ယောရှုမှတ်စာ - ၁၄

ခါနာန်ပြည်ကိုခွဲဝေခြင်း
1ခါနာန်ပြည်၌လည်း ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာ၊ နုန်၏သားယောရှုအစရှိသော ဣသရေလအမျိုးအနွယ်တို့၌ မင်းဖြစ်သောသူတို့သည် အမွေဝေဖန်၍ ဣသရေလ အမျိုးသားတို့သည် အမွေခံရကြ၏။ 2ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားဖြင့် မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ဣသရေလအမျိုးကိုးမျိုးနှင့် တစ်ဝက်တို့သည် စာရေးတံပြု၍ အမွေခံရကြ၏။ 3မောရှေသည် ဣသရေလအမျိုးနှစ်မျိုးနှင့် တစ်ဝက်တို့အား၊ ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်၌ အမွေပေးနှင့်ပြီ။ လေဝိသားတို့အား အခြားသောအမျိုးနှင့်ရော၍ အမွေမပေး။ 4ယောသပ်အမျိုးသားတို့သည် မနာရှေအမျိုး၊ ဧဖရိမ်အမျိုး နှစ်မျိုးဖြစ်၍၊ လေဝိသားတို့နေစရာမြို့၊ သူတို့တိရစ္ဆာန်နှင့် ဥစ္စာကိုထားစရာမြို့နယ်မှတစ်ပါး အခြားသောမြေကို မပေး။ 5မောရှေအား ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ပြု၍ မြေကိုဝေဖန်ကြ၏။
ဟေဗြုန်မြို့ကိုကာလက်အမွေခံခြင်း
6ထိုအခါ ယုဒအမျိုးသားတို့သည်၊ ဂိလဂါလမြို့၌ ယောရှုထံသို့လာ၍၊ ကေနက်အမျိုး ယေဖုန္နာ၏သားကာလက်က၊ ထာဝရဘုရားသည် ကာဒေရှဗာနာအရပ်၌ ကိုယ်တော်နှင့် အကျွန်ုပ်ကိုရည်ဆောင်၍၊ ဘုရားသခင်၏လူမောရှေအား မိန့်တော်မူသောစကားကို ကိုယ်တော်သိပါ၏။ 7ဤပြည်ကိုစူးစမ်းစေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်၏ကျွန် မောရှေသည် အကျွန်ုပ်ကို ကာဒေရှဗာနာအရပ်မှ စေလွှတ်သောအခါ၊ အကျွန်ုပ်သည် အသက်လေးဆယ်ရှိပါ၏။ အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်စိတ်ထင်သည်အတိုင်း ပြန်ကြားလျှောက်ထားပါ၏။ 8အကျွန်ုပ်နှင့်အတူသွားသော ညီအစ်ကိုတို့သည်၊ လူများစိတ်ပျက်စရာကို ပြုသော်လည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် အကျွန်ုပ်၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့ လုံးလုံးလိုက်ပါ၏။ 9ထိုနေ့ရက်၌ မောရှေက၊ သင်သည် ငါ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့ လုံးလုံးလိုက်သောကြောင့်၊ အကယ်၍ သင်နင်းပြီးသောမြေသည် အစဉ်အဆက် သင်၏အမွေ၊ သင်၏သားမြေးတို့၏အမွေ ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟု ကျိန်ဆိုလေ၏။ 10ဣသရေလအမျိုးသည် တော၌လှည့်လည်စဉ်အခါ၊ ထာဝရဘုရားသည် ထိုသို့မောရှေအား မိန့်တော်မူသောနေ့မှစ၍ ယခုတိုင်အောင် အမိန့်တော်ရှိသည်အတိုင်း၊ အနှစ်လေးဆယ်ငါးနှစ်ပတ်လုံး အကျွန်ုပ်အသက်ကို ရှင်စေတော်မူသဖြင့်၊ ယနေ့မှာ အကျွန်ုပ်သည် အသက်ရှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိပါပြီ။ 11သို့ရာတွင် မောရှေစေလွှတ်သောနေ့၌ ခွန်အားရှိသကဲ့သို့ ယနေ့၌ရှိပါ၏။ ထိုအခါ ထွက်ဝင်ခြင်းအမှု၊ စစ်တိုက်ခြင်းအမှုကို ဆောင်ရွက်ခြင်းငှာ တတ်စွမ်းနိုင်သကဲ့သို့ ယခုလည်းတတ်စွမ်းနိုင်ပါ၏။ 12သို့ဖြစ်၍ ထိုနေ့၌ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသော ဤတောင်ကို အကျွန်ုပ်အားပေးပါ။ ဤတောင်ပေါ်မှာ အာနကလူရှိကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ကြီးမားခိုင်ခံ့သောမြို့တို့နှင့် ပြည့်စုံကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ထိုနေ့၌ ကိုယ်တော်သည်ကြားရပြီ။ သို့ရာတွင် ထာဝရဘုရားသည် အကျွန်ုပ်နှင့် အတူရှိတော်မူလျှင်၊ အမိန့်တော်ရှိသည်အတိုင်း ထိုသူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းငှာ အကျွန်ုပ်တတ်စွမ်းနိုင်ပါသည်ဟု လျှောက်ဆို၏။ 13ထိုအခါ ယောရှုသည် ကောင်းချီးပေး၏။ ဟေဗြုန်ပြည်ကိုလည်း၊ ယေဖုန္နာ၏သားကာလက် အမွေခံစရာဖို့ အပ်ပေးလေ၏။ 14သို့ဖြစ်၍ ကေနက်အမျိုး ယေဖုန္နာ၏သားကာလက်သည်၊ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့ လုံးလုံးလိုက်သောကြောင့်၊ ဟေဗြုန်ပြည်သည် ယနေ့တိုင်အောင် ကာလက်၏အမွေမြေဖြစ်သတည်း။ 15ဟေဗြုန်မြို့သည် အထက်က ကိရယသာဘအမည်ရှိ၏။ အာဗသည် အာနကအမျိုးသားတို့တွင်လူကြီးဖြစ်၏။ ထိုအခါ တစ်ပြည်လုံးစစ်ငြိမ်းလေ၏။

