ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၁၃

တပည့်တော်တို့၏ခြေကိုဆေးခြင်း
1ပသခါပွဲမခံမီ၌ ယေရှုသည် ဤလောကမှခမည်းတော်ထံသို့ ပြောင်းရသောအချိန် ရောက်သည်ကို သိတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ဤလောက၌ရှိသောမိမိလူတို့ကို ချစ်တော်မူသောကြောင့် အဆုံးတိုင်အောင် ချစ်တော်မူ၏။- 2ကိုယ်တော်ကို အပ်နှံမည်အကြောင်း မာရ်နတ်သည် ရှိမုန်၏သား ယုဒရှကာရုတ်၏ စိတ်နှလုံး၌ အကြံပေးသွင်းနှင့်သတည်း။ ထိုအခါ ညစာကိုစားကြစဉ်၊- 3ခမည်းတော်သည် အလုံးစုံတို့ကို သူ၏လက်သို့ အပ်ပေးတော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ သူသည်ဘုရားသခင့်ထံတော်မှ ထွက်လာသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင့်ထံတော်သို့ ကြွသွားမည်ကိုလည်းကောင်း ယေရှုသည်သိတော်မူသည်နှင့်၊- 4စားပွဲမှထ၍ ဝတ်လုံတော်ကိုချွတ်ပြီးလျှင်၊ ပဝါကိုယူ၍ ခါးကိုစည်းတော်မူ၏။- 5ထိုနောက်မှ ရေကိုအင်တုံ၌လောင်း၍ တပည့်တော်တို့၏ ခြေကိုဆေးပြီးမှ ခါး၌စည်းထားသောပဝါနှင့် သုတ်တော်မူ၏။
6ရှိမုန်ပေတရုဆီသို့ ရောက်တော်မူသောအခါ ထိုတပည့်တော်က၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၏ ခြေကိုဆေးတော်မူမည်လောဟု မေးလျှောက်၏။- 7ယေရှုကလည်း၊ သင်သည် ငါပြုသောအမှုကို ယခုနားမလည်သေး။ နောက်မှသိလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 8ပေတရုကလည်း၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၏ခြေကို အလျှင်းဆေးတော်မမူရဟု လျှောက်၏။ ယေရှုကလည်း၊ သင့်ကို ငါမဆေးရလျှင် သင်သည် ငါနှင့် မဆက်ဆံရဟု မိန့်တော်မူ၏။- 9ရှိမုန်ပေတရုကလည်း၊ အကျွန်ုပ်၏ခြေကိုသာ မဆေးပါနှင့်။ လက်ကိုလည်းကောင်း၊ ဦးခေါင်းကိုလည်းကောင်း ဆေးတော်မူပါဟု လျှောက်ပြန်၏။- 10ယေရှုကလည်း၊ ရေချိုးပြီးသောသူမည်သည်ကား၊ ခြေဆေးခြင်းမှတစ်ပါး ဆေးရသောအကြောင်းမရှိ၊ တစ်ကိုယ်လုံးစင်ကြယ်၏။ သင်တို့သည် စင်ကြယ်သော်လည်း အချို့မစင်ကြယ်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 11ကိုယ်တော်ကို အပ်နှံမည့်သူကို သိတော်မူသောကြောင့်၊ သင်တို့တွင် တချို့မစင်ကြယ်ဟု မိန့်တော်မူသတည်း။
12ထိုသို့သူတို့၏ ခြေကိုဆေးတော်မူပြီးမှ တစ်ဖန်ဝတ်လုံကိုဝတ်၍ လျောင်းတော်မူလျက်၊ သင်တို့၌ ငါပြုခဲ့သောအမှုကို နားလည်ကြသလော။-လု၊ ၂၂:၂၇။ 13သင်တို့သည် ငါ့ကို အရှင်ဘုရားဟူ၍လည်းကောင်း၊ သခင်ဟူ၍လည်းကောင်း ခေါ်တတ်ကြ၏။ ထိုစကားသည်လည်း ဟုတ်မှန်သောစကားဖြစ်၏။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့ခေါ်ကြသည်အတိုင်း ငါမှန်၏။- 14ငါသည် သခင်ဖြစ်လျက်၊ အရှင်ဘုရားလည်းဖြစ်လျက်နှင့် သင်တို့၏ခြေကိုဆေးလျှင် သင်တို့သည် အချင်းချင်းတို့၏ခြေကို ဆေးရကြမည်။- 15ငါသည် သင်တို့၌ပြုသကဲ့သို့ သင်တို့သည်ပြုစေခြင်းငှာ ပုံသက်သေကို ပြခဲ့ပြီ။- 16ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ကျွန်သည် သခင်ထက် သာ၍ ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်၊ တမန်သည်လည်း စေလွှတ်သောသူထက် သာ၍ ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်။-မ၊ ၁၀:၂၄။ လု၊ ၆:၄၀။ ယော၊ ၁၅:၂၀။ 17ဤအရာများကို သင်တို့သိ၍ သိသည်အတိုင်းကျင့်လျှင် မင်္ဂလာရှိကြ၏။- 18သင်တို့ရှိသမျှကို ငါရည်မှတ်၍ ပြောသည်မဟုတ်။ ငါရွေးကောက်သောသူတို့ကို ငါသိ၏။ ကျမ်းစာချက် ပြည့်စုံစေမည်အကြောင်း ငါနှင့်အတူစားသောသူသည် ငါ့ကိုခြေနှင့်ကျောက်သတည်း။-ဆာ၊ ၄၁:၉။ 19ထိုအမှုအရာရောက်သောအခါ ငါသည် ဤမည်သောသူဖြစ်သည်ကို သင်တို့သည် ယုံကြည်စေခြင်းငှာ၊ မရောက်မီ ယခုပင် သင်တို့အားငါပြောနှင့်ပြီ။- 20ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါစေလွှတ်သောသူကို လက်ခံသောသူသည် ငါ့ကိုလက်ခံ၏။ ငါ့ကို လက်ခံသောသူသည် ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူကို လက်ခံသည်ဟု မိန့်တော်၏။-မ၊ ၁၀:၄၀။ မာ၊ ၉:၃၇။ လု၊ ၉:၄၈၊ ၁၀:၁၆။
အပ်နှံခြင်းခံရမည့်အကြောင်း
