ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၁၈

ယေရှုကိုဖမ်းဆီးခြင်း
(မ၊ ၂၆:၄၇-၅၆။ မာ၊ ၁၄:၄၃-၅၀။ လု၊ ၂၂:၄၇-၅၃)
1ထိုသို့ မိန့်မြွက်တော်မူပြီးမှ ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့နှင့်အတူ ကေဒြုန်ချောင်းတစ်ဖက်သို့ကြွ၍၊ ထိုအရပ်၌ရှိသော ဥယျာဉ်သို့ဝင်တော်မူ၏။- 2ထိုအရပ်သို့ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့နှင့်အတူ သွားမြဲရှိသောကြောင့်၊ ကိုယ်တော်ကို အပ်နှံသော ယုဒရှကာရုတ်သည် ထိုအရပ်ကိုသိသည်ဖြစ်၍၊- 3စစ်သူရဲတစ်တပ်ကိုလည်းကောင်း၊ ယဇ်ပုရာဟိတ်အကြီးတို့နှင့် ဖာရိရှဲတို့စေလွှတ်သော မင်းလုလင်တို့ကိုလည်းကောင်း ခေါ်ခဲ့၍၊ မီးအိမ်၊ မီးရှူး၊ လက်နက်တို့ကို လက်စွဲလျက်လာကြ၏။- 4ယေရှုသည် ကိုယ်၌ဖြစ်လတ္တံ့သမျှသော အမှုအရာတို့ကို သိတော်မူလျက်၊ လာသောသူတို့ဆီသို့ သွား၍ အဘယ်သူကိုရှာကြသနည်းဟု မေးတော်မူ၏။- 5နာဇရက်မြို့သား ယေရှုကိုရှာကြသည်ဟုဆိုလျှင်၊ ယေရှုက၊ ငါသည် ထိုသူဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ကိုယ်တော်ကိုအပ်နှံသော ယုဒရှကာရုတ်သည်လည်း ထိုသူတို့နှင့်အတူ ရပ်နေ၏။- 6ငါသည် ထိုသူဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊ ထိုသူတို့သည် နောက်သို့လှန်၍ မြေပေါ်၌လဲကြ၏။- 7အဘယ်သူကိုရှာကြသနည်းဟု တစ်ဖန်မေးတော်မူလျှင်၊ နာဇရက်မြို့သားယေရှုကို ရှာကြသည်ဟု ထိုသူတို့သည် ဆိုကြ၏။- 8ယေရှုကလည်း၊ ငါသည်ထိုသူဖြစ်၏ဟု ငါပြောပြီ။ သို့ဖြစ်၍ ငါ့ကိုရှာလျှင် ဤသူတို့သည် သွားပါလေစေဟု မိန့်တော်မူ၏။- 9ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်အား ပေးတော်မူသောသူတို့တွင် အဘယ်သူမျှပျက်စီးခြင်းသို့ မရောက်ပါဟူသော အထက်ကစကားတော်ကို ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ ဤသို့မိန့်တော်မူ၏။
10ထိုအခါ ရှိမုန်ပေတရုသည် မိမိ၌ပါသောဓားကိုဆွဲထုတ်ပြီးလျှင် ယဇ်ပုရောဟတ်မင်း၏ ကျွန်တစ်ယောက်ကို ခုတ်သဖြင့် လက်ယာနားရွက်ပြတ်လေ၏။ ထိုကျွန်၏အမည်ကား မာလခုဖြစ်သတည်း။- 11ယေရှုကလည်း ဓားကို အိမ်၌သွင်းထားလော့။ ခမည်းတော်သည် ငါ့အားပေးတော်မူသောခွက်ကို ငါမသောက်ရာသလောဟု ပေတရုအား မိန့်တော်မူ၏။-မ၊ ၂၆:၃၉။ မာ၊ ၁၄:၃၆။ လု၊ ၂၂:၄၂။
အန္နတ်မင်းထံသို့
12ထိုအခါတပ်မှူးမှစ၍ စစ်သူရဲတို့နှင့် ယုဒမင်းလုလင်တို့သည် ယေရှုကိုဖမ်းဆီး၍ ချည်နှောင်ပြီးလျှင် အန္နတ်မင်းထံသို့ ရှေ့ဦးစွာ ယူသွားကြ၏။- 13အန္နတ်မင်းကား၊ ထိုနှစ်တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သော ကယာဖ၏ယောက္ခမ ဖြစ်သတည်း။- 14ထိုကယာဖကား၊ လူတစ်ယောက်သည် လူများတို့အတွက် ပျက်စီးသော် သာ၍ကောင်းသည်ဟု ယုဒလူတို့နှင့် တိုင်ပင်ပြောဆိုသောသူပေတည်း။ယော၊ ၁၁:၄၉-၅၀။
ပေတရုငြင်းဆိုခြင်း
(မ၊ ၂၆:၆၉-၇၀။ မာ၊ ၁၄:၆၆-၆၈။ လု၊ ၂၂:၅၅-၅၇)
15ရှိမုန်ပေတရုနှင့် အခြားသော တပည့်တော်တစ်ယောက်သည် ယေရှုနောက်တော်သို့ လိုက်ကြ၏။ ထိုတပည့်တော်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏ အသိအကျွမ်းဖြစ်၍၊ ယေရှုနှင့်တကွ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏ အိမ်ဦးထဲသို့ ဝင်လေ၏။- 16ပေတရုမူကားပြင်၌ တံခါးနားမှာရပ်နေ၏။ ထိုကြောင့် ယဇ်ပုရာဟိတ်မင်းနှင့် အကျွမ်းဝင်သော တပည့်တော်သည်ထွက်၍ တံခါးစောင့်မိန်းမအားပြောပြီးမှ ပေတရုကိုသွင်းလေ၏။- 17တံခါးစောင့်မိန်းမက ပေတရုအား၊ သင်သည် ထိုသူ၏တပည့်တို့အဝင်ဖြစ်သည် မဟုတ်လောဟု ဆိုလျှင်၊ မဟုတ်ဘူးဟု ပေတရုငြင်းလေ၏။- 18ထိုကာလ၌ ချမ်းသောကြောင့် ကျွန်များနှင့် မင်းလုလင်များတို့သည် မီးခဲပုံကိုထည့်၍ မီးလှုံလျက်နေကြ၏။ ပေတရုသည်လည်း သူတို့နှင့်တကွရပ်၍ မီးလှုံလျက်နေ၏။
ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းမေးမြန်းခြင်း
(မ၊ ၂၆:၅၉-၆၆။ မာ၊ ၁၄:၅၅-၆၄။ လု၊ ၂၂:၆၆-၇၁)
