ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၃၅

ယာကုပ်ကောင်းချီးခံရခြင်း
1ထိုနောက် ဘုရားသခင်က၊ သင်ထ၍ဗေသလအရပ်သို့သွားနေလော့။ သင်သည် အစ်ကိုဧသောထံမှပြေးသောအခါ၊ သင့်အားထင်ရှားသော ဘုရားသခင်အဖို့၊ ထိုအရပ်၌ ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်လော့ဟု၊ ယာကုပ်အားမိန့်တော်မူ၏။က၊ ၂၈:၁၁-၁၇။ 2ထိုအခါယာကုပ်သည်အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်၊ မိမိ၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍၊ သင်တို့တွင်ပါသော၊ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၏ဘုရားတို့ကို ပယ်ပစ်ကြလော့။ အဝတ်ကိုလဲ၍ သန့်ရှင်းခြင်းရှိစေကြလော့။ 3ယခုထ၍ ဗေသလအရပ်သို့သွားကြစို့။ ငါသည်ဆင်းရဲခံရသောကာလ ငါ့ကိုထူး၍၊ ငါသွားသောလမ်း၌ကြွတော်မူသောဘုရားသခင်အဖို့ ထိုအရပ်၌ ယဇ်ပလ္လင်ကိုငါတည်မည်ဟု ဆိုလေ၏။ 4သူတို့သည်လည်း၊ မိမိတို့၌ပါသောတစ်ပါးအမျိုးသားတို့၏ ဘုရားအပေါင်းတို့နှင့်၊ နား၌ပန်သောနားပန်တန်ဆာရှိသမျှတို့ကို၊ ယာကုပ်အားပေး၍၊ ယာကုပ်လည်း၊ ရှေခင်မြို့နားတွင်ရှိသော သပိတ်ပင်အောက်၌ မြှုပ်ထားလေ၏။ 5သူတို့ပြောင်းသွားကြသောအခါ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မြို့သားတို့သည်၊ ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍၊ ယာကုပ်သားတို့ကို မလိုက်ဝံ့ဘဲနေကြ၏။ 6ယာကုပ်သည် မိမိ၌ပါသောသူအပေါင်းနှင့်တကွ၊ ခါနာန်ပြည် လုဇမြို့တည်းဟူသော၊ ဗေသလအရပ်သို့ရောက်ကြသော်၊ 7ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်၍၊ ထိုအရပ်ကို ဗေသလအမည်ဖြင့် တစ်ဖန်သမုတ်ပြန်လေ၏။ အကြောင်းမူကား၊ အစ်ကိုထံမှပြေးသောအခါ၊ ထိုအရပ်၌ ဘုရားသခင်ထင်ရှားတော်မူသတည်း။
8ရေဗက္က၏အထိန်းဒေဗောရသေ၍၊ ဗေသလအရပ်၌ သပိတ်ပင်အောက်တွင် သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံရလေ၏။ ထိုအပင်ကို အာလုမ္ဘာကုတ်ဟူ၍တွင်သတည်း။
