ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၁၇

တပည့်တော်တို့အတွက်ဆုတောင်းခြင်း
1ထိုသို့ မိန့်တော်မူပြီးမှ ယေရှုသည် ကောင်းကင်သို့ကြည့်မျှော်၍၊ အို အဘ၊ အကျွန်ုပ်အချိန်ရောက်ပါပြီ။- 2ကိုယ်တော်သည် သားတော်လက်သို့ အပ်ပေးတော်မူသမျှသောသူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးစေခြင်းငှာ၊ လူမျိုးအပေါင်းတို့ကို အစိုးရသောအခွင့်တန်ခိုးကို သားတော်အား ပေးတော်မူသည်နှင့်အညီ၊ သားတော်သည် ကိုယ်တော်၏ဘုန်းကို ထင်ရှားစေပါမည်အကြောင်း သားတော်၏ဘုန်းကို ထင်ရှားစေတော်မူပါ။- 3ထာဝရအသက်ဟူမူကား၊ မှန်သောဘုရားသခင် တစ်ဆူတည်းဖြစ်တော်မူသော ကိုယ်တော်ကိုလည်းကောင်း၊ စေလွှတ်တော်မူသော ယေရှုခရစ်ကိုလည်းကောင်း၊ သိကျွမ်းခြင်းတည်း။- 4အကျွန်ုပ်သည် မြေကြီးပေါ်မှာ ကိုယ်တော်ကို ဘုန်းထင်ရှားစေပါပြီ။ အကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်စရာဖို့ အကျွန်ုပ်၌ အပ်ပေးတော်မူသောအမှုကို အကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်၍ ပြီးပါပြီ။- 5အို အဘ၊ ဤကမ္ဘာမတည်မရှိမီ အထံတော်၌ အကျွန်ုပ်ခံစားသော ဘုန်းအသရေနှင့် ယခုတွင်လည်း အကျွန်ုပ်ကိုအထံတော်၌ ချီးမြှောက်တော်မူပါ။
6ဤလောကထဲမှယူ၍ အကျွန်ုပ်၌ အပ်ပေးတော်မူသောသူတို့အား အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်၏ နာမကိုပြပါပြီ။ ထိုသူတို့ကို ကိုယ်တော်သည်ပိုင်တော်မူသဖြင့် အကျွန်ုပ်အား ပေးတော်မူ၏။ ကိုယ်တော်၏ နှုတ်ကပတ်တရားကို သူတို့သည်စောင့်ကြပါ၏။- 7အကျွန်ုပ်အား ပေးတော်မူသမျှတို့သည် ကိုယ်တော်မှဖြစ်ကြောင်းကို သူတို့သည် ယခုသိကြပါ၏။- 8အကြောင်းမူကား၊ အကျွန်ုပ်အား ပေးတော်မူသမျှသောအရာတို့ကို သူတို့အားအကျွန်ုပ်ပေး၍ သူတို့သည် ခံယူသဖြင့်၊ အကျွန်ုပ်သည် အထံတော်မှကြွလာသည်ကို အတပ်သိကြသည်နှင့် ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို စေလွှတ်တော်မူသည်ကို ယုံကြပါ၏။- 9သူတို့အဖို့အလို့ငှာ အကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါ၏။ လောကီသားတို့အဖို့အလိုငှာ ဆုတောင်းသည်မဟုတ်ပါ၊ အကျွန်ုပ်အား ပေးတော်မူသောသူတို့သည် ကိုယ်တော်၏လူဖြစ်သောကြောင့်၊ ထိုသူတို့အဖို့အလိုငှာ ဆုတောင်းပါ၏။- 10အကျွန်ုပ်နှင့်စပ်ဆိုင်သော အရာရှိသမျှတို့သည် ကိုယ်တော်နှင့် စပ်ဆိုင်ကြပါ၏။ ကိုယ်တော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော အရာရှိသမျှတို့သည်လည်း၊ အကျွန်ုပ်နှင့်စပ်ဆိုင်၍ ထိုအရာတို့အားဖြင့် အကျွန်ုပ်သည် ဘုန်းထင်ရှားပါ၏။- 11ယခုမှစ၍အကျွန်ုပ်သည် ဤလောက၌မရှိပါ၊ ဤသူတို့မူကား၊ ဤလောက၌ ရှိရစ်ရကြပါမည်။ အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ထံသို့ သွားရပါမည်။ သန့်ရှင်းတော်မူသောအဘ၊ ကိုယ်တော်နှင့် အကျွန်ုပ်သည် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်သကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်အား ပေးတော်မူသော ဤသူတို့သည် ဖြစ်ရပါမည်အကြောင်း၊ သူတို့ကို ကိုယ်တော်၏ နာမ၌တည်စေတော်မူပါ။- 12အကျွန်ုပ်သည် ဤလောက၌ ဤသူတို့နှင့်တကွ ရှိစဉ်ကာလ၊ သူတို့ကိုကိုယ်တော်၏နာမ၌ တည်စေပါပြီ။ အကျွန်ုပ်အား ပေးတော်မူသောသူတို့ကို အကျွန်ုပ်စောင့်မပါပြီ။ ထိုသူတို့တွင် ပျက်စီးခြင်း၏သားတစ်ယောက်မှတစ်ပါး အဘယ်သူမျှ ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ပါ။ ထိုသူသည် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်သည်အကြောင်းကား၊ ကျမ်းစာ ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်း။ဆာ၊ ၄၁:၉။ ယော၊ ၁၃:၁၈။
