ယောရှုမှတ်စာ - ၁၂

မောရှေအောင်မြင်သောမင်းများ
1ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ နေထွက်ရာဘက်၌၊ အာနုန်မြစ်မှစ၍ ဟေရမုန်တောင်တိုင်အောင်၊ အရှေ့လွင်ပြင်ရှိသမျှပါလျက်၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် လုပ်ကြံ၍ သိမ်းယူသောပြည်ကို အစိုးရသော မင်းကြီးများဟူမူကား၊ 2အာနုန်မြို့အနားမှာ အာရော်မြို့၊ မြစ်တစ်ဝက်၊ ဂိလဒ်ပြည်တစ်ဝက်မှစ၍ အမ္မုန်ပြည်စွန်းအပိုင်းအခြား ယဗ္ဗုတ်မြစ်တိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ 3အရှေ့မျက်နှာ၌လွင်ပြင်မှစ၍ ဂင်္နေသရက်အိုင်နှင့် လွင်ပြင်အိုင်တည်းဟူသော သောဒုံအိုင်အရှေ့ဘက် ဗက်ယေရှိမုတ်မြို့သို့ သွားရာလမ်း၊ အာဇုတ်ပိသဂါမြို့အနား၊ တောင်မျက်နှာမှ လာရာလမ်းတိုင်အောင်လည်းကောင်း အစိုးရ၍၊ ဟေရှဘုန်မြို့၌နေသော အာမောရိရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်တစ်ပါး၊ 4-5ဟေရမုန်တောင်နှင့် သာလကပြည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဂေရှုရိလူ၊ မာခါသိလူနေသော ပြည်စွန်းတိုင်အောင် ဗာရှန်ပြည် တစ်လျှောက်လုံးကိုလည်းကောင်း၊ ဟေရှဘုန်ရှင်ဘုရင် ရှိဟုန်ပိုင်သော နိုင်ငံစွန်းတိုင်အောင် ဂိလဒ်ပြည်တစ်ဝက်ကိုလည်းကောင်း အစိုးရ၍၊ အာရှတရုတ်မြို့၊ ဧဒြိမြို့၌နေသော အလွန်ကြီးမားသောလူမျိုးထဲက ကျန်ကြွင်းသောသူ ဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃတစ်ပါး၊ 6ထိုရှင်ဘုရင်နှစ်ပါးကို ထာဝရဘုရား၏ကျွန်မောရှေနှင့် ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် လုပ်ကြံ၍၊ ထာဝရဘုရား၏ကျွန်မောရှေသည် သူတို့ပြည်ကို ရုဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာရှေအမျိုးတစ်ဝက်တို့အား အပိုင်ပေးလေ၏။
ယောရှုအောင်မြင်သောမင်းများ
7-8ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်မှာ လေဗနုန်ချိုင့်၌ရှိသော ဗာလဂဒ်မြို့မှစ၍၊ စိရလမ်းတွင်ရှိသော ဟာလက်တောင်တိုင်အောင် တောင်ပေါ်အရပ်၊ ချိုင့်ထဲအရပ်၊ လွင်ပြင်အရပ်၊ စမ်းရေတွင်းအရပ်၊ တောအရပ်၊ တောင်မျက်နှာအရပ်၊ ဟိတ္တိလူ၊ အာမောရိလူ၊ ခါနနိလူ၊ ဖေရဇိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ယေဗုသိလူနေရာ၊ ယောရှုနှင့် ဣသရေလအမျိုးသားလုပ်ကြံ၍၊ ယောရှုသည် ဣသရေလအမျိုးအနွယ် အသီးအသီးတို့အား အပိုင်ပေးသောပြည်ကို အစိုးရသော မင်းကြီးများဟူမူကား၊ 9ယေရိခေါမင်းကြီးတစ်ပါး၊ ဗေသလမြို့အနားမှာ၊ အာဣမင်းကြီးတစ်ပါး၊ 10ယေရုရှလင်မင်းကြီးတစ်ပါး၊ ဟေဗြုန်မင်းကြီးတစ်ပါး၊ 11ယာမုတ်မင်းကြီးတစ်ပါး၊ လာခိရှမင်းကြီးတစ်ပါး၊ 12ဧဂလုန်မင်းကြီးတစ်ပါး၊ ဂေဇာမင်းကြီးတစ်ပါး၊ 13ဒေဗိရမင်းကြီးတစ်ပါး၊ ဂေဒါမင်းကြီးတစ်ပါး၊ 14ဟောမာမင်းကြီးတစ်ပါး၊ အာရဒ်မင်းကြီးတစ်ပါး၊ 15လိဗနမင်းကြီးတစ်ပါး၊ အဒုလံမင်းကြီးတစ်ပါး၊ 16မက္ကဒါမင်းကြီးတစ်ပါး၊ ဗေသလမင်းကြီးတစ်ပါး၊ 17တာပွါမင်းကြီးတစ်ပါး၊ ဟေဖာမင်းကြီးတစ်ပါး၊ 18အာဖက်မင်းကြီးတစ်ပါး၊ လာရှရုန်မင်းကြီးတစ်ပါး၊ 19မာဒုန်မင်းကြီးတစ်ပါး၊ ဟာဇော်မင်းကြီးတစ်ပါး၊ 20ရှိမရုန်မင်းကြီးတစ်ပါး၊ အာခရှပ်မင်းကြီးတစ်ပါး၊ 21တာနက်မင်းကြီးတစ်ပါး၊ မေဂိဒ္ဒေါမင်းကြီးတစ်ပါး၊ 22ကေဒေရှမင်းကြီးတစ်ပါး၊ ကရမေလတောင်ပေါ်မှာ ယောကနမ်မင်းကြီးတစ်ပါး၊ 23ဒေါရပြည်နယ်မှာ ဒေါရမင်းကြီးတစ်ပါး၊ ဂိလဂါလပြည်မှာ ဂေါအိမ်မင်းကြီးတစ်ပါး၊ 24တိရဇမင်းကြီးတစ်ပါး၊ မင်းကြီးပေါင်းသုံးဆယ်တစ်ပါးတည်း။

