ယောရှုမှတ်စာ - ၁၃

သိမ်းယူရန်ကျန်သည့်မြေများ
1ယောရှုသည် အို၍အသက်ကြီးရင့်သောအခါ၊ ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည်အို၍အသက်ကြီးရင့်ပြီ။ သိမ်းယူရမည့်မြေလည်း အများကျန်သေး၏။ 2ကျန်သောမြေဟူမူကား၊ ဖိလိတ္တိပြည်မှစ၍ ဂေရှုရိပြည်တစ်လျှောက်လုံး၊ 3အဲဂုတ္တုပြည်အရှေ့၊ ရှိဟောရမြစ်မှစ၍ မြောက်မျက်နှာ၌ ဧကြုန်မြို့နယ်တိုင်အောင်၊ ခါနနိလူနေသောပြည်၊ ဖိလိတ္တိမင်းငါးပါးတည်းဟူသော ဂါဇသိလူ၊ အာဇောတိလူ၊ ဧရှကလောနိလူ၊ ဂိတ္တိလူ၊ ဧကြောနိလူနှင့်တကွ၊ အာဝိလူနေသောပြည်၊ 4တောင်မျက်နှာမှစ၍ အာမောရိပြည် အာဖက်မြို့တိုင်အောင်၊ ခါနနိပြည်တစ်လျှောက်လုံးနှင့် ဇိဒုန်ပြည်အနားမှာရှိသော မာရာပြည်၊ 5နေထွက်ရာဘက်၊ ဟေရမုန်တောင်ခြေရင်း၌ ဗာလဂဒ်မြို့မှစ၍ ဟာမတ်ပြည်အဝင်တိုင်အောင် ဂေဗလပြည်၊ လေဗနုန်ပြည် တစ်လျှောက်လုံး ကျန်သတည်း။ 6လေဗနုန်တောင်မှစ၍ မိသရဖောသမိမ်မြို့တိုင်အောင်၊ တောင်ပေါ်၌နေသောသူနှင့် ဇိဒေါနိလူအပေါင်းတို့ကို ဣသရေလအမျိုးသားရှေ့မှ ငါနှင်ထုတ်မည်။ သို့ဖြစ်၍ ငါမှာထားသည်အတိုင်း စာရေးတံပြုလျက် ထိုမြေကို ဣသရေလလူတို့အား အမွေဝေဖန်လော့။ 7ယခုမှာ ဤပြည်ကို ဣသရေလအမျိုးကိုးမျိုးနှင့် မနာရှေအမျိုးတစ်ဝက်တို့အား အမွေဝေဖန်လော့။
8ရုဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာရှေအမျိုးတစ်ဝက်တို့သည် ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်၊ မောရှေပေးသည်အတိုင်း မိမိတို့အမွေမြေကိုခံကြပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။
9ထာဝရဘုရား၏ကျွန် မောရှေပေးသောမြေဟူမူကား၊ အာနုန်မြစ်နား၌ရှိသော အာရော်မြို့၊ မြစ်အကွေ့၌ ရှိသမျှသောမြို့တို့နှင့်တကွ၊ ဒိဘုန်မြို့တိုင်အောင် မေဒဘလွင်ပြင်တစ်လျှောက်လုံး၊ 10အမ္မုန်ပြည်စွန်းတိုင်အောင်၊ ဟေရှဘုန်မြို့၌ မင်းပြုသော အာမောရိရှင်ဘုရင်ရှိဟုန် အစိုးရသောမြို့ရှိသမျှ၊ 11ဂိလဒ်ပြည်၊ ဂေရှုရိလူ၊ မာခါသိလူနေသောပြည်၊ ဟေရမုန်တောင်ရှိသမျှ၊ သာလကပြည်တိုင်အောင် ဗာရှန်ပြည်တစ်လျှောက်လုံး၊ 12အလွန်ကြီးမားသောလူမျိုးထဲက ကျန်ကြွင်းသောသူ၊ အာရှတရုတ်မြို့၊ ဧဒြိမြို့၌မင်းပြုသော ဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃ၏ နိုင်ငံတစ်လျှောက်လုံး ပါသတည်း။ ထိုမင်းတို့ကို မောရှေသည် လုပ်ကြံ၍ပယ်ရှားလေ၏။ 13သို့ရာတွင် ဣသရေလလူတို့သည် ဂေရှုရိလူ၊ မာခါသိလူတို့ကို မနှင်ထုတ်ကြ။ ထိုလူမျိုးတို့သည် ယနေ့တိုင်အောင် ဣသရေလအမျိုးသားတို့နှင့် အတူနေကြ၏။
မောရှေပေးခဲ့သောအမွေများ
14လေဝိအမျိုးအား အမွေကိုမပေး။ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအား မီးဖြင့်ပူဇော်သောယဇ်တို့သည် အမိန့်တော်ရှိသည်အတိုင်း သူတို့အမွေဖြစ်သတည်း။