13ယခုတွင် အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ထံသို့သွားရမည်ဖြစ်၍၊ ဤသူတို့သည် အကျွန်ုပ်ကို အမှီပြုသဖြင့် ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် ပြည်စုံမည်အကြောင်း၊ ဤစကားကို ဤလောက၌ အကျွန်ုပ်ပြောပါ၏။- 14ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တရားကို ဤသူတို့အား အကျွန်ုပ်ပေးပါပြီ။ အကျွန်ုပ်သည် ဤလောကနှင့် မဆက်ဆံသကဲ့သို့ ဤသူတို့သည် မဆက်ဆံသောကြောင့်၊ လောကီသားတို့သည် ဤသူတို့ကို မုန်းကြပါ၏။- 15ဤသူတို့ကို ဤလောကမှ နုတ်ယူတော်မူမည်အကြောင်း အကျွန်ုပ်တောင်းသည် မဟုတ်ပါ။ မကောင်းသောအမှုအရာနှင့် ကင်းလွတ်စေခြင်းငှာ စောင့်မတော်မူမည်အကြောင်းကိုသာ တောင်းပါ၏။- 16အကျွန်ုပ်သည် ဤလောကနှင့် မဆက်ဆံသကဲ့သို့ ဤသူတို့သည် မဆက်ဆံကြပါ။- 17ကိုယ်တော်၏သမ္မာတရားအားဖြင့် သူတို့ကို သန့်ရှင်းစေတော်မူပါ။ ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်သည် သမ္မာတရားဖြစ်ပါ၏။- 18ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူသည်နည်းတူ၊ အကျွန်ုပ်သည် ဤသူတို့ကို စေလွှတ်ပါ၏။- 19သမ္မာတရားအားဖြင့် သူတို့ကို သန့်ရှင်းစေမည်အကြောင်း၊ အကျွန်ုပ်သည် သူတို့အဖို့အလိုငှာ ကိုယ်ကို သန့်ရှင်းစေပါ၏။
20ထိုသူတို့အဖို့ကိုသာ အကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသည် မဟုတ်ပါ၊ သူတို့ ဟောပြောခြင်းအားဖြင့် အကျွန်ုပ်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အဖို့ကိုလည်း ဆုတောင်းပါ၏။- 21ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကိုစေလွှတ်တော်မူသည်ကို လောကီသားတို့သည် ယုံကြမည်အကြောင်း ထိုသူအပေါင်းတို့သည် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်လျက်၊ အဘ၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၌ရှိတော်မူ၍ အကျွန်ုပ်သည်လည်း ကိုယ်တော်၌ရှိသကဲ့သို့၊ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ငါတို့၌ တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်စေခြင်းငှာ ဆုတောင်းပါ၏။- 22ငါတို့သည် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်သကဲ့သို့၊ အကျွန်ုပ်သည် သူတို့၌ရှိ၍၊- 23ကိုယ်တော်သည်လည်း၊ အကျွန်ုပ်၌ ရှိတော်မူသောအားဖြင့် သူတို့သည် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်၍၊ တစ်လုံးတစ်ဝတည်း၌ စုံလင်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကိုစေလွှတ်တော်မူကြောင်းနှင့် အကျွန်ုပ်ကို ချစ်တော်မူသကဲ့သို့ သူတို့ကိုလည်း ချစ်တော်မူကြောင်းကို လောကီသားတို့သည် သိစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသော ဘုန်းအသရေကို အကျွန်ုပ်သည်သူတို့အား ပေးပါပြီ။- 24အို အဘ၊ ကိုယ်တော်သည် ဤကမ္ဘာမတည်မရှိမီ အကျွန်ုပ်ကိုချစ်၍ အကျွန်ုပ်အား ပေးတော်မူသောဘုန်းတော်ကို အကျွန်ုပ်အား ပေးတော်မူသောသူတို့သည် ရှုမြင်ရမည်အကြောင်း၊ အကျွန်ုပ်ရှိရာအရပ်၌ အကျွန်ုပ်နှင့်အတူ ရှိနေစေခြင်းငှာ အကျွန်ုပ်အလိုရှိပါ၏။- 25တရားတော်မူသောအဘ၊ လောကီသားတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုမသိသော်လည်း အကျွန်ုပ်သိပါ၏။ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို စေလွှတ်တော်မူကြောင်းကို ထိုသူတို့သည် သိကြပါ၏။- 26ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာသည် သူတို့၌ရှိစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ အကျွန်ုပ်သည် သူတို့၌ ရှိစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်၏နာမကို အကျွန်ုပ်သည် သူတို့အား ပြညွှန်ပါပြီဖြစ်၍ အစဉ်ပြညွှန်ပါမည်ဟု မိန့်မြွက်တော်မူ၏။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၁၇ (အနက်ဖွင့်)