9ယာကုပ်သည် ပါဒနာရံအရပ်မှ ပြန်လာသောနောက်၊ တစ်ဖန်ဘုရားသခင်ထင်ရှား၍ ကောင်းကြီးပေးတော်မူပြီးလျှင်၊ 10သင်သည် ယခုယာကုပ်အမည်ရှိ၏။ နောင်၌ သင်၏အမည်ကို ယာကုပ်ဟူ၍မခေါ်ရ။ ဣသရေလဟူ၍ခေါ်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူလျက် ဣသရေလအမည်ဖြင့် သမုတ်တော်မူ၏။က၊ ၃၂:၂၈။ 11တစ်ဖန်ဘုရားသခင်က၊ ငါသည်အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင် ဖြစ်၏။ တိုးပွားများပြားလော့။ လူတစ်မျိုးမက၊ အမျိုးမျိုးတို့သည် သင်၌ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ရှင်ဘုရင်တို့သည် သင်၏အမျိုးအနွယ်၌ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ 12အာဗြဟံနှင့် ဣဇာက်အား ငါပေးသောမြေကို သင်နှင့်သင်၏အမျိုးအနွယ်အား ငါပေးမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။က၊ ၁၇:၄-၈။ 13ထိုသို့ယာကုပ်နှင့်နှုတ်ဆက်၍ မိန့်မြွက်တော်မူရာအရပ်မှ၊ ဘုရားသခင်တက်ကြွတော်မူ၏။ 14ဘုရားသခင်နှုတ်ဆက်၍ မိန့်မြွက်တော်မူရာအရပ်၌၊ ယာကုပ်သည် ကျောက်တိုင်ကိုစိုက်၍၊ ကျောက်ဖျာပေါ်၌သွန်းလောင်းရာ ပူဇော်သကာကိုလည်းကောင်း၊ ဆီကိုလည်းကောင်းလောင်းလေ၏။ 15ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရသော ထိုအရပ်ကိုလည်း၊ ဗေသလဟူ၍ တစ်ဖန်သမုတ်ပြန်လေ၏။က၊ ၂၈:၁၈-၁၉။
ရာခေလကွယ်လွန်ခြင်း
16ထိုနောက်တစ်ဖန် ဗေသလအရပ်မှ ခရီးသွားပြန်၍၊ ဧဖရတ်မြို့နှင့်နီးသောအခါ၊ ရာခေလသည် သားဖွားအံ့သောအချိန်ရောက်၍၊ ပြင်းစွာသောဝေဒနာကို ခံရ၏။ 17ထိုသို့ပြင်းစွာခံနေရစဉ်တွင်၊ ဝမ်းဆွဲက၊ မစိုးရိမ်နှင့်၊ သားယောက်ျားကို ရပြီဟုဆိုလေ၏။ 18ရာခေလသည်သေအံ့ဆဲဆဲရှိ၍၊ နာမ်ဝိညာဉ်ထွက်စဉ်အခါ၊ ထိုသားကို ဗေနောနိအမည်ဖြင့်မှည့်လေ၏။ အဘမူကား ဗင်္ယာမိန်အမည်ဖြင့်မှည့်သတည်း။ 19ရာခေလသေ၍၊ ဗက်လင်အမည်ရှိသော ဧဖရတ်မြို့သို့သွားသောလမ်းခရီးတွင်၊ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံလေ၏။ 20ယာကုပ်လည်း သင်္ချိုင်းအပေါ်မှာ မှတ်တိုင်ကိုစိုက်လေ၏။ ထိုမှတ်တိုင်ကား၊ ယနေ့တိုင်အောင် ရာခေလ၏သင်္ချိုင်းမှတ်တိုင်ဖြစ်သတည်း။
21ဣသရေလသည် တစ်ဖန်ခရီးသွားပြန်၍၊ ဧဒါလင့်စင်ကိုလွန်ပြီးမှ တဲကိုဆောက်လေ၏။ 22ထိုအရပ်၌နေသောအခါ၊ ရုဗင်သည်သွား၍ အဘ၏မယားငယ်၊ ဗိလဟာနှင့်အိပ်လေ၏။ ထိုသတင်းကို ဣသရေလကြား၏။က၊ ၄၉:၄။
ယာကုပ်၏သားများ
(၅ ရာ၊ ၂:၁-၂)