19ထိုအခါ ယဇ်ပုရာဟိတ်မင်းသည် တပည့်တော်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဒေသနာတော်ကိုလည်းကောင်း အကြောင်းပြု၍ ယေရှုကို မေးမြန်းစစ်ကြော၏။- 20ယေရှုကလည်း၊ ငါသည်လောက၌ ထင်ရှားစွာဟောပြောပြီ။ ယုဒလူအပေါင်းတို့ စည်းဝေးရာ တရားဇရပ်၌လည်းကောင်း၊ ဗိမာန်တော်၌လည်ကောင်း၊ အစဉ်မပြတ် ဆုံးမဩဝါဒပေးပြီ။ မထင်ရှားဘဲ အလျှင်းမဟောမပြော။- 21အဘယ်ကြောင့် ငါ့ကိုမေးမြန်းသနည်း၊ ငါသည် အဘယ်သို့ ဟောပြောသည်ကို ကြားနာသောသူတို့ကို မေးမြန်းလော့။ ငါပြောသောစကားကို ထိုသူတို့သည် သိကြ၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 22ထိုသို့မိန့်တော်မူလျှင်၊ အနီးအပါး၌ရပ်နေသော မင်းလုလင်တစ်ယောက်က၊ သင်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကို ဤသို့ပြန်ပြောရာသလောဟု ဆိုလျက် ယေရှုကိုရိုက်လေ၏။- 23ယေရှုကလည်း၊ ငါ့စကားမမှန်လျှင် မမှန်ကြောင်းကိုပြပါ။ မှန်လျှင် ငါ့ကို အဘယ်ကြောင့်ရိုက်သနည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။- 24အန္နတ်မင်းသည် ကိုယ်တော်ကိုချည်နှောင်လျက် ရှိသည်အတိုင်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း ကယာဖထံသို့ ပို့စေခဲ့ပြီ။
ပေတရုငြင်းဆိုခြင်း
(မ၊ ၂၆:၇၁-၇၅။ မာ၊ ၁၄:၆၉-၇၂။ လု၊ ၂၂:၅၈-၆၂)
25ရှိမုန်ပေတရုသည် ရပ်၍ မီးလှုံလျက်နေသည်တွင် အချို့သောသူတို့က၊ သင်သည် သူ၏တပည့်တို့အဝင် ဖြစ်သည်မဟုတ်လောဟု မေးလျှင်၊ မဟုတ်ဘူးဟု ပေတရုငြင်းလေ၏။- 26ပေတရုခုတ်၍ နားရွက်ပြတ်သောသူနှင့် ပေါက်ဖော်တော်သော ယဇ်ပုရာဟိတ်မင်း၏ ကျွန်တစ်ယောက်က၊ သင်သည် ဥယျာဉ်၌ ယေရှုနှင့်အတူရှိသည်ကို ငါမြင်ခဲ့ပြီမဟုတ်လောဟု ဆိုလျှင်၊- 27ပေတရုသည် တစ်ဖန် ငြင်းပြန်လေ၏၊ ထိုခဏချင်းတွင် ကြက်တွန်၏။
ပိလတ်မင်းရှေ့သို့
(မ၊ ၂၇:၁-၂၊ ၁၁-၁၄။ မာ၊ ၁၅:၁-၅။ လု၊ ၂၃:၁-၅)
28နံနက်အချိန်ရောက်လျှင်၊ ယေရှုကို ကယာဖထံမှ အိမ်တော်ဦးသို့ ဆောင်သွားကြ၏။ ထိုသူတို့သည် အာပတ်နှင့်ကင်းလွတ်၍ ပသခါပွဲကို ခံရမည်အကြောင်း အိမ်တော်ဦးထဲသို့ ကိုယ်တိုင်မဝင်ကြ။- 29ထိုကြောင့် ပိလတ်မင်းသည် သူတို့ရှိရာသို့ထွက်၍ ဤသူ၌အဘယ်အပြစ်ကို တင်ကြသနည်းဟု မေးသော်၊- 30ဤသူသည် လူဆိုးမဟုတ်လျှင် အကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၌မအပ်ပါဟု လျှောက်ကြ၏။- 31ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သူ့ကိုယူ၍ သင်တို့ ဓမ္မသတ်အတိုင်း စီရင်ကြဟုဆို၏။ ယုဒလူတို့ကလည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်သူကိုမျှ မသတ်ပိုင်ပါဟုလျှောက်ကြ၏။- 32ထိုသို့လျှောက်သော်၊ ယေရှုသည်အဘယ်သို့ မိမိသေရမည်အရိပ်ကိုပေး၍၊ မိန့်တော်မူသောစကားတော် ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်း။ယော၊ ၃:၁၄၊ ၁၂:၃၂။
33ပိလတ်မင်းသည် အိမ်တော်ဦးထဲသို့ တစ်ဖန်ဝင်၍ယေရှုကိုခေါ်ပြီးလျှင်၊ သင်သည် ယုဒရှင်ဘုရင် မှန်သလောဟုမေး၏။- 34ယေရှုကလည်း၊ မင်းကြီးသည် ကိုယ်အလိုအလျောက် ဤသို့မေးသလော၊ သို့မဟုတ် သူတစ်ပါးတို့သည် ငါ၏အကြောင်းကို လျှောက်ကြပြီလောဟု မေးတော်မူ၏။- 35ပိလတ်မင်းက၊ ငါသည်ယုဒလူဖြစ်သလော။ သင်၏လူမျိုးနှင့်တကွ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့သည် သင့်ကိုငါ၌အပ်ကြပြီ။ သင်သည် အဘယ်သို့ပြုမိသနည်းဟု မေးလျှင်၊- 36ယေရှုက၊ ငါ၏နိုင်ငံသည် ဤလောကနှင့်မစပ်ဆိုင်။ ငါ၏နိုင်ငံသည် ဤလောကနှင့် စပ်ဆိုင်လျှင်၊ ငါသည် ယုဒလူတို့လက်သို့ မရောက်စေခြင်းငှာ၊ ငါ၏လူတို့သည် တိုက်လှန်ကြလိမ့်မည်။ ယခုမူကား ငါ၏နိုင်ငံသည် ဤဒေသအရပ်နှင့် မစပ်ဆိုင်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 37ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သို့ဖြစ်လျှင် သင်သည် ရှင်ဘုရင်မှန်သလောဟု မေးသော်၊ ယေရှုက၊ မင်းကြီးမေးသည်အတိုင်း ငါသည်ရှင်ဘုရင်မှန်၏။ သမ္မာတရားဘက်၌ သက်သေခံခြင်းငှာ ငါသည်မွေးဖွားခြင်းကိုခံ၍ ဤလောကသို့ကြွလာပြီ။ သမ္မာတရားနှင့်စပ်ဆိုင်သမျှသော သူတို့သည် ငါ့စကားကိုနားထောင်ကြသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 38ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သမ္မာတရားကား အဘယ်သို့နည်းဟုမေးပြီးမှ တစ်ဖန် ယုဒလူတို့ရှိရာသို့ထွက်၍၊ ဤသူ၌အဘယ်အပြစ်ကိုမျှ ငါမတွေ့။
ယေရှုကိုသေဒဏ်စီရင်ခြင်း
(မ၊ ၂၇:၁၅-၃၁။ မာ၊ ၁၅:၆-၂၀။ လု၊ ၂၃:၁၃-၂၅)
39ပသခါပွဲ၌ လူတစ်ယောက်ကို သင်တို့အား ငါလွှတ်မြဲထုံးစံရှိသည်ဖြစ်၍၊ ယုဒရှင်ဘုရင်ကို လွှတ်စေချင်သလောဟု မေးလျှင်၊- 40တစ်ဖန် လူအပေါင်းတို့က၊ ဤသူကို မလွှတ်စေချင်ပါ၊ ဗာရဗ္ဗကို လွှတ်စေချင်ပါသည်ဟု အော်ဟစ်၍ လျှောက်ဆိုကြ၏။ ထိုဗာရဗ္ဗကား ဓားပြဖြစ်သတည်း။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၁၈ (အနက်ဖွင့်)

၈။ ဘုရားသားတော်၏ ဝေဒနာနှင့် အသေခံတော်မူခြင်း (အခန်း ၁၈၊ ၁၉)

(က) ယုဒရှကာရုတ်က သစ္စာဖောက်ခြင်း (၁၈:၁-၁၁)

၁၈:၁ အခန်း ၁၃မှ ၁ရထိအကြောင်းအရာသည် ယေရုရှလင်တွင် ဖြစ်ပွားသည်။ ယခုထိုမြို့တော်မှ အရှေ့ဖက်သံလွင်တောာင်သို့ သခင်ယေရှု ထွက်သွားသည်။ ကေဒြုန်ချောင်းကိုဖြစ်၍ သံလွင်တောင် အနောက် ဆင်ခြေလျှောရှိ ကေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့သွားသည်။

၁၈:၂-၃ ထိုဥယျာဉ်ထဲတွင် သခင်ယေရှုအချိန်ယူဆုတောင်းလေ့ရှိကြောင်း ရှကာရုတ်သိ သည်။ ထိုနေရာတွင် သွားရှာလျှင် သခင်ယေရှုကို တွေ့နိုင်ကြောင်း သိသည်။

သခင်ဘုရားကို ဖမ်းဆီးဖို့ရောက်လာသူများမှာ အများအားဖြင့် ရောမစစ်သားများ၊ ယုဒအရာရှိမင်းများ၊ ဖာရိရှဲနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးများဖြစ်သည်။ မီး တိုင်၊ လှံတံ၊ မီးဒုတ်နှင့် ဓါးလက် နက်မျိုးစုံတို့ကို ကိုင်ဆောင်လာကြသည်။ လောကအလင်းကို မီးထွန်းရှာကြသည်။