(ဗ) အမှုတော်အတွက် ယေရှုဘုရားဆုတောင်းခြင်း (၁၇:၁-၅)

ယခုအမြင့်ဆုံးသော ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီးယေရှု၏ ဆုတောင်းသံများကြားရတော့ မည်။ ဆုတောင်းချက်များတွင် ကိုယ်တော်၏ စေ့စပ်ဖြန်ဖြေရေး ရွှေပြည်အေးတရားတွေ့မည်။ ကိုယ်တော် အားယုံကြည်သူများအတွက် ဆုတောင်းပေးပုံကို ကြားရသည်။ ထိုအကြောင်းကို Marcus Rainsford က ဤသို့ဆိုထားပါသည်။

ဘုရားသခင်၏ လက်ယာတော်မှ သခင်ခရစ်တော်၏ ကြားဝင်ဆုတောင်းပေးချက်မင်္ဂလာ တရားသည် နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။ တပည့်သားမြေးများ၏ အားနည်းခြင်း၊ တခွန်းတပါးဒမှမပါ။ ခမည်းတော်၏ ကြံရွယ်တော်ချက်နှင့် အညီသားတော်နှင့် မိ်တ်ဖက်ကြကြောင်း၊သခင်ဘုရားလူ့လောကသို့ ဆင်းသက်ရကျိုးနပ်ကြောင်း၊ သခင်ဘုရားလုပ်ဆောင်မှုဟူသမျှသည် သူ့လူများ၏ ဝိညာဉ်ရေးရာ ကောင်း ကျိုးသာဖြစ်ကြောင်း၊ မိုဃ်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာစံထိုက်သူများဖြစ်ကြောင်း လျှောက်လှဲပေးပါသည်။ ကိုယ် တော်၏သားများ ကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့ ရာထူးဂုဏ်ဒြပ်ကြီး မြင့်ဖို့၊ လောကရေးရာတွင် အောင်မြင်ဖို့ တခု မှမပါ။ မကောင်းသော အရာမှ ကင်းဝေး၍ ၊ လောကရေးရာရှောင်ကြဉ်နိုင်ဖို့၊ ဘေးမသီရန် မခဘဲ၊ ကောင်း ကင်နိုင်ငံဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးသည်။ ဝိညာဉ်ချမ်းသာလျှင် အကောင်းဆုံးချမ်းသာခြင်းဖြစ်သည်။

၁၇:၁ အချိန်နာရီရောက်လုနေပြီ။ ရန်သူများက ဖမ်းဆီးဖို့အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားခဲ့ကြပါ သော်လည်း၊ အချိန်အခါမသင့်၊ ဇာတာခွင်မကျသေးသဖြင့် မအောင်မြင်ကြ။ ယခုမူ အချိန်မှန်ရောက်လုနီး ပြီ။ သခင်ဘုရားက “သားတော်ကို ဘုန်းအသရေတော်ထွန်းတောက်စေတော်မူပါ၊ အိုအဘ”ဟု ဆုတောင်း ခဲ့သည်။ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံဖို့အချိန် ရောက်လုပြီ။ အကယ်၍ သခင်ဘုရားသည်အုတ်ဂူထဲတွင်သာ သက်တော်စဉ်နိဂုံးချုပ်သွားလျှင် သာမန်လူများနှင့် ထူးခြားမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ခမည်းတော် ဘုန်းအသရေပွင့်စေတော်မူလျက်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူကြောင်း ခရစ်တော်သည် လောကသားများ ၏ ကယ်တင်ရှင်၊ ဘုရားသားတော် အမှန်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိသွားကြသည်။ ထို့နောက် ကောင်းကင် ဘုံသို့ ရောက်ရှိပြီး ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံသွားပါသည်။ သားတော်၏ ဘုန်းအသရေကို ထွန်းတောက်စေတောမူပါ ဆိုသော သခင်ယေရှု၏ ဆုတောင်း သံကို လာမည့် အပိုဒ်ငယ်များတွင် ရှင်းပြထားသည်။ သားတော်အား ယုံကြည်သူများကို ထာဝရအသက်ပေးခြင်းဖြင့် ခမည်းတော်ဘုရားကသားတော်ကို ဘုန်းသရေ ပွင့်လန်း စေပါသည်။ ထိုအခွင့် အရေးသည် သခင်ဘုရားလူ့လောကမှာရှိနေစဉ် အသက်တာမပြောင်းလဲသူများ ပြောင်းလဲနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။

၁၇:၂ သခင်ဘုရား၏ ပြည့်စုံသော လက်ဝါးကပ်တိုင်း အမှုတော်ကြောင့် လူသားများအား လုံးအပေါ်သို့ အစိုးရခွင့် ခမည်းတော်ဘုရားက အပ်နှင်း သည်။ ထိုအခွင့်အာဏာမှာ ထာဝရအသက်ပေး ပိုင်ခွင့် ဖြစ်သည်။ သတိပြုရန်အချက်မှာ ထိုအခွင့် အာဏာသည် ကမ္ဘာမတိုင်မှီ ကပင်ဘုရားသခင်က ခရစ် တော်တပါးတည်းသာ အပ်နှင်းထားသည်။ ယခုမူ သားတော်ကို ယုံကြည်သူတိုင်းအား ပေးပိုင်ခွင့်သခင် ယေရှုကို လွှဲအပ်ထားသည်။ သို့ကြောင့် ကယ်တင်ရှင်ယေရှုသခင်ယုံကြည်ခြင်းမှလွဲ၍ မည်သူမျှ ကယ်တင် ခြင်းမရနိုင်။