23ယာကုပ်သားတစ်ကျိပ်နှစ်ပါးရှိ၏။ လေအာတွင်မြင်သောသားကား၊ ယာကုပ်၏သားဦး ရုဗင်၊ အစရှိသောရှိမောင်၊ လေဝိ၊ ယုဒ၊ ဣသခါ၊ ဇာဗုလုန်တည်း။ 24ရာခေလသားကား၊ ယောသပ်နှင့် ဗင်္ယာမိန်တည်း။ 25ရာခေလ၏ကျွန်မ ဗိလဟာသားကား၊ ဒန်နှင့် နဿလိတည်း။ 26လေအာ၏ကျွန်မ ဇိလပသားကား၊ ဂဒ်နှင့် အာရှာတည်း။ ဤသူတို့ကား၊ ပါဒနာရံပြည်၌ဖွားမြင်သော ယာကုပ်၏သားများတည်း။
ဣဇာက်ကွယ်လွန်ခြင်း
27ထိုနောက်ယာကုပ်သည် အာဗြဟံနှင့် ဣဇာက်တည်းခိုရာ၊ မံရေအရပ်၊ ဟေဗြုန်မြို့တည်းဟူသောကိရယသာဘမြို့၌နေသော၊ အဘဣဇာက်ထံသို့ ရောက်လေ၏။က၊ ၁၃:၁၈။ 28ဣဇာက်အသက်သည် အနှစ်တစ်ရာရှစ်ဆယ်ပြည့်စုံသည်ရှိသော်၊ 29အသက်ကြီးရင့်ရာ၊ ကာလပြည့်စုံရာ၌အသက်ချုပ်၍ အနိစ္စဖြစ်သဖြင့်၊ မိမိလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့ ရောက်လေ၏။ သားဧသောနှင့်ယာကုပ်တို့သည် သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၃၅ (အနက်ဖွင့်)

၈။ ဗေသေလသို့ပြန်လာခြင်း (အခန်း ၃၅)

          ၃၅:၁–၈ လွန်ခဲ့သော အနှစ်(၃၀)က ယာကုပ်သို့ ပြုခဲ့သည့်ကတိတော် (၂၈:၂၀-၂၂) ပြည့်စုံမည့်အကြောင်းဖြင့် အခန်းကြီး(၃၅)ကို ကုလားကာဖွင့်လှစ်သည်။ ယခင် အခန်းကြီး(၃၄)သည် ဣသရေလအများဖခင်ကြီး ယာကုပ်အား အခြားတစ်နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့စေမည့်အကြောင်း ဘုရားသခင်၏ အကြံတော်ဖြစ်နိုင်သည်။ အခန်းကြီး(၃၄)တွင် နာမတော်တစ်ခါမှ မပါရှိသော်လည်း ဤအခန်းတွင် ဘုရားသခင်၏ စေခိုင်းသည့်အတိုင်း ယာကုပ် မိသားစု ဗေသေလသို့ ချီတက်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြသည်။ ယာကုပ်သည် သူ့မိသားစုအား ဦးစွာ ဘုရားတရားမသိသူများ၏ ဥစ္စာပစ္စည်းတစ်စုံတရားနှင့် ပတ်သက်ခြင်း မရှိရန် မိန့်ကြားသည် ရုပ်တုဆင်းတုများမှစ၍ လက်ဝတ်လက်စားများပါမကျန် ထားပစ်ခိုင်းသည်။ ရေမိုးချိုး သန့်စင်စေပြီး အဝတ်အစားသစ် ဝတ်ဆင်ပြီးမှ ချီတက်ကြသည်။ ယာကုပ်မိသားစုကို  တွေ့မြင်သော အိမ်နီးနားခြင်းများသည် စိုးရိမ်ကြောက်စိတ်ဝင်ကြ၍ ယာကုပ်တို့နောက်သို့ မလိုက်ရဲကြ။ ဗေသေလသို့ ရောက်သောအခါ ယာကုပ်သည် တဖန်ယဇ်ပလ္လင်တည်၍ ဗေသေလဟု နာမည်ထပ်ပေးသည်။ အကြောင်းမှာ အစ်ကို ဧသောနှင့် ပြန်လည်စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရည်စူး၍ ဘုရားသခင်နာမတော် ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်သည်။