(မ၊ ၂၆:၂၀-၂၅။ မာ၊ ၁၄:၁၇-၂၁။ လု၊ ၂၂:၂၁-၂၃)
21ထိုသို့ယေရှုသည် မိန့်တော်မူပြီးမှ စိတ်နှလုံးတော်ပူပန်ခြင်းရှိ၍၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် ငါ့ကိုအပ်နှံလိမ့်မည်ဟု သက်သေခံလျက်မိန့်တော်မူ၏။- 22အဘယ်သူကိုရည်ဆောင်၍ မိန့်တော်မူသည်ကို တပည့်တော်တို့သည် တွေးတောခြင်းရှိသဖြင့်၊ အချင်းချင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကြည့်ရှုကြ၏။- 23ယေရှုချစ်တော်မူသော တပည့်တော်သည် ရင်ခွင်တော်နားမှာ လျောင်းသဖြင့်၊- 24အဘယ်သူကိုရည်ဆောင်၍ မိန့်တော်မူသနည်းဟု မေးစေခြင်းငှာ၊ ရှိမုန်ပေတရုသည် ထိုတပည့်တော်ကို အမှတ်ပေး၏။- 25ထိုတပည့်တော်သည် ယေရှု၏ရင်တော်ကိုမှီ၍ လျောင်းနေလျက် သခင်၊ အဘယ်သူနည်းဟု လျှောက်၏။- 26ယေရှုကလည်း၊ ဤမုန့်တစ်လုပ်စာကို ငါနှစ်၍ပေးသောသူဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊ မုန့်တစ်လုပ်စာကို နှစ်ပြီးမှ ရှိမုန်၏သားယုဒရှကာရုတ်အား ပေးတော်မူ၏။- 27ထိုသူသည် မုန့်တစ်လုပ်စာကိုခံပြီးမှ၊ စာတန်သည် သူ့အထဲသို့ဝင်လေ၏။ ယေရှုကလည်း၊ သင်ပြုရသောအမှုကို အလျင်အမြန်ပြုလော့ဟု ထိုသူအားမိန့်တော်မူ၏။- 28အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့မိန့်တော်မူသည်ကို စားပွဲ၌လျောင်းသောသူတို့တွင် အဘယ်သူမျှမသိ။- 29အချို့တို့က၊ ယုဒရှကာရုတ်သည် ငွေအိတ်ကို ဆောင်သောကြောင့်၊ ဤပွဲ၌ ငါတို့သုံးစရာအဖို့ကို ဝယ်လော့ဟူ၍လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် ဆင်းရဲသောသူတို့အား တစ်စုံတစ်ခုကို ပေးလော့ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ဟု ထင်မှတ်ကြ၏။- 30ယုဒရှကာရုတ်သည် မုန့်တစ်လုပ်စာကိုခံပြီးမှ ချက်ချင်းထွက်သွား၏။ ထိုအချိန်ကား ညအချိန်ဖြစ်၏။
ပညတ်တော်သစ်
31ထိုသူသွားသည်နောက်၊ ယေရှုက၊ ယခုတွင်လူသားသည် ဘုန်းထင်ရှားခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်သည်လည်း လူသားအားဖြင့် ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းရှိ၏။- 32ဘုရားသခင်သည် လူသားအားဖြင့် ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းရှိလျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်တိုင်အားဖြင့် သူ၏ဘုန်းကို ထင်ရှားစေတော်မူလိမ့်မည်။ ကာလမကြာမမြင့်မီ သူ၏ဘုန်းကို ထင်ရှားစေတော်မူလိမ့်မည်။- 33ချစ်သားတို့၊ ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူ ခဏသာနေရ၏။ သင်တို့သည် ငါ့ကိုရှာကြလိမ့်မည်။ ငါသွားရာ အရပ်သို့ သင်တို့မရောက်နိုင်ကြဟု ယုဒလူတို့အား ငါပြောသကဲ့သို့ ယခုသင်တို့အား ငါပြော၏။-ယော၊ ၇:၃၄။ 34သင်တို့သည် အချင်းချင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ကြလော့။ ငါသည်သင်တို့ကို ချစ်သည်နည်းတူ အချင်းချင်းချစ်ကြလော့ဟု ပညတ်သစ်ကို ငါပေး၏။-ယော၊ ၁၅:၁၂၊ ၁၇၊ ၁ယော၊ ၃:၂၃။ ၂ယော ၅။ 35သင်တို့သည် အချင်းချင်းချစ်ကြလျှင်၊ လူအပေါင်းတို့သည် ထိုမေတ္တာကိုထောက်၍ သင်တို့သည် ငါ၏တပည့်ဖြစ်သည်ကို သိရကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ပေတရုငြင်းဆိုမည်ကိုဖော်ပြခြင်း
(မ၊ ၂၆:၃၁-၃၅။ မာ၊ ၁၄:၂၇-၃၁။ လု၊ ၂၂:၃၁-၃၄)
36ရှိမုန်ပေတရုက၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်အရပ်သို့ ကြွတော်မူမည်နည်းဟု မေးလျှောက်လျှင်၊ ယေရှုက၊ ငါသွားရာအရပ်သို့ သင်သည်ယခုမလိုက်နိုင်။ နောက်မှလိုက်ရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 37ပေတရုကလည်း၊ သခင်၊ အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ အဘယ်ကြောင့် ယခုမလိုက်နိုင်သနည်း။ ကိုယ်တော်အဖို့ အကျွန်ုပ်၏အသက်ကို စွန့်ပါမည်ဟုလျှောက်လျှင်၊- 38ယေရှုက၊ ငါ့အဖို့ သင့်အသက်ကိုစွန့်မည်လော။ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ကြက်မတွန်မီ သင်သည် သုံးကြိမ်မြောက်အောင် ငါ့ကိုငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၁၃ (အနက်ဖွင့်)

