ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၄

ယေရှုနှင့်ရှမာရိအမျိုးသမီး
1ယေရှုသည် ကိုယ်တိုင်ဗတ္တိဇံကို ပေးတော်မမူ။- 2တပည့်တော်တို့သာလျှင် ပေးကြသော်လည်း၊ ယေရှုသည် ယောဟန်ထက် သာ၍များသော သူတို့ကို တပည့်တော်ဖြစ်စေ၍၊ ဗတ္တိဇံကိုပေးကြောင်းကို ဖာရိရှဲတို့သည် ကြားပြီဟု သခင်ဘုရားသိတော်မူသောအခါ၊- 3ယုဒပြည်မှ ထွက်သွား၍ ဂါလိလဲပြည်သို့ တစ်ဖန် ကြွတော်မူစဉ်တွင်၊- 4ရှမာရိပြည်အလယ်၌ လျှောက်သွားရ၏။- 5ယာကုပ်သည် မိမိသားယောသပ်အား ပေးသော မြေအကွက်နှင့်အနီး၊ ရှမာရိနယ်၊ ရှုခါအမည်ရှိသော မြို့သို့ ရောက်တော်မူ၏။-က၊ ၃၃:၁၉။ ယောရှု၊ ၂၄:၃၂။ 6ထိုအရပ်၌ ယာကုပ်၏ရေတွင်းရှိ၏။ ယေရှုသည် ခရီးသွား၍ ပင်ပန်းသောကြောင့် ရေတွင်းနားမှာ ထိုင်တော်မူ၏။ ထိုအချိန်သည် ခြောက်နာရီအချိန်ဖြစ်၏။
7ရှမာရိမိန်းမတစ်ယောက်သည် ရေခပ်ခြင်းငှာ လာ၍၊ ယေရှုက၊ ငါသောက်ဖို့ရေပေးပါဟု ထိုမိန်းမအား မိန့်တော်မူ၏။- 8အကြောင်းမူကား၊ တပည့်တော်တို့သည် စားစရာကိုဝယ်ခြင်းငှာ မြို့ထဲသို့သွားကြသည်အခိုက် ဖြစ်သတည်း။- 9ထိုမိန်းမကလည်း၊ သင်သည်ယုဒလူဖြစ်လျက်ပင်၊ ရှမာရိမိန်းမဖြစ်သောအကျွန်ုပ်ကို အဘယ်ကြောင့် သောက်ဖို့တောင်းသနည်းဟုဆို၏။ ဆိုသည်အကြောင်းကား၊ ယုဒလူတို့သည် ရှမာရိလူတို့နှင့် ပေါင်းဖော်ခြင်းမရှိ။-ဧဇ၊ ၄:၁-၅။ နေ၊ ၄:၁-၂။ 10ယေရှုကလည်း၊ ဘုရားသခင် ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းကောင်း၊ ငါသောက်ဖို့ရေပေးပါဟု ဆိုသောသူကား အဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုလည်းကောင်း သင်သည်သိလျှင် ထိုသူကိုတောင်းလိမ့်မည်။ ထိုသူသည်လည်း အသက်ရေကို ပေးလိမ့်မည်ဟု ပြန်၍ မိန့်တော်မူသော်၊- 11မိန်းမက၊ သခင်၌ ရေခပ်စရာမရှိ၊ ရေတွင်းလည်း နက်သည်ဖြစ်၍၊ အသက်ရေကို အဘယ်သို့ရပါမည်နည်း။- 12ဤရေတွင်းကို ငါတို့အဘယာကုပ်သည် ငါတို့အား ပေး၏။ သူ့ကိုယ်တိုင်မှစ၍၊ သားသမီး၊ တိရစ္ဆာန်များတို့သည် ဤတွင်းရေကို သောက်ကြပြီ။ သခင်သည် ထိုသူထက် ကြီးမြတ်သလောဟုဆို၏။- 13ယေရှုကလည်း၊ ဤရေကိုသောက်သောသူသည် နောက်တစ်ဖန် ရေငတ်ဦးမည်။- 14ငါပေးသောရေကို သောက်သောသူမူကား၊ ရေငတ်ခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ် ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။ ငါပေးသောရေသည် ထိုသူ၌ ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလိုငှာ ထွက်သောစမ်းရေဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 15မိန်းမကလည်း၊ သခင်၊ ကျွန်ုပ်သည် ရေငတ်ခြင်းနှင့်လည်းကောင်း၊ သည်ကိုလာ၍ ရေခပ်ခြင်းနှင့်လည်းကောင်း ကင်းလွတ်မည်အကြောင်း ထိုရေကိုပေးပါဟု တောင်းလျှင်၊- 16ယေရှုက၊ သွားလော့။ သင်၏လင်ကိုခေါ်၍ သည်ကိုလာဦးလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 17မိန်းမကလည်း၊ အကျွန်ုပ်၌ လင်မရှိဟုဆိုလျှင်၊ ယေရှုက၊ လင်မရှိဟူသောစကားသည် မှန်၏။- 18အကြောင်းမူကား၊ သင်၌ လင်ငါးယောက်ရှိဖူးပြီ။ ယခုသင်နှင့်နေသောသူသည် သင်၏လင်မဟုတ်။ ဤအရာ၌ သင်သည်မှန်သော စကားကိုပြောပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။
19ထိုမိန်းမကလည်း၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် ပရောဖက်ဖြစ်သည်ကို အကျွန်ုပ်ရိပ်မိပါ၏။- 20အကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘေးများသည် ဤတောင်ပေါ်၌ ကိုးကွယ်လေ့ရှိကြ၏။ ယေရုရှလင်မြို့၌သာ ကိုးကွယ်ရမည်ဟု သင်တို့သည် ဆိုတတ်ကြ၏ဟု လျှောက်လျှင်၊- 21ယေရှုက၊ အချင်းမိန်းမ၊ ငါ့စကားကိုယုံလော့။ ဤတောင်သို့ မလာ၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့မသွားဘဲ ခမည်းတော်ကိုကိုးကွယ်ရမည် အချိန်ကာလ ရောက်ဆဲရှိ၏။- 22သင်တို့သည် ကိုယ်မသိသောအရာကို ကိုးကွယ်ကြ၏။ ငါတို့သည် ကိုယ်သိသောအရာကို ကိုးကွယ်ကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ယုဒလူတို့၌ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏။- 23ကိုးကွယ်သောသူမှန်သမျှတို့သည် ခမည်းတော်ကို နာမ်ဝိညာဉ်နှင့်လည်းကောင်း၊ သစ္စာတရားနှင့်လည်းကောင်း၊ ကိုးကွယ်ရမည့်အချိန်ကာလသည် လာ၍ ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသို့ကိုးကွယ်သောသူတို့ကို ခမည်းတော်သည် အလိုရှိတော်မူ၏။- 24ဘုရားသခင်သည် နာမ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သောသူတို့သည်၊ နာမ်ဝိညာဉ်နှင့်လည်းကောင်း၊ သစ္စာနှင့်လည်းကောင်း ကိုးကွယ်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 25မိန်းမကလည်း၊ မေရှိယကြွလာတော်မူသည်ဟု အကျွန်ုပ်သိပါ၏။ ရောက်တော်မူသောအခါ အကျွန်ုပ်တို့အား အလုံးစုံတို့ကို ဖော်ပြတော်မူမည်ဟု လျှောက်ပြန်၏။ မေရှိယအနက်ကား၊ ခရစ်တော်ဟု ဆိုလိုသတည်း။- 26ယေရှုကလည်း၊ သင်နှင့်စကားပြောသောငါသည် မေရှိယပင်ဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
27ထိုအခါ တပည့်တော်တို့သည် ရောက်လာ၍၊ ထိုမိန်းမနှင့် စကားပြောတော်မူသည်ကို အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏၊ သို့သော်လည်း၊ အဘယ်အလိုတော်ရှိသနည်း၊ ထိုမိန်းမနှင့် အဘယ်ကြောင့် စကားပြောတော်မူသနည်းဟု အဘယ်သူမျှမလျှောက်ကြ။- 28ထိုမိန်းမသည်လည်း ရေအိုးကိုထားခဲ့၍ မြို့ထဲသို့ သွားပြီးလျှင်၊- 29အကျွန်ုပ်ပြုဖူးသမျှသော အမှုအရာတို့ကို ထုတ်ဖော်သောသူကို လာ၍ကြည့်ကြပါ။ ထိုသူသည် ခရစ်တော်မှန်လိမ့်မည်လောဟု လူများတို့အား ပြောဆိုသော်၊- 30သူတို့သည် မြို့ထဲမှထွက်၍ အထံတော်သို့ သွားကြ၏။- 31မရောက်မီတွင် တပည့်တော်တို့က၊ အရှင်ဘုရား၊ အစာကိုသုံးဆောင်တော်မူပါဟု တောင်းပန်ကြလျှင်၊- 32သင်တို့မသိသော စားစရာသည် ငါ့၌ရှိသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 33ထိုကြောင့်တပည့်တော်တို့က၊ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် စားစရာကို ပို့ပြီလောဟု အချင်းချင်း မေးမြန်းကြလျှင်၊- 34ယေရှုက၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏ အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်း၊ သူ၏အမှုတော်ကို ပြီးစီးခြင်းအမှုသည် ငါ့စားစရာဖြစ်၏။- 35ယခုမှစ၍ လေးလလွန်လျှင်၊ စပါးရိတ်ရာကာလ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု သင်တို့ဆိုတတ်သည် မဟုတ်လော။ ငါဆိုသည်ကား၊ စပါးရိတ်ခြင်းအလိုငှာ လယ်ပြင်တို့သည် ယခုပင်ဝင်းဝင်းရှိသည်ကို မျှော်၍ကြည့်ကြလော့။- 36စပါးရိတ်သောသူသည် အခကိုခံရ၍ ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလိုငှာ အသီးအနှံကို စုသိမ်း၏။ သို့ဖြစ်လျှင် ပျိုးကြဲသောသူနှင့် စပါးရိတ်သောသူတို့သည် အတူဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်။- 37တစ်ဦးကား ပျိုးကြဲ၏။ တစ်ဦးကားစပါးရိတ်၏ဟူသော စကားသည် ဤအရာ၌အမှန်ကျသတည်း။- 38သင်တို့သည် လယ်မလုပ်သောအရပ်၌ စပါးရိတ်စေခြင်းငှာ သင်တို့ကိုငါစေလွှတ်၏။ အခြားသော သူတို့သည် လယ်လုပ်ကြ၍၊ သင်တို့သည် ထိုသူတို့၏ အလုပ်ထဲသို့ ဝင်ရကြ၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။
39ရှမာရိမိန်းမက၊ အကျွန်ုပ်ပြုဖူးသမျှသော အမှုအရာတို့ကို သူသည်ထုတ်ဖော်ပြီဟု သက်သေခံသော စကားကြောင့်၊ ထိုမြို့၌နေသော ရှမာရိလူအများတို့သည် ယေရှုကိုယုံကြည်ကြ၏။- 40ထိုကြောင့်၊ ရှမာရိလူတို့သည် အထံတော်သို့ရောက်လျှင်၊ မိမိတို့အရပ်၌ နေတော်မူမည်အကြောင်း တောင်းပန်၏။ ထိုအရပ်၌ နှစ်ရက်နေတော်မူ၏။- 41အခြားသောသူအများတို့သည် နှုတ်ကပတ်စကားတော်ကြောင့် ယုံကြည်၍၊- 42ထိုမိန်းမအား၊ ယခုဖြစ်လျှင် ငါတို့သည် သင်၏စကားကြောင့်သာ ယုံကြည်သည်မဟုတ်။ စကားတော်ကို ကိုယ်တိုင်ကြားနာရ၍၊ ဤသူသည် လောကီသားတို့ကို ကယ်တင်တော်မူသော သခင်တည်းဟူသော ခရစ်တော် အမှန်စင်စစ်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို သိသည်ဟု ဆိုကြ၏။
အမတ်တစ်ဦး၏သားကိုကုသခြင်း
43နှစ်ရက်လွန်ပြီးလျှင်၊ ထိုအရပ်မှထွက်၍ နာဇရက်မြို့ကို ရှောင်လျက်၊ ဂါလိလဲပြည်သို့ ကြွတော်မူ၏။- 44အကြောင်းမူကား၊ ပရောဖက်သည် မိမိနေရင်းပြည်၌ အသရေမရှိဟု ယေရှုသည် ကိုယ်တိုင်သက်သေခံတော်မူ၏။-မ၊ ၁၃:၅၇။ မာ၊ ၆:၄။ လု၊ ၄:၂၄။ 45ဂါလိလဲပြည်သို့ ရောက်တော်မူသောအခါ၊ ဂါလိလဲလူတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုလက်ခံကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့၌ ခံသောပွဲသို့သွားတတ်သဖြင့်၊ ထိုပွဲအတွင်းတွင် ပြုတော်မူသမျှတို့ကို မြင်ခဲ့ကြ၏။-ယော၊ ၂:၂၃။ 46ရေကို စပျစ်ရည်ဖြစ်စေသောအရပ်၊ ဂါလိလဲပြည်ကာနမြို့သို့ တစ်ဖန်ကြွတော်မူ၏။ ကပေရနောင်မြို့၌ အမတ်တစ်ယောက်၏သားသည် အနာရောဂါစွဲလျက်ရှိ၏။-ယော၊ ၂:၁-၁၁။ 47ယေရှုသည်ယုဒပြည်မှဂါလိလဲပြည်သို့ ရောက်တော်မူသည်ကို ထိုအမတ်သည်ကြားလျှင်၊ အထံတော်သို့ သွား၍ သေခါနီးဖြစ်သော မိမိသားဆီသို့ကြွ၍ အနာရောဂါကို ငြိမ်းစေတော်မူမည်အကြောင်း တောင်းပန်လေ၏။- 48ယေရှုကလည်း၊ သင်တို့သည် နိမိတ်လက္ခဏာနှင့် အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကို မမြင်ရလျှင် ယုံခြင်းမရှိကြဟု မိန့်တော်မူသော်၊- 49သခင်၊ အကျွန်ုပ်သားမသေမီကြွတော်မူပါဟု အမတ်လျှောက်ပြန်၏။- 50ယေရှုကလည်း၊ သွားလော့။ သင်၏သားသည် အသက်ချမ်းသာရပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအမတ်သည် ယေရှုမိန့်တော်မူသောစကားကို ယုံ၍သွားလေ၏။- 51လမ်း၌သွားစဉ်တွင် မိမိငယ်သားတို့သည် ခရီးဦးကြိုလာ၍၊ ကိုယ်တော်၏သားသည် အသက်ချမ်းသာရပါပြီဟု ကြားလျှောက်ကြ၏။- 52အဘယ်အချိန်၌ သက်သာခြင်းသို့ ရောက်သနည်းဟု မေးလျှင်၊ မနေ့ခုနစ်နာရီအချိန်၌ ဖျားနာပျောက်ပါသည်ဟု လျှောက်ကြ၏။- 53ထိုအချိန်ကား၊ သင်၏သားသည် အသက်ချမ်းသာရပြီဟု ယေရှုမိန့်တော်မူသော အချိန်ဖြစ်သည်ကို အဘသိ၍၊ ကိုယ်တိုင်မှစသော မိမိ၏အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။- 54ဤနိမိတ်လက္ခဏာတော်ကား၊ ယေရှုသည် ယုဒပြည်မှ ဂါလိလဲပြည်သို့ ကြွသည်နောက်၊ ပြတော်မူသော ဒုတိယနိမိတ်လက္ခဏာ ဖြစ်သတည်း။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၄ (အနက်ဖွင့်)