15မောရှေသည်၊ ရုဗင်အမျိုးသားအဆွေအမျိုး အသီးအသီးတို့အား အမွေပေးသောပြည်များဟူမူကား၊ 16အာနုန်မြစ်နား၌ရှိသော အာရော်မြို့၊ မြစ်အကွေ့၌ ရှိသမျှသောမြို့တို့နှင့်တကွ၊ မေဒဘလွင်ပြင်တစ်လျှောက်လုံး၊ 17ဟေရှဘုန်မြို့နှင့်တကွ လွင်ပြင်၌ ရှိသမျှသောမြို့၊ ဒိဘုန်မြို့၊ ဗာမုတ်ဗာလမြို့၊ ဗက်ဗာလမောင်မြို့၊ 18ယဟာဇမြို့၊ ကေဒမုတ်မြို့၊ မေဖတ်မြို့၊ 19ကိရယသိမ်မြို့၊ စိဗမာမြို့၊ ချိုင့်တွင်တောင်ပေါ်မှာရှိသော ဇာရက်ရှာဟာမြို့၊ 20ဗက်ပေဂုရမြို့၊ အာဇုတ်ပိသကာမြို့၊ ဗက်ယေရှိမုတ်မြို့၊ 21လွင်ပြင်၌ရှိသမျှသော မြို့တို့နှင့်တကွ၊ ဟေရှဘုန်မြို့၌မင်းပြုရသော အာမောရိရှင်ဘုရင် ရှိဟုန်၏နိုင်ငံတစ်လျှောက်လုံးကို ပေးသတည်း။ ထိုရှင်ဘုရင်ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုရှင်ဘုရင်ချီးမြှောက်၍ သူ့ပြည်၌နေသောမိဒျန်မင်းကြီးငါးပါး၊ ဧဝိ၊ ရေကင်၊ ဇုရ၊ ဟုရ၊ ရေဘတို့ကိုလည်းကောင်း မောရှေသည် လုပ်ကြံလေ၏။ 22ပရောဖက်လုပ်သော ဗောရသားဗာလမ်ကိုလည်း၊ အသေခံရသောသူတို့နှင့်ရော၍ ဣသရေလလူတို့သည် ဓားနှင့်ကွပ်မျက်ကြ၏။ 23ရုဗင်အမျိုးသားနေရာအပိုင်းအခြားကား၊ ယော်ဒန်မြစ်နှင့် မြစ်ကမ်းပါးတည်း။ ဤရွေ့ကား၊ ရုဗင်အမျိုးသား အဆွေအမျိုးအလိုက် အမွေခံရသော မြို့ရွာများပေတည်း။
24မောရှေသည် ဂဒ်အမျိုးသား အဆွေအမျိုးအသီးအသီးတို့အား အမွေပေးသော ပြည်များဟူမူကား၊ 25ယာဇာမြို့မှစ၍ ဂိလဒ်မြို့ရှိသမျှတို့နှင့်တကွ၊ ရဗ္ဗာမြို့ရှေ့၌ရှိသော အာရော်မြို့တိုင်အောင် အမ္မုန်ပြည်တစ်ဝက်၊ 26ဟေရှဘုန်မြို့မှစ၍ ရာမတ်မိဇပါမြို့၊ ဗေတောနိမ်မြို့တိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ မဟာနိမ်မြို့မှစ၍ ဒေဗိရမြို့နယ်တိုင်အောင်လည်းကောင်းပါသောပြည်၊ 27ချိုင့်၌လည်း၊ ဗေသာရံမြို့၊ ဗက်နိမရမြို့၊ သုကုတ်မြို့၊ ဇာဖုန်မြို့အစရှိသော ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက် ယော်ဒန်မြစ်အပိုင်းအခြား၊ ဂင်္နေသရက်အိုင်နားတိုင်အောင်၊ ဟေရှဘုန်ရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်ပိုင်သော နိုင်ငံကျန်ကြွင်းသမျှကို ပေးသတည်း။ 28ဤရွေ့ကား၊ ဂဒ်အမျိုးသား အဆွေအမျိုးအလိုက် အမွေခံရသော မြို့ရွာများပေတည်း။
29မောရှေသည် မနာရှေအမျိုးတစ်ဝက်အားအမွေပေး၍၊ မနာရှေအမျိုးသားတစ်ဝက်သည် အဆွေအမျိုးအလိုက် အမွေခံရသော ပြည်များဟူမူကား၊ 30မဟာနိမ်မြို့မှစ၍ ဗာရှန်ပြည်တည်းဟူသော ဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃ၏ နိုင်ငံတစ်လျှောက်လုံး၊ ဗာရှန်ပြည်၌ပါသော ယာဣရမြို့ခြောက်ဆယ်ကို အမွေခံရသတည်း။ 31ဂိလဒ်ပြည်တစ်ဝက်၊ ဗာရှန်ပြည်၌ ဩဃ၏နိုင်ငံအဝင်၊ အာရှတရုတ်မြို့နှင့် ဧဒြိမြို့တို့ကို မနာရှေသား မာခိရ၏သားမြေးတစ်ဝက် အဆွေအမျိုးအလိုက် ပိုင်ရကြ၏။ 32ဤရွေ့ကား၊ မောရှေသည် ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့၊ ယေရိခေါမြို့တစ်ဖက်၊ မောဘလွင်ပြင်၌ အမွေဝေဖန်သောပြည်များပေတည်း။ 33လေဝိအမျိုးအား အမွေကိုမပေး။ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် အမိန့်တော်ရှိသည်အတိုင်း သူတို့အမွေဖြစ်တော်မူသတည်း။