(ဇ) တပည့်တော်များ၏ ခြေထောက်ဆေးကြောပေးခြင်း (၁၃:၁-၁၁)

ဤအခန်းတွင် အပေါ်ထပ်အခန်းဖြင့် ကျမ်းစာဖွင့် လှစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ယုဒလူများအကြားတွင် သွားလာခြင်းခရီးပန်းသောကြောင့် တပည့်တော်များနှင့် အတူယေရုရှလင်မြို့တွင် နောက်ဆုံးအကြိမ်မိဿဟာယဖွဲ့ကြသည်။ ဤအခန်းမှစ၍ ၁ရ သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ မင်္ဂင်္လာတရားဖြစ် သည်။

၁၃:၁ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံမည့် အချိန်မရောက်မီ ကာလတွင် သခင်ယေရှု သည် သူ့အချိန်ကာလ ရောက်တော့ မည့်အကြောင်း၊ အသေခံ၍ ပြန်လည်ထမြောက်မည့် အကြောင်း ကောင်းကင်သို့ပြန်ကြွမည့်အကြောင်း သိနေသည်။ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ကြသော တပည့်သားရင်းများ ကို ချစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ အမှုတော်ကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် ဆက်ကပ်လုပ်ဆောင် စေလိုသည်။ ကိုယ်တော်ပြသတော်မူခဲ့သည့်အသက်တာအတိုင်း ရှင်သန်စေချင်သည်။

၁၃:၂ ဤကျမ်းပိုဒ်မှ ညစာသည် ပသခါပွဲတွင် စားသုံးကြသော ဘုရားပွဲတော် သို့မဟုတ် ညအိပ်ခါနီးတွင် စားလေ့စားထရှိသော သာမန် ညအိပ်ဝင်စာကို ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ ထိုသို့ပွဲတော် မိဿ ဟာယဖွဲ့စဉ်တွင် ယုဒရှကာရုတ်အား စာတန်က သစ္စာဖောက်ရန် အချိန်ကျရောက်ကြောင်း အချက်ပေး သည်။ စာတန်၏ ကြိုးဆွဲရာနောက်သို့ပါသွားသည်မှာ ကြာပါပြီ။ သို့သော် အချိန်ကရောက်ကြောင်း ယခုတွင် အချက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

၁၃:၃ဤကျမ်းပိုဒ်သည် အစေခံကျွန်၏ ကျိုးနွံမှု ကိုသရုပ်ဖော်သည်။ ယေရှု၏ ဇာတိတော် ကို ပြသသည်။ သားတော်ယေရှုသည် အဘခမည်းတော်ထံမှ ဤလောကသို့ရောက်၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံ ခမည်းတော်ထံသို့ အချိန်ကျ လျှင်ပြန်သွားမည့်အကြောင်း သိသည်။ ကိုယ်တော်လုပ်ဆောင် ရမည့် အမှုအရာများကိုယ်တော်သိနေသည်။

၁၃:၄ ကိုယ်တော်သည် မိမိဇာတိတော်၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကံကြမ္မာကို သိရှိသူဖြစ်သည်။ ညစာသုံးဆောင်ပြီးသောအခါ ယေရှုသည် ဝတ်ရုံတော်ကိုချွတ်လျက် ခါးစည်းကိုယူကာ ကျေးကျွန် ပမာနေ သည်။ ထိုအကြောင်းကို ရှင်မာကု ခရစ်ဝင်ကျမ်း တွင် အပြည့်အစုံရေးထားသည်။ သို့သော် ယေရှု၏ အစေခံကျေးကျွန် အပြုအမူသည် ထိုကျမ်းများထက်ပင် ပို၍ ကျိုးနွံသည်။

မြင့်မြတ်စုံလင်သော ဘုရားသခင်သည် အထက်ဘုံနန်းမှ ဆင်းသက်လာသော်လည်း ကိုယ်တော်ဖန်ဆင်းသောအရာများထက် သူ့ကိုယ်သူနှိမ့်ချကြောင်း သင်ခန်းစာပေးပါသည်။

၁၃:၅ အရှေ့တိုင်းသားများတွင် ခြေထောက်အလွယ်တကူဆေးကြောနိုင်ဖို့ ခြေညှပ်ဖိနပ် များစီးလေ့ ရှိသည်။ ဧည့်သည်များရောက်လာလျှင် အိမ်ရှင်၏ ကျွန်က ခရီးဦးကြိုဆေးကြောပေးရသည်။ ယေရှုသည် အိမ်နိမ့်၍ ကျွန်အဖြစ် သူကိုယ်သူခံယူသည်။ “ယေရှုဘုရားအပြစ်သားများ၏ ခြေရင်းတွင်ခယ ပုံ သည် အဘယ်မျှ သင်ခန်းစာယူဖွယ်ရာ ကောင်းပါသနည်း”။

