ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၄

ကာဣနနှင့်အာဗေလ
1ထိုနောက်၊ လူအာဒံသည် မယားဧဝနှင့်ဆက်ဆံသဖြင့်၊ ဧဝသည်ပဋိသန္ဓေစွဲယူ၍၊ ကာဣနကိုဖွားမြင်လျှင်၊ ထာဝရဘုရား၏လူကိုငါရပြီဟု ဆိုလေ၏။ 2တစ်ဖန် သူ့ညီအာဗေလကို ဖွားမြင်လေ၏။ အာဗေလကား သိုးထိန်းဖြစ်၏။ ကာဣနကား လယ်လုပ်သောသူဖြစ်၏။ 3အချိန်စေ့သောအခါ၊ ကာဣနသည် ထာဝရဘုရားထံပူဇော်သကာဖို့၊ မြေအသီးကိုဆောင်ခဲ့၏။ 4အာဗေလသည်လည်း၊ မိမိသိုးစုတွင် အဦးဖွားသောသားအချို့နှင့်၊ သိုးဆီဥကိုဆောင်ခဲ့၏။ ထာဝရဘုရားသည် အာဗေလနှင့် သူ၏ပူဇော်သကာကိုပမာဏ ပြုတော်မူ၏။ဟေဗြဲ၊ ၁၁:၄။ 5ကာဣနနှင့် သူ၏ပူဇော်သကာကို ပမာဏပြုတော်မမူ။ ထိုကြောင့် ကာဣနသည်အလွန်စိတ်ဆိုး၍ မျက်နှာပျက်လေ၏။ 6ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်ကြောင့်စိတ်ဆိုးသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် မျက်နှာပျက်သနည်း။ 7သင်သည်ကောင်းမွန်စွာပြုလျှင် အခွင့်မရလော။ ကောင်းမွန်စွာမပြုလျှင်၊ အပြစ်ဖြေသောယဇ်ကောင်သည် တံခါးနားမှာဝပ်လျက်ရှိ၏။ သူသည်သင်၏အလိုသို့လိုက်၍၊ သင်သည်သူ့ကိုအုပ်စိုးရ၏ဟု ကာဣနကိုမိန့်တော်မူ၏။
8ကာဣနကလည်း လယ်သို့သွားကြကုန်အံ့ဟု ညီအာဗေလကိုခေါ်၍၊ လယ်သို့ရောက်သောအခါ၊ ညီအာဗေလကိုရန်ဘက်ပြု၍သတ်လေ၏။မ၊ ၂၃:၃၅။ လု၊ ၁၁:၅၁။ ၁ယော၊ ၃:၁၂။ 9ထာဝရဘုရားကလည်း သင့်ညီအာဗေလသည် အဘယ်မှာရှိသနည်းဟု ကာဣနကိုမေးတော်မူလျှင်၊ အကျွန်ုပ်မသိပါ။ အကျွန်ုပ်သည် ညီကိုစောင့်ရသောသူဖြစ်ပါသလောဟု လျှောက်ဆို၏။ 10ဘုရားသခင်ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်သို့ပြုပြီးသနည်း။ သင်ညီအသွေး၏အသံသည် မြေထဲက ငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိသည်တကား။ 11သို့ဖြစ်၍ သင့်ညီ၏အသွေးကိုခံယူခြင်းငှာ၊ မိမိပါးစပ်ကိုဖွင့်သော မြေကြီး၏ကျိန်ခြင်းကို သင်သည်ခံရသောကြောင့်၊ 12ယခုမှစ၍မြေ၌လုပ်သောအခါ ပကတိအတိုင်း အသီးအနှံကိုမရ ရ။ မြေကြီးပေါ်မှာ ပြေးရသောသူ၊ အရပ်ရပ်လည်ရသောသူ ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 13ကာဣနကလည်း၊ အကျွန်ုပ်အပြစ်သည် မဖြေနိုင်အောင်ကြီးပါသလော။ 14အကျွန်ုပ်ကို မြေကြီးပြင်မှ ယနေ့နှင်ထုတ်တော်မူပြီ၊ မျက်နှာတော်ကိုလည်း မမြင်ရ။ မြေကြီးပေါ်မှာ ပြေးရသောသူ၊ အရပ်ရပ်လည်ရသောသူဖြစ်ပါရမည်။ တွေ့သမျှသောသူတို့သည် အကျွန်ုပ်ကိုသတ်ပါလိမ့်မည်ဟု၊ ထာဝရဘုရားကို လျှောက်ဆို၏။ 15ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သို့ဖြစ်၍ ကာဣနကိုသတ်သောသူမည်သည်ကား၊ ခုနစ်ဆသောအပြစ်ဒဏ်ကို ခံရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊ ကာဣနကိုတွေ့သောသူ တစ်စုံတစ်ယောက်မျှ မသတ်စေခြင်းငှာ၊ ထာဝရဘုရားသည် သူ၌အမှတ်ပေးတော်မူ၏။
16ကာဣနသည် ထာဝရဘုရားထံတော်မှထွက်သွား၍၊ ဧဒင်ပြည်အရှေ့၊ နောဒပြည်တွင် နေလေ၏။
ကာဣန၏သားစဉ်မြေးဆက်
17ထိုအခါကာဣနသည် မိမိမယားနှင့် ဆက်ဆံသဖြင့်၊ သူသည်ပဋိသန္ဓေစွဲယူ၍၊ သားဧနောက်ကိုဖွားမြင်လေ၏။ ကာဣနသည်လည်း မြို့ကိုတည်၍ မိမိသား၏အမည်အလိုက်၊ ထိုမြို့ကိုဧနောက်မြို့ဟု သမုတ်လေ၏။ 18ဧနောက်သားကား၊ ဣရဒ်၊ ဣရဒ်သားကား၊ မဟုယေလ၊ မဟုယေလသားကား၊ မသုရှလ၊ မသုရှလသားကား၊ လာမက်တည်း။
19လာမက်သည်၊ အာဒနှင့် ဇိလအမည်ရှိသော မိန်းမနှစ်ယောက်နှင့် အိမ်ထောင်ဖက်ပြု၍၊ 20အာဒသည် သားယာဗလကိုဖွားမြင်လေ၏။ ထိုသားကား၊ တဲ၌နေသောသူ၊ သိုးနွားစသည်တို့ကို မွေးသောသူတို့၏ အဘဆရာဖြစ်လေသတည်း။ 21ယုဗလအမည်ရှိသောညီမူကား၊ စောင်းမျိုး၊ နှဲခရာမျိုးတို့ကို တီးမှုတ်တတ်သောသူအပေါင်းတို့၏ အဘဆရာဖြစ်လေသတည်း။ 22ဇိလသည်လည်း၊ သားတုဗလကာဣနကို ဖွားမြင်လေ၏။ သူသည် ပန်းတဉ်းသမား၊ ပန်းပဲသမားအပေါင်းတို့၏ဆရာဖြစ်လေ၏။ တုဗလကာဣန၏နှမကား၊ နေမအမည်ရှိ၏။ 23လာမက်ကလည်း၊ အာဒနှင့် ဇိလ၊ ငါပြောသံကိုမှတ်ကြလော့။ လာမက်မယားတို့၊ ငါ့စကားကိုနားထောင်ကြလော့။ ငါ့ကိုထိခိုက်သော လူတစ်ယောက်တည်းဟူသော၊ ငါ့ကိုညှဉ်းဆဲသောလူပျိုတစ်ယောက်ကို ငါသတ်ခဲ့ပြီ။ 24ကာဣနသည် ခုနစ်ဆသောတရားကိုရလျှင်၊ အကယ်၍လာမက်သည်၊ အဆခုနစ်ဆယ် ခုနစ်ဆသောတရားကို ရလိမ့်မည်ဟု မိမိမယားတို့ကိုပြောဆို၏။
ရှေသနှင့်ဧနုတ်
25အာဒံသည်လည်း မိမိမယားနှင့် တစ်ဖန်ဆက်ဆံပြန်လျှင်၊ မယားသည် သားကိုဖွားမြင်၍၊ ရှေသဟူသောအမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ကာဣနသတ်သော အာဗေလကိုယ်စား၊ တစ်ပါးသောအနွယ်ကို အကျွန်ုပ်အဖို့ ဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်မူပြီဟု ဆိုသတည်း။ 26ရှေသသည်လည်း သားကိုရ၍ ဧနုတ်ဟူသောအမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။ ထိုကာလ၌ ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုအမှီပြု၍ ကိုးကွယ်စပြုကြလေ၏၊