ယောရှုမှတ်စာ - ၁၂ (အနက်ဖွင့်)

(စစ်အောင်မြင်မှုအကျဉ်းချုပ် (အခန်း ၁၂)

          ၁၂: ပထမပိုင်းအခန်းငယ် (၆)ခုတွင် အာမောရိဘုရင် ရှိဟုတ်မင်း၊ ဗာရှန်ဘုရင် ဩဃမင်းအပေါ် မောရှေ၏ အောင်နိုင်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဤအောင်မြင်မှုများသည် ဣသရေလတို့၏ အောင်မြင်မှုသမိုင်းကြောင်း အလှည့်အပြောင်းဖြစ်သည်။ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မိသော ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းနယ်မြေကို ဣသရေလလူမျိုး ၂၁/၂ သို့ခွဲဝေပေးလိုက်သည်။

၁၂:၂၄ ယော်ဒန်မြစ်မဖြတ်ကူးမှီကပင် ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူများသို့ ကတိတော်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ “သူတို့ရှင်ဘုရင်များကိုလည်း သင့်လက်ထက်၌ အပ်တော်မူသဖြင့် သူ့တို့ဘွဲ့နာမကိုပင် ကောင်းကင်အောက်မှ ပယ်ရှင်းရမည်။ သူတို့ကို မပျက်စီးမီတိုင်အောင် သင့်ရှေ့မှာ အဘယ်သူမျှ မရပ်မနေနိုင်ရာ” (တရား ၇:၂၄)။ ဘုရားသခင် ကတိတော်အတိုင်း ရှင်ဘုရင်ပေါင်း သုံးဆယ့်တစ်ပါး ယောရှုသုတ်သင်ခဲ့သည် (ငယ် ၇-၂၄)။ ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းတွင် ဖမ်းဆီးသုတ်သင်သည့် ဘုရင်စုစုပေါင်း (၃၁)ပါးရှိသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။