၁၃:၆ ထိုမျှကြီးမြတ်တော်မူသော ကောင်းကင်ဘုံရှင်သခင်ဘုရားက အပြစ်သား၏ ခြေ ထောက်ဆေးကြောမည်ပြုသောအခါ ပေတရုသည် အံ့အားသင့်လျက် ခြေထောက်ရုတ်သိမ်းလိုက်သည်။ အစေခံခြင်းသည် ဘုရားသခင် ဘက်တွင် မင်္ဂလာရှိသော အမှုဖြစ်သည်။

၁၃:ရ ထိုအပြုအမူ သည် ဝိညာဉ်ရေးရာသင်ခန်းစာဖြစ်ကြောင်း သခင်ယေရှုကပေတရု အားရှင်းပြသည်။ ခြေထောက်ဆေးကြောပေးခြင်း သည် ဝိညာဉ်ဆေးကြောခြင်း ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဝိညာဉ်ဆေးကြောခြင်းကိုပေတရုကနားမလည်။ ရုပ်ခန္ဓာဆေးကြောခြင်းဟု သာမြင်သည်။ သဘောမ ပေါက် သဖြင့် သခင်ဘုရားက ရှင်းပြရသည်။ ထိုအခါမှသာ သခင်ဘုရား၏ နှိမ့်ချခြင်း သင်ခန်းစာကို နားလည်သဘောပေါက်တော့သည်။

၁၃:၈ ပေတရုသည် တကယ့်လူ့ဇာတိစိတ်ဆန်သူဖြစ်သည်။ သူ့ခြေထောက်ကို ဘယ် သောအခါမှ မဆေးပါနှင့်ဟု ယေရှုကို တောင်းပန်သည်။ ဘယ်သောအခါမှ ထာဝရကာလဟု ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်။ စကားအလင်္ကာဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားက “ခြေထောက်ဆေးပေးခြင်းမကြိုက်လျှင်၊ သူ့နောက်မလိုက်နဲ့” အပြင်းအထန် ဆိုသည်။ ခြေထောက်ဆေးကြောခြင်းဆိုသည်မျာ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ယုံကြည်သူသူများသည် လောကတွင် ရှိနေကြသေးသော ကြောင့် ညစ်ညမ်းသောနေရာများ ဖြတ်သန်း သွားလာရသည်။ မကြားဝံ့မနာသာစကားများကြားရသည်။ မသန့်ရှင်းသောအရာများ တွေ့မြင်နေရသည်။ မယုံကြည်သူများနှင့် အတူတူ အလုပ်လုပ်နေရသည်။ ထို့ကြောင့် သူများ၏ သဘောသဘာဝပြသရသည်။ စင်ကြယ်စွာနေတတ်ရသည်။

ဆေးကြောခြင်းသည် နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် ဆေးကြောခြင်းကို ပုံဆောင်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက်များကို ဖတ်ရူ၍ အချင်းချင်း ဝေငှရသည်။ အားပေးရသည်။ သွန်သင်ရသည်။ စာတန်၏ လွှမ်းမိုးမှုအညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားရသည်။ တနည်းပြေရလျှင် သမ္မာကျမ်းစာနှင့် အလှမ်း ဝေးလျှင် စာတန်က ဝင်ရောက်လွမ်းမိုးသည်နှင့်အညီ ဘဝအသက်တာထိုခိုက်စေသည်။ ယေရှု “သင်ခြေ မဆေးရလျှင်င့ါတပည့်မဟုတ်” ဟုဆိုသည်။ ထိုစကားသည် ပေတရုအား ကယ်တင်ခြင်းမရရနိုင်ဟုဆို သည်မဟုတ်။ အသက်တာပိုမိုစင်ကြယ်စေရန် အစဉ်ဆေးကြောသန့်စင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသွန်သင်ခြင်းဖြစ် သည်။

၁၃:၉-၁ဝ တစ်အောင့်ကြာသောအခါ “ဘယ်တော့မှ မဆေးနှင့်”ဟု ပြောခဲ့သော ပေတရု က “ဒီလိုဆိုရင်ခေါင်းမှစ၍ တကိုယ်လုံးဆေးကြောပေးပါ” ဟုဆိုသည်။

ရေချိုးပြီးသူသည် သာမန်အားဖြင့် သန့်ရှင်းသွားပါသည်။ သို့သော် ခြေတောက်သည် မကြာခဏညစ်ပတ်သည်။ တကိုယ်လုံးရေချိုးစရာမလိုတော့်သောလည်း ခြေထောက်ဆေးကြောရန်လိုပါ သည်။ ဘုရားက “ရေချိုးပြီးသူသည် သန့်ရှင်းပြီးဖြစ်သောကြောင့်နောက်တခါ ဆေးကြောစရာမလို၊ ခြေ ထောက်သာလိုသည်”ဟု ဆိုသည်။ တကိုယ်လုံးရေချိုးခြင်းနှင့် ခြေထောက်ဆေးကြောခြင်းသည်မတူပါ။ ယေရှုဆိုလိုသည်မှာ ရေချိုးခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်း၊ ထာဝရအသက်ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အသွေးတော် အားဖြင့် အပြစ်မကျန်အောင်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်။ ခြေထောက်ဆေးကြောခြင်းဆိုသည်မှာကယ်တင် ခြင်းရရှိပြီးကြသော်လည်း လောကထဲတွင်ရှိနေကြသောကြောင့် မကြာခဏညှိ တွယ်ကပ်ပါလာသော အပြစ်များဆေးကြောရန် လိုအပ်သည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအပြစ် အညစ်အကြေးကို နှုတ်ကပတ် တော်ဖြင့်ဆေးကြောရသည်။ ထို့ကြောင့် တခါ ရေချိုးသော်လည်းမကြာခဏ ခြေထောက်ဆေးကြောရခြင်း ဖြစ်သည်။ “သင်တို့သည် စင်ကြယ်ကြသည်၊ သို့သော် အလုံးမဟုတ်” ဆိုသည်မှာ တပည့်တော်များသည် အသက်အတွက် စင်ကြယ်သူများ၊ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသူများဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုအထဲတွင်ယုဒရှာရုတ် မပါရှိပါ။ ယုဒရှကာရုတ်သည် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိခဲ့ပါ။