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၄ (အနက်ဖွင့်)

(ကာဣနနှင့် အာဗေလ (အခန်း )

          : အာဒံသည်မယားဧဝနှင့်ဆက်ဆံသောကြောင့် သား ကာဣန မွေးဖွားလာသည်။ ထိုသို့ သားဖွားမြင်သောအခါ ဧဝသည် ဘုရားသခင်၏လူကိုရပြီ။ ဘုရားကဲ့သို့သောသူ၊ ဘုရားပေးသောသားရရှိပြီ ဟု ထင်မှတ် ဝမ်းသာခဲ့သည်။ နာမည်ကိုလည်း ကာဣန (ရှာမှီးရရှိ သောဥစ္စာဟု အနက်ရသည်) ဟု ကင်ပွန်း တပ်သည်။ လူသားမျိုးနွယ်စုရရှိပြီဟု ဧဝ ပျော်ရွှင်ခဲ့သည်။

: အပိုဒ်ငယ် ၃သည် အချိန်ကာလအဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲလာပုံဖြစ်သည်။ အချိန်ကာလကြာလာသည်နှင့် အမျှ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်။ ကာဣနနှင့် အာဗေလတို့ ညီအကိုသည် အပြစ်သားမိဘများ၏ သားသမီးများဖြစ်သော်လည်း သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော ဘုရားသခင်အား ယဇ်ပူဇော်ခွင့် ရကြသည်။ ကာဣနသည် အသွေးဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမပြု။ သက်သတ်လွတ်ဖြင့် ယဇ်ပူဇော်သည်။ အာဗေလသည် အသွေးဖြင့်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုလိုအပ်ကြောင်းခံယူသဖြင့် တိရစ္ဆာန်အသွေး ဖြင့်ပူဇော်သည်။  ထိုသို့ ပူဇော်ခြင်းသည် အသွေးဖြင့် ပူဇော်မှသာလျှင်မပြစ်ကင်းစင်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်သည် (ဟေဗြဲ ၁၁:၄) ပထမဦးဆုံးမွေးသော သားဦးတိရစ္ဆာန်ကောင်ဖြင့် ဦးဦးဖျားဖျား ပူဇော်သည်။ ထိုသို့ ပူဇော်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို အကောင်းဆုံး၊ အဦးဆုံးအရာဖြင့်ကြည်ညိုစွာ ပူဇော်ခြင်းဖြစ်သည်။ အာဗေလ၏ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် အသွေးဖြင့် လူ့လောကအပြစ်များ ဆောင်ကြဉ်းသွားပုံကို ပုံဆောင်သည်။

: ကာဣနသည် မနာလိုမုန်းတီးစိတ်ကြောင့် လူသတ်မှုကျူးလွန်သည်။ ဘုရားသခင်က ကာဣနအား သတိပေးသည့်အကြောင်းကို အဓိပ္ပါယ် အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆို နားလည်နိုင်သည်။

၁။ အကယ်၍ ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်လျှင် (နောင်တစိတ်ရှိလျှင်) အမျက်ဒေါသထိန်းနိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် အပြစ်ဒုစရိုက်လည်း ကျူးလွန်မည်မဟုတ်။ အကယ်၍ အမျက်ဒေါသထွက်လျှင် (အာဗေလကို မနာလို မုန်းတီးစိတ်ရှိလျှင်) တံခါးဝ၌ ပျက်စီးခြင်းဒုစရိုက်က သင့်အား အဆင်သင့်စောင့်ကြိုနေသည်။ အာဗေလသည် သင့်အပေါ် စိတ်ငြိုငြင်သူမဟုတ်။ အစ်ကို၏ခေါင်းဆောင်မှုကို ခံယူသူဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အာဗေလအပေါ်သို့ မလိုမုန်းတားစိတ် မရှိလျှင် သင်က အစဉ်အုပ်စိုးသွားမည်။

၂။ သင်သည်ကောင်းမွန်စွာပြုစုလျှင် (Septuagint တွင်မူကောင်းမွန်စွာ ယဇ်ပူဇော်လျှင်) သင့်ပူဇော်သက္ကာကို လက်မခံဘဲနေမည်လား။ ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ခြင်းသည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ အာဗေလသည် ဘုရားရှင်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာ ပူဇော်သက္ကာဖြင့် ပူဇော်သည်။ ကာဣနသည် အသွေးမပါသော ယဇ်ကို ယူဆောင်လာသည့်အပြင် စိတ်မနော်ကြည်လင်ဖြူစင်ခြင်းမရှိ။ မျက်စိမျက်နှာသုံမှုံသဖြင့် မှားယွင်းသော ပူဇော်ကိုးကွယ်မှု ပုံစံဖြစ်သည်။

