ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၅

အာဒံ၏သားစဉ်မြေးဆက်
(၅ ရာ၊ ၁:၁-၄)
1အာဒံ၏သားစဉ်မြေးဆက် စာရင်းဟူမူကား၊ လူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောကာလ၌၊ မိမိပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီ၊ ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။က၊ ၁:၂၇-၂၈။ 2လူယောက်ျား၊ လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်း၍၊ ကောင်းချီးပေးတော်မူ၏။ ဖန်ဆင်းသောနေ့၌လည်း သူတို့ကို အာဒံအမည်ဖြင့် မှည့်တော်မူ၏။မ၊ ၁၉:၄။ မာ၊ ၁၀:၆။
3အာဒံသည် အသက်တစ်ရာသုံးဆယ်ရှိသော်၊ မိမိပုံသဏ္ဌာန်နှင့် တညီတသဏ္ဌာန်တည်းသားကိုမြင်ရ၍၊ ရှေသအမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။ 4ရှေသကို ဖွားမြင်သောနောက် အာဒံသည် အနှစ်ရှစ်ရာအသက်ရှင်၍၊ သားသမီးများကိုမြင်လေ၏။ 5အာဒံသည် အသက်နှစ်ပေါင်း ကိုးရာသုံးဆယ်စေ့သော် သေလေ၏။
6ရှေသသည် အသက်တစ်ရာငါးနှစ်ရှိသော်၊ သားဧနုတ်ကို မြင်လေ၏။ 7ဧနုတ်ဖွားမြင်သောနောက်၊ ရှေသသည် အနှစ်ရှစ်ရာခုနစ်နှစ်အသက်ရှင်၍၊ သားသမီးများကိုမြင်လေ၏။ 8ရှေသသည် အသက်နှစ်ပေါင်းကိုးရာတစ်ဆယ်နှစ်နှစ်စေ့သော် သေလေ၏။
9ဧနုတ်သည် အသက်ကိုးဆယ်ရှိသော်၊ သားကာဣနန်ကို မြင်လေ၏။ 10ကာဣနန်ဖွားမြင်သောနောက်၊ ဧနုတ်သည် အနှစ်ရှစ်ရာတစ်ဆယ်ငါးနှစ်အသက်ရှင်၍ သားသမီးများကို မြင်လေ၏။ 11ဧနုတ်သည် အသက်နှစ်ပေါင်းကိုးရာငါးနှစ်စေ့သော် သေလေ၏။
12ကာဣနန်သည် အသက်ခုနစ်ဆယ်ရှိသော်၊ သားမဟာလေလကို မြင်လေ၏။ 13မဟာလေလဖွားမြင်သောနောက်၊ ကာဣနန်သည် အနှစ်ရှစ်ရာလေးဆယ်အသက်ရှင်၍၊ သားသမီးများကို မြင်လေ၏။ 14ကာဣနန်သည်၊ အသက်နှစ်ပေါင်းကိုးရာတစ်ဆယ်စေ့သော် သေလေ၏။
15မဟာလေလသည် အသက်ခြောက်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော်၊ သားယာရက်ကို မြင်လေ၏။ 16ယာရက်ဖွားမြင်သောနောက်၊ မဟာလေလသည် အနှစ်ရှစ်ရာသုံးဆယ်အသက်ရှင်၍ သားသမီးများကို မြင်လေ၏။ 17မဟာလေလသည် အသက်နှစ်ပေါင်းရှစ်ရာကိုးဆယ်ငါးနှစ်စေ့သော် သေလေ၏။