၁၇:၃ ထာဝရအသက်အကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ရှင်းပြထားသည်။ ဘုရားသခင်နှင့် ယေရှု ခရစ်တော်သိကျွမ်းခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။ ဘုရားစစ်ဘုရားမှန် မဟုတ်သော ရုပ်တုဆင်းတုသည် တဆူ တည်းသော ထာဝရဘုရား၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆိုရာတွင် သခင်ယေရှုသည် ဘုရားစစ်ဘု ရားမဟုတ်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ယေရှု၏ နာမတော်သည် ခမည်းတော်ဘုရား၏ နာမတော်မြတ်ထဲ၌ ရှိပြီး ဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်နှင့် ထာဝရတူညီနေသည်။ဤနေရာတွင် သခင်ယေရှုက သူ့ကိုယ်သူ ယေရှုခရစ် တော်ဟုဆိုသည်ကို သတိပြုပါ။ ခရစ်တော်နှင့် မေရှိယသည် အတူတူဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ ဆိုလိုရင်း မှာ ခရစ်တော်နှင့်မေရှိယ ခြားနားသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။

၁၇:၄ ဤကျမ်းစကားသည် ယေရှုက ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် အသေခံဖို့၊ သင်္ဂြိုဟ်ခံဖို့၊ ရှင်သန်ထမြောက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြောင်း ကျေညာခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ အပြစ်မဲ့သက်တော် စန်းအံဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခအသေခံခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့ဖြင့် အဘခမည်းတော်က ဘုန်းအသရေထွန်းတောက်စေပြီးဖြစ်ပါသည်။ အခမည်းတော်စေခိုင်း တောက်စေပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဘ ခမည်းတော်စေခိုင် သော ကယ်တငိခြင်းအမှုတော်အပြည့်အစုံဆောင်ရွက် ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်း ကို Ryle က ဤသို့ထောက်ခံသည်။

လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံခြင်းဖြင့် ခမည်းတော်၏ ဘုန်းအသရေထင်ရှားစေပါသည်။ ကိုယ်တော်၏ ဉာဏ်ပညာ၊ သစ္စာ၊ စင်ကြယ်ခြင်း၊ မေတ္တာများကို ထွန်းတောက်စေသည်။ ဘုရားတရားမသိ သူများအကြားတွင် ကိုယ်တော်၏ အသိဉာဏ်၊ တရားများမျှတမှုကို ပြသခဲ့သည်။ ကတိတော်များတည် ကြောင်း၊ မိန်းမမွေးသောသားသည် မြွေဦးခေါင်းထုချေနိုင်ကြောင်း၊ လူသားများကိုယ်စေား အသေခံပေး ခြင်းဖြင့် စင်ကြယ်မြင့်မြတ်ကြောင်း၊ လူနှင့် ဘုရားအကြောင်း ဝင်ရောက်ပြန်ဖြေစေ့စပ်ပေးခြင်းဖြင့် မေတ္တာ တရားကြီးမားကြောင်း၊ အပြစ်သားများ၏ ထာဝရမိတ်ဆွေကောင်း ဘုရားသားတော် စစ်မှန်ကြောင်း ပြသခဲ့ သည်။

လက်ဝါးကပ်တိုင် အမှုအားဖြင့် သခင်ဘုရား၏ ဘုန်းအသရေတော် ပွင့်လန်းခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်၏ စာနာကြင်နာမှု၊ စိတ်ရှည်သီးခံမှု၊ ဘုန်းတန်ခိုးကြွယ်ဝမှုထင်ရှားခဲ့သည်။ လူသားများအတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခခံ၍ အသေခံခဲ့သည်။ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာခံခဲ့သည်။ အသွေးတော်ဖြင့် ရွေးဝယ်သည်။ သူများနှင့် မတူ၊ တမူထူးခြားစွာ အသေခံခြင်းဖြင့် ကိုယ်တော်၏ ကြင်နာမှုကို ပြခဲ့သည်။ လူတို့မသိနားမလည်၊ မခံစား နိုင်သော ဝေဒနာခံစားခဲ့သည်။ နှုတ်တခွန်းဖြင့် ခမည်းတော် ဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်များ စေလွှတ် ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ထိုသို့မပြု။ လောက၏ ညှင်းပန်နှိပ်စက်ခြင်း၊ ရက်စက်မှု၊ စာတန်၏ ဆိုးရွား မှုထက် ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်သည် ပိုမိုကြီးမားလာသည်တရတား။

၁၇:၅ ယေရှုသည် လူ့လောကသို့ မကြွလာမီ ကာလတွင် ခမည်းတော်နှင့် အတူကောင်း ကင်ဘုံနန်းစံသည်။ ကောင်းကင်သားများသည် ယေရှု၏ ဇာတိတော် ကိုတွေ့မြင်ကြသောအခါ ဖူးမျှော် ကြရသည်။ ရှေးမဆွကပင် ဘုရားရှင်ဖြစ်ကြောင်း မျက်စိရှိသူတိုင်း မြင်ကြသည်။ လူ့လောကသို့ ဆင်းသက် လာသောအခါ ဘုန်းအသရေကို ဝှက်ထားသည်။ ဘုရားရှင်ဖြစ်သော်လည်း ကြွားဝါပလွှားစွာ မနေ။ လူသားများက လက်သမား၏ သားတယောက်အဖြစ်သာမြင်ကြသည်။ လူတို့မြင်သော ဘုန်းတန်ခိုးများကို သိမ်းဝှက်ထားသည်။ ဘုန်းအသရေကို ယခုအခါရှေ့တော်၌ ပေးတော်မူပါဆိုခြင်းမှာ ခမည်းတော်စံရာ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ခေါ်ဆောင်တော်မူပါဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်ဘုရားထံ၌ အပ်ထားခဲ့သော ဘုန်း အသရေများကို ပြန်လည်ဘုန်းပွင့် စေတောမူပါဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းချက်က ခရစ်တော် ၏ ဖြစ် ပျက်တည်ရှိပုံရှင်းလင်းစွာသွန်သင်ပါသည်။