၃၅:၉–၁၅ ဘုရားသခင်က ယာကုပ်အား ယာကုပ်ဟု မခေါ်တော့ပါ။ ဣသရေလဟု ခေါ်ရမည်ဟု ထပ်မံအတည်ပြုပြန်သည်။ အာဗြဟံနှင့် ဣဇာက်သို့ ပေးထားသော ကတိတော်များသည် တည်ဆဲတည်မြဲနေကြောင်း ထပ်ဆိုသည်။ ယာကုပ်သည် ဘုရားသခင်ထံတော်မှ ကတိတော်ရရှိသော ထိုနေရာအား ဗေသေလဟု နာမည်ထပ်မံပေးပြန်သည်။

၃၅:၁၆–၂၀ ဗေသေလမှ တောင်ဘက်အရပ်သို့ ဆက်သွားကြစဉ် လမ်းခရီးတွင် ရာခေလသည် မီးဖွားစဉ်သေဆုံးသွားသည်။ သေခါနီးတွင် သူမွေးမည့်သားအား ဗေနောနိ (အမေ့ဝမ်းနည်းခြင်းသားဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်)ဟု နာမည်ပေးခဲ့သည်။ ဖခင်ယာကုပ်ကမူ ဗင်္ယာမိန် (အဖေ့ညာလက်ရုံးအနက်ရသည်)ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်)ဟု မှည့်ခေါ်သည်။ ထိုနာမည် (၂)ခုစလုံးသည် ခရစ်တော်ဘုရား ဆင်းရဲဒုက္ခ ကြုံတွေ့မည့်အကြောင်း နှင့် ဘုန်းတန်ခိုးပြည့်စုံမည့်အကြောင်း နိမိတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ရာခေလ၏အုတ်ဂူကို ယေရုရှလင်မှ ဗက်သလင်သို့ သွားသောလမ်းပေါ်တွင် ယနေ့ထက်တိုင်အောင် တွေ့မြင်နိုင်ကြသည်။ အာဗြဟံ၊ စာရာ ရေဗက္ကာတို့ကို မြှုပ်နှံထားသော ဟေဗြုန်အရပ်တွင် အဘယ်ကြောင့် မသင်္ဂြိုဟ်ရသနည်း။ ရုပ်တုဆင်းတုသူခိုး မဖြစ်သောကြောင့် ထိုနေရာတွင် မမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။

၃၅:၂၁–၂၉ ရုဗင်သည် ဖခင်၏မယားငယ်ဗိလဟာနှင့် ဖောက်ပြားသည်။ ထိုအပြစ်ဒုစရိုက်ကြောင့် မွေးရာပါအခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးရသည် (၄၉:၃-၄)။ အပိုဒ်ငယ် (၂၂)တွင် ထိုအကြောင်း မပြောတော့ဘဲ ယာကုပ်၏သား(၁၂)ယောက် အမည်စာရင်း မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ထိုသားများသည် ဗင်္ယာမိန်မှလွဲ၍ ပါဒနာရံ အရပ်တွင် မွေးဖွားကြခြင်းဖြစ်သည် (ငယ် ၂၆)။ ဗင်္ယာမိန် ခါနာန်တွင် (ငယ် ၁၆-၁၉)မွေးဖွားသည်။ ယာကုပ်သည် သူ၏ဖခင် ဣဇာက်မကွယ်လွန်မီ ဟေဗြုန်သို့ ပြန်လာသည်။ သို့သော် မိခင်ရေဗက္ကာမှာ မရှိတော့ပါ။ လွန်ခဲ့သော နှစ်များက သေလွန်သွားပြီ။ ဤအခန်း (၃၅)တွင် အသုဘ(၃)ပါး အဖြစ် ရေဗက္ကာ၏ အထိမ်းတော် ဒေဗောရ (ငယ် ၈)၊ ရာခေလ (ငယ် ၁၉) ဣဇာက် (ငယ် ၂၉)တို့ကွယ်လွန်ခြင်းကို တွေ့ရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။