၁၈:၄ သခင်ယေရှုသည် ထိုသူများလိုက်လာသည်ကိုမြင်သောအခါ ထိုင်စောင့် မနေဘဲ၊ ခရီးဦးကြိုထွက်တွေ့သည်။ သူ့အပြုအမူသည် ကျေနပ်စွာကားတိုင် သွားဖို့ ဖြစ်သည်။ အမှန်ဆိုလျှင် စစ် သားများသည် လက်နက်ကရိယာများပင် ယူဆောင်လာစရာမလို။ သခင်ဘုရားက ခုခံကာကွယ်ခြင်း အလျဉ်းမပြု “ဘယ်သူ့ကိုရှာဖွေနေကြသလဲ”ဟု တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မေးလုက်သောအခါ ချက်ချင်းမပြောရဲ အောင်နှုတ်ဆိတ်နေကြသည်။

၁၈:၅ ထို့နောက် ယေရှုသည် သူတို့၏ ဖန်ဆင်းရှင် ဖြစ်ကြောင်း၊ လူသားများ၏ အကောင်း ဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်း အသိစိတ်လျှပ်ပြက်သွားသည် ထင်ပါသည်။ ယေရှုက “ငါဘဲ”ဟု ဝန်ခံသည်။ ယေဟောဝါဘုရား၏ “ငါ”ဟုသုံးနှုန်းခြင်းမှာ ကိုယ်တော်သည် နာဇရက်ယေရှုသာ မဟုတ်၊ ယေဟောဝါ လည်းဖြစ်ကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့သခင်ဘုရားမိန်မူချိန်တွင် သစ္စာဖောက် ရှကာရုတ်သည် လည်း လာရောက်ဖမ်းဆီးသူများ အလယ်တွင် ရပ်နေသည်။

၁၈:၆ ထိုသို့ ဘုရားသခင်ယေရှုက “ငါဘဲ”ဟု ရှေ့တိုး၍ ပြောသောအခါ ဘုန်းတန်ခိုး တော်ကြောင့် လာရောက်ဖမ်းဆီးသူများသည် နောက်သို့ ပက်လက်လန်လဲကျသွားကြသည်။

၁၈:ရ တဖန်သခင်ယေရှုက “မည်သူ့ကိုရှာကြသနည်း” ဟုထပ်မေးသောအခါ၊ စောစော ကအတိုင်းဘဲ ဖြေကြသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှု၏ အရှိန်အဝါက ထိုသူများကို လွှမ်းမိုးနေသည်။

၁၈:၈-၉ သခင်တု့ိရှာဖွေသောသူသည် “ငါ”ဖြစ်သည်။ “ငါဖြစ်ကြောင်း မင်းတို့ကို ငါပြော ပြီးပြီ”ဟု ယေရှုကထပ်ဆိုသည်။ င့ါကိုရှာသည်မှန်လျှင် “သူတို့သွားကြပါစေ”ဟု ဆို၍ တပည့်တော်များကို အဝေးသို့ သွားခိုုင်းလိုက်သည်။ ထိုသို့ ဆင်းရဲဒုက္ခအကြပ်အတည်း တွေ့ချိန်တွင် အခြားသူများကို ငဲ့ညှာ ခြင်းသည် အံ့ဖွယ် မုဒိတာဖြစ်သည်။ ထိုစကားတော်သည် (ယော ၁၇:၁၂)နှင့် ကိုက်ညီပေသည်။

၁၈:၁ဝ ထိုအချိန်တွင် ရှိမုန်ပေတရုသည် သူ၏ သခင်အား လူအုပ်ဘေးရန်မှ ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည် ဟုခံယူသည်။ သခင်ယေရှုက မခိုင်းသော်လည်း၊ မိမိဓားကို ဆွဲထုတ်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ် ဆရာကြီး တပည့်ကို ခုတ်လိုက်သည်။ အသေသတ်ရန် ခုတ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ သို့သော် မမြင်နိုင် သော အရာတခုခုက သူ့ဓါးကို ထိန်းချုပ်ထားသဖြင့် လူ့အသက်ကို မသတ်မိဘဲ၊ နားရွက် သာခုတ်ဖြတ် မိသည်။

၁၈:၁၁ ထိုသို့ အကြမ်းဖက်ခြင်းကို သခင်ယေရှုကမကြိုက်။ ထို့ကြောင့် ပေတရုအား ပြစ်တင် ဆုံးမသည်။ အဖခမည်းတော် သောက်ခိုင်းသော ဖလားသည် သောက်ကို သောက်ရမည်ဟု ယေရှုဝန်ခံပြောပြသည်။ ထိုနားရွက်ပြတ်သူအား သခင်ယေရှုက အနာပျောက်ကင်းစေကြောင်း ရှင်လုကာ (၂၂:၅၁)တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

(ခ) သခင်ယေရှုအားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း (၁၈:၁၂-၁၄)