(ဘ) တပည့်တော်များအတွက် ဆုတောင်းခြင်း (၁၇:၆-၁၉)

၁၇:၆ သခင်ယေရှုသည်တပည့်တော်များရှေ့တွင် ခမည်းတော်၏ နာမတော်ကို ကြွေး ကြော်သည်။ နာမတော်ဆိုသည်မှာ ကျမ်းစာထဲတွင် ပြထားသော ဘုန်းအသရေတော်ဖြစ်သည်။ ခမည်း တော်ဘုရား၏ သဘာဝပုံစံကို ဖွင့်လှစ်ဖော်ထုတ်သည်။ သားတော်သည် တပည့်တော်များအား လောက သားများနှင့် ခွဲထုတ်သည်။ တပည့်တော်များသည် မယုံကြည်သူများထံမှ ဆွဲထုတ်လျက် ခရစ်တော် ဘက်သို့ ရပ်တည်စေသည်။ “လောကသားများထဲမှ အဖခမည်းတော်အတွက်၊ ခရစ်တော်ခမည်းတော် ပေးသောလက်ဆောင်အဖြစ် အသွေးတော် ဖြင့် ရွေးနှုတ်ထားသူများဖြစ်သည်”။ ဟု J.G.Bellett ကဆိုသည်။

၁၇:၇-၈ သခင်ခရစ်တော်က ခမည်းတော်ထံသို့ အပြည့်အစုံလျှောက်ထားပေးသည်။ သခင်ဘုရားက တပည့်တော်များအား သွန်သင်ဩဝါဒပေးရာတွင်လည်း သူ့သဘောနှင့် မပေး၊ ခမည်းတော်ဘုရားဖွင့်ပြသည့်အတိုင်းသာ သွန်သင်ဟောပြောသဖြင့် သားတော်သည် ခမည်းတော်စေ လွှတ်သူဖြစ်သည်ဟု လက်ခံယုံကြည်ကြကြောင်း လျှောက်လဲပေးသည်။

ခရစ်တော်သည် သူ့သဘောအတိုင်း သွန်သင်ဟောပြောခြင်းအကျိုးမရှိပါ။ ယောဟောဝါ ဘုရား၏ အစေခံပီပီ ခမည်းတော်၏အလိုတော်အစဉ်နာခံသည်။

၁၇:၉ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီး အစဉ်အလာနှင့် အညီတပည့်တော်များအတွက် အထူး တောင်းခံပေးသည်။ လောကသားများအတွက် ဆုတောင်းခြင်း မဟုတ်ပါ။ ထိုစကားတော်သည် ခရစ်တော် ဘုရားလောကသာများအတွက် ဘယ်သောအခါမှ ဆုမတောင်းပေးဘူးဟု မဆိုလို။ ကားတိုင်ပေါ်မှာပင် လျှင် “အိုအဖ၊ သူတို့ဘာလုပ်သည်ကို မသိသောကြောင့်၊ ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ”ဟု လောကသားများအတွက် ဆုတောင်းခဲ့သည်။

သို့သော် ဤနေရာတွင်မူ ခမည်းတော်၏ ပလ္လင်တော်ရှေ့သို့ရောက်ရှိဖို့ဖြစ်သောကြောင့် တပည့်တော်များအတွက် ဆုတောင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။

၁၇:၁ဝ ခမည်းတော်နှင့် သားတော်၏ ဆက်နွယ်မှုပြည့်စုံပုံကို အထင်အရှားတွေ့ရသည်။ မည်သူမှထိုသို့ ဆုတောင်းဘူးခြင်းမရှိပါ။ “အကျွန်ုပ်ရှိသမျှသည် ကိုယ်တော်ပိုင်၍၊ ကိုယ်တော်ရှိသမျှ အရာ တို့ကိုလည်း ကျွန်ုပ်ပိုင်ပါ၏”ဟု သခင်ဘုရာက ဆိုသည်။ ခမည်းတော်နှင့် တန်းတူ ရည်တူရှိသော ဘုရား သားတော်တပါးတည်းသာလျှင် ထိုစကားကို ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိပါသည်။

၁၇:၁၁ သခင်ဘုရာကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ပြန်လည် ကြွမြန်းမည့်အကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ် တွင် တဖန်ရေးထားပါသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားက အမှုတော်အတွက် အဆင်သင့် ပြင်ပြီးကြောင်းဆိုသည်။ မြင့်မြတ်စုံလင်သောအိုအဘ ဟုဆိုရာ မြင့်မြတ်စုံလင်ခြင်းမှာ အတုအပ၊ ပြိုင်ဖက်မရှိမြင့်မားခြင်း ကိုဆို လိုသည်။ အိုအဘဆိုသည်မှာ နီးစပ်ခြင်းကို ပုံဖော်သည်။

သူတို့အား တလုံးတဝတည်းရှိဖို့ရန် ဆိုသည်မှာ ခရစ်ယာန်များ၏ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ သွေးစည်းခိုင်မာမှုလက္ခဏာကို ဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်သားတော်သည် အကျင့် သိက္ခာတွင် အတူတကွဖြစ်သကဲ့သို့ ယုံကြည်သူများသည် လည်း ခရစ်တော်နှင့် တလုံးတဝတည်ဖြစ်စေဖို့ဆိုတောင်း ရသည်။