၁၃:၁၁ သခင်ယေရှုသည် အရာခပ်သိမ်းကို သိရှိတော်မူသည်နှင့် အညီ ယုဒရှကာရုတ်က သစ္စာဖောက်မည့်အကြောင်းလည်း သိသည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ဘုရားက ယုဒရှကာရုတ်ကို ရည်ရွယ်၍ အားလုံးမဟုတ်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

(ဈ) တပည့်တော်များအား ပုံဥပမာပြခဲ့သည့် အတိုင်း ရှင်သန်ကြရန် သွန်သင်ခြင်း (၁၃:၁၂-၂၀)

၁၃:၁၂ သခင်ယေရှုက တပည့်တော်များ၏ ခြေထောက်ဆေးကြောပေးပုံရသည်။ ခြေထောက်များသုတ်ပြီးသောအခါ ထိုသို့ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း အကြောင်းကို ဝိညာဉ်ရှုထောင့်ဖြင့် ရှင်းပြသည်။ သဘောပေါက်စေရန် မေးခွန်းဖြင့်အစပြုသည်။ သခင့်မေးခွန်းသည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ သခင် သွန်သင်တော်မူချက်များထဲတွင် ထိရောက်သော သင်ခန်းစာတခုဖြစ်သည်။

၁၃:၁၃-၁၄ သခင်ယေရှုသည် ပဲ့ပြင်သွန်သသင်တော်မူသော သခင်ဆရာအဖြစ် တပည့် တော်များက အသိအမှတ်ပြုခံယူကြသည်။ သခင်ဘုရား၏ သွန်သင်ချက်များသည် နိုင်ငံတော်နှင့် သက် ဆိုင်သော အလွန်မြင့်မားသည့် သင်ခန်းစာများဖြစ်သည်။

ထိုအရှင်သခင်က တပည့်တော်သားမြေးများ၏ ခြေထောက်ဆေးကြောပေးနိုင်လျှင် တပည့်တော်များသည် အကြောင်းမရှိ။ သခင်ဘုရား၏ သွန်သင်ချက်သည် တကယ့်ခြေထောက်ကို ဆေး ကြောပေးရန်ဆိုလိုပါသလား။၄၂ အသင်းတော်များတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ကြရန် မိန့်မှာ ခြင်းဟုတ်ပါ သလား။ မဟုတ်ပါ။ ဝိညာဉ်ရေးရာအဓိပ္ပါယ်ဖြင့် သွန်သင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အချင်းချင်း နှုတ်ကပတ်တော် အားဖြင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ညီအစ်ကို မောင်နှမ တယောက်အား ဝိညာဉ် အားနည်းနေလျှင် အမှုတော်၌ ပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိလျှင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာထား၍ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် အားပေး ရသည်။ မေတ္တာပြရသည်။ ကရုဏာထားရသည်။

၁၃:၁၅-၁၆ သခင်ဘုရား၏ ပြသသောသင်ခန်းစာ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် တဦးနှင့် တဦးနာမတော်မြတ်၌ ဝိညာဉ်ရေးရာ အားပေးပြုစုကြရမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။

အကယ်၍ မာန်မာနထားရှိပြီး အောက်ကျို့မေတ္တာစေတနာ မပြနို်င်လျှင် ထိုသူသည် သခင်ယေရှု ထက်ကြီးမြင့်သူဘဝင်ရူးသူဖြစ်သည်။ ထိုသို့ နှိမ့်ချစွာ တပည့်တော်များကို ဆက်ဆံသော် လည်း ထိုတပည့်တော်များထဲမှ သစ္စာဖောက်ချင်သူရှိနေသည်။ သင့်ငွေကြေးများကို သစ္စာဖောက်သူအား မေတ္တာပြနိုင်မည်လား။ တပည့်တော်များအားလုံးသည် စေလွှတ်တော်မူသော သခင်ယေရှု ၏ ဘဝအသက် တာအား နမူနာ မယူနို်င်ကြ။

၁၃:၁ရ မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်း အတ္တကင်းခြင်းနှင့် အမှုတော်တင်ပါဝင်ခြင်းသည် သမ္မာ တရားနားလည်ခြင်းအပေါ်တွင် အခြေခံသည်။ သို့သော်လည်း ဘဝအသက်တာတွင် စောင့်ထိန်းရမလွယ်။ သိရှိခြင်း၏ တန်ဖိုးမှာ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။

၁၃:၁၈ သခင်ယေရှုက ယုဒရှကာရုတ်နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့ သွန်သင်ဘူးပါသနည်း။ ယုဒရှကာရုတ်သည် တကမ္ဘာလုံးသို့ ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားမည့်သူထဲတွင် မပါဝင်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာ လာသည့်အတိုင်း သစ္စာဖောက်မည့်သူရှိကြောင်း သခင်ယေရှုသိနေသည်။ ဆာ ၄၁:၉ ကျမ်းချက်နှင့် ကိုက်ညီသည်။ သုံးနှစ်သုံးမိုးအတူတူ လှုပ်ရှားသွားလာ၊ အတူတကွ စားသောက်လာခဲ့ကြသော်လည်း ယုဒရှကာရုတ်သည်ထမင်းရှင်ကို ခြေထောက်ဖြင့်ကန်ကျောက်လေပြီ။ ဆာလံ ၄၁ထဲတွင် ထိုသစ္စာဖောက် သူသည် မိမိအရင်းအနှီးဆုံးမိတ်ဆွေများထဲမှ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားသည်။