၁၈:၁၂-၁၃ ဤအကြိမ်သည် လူဆိုးလူမိုက်များက သခင်ယေရှုအား ပထမဆုံးအကြိမ် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင် ခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုကာလတွင် အန္နသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းမဟုတ်တော့ပါ။ ရာထူးမှ အနားယူသွားသ ဖြင့် သမက်ကယာဖမှ ယဇ်ပုရောဟိတ်ရာထူးကို ရယူလုပ်ကိုင်နေချိန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှု အား ကယာဖထံသို့ ခေါ်မသွားဘဲ၊ အန္နထံသို့ အရင်ခေါ်ဆောင်သွားသည်မှာ နားလည်ရန်ခက်လှသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ သခင်ယေရှုအား အပြစ်တင်ရန် ဦးစားပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ဘာသာရေးအရ ဦးစွာ စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်မည်။ ထို့နောက် ရောမအစိုးရကို ပုန်ကန်သူဖြစ်ကြောင်း၊ ရောမအစိုးရအာဏာပိုင်းများထံ သို့ပို့ဆောင်မည်။ နယ်ဘက်ဥပဒေဖြင့် စစ်ဆေးစီရင်မည်။ ယုဒများသည် ရောမအစိုးရ လက်အောက်ခံဖြစ် သောကြောင့် ရောမဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာရသည်။ သူတို့သဘောဖြင့် သေဒဏ်မစီရင်နိုင်။ ပိလက် မင်းက သာလျှင် စီရင်နိုင်သည်။

၁၈:၁၄ ထိုကယာဖ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် ယုဒလူမျိုးအားလုံးအစား လူတယောက်က အသေခံကောင်းသည် (ယော ၁၁:၅၀) ဟုပြောသူဖြစ်သည်။ ထိုစကားအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ထိုအကြောင်းကို James Stewart ကဤသို့ဆိုသည်။

ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် လူမျိုးများ၏ ဝိညာဉ်ရေးရာကို ဦးစီးဦးဆောင်သူဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံးသောသူ နှင့် ဆက်သွယ်ပေးသူဖြစ်သည်။ တနှစ်တခါ အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနတော်သို့ ဝင်ရောက် ရသော အခွင့်ထူးရရှိသည်။ သို့သော်လည်း ထိုသူသည် ဘုရားသားတော်ကိုငြင်းပယ်သူဖြစ်နေသည်။ လူ့ သမိုင်းကြောင်းတွင် သမ္မာတရားနှင် အကောင်းဆုံးဘာသာရေးကို ရောပြွမ်းမွှေနှောက်သွားသည်။ လူသား များ၏ ကယ်တင်ခြင်းတရားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကို ရောရှက်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် ယဇ်ပုရော ဟိတ်အတွက် ကောင်းကင် တံခါးဖွင့် ထားပေးသော်လည်း၊ ငရဲလမ်းသို့သွားသည်ဟု စာအုပ်အဆုံးတွင် ဆိုထားသည်။

(ဂ) ပေတရုကငြင်းဆိုခြင်း (၁၈:၁၅-၁၈)

၁၈:၁၅ ကျမ်းစာသတေသီများက ဤကျမ်းပိုဒ်ပါအခြားတပည့်တော်ဆိုသည်မှာ ရှင်ယော ဟန်ဖြစ်သည်ဟု ကောက်ချက်ချကြသည်။ အထူးသဖြင့် ပေတရု အား အရှက်ရခြင်း၊ ယောဟန်သည် အောက်နှိမ့်ချသူဖြစ်ခြင်း၊ နာမည်ကောင်း ယူလိုသူမဟုတ်ခြင်း ထို့ကြောင့် ယူဆသည်။ ယောဟန်နှင့် ထိုယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသိကျွမ်းခင်မင်ကြပုံကိုလည်း အသေအချာမသိရပါ။ သို့သော် ထိုယဇ်ပုရောဟိတ် မင်းရုံးတော်သို့ ရောက်ရှိသည်မှာ သေချာသည်။

၁၈:၁၆-၁ရ ပေတရုသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအိမ်ဝင်းထဲသို့ ဝင်ခွင့်မရသဖြင့် ယောဟန် က တံခါးစောင့် မိန်းမကြီးအား ပြောပြပေးရသည်။ ရှင်ယောဟန် ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးပုံ၊ သူများကို ဂရုစိုက်ပုံ တို့ကို မြင်ယောင်ပါ။

ပေတရု၏ သခင်ယေရှုငြင်းပယ်ခြင်းသည် အသက်ဘေးအန္တရာယ်မှ ကြောက်ရသော စစ် သားများထံငြင်းပယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ တံခါးစောင့် မိန်းမထံငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တံခါးစောင့်မိန်မက “သင်လည်း ယေရှုချစ်၏ တပည့်မဟုတ်လား”ဟု မေးသောအခါ မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်။

၁၈:၁၈ ပေတရုသည် သူ့ရန်သူများအလယ်တွင် မိမိကိုယ်ကို ပုံဖျက်အယောင်ဆောင် လျက် ဝင်ရောက်သွားသည်။ တခြားသူများကဲ့သို့ မီးဝင်လှုံသည်။

(ဃ) ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းရှေ့ရောက်ယေရှု (၁၈:၁၉-၂၂၄)

၁၈:၁၉ ထိုယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် အန္နားကလောဖလားမသဲကွဲပါ။ အန္နဖြစ်ပုံရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းရုံးတော်ထိုင်ဘူးသည်။ သို့နှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်က ယေရှုအား တပည့်တော်များအကြောင်းနှင် သခင်ယေရှုအား တပည့်တော်များအကြောင်းကို မေးမြန်းသည်။ သွန်သင် တော်မူချက်များသည် မောရှေပညတ်တော်များသော်၎င်း၊ ရောမအစိုးရသော်၎င်း၊ ထိခိုက်ဆန့်ကျင် ခြင်း မတွေ့။ နဂိုကပင် မတရားသက်သက်စွပ်စွဲကြခြင်းဖြစ်သည်။ လုပ်ကြံကြခြင်းဖြစ်သည်။