18ယာရက်သည် အသက်တစ်ရာခြောက်ဆယ်နှစ်နှစ်ရှိသော် သားဧနောက်ကို မြင်လေ၏။ 19ဧနောက်ဖွားမြင်သောနောက် ယာရက်သည် အနှစ်ရှစ်ရာအသက်ရှင်၍ သားသမီးများကိုမြင်လေ၏။ 20ယာရက်သည် အသက်နှစ်ပေါင်းကိုးရာခြောက်ဆယ်နှစ်နှစ်စေ့သော် သေလေ၏။
21ဧနောက်သည် အသက်ခြောက်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော်၊ သားမသုရှလကို မြင်လေ၏။ 22မသုရှလဖွားမြင်သောနောက်၊ ဧနောက်သည် အနှစ်သုံးရာပတ်လုံး ဘုရားသခင်နှင့်အတူသွားလာ၍၊ သားသမီးများကို မြင်လေ၏။ 23ဧနောက်အသက်နှစ်ပေါင်းသုံးရာခြောက်ဆယ်ငါးနှစ်တည်း။ 24ဧနောက်သည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူသွားလာ၏။ နောက်တစ်ဖန် သူသည်မရှိ။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင် သိမ်းယူတော်မူသောကြောင့်တည်း။ဟေဗြဲ၊ ၁၁:၅၊ ယု၊ ၁၄။
25မသုရှလသည် အသက်တစ်ရာရှစ်ဆယ်ခုနစ်နှစ်ရှိသော်၊ သားလာမက်ကို မြင်လေ၏။ 26လာမက်ဖွားမြင်သောနောက်၊ မသုရှလသည် အနှစ်ခုနစ်ရာရှစ်ဆယ်နှစ်နှစ်အသက်ရှင်၍၊ သားသမီးများကို မြင်လေ၏။ 27မသုရှလသည် အသက်နှစ်ပေါင်းကိုးရာခြောက်ဆယ်ကိုးနှစ်စေ့သော် သေလေ၏။
28လာမက်သည် အသက်တစ်ရာရှစ်ဆယ်နှစ်နှစ်ရှိသော် သားကိုမြင်၍၊ 29ဤသူသည်ကား၊ ထာဝရဘုရားကျိန်တော်မူသောမြေ၌လုပ်၍၊ ပင်ပန်းစွာခံရသောငါတို့အား သက်သာစေသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟူ၍၊ သူ့ကို နောဧဟူသောအမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။ 30နောဧဖွားမြင်သောနောက်၊ လာမက်သည် အနှစ်ငါးရာကိုးဆယ်ငါးနှစ်အသက်ရှင်၍၊ သားသမီးများကို မြင်လေ၏။ 31လာမက်သည် အသက်နှစ်ပေါင်း ခုနစ်ရာခုနစ်ဆယ်ခုနစ်နှစ်စေ့သော် သေလေ၏။ 32နောဧသည် အသက်ငါးရာရှိ၏။ နောဧသားကား၊ ရှေမ၊ ဟာမ၊ ယာဖက်တည်း။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၅ (အနက်ဖွင့်)