(ည) ရှမာရိအမျိုးသမီး အသက်တာပြောင်းလဲခြင်း (၄:၁-၄၀)

၄:၁-၂ သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်ထက်တပည့်တော်များကို နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပို၍ ပေးသည်ဟု ဖာရိရှဲများကကြားသိကြသည်။ ထိုစကားသည် ယောဟန်၏ တပည့်တော်များနှင့် သခင်ယေရှု အကြေားတွင် သွေးကွဲအောင် သပ်လျှိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ စင်စစ်တွင် ယေရှုသည်ကိုယ်တိုင်နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ မပေးပါ။ တပည့်တော်များကသာလျှင် ပေးကြပါသည်။ တပည့်တော်များကသာလျှင် နောက်လိုက်တော် များပီပီ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူကြသည်။

၄:၃ ထိုစကားကိုကြားသိလျှင် ဖာရိရှဲများ၏ ကြိုးပမ်းမှု မအောင်မြင်စေရန် တပည့်တော် များနှင့် အတူ ယုဒပြည်မှ ဂါလိလဲသို့ထွက်သွားသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် မှတ်သားစရာတခုရှိသည်။ ယုဒ ပြည်သည် ယုဒလူမျိုး၏ အချက်အချာနေပြည်တော်ဖြစ်သည်။ ဂါလိလဲသည် တပါးအမျိုးများစိုးမိုးကျင် လည်ရာ နေရာဖြစ်သည်။ ယုဒခေါင်းဆောင်များက ကိုယ်တော်နှင့် ကိုယ်တော်၏ သက်သေခံချက်များ လက်မခံကြောင်း၊ သိရှိတော်မူသောကြောင့် ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်းကို တပါးအမျိုးသားများထံသို့ ပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။

၄:၄ ရှမာရိပြည်သည် ယုဒမှ ဂါလိလဲသွားလမ်းမ ပေါ်တွင် ရှိသည်။ သို့သော် ထိုလမ်း၌ သွားသည့် ယုဒလူများသည် ရှမာရိအမျိုးသားများကို ရွံရှာသောကြောင့် ထိုဒေသကို ရှောင်ကွင်း၍ ပေရိယ ဘက်မှ တကူးတကကွေ့ပတ်သွားကြသည်။ ယေရှုနှင့် တပည့်တော်များထိုရွာကို ဖြတ်သန်းသွားခြင်း သည် ခရီးတို သောကြောင့် ဖြတ်လမ်းဖြင့်သွားခြင်းမစုတ်။ ရှမာရိသားများ အတွက် အကြံအစည် တခုခုရှိ ၍ ဖြတ်သွားခြင်းဖြင့်သည်။

၄:၅ ထိုရှမာရိအရပ်တွင် ရှုခါဟူသော ဇနပုဒ်ရှိသည်။ ထိုနေရာသည် ယာကုပ်ကသား ယောသပ်သို့ပေးသော မြေယာနှင့် မဝေး (က ၄၈:၂၂)။ ထိုနေရာကို ရောက်ရှိသောအခါ ယေရှုက အတိတ်ကာလကို ပြန်လည်သတိရသည်။

