ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၄၆

ယာကုပ်နှင့်မိသားစုအဲဂုတ္တုပြည်သို့
1ထိုအခါ ဣသရေလသည် မိမိဥစ္စာရှိသမျှနှင့်တကွခရီးသွား၍ ဗေရရှေဘအရပ်သို့ ရောက်လျှင်၊ မိမိအဘဣဇာက်၏ ဘုရားသခင်အားယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို ပြုလေ၏။ 2ညအခါဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်က၊ ယာကုပ်၊ ယာကုပ် ဟုခေါ်တော်မူလျှင်၊ ယာကုပ်ကအကျွန်ုပ်ရှိပါသည်ဟု လျှောက်လေ၏။ 3ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ငါသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်၏။ သင့်အဘ၏ ဘုရားသခင်ဖြစ်၏။ အဲဂုတ္တုပြည်သို့သွားရမည်အခွင့်ကို မစိုးရိမ်နှင့်။ ငါသည် ထိုပြည်၌ သင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်။ 4အဲဂုတ္တုပြည်သို့ သင်နှင့်အတူငါသွားမည်။ တစ်ဖန်ငါဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ ယောသပ်သည် မိမိလက်ကို သင်၏မျက်စိပေါ်မှာတင်ရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
5တစ်ဖန်ယာကုပ်သည် ဗေရရှေဘအရပ်မှထွက်၍၊ သူစီးစရာဖို့ ဖာရောမင်းပေးလိုက်သောလှည်းတို့ဖြင့် ဣသရေလ၏သားတို့သည် အဘမှစ၍ မိန်းမများနှင့် သူငယ်များတို့ကိုဆောင်လျက်၊ 6ခါနာန်ပြည်၌ရသောတိရစ္ဆာန်များနှင့် ဥစ္စာများကိုလည်းယူ၍ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ သွားကြ၏။တ၊ ၇:၁၅။ 7ယာကုပ်သည်ကိုယ်တိုင်မှစ၍ သားသမီးမြေးတည်းဟူသော အမျိုးအနွယ်အပေါင်းတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ဆောင်သွားလေ၏။
8အဲဂုတ္တုပြည်သို့ရောက်သော ဣသရေလသားတို့၏အမည်ကား၊ ယာကုပ်နှင့် သူ၏သားများ။ သားဦးရုဗင်။ 9ရုဗင်သား။ ဟာနုတ်၊ ဖာလု၊ ဟေဇရုံ၊ ကာမိ။ 10ရှိမောင်သား။ ယေမွေလ၊ ယာမိန်၊ ဩဟဒ်၊ ယာခိန်၊ ဇောဟာ၊ ခါနာန်အမျိုး မိန်းမ၏သားရှောလ။ 11လေဝိသား။ ဂေရရှုံ၊ ကောဟတ်၊ မေရာရိ။ 12ယုဒသား။ ဧရ၊ ဩနန်၊ ရှေလ၊ ဖာရက်၊ ဇာရ။ ထိုသူတို့တွင် ဧရနှင့် ဩနန်သည် ခါနာန်ပြည်၌သေသတည်း။ ဖာရက်သား၊ ဟေဇရုံနှင့် ဟာမုလ။ 13ဣသခါသား။ တောလ၊ ဖုဝါ၊ ယောဘ၊ ရှိမရုန်။ 14ဇာဗုလုန်သား။ သရက်၊ ဧလုန်၊ ယာလေလ။ 15ဤသူတို့ကား၊ ယာကုပ်မယားလေအာသည် ပါဒနာရံအရပ်၌ ဖွားသော သားတည်း။ သမီးဒိနနှင့်တကွ၊ သားသမီးပေါင်းသုံးဆယ်သုံး။
16ဂဒ်သား။ ဇိဖျုန်၊ ဟဂ္ဂိ၊ ရှုနိ၊ ဧဇဗုန်၊ ဧရိ၊ အရောဒိ၊ အရေလိ။ 17အာရှာသား။ ယိမန။ ဣရွှာ၊ ဣရွှိ၊ ဗေရိယ၊ နှမစေရတည်း။ ဗေရိယသား၊ ဟေဗာနှင့် မာလချေလ။ 18ဤသူတို့ကား၊ လာဗန်သည် သမီးလေအာအား၊ လက်ဖွဲ့သော ယာကုပ်မယား ဇိလပဖွားသောသားတည်း။ ပေါင်းတစ်ဆယ်ခြောက်။