ယောရှုမှတ်စာ - ၁၄ (အနက်ဖွင့်)

၂။ ယုဒလူများ (အခန်း ၁၄၊၁၅)

          ၁၄: ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းနယ်မြေအား ဣသရေလလူ ၉၁/၂ မျိုး ခွဲဝေယူကြသည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က မောရှေအား မဲနှိုက်ခွဲဝေကြရန် မိန့်မှာခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ မဲနှိုက်ခွဲဝေခြင်းဆိုသည်မှာ အရပ်မျက်နှာ နေရာဒေသဦးစားပေးခွဲဝေခြင်းဖြစ်သည်။ အကျယ်အဝန်းပမာဏကို လူဦးရေအလိုက်ခွဲဝေကြရန် သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်သည် (တော ၂၆:၅၃-၅၆)။

၁၄:၁၅ ပထမဦးစားပေးလူမျိုးသည် ယုဒလူ ဖြစ်သည် (၁၄:၆-၁၅)။ ယုဒလူမျိုးများသည် ဣသရေလတပ်မတော်ကို လမ်းတလျှောက်ဦးစီးခေါ်ဆောင်လာသူများဖြစ်သည် (တော ၁၀:၁၄ကိုကြည့်) လူဦးရေအတောင့်တင်းဆုံး ခွန်အားကြီးမားဆုံးဖြစ်၍ တိုက်ခိုက်ရေးအင်အား ၇၆၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။

နယ်နိမိတ်ပိုင်းခြားမသတ်မှတ်ကြမီ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်က ကာလက်အား ဟေဗြုန်မြို့ကို တောင်းဆိုခိုင်းသည်။ ထိုကာလတွင် ကာလက်သည် အသက်(၈၅)နှစ် ရှိသော်လည်း လူပျိုလူရွယ်ကာလသားကဲ့သို့ အားကောင်မောင်းသန် ခွန်အားတောင့်တင်းနေဆဲ။ ဝိညာဉ်ခွန်အားဖြင့် ပြည့်ဝသောကြောင့် ဟေဗြုန်မြေကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်၍ အမွေပိုင်အဖြစ် စိုးစံခွင့်ရရှိသွားသည်။

ဟေဗြုန်ဟု ဆိုရာတွင် မြို့ကို ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ အနီးဝန်းကျင်ဒေသကိုဆိုလိုသည် (ငယ်၁၂)။ မြို့တော်ကိုမူ ယောရှုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် (၁၀:၃၆-၃၇)။ မြို့ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်များသို့ ခွဲတမ်းချပေးသည်။ သို့ကြောင် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာလက် အမွေခံပိုင်ဆိုင်သည်။

ကာလက်သည် မယုံကြည်သူများနှင့် နှစ်ပေါင်း(၄၅)နှစ်လုံးလုံး ဆက်ဆံပတ်သက်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ကာလနာဘေးမှ လွတ်ကင်းခဲ့သည်။ (တော ၁၄:၃၆-၃၈)။ ကန္တာရခရီးတလျှောက်တွင် သစ္စာရှိရှိနေခဲ့သည်။ ခါနန်မြေ သိမ်းပိုက်ပွဲများတွင်လည်း နှစ်လရှည်ကြာစွာ ရှေ့တန်းမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ အာနကလူများအပေါ် အောင်မြင်နိုင်မည်ဟု သိရှိယုံကြည်သည့်အတိုင်း တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်သည်။ သို့သော် စစ်ရှုံးသူဒေသခံလူများကို သတ်ဖြတ်ခြင်းမပြု။ အသက်ချမ်းသာရာပေးပြီး ပြည်နှင်ဒဏ်ပေး မောင်းထုတ်ပစ်သည်။ ကာလက်သည် မျက်မြင်အရာပေါ်မှာ တန်ဖိုးမဆုံးဖြတ်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လက်တွေ့အလုပ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် အံ့မခန်းလိလိ ခွန်အားကြီးမားလျက် အောင်ပွဲအလီလီခံယူခဲ့သည်။ အသက်(၈၅)နှစ် ရှိသော်လည်း မပျက်စီးသေး၊ လူရွယ်လူငယ်များနှင့် အပြိုင် အားကောင်းမောင်းသန်နေဆဲဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။