၁၈:၂ဝ ယေရှုကလည်း ဖုံးကွယ်ထိန်ချန်ခြင်းမရှိ၊ အကုန်အစင်ပြောပြသည်။ ယုဒများသို့ ၎င်း၊ ဗိမာန်တော်တွင်၎င်း၊သွန်သင်ပုံများကို ရှင်းပြသည်။ လှို့ဝှက်ဖုံးကွယ်ခြင်မပြု။

၁၈:၂၁ ကိုယ်တော်၏ လျှောက်လဲချက်များသည် ယုဒများအား စိန်ခေါ်ရာရောက်ပါသည်။ တဖန်တမျိုးစွပ်စွဲ ကြပြန်သည်။ တစုံတရာဖောက်ပြားကျူးလွန်လျှင်သက်သေအထောက်အထား ပြရမည် ဖြစ်သည်။

၁၈:၂၂ အထက်က ယုဒများစွပ်စွဲချက်သည် အခြေအမြစ်မရှိ။ မခိုင်မာ။အရေးမယူ လောက်ပါ။ ထိုအခါ ယုဒများသည် ဆူညံပူညံ လုပ်လာကြသည်။ အစောင့်တဦးမှ သခင်ယေရှုအားယဇ်ပု ရောဟတ်မင်းကို မရိုးမသေပြောရကောင်းလား ဟုဆိုပြီးပါးချလိုက်သည်။

၁၈:၂၃ သက်သေအထောက်အထားမရှိ၊ ယုတ္တိမကျသဖြင့် ယုဒများ၏ လုပ်ဆောင်ချက် များသည် တရာနည်းလမ်းနှင့် မညီ။ ယေရှုအား စွပ်စွဲစရာရှိမရသဖြင့် “မှန်မှန်ဝန်ခံပါ” ဟုသာကြိမ်းမောင်း ရိုက်ပုတ်ကြသည်။

၁၈:၂၄ အန္နရှေ့မှောက်တွင် စစ်ဆေးခြင်းခံနေရသည်။ ကယဖရှေ့တါင် စစ်ဆေးခြင်းခံရပုံ များကို ကျမ်းစာတွင် မတွေ့ရပါ။

(င) ပေတရု၏ ဒုတိယနှင့် တတိယအကြိ်မ်ငြင်းဆိုခြင်း (၁၈:၂၅-၂၇)

၁၈:၂၅ ရှိမုန်ပေတရု အလှည့်ရောက်လာပြန်ပြီ။ နံနက်စောစော ချမ်းချမ်းစီးစီးရှိသည်နှင့် ပေတရုသည်လည်း မီးလှုံနေသည်။ တံငါသည်ဖြစ်သောကြောင့် အနွေးထည်ရှိပုံမရ။ လူတယေက်ရောက် လာပြီး ယေရှုတပည့်မဟုတ်လားဟုလာမေးသောအခါ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ငြင်းဆိုလိုက်သည်။

၁၈:၂၆ ယခုပေတရု နားရွက်ခုတ်ဖြတ်ခဲ့သော မာလခု၏ ဆွေမျိုးတယောက်က ပေတရု အား “မင်းကို ယေရှုနှင့် အတူဥယျာဉ်ထဲမှာတွေ့ခဲ့သလိုပဲ”ဟုမေးသည်။

၁၈:၂ရ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ပေတရုကငြင်းဆိုသည်။ ထိုအခိုက်တွင်ကြက်ဖတွန်သံကြား လိုက်ရသဖြင့် “ကြက်မတွန်မီ (၃)ကြိမ်တိုင်အောင် င့ါကိုငြင်းပယ်မည်” ဟုပြောခဲ့သော သခင့်စကားကို ပြန်လည်ကြားယောင်မိသည်။ အခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်မူ ထိုသို့ သခင့်စကားကို ပြန်လည်ကြားယောင် သောအခါ ခြံပြင်ဖက်သို့ထွက်၍ ရင်ထုမနာဝမ်းနည်းစွာ ငိုကြွေးသည်ဟု ဆိုကြသည်။

(စ) ပိလတ်မင်းရှေ့ရောက်ယေရှု (၁၈:၂၈-၄၀)

၁၈:၂၈ ဘာသာရေး စစ်မေးခြင်းပြီးဆုံးသွားသဖြင့် နယ်ဘက်ဥပဒေအရ တဖန်စစ်ဆေး သည်။ ထိုနေရာသည် တရားရုံး သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်မင်း၏ ရုံးတော်ဖြစ်သည်။ ယုဒများသည် တပါးအ မျိုးသားများ၏ ခေါင်းမိုးအောက်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းမပြု လိုကြ။ အယူသီးကြသည်။ ထိုသို့ဝင်ရောက်လျှင် ပသခါပွဲတွင်အပြစ်စင်ကြယ်မှု မပြုမချင်းမစင်ကြယ်ဟုခံယူကြသည်။ ထိုသို့ အယူသီးကြသော်လည်း ဘုရားသားတော်ကိုလုပ်ကြံရန်မှာ ဝန်မလေးကြ။ တပါးအမျိုးသားအမိုးအောက် အရိပ်အောက် သို့မဝင်ရ သော်လည်း ဘုရားသားတော်အားကွပ်မျက်ရန်မှာ သူများအိမ်ထဲဝင်ခြင်းလောက်အယူသီးပုံမရကြ။ ထို ကြောင်းကို Augustine ကဤသို့မှတ်ချက်ချကြသည်။ “အတွေးအမြင် ကန်းပေစွသူတပါးပိုင်မြေအရိပ် အာဝါသအောက်သို့ဝင်လျှင် မစင်ကြယ်ဟု ခံယူကြသော်လည်း ၊ ရာဇဝတ်မှုအမှု မစင်ကြယ်စေပုံမရ။ တရားသူကြီး၏ စီရင်ခြင်းဖြင့် မစင်ကြယ်မှုကို စိုးရိမ်သော်လည်း ညီအစ်ကို၏ အသွေးပေခြင်းကိုမူ မစင် ကြယ်ဟု မမှတ်ယူကြပါလား”၅၀