၁၃:၁၉ သခင်ယေရှုက သူ့အားသစ္စာဖောက်ခံမည့်နေရာ၊ အချိန်နာရီ ပြောပြသောအခါ တပည့်တော်များက သခင်ယေရှု၏ ဇာတိတော်ကို ပိုမိုသိုမြင်လာကြသည်။ “ငါသည် ငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါ ဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှ ခရစ်တော်သည် ဓမ္မဟောင်းမှမေရှိယဖြစ်သည်။ ထိုဓမ္မဟောင်းမှ ပရောဖက် ပြုချက် များအားလုံးသည် သခင်ခရစ်တော်၌ အမှန်တကယ် ပြည့်စုံလာသည်။ ထိုကျမ်းစာ များသည် ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် တန်ခိုးမှုတ်သွင်းထားချက်များပေကိုး။

၁၃:၂ဝ သခင်ဘုရားကသူ့ကို သစ္စာဖောက်မည့်သူအား အတိအကျ သိကြောင်းကို ဤသို့ သံသယကင်းရှင်းစေသည်။ တပည့်တော်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်တူညီသူများဖြစ်ကြောင်း သခင်ဘုရားအား စိတ်တူကိုယ်တူ လက်ခံကြသူများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသည်။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံ သူများ သည် အဘဘုရားသခင်ကိုလည်း ယုံကြည်လက်ခံသူဖြစ်ကြသောကြောင့် ဘုရားသားတော် နှင့် ခမည်း တော်ဘုရားသခင် ထံတော် မှ ငြိမ်သက်ခြင်းရရှိကြမည့်အကြောင်း နှစ်သိမ့်ခဲ့သည်။

(ည) သစ္စာဖောက်မည့်သူအား ခရစ်တော်ကြိုတင်အမှတ်ပြခြင်း (၁၃:၂၁-၃၀)

၁၃:၂၁-၂၂ သခင်ဘုရားသည် တပည့်တော် တပါးက သစ္စာဖောက် မည့်အကြောင်း သိရှိ သည်နှင့် အညီပြင်းပြစွာစိတ်တော်နာကျင်သည်။ ထိုတပည့်တော်အား နောက်ဆုံးအကြိမ်ပြင်ဆင်ချိန်ပေး သည့်ကာလဖြစ်သည်။ လက်ညိုးမထိုးပြသော်လည်း သင်တို့အထဲမှ တယောက်ယောက်က ငါ့သစ္စာ ဖောက်မည့်သူသည် သဘောထားပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခြင်းမရှိ။

တပည့်တော်များကမူ ယုဒရှကာရုတ်အား မရိပ်မိကြ။ ဘယ်သူမျာဖြစ်မည်နည်း ဟု တွေးပူ နေကြသည်။ တယောက်မျက်နှာ တယောက်ကြည့်ကြသည်။

၁၃:၂၃ ထိုခေတ်ကာလတွင် ထမင်းသုံးဆောင်သောအခါ ယခုခေတ်ကဲ့သို့ စားပွဲပေါ်တွင် ထိုင်စားကြသည်မဟုတ်။ ခုံပုပေါ်တွင်စားကြသည်။ သခင်ယေရှု၏ အချစ်တော်ဤခရစ်ဝင်ကျမ်းရေးသား သူယောဟန် သည် သခင်ခရစ်တော်၏ စိတ်နှလုံးကိုတို့ထိသူ၊ အသဲစွဲဖြစ်သည်။ တပည့်တော်များအား လုံးကိုချစ်သော်လည်း ယောဟန်သည် ခရစ်တော်နှင့် ပိုမိုကျွမ်းဝင်သူဖြစ်၍ ခရစ်တော်အနားတွင် ပူးပူးကပ် ထိုင်နေသည်။

၁၃:၂၄-၂၅ ထို့ကြောင်းပေတရုသည်ယောဟန်အား ဟန်အမူအရာဖြင့် သခင်ဘုရားအား ထိုသစ္စာဖောက်သည် မည်သူနည်းဟု မေးငေါ့သည်။

ယောဟန်ကလည်း ပေတရု၏ မျက်ရိပ်မျက်ကဲကို သဘောပေါက်သဖြင့် သခင်ဘုရားအား ထိုကံကြမ္မာငင်သူကို တိုးတိုး လေးမေးလိုက်သည်။

၁၃:၂၆ ယေရှုကလည်း ငါမုန့်ကမ်းသောသူဖြစ်၏ ဟုဆိလျက် မုန့်တဖဲ့ကို စပျစ်ဝိုင် ထဲသို့ နှစ်ပြီးနောက် ယုဒရှကာရုတ်အား လှမ်းပေးလိုက်သည်။ အရှေ့တိုင်းယဥကျေးမှုတွင် ဧည့်သည် အား ဂုဏ်ပြုသည် အနေဖြင့် မုန့်ကမ်းကျွေးလေ့ရှိသည်။ သခင်ယေရှု ကလည်း ယုဒရှကာရုတ်အားနောင်တရ၍ ကျေးဇူးတော်၊ မေတ္တာတော်ခံစားနိုင်ရန် ထိုမုန့်ဖဲ့ခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ပြုသည်။ ဤမုန့်သည် ပသခါပွဲတော်များတွင် စားသုံးနေကြမုန့်ဖြစ်သည်ဟု တချို့ကဆိုကြသည်။ ထိုစကားအတိုင်းဆိုလျှင် ထိုမုန့်သည် ယုဒရှကာရုတ် အတွက် ပသခါပွဲတော်နှင့် သခင်ဘုရား၏ ပွဲတော်မင်္ဂလာပါဝင် ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သွားပေမည်။

