် သင်တို့၌ ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်ရကြမည်။ 21သို့ရာတွင် အတောင်ရှိလျက် ခြေလေးချောင်းနှင့်တွားတတ်၍၊ မြေပေါ်မှာ ခုန်စရာဖို့ အခြားခြေထက်ရှည်သော ခြေထောက်ရှိသော တိရစ္ဆာန်တို့တွင်၊ 22အာရာဘကျိုင်းမျိုး၊ သလောင်ကျိုင်းမျိုး၊ ခရဂလကျိုင်းမျိုး၊ ခါဂပ်ကျိုင်းမျိုးကို စားရမည်။ 23အတောင်ရှိ၍ ခြေလေးချောင်းနှင့်တွားတတ်သော အခြားတိရစ္ဆာန်တို့သည် သင်တို့၌ ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်ရကြမည်။ 24ထိုတိရစ္ဆာန်အားဖြင့် သင်တို့စင်ကြယ်ခြင်း ပျက်တတ်၏။ သူတို့အသေကောင်ကို ထိသောသူသည်၊ ညဉ့်ဦးတိုင်အောင် မစင်ကြယ်။ 25ထိုအသေကောင်ကို ဆောင်သွားသောသူသည် မိမိအဝတ်ကိုလျှော်ရမည်။ ညဉ့်ဦးတိုင်အောင်လည်း မစင်ကြယ်။ 26ခွာမကွဲပြားသောတိရစ္ဆာန်၊ စားမြုံ့မပြန်သောတိရစ္ဆာန်ရှိသမျှတို့သည် သင်တို့၌မစင်ကြယ်။ သူတို့အသေကောင်ကို ထိသမျှသောသူတို့သည် မစင်ကြယ်ကြ။ 27ခွာမရှိသောသားအမျိုးမျိုးတို့သည် သင်တို့၌မစင်ကြယ်ကြ။ သူတို့အသေကောင်ကို ထိသောသူသည် ညဉ့်ဦးတိုင်အောင် မစင်ကြယ်။ 28သူတို့အသေကောင်ကို ဆောင်သွားသောသူသည် မိမိအဝတ်ကိုလျှော်ရမည်။ ညဉ့်ဦးတိုင်အောင်လည်း မစင်ကြယ်။
29မြေပေါ်မှာ တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်တို့တွင် ပွေး၊ ကြွက်၊ အိမ်မြှောင်မျိုး၊ 30တောက်တဲ့၊ မြွေပါ၊ သင်းချော၊ ပုတတ်၊ ပုတ်သင်တို့သည် သင်တို့၌မစင်ကြယ်ကြ။ 31သူတို့အသေကောင်ကို ထိသောသူသည် ညဉ့်ဦးတိုင်အောင် မစင်ကြယ်။ 32ထိုအသေကောင်သည် သစ်ခွက်၊ အဝတ်၊ အရေ၊ အမွေး၊ အိတ်အစရှိသော အသုံးအဆောင်တစ်စုံတစ်ခုပေါ်သို့ကျလျှင် ထိုအသုံးအဆောင်မစင်ကြယ်။ ရေ၌နှစ်ရမည်။ ညဉ့်ဦးတိုင်အောင်လည်း မစင်ကြယ်။ ထိုနောက်စင်ကြယ်လိမ့်မည်။ 33မြေခွက်တစ်စုံတစ်ခုပေါ်သို့ အသေကောင်ကျလျှင် ထိုမြေခွက် မစင်ကြယ်သောကြောင့် ခွဲရမည်။ 34ထိုမြေခွက်ရေသည်၊ စားစရာ အမဲသားပေါ်သို့ကျလျှင်၊ အမဲသားမစင်ကြယ်။ ထိုမြေခွက်၌သောက်စရာရေလည်း မစင်ကြယ်။ 35အကြင်အရာအပေါ်၌ ထိုအသေကောင်ကျ၏။ ထိုအရာသည် မီးဖိုဖြစ်စေ၊ ခုံလောက်ဖြစ်စေ၊ မစင်ကြယ်ရာသို့ရောက်၍ သင်တို့၌မစင်ကြယ်သောကြောင့် ဖြိုဖျက်ရမည်။ 36သို့ရာတွင် ရေစုဝေးရာစမ်းရေတွင်း၊ တူးသောရေတွင်းသည် မစင်ကြယ်ရာသို့ မရောက်။ အသေကောင်ကို ထိမိသောအရာသာ မစင်ကြယ်ရာသို့ရောက်၏။ 37ကြဲစရာမျိုးစေ့အပေါ်၌ ထိုအသေကောင်ကျလျှင်၊ မျိုးစေ့သည် မစင်ကြယ်ရာသို့မရောက်။ 38ရေ၌စိမ်ထားပြီးသောမျိုးစေ့အပေါ်၌ ထိုအသေကောင်ကျလျှင်၊ မျိုးစေ့သည် သင်တို့၌မစင်ကြယ်။ 39သင်တို့စားအပ်သော တိရစ္ဆာန်သေလျှင်၊ အသေကောင်ကို ထိမိသောသူသည် ညဉ့်ဦးတိုင်အောင်မစင်ကြယ်။ 40ထိုအသေကောင်ကို စားသောသူသည်၊ မိမိအဝတ်ကို လျှော်ရမည်။ ညဉ့်ဦးတိုင်အောင်မစင်ကြယ်။ ထိုအသေကောင်ကို ဆောင်သွားသောသူသည်လည်း မိမိအဝတ်ကိုလျှော်ရမည်။ ညဉ့်ဦးတိုင်အောင်မစင်ကြယ်။
41မြေပေါ်မှာ တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်ရှိသမျှတို့သည် ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်၍ သင်တို့မစားရ။ 42ခြေမရှိ၊ ဝမ်းဖြင့်သွားသည်ဖြစ်စေ၊ ခြေလေးချောင်းဖြင့်သွားသည်ဖြစ်စေ၊ ခြေလေးချောင်းမကများသော ခြေဖြင့်သွားသည်ဖြစ်စေ၊ မြေပေါ်တွားတတ်သော တိရစ္ဆာန်တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ မစားရ။ ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်၏။ 43တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန် တစ်စုံတစ်ခုအားဖြင့် သင်တို့သည် ကိုယ်ကိုရွံရှာဖွယ် မဖြစ်စေရ။ ထိုသို့အားဖြင့် ကိုယ်ညစ်ညူးအောင် ကိုယ်၌မစင်ကြယ်သည်ကို မပြုရ။ 44ငါသည် သင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ဖြစ်၏။ ငါသည် သန့်ရှင်းသောကြောင့်၊ သင်တို့သည်လည်း ကိုယ်ကိုကိုယ်သန့်ရှင်းစေ၍ သန့်ရှင်းခြင်းရှိရကြမည်။ မြေပေါ်မှာ တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန် တစ်စုံတစ်ခုအားဖြင့်မျှ သင်တို့သည် ကိုယ်ကိုကိုယ်မညစ်ညူးစေရကြ။ 45ငါသည် သင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းငှာ၊ သင်တို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ ကယ်နုတ်သော ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ ငါသည်သန့်ရှင်းသောကြောင့်၊ သင်တို့သည် သန့်ရှင်းခြင်းရှိရကြမည်။ 46-47ဤရွေ့ကားစင်ကြယ်၊ မစင်ကြယ်၊ စားအပ်၊ မစားအပ်သော တိရစ္ဆာန်တို့ကို ပိုင်းခြားစေခြင်းငှာ၊ သား၊ ငှက်၊ ရေ၌သွား၍ အသက်ရှင်သောတိရစ္ဆာန်၊ မြေပေါ်မှာ တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်ရှိသမျှနှင့် ဆိုင်သောတရားဟု မိန့်တော်မူ၏။

ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၁၁ (အနက်ဖွင့်)

၄။ စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်မစင်ကြယ်ခြင်း (အခန်း ၁၁၁၅)

လာမည့်အခန်း(၅)ခုတွင် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းတွင် စင်ကြယ်ခြင်းနှင့် မစင်ကြယ်ခြင်းအမှုအရာများ အကြောင်း ပြဌာန်းထားသည်။ ယုဒများ၏ ဝတ်ပြုထုံးနည်းနာများသည် အခြေခံစိတ်သဘောထား ခံယူချက်ဖြင့် မှားယွင်းသည်မဟုတ်။ ယုဒအယူအဆ ထုံးတမ်းစဉ်လာရောဖက်ခြင်းကြောင့် လမ်းလွှဲခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ရိုးရာအယူအဆထည့်သွင်းစွက်ဖက်သောကြောင့် ဘုရားရှင်ရှေ့တော်တွင် မသင့်လျော်၊ မစင်ကြယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောသူသည် ဘဝတစ်သက်တာနေရာတကာတွင် အမြဲတမ်း စင်ကြယ်ရသည်။ သို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က စင်ကြယ်သောအစာနှင့် မစင်ကြယ်သောအစာများကို နမူနာပြ၍ ခွဲခြားပြသသည်။

(ကစင်ကြယ်သောအစာ၊ မစင်ကြယ်သောအစာ (အခန်း ၁၁)

          ၁၁: စင်ကြယ်သောသတ္တဝါသည်သာမန်အားဖြင့် ခွာကွဲ၍ စားမြုံပြန်တတ်ကြသည်။ သာမန်အားဖြင့် ခွာကွဲသောသတ္တဝါများအား စားသုံးနိုင်သည်” စင်ကြယ်သောသတ္တဝါများမှာ နွား၊ ကျွဲ၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ သမင် အစရှိသည့် သတ္တဝါများ နွား၊ ကျွဲ၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ သမင် အစရှိသည့်သတ္တဝါများဖြစ်သည်။ မစင်ကြယ်သောသတ္တဝါများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် စားမြုံ့ပြန်ခြင်းနှင့် ခွာကွဲခြင်းကို ဝိညာဉ်ရေးရာရှုထောင့်ဖြင့် ဆင်ခြင်အောက်မေ့ရသည်။

ဘုရားသခင်သည် လူသားများ၏ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေးကိုလည်း စောင့်ရှောက်သည်။ ရောဂါဖြစ်သော တိရစ္ဆာန်အသားများမစားဖို့၊ သဘာဝအတိုင်း မဟုတ်ဘဲ ဆေးဝါးဗေဒသုံး၍ မွေးမြူသောအသားများကို ဆင်ခြင်ဖို့ သတိပေးထားသည်။

၁၁:၁၂ စင်ကြယ်သော ငါးသည် အရိုးတောင်နှင့် ကြေးခွံများရှိသည်။ မတ်ကရယ်ငါး၊ ငါးရှဉ့်၊ အခွံမာရေသတ္တဝါများ မစားကောင်း။ ငါးကြေးခွံများသည် ခရစ်ယာန်များ၏ လက်နက်ပုံဆောင်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်၏ တိုက်ခိုက်နှောင့်ယှက်မှု ဘေးဒဏ်ကွယ်ကာရန်ဖြစ်သည်။ ကြေးတောင်များသည် ဝိညာဉ်တန်ခိုးပုံဆောင်သည်။ ရေယက်၍ လှုပ်ရှားသွားလာရသကဲ့သို့ ပတ်ဝန်းကျင် အမှောင်အား ဖြိုခွင်းသွားလာဖို့ ဝိညာဉ်တန်ခိုးရှိရသည်။

၁၁:၁၃၁၉ ယေဘူယျအားဖြင့် အသားစားငှက်အမျိုးအနွယ်များသည် မစားကောင်း။ ဥပမာ၊ လင်းယုန်၊ စွန်ရဲ၊ လင်းတ၊ လင်းနို့ (လင်းနို့သည် ငှက်မဟုတ်။ သို့သော် ဟေဗြဲကျမ်းမူတွင် ပျံတတ်သောအကောင်များဟု ဆို၍ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်အကြုံးဝင်သည်)။

၁၁:၂၀၂၃ ဤကျမ်းချက်တွင် ပျံတတ်သော တိရစ္ဆာန်များအကြောင်းရေးထားသည်။ အတောင်ရှိသော်လည်း ခြေလေးချောင်းဖြင့်သွားသော အကောင်များကို စားသုံးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် နှံကောင်၊ ကျိုင်းကောင်၊ ပုရစ်တို့ဖြစ်သည်။