၄:၆ ထိုနေရာတွင် ယာကုပ်ရေတွင်းရှိသည်။ ထိုရှေးဟောင်းသောက်ရေတွင်းသည် ယနေ့ ထက်တိုင်အောင် တွေ့ရှိနိုင်ကြောင်း အချို့ကျမ်းစာများတွင် ရေးထားသည်။

ထိုယာကုပ်ရေတွင်းသို့ မွန်းတည့်ချိန် (ရောမစံတော်ချိန်ညနေ ၆နာရီ)ခန့်တွင် ယေရှု ရောက်ရှိသည်။ ခရီးပန်လာသောကြောင့် ရေတွင်းနားတွင် စိမ်ပြေနားပြေထိုင်နားသည်။ ဘုရားသားတော် ဖြစ်သော်လည်း လူသားဇာတိခံယူထားသည်ကိုး။ ဘုရားဇာတိတွင်မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းမရှိသော်လည်း လူ့ဇာတိခံယူထားသောကြောင့် မောပန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းစကားကို နားလည်ရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။ လူ့အတွေးဖြင့် မတွေးဘဲ ဝိညာဉ်အသိဖြင့် ရှုစိမ့်လျှင် နားလည်နိုင်သည်။ သခင်ဘုရား လူ့လောကသို့ ဆင်း သက်၍ လူသားများအကြားတွင် လှုပ်ရှားသွားလာ ကျင်လည်ခြင်းသည် နက်နဲသော လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ် သည်။

၄:ုရ ထိုသို့ရေကန်ဘေးနားတွင် ခြေကုန်လက်ပမ်းအနားယူနေစဉ်၊ ရွာသူတယောက် ရေခပ်ရန်ရောက်ရှိလာသည်။ မွန်းတည့်ချိန်သည် နေအလွန်ပူပြင်းချိန် ဖြစ်သောကြောင့် ရွာသူများ ရေခပ် ချိန်မဟုတ်ဟု ကျမ်းစာသုတေသီများက ဆို၏။ ထိုအမျိုးသမီးသည် အကျင့်ပျက်သူဖြစ်သောကြောင့် လူမြင်ကွင်းတွင် မသွားမလာဝံ့သဖြင့် လူခြေတိတ်ချိန်တွင် ရေခပ်လာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် ယေရှုက ထိုအမျိုးသမီးရောက်လာမည့်အကြောင်း ကြိုသိနေသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာအားနည်းနေသဖြင့် ကယ်တင်ရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း သခင်ဘုရားကသိသည်။ ထို့ကြောင့် အပြစ်သားဘဝမှ ကယ်တင်ရန် တမင်စောင့် နေခြင်းဖြစ်သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် သခင်ဘုရား၏ ဝိညာဉ်ရေးရာအောင်နိုင်ပုံ၊ အမျိုးသမီး၏ အခက်အခဲပြ ဿနာဖြေရှင်းရန် ချဉ်းကပ်ပုံများကို သင်ခန်းစာ ယူသင့်သည်။ သခင်ဘုရားက (၇)ခွန်းပြေသကဲ့သို့ ထိုအမျိုးသမီးကလည်း (၇)ကြိမ်ခွန်းတုံ့ဖြစ်သည်။ (၆)ကြိမ်ကို သခင်ဘုရားအားမူတည်၍ တစ်ကြိမ်သည် ရွာသူရွာသားများသို့ဖြစ်သည်။ (၆)ကြိမ်ပြောဆိုချက်များဖြင့် နောက်ဆုံးနှုတ်ခွန်းစကားသည် ရွာသူရွာသား များသို့ သက်သေခံခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ယေရှုက “သောက်ရေတစ်ခွက်ပေးပါ” ဟူသောစကားစ မြည်ဖြင့်ချဉ်းကပ်သည်။

၄:၈ ထိုအရပ်ဒေသ၏ လူ့အဆင့်အတိုးကို လစ်လျှူရှု၍ သခင်ဘုရားက ထိုအမျိုးသမီးထံ မှ အဘယ်ကြောင့် ရေတောင်းသနည်း။ တပည့်တော်များ အနီး အနားတွင် တယောက်မျှမရှိပါ။ အစာရှာဖို့ ရွာထဲသို့ သွားကြသည်။ ရေခပ်ဖို့လာလျှင် ရေငတ်ပုံးယူလာရသည်။ သခင်ယေရှုမှာ ရေပုံးမပါပါ။ ထို့ကြောင့် ရေခပ်ယူစရာအကြောင်းမရှိပါ။

၄:၉ ထိုအမျိုးသမီးက ယေရှုအား ယုဒအမျိုးသားမှန်သိသောအခါ ယုဒအမျိုးသားက ရှမာရိအမျိုးထံမှ ရှမာရိအမျိုးသည် ယာကုပ်သွေးပါသောသူများဖြစ်သော်လည်း အခြားလူမျိုးနှင့် သွေး နှောသူများဖြစ်သည်။ Gerizi တောင်ကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာ နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ ထိုတောင် ကုန်းသည် သခင်ယေရှုနှင့် ရှမာရိအမျိုးသမီး တွေ့ဆုံသောနေရာမှ ထင်ရှားစွာ လှမ်း၍ မြင်နိုင်သည်။ ယုဒ လူမျိုးများသည် ထိုရှမာရိအမျိုးကို အလွန် အထင်သေးရွံရှာသူများဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်တပိုင်း လူတပိုင်းဟု သတ်မှတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရှမာရိအမျိုးသမီးက သခင်ယေရှု အား ယုဒအမျိုးသားဖြစ်လျက်နှင့် ရှမာရိ မိန်းမထံသောက်ရေတောင်းသလော ဟု မေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော အမျိုးသမီးသည် သွေးက စကားပြောသောကြောင့် မိမိဖန်ဆင်းရှင်နှင့် စကားစမြည်ပြောဝံ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ ချစ် ခြင်းမေတ္တာသည် သူဖန်ဆင်းထားသောအရာများ၌ အစဉ်အမြဲအသင့်ရှိနေသည်။

၄:၁၀-၁၁ သခင်ဘုရားက စိတ်ပါဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော စကားဖြင့် လှုပ်နှိုးလိုက်သည်။ လူသားတယောက်အနေဖြင့်၎င်း၊ ဘုရားအနေဖြင့်၎င်း၊ နှစ်ခုစလုံးဖြင့် ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော် သည် ဘုရားပေးလက်ဆောင်များထဲမှ အဦးဆုံးဆုလက်ဆောင် လောကကို ကယ်တင်ဖို့ရန် ဘုရားသခင် စေလွှတ်သောသူ၊ တပါးတည်းသောသားတော်၊ လူသားတော်၊ လမ်းခရီးတွင် သောက်ရေတခွက် တောင်းသူဖြစ်သည်။ တမျိုးပြောရလျှင် လူ့ဇာတိခံယူသော သခင်ဘုရားမှန်းရှမာရိအမျိုးသမီးက သိရှိသွား သောအခါ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတောင်းမည်။ သခင်ဘုရားကလည်း အသက်စမ်းရေ ပေးသနားမည်။ ထိုအမျိုးသမီးထင်သည်မှာ သာမန်သောက်သုံးရေဟု ယူဆသည်။ သခင်ဘုရား၏ ဆိုလိုရင်းကို နားမ လည်၊ သဘောမပေါက်။

၄:၁၂ ဤရေတွင်းကို တူးဖော်သော ယာကုပ်အကြောင်း စဉ်းစားသောအခါပို၍ ရှုပ်ထွေး သည်။ အဘယာကုပ်ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် ဤရေတွင်းတွင် သူအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကို ကိုယ်တိုင်ရေတိုက်ခဲ့ သည်။ နှစ်ပေါင်းရာချီကြွလာပြီးနောက် ခရီးသည် တဦးက သောက်ရေတောင်းလာသည်ကို ပေးသင့် သလော။ ယာကုပ်ထက်ကြီးမြတ်သလောဟု တွေးသည်။ အကယ်၍ ယောကုပ်ထက်ကြီးမြတ်သူဆိုလျှင် အဘယ်ကြောင့်ဤရေတွင်းမှရေကို တောင်းသနည်း။

၄:၁၃ သို့ကြောင့် သခင်ဘုရား ယာကုပ်ရေတွင်းမှ ခပ်ယူမည့် သဘာဝရေနှင့် သခင်ဘုရား ပေးမည့်ရေ၏ ခြားနားချက်ကို ရှင်းပြသည်။ ဤသဘာဝရေကိုသောက် သုံးခြင်းဖြင့် ထာဝရငတ်မပြေနိုင်။ နောက်တဖန် ရေဆာကြဦးမည်။ ထိုစကားအထိ ရှမာရိအမျိုးသမီးနားလည်သေးသည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ရောလာခပ်သည်။ တခါခပ်ရုံမျှနှင့် လုံလော်ခြင်းမရှိ။ လောကကြီးတွင်လည်း ထိုအတိုင်းဖြစ်သည်။ သဘာဝ ရေတည်းဟူသော ရုပ်ခန္ဓာသာယာမှုကို ရှာဖွေနေကြသော်လည်း လုံလောက်တင်းတိမ်ခြင်းမရှိပါ။ ငတ်ပြီး ငတ်နေကြသည်။ သို့ကြောင့် Augustine က “ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်နှင့် တူအောင်ပြုပြင်ပေးတော်မူ ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးများကိုလည်း ကိုယ်တော်ထံတွင် မှေးစက်အနားယူပါစေသား”ဟု ဆုတောင်းခဲ့သည်။