ယောရှုမှတ်စာ - ၁၃ (အနက်ဖွင့်)

၂။ ကတိတော်မြေပေါ်တွင်အခြေချခြင်း (အခန်း ၁၃၂၄)

(ကကတိတော်မြေပိုင်ဆိုင်ခြင်း (၁၃း၁၁၇)

          ၁၃: ယောရှုသည် အသက်ကြီးအရွယ်ထောက်လာပြီ။ ကတိတော်ပြုထားသော နယ်မြေအား သိမ်းပိုက်ရန်လည်း ကျန်ရှိနေသေးသည်။ သိမ်းပိုက်ရမည့် နယ်မြေများသည် အနောက်တောင်နှင့် အနောက်မြောက်အရပ်မြေများဖြစ်သည် (အပိုဒ်ငယ် ၂-၆တွင် ကြည့်ပါ)။ ကတိတော်မြေသည် အရှေ့ဘက်တွင် ဥဖရတ်မြစ်ထိ ကျယ်ဝန်းသည်။ သို့သော်လည်း ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်း မရှိကြသေး။၁၂

၁၃: ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်း သိမ်းပိုက်နယ်မြေအား လူများ ၉ ၁/၂ မျိုးသို့ ခွဲဝေပေးရန် ဘုရားရှင်က ယောရှုသို့ညွှန်ကြားသည်။