၁၇:၁၂ သားတော်သည် တပည့်တော်များနှင့် အတူတကွရှိနေစဉ် ခမည်းတော်၏ နာမ တော်မြတ်၌ စောင့်ထိန်းကြရန်သွန်သင်သည်။ စောင့်ထိန်းသည် ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုး၊ အခွင့်အာဏာဖြင့် ခရစ်တော်အား ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစုံတယောက်မှပျောက်လွင့် ခြင်းမရှိ၊ ကျမ်းစာ တော်လာသည့်အတိုင်း တဦးမှလွဲ၍ ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ကြဆိုခြင်းမှာ ယုဒရှကာရုတ်ကို ရည်ညွန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှကာရုတ်သည် ခမည်းတော်ပေးသောသူမဟုတ်၊ ဗီဇပါရမီအားဖြင့် ယုံကြည်သူ မဟုတ် ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ပေးသောသူအားလုံးကို တယောက်မှ မပျောက်ဆုံးအောင် ထိန်းသိမ်းသည်။ ကျမ်းစာတော်လာသည့်အတိုင်းရောက် လာသူတဦးသာပျက်စီးသည် ဟု ဆိုလိုသည်။ ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်း ရောက်ရှိလာသူဆိုသည်မှာ ထာဝရပျက်စီးသော ယုဒရှကာရုတ်ကို ဆိုလိုသည်။ ထိုယုဒရှကာရုတ်သည် ပရောဖက်ပြုချက် ပြည့်စုံရန် ခရစ်တော်အား သစ္စာဖောက်ခြင်းမဟုတ်။ သစ္စာ ဖောက်ဖျက်သောကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာ ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။

၁၇:၁၃ ယေရှုက အဘယ်ကြောင့် ဆုတောင်းနေကြောင်း တပည့်တော်များကို ရှင်းပြ သည်။ ဤနေရာတွင်ပြုသကဲ့သို့ ကောင်းကင်နိုင်ငံ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်လည်း တပည့်တော်များကို ဤအတိုင်းဆက်ဆံပါမည်ဟု ရှင်းပြသည်။ တပည့်တော်များသည် ခရစ်တော်ဘုရားကို နာခံစောင့်ထိန်းသူ များဖြစ်သောကြောင့် ခမည်းတော်ရှေ့တွင် သားတော်အား ဝမ်းမြောက်စေသူများဖြစ်သည်။

၁၇:၁၄ သခင်ဘုရားသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို သွန်သင်သောအခါ တပည့်တော်များကမြေဝယ်မကျနာခံကြသည်။ သို့ကြောင့် လောကသားများက တပည့်တော်များကို မုန်း ကြသည်။ တပည့်တော်သားများက အကျင့်လက္ခဏာများသည် သခင်ယေရှုနှင့် တူသောကြောင့် လောက သားများကလက်မခံကြ။ လောက ဘုရားရားနှင့် ပလဲနံပမသင့်၊ မဟပ်စပ်ကြ။

၁၇:၁၅ တပည့်တော်အားချက်ချင်း ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ခေါ်ဆောင်ဖို့သခင်ယေရှုက ဆုမတောင်းပါ။ ခရစ်တော်၏ သက်သေခံဖို့ ဤလောကတွင် ထားရစ်ခဲ့ရဦးမည်။ ထို့ကြောင့် မကောင်းဆိုး ဝါးအန္တရာယ်မှ ကင်းစင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးသည်။ စာတန်အန္တရာယ်မှ လွတ်ဖို့မဟုတ်။ ကွယ်ကာပေးဖို့ဖြစ် သည်။

၁၇:၁၆ ခရစ်တော်ဘုရားသည် လောကနှင့် မသက်ဆိုင်သကဲ့သို့ ခရစ်ယာန်များသည် လည်း လောကအရာများ မဟုတ်ပါ။ လောကစုံစမ်းနှောင့် ယှက်ခြင်းဝင်ရောက်လာသောအခါ သို့မဟုတ် လောကရေးရာကဝင်ရောက်စွက်ဖက်လာသောအခါ ယုံကြည်သူများသည် လက်မခံကြပါ။

၁၇:၁ရ စင်ကြယ်ရန်ဆိုသည်မှာ မရောနှောခြင်းဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ယုံကြည်သူများအဖို့ ကြည်လင်သန့်ရှင်းသည်။ နှုတ်ကပတ်ကို ဖတ်ရှုလေ့လာစောင့်ထိန်းသူများသည် စင်ကြယ်သောအသက်တာရှိကြသောကြောင့် ဘုရားရှင်က ကိုင်တွယ်အသုံးပြုချင်သည်။ ဤနေရာတွင် သခင်ယေရှုချီးမွမ်းသည်ဟူသော စကားမှာ ထိုအသက်တာမျိုးဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားအသုံးပြုချင်သောသူ များမှာ လောကီနှင့် ကင်းစင်၍ နှုတ်ကပတ်တော်၌ ခိုင်မြဲစွာ ရပ်တည်သူများဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက “ခမည်းတော်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် သမ္မာတရားဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။ ယနေ့လူသားများပြောသကဲ့ သို့ “သင့်တရားဟောချက်ကောင်းသားဘဲ”ဟု မပြောပါ။ “ကိုယ်တော်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် သမ္မာတ ရားဖြစ်၏” ဟုဆိုသည်။