၄:၁၄ ယေရှုပေးသော ရေသည် လုံးဝ အငတ်ပြေသည်။ ခရစ်တော်ဘုရား၏ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာနှင့် ကရုဏာတော်ခံစားသူများသည် ဘယ်သောအခါ တဖန် ငတ်မွတ်ခြင်းမရှိ။ လုံလောက်အောင် သာပေးသနားသည်မဟုတ်။ ပြည့်လျှံအောင်စွန့်ကြဲပါသည်။ အသက်တာသာမက ထာဝရကာလတ လျှောက်လုံးစီးဆင်းနေသည်။ သူ၏ အတွင်း၌ ထာဝရစမ်းရေသောက်လျက် အကန့်အသတ်မရှိ။ ကာလ စဉ်ဆက်ထွက်နေသောစမ်းရေဖြစ်သည်။ လူ့နှလုံးသားထဲသို့ ကမ္ဘာကြီးတခုလုံး ပေးလိုက်လျှင်လည်း တင်း တိမ်ရောင့်ရဲခြင်းမရှိပါ။ သို့သော် ဤနေရာတွင် ခရစ်တော်ဘုရား၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများသည် နှုလုံး သားကို ပြည့်စုံစေသည်မက လိုသည်ထက်ပိုနေကြောင်း ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။

တကမ္ဘာလုံးရှိရှိသမျှင် ပေးသနားလည်း ဆန္ဒ၏ လေးဖက်လေးလံမျှပင် မလောက်။ ဟာများဟာနေသေးသည်။ သုံးပါးတဆူဖြစ်တော်မူသော အရှင်သာလျှင် လူ့နှလုံးသားကို ကြွယ်ဝပြည့်စုံ စေနိုင်သည်။

George Herbert.

လူ့လောက၏ သာယာမှုသည် တခဏမျှသာဖြင့်ပြီး၊ ခရစ်တော်ဘုရားပေးသနားသောပျော် ရွှင်ခြင်းသည် ထာဝရအသက်တာကာလတိုင်အောင် ဖြစ်သည်။

၄:၁၅ ထိုအံ့ဖွယ်ရေအကြောင်း ကြားသိရသော ရှမာရိအမျိုးသမီးသည် တားမရနိုင် အောင်သောက်ချင်စိတ်ပေါက်လာသည်။ သို့သော် သဘာဝရေဟု ထင်မှတ်နေသည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ထိုယာကုပ်ရေတွင်းမှ ပင်ပန်းကြီးစွာ ရေခပ်၍ အိမ်သို့သယ်ဆောင်သော်လည်း တခါမျှ ထိုရေအကြောင်း မကြားဘူးပါ။ ထို့ကြောင့် တခါခပ်ရုံမျှနှင့် နောက်ထပ်ခပ်စရာမလိုသောရေကိုလိုချင်သည်။ သခင်ယေရှု ပြောသော ဝိညာဉ်ရေးရာရေကို သဘောမပေါက်။ ကိုယ်တော်ပြောသော ရေမှာ သူ့ကိုယုံကြည်သူတိုင်း ဝိညာဉ်ထိုတိုင် အောင်ရေငတ်ပြေပျောက်စေနိုင်သော ဝိညာဉ်ရေးရေဖြစ်သည်။

၄:၁၆ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ကြီးမားသော ပြောင်းလဲမှုတွေ့ရသ်ည။ ထိုရေကို တောင်းခံသော အခါ သခင်ဘုရားက သူ့ယောက်ျားကို သွားခေါ်ခိုင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ကယ်တင်ခြင်းမရရှိမီ၊ မိမိဘဝ မှန်ကို သိရှိစေလိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူမ၏ အပြစ်များကို အရှက်ရ၍ ဝန်ချပြီး နောင်တရ စေချင်သည်။ သခင်ယေရှု၏ ထိုမိန်းမ၏ ဘဝဆိုးညစ်ပုံကိုသိနေသည်။ ထို့ကြောင့် အသက်တာပြောင်းလဲ ရန် တဆင့်ပြီးတဆင့် တလှမ်းပြီးတလှမ်း ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။

မိမိဘသဖြစ်မှန်ကို မသိရှိသူသည် ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်။ လူသားတိုင်းပျောက်ဆုံးသူများ ဖြစ်ကြောင်းဦးစွာသိရှိဝန်ခံရမည်။ ခရစ်တော်ကို ရှာဖွေသူများသည် မိမိအပြစ်ကို ရှောင်ကွင်းဖုံးအုပ်၍ မရ။ အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်း၊ သေမျိုးဖြစ်ကြောင်းသိရမည်။ ထို့ကြောင့် ကယ်တင်ရှင်လိုအပ်ကြောင်း မိမိကိုယ်ကို မကယ်တင်နိုင်သောကြောင့် မယ်တင်ရှင် သခင်ယေရှုလိုအပ်ကြောင်း နားလည်ရသည်။ မိမိအပြစ်ကို နောင်တရ၍ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်မှသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါသည်။

၄:၁ရ ထိုအမျိုသမီးအားမုသာမပါ။ အမှန်စကားဆိုရန် အရင်ဆုံးလိုအပ်သည်။ “ကျွန်မမှာ လင်မရှိပါ”ဟု ဆိုသည်။ ထိုစကားသည် မှန်သင့်သလောက်မှန်ပါသည်။ လက်တလောတွင် တရားဝင်လင် သားမရှိပါ။ သို့သော် ဖုံးကွယ်ထားသည် လက်ထပ်ထိမ်မြားခြင်းမပြုသော်လည်း ယောကျာ်းများနှင့် အတူတူနေသည်။

သခင်ဘုရားက အကြောင်းစုံသိသည်။ သို့ကြောင့် “သင်မှာလင်မရှိသည်မှာ မှန်ပါသည်” ဟုဆိုလိမ်ညာသည်။ သို့သော် ဤလူသားတော်ကိုမူ လိမ်ညာ၍မရ။ သူ့ဘဝအကြောင်းကို သိနေသည်။

၄:၁၈ သခင်ဘုရားသည် သူတပါး၏ ဘဝဇာတ်ကြောင်းစုံကိုသိသော်လည်း အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းအောင်ဘယ်သောအခါမှမလုပ်။ ဤနေရာတွင် သူတပါးအား ကယ်တင်လိုသော စိတ်စေတနာ ဖြင့် ဘဝဖြစ်ကြောင်း ကုန်စင်ကို ထုတ်ဖော်ပြသည်။ ယခင်က လင် (၅)ယောက်နှင့် နေခဲ့ဘူးကြောင်းနှင့် ယခုအတူတူနေသောသူလည်း လင်သားမဟုတ်ကြောင်း ဖွင့်လှစ်ပြသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ အယူအဆအမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ အချို့ကမူ လင် (၅)ယောက် ရှိခဲ့ဘူးခြင်းသည် သေဆုံးကြခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ယောကျာ်းများအား အပြစ်နှင့် ညှိစွန်းနေသည်မှာ သေချာသည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ဘုရားက ယခုသင့်ယောကျာ်းလည်း သင့်လင်မဟုတ်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည် အရေးကြီးသည်။ ထိုအချိန်ကာလအထိ ထိုမိန်မ သည် အပြစ်နွံထဲတွင် ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ဘုရားက ကောင်းကြီးမပေးခြင်းဖြစ်သည်။

၄:၁၉ သူမ၏ ဆိုးရွားသောဘဝ အကြောင်းကို သခင်ဘုရားက ပြောပြသောအခါ အံ့ဩ သွားသည်။ သာမန်လူမဟုတ်ကြောင်း သိသည်။ သို့သော် ဘုရားရှင်မှန်းမသိသေး။ ပရောဖက်သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်စေလွှတ်သော အကြားအမြင်ပေါက်သူအဖြစ် ထင်မှတ်သည်။

၂:၂ဝ သူမ၏ အပြစ်များကို ထုတ်ဖော်ပြသောအခါ အသိတရားဝင်လာသည်။ ထို့ကြောင့် စကားမြှားဦးလှည့်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်ဘို့ဘိုးဘေးများသည် ဤတောင်ပေါ်တွင် ဘုရားဝတ်ပြုကိုးကွယ်လေ့ ရှိ၏ ဟု အမြီးအမောက်မတည့် မဆီမဆိုင်စကားပြောင်းပစ်သည်။ အနီးရှိ ဂေရဇိမ်တောင်ကို လက်ညိုးထိုး ပြသည်။ သို့နောက်ယုဒသည် ယေရုရှလင်တွင် ဘုရားရှိခိုးကြသည်မဟုတ်လားဟု ထစ်ထစ်ငေါ့ငေါ့ဖြင့် အရှက်ပြပြောချလိုက်ပြန်သည်။

၄:၂၁ ယေရှုကလည်း သူ့စကားကို မပိတ်ပစ်ပါ။ ဤဂေရဇိမ်တောင်ပေါ်မှာ ဝတ်ပြုကိုး ကွယ်စရာမလိုတော့သောနေ့ရက်ရောက်ရှိလာမည်ဟု ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့် ယှဉ်၍ ပါးနပ်စွာ စကားလမ်း ကြောင်းပြန်တည့်ပေးသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ယေရုရှလင်မြို့သည် ယုံကြည်သူများက ဘုရားသခင်အား ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာနေရာ ဖြစ်သည်။ ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်သည် ဘုရားရှင်တော် ကိန်းဝပ်ရာဌာနတော် ဖြစ်သည်။