Hall ကလည်း ဤသို့ထောက်ခံသည်။

ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းများ၊ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် သင်းအုပ်များ၊ အဝင်ရူးလျှက် စိတ်ဒုက္ခရှာ ကြပါတကား၊ အခြားသူများ၏ အိမ်ခေါင်မိုးအောက်သည် မစင်ကြယ်ဟု အယူသီးပါသလား။ ပိလတ်မင်း၏ ရုံးကန္နားကမစင် ကြယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မစင်ကြယ်သည်မျာ သင့်စိတ်နှလုံးသာဖြစ်ဖြစ်သည် လူသတ်မှုကျူး လွန်ရန် ကြံစည်ခြင်းသည် မစင်ကြယ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလား။ သင့်နံရံအုတ်ဖြူများနှင့် သင့်ကို ဘုရားသခင် ရိုက်ပုတ်လိမ့်မည်။ ဘုရား၏ အသေါးတော်နှင့် စင်ကြယ်စေမှာလား။ သင့်လည်ပင်သည် သေးငယ်သော် လည်းကုလားအုပ်မျှကြီးမားသောအပြစ်များကို မြိုချနေပြီ။ မှားယွင်းသောယုံကြည်ချက်များ ယေရှရုလင်မြို့ မှထွက်သွားကြလော့။ ပိလတ်မင်း၏ အိမ်နံရံကိုကိုင်မိလျှင်မစင်ကြယ်ဟု သင်တို့စိုးရိမ်ခြင်းထက် ပိလတ် မင်းကသူ့အိမ်တော်ကို ယုဒများကညစ်ညူးစေမှာပိုစိုးရိမ်သည်။၅၁

Poole ကလည်း “အကျင့်ဂုဏ်သိက္ခာထက်ဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာတွင် ပိုမိုသက်ဝင် ယုံကြည်မိပေသကိုး”ဟု မှတ်ချက်ချသည်။

ပသခါပွဲတော်စားရန် ဆိုသည်မှာ ပသခါပွဲတော်ကာလရောက်တော့မည့်အကြောင်းဖြစ် သည်။ ပသခါပွဲတော်ဝင်ရန် ယမန်နေ့က ပြင်ဆင်ပြီးနေကြပြီ။

၁၈:၂၉ ပိလတ်မင်းလည်း ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းများ၊ ယုဒခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ အိမ်အပြင်ဖက်သို့ထွက်လာသည်။ မည်ကဲ့သို့ စွပ်စွဲကြမည့် အကြောင်းလာရောက်မေးမြန်းသည်။

၁၈:၃ဝ ထိုသူများ၏စကားသည် ရင့်သီးသည်။ အပြစ်မရှိဘဲနှင့် ပိလတ်မင်းထံခေါ်ဆောင် လာပါမည် လားဟု အတင်းစွပ်ပြောကြသည်။ ပိလတ်မင်းက စီရင်ချက်တခုခုချမှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုကြ သည်။

၁၈:၃၁ ပိလတ်မင်းက စွပ်စွဲချက်များအပြစ်မတွေ့သဖြင့် ယုဒများလက်ထဲသို့ ပြန်အပ်ချင် သည်။ အကယ်၍ အပြစ်တစုံတရာတွေ့ခဲလျှင် သူတို့ ဓမ္မသတ်အတိုင်း အဘယ်ကြောင့် မစီရင်ကြသနည်း။ ယုဒများများက အကျွန်ုပ်တို့သည် လွတ်လပ်သောလူမျိုးမဟုတ်ကြပါ။ နယ်ဘက်ပြစ်မှုတရားစီရင်ရေးသည် ရောမအစိုးရလက်ထဲတွင် သာရှိသည်။ ယုဒလူမျိုးများအနေဖြင့် တစုံတယောက်အား သေဒဏ်စီရင်ပိုင်ခွင့် မရှိပါဟု ဆိုကြသည်။ သူတို့၏ စကားသည် တပါးအမျိုးသားများအား မြှောက်ပေးသလို လိုနှင့် ဝန်ထုတ် ဝန်ပိုးတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်သဘောထားအမှန်ပြောရလျှင် ပိလတ်မင်းကယေရှုအားသေဒဏ်ချမှတ်စေ ချင်ကြသည်။

၁၈:၃၂ ဤကျမ်းပိုဒ်ကိုအဓိပ္ပါယ် (၂)မျိုးကောက်နိုင်သည်။ (၁) မ ၂၀:၁၉တွင် တပါးအမျိုး သားလက်သို့ ယေရှုရောက်မည်ဟုဆိုသည်။ ယုဒများက တပါးအမျိုးသားများလက်ထဲသို့ ယခုတွန်းပို့ နေကြသည်။ (၂) ကျမ်းပိုဒ်များစွာတွင် သခင်ယေရှုကသူသည်မြှောက်တင်ခြင်းခံရမည့်အကြောင်းပြော ထားသည် (ယော ၃:၁၄၊ ၈:၂၈၊ ၁၂:၃၂၊ ၃၄)။ ဤကျမ်းပိုဒ်များသည် ခရစ်တော်ဘုရားကားတိုင်တွင် အသေခံမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ယုဒများထုံးစံတွင် သေဒဏ်သည် ကျောက်ခဲဖြင့် ပေါက်သတ်ခြင်းဖြစ် သည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင် သည် ရောမတို့၏ ထုံးစံဖြစ်သည်။ ယုဒများကထိုသို့ သေဒဏ်မပေးဝံ့ခြင်းသည် ပရောဖက်ပြုချက် ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ကြောင်းမသိလိုက်ကြ။ (ဆာ ၂၂:၆ကို လည်းကြည့်)