၃။ RSV ကျမ်းမူက “အကယ်၍ ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်လျှင် သင့်ကို လက်မခံဘဲနေမည်လား။ ကောင်းမွန်စွာ မပြုလုပ်လျှင် အပြစ်ဒုစရိုက်က တံခါးဝမှ အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ သင့်စိတ်နှလုံးရှိသည့် လုပ်ဆောင်ချက်က သင့်ကို အုပ်စိုးမည်” ဟုဆိုသည်။

၄။ F.W.Grant ၏ Numerical ကျမ်းမူတွင် “အကယ်၍ကောင်းစွာမလုပ်လျှင် ဒုစိရိုက်ပူဇော်သက္ကာက တံခါးဝမှ စောင့်ကြည့်နေသည်” ဟုဆိုသည်။ တနည်းအားဖြင့် သင်လုပ်ဆောင်သည့်အတိုင်း အကျိုးခံစားရမည်။

:၁၂ ကာဣန၏ မနာလိုမုန်းတီးမှုသည် မကောင်းမှုဒုစရိုက်သို့ပြောင်းလဲ၍ သူ့ညီကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်အသက်သတ်သည်။ အာဗေလသည် သေသော်လည်း ယုံကြည်ခြင်း၏ အသက်တာသည် သေခြင်းမရှိ၊ ရှင်သန်နေသည် (ဟေဗြဲ ၁၁:၄) ဘုရားသခင်က အပြစ်တင်ခြင်းမရှိဘဲ မေတ္တာ မပျက်သောမေးခွန်းကို အပြစ်သားကာဣနသည် နောင်တရခြင်းမရှိသည့်ပြင် မဖွယ်မရာပြန်ဖြေခဲ့သည်။ လူသည် မြေကြီးဘဝရောက်လျှင် ဘဝကုန်ဆုံးပြီဟု ထင်မှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယုံကြည်သူ၏ အသွေးသည် ကန္တာရ မြေကြီးထဲမှစကားပြော နိုင်သည်။

:၁၃၁၆ ကာဣန၏ တုံ့ပြန်စကားသည် ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ထက် ပိုမိုပြင်းထန်မိုက်မဲသည်။ အပြစ်ကို နောင်တမရဘဲ၊ ထပ်ဆင့် အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် ကြောက်လန့်ဖွယ်ရာ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာ ကြုံဆုံရသည်။ ဘုရားသခင်နှင့် ကွေကွင်းရသည်မှာ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

:၁၇၂၄ ကာဣနသည် နှမငယ်သို့မဟုတ် အခြားသွေးသားနီးစပ်သူနှင့် စုံဖက်သည်။ က ၄:၃ တွင် လူအများအပြားပေါ်ထွန်းလာကြောင်းနှင့် က ၅:၄ တွင် အာဒံ၌ သားသမီးမြောက်မြားစွာ ထွန်းကားကြောင်း ရေးထားသည်။ ထိုခေတ်ကာလတွင် ဆွေမျိုးသွေးသား နီးစပ်သူများ အချင်းချင်း အိမ်ထောင်ပြုမှု မတားမြစ်သေး (အခြေအနေလိုအပ်ချက်အရဖြစ်သည်)

အပိုဒ်ငယ် ၁၇-၂၄ တွင် ကာဣန၏ သားစဉ်မြေးဆက်စာရင်းတွေ့ရသည်။ သူတည်သောမြို့နာမည်ကိုလည်း သားနာမည်အတိုင်း ဧနောက် ဟု မှည့်ခေါ်သည်။ ထိုကာလကတည်းက မယားအများအပြားယူခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး၊ တေးဂီတ၊ အနုပညာ၊ သံထည်ပစ္စည်းလက်ရာ၊ တေးသီချင်းသီဆိုခြင်းနှင့် သွေးထွက်သံယိုမှုများ တွေ့ရသည်။ သီချင်းထဲတွင် လာမတ် က မိမိကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်သောအားဖြင့် လူငယ်လူရွယ်တစ်ယောက် လက်လွန်သတ်မိကြောင်း သူမယားများသို့ ပြောပြသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့သော် မည်သို့မည်ပုံ လက်လွန်ခြေလွန်ဖြစ်သည်ကို အသေးစိပ်မရှင်းပြပါ။ သူ့အဖေ ကာဣနက သူ့ ညီကို သတ်သည့် ကိစ္စမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ ရန်ကိုရန်ချင်း လက်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖခင်ထံမှ မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။