ယုဒလူမျိုးများ ယဇ်ပူဇော်သက္ကာပြုရာဌာနတော် ဖြစ်သည်။ သို့ကြော့် ခရစ်တော်လက် ထက်တွင်လည်းဆက်လက်တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားမှာမူ ဘုရားသခင်အား ဝတ်ပြုကိုး ကွယ်ရမည့်နေရာဟူ၍ သီးသန့်သတ်မှတ်ခြင်းမရှိ။ ထိုအကြောင်းကို နောက်ပိုင်းကျမ်းပိုဒများတွင် တွေ့ ရမည်။

၄:၂၂ ရှမာရိလူမျိုးသည် မိမိကို မသိသော ဘုရားကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြသည်ဟု ဆိုခြင်း မှာ ထိုသူတို့အား စီရင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစကားသည် ယနေ့ခေတ်ကာလအချို့ဘသာရေးဆရာများက သူတို့ဘာသာဂိုဏ်းဂနသာလျှင် နောက်ဆုံးတွင် ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မည့်အကြောင်းသွန်သင်ချက် များနှင့်မဆိုင်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရား၏ စကားမှာ ထိုရှမာရိများကိုးကွယ်သော ဘုရားသည် ဘုရားသခင်မဟုတ်။ ကိုယ်တော်ကလည်း အသိအမှတ်မပြုကြောင်း ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် မသက်ဆိုင် သောလူသားများ၏ တီထွင်ဆန်းသစ်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ယုဒလူမျိုးများနှင့် စေးမကပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယုဒလူမျိုးသည် ဘုရားသခင် ရွေးကောက်တော်မူသော လောက လူသားမျိုးနွယ်စုဖြစ်သည်။ သူ့အား ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရန် အပြည့်အစုံညွှန်ကြားသွန်သင်ထား သည်။

သခင်ဘုရားကလည်း ယုဒလူမျိုးသည် ဘုရားသခင်ကသတင်းစကားဟောပြောရန် ရွေးကောက်ထားသူများဖြစ်ကြောင်း ယုဒလူမျိုးများမှ တဆင့်ကယ်တင်ခြင်း ကျေးဇူးတော် ပြုထားကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဆိုထားသည်။ ထို့အပြင် မေရှိယသခင်ကိုလည်း ယုဒလူမျိုးသို့ ပေးထားသည်။ ယုဒမိ ခင်က သခင်ဘုရားကို မွေးဖွားခဲ့သည်။

၄:၂၃ သခင်ယေရှုက ကိုယ်တော်ဘုရားလောကသို့ကြွရောက်လာသောအခါ ဝတ်ပြုကိုး ကွယ်ရန် သီးသန့်သတ်မှတ်ချက်နေရာမရှိကြောင်း ရှင်းပြသည်။ ယေရှုသခင်ကို ယုံကြည်သူတိုင်းသည် နေရာမရွေး၊ အချိန်မရွေး ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်သည်။ စစ်မှန်သော ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်သို့ ယုံကြည်ခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်းဝတ်ပြုခြင်းတို့ဖြင့် ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူတဦး၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် သားရဲတွင်း အကျဉ်းထောင်၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် ရှိနိုင်သော်လည်း သူစိတ်ဝိညာဉ်သည် ဘုရားသခင်ကိန်းဝပ်ရာ ကောင်းကင်နိုင်ငံကျက်သရေဆောင်ခန်းသို့ ရောက်နိုင် သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုရှမာရိအမျိုးသမီးအား ဝိညာဉ်နှင့် ၎င်း၊ သစ္စာနှင့်၎င်း၊ အဘဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ယုဒလူမျိုးစဉ်လာခြင်း ဝတ်ပြုလေ့ရှိကြသည်။ စက္ကူပေါ်တွင်ဘာသာထုံးတမ်း စဉ်လာများ လိုက်လုပ်ခြင်းဖြင့် ဝိညာဉ်ဖြင့် ကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်။ အတွင်း သရုပ်မပါအပြင်ပန်းသဏ္ဌာန်ဖြင့် ပူဇော်ကြသည်။ ဘုရားရှေ့မူ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့မရောက်။ မရှိဆင်းရဲသားများကို ဖိနှိပ်ကြသည်။ မသာမာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကြသည်။

အခြားတဘက်တွင် ရှမာရိများသည် ရှိခိုးဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းပြုကြသော်လည်း မှားယွင်း သောဘုရားကို လူလက်ဖြင့် ထုလုပ်သော ဘုရားကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ သခင်ဘုရား၏ သစ္စာနှင့်၎င်း ဝိညာဉ်နှင့် ၎င်း ကိုးကွယ်ရမည်ဟူသော မိန့်မှာ ချက်သည် ထိုယုဒနှင့် ရှမာရိများကို စောင်းမြောင်းပြောဆို ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြောသော်လည်း လိုက်မလုပ်ကြသဖြင့် သခင်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင် ထိုသူများထံသို့ အနီးကပ်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကို ခမည်းတော်နှစ်သက်တော်မူ၏ ဟုဆို ခြင်းမှာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူများအား ုဘုရားသခင်က နှစ်သက်တော်မူသော်လည်း ဘုရားသခင်အလိုတော် အတိုင်း ယုံကြည်သူများက ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြပါသလား။

၄:၂၄ ဘုရားသခင်သည် နာမ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ဇာတိတော် ကို ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ လူသားစစ်စစ်မဟုတ်။ လူသားများကဲ့သို့ ကန့်သတ်ခြင်းမရှိ။ တချိန်တည်းတွင် တနေရာတည်း၌ သာနေသည်မဟုတ်။ လူ့မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်သော နာမ်ဝိညာဉ်ဖြစ်၍ အချိန်တိုင်းတွင် နေရာတိုင်း၌ ရှိသည်။ အရာခပ်သိမ်းကိုသိ၍ တန်ခိုးအပြည့်အဝရှိသည်။ ဘုရားပီပီအရာရာ၌ ပြည့်စုံသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူများသည် ဝိညာဉ်နှင့်၎င်း သစ္စာနှင့်၎င်းကိုးကွယ်ရသည်။ အရှက်အကြောက်မရှိထောင်လွှားခြင်းမရှိရ။ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်မလုပ်ရ။ ဘာသာရေး ထုံးစံအရဖြစ်သည်ဟု မမှတ်ယူရ။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူတိုင်းသည် ကြေမွသောနှလုံးသားဖြင့် တိုးဝင်ချဉ်း ကပ်ရသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် လုံးဝလိုက်နာ ရမည့်အချက် (၂)ချက်ရှိသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာ အောင်နိုင်သူ များ (၄:၄) နှင့် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူများ (၄:၂၄)တို့ဖြစ်သည်။

၄:၂၅ သခင်ဘုရား၏ စကားကြားသိရပြီးသော အခါ ထိုရှမာရိအမျိုးသမီးသည် မေရှိယ သခင်ပေါ်ထွန်းလာခြင်းအကြောင်းကို တစိမ့်စိမ့်စဉ်းစားသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က သူမ၏ နှလုံးသားကို အရာခပ်သိမ်းကို သွန်သင်မည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာခြင်းကို ဆိုလို ခြင်းဖြစ်သည်။

မေရှိယဟူသော ခရစ်တော် ဟုဆိုရာတွင် ထိုဝေါဟာရနှစ်လုံးသည် အဓိပ္ပါယ်အတူတူ ဖြစ်သည်။ မေရှိယဟူသည်မှာ ဂရိဘာသာစကားဖြစ်၍ ခရစ်တော်ဟူသည်မှာ ဂရိဝေါဟာရဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ဘိသိက်ထားသူဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။

၄:၂၆ ကိုယ်တော်က “ထိုအရှင်သခင်သည် သင်နှင့် ယခုစကားပြောနေသူ ငါဖြစ်၏” ဟုဆိုသည်။ မူရင်းကျမ်းတွင်ကိုယ်တော် (He) ဟုမပါရှိပါ။ သို့သော် သဒ္ဒါအရသုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ် တော်က “ငါ I am” ဟု သုံးခြင်းသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ဘုရားသခင် ဖော်ညွန်းသောစကားလုံးယူသုံး ခြင်းဖြစ်သည်။ “ယခုစကားနေသူငါ”သည် တနည်းအားဖြင့် “ယခု ယေဟောဝါ ဘုရားစကားပြောနေသည်” ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ရှမာရိအမျိုးသမီး မျှော်လင့်စောင့်စားနေသော မေရှိယ သခင်သည် ယခု ရှမာရိအမျိုးသမီး ရှေ့မှောက်တွင် အထင်အရှားပေါ်နေပြီ။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ယေဟောဝါသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ယေရှု ဖြစ်လာသည်။

၄:၂ရ တပည့်တော်များ ရွာထဲမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ၍ သခင်ဘုရားနှင့် အမျိုးသမီးစကား ဖောင်ဖွဲ့နေကြောင်းတွေ့ကြသောအခါ အံဩကြသည်။ ထိုအမျိုးသမီးသည် မစင်ကြယ်သော မိန်းမဖြစ် ကြောင်းသိကြသည်။ သို့သော်လည်း အဘယ့်ကြောင့် ထိုအမျိုးသမီးနှင့် စကားပြောကြောင်း တယောက်မှ မမေးဝံ့ကြ။