၁၃:၂ရ ယုဒရှကာရုတ်၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင် သစ္စာဖောက်ဖို့ စာတန်၏ ညွှန်ကြားချက်အ ပြည့်အဝ လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သည်။ ယခုစာတန်ဝင်ရောက်လာပြီ။ ပထမဦးစွာ စာတန်၏ အကြံဝင်ရောက် သည်။ ယုဒရှကာရုတ် သဘောတူသည်။ ယခုစာတန်က ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲ နေသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး နေပြီ။ ထို့ကြောင့် သခင်ဘုရားက “သင်ပြုမည့်အမှုကို မြန်မြန်လုပ်လော့”ဟုဆိုသည်။ ယုဒရှကာရုတ်သည် ထိုသို့လုပ်ရန် စောစောပိုင်း၌ သတ္တိမရှိ၊သို့သော် ပြနလည်ရုတ်သိမ်းရန်လည်းမဝံ့။

၁၃:၂၈-၂၉ သခင်ယေရှု၏ ပေါင်မုန့်ဖဲ့လှမ်းကမ်းခြင်းသည် သခင်ယေရှုနှင့် ယောဟန် မှတပါးအခြားတပည့်တော်များက နားမလည်ကြ။ ရှကာရုတ်သည် ဘဏ္ဍာထိန်းဖြစ်၍ ၊ စားသောက်စရာ များ၊ ပေးကမ်းဝေငှစရာများကို လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသူဖြစ်ကြောင်း စားသောက်စရာ ဝယ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထင်ကြသည်။

၁၃:၃ဝ ယုဒရှကာရုတ်သည် အထူးဆုမုန့်တဖဲ့ရရှိသောအခါ ခရစ်တော်နှင့် တပည့်တော် များထံမှ ထွက်ခွာသွားသည်။ ထိုအချိန်သည် ညအချိန်ဖြစ်သည်ဟု ကျမ်းစာကဆိုသည်။ သာမန်ညအချိန် မဟုတ်ပါ။ ယုဒရှကာရုတ် ၏ဝိညာဉ်ရေးရာ မဟူရာလကွယ်ညဖြစ်သည်။ ထိုညသည် ဘယ်သောအခါမှ မိုးလင်းလာမ်မဟုတ်။ လူသားများသည် လည်းကယ်တင်ရှင်သခင် ထံသို့ မရောက်မချင်း ညအမှောင်ထဲ တွင် လျှောက်လှမ်းနေသူများဖြစ်သည်။

(ဋ) ကတိတော်သစ် (၁၃:၃၁-၃၅)

၁၃:၃၁ ယုဒရှကာရုတ်ထွက်သွားသောအခါ သခင်ယေရှုနှင့် တပည့်တော်များ သည် လွတ်လပ်ပွင့် လင်းစွာ ပြောဆိုကြသည်။ ဖိစီးမှုဒဏ်မှ လွတ်မြောက်သွားသည်။ လူသားတော်သည် ဘုန်း အသရေပွင့်လင်းလာသည်။ ခမည်းတော် စေခိုင်းသည့်အမှုတော်သည် ပြည့်စုံတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုယ်တော်၏ အသေခံခြင်းသည် အောင်ပွဲဖြစ်ကြောင်း၊ အပြစ်သားများကိုကယ်တင် ဖို့ရန်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ထပ်မံရှင်းပြသည်။ ထိုစကားတော်အတိုင်း ရှင်ပြန်ထမြောက်သည်။ ကေင်းကင်းနိုုင်ငံသို့ ပြန်ကြွသည် အရာခပ်သိမ်းက လေးနက်စွာဂုဏ်ပြုကြသည်။ ဘုရားသခင်ကလည်း ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပီတိဖြာသည်။ မည်သူကမှ အအောင်မြင်နို်ငသောအပြစ်တရားကို မြင့်ပြတ်စုံလင်တော်မူသော သခင်ဘုရားက အောင်ပွဲ ခံခဲ့သည်။ အဘယ်အပြစ်သားကမှ မခံစားချင်သောသေခြင်းတရားကို ဘုရားသခင်က ပယ်ရှားစီရင် ခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ ဘုန်းတန်ခိုးကြွယ်ဝပြည့်စုံတော်မူသော ဇာတိတော်ကို ကာရနီ ကုန်းပေါ်တွင် ပြသခဲ့သည်။

၁၃:၃၂ ဘုရားသခင်သည်သားတော်ဖြင့်ဘုန်းအသရေပေါ်ထွန်းစေ၍ ၄၃ ဘုရားသခင် သည်လည်းသားတော်အားဖြင့် ဘုန်းအသရေထွန်းတောက်စေသည်။ သားတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းအသရေများကို ဖူးမျော်ခွင့်မြင်ကြသည်။ အချိန်းဆိုင်းငဲ့ခြင်းမရှိ၊ ချက်ချင်းဘုန်းတန်ခိုးထင်ရှားစေသည် သခင်ယေရှုအား ရှင်သန်ထမြောက်စေခြင်း၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်ကြွမြန်းစေခြင်း၊ လက်ယာတော် ၌ စိုးစံစေခြင်းဖြင့် ဘုန်းအသရေထွန်းတောက်စေသည်။ နိုင်ငံတော်ပေါ်ထွန်းချိန်ထိ အချိန်မဆိုုင်း သားတော်ကို ချက်ချင်းလက်ငင်း၊ ရော့ပတ္တမြား၊ ရော့နဂါး ဘုန်းတန်ခိုးထွန်းတောက်စေသည်။