19ယာကုပ်မယား ရာခေလသား။ ယောသပ်နှင့် ဗင်္ယာမိန်။ 20အဲဂုတ္တုပြည်၌ ဩနမြို့၏ယဇ်ပုရောဟိတ် ပေါတိဖေရသမီးအာသနတ်တွင် ယောသပ်နှင့်ရသောသား၊ မနာရှေနှင့် ဧဖရိမ်။က၊ ၄၁:၅၀-၅၂။ 21ဗင်္ယာမိန်သား။ ဗေလ၊ ဗေခါ၊ အာရှဗေလ၊ ဂေရ၊ နေမန်၊ ဧဟိ၊ ရောရှ၊ မုပိမ်၊ ဟုပိမ်၊ အာရဒ။ 22ဤသူတို့ကား၊ ယာကုပ်မယားရာခေလဖွားသောသားတည်း။ ပေါင်းတစ်ဆယ်လေး။
23ဒန်သား။ ဟုရှိမ်။ 24နဿလိသား။ ယာဗေလ၊ ဂုနိ၊ ယေဇာ၊ ရှိလင်။ 25ဤသူတို့ကား၊ လာဗန်သည် သမီးရာခေလအားလက်ဖွဲ့သော ယာကုပ်မယား ဗိလဟာဖွားသောသားတည်း။ ပေါင်းခုနစ်။ 26ယာကုပ်ချွေးမများကိုမဆိုဘဲ၊ ယာကုပ်မှဆင်းသက်၍၊ သူနှင့်အတူ အဲဂုတ္တုပြည်သို့သွားသော လူပေါင်းကား၊ ခြောက်ဆယ်ခြောက်ယောက်တည်း။ 27အဲဂုတ္တုပြည်၌ ယောသပ်ရနှင့်သောသားနှစ်ယောက်ရှိ၏။ သို့ဖြစ်၍ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ရောက်သောယာကုပ်၏အမျိုးသားအပေါင်းကား ခုနစ်ဆယ်တည်း။တ၊ ၇:၁၄။
28ယောသပ်ထံသို့ ဂေါရှင်ပြည်ကိုသွားစေခြင်းငှာ ယုဒကိုအရင်စေလွှတ်ပြီးမှ ဂေါရှင်ပြည်သို့ရောက်ကြ၏။ 29ယောသပ်သည်ရထားကိုပြင်၍ အဘဣသရေလကို ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှာ ဂေါရှင်ပြည်သို့သွား၍ အဘရှေ့သို့ရောက်သော်၊ အဘ၏လည်ပင်းကိုဖက်လျက် ကြာကြာငိုလေ၏။ 30ဣသရေလကလည်း၊ ယခုငါသေပါစေသော။ သင်၏မျက်နှာကိုငါမြင်ရပြီ။ သင်သည် အသက်ရှင်သေး၏ဟု ယောသပ်အားဆိုလေ၏။ 31ယောသပ်ကလည်း၊ ဖာရောမင်းထံသို့ ကျွန်ုပ်သွားဦးမည်။ ခါနာန်ပြည်၌နေသော ကျွန်တော်အစ်ကိုများ၊ ကျွန်တော်အဘ၏ အိမ်သားများတို့သည် ကျွန်တော်ထံသို့ ရောက်ကြပါပြီ။ 32ထိုသူတို့သည် သိုးထိန်းဖြစ်ပါ၏။ သိုးနွားတို့ကိုမွေးသောသူဖြစ်ပါ၏။ သူတို့သိုးနွားမှစ၍ရှိသမျှတို့ကို ဆောင်ခဲ့ကြပါပြီဟုလျှောက်မည်။ 33နောက်တစ်ခါ သင်တို့ကိုဖာရောမင်းခေါ်၍ သင်တို့သည် အဘယ်သို့ လုပ်ဆောင်တတ်သနည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊ 34ကိုယ်တော်ကျွန်တို့သည် ဘိုးဘေးနှင့်တကွ၊ ငယ်သောအရွယ်မှစ၍ ယခုတိုင်အောင် သိုးနွားတို့ကိုမွေးသောသူဖြစ်ကြပါ၏ဟု လျှောက်ရမည်။ သို့ဖြစ်၍ ဂေါရှင်ပြည်မှာနေသောအခွင့်ကို ရကြလိမ့်မည်။ သိုးထိန်းဖြစ်သောသူကို အဲဂုတ္တုလူတို့သည် ရွံရှာတတ်ကြ၏ဟု အစ်ကိုများ၊ အဘ၏အိမ်သားများတို့ကို ပြောဆို၏။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၄၆ (အနက်ဖွင့်)