(ရှေသ၏သားစဉ်မြေးဆက် (အခန်း )

အခန်းကြီး(၅)ကို “မရဏာခေါင်းလောင်းသံ”ဟုလည်းခေါ်သည်။ အာဒံမှစ၍ နောဧ၏ သား ရှေမ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် တိုင်အောင် သွေးမြေကျသေလွန်ကြခြင်းအကြောင်း ရေးထားသည်။ (လု ၃:၃၆-၃၈ နှင့် ယှဉ်ဖတ်ပါ)။

:၁၇ အာဒံကို ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းထားသည်။ ရှေသသည်လည်း အာဒံနှင့် တထေရာတည်း ဖအေတူပုံရိပ်ဖြင့် မွေးဖွားလာသည်။ ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဌာန်တော် နှင့် အညီ ဖန်ဆင်းထားသော လူသားနှင့် ဘုရားသခင်အကြားတွင် အပြစ်တရားဝင်ရောက်လာသောအခါ ကြားဟာ သွားသည်။ အပိုဒ်ငယ် (၅)သည် ၂:၁၇တွင် ပါရှိသည့် နှုတ်ကပတ်တော်အား အာဒံထံသို့ သက်ရောက်သည်။

:၁၈၂၄ ဤကျမ်းချက်တွင် ပါရှိသော ဧနောက်နှင့် လာမက်သည် အခန်း ၄ တွင် ရေးထားသည့် ဧနောက်နှင့်မတူညီပါ။ အခန်းငယ် ၁၈တွင် ပါရှိသည့်ဧနောက်သည် အာဒံမှ သတ္တမမြောက်မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ဖြစ်သည်။ အာဒံ၏ တတိယမြောက်သားမြေးစဉ်ဆက် (ယု ၁၄)မဟုတ်ပါ။ ဧနောက်သည် နှစ်ပေါင်း (၃၀၀)လုံးလုံး ဘုရားသခင်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းသူဖြစ်၍ စိတ်တော်နှင့် ထိတွေ့သူဖြစ်သည် (ဟေဗြဲ ၁၁:၅)။ ထိုသို့ဖခင်က စင်ကြယ်သူ စိတ်တော်နှင့် ထိတွေ့သူဖြစ်သောအကြောင့် သားရတနာ မွေးဖွားသောအခါ တွင်လည်း ဖခင်၏ အရိပ်အငွေ့ အာဝါသလွှမ်းမိုးအမွေခံရသည် (ငယ် ၂၂)။ အစကောင်းလျှင် အနှောင်း သေချာသည့် နိယာမတရားဖြစ်သည်။ လျှောက်လှမ်းသည် ဆိုသည်မှာ အလိုတော်နှင့်အညီ သေက်ရှင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်အတူလျှောက်လှမ်းခြင်းဆိုခြင်းကြောင့် နာရီစက္ကန့်ပိုင်း မခြားမလပ် ဘုရား တရားဆင်ခြင်သည်ဟု နားလည်ရသည်။ အသင်းတော်သည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ မခံရမီချီဆောင်ခြင်း ခံရမည် (၁သက် ၄:၁၃-၁၈၊ ဗျာ ၃:၁၀)ဖြစ်သကဲ့သို့ ဧနောက် သည်လည်း ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဘေးဒဏ်ကြီး မကြုံမီ အရှင်လတ်လတ်ဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ချီမခြင်း ခံရသည်။

:၂၅၃၂ မသုရှလ သည် ထိုခေတ်ကာလတွင် အခြားသူများထက် သက်တမ်းရှည်သော ဖိုးသက်ရှည်ဖြစ်သည်။ အသက်(၉၆၉)နှစ်ရှည်သည်။ မသုရှလဟူသော နာမည်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ‘စေလွှတ်သောသူ’ ဖြစ်သည်ဟု William က ဆိုသည်။ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရေလွှမ်းမိုးခြင်း ဘေးဒဏ်ကြီးမရောက်မီ လေးတွင် ကွယ်လွန်သွားသည်။ လာမက် အသက်(၁၈၀)အရွယ်တွင် ရရှိသောသားကို နောဧ ဟုနာမည်ပေးသည်။ အနက်အဓိပ္ပါယ်မှာ ငြိမ်သက်ခြင်းပေးသူ၊ ကယ်တင်သူဟု အနက်ရသည်။ ခရစ်တော်ဘုရားက လောကသားများအား ကယ်တင်၍ ငြိမ်သက်ခြင်းပေးသကဲ့သို့ နောဧသည်လည်း သူ့လူများကို ဘေးဒဏ်ကြီးမှ ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ထိုခေတ်ကာလတွင် လူ့သက်တမ်းသည် ရာနှင့်ချီသော်လည်း တဖြည်းဖြည်းစံချိန်နိမ့်ကျလာရာ နောက်ပိုင်းတွင် (၇၀)နှစ်သည် လူ့ပုံမှန်သက်တမ်း (ဆာ ၉၀:၁၀) ဖြစ်လာသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။