၁၇:၁၈ ခမည်းတော်ဘုရားက သားတော်အား လူ့လောကသို့ စေလွှတ်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ သဘောလက္ခဏာများကို သိမြင်နိုင်ကြသည်။ သခင်ယေရှုဆုတောင်းသည့်အတိုင်း ယေရှု သည် မကြာမီကာလတွင် ကောင်းကင်သို့ပြန်သွားရမည်။ ဘုရားသခင်၏ သဘောလက္ခဏာများကို မျိုးဆက်သစ်နှောင်းလူများကသိချင်ကြဦးမည်။ ထိုအမှုကိစ္စသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အကူအညီဖြင့် ယုံကြည်သူများဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် ဝတ္တရားဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်၏ အကူအညီလိုသနည်းဆိုသော် ယုံကြည်သူများသည် ခရစ်တော်ကဲ့သို့ ခမည်းတော် ၏ ဂုဏ်အင်လက္ခဏာကို ပြည့်စုံအောင်မထင်ဟပ်စေနိုင်ကြပါ။ သို့သော် လောကသားများ မြင်သာအောင် ပြသနိုင်သည်။ သို့ကြောင့် လောကသားများက ဘုရားသခင်အား မြင်သာရန် သားတော်ယေရှုခရစ်ကို စေလွတ်သည်။

၁၇:၁၉ စင်ကြယ်ဖို့ရန် ဖြောင့်မတ်ဖို့မလိုပါ။ သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်သည် ဂုဏ်အင် လက္ခဏာအားဖြင့် စင်ကြယ်သူဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်ကသားတော်စေလွတ်ခြင်းသည် သားတော်၏ စင်ကြယ်ခြင်း၊ အသေခံပူဇော်ခြင်းကို သိမှတ်သည်။ သခင်ဘုရား၏ စင်ကြယ်ခြင်း၊ ဘုန်းတန်ခိုးအား လောကသားများ ယုံကြည်ဖို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ “သခင်ဘုရား၏ စင်ကြယ်ခြင်းသည်လူသားများ၏ မဏ္ဍိုင်နှင့် တန်ခိုးအစွမ်း”ဟု vine က ထောက်ခံသည်။ လောကအရာများကို စွန့်လွတ်၍ သခင်ခရစ်တော် ထံသို့ ချဉ်းကပ်ကြပါစို့။

(မ) ယုံကြည်သူအားလုံးအတွက် ခရစ်တော်ဆုတောင်းခြင်း (၁၇:၆-၁၉)

၁၇:၂ဝ အမြင့်ဆုံးသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးသည် တပည့်တော်များအပြင် အခြားသူ များအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးသည်။ လူသားအားလုံးနှင့် မမွေးသေးသူများအတွက်ပါ ဆုတောင်းပေး သည်။ သို့ကြောင့် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ခန့်တွင် ယေရှုကဆုတောင်းပေးခဲ့ကြောင်း ယုံကြည် သူတိုင်းသိထားရမည်။

၁၇:၂၁ အဓိကဆုတောင်းပေးချက်မှာ ယုံကြည်သူများသွေးစည်းခိုင်မာဖို့ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ကာလတွင်မူ ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ဟု မြင်ရသည်။ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဆိုသည်မှာ အသင်းတော်တပါးနှင့် တပါးအပေါ်ယံစည်းရုံးရေးသာမဟုတ်ပါ။ စိတ်နှလုံးခံယူချက်တူညီရေး ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်နှင့် ဘုရား သခင်အား ယုံကြည်ခံယူရာတွင် နှလုံးစိတ်ဝမ်းတူညီခိုင်မြဲဖို့ သခင်ဘုရားက ဆုတောင်းပေးခဲ့သည်။ လောကသားများ ယုံကြည်ရန် ခမည်းတော်စေလွှတ်သော သားတော်ကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်ယုံကြည်ရ သည်။ “ခရစ်တော်ကို ဖူးမျှော်သောအခါ ခရစ်တော်ထဲတွင် ခမည်းတော်ဘုရားကို မြင်နိုင်ရမည်”။

၁၇:၂၂ ငယ် ၁၁တွင် မိဿဟာယ၌ စည်းရုံးပါဝင်ကြဖို့ သခင်ဘုရားက ဆုတောင်းပေးခဲ့ သည်။ အငယ် ၂၁တွင်စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိကြောင်း သက်သေပြခိုင်းသည်။ ဤကျမ်းတွင် စည်းလုံးခြင်း၌ ဘုန်းအသရေထင်ရှားစေသည်။ သန့်ရှင်းသူများခန္ဓာကိုယ်၌ ဘုန်းအသရေ ထွန်းတောက်စေမည့်အ ကြောင်းဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်ပေးတော်မူသော ဘုန်းအသရေဆိုသည်မှာ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်ကြွခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုဘုန်းတန်ခိုးကို ယုံကြည်သူများမရရှိကြသေးပါ။ ထိုဘုန်းအသရေကို သားတော်က တပည့်တော်များကို ပေးပါသည်။ သို့သော် ခရစ်တော်နောက်တကြိမ်ပြန်ရောက်လာ၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ချီဆောင်မသွားမချင်း ယုံကြည်သူများမရရှိသေးပါ။ ခရစ်တော်ဘုရားလောကတွင် နိုင်ငံတော်တည် ဆောက်ဖို့ရောက်လာသောအခါ တွေ့မြင်ကြရမည်။ ထိုအချိန်တွင် ခမည်းတော်နှင့်သားတော်၊ သားတော် နှင့် ယုံကြည်သူများ၏ တလုံးတဝတည်းဖြစ်မှုကို အံ့ဩဖွယ်ရာ တွေ့ကြရမည်။ သို့သော် ယေရှုသည် ဘုရားသခင်စေလွှတ်သောသူဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ရန်အချိန်နောက်ကျလွန်းသွားပြီ။