၄:၂၈ အမျုးိသမီးသည် သူမ၏ သောက်ရေအိုးကို ထားပစ်ခဲ့ပြီး ရွာထဲသို့ အပြေးနှင့်သွား သည်။ တသက်လုံးစွဲလာသော ထိုရေအိုကို ထားပစ်ခဲ့ခြင်းသည် သူ့ဘဝအသက်တာတွင် ကြီးမားသော ခံစားမှုရှိကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်ကပျောက်ဆုံးသူဖြစ်သည်။ ယခုယေရှုကို တွေ့မြင်ရပြီ။ သူမ အသက်တာတွင်သခင် ယေရှုထက်အရေးကြီးသောအရာဟူ၍ မရှိတော့ပါ။

အိုးကွဲထဲသို့ ရေပြည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အရှင်၊

သို့ပေမယ့် ရေတွေယိုထွက်ကုန်ပြီ၊

သောက်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်လည်း ငတ်မပြေခဲ့၊ ဆာပြီးရင်ဆာနေ။

ယခုမူကား ကိုယ်တော်အားဖြင့် ငတ်ပြေပြီ။

ကိုယ်တော်မှတပါး လိုလေသေးမရှိတော့ပြီ၊

ငတ်မွတ်နေသောမေတ္တာ ထာဝရအသက်တာ သခင်ထံတော်ပါးမှ တွေ့ပြီ၊ တွေ့ရပြီ။

B.E

ရှမာရိအမျိုးသမီးသည် သောက်ရေအိုးကိုပစ်ချပြီးရွာထဲသို့ ကမန်းကတန်းပြေချေပြီ။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူသည် တဦးတယောက်တည်း အငြိမ်မခံစားနိုင်။ အခြားသူများကိုလည်း ရရှိစေချင် သည်။ J. Hudson Taylor က “အချို့က ဝိညာဉ်ရေးရာအောင်မြင်သော တပည့်တော်များကို မနာလိုဖြစ် ကြသည်။ ကျွန်တော်က ထိုရှမာရိအမျိုးသမီးကို မနာလိုဖြစ်နေသည်။ သူများအစာရေစာရှာဖွေ နေခိုက် ရေအိုးကို မေ့ပစ်သည့်တိုင်အောင် ဝိညာဉ်အောင်ပွဲခံခဲ့သည်တကား”ဟုဆိုခဲ့သည်။

၄:၂၉-၃ဝ ထိုအမျိုးသမီး၏ သက်သေခံချက်သည် ရိုးရိုးကလေးဖြစ်သော်လည်း ထိရောက် သည်။ သူမအကြောင်ကို အကုန်အစင်သိသူအား လာရောက် ကြည့်ရှုကြရန် ရွာလုံးကျွတ်သွားရောက်ခေါ် ဆောင်သည်။ ထိုသူသည် မေရှိယသခင် အမှန်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံသည်။

ထိုသို့ တခကြျတညျးနှငျ့ ခရစျတောျဖွစျကွာငျး ပွောပွသောကွောငျ့ အနညျးငယျ သံသယ ရှိကွသညျ။ သို့သောျ ခရစျတောျကို ဖူးမြှောျခငြျကွာသောကွောငျ့ ထှကျလာကွသညျ။ ဤမိနျးမသညျ ရပျသိ ရှာသိအကငြ့ျ မကောငျးသူဖွစျသညျ။ သို့သောျလညျး ယခုတှငျမူ လူထု ပရိသတျသို့ သကျသခေံခှငျ့ရပွီ။ သူ့သကျသခေံခကြျမြားသညျ ထိရောကျလှသဖွငျ့ ကွားသိသူဟူသမြှသညျ ပေါကျတူးပေါကျပွားမြားကို ပစျခကြွပွီး၊ ခရစျတောျထံသို့ ပွေးလာကွသညျ။

(ဍ) ခမည်းတော်၏ လိုတော်အား သားတော်က နှစ်မြို့ခြင်း (၄:၃၁-၃၈)

၄:၃၁ ယခုတပည့်တော်များ စားသောက်ယူဆောင်၍ ပြန်ရောက်လာကြပြီ။ ဆာလောင် ငတ်မွတ်သောကြောင့် ခရစ်တော်နျင့် ရှမာရိမိန်းမတို့တွေ့ဆုံခြင်းအတွက် ဂန္တဝင်အဖြစ်အပျက် ဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားနှင့် သိကျွမ်းခွင့်ရသော အခွင့်အရေးသည် ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ချက်အစားအသောက်ထက် ပိုအရေးကြီးသည်။

၄:၃၂ ယေရှုသည် အစားအစာရရှိသကဲ့သို့ ဝိညာဉ်ပုင်း၌ အောင်ပွဲဆင်ခဲ့ပြီ။ သူ၏ ဝမ်းသာ မှုကို မှန်ဆကြည့်ပါ။ လက်ရှိဘဝသေပြီးနောက် ရရှိမည့် ဘဝထက် လောလောဆယ်ရရှိသည့် ခန္ဓာကိုယ် မအာဟာရသည် အသေးအဖွဲဖြစ်သည်။ တပည့်တော်များသည် ရွာထဲသို့ အစာသွားရှာကြသည်။ သခင်ဘု ရားသည် ဝိညာဉ်ရေးကို အားထားသည်။ လူများအား အပြစ်မှ ကယ်တင်ဖို့နှင့် ထာဝရအသက်စမ်းရေ တိုက်ကျွေးဖို့ အလိုတော်ရှိသည်။

၄:၃၃ တပည့်တော်များသည် လောကအမြင်ဖြင့် ကြည်ရှုသောကြောင့် နှုတ်တော်ထွက်စ ကားကို နားမလည်နိုင်ကြ။ ဝိညာဉ်ရေးရာ အောင်မြင်မှုက ခန္ဓာကိုယ်ငတ်မွတ်မှုကို ပြည့်ဝစေသည်။ ထို့ကြောင့် တပည့်တော်များကသူတို့မရှိခိုက်တစုံတဦးကများ သခင်ဘုရားကို ခဲဘွယ်ဘော်ဇဉ်ကပ် လေရော့ သလားဟုထင်ခဲ့ကြသည်။

၄:၃၄ ရုပ်ဝတ္ထုမှ ဝိညာဉ်ရေးရာသို့ ယေရှုက အာရုံပြောင်းပေးလိုက်သည်။ သခင်ယေရှု စားသော အာဟာရမှာ ဘုရားသခင် အလိုတော်နာခံခြင်း၊ဘုရားသခင်နှင် စေခိုင်းသောအမှုကား ကျေပွန် စွာထမ်းဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဗိုက်ပြည့်အောင်အစာတခုခုစားသုံးခြင်းမဟုတ်ကြောင်းထင် ရှားသည်။ ယေရှု၏ လူ့ဘဝသည် ရုပ်ခန္ဓာပေါ်တွင် မမူတည်သဖြင့် ရုပ်ခန္ဓာ အစာအာဟာရ ပြည့်စရာမလို ဘုရားသခင်အလိုတော်ပြည့်ဝရန်သာ အဓိက ဖြစ်သည်။

၄:၃၅ တပည့်တော်များသည် ကောက်ရိတ်ရမည့်အကြောင်းနှင့် မျိုးစေ့ကြဲပြီး လေးလအ ကြာတွင် ပြောနေကြမည်။ ထိုစကားသံအား ယေရှုကြားသောအခါ ရိတ်သိမ်းခြင်း စကားကို ဝိညာဉ်ရေးရာ သင်ခန်းစာအဖြစ် ဥဒါဟရုဏ်ပြောပြလိုက်သည်။ တပည့်တော်များကမူ ကောက်ရိတ်ချိန်လိုသေးသည်ဟု ဆိုကြသည်။ သခင်ဘုရားက စားဝတ်နေရေးအတွက် အချိန်မဖြုန်းစေလို။ ထို့ကြောင့် အချိန်ရှိခိုက်လုံ့လ စိုက်ပြီး အမှုတော်ထမ်းရွက်စေလို၍ ရိတ်သိမ်းရန်သီးနှံများမှည့်ဝင်းနေပြီဟု ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ လယ် ကွင်းပြင်ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာလောကကြီးဖြစ်သည်။ ထိုစကားပြောချိန်သည်ရှမာရိအမျိုးသားများ ဝိညာဉ် လယ်မြေမှာရောက်ရှိ နေချိန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တပည့်တော်များအား လယ်ကွင်းပြင်ကိုကြည့်လော့ ဟုဆိုကာ ချက်ချင်း လက်ငင်းကွင်းထဲသို့ဆင်း၍ ရိတ်သိမ်းခိုင်းခြင်းဖြစ်၏။

ယေရှုက ယနေ့ယုံကြည်သူများအား မျက်စိဖွင့်၍လယ်ကွင်းပြင်ကို ကြည့်ရှုလော့ဟု ပြောနေပါသည်။ သခင်သည် ယုံကြည်သူများအနီးရှိမှည့်ဝင်းနေသော သီးနှံများကို ကြည့်ရှုပြီး ရင်လေး နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ထံတော်သို့ ကောက်လှိုင်းများဆောင်ယူဖို့ရန် ယနေ့ပင်လယ်ကွင်းပြင်သို့ သွား၍ ထွက်ရိတ်ကြပါစို့။