          ၁၁:၂၄၂၈ မစင်ကြယ်သောအကောင် ထိတွေ့ကိုင်တွယ်သူသည် ထိုတစ်နေ့ နေဝင်မိုးချုပ်သည်အထိ စင်ကြယ်ခြင်းမရှိ။ ထိုတိရစ္ဆာန်အကောင်ဆောင်သူသည် မစင်ကြယ်။ ထိုသတ္တဝါများမှာ ခြေထောက်မြှင့် ကုတ်ခြစ်တတ်သောကြောင်မျိုးနွယ်စု၊ ခွေး၊ ခြင်္သေ့၊ ကျား၊ ဝံအစရှိသည့် အကောင်များဖြစ်သည်။

၁၁:၂၉၃၈ တွားသွားသော တိရစ္ဆာန်များကိုလည်း မစင်ကြယ်။ ပွေး၊ ကြွက်၊ အိမ်မြှောင်၊ တောက်တဲ့၊ မြွေပါ၊ ကင်းလိပ်ချော၊ ပုတက် ပုတ်သင်ညိုစသည် မျိုးနွယ်စု အကောင်များဖြစ်သည်။ ထိုအကောင်များ၊ အသေကောင်များ ကိုင်တွယ်သူသည် မိုးချုပ်သည့်အချိန်ထ မစင်ကြယ်။ ထိုအကောင်တစ်ကောင်သည် ရေစည်အိုးထဲသို့ကျလျှင် ထိုရေသည်မစင်ကြယ်။ သွန်ပစ်ရမည်။ သို့သော် အိုးကိုမူ ရိုက်ခွဲစရာမလို။ စားစရာအပေါ်သို့ကျလျှင်လည်း ထိုအစားအစာသည် မစင်ကြယ်။ သို့သော်ချို့ယွင်းချက် နှစ်ခုပေးထားသည်။ ရေစီးသောနေရာတွင်ကျလျှင် ထိုရေသည် မစင်ကြယ်ခြင်း မရှိ။ စင်ကြယ်သည်။ မျိုးစေ့ပေါ်တွင် ကြဲလျှင်လည်း လွှင့်ပစ်စရာမလို။ ဆက်လက်စိုက်ပျိုး မျိုးစေ့ချနိုင်သည်။

၁၁:၃၉၄၀ လူ့လက်ဖြင့် သတ်ခြင်းမဟုတ်။ သူ့အကြောင်းနှင့်သူ သေသော တိရစ္ဆာန်၏ အသားသည်လည်း မစင်ကြယ်။ မစားသုံးရ။ မကိုင်တွယ်ရ။ ကိုင်တွယ်ထိပါးမိလျှင် နေဝင်မိုးချုပ်သည်အထိ ထိုသူသည်မစင်ကြယ်။ အဝတ်အစားများကို စင်ကြယ်အောင်ချက်ချင်းလျော်ဖွတ်ရမည်။

၁၁း၄၁-၄၇ အငယ် ၄၁-၄၃ တွင် တီကောင် မြွေ၊ ရှဉ့်၊ ကြွက် အစရှိသည့်ကိုက်ဖြတ်တတ်သည့် သတ္တဝါခွဲခြားပြသခြင်းသည် အမြဲတမ်းစင်ကြယ်မြင့်မြတ်သော ဘုရားရှင်ကသူ့လူများအား ဘုရားရှင်ကဲ့သို့ စင်ကြယ်စေချင်သောကြောင့်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ (ငယ် ၄-၄၇)

မာ :၁၈၁၉ တွင် သခင်ယေရှုက အစားအစာတိုင်းသည် ပကတိအားဖြင့် စင်ကြယ်သည်ဟု မိန့်မှာသည်။ ရှင်ပေါလုက ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း၍ သုံးဆောင်မည်ဆိုလျှင် ငြင်းပယ်စရာ အစားအစာမရှိဟု ၁တိ၄:၁-၅ တွင်ရှင်းပြထားသည်။ သို့ကြောင့် အစားအစာနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်ယူသန် အစွန်းမရောက်သင့်။ စိတ်မနောကြည်လင်လျှင် စားသုံးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဩတ္တပ္ပစိတ်ကြည်လင်ပါစေ။ စိတ်မဖြောင့်လျှင် မစားခြင်းက ပိုကောင်းပါသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။