၈။ မိသားစုနှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်း (အခန်း ၄၆)

          ၄၆: ခါနာန်ပြည်မှ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ တစ်ဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံး ပြောင်းရွှေ့ကြ၍ ဗေရရှေဘအရပ်သို့ ရောက်သောအခါ လှည်းယာဉ်ကို ခဏရပ်ပြီး ယာကုပ်သည် အဘဣဇာက်၏ ဘုရားသခင်အား ယဇ်ပူဇော်သည်။ ထိုနေရာသည် အဘအာဗြဟံထံ (၂၁:၃၁-၂)နှင့် ဣဇာက်သို့ (၂၆:၂၃-၂၄) ဘုရားသခင် ပေါ်ထွန်းပြသသည့် နေရာဖြစ်သည်။ ယခုတဖန် ယာကုပ်ထံ ဘုရားရှင်ပေါ်ထွန်းပြသည်။ ဘုရားသခင် ပေါ်ထွန်းသည့် (၇)ကြိမ်အနက် ဤအကြိမ်သည် နောက်ဆုံးအခေါက်ဖြစ်သည်။ ယာကုပ်ထံပေါ်ထွန်း၍ နောက်ဆုံးပြုသော ကတိတော်မှာ ယာကုပ်အား ခါနာန်ပြည်သို့ နောက်တဖန် ပြည်လည် ပို့ဆောင်မည့် အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ယာကုပ်သည် အဲဂုတ္တုပြည်တွင် ကွယ်လွန်သေဆုံးသည်။ သို့သော် ထိုကတိတော်ပြည့်စုံသည့်အကြောင်းကို (၂)မျိုး နားလည်ခံယူနိုင်သည်။ ပထမအချက်မှာ ယာကုပ်၏ အလောင်းအား ခါနာန်ပြည်သို့ ပြန်လည်သယ်ဆောင်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်တစ်မျိုးမှာ ယာကုပ်၏ သားစဉ်မြေးဆက်များအား ယောရှုလက်ထက်တွင် ခါနာန်ပြည်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ယောသပ်သည် မိမိလက်ကို သင်၏မျက်စိပေါ်မှာတင်လိမ့်မည်” ဆိုခြင်းမှာ နောက်ဆံတင်းစရာမရှိ၊ ဝေဒနာမခံစားဘဲ၊ ယောသပ်ရှေ့နောက်တွင် ငြိမ်သက်စွာ အသက်ပျောက် အသေဖြောင့်မည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို Atkinson က ဤသို့ဆိုသည်။-

ယာကုပ်အသက်ပျောက်သောအခါ ယောသပ်က မျက်လုံးစုံမှိတ်ပေးသည်။ ယောသပ်၏ ရင်ခွင်တွင် လဲလျောင်းလျက် အသက်ပျောက်သည်။ ယာကုပ်သည် သားတော်မောင် ယောသပ်နှင့် နှစ်ပေါင်းကြာရှည် လွမ်းတသသဆွေးတမြေ့မြေ့ ရင်ကွဲနာကျခဲ့သည်။ ယခု ထိုချစ်သောသား မျက်စိအောက်တွင် တည်ငြိမ်စွာ အသက်ဆုံးသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ့အစေခံကျွန်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို အစဉ်ဖြည့်ဆည်းပေးသည် (၁ပေ ၅:၇)၁၃

ယာကုပ်သည် သားမြေးအဆွယ်အပွားများ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့် ဥစ္စာပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်၍ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ရောက်ရှိသည်။

၄၆:၂၇ အပိုဒ်ငယ် ၈-၂၇ တွင်ယာကုပ်၏ သားမြေးစဉ်ဆက် နာမည်စာရင်း မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ ယာကုပ်နှင့်အတူ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ရောက်လာသည့် လူဦးရေစုစုပေါင်း (၆၆) ယောက်ရှိသည် (ငယ် ၂၆) ဤစာရင်းဇယားသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူ။ အပိုဒ်ငယ်(၂၇)တွင် (၇၀)ယောက်ဟု ဆို၍ ထွ ၁:၅ နှင့် တ ၇:၁၄တွင် (၇၅)ယောက်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ထိုသို့ကွဲလွဲရခြင်းမှာ သွေးရင်းသားရင်းနှင့် မှီခိုသူများ ထည့်တွက်ရာတွင် ကွဲလွဲခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။

၄၆:၂၈၃၄ နိုင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၊ မြေဩဇာအဆီအနှစ် ကောင်းမွန်သော နေရာ ဂေါရှင်အရပ်တွင် ယာကုပ်တို့မိသားစုအား နေရာထိုင်ခင်းချထားပေးသည်။ ယောသပ်သည် ထိုနေရာသို့ ကြိုသွားနှင့်၍ ဖခင်အလာကို ခရီးဦးကြိုသည်။ ထိုနေရာသည် မြက်ခင်းလွန်ပြင်ကျယ်ပြန့်၍ ယာကုပ်၏ တိရစ္ဆာန်အုပ်များအတွက် အလောတော်ဖြစ်သည်။ ရပ်သူရွာသား သိုးကျောင်းသားများက မသဒ္ဓါချင်ကြသော်လည်း ဖာရောမင်းက ခွင့်ပြုထားသဖြင့် နန်းတော်နှင့် မလှမ်းမကမ်းသော ထိုနေရာတွင် ပျော်မွေ့နေထိုင်ကြသည်။ ခေါရှန်အရပ်သည် သီးသန့်နေရာဖြစ်သော   ကြောင့် အဲဂုတ္တုသားများနှင့် ရောယှက်ခြင်းမရှိ (၄၃:၃၂)။ ထို့အပြင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းလည်းမတူ။ လူမျိုးကြီး မဖြစ်လာမချင်း ထိုနေရာတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ဘုရားသခင်ကလည်း ဘိုးဘေးများသို့ ကတိတော်ပြုထားသည့်အတိုင်း ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။