၄:၃၆ ယေရှုသည် တပည့်တော်များအား ရိတ်သိမ်းရမည့်အကြောင်း သွန်သင်၍ ကောက်ရိတ်သများကို ရွေးချယ်ထားသည်။ ထိုသူများသ်ည အဖိုးအခရရှိမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ ထာဝရအတွက် လည်း သီးနှံရိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ အမှုတော်ထမ်းဆောင်ခြင်သည် မျက်မှောက်ကာလတွင် လုပ်ခများ စွာ ခံစားရပြီးလာမည့်ကာလ ထိုနေ့ရက်တွင်လည်း သစ္စာရှိသော အမှုတော်ထမ်းရွက်မှုအတွက် ဆုလက် ဆောင်ထပ်မံရရှိပါမည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်က အမှုတော်ဆောင်များသည် လက်ရှိဘဝမက ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် လည်းရိတ်သိမ်းကြရမည့်အကြောင်းသွန်သင်ပါသည်။

ထိုကောင်းကင်နိုင်ငံတွင်မူ မျိုးကြဲသူနှင့်ရိတ်သိမ်းသူ၏ ပျော်ရွှင်မှုသည် ထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်သည်။ လောကတွင်မူ မြေပြင်၌ မျိုးစေ့ကြဲရသည်။ ပျိုးပင်ပေါက်ပြီး၊ သီးနှံများရင့်မှည့်လာသောအခါ ရိတ်သိမ်းရသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာတွင်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းဖြစ်သည်။ ဦးစွာသတင်းကြားပြောရသည်။ ပြီးလျှင် ဆုတောင်းခြင်းရေသွန်းလောင်းရသည်။ သီးနှံဖွံ့ထွား၍ ရင်မှည့် ချိန်တွင် ပျော်ရွှင်စွာရိတ်သိမ်း ရသည်။ မျိုးစေ့ ကြဲခြင်းနှင့် ရိတ်သိမ်းခြင်း၏ ပျော်ရွှင်မှုသည် အတူတူဖြစ်သွားသည်။

၄:၃ရ ယနေ့ကာလတွင်လည်း သခင်ဘုရား၏ စကားတော်သည်ထိုအတိုင်းဖြစ်သည်။ “တဦးကမျိုးစေံကြဲ၍ တဦးက ရိတ်သိမ်းသည်။” အချို့ခရစ်ယာန်များသည် နှစ်ပေါင်းများစွာက ပင်ပန်းခံ၍ နှုတ်ကပတ်တော်ဟောကြားသော်လည်း ပင်ပန်းရကျိုးမနပ်ကြ။ သို့သော် နောက်ဆုံးသောကာလတွင်မူ သခင်ဘုရားထံသို့ ဝိညာဉ်များစွာ ရောက်လာကြလိမ့်မည်။

၄:၃၈ သခင်ယေရှုသည် တပည့်တော်များအား သူများပြင်ဆင်ပြီးသော လယ်ထဲသို့ လွှတ် လိုက်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဓမ္မဟောင်းကာလပရောဖက်များဟောကြားခဲ့သည့် မေရှိယ သခင်ရောက်လာ မည့်အကြောင်းနောက်သို့လိုက်ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန် သည်လည်း မေရှိယသခင် ရောက်လာ သောအခါ လက်ခံကြဖို့ လူနှလုံးသားများကို နှိုးဆွဖို့ ရှေ့တော်ပြေးခဲ့သည်။ သခင်ဘုရားသည် ကွင်းပြင် ဖြစ်သော ရှမာရိ လူမျိုးထံ ကိုယ်တော်တိုင်မျိုးစေ့ကြဲသည်။ ထိုမျိုးစေ့များမှည့်ဝင်းလာသောအခါ ကောက် ရိတ်သများက ရိတ်ကြပေမည်။ ယခုတပည့်တော်များကို လယ်ကွင်း ပြင်ထဲသို့လွှတ်ချေပြီ။ သခင်ဘုရားထံ သို့ကောက်လှိုင်း အများအပြားရိတ်သိမ်းစေလိုသည်။ တပါးသူများပြင်ဆင်ထားသောလယ်ကွင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်ရိတ်သိမ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နားလည်ကြသည်။

တဦးတယောက်တည်းမျိုးကြဲလျှင် ကောက်လှိုင်းအနည်းငယ်သာ ရိတ်သိမ်းရသည်။ လူများသည် ဧဝံဂေလိသတင်းကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ကြားသိရသောကြောင့် ကယ်တင်ရှင်သခင်ကို နားလည် လက်ခံကြသည်။ ထို့ကြောင့် တစုံတဦးသောသူအားခရစ်တော် ထံသို့ ပို့ဆောင်နိုင်ခြင်းသည်။ စင်စစ် သူတဦးတည်းလုပ်ဆောင်ရသည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ အံ့ဖါယ်အမှုတော်၌ ပါဝင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။

(ဌ) ရှမာရိလူအများအပြားက သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်း (၄:၃၉-၄၂)

၄:၃၉ ထိုရှမာရိအမျိုးသမီး၏ ရိုးစင်းလှသော မိမိဖြစ်ရပ်မှန် သက်သေခံချက်များကြောင့် ရှမာရိလူများစွာက သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံလာကြသည်။ သူမ၏ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို အကုန် ပြန်ပြောပြသည်ဟူသော စကားသည် အကောင်းဆုံးသက်သေခံချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယုံကြည်သူ များသည်လည်း ခရစ်တော်ဘုရားအတွက် ရဲဝံ့စွာ သက်သေခံရဲရမည်။

၄:၄ဝ ရှမာရိများ၏ သခင်ယေရှုအားလက်ခံယုံကြည်ခြင်းသည် ယုဒလူများ၏ ယုံကြည် ချက်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ရှမာရိများသည် အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ လူသားတော်နှင့် တွေ့ဆုံပြီးသကာ လယုံကြည်ကြသဖြင့် သူတို့နှင့် အတူနေရန် ဖိတ်ခေါ်ကြသည်။ သခင်ဘုရားကလည်း ဖိတ်မန္တကပြုခြင်းကို ဥပေက္ခာမပြုရက်သဖြင့် နှစ်ရက်တည်းခိုလိုက်သည်။ သခင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဖူးမြင်၍ ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်ပြု ခွင့်ရသောကြောင့် ရှေခင်ရွာသွားများသည် အဘယ်မျှရှေးကုသိုလ်ကံကောင်းကြပါသနည်း။ သခင်ဘုရား နှင့် အတူတကွနေထိုင်ရသည့်နေ့ရက်တကာလများသည် မင်္ဂလာရှိပေစွ။

၄:၄၁-၄၂ ရှမာရိအမျိုးသမီး၏ သက်သေခံချက်ကြောင့် တချို့ပြောင်းလဲကြသည်။ ခရစ် တော်ကိုယ်တိုင်အားဖူးမျှော်ခွင့်ရကြသောကြောင့် ပို၍ ယုံကြည်လာကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ် သားများအား ကယ်တင်ရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးသုံးသည်။ ကိုယ်တော်တိုင်လည်း ပါဝင်သည်။ သခင်ယေရှု ခရစ်အားယုံကြည်ခြင်းသည် အဓိကဖြစ်သည်။ ရှမာရိရွာသားများသည် ကယ်တင်ရှင်သခင်အား သံသယမ ရှိအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ကြသောကြောင့် သက်သေခံချက်သာ မက ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သခင်ယေရှုကို ဖူမျှော် ခွင့်ရသဖြင့် ပြောင်းလဲကြသည်။ ခရစ်တော်၏ နှုတ်တော်ထွက်စကားကို နားနှင့် စပ်စပ် ကြားသိကြသော အခါ ခရစ်တော်အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း၊ နားလည်ကြသည် ၁၀။ ထိုအသိအာရုံသည်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်၏ အသိပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ယုဒလူမျိုးများက ယေရှိယကို သူတို့လူမျိုးအတွက် မူပိုင်ဟု ထင်မှတ်ကြ သည်။ ရှမာရိများကမူ မေရှိယသခင်သည် တကမ္ဘာလုံးနှင့်ဆိုင်သည်ဟု သိရှိသွားကြ၍ မိုးမဆုံးမြေမဆုံး သက်သေခံကြသည်။

(ဍ) ဒုတိယနိမိတ်လက္ခဏာ အမတ်ကြီးသားအား ကျန်းမာစေခြင်း (၄:၄၃-၅၄)

၄:၄၃-၄၄ ရှမာရိရွာတွင် နှစ်ရက်တာမျှသီတင်းသုံးတော်မူပြီးနောက် သခင်ဘုရားသည် မြောက်ဘက်အရပ်ရှိဂါလိလဲသို့ ခြေလျင်ရီးဆန့်ပြန်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် နက်နဲသော ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ် သည်။ သခင်ယေရှု ကိုယ်တိုင်က ပရောဖက်သည် မိမိနေရင်းပြည်၌ အသရေမရှိဟု ဟောထားသော် လည်း ယခုကိုယ်တော် နေထိုင်လာခဲ့သော ဂါလိလဲဒေသသို့ သွားပြန်သည်။ နာဇရက်သည် ဂါလိလဲဒေသ လက်အောက်ခံမြို့တမြို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်နာဇရက်မြို့သို့မဟုတ်ဘဲ၊ ဂါလိလဲဒေသမြို့တမြို့ တနေရာရာ ဖြစ်နိုုင်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား သည် နေရာအနှံ့လိုက်လံဟောကြားနေသောကြောင့် နေရင်းရပ်ရွာသို့ မဟုတ်ဘဲ၊ တခြားနေရာသို့သွားခြင်း ဖြစ်ဟန်တူပါသည်။ သခင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်း မိမိလူများက မယုံကြည်ဟုဆိုထားသောကြောင့် အခြားသူများထံသို့သွားခြင်းဖြစ်ပေမည်။