၁၈:၃၃ ပိလတ်မင်းသည် ယေရှုအား သီးသန့်တဖန်တွေ့ဆုံ။ စကားအဆက်အစပ်မရှိ “သင်သည် ယုဒဘုရင်ဟုတ်ပါသလား”ဟုမေးသည်။

၁၈:၃၄ ယေရှုက “ငါသည် ရောမအစိုးရကို အုပ်စိုးရန်ကြိုးပမ်းသည်ဟု ကြားဘူးပါသလား၊ ကဲသာဘုရင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာ ကိုယ့်မင်းကိုယ်ချင်းထူထောင်သည်ဟု သတင်းစကားကြားဘူးပါသလား၊ ယခုပိလတ်မင်းမေးသောစကားသည် ယုဒများကပြောပြသလား သို့မဟုတ် မသိစိတ်ဖြင့်မေးသလား”ဟု အမေးစကားဖြင့် ပြန်ဖြေလိုက်သည်။

၁၈:၃၅ ပိလတ်မင်း၏ စကားသည် ခက်ထန်သည်။ “င့ါကိုယုဒလူမျိုးမှတ်သလား” ဟုဆို သည်။ ယုဒလူမျိုးများ၏ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းကိုင်တွယ် ခိုင်းသူက အရေးပါ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်း စကားရိပ် အရသိရသည်။ ယုဒခေါင်းဆောင်များ၏ စွပ်စွဲချက်ကိုသာ သိသည်။

၁၈:၃၆ သခင်ဘုရားက ရှင်ဘုရင်မှန်ကန်ကြောင်းဝန်ခံသည်။ သို့သော် ယုဒလူမျိုးများ ပြောသောဘုရင်လက်ထဲက ဘုရင်မဟုတ်ပါ။ ရောမအစိုးရနှင့်လည်း မပတ်သက်ပါ။ ခရစ်တော်၏ နိုင်ငံ တော်တွင် လက်နက်ကိရိယာမရှိပါ။ တပည့်တော်များကိုလည်း လက်နက်စွဲကိုင်၍ သခင်အား ကာကွယ် ခြင်းမပြုရန် တားဆီးထားသည်။ ခရစ်တော်၏ နိုင်ငံတော်သည် ဤကမ္ဘာမြေနှင့် မဆိုင်ပါ။ ပုပ်ပွပျက်စီး တတ်သော လူ့ဇာတိ၊ သင်္ခါရလောကနှင့် မပတ်သတ်ပါသည်။

၁၈:၃ရ ပိလတ်မင်းက “သင်သည် ရှင်ဘုရင်ဟုတ်ပါသလား”ဟုမေးသောအခါ သခင် ယေရှုက “သင်ဘဲပြောနေပြီ” ဟု ပြန်ဖြေလိုက်သည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်၏ နိုင်ငံတော်သည် လေး၊ မြား၊ ဒိုင်းလွှား၊ ဒုတ်၊ လှံလက်နက်များနှင့်မဆိုင်း။ ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၊ လူ၊ အပြစ် ကယ်တင်ခြင်းနှင့် အခြားခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းများဖြစ်သည်။ သမ္မာတရားကိုမြတ်နိုးသူတိုင်း သည်အသံတော်ကိုကြား၍၊ နိုင်ငံတော်ကိုလည်း ကျယ်ပြန့်စေသည်။

၁၈:၃၈ သခင်ယေရှု၏ ခွန်းတုံ့စကားကြားရသောအခါ ပိလတ်မင်းသည် တွေဝေသွား သည်။ သမ္မာတရားဆိုသည်မှာ ဘာလဲ။ တွေဝေခြင်းလား၊ စိတ်ဝင်စားခြင်းလား၊ ထေ့ငေါ့ခြင်းလား၊ သိကြ သည့်အတိုင်းပိလတ်မင်းရှေ့တွင် သမ္မာတရားရောက်ရှိနေသည်။ သို့သော် မမြင်တတ်။ ပိလတ်မင်းသည် အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေအရ ယေရှုအား အပြစ်ရှာမတွေ့။

၁၈:၃၉ ယုဒများထုံးစံအရ ပသခါပွဲနေ့တွင် ရောမအစိုးရမှ ယုဒအကျဉ်းသားတဦးဦးအား လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးလေ့ရှိသည်။ ပိလတ်မင်းကလည်း ယုဒထုံးတမ်းစဉ်လာကို လေးစားသောအား ဖြင့် ယေရှုအား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးရမည်လား ဟုမေးလိုက်သည်။

၁၈:၄ဝ ပိလတ်မင်း၏ အဆိုပြုခက်မအောင်မြင်။ ယေရှုကို မလွှတ်စေချင်ကြ။ ယေရှုထက် ဓါးပြဗာရဗ္ဗကို လွှတ်စေချင်ကြသည်။ ဆိုးယုတ်သောလူ့စိတ်နှလုံးသည် မိမိဖန်ဆင်းရှင်သခင်ကို ရက်စက် ကြပြီ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။