၁၃:၃၃ သခင်ယေရှုသည် တပည့်တော်များအား ကလေးငယ်များပမာ သဘောထားသည် ယုဒရှကာရုတ်မရှိတော့သောအခါ၊ ချစ်သားတို့ဟု ရင်းနှီးစွာခေါ်သည်။ ထိုချစ်သားများနှင့် အတူတူ နေရမည့်အချိန်မရှိတော့ပါ၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံရတော့မည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ကြွမြန်း မည်ဖြစ်သောကြောင့် သူ့ကို ရှာဖွေသော်လည်း တွေ့ကြတော့မည်မဟုတ်၊ ယုဒများသို့လည်း ထိုစကား ပြောခဲ့သည်။ သို့သော်အနှစ်သာရချင်းမတူ။ အဓိပ္ပါယ်တမျိုးစီဖြစ်သည် ထိုသို့ကွဲကွာခြင်းသည် တပည့်တော်များအတွက်မူ နောက်ဆုံးခွဲခွါခြင်းဖြစ်သည်။ မယုံကြည်ကြသောကြောင့် သခင်ယေရှုကို နောက်တစ်ကြိမ်ဖူးမြင်ကြရတော့မည်မဟုတ်။

၁၃:၃၄ ယုဒရှကာရုတ်မရှိသောအခါ ယေရှုက တပည့်တော်များအား အချင်းချင်းချစ်ခြင်း မေတ္တာရှိကြဖို့ မိန့်တော်မူသည်။ ဤပညတ်တော်သည် ်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ ပညတ်တော် (၁၀) ပါးတွင် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခင်ဖို့နှစ် အချင်းချင်းချစ်မေတ္တာရှိကြဖို့ အိမ်နီးချင်းများကို ခင်မင်ရင်းနှီးဖို့ ပညတ် ထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤနေရာတွင်မူ တစ်မျိုးတဖို ဆန်းသစ်ထားသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်တန်ခိုုးဖြင့် နာခံခြင်းရှိကြသည်။ ပညတ်တော်ဟောင်းပေါ်တွင်း ပညတ်အသစ်က ထပ်ဆင့်သည်။ သမ္မာဟောင်းကျမ်းတွင် သင့်အိမ်နီးနားချင်းများကိုချစ်လော့ဟု သွန်သင်ထားသည်။ သမ္မာသစ်ကျမ်းက မူ ထို့ထက်ပို၍သင့်ရန်သူကိုလည်းချစ်လော့ဟုဆိုသည်။ တစ်ပါးသူများချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိရမည့် သွန်သင်ချက် အသစ်သည် လေးနက်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်အသစ်ဖြစ်သည်။ နှစ်သစ်အတွက်ဘဝသစ်ဖြစ်သည်။ သူတပါး အားနမူနာပြသစရာဖြစ်သည်။

တပည့်တော်အသစ်အဖြစ်ပြထားခြင်းဖြစ်သည် နှင့်အညီ လေးနက်မြင့်မားသည်။ “သင်တို့ ကိုငါချစ်သကဲ့သို့ အချင်းချင်းချစ်ကြလော့ဟုသခင်ဘုရားက မိန့်မှာခဲ့သည်။

၁၃:၃၅ ခရစ်ယာန်တပည့်တော်များ၏ အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်မှာ လည်ဆွဲကားတိုင်၊ အင်္ကျီပေါ်၌ အမှတ်အသားနှင့် အခြားသင်္ကောသများမဟုတ်ပါ။ လူတိုင်း ထိုတံဆိတ်လက္ခဏာများသုံး ဆောင်နိုင်သည်။ ခရစ်ယာန်များ၏ တကယ့်သင်္ကာသလက္ခဏာမှာ အချင်းချင်းချစ်ခင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ဝိညာဉ်တော်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်၍ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ပါရှိသောကြောင့် စင်ကြယ်သည်။

(ဋ္ဌ) ပေတရုုငြင်းဆိိုမည့်အကြောင်းကြိုတင်ဟောကြားခြင်း (၁၃:၃၆-၃၈)

၁၃:၃၆ ယေရှုက အသေခံမည့်အကြောင်းပြောသောအခါ ရှိမုန်ပေတရုက နားမလည်နိုုင် တပည့်တော်များမသိသော အရပ်သို့ခရီးထွက်သွားမည်ဟုထင်ရသည်။ ပေတရုလည်း နောင်အခါ လမ်းစဉ် လျှောက်ရမည့် အကြောင်းပြောသည်။ သို့သော်သဘောမပေါက်နို်င်သေး။

၁၃:၃ရ ပေတရုသည် စိတ်သဘောရင်းအတိုင်း သခင်ဘုရားအတွက် အသက်ပေးဝံ့သူ ဖြစ်သည်။ သူသဘောဆန္ဒ အလျောက် အသက်ပေးနိုင်မည်ဟုခံယူသည်။ ခရစ်တော်အတွက် အသေခံ ခဲ့သည်။ သို့သော် ပေတရု၏ ခံယူချက်ဖြင့်မဟုတ်။ ဘုရားသခင် ပေးသနားတော်မူသော ရဲစွမ်းသတ္တိဖြင့် ဖြစ်သည်။

၁၃:၃၈ ယေရှုက ပေတရုအားပေတရုကိုယ်တိုင်မသိသောနည်းလမ်းဖြင့် စမ်းစစ်သည်။ မိုးမလင်းမီ ကိုယ်တော်ကို  (၃)ကြိမ်ငြင်းပယ်မည်ဟုဆိုသည်။ ထိုစကားသည် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်း အားနည်းခြင်း သူရဲဘောဆန်ခြင်းအား နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ ပြသမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။