၄:၄၅ ယေရုရှလင်မြို့ပွဲတော်တွင် ကိုယ်တော်ပြုခဲ့သော မင်္ဂလာသတင်းများကို ကြားသိ ကြသောအခါ ဂါလိလဲသားများသည် သခင်ဘုရားအား သောင်းသောင်း ဖြဖြလှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုကြသည်။ ထိုကြိုဆိုသူများမှာ ဂါလိလဲယုဒလူမျိုးဖြစ်သည်။ ယေရုရှလင်သို့ ဝတ်ပြုစည်းဝေးသွားကြစဉ် ကိုယ်တော် ၏ သတင်းကြားသိလာကြခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရား၏ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားမှုပြုတော်မူသော အမှုများကို တွေ့မြင်ခဲ့ကြသည်။ ယခုမူ ၎င်းတို့အလယ်တွင် စိုးစံစေချင်ကြသည်။ ယခင်က ဘုရားသခင်၏ သားတော် မှန်းမသိခဲ့ကြသော်လည်း ကိုယ်တော်ရောက်လေရာတိုင်း၌ အံ့ဖွယ်အမှုတော်များကို တွေ့ရှိကြသဖြင့် ၎င်းတို့အလယ်တွင် စိုးစံစေချင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။

၄:၄၆ သခင်ယေရှုသည် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတက်ရောက်ခဲ့သော ကာနမြို့သို့တဖန်လှည့် လည်တော်မူသည်။ ယခင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတုန်းက ရေကို စပျစ်ဝိုင်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထိုအံ့ဖွယ်နိမိတ်သည် တဖက်ကမ်းရှိကပေရနောင်သို့တို်င်အောင် ဟိုးလေးတကျော်ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။ ထိုကပေရနောင်တွင် အမတ် မင်း၏ သားသည် အသဲအတန်နေမကောင်း မကျန်းမမာဖြစ်နေသည်။ ထိုအမတ်သည် ဟေရုဒ်ဘုရင်ခန့် အပ်သော ယုဒအမတ်မင်းဖြစ်သည်။

၄:၄ရ ယုဒပြည်တွင် လှည့်လည်တရားဟောနေသော ယေရှုသည် ဂါလိလဲဒေသသို့ရော် ရှိသည်။ အမတ်မင်းသည် ခရစ်တော်၏ ဘုန်းတန်ခိုးကို ယုံကြည်သောကြောင့် ခရစ်တော်ထံသို့ တန်းတန်း မတ်မတ်ရောက်လာသည်။ သေလုမြောပါးဖြစ်နေသော သူ့သားအား အဖျားပျောက်စေဖို့ ခယတောင်းပန် သည်။ ထိုသူသည် ထိုအရပ်ရှိရပ်သူရွာသားများ ထက်သာ၍ ယုံကြည်မှုရှိသူဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။

၆:၄၈ ယုဒလူမျိုးများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အပြောသမားများသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက “သင်တို့သည် အံ့ဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာတွေ့မှ ယုံကြည်တတ်ကြသလား” ဟုဆိုသည်။ အံဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာတွေ့မှ ယုံကြည်တတ်သူများကို ကိုယ်တော်ဘုရားအလိုမရှိ။ နှုတ် ကပတ်တော်ပေါ်၌ တည်မှီသူများကိုသာ နှစ်ခြိုက်သည်။ လူသည် အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာတွေ့မှ ယုံကြည် တတ်သည့်အမျိုးဖြစ်သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုသဘောမှာ လူ့တွေးနှင့် ရှေ့နောက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေ သည်။ ပထမဦးစွာယုံပါ။ နောက်မှ ထိုအရာများကို မြင်ရမည်။

အံ့ဩဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများသည် လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သည်။ နိမိတ်လက္ခဏာသည် လေးနက်သောအဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ အံ့ဩဖါယ်ရာများသည် သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းများ ဖြစ်သည်။

၄:၄၉ အမတ်မင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသူဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက သူ့သားများ ပြန်လည်ကျန်းမာစေနိုင်သည်ဟု တထစ်ချယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့် သူ့နေအိမ်သို့ ခဏကြွရောက်ပေး ရန်မေတ္တာရပ်ခံသည်။ သူ့သားကုတင်ဘေးတွင် ယေရှုခရစ်တော်ထိုင်တော်မူ၍ တခုခုလုပ်ပေးမှသာလျှင် အဖျားအနာပျောက်ကင်းမည်ဟု ယုံမှတ်သည်။ သို့သော် သူ၏ ယုံကြည်ခြင်းကို ခရစ်တော်ဘုရားက အပြစ် မမြင်ရက်ပါ။ ထိုအမတ်မင်း ယုံကြည်ခြင်းကို ယုံကြည်သည့်အတိုင်း လက်ဆောင်ပြင်ချီးမြှင့်သည်။

၄:၅ဝ အမတ်ကြီး၏ ယုံကြည်ခြင်း ကြီးမားလာသည်။ ခရစ်တော်ဘုရား၌ ယုံကြည်ခြင်း ပိုမိုကြီးထွားလာသဖြင့် ယေရှုက “သွားလော့၊ သင့်သားအသက်ချမ်းသာရပြီ” ဟုကတိတော်ပေးလိုက် သည်။ အမှန်ပင်ထိုအချိန်တည်းတွင် သူ၏သားလူမမာသည် အကောင်းပကတိကျန်းမာသွားသည်။ အမတ်မင်းသည် မျက်မြင်သက်သေ၊ နိမိန်လက္ခဏာတွေ့ရသော်လည်း ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အိမ်ပြန်သည်။ ထိုသို့ အိမ်တန်ပြန်ခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်း၏ သက်သေဖြစ်သည်။

၄:၅၁-၅၂ လမ်းခုလတ် အိမ်ရောက်ခါနီးတွင် တပည့်သားမြေးများပြေးလာပြီးအမတ်ကြီး ကိုလာခေါ်ကြသည်။ မျက်နှာ ပြုံးရွှင်စွာဖြင့် သူ၏သားနေကောင်း သွားပြီဖြစ်ကြောင်း မင်္ဂလာသတင်း ပြော ပြသည်။ သို့သော် ထိုအမတ်မင်းမှာ တုန်လှုပ်အံ့ဩခြင်းမရှိ။ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်စိတ်ချသော ကြောင့် ယေရှုပြုခဲ့သော ကတိတော်အတိုင်း ကြုံတွေ့ရမည်ဟု မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ သူ၏သားမည်သို့ ကျန်းမာလာ ကြောင်းမေးသောအခါ တမဟုတ်ချင်း ကျန်းမာသွားသည်ဟု ပြောကြသည်။

၄:၅၃ ထိုသို့ ကျန်းမာခြင်းသ် သံသယဖြစ်စရာအံ့ဩစရာမရှိပါ။ မနေ့က (၇)နာရီမှာ ယေရှုက ကာနအမတ်မင်းအား “သင့်အား အသက်ချမ်းသာသွားပြီ”။ ဟုဆိုခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တိတိတွင်ပင် ကပေရနောင်ရှိသူ့သားလည်း အကောင်းပကတိအဖြစ် တမဟုတ်ခြင်း ကျန်းမာသွားသည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်အား လူကိုယ်တိုင်ထိတွေ့မှ အနာရောဂါကင်းငြင်းခြင်းမဟုတ်ကြောင်း နားလည် သွားကြသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကို သင်ခန်းစာယူ၍ ယုံကြည်သူများသည် ဆုတောင်းခြင်း အဖြေရရှိနိုင် ကြောင်း ပိုမိုယုံကြည်ကြသည်။ ဘုန်းတိန်ခိုးပြည့်စုံသော ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည်သူများ၏ ဆုတောင်း သံများကို နားညောင်း၍ နေရာတိုင်းဌာနတိုင်းသို့ အဖြေပေးနိုင်ပါသည်။

အမတ်မင်းနှင့် အိမ်ထောင်မိသားစုတခု လုံးသည်လည်း ယုံကြည်သူဖြစ်သွားကြသည်။ စကားချပ်အဖြစ်ပြောရလျှင် သခင်ဘုရားသည် အိမ်ထောင်မိသားစု ဝင်များတစုတစည်းတည်းဖြင့် ယုံကြည်သူဖြစ်စေရန်အလိုတော်ရှိပါသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ စုစုဝေးဝေးဖြင့်ရောက်ရှိစေချင်သည်။ အိမ်ထောင်မိသားစုတခုလုံးသားတော်ကို ယုံကြည်သူများအား ဘုရားသခင်က ပိုမိုကောင်းကြီးပေးပါသည်။

၄:၅၄ ဤအမတ်ကြီး၏ သားအနာရောဂါပျောက်ကင်းခြင်းသည် ခရစ်တော်ဘုရား၏ အမှုတော်များထဲတွင် ဒုတိယအံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်ပါ။ ယုဒပြည်သို့ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ဂါလိ လဲဒေသတွင် ပြုသော ဒုတိယအကြိမ်နိမိတ်လက္ခဏာ ပြခြင်းသာဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။