(ကတိတော်မြေခွဲဝေကြခြင်း (၁၃:၁၉:၅၁)

၁။ ရုဗင်၊ ဂဒ်နှင့်မနာရှေလူတစ်ဝက် (၁၃:၃၃)

လူမျိုးနှစ်မျိုးနှင့်တစ်ဝက်တို့အား ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ခြမ်းတွင် နေရာထိုင်ခင်းချထားသည်။ ထိုသူမျိုးအသီးသီးတို့၏ ပိုင်မြေနယ်နိမိတ်ကို အငယ် ၈-၁၃တွင် ရှင်းပြထားသည်။ ရုဗင်လူ (ငယ်၁၅-၂၃)၊ ဂဒ်လူ (ငယ် ၂၄-၂၈) နှင့် မနာရှေလူတစ်ဝက် (ငယ် ၂၉-၃၁) တို့ဖြစ်သည်။

လေဝိလူများသည် နယ်မြေအမွေမရကြ (ငယ်၁၄)။ လေဝိတို့သည် ဘုရားသခင်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်အမျိုး ဖြစ်ကြသောကြောင့် သီးသန့်အမွေ စီရင်ထားသည်(ငယ်၃၃)။ လေဝိအမျိုးဖယ်လိုက်လျှင် တစ်ဆယ့်တစ်မျိုးသာ ရှိသော်လည်း ယောသပ်၏သားများဖြစ်ကြသော ဧဖရိမ်နှင့်မနာရှေလူတို့ကို ယောသပ်အမျိုးတွင် ထပ်မံခွဲခြားကြသောကြောင့် တစ်ဆယ့်နှစ်မျိုးပြန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ထည့်သွင်းရေတွက်ရခြင်းမှာ ယာကုပ်သေခါနီးတွင် သူ့သားများအဖြစ် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးခဲ့သည် (က၄၈:၅)။

အပိုဒ်ငယ် ၂၂တွင် ယော်ဒန်ပြည်ဝင်ရောက်စဉ် ပရောဖက်ဗာလမ်ကွပ်မျက်ကြသည့် အကြောင်းကို တကူးတကရေးထားသည်။ ဘုရားသခင်၏ ပရောဖက်ဖြစ်ပါလျက် ဘုရားသခင်၏ လူများအပေါ် ပြစ်မှားခဲ့ချက်များကို ဘုရားသခင်က အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေ(တော ၂၃-၂၅ ကိုကြည့်ပါ)။ “သင်တို့သည် ထာဝရဘုရားကို ပြစ်မှားခြင်းရှိသည့်အတိုင်း၊ ထိုအပြစ်သည် သင်တို့ကို လိုက်၍မှီလိမ့်မည်” (တော ၃၂:၂၃)။

အပိုဒ်ငယ် ၂၅တွင် စိတ်ပါဝင်စားစရာ ပြဿနာကြုံတွေ့ရသည်။ တရား၂:၁၉ တွင် မသိမ်းယူရန် တားမြစ်ထားသောမြေကို ဂဒ်လူမျိုးများက တချို့တစ်ဝက်သိမ်းယူပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အပိုဒ်ငယ် ၂၅တွင် တွေ့ရသည်။ ဤမြေသည် အမ္မုန်လူတို့ မူလပိုင်မြေမဟုတ်။ အာမောရိဘုရင်ရှိဟုတ်ထံမှ သိမ်းပိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဣသရေလတို့သည် ရှိဟုန်မင်းပိုင်မြေ သိမ်းယူရရှိခဲ့သည်။

အပိုဒ်ငယ် ၂၆တွင်ပါရှိသည့် ဒေဗိရသည် အခန်းကြီး ၁၂မှ ဒေဗိရမဟုတ်ပါ။ ဤမြို့သည်ယော်ဒန်မြစ် အရှေ့ဘက်ကမ်းရှိမြို့ဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။