၁၇:၂၃ လောကသားများက ယေရှုသည် ဘုရားသားတော်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်ရုံသာမက ဘုရားသခင် ကသားတော်ယေရှုကို ချစ်သကဲ့သို့ ယုံကြည်သူများကို လည်းချစ်ကြောင်း မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ကြရမည်။ သို့ကြောင့်ယေရှုနှင့် ခမည်းတော်ကို ချစ်ကြရသည်။

၁၇:၂၄ ယုံကြည်သူများကို သားတော်ကိုယ်တိုင် ဘုန်းအသရေထွန်းတောက်စေချင်သည်။ အချိန်နာရီတိုင်းမျာ ယုံကြည်သူများသေလွန်နေကြပါသည်။ ထိုသို့ သေလွန်ခြင်းသည် ဆုတောင်းချက်များ ပြည့်စုံစေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသမ္မာတရားခံယူနိုင်လျှင်၊ ယုံကြည်သူများ၏ ပူဆွေးဝမ်းနည်းခြင်း၏ ဖြေဆည် ရာတွေ့ကြပေမည်။ ယုံကြည်သူများအတွက် သေခြင်းသည် ခရစ်တော်အထံ၌ ဘုန်းတော်ဝင်စားခြင်းဖြစ် သည်။ ဘုန်းတော်ဆိုသည်မှာ ဇာတိတော်မဟုတ်၊ ရှေးကပင်ရှိတော်မူသောဘုန်းတန်ခိုးဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ရွေးနှုတ်ခြင်း ဘုန်းတန်ခိုးကျက်သရေလည်းပါဝင်သည် ထိုဘုန်းတန်ခိုးကျက်သရေမင်္ဂ လာသည် ကမ္ဘာမတည်ရှိမီ သားတော်ခရစ်တော်ကို ချစ်သည့်မေတ္တာတော်ဖြစ်သည်။

၁၇:၂၅ လောကသားများသည် ယေရှုအဖြစ်ဖြင့် ဘုရားသခင်ပေါ်ထွန်းကြောင်း မသိနား မလည်ကြ။ တပည့်တော်အချို့ကသာ ယုံကြည်ကြသည်။ ကားတိုင်ပေါ်သို့တင်သည့် ညနေခင်းတွင် လူအနည်းကသာလျှင် စိတ်နှလုံးဖြင့် သိကြသည်။ ဘုန်းတန်းခိုးကို မြင်ကြရသည်။

၁၇:၂၆ သခင်ယေရှုသည် တပည့်တော်များနှင့် အတူရှိနေစဉ် ခမည်းတော်၏ နာမတော် ကို ဖွင့်ဟခြင်းသည် ခမည်းတော်အား သိကြားစေခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ပြောဆိုလုပ်ဆောင်သမျှသည် ခမည်းတော်၏ ဂုဏ်အင်လက္ခဏာအစုံအလင်တွေ့ရသည်။ ခမည်းတော်၏ အမှုအရာများကို သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်က ဆက်လက်တာဝန်ယူသည်။ ပင်တေကုတ္တေနေ့မှစ၍ ခမည်းတော်၏ အမှုအရာများ ကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အား နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် သွန်သင်ပေးသည်။ သခင်ယေရှု၏ သွန်သင် ချက်များသည် ခမည်းတော်သွန်သင်စေလိုသည့်အတိုင်း သွန်သင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ခံယူသူဟူသမျှကို ခမည်းတော်ကချစ်သည်။ ဂရုစိုက်သည်။ ထိုအကြောင်းကို Reuss ကဤသို့ဆိုထားသည်။

ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်သည် ဩကာသလော ကမဖန်ဆင်းမီကပင် သားတော် အပေါ်၌ တည်နေသည် (ငယ် ၂၄)။ နာမ်ဝိညာဉ်တည်သောအခါ သားတော်ကို ချစ်သမျှ သောသူအပေါ်၌ လည်းတည်သည်။

Godettက ဤသို့ ဖြည့်စွက်ထားသည်။

ဘုရားသခင်ကသားတော်ယေရှုကို ချစ်သကဲ့သို့ သားတော်ကိုချစ်သော ယုံကြည်သူမျာကို လည်းချစ်ခင်ယုယချင်သည်။

မနီးစပ်နိုင်ခဲ့သော

ဘုရားသခင်ကို ရင်းနှီးချစ်ခင်ခွင့်ရပြီ။

ဘုရားသားတော်ကိုချစ်ရသောကြောင့်

ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခင်ယုယမှုခံစားရပြီ။

ခရစ်တော်က သူ၏ လူများအတွက် ဤသို့ဆုမွန်တောင်းပေးကြောင်း Rainsford ကဆို ထားသည်။

ဝိညာဉ်ရေးရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာများပေးခဲ့သည်။ ကြွယ်ဝခြငးဂုဏ်ပကာသန၊ လောက ချမ်းသာမှုအတွက်မပါ။ မကောင်းမှုအရာမှ လွတ်မြောက်လျက်၊ လောကအရာများနှင့် ကင်းကွာပြုသင့် အရာပြု၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံအရောက်ချီတက်စို့။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။