ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၃၁

ယာကုပ်ထွက်ပြေးခြင်း
1ထိုအခါ လာဗန်သားတို့က၊ ငါတို့သခင်၏ဥစ္စာရှိသမျှကို ယာကုပ်သည် ယူသွားလေပြီတကား၊ ငါတို့အဘ၏ဥစ္စာအားဖြင့်၊ သူ၌ဤမည်သောစည်းစိမ်ရှိသမျှသည် ဖြစ်လေပြီဟု၊ ဆိုကြသည်ကိုယာကုပ်ကြား၍၊ 2လာဗန်၏ မျက်နှာကိုကြည့်သောအခါ၊ ရှေ့ကကဲ့သို့မဟုတ်၊ ခြားနားသည်ကို သိမြင်၏။ 3ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်၏ဘိုးဘေးနေသောပြည်၊ သင်၏အမျိုးသားချင်းထံသို့ ပြန်သွားလော့။ ငါသည် သင့်ဘက်၌ရှိနေမည်ဟု ယာကုပ်အားမိန့်တော်မူ၏။ 4ယာကုပ်သည် လူကိုစေလွှတ်၍၊ ရာခေလနှင့် လေအာကို၊ သိုးစုရှိရာတောသို့ခေါ်ပြီးလျှင်၊ 5သင်တို့အဘ၏မျက်နှာသည် ငါ၌ရှေ့ကကဲ့သို့မဟုတ်၊ ခြားနားသည်ကို ငါသိမြင်၏။ သို့သော်လည်း၊ ငါ့အဘ၏ဘုရားသခင်သည်၊ ငါ့ဘက်၌ရှိတော်မူ၏။ 6သင်တို့အဘ၏အမှုကို၊ ငါတတ်နိုင်သမျှအတိုင်း၊ ငါစောင့်သည်ကို သင်တို့သိကြ၏။ 7သင်တို့အဘသည်လည်း ငါ့ကိုလှည့်စား၍၊ ငါရထိုက်သောအခကို ဆယ်ကြိမ်လဲခဲ့ပြီ။ သို့သော်လည်း၊ ငါ့ကိုညှဉ်းဆဲစေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်အခွင့်ပေးတော်မမူ။ 8သူက၊ ပြောက်သောအကောင်တို့သည်၊ သင်၏အခဖြစ်စေဟုဆိုလျှင်၊ သိုး၊ ဆိတ်ရှိသမျှတို့သည် ပြောက်သောအကောင်တို့ကိုမွေးကြ၏။ ကျားသောအကောင်တို့သည်၊ သင်၏အခဖြစ်စေဟုဆိုလျှင်၊ သိုး၊ ဆိတ် ရှိသမျှတို့သည် ကျားသောအကောင်တို့ကို မွေးကြ၏။ 9ထိုသို့ဘုရားသခင်သည်၊ သင်တို့အဘ၏တိရစ္ဆာန်တို့ကိုနုတ်၍ ငါ့အားပေးတော်မူပြီ။ 10ထိုတိရစ္ဆာန်များတို့သည်၊ ယှက်တင်ကြသောအခါ၊ ငါမျှော်ကြည့်၍၊ တိရစ္ဆာန်မတို့နှင့်ပေါင်းဖော်သော တိရစ္ဆာန်အထီးတို့သည်၊ အပြောက်အကျားမှစ၍၊ အထွေထွေသောအဆင်းရှိကြောင်းကို အိပ်မက်၌ငါမြင်ရ၏။ 11ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်း၊ ယာကုပ်ဟု အိပ်မက်၌ ငါ့ကိုခေါ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုငါထူး၏။ 12သူကလည်း မျှော်၍ကြည့်လော့။ တိရစ္ဆာန်မနှင့်ပေါင်းဖော်သော တိရစ္ဆာန်အထီးရှိသမျှတို့သည်၊ အပြောက်အကျားမှစ၍၊ အထွေထွေသော အဆင်းရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သင်၌လာဗန်ပြုသမျှတို့ကိုငါမြင်၏။ 13ငါကား၊ သင်သည်မှတ်တိုင်ကိုဆီလောင်း၍၊ ငါ၌သစ္စာပြုရာ ဗေသလအရပ်၏ဘုရားဖြစ်၏။ ယခုထ၍ ဤအရပ်မှထွက်သဖြင့်၊ အမျိုးသားချင်းတို့နေသောပြည်သို့ ပြန်သွားလော့ဟု ငါ့အားမိန့်တော်မူ၏ဟု ယာကုပ်သည်ကြားပြောပြီးလျှင်၊က၊ ၂၈:၁၈-၂၂။ 14ရာခေလနှင့် လေအာတို့က၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်အဘ၏အိမ်နှင့် အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း။ အဘယ်သို့ အမွေခံရသေးသနည်း။ 15သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကို တစ်ကျွန်းတစ်နိုင်ငံသားကဲ့သို့ မှတ်တတ်သည်မဟုတ်လော။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုရောင်းစားခဲ့ပြီတကား။ 16ကျွန်ုပ်တို့အဘမှ ဘုရားသခင်ရုပ်သိမ်းတော်မူသော စည်းစိမ်ရှိသမျှသည် ငါတို့ဥစ္စာ၊ ငါတို့သားသမီးများဥစ္စာဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း ယခုတွင်ပြုပါလော့ဟုပြန်ပြောကြ၏။
17ထိုအခါယာကုပ်သည်ထ၍၊ မိမိသားမယားတို့ကို ကုလားအုတ်ပေါ်မှာစီးစေ၏။ 18မိမိတိရစ္ဆာန်တည်းဟူသော၊ ပါဒနာရံအရပ်၌ရသောတိရစ္ဆာန်ရှိသမျှတို့နှင့်၊ ရတတ်သမျှသော ဥစ္စာတို့ကိုဆောင်ယူ၍၊ အဘဣဇာက်နေရာ ခါနာန်ပြည်သို့ ခရီးသွားလေ၏။ 19လာဗန်သည် သိုးမွေးကိုညှပ်ခြင်းငှာ၊ အခြားတစ်ပါးသို့သွားခိုက်တွင်၊ ရာခေလသည်၊ သူ၏တေရပ်ရုပ်တုတို့ကို ခိုးယူလေ၏။ 20ယာကုပ်သည် မိမိပြေးမည်အကြောင်းကို မကြားမပြောဘဲနေ၍၊ ရှုရိလူဖြစ်သောလာဗန်ကို ပရိယာယ်အားဖြင့်နိုင်လေ၏။ 21ထိုသို့မိမိဥစ္စာရှိသမျှပါလျက် ပြေးသွား၍၊ မြစ်တစ်ဖက်သို့ အလျင်အမြန်ကူးပြီးလျှင်၊ ဂိလဒ်တောင်ကိုရှေ့ရှုပြုလျက် ခရီးသွားလေ၏။
ယာကုပ်နောက်သို့လာဗန်လိုက်ခြင်း
22ယာကုပ်ပြေးကြောင်းကို၊ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ လာဗန်ကြားသိလျှင်၊ 23ညီအစ်ကိုတို့ကိုခေါ်၍၊ ခုနစ်ရက်ခရီးလိုက်သဖြင့်၊ ဂိလဒ်တောင်ပေါ်မှာမီလေ၏။ 24ဘုရားသခင်သည် ရှုရိလူလာဗန်ဆီသို့ ညအချိန်တွင် အိပ်မက်၌ကြွတော်မူ၍၊ သင်သည် ယာကုပ်အား ကောင်းမကောင်းကိုမပြောနှင့်၊ သတိပြုလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 25ထိုအခါယာကုပ်သည် မိမိတဲကို ဂိလဒ်တောင်ပေါ်မှာဆောက်နှင့်ပြီ။ လာဗန်သည် လိုက်၍မီသောအခါ၊ မိမိညီအစ်ကိုတို့နှင့်တကွ၊ ထိုတောင်ပေါ်မှာတဲကို ဆောက်လေ၏။ 26လာဗန်ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်သို့ပြုသနည်း။ စစ်တိုက်ရာ၌ ဖမ်းမိသောသူတို့ကို သိမ်းသွားသကဲ့သို့၊ ငါ့ကိုလှည့်စား၍၊ ငါ့သမီးတို့ကို သိမ်းသွားလေပြီတကား။ 27ငါ့ကိုလှည့်စား၍၊ အဘယ်ကြောင့် တိတ်ဆိတ်စွာထွက်ပြေးသနည်း။ ငါသည် ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြု၍သီချင်းဆိုလျက်၊ ပတ်သာနှင့်စောင်းတီးလျက်၊ သင့်ကိုလွှတ်လိုက်စေခြင်းငှာ၊ အဘယ်ကြောင့် ငါ့ကိုမကြားမပြောဘဲနေသနည်း။ 28ငါ့သားသမီးတို့ကိုငါနမ်းစေခြင်းငှာ၊ အဘယ်ကြောင့်အခွင့်မပေးသနည်း။ သင်သည် မိုက်စွာပြုလေပြီတကား။ 29ယခုသင့်ကို ငါညှဉ်းဆဲနိုင်၏။ သို့သော်လည်း၊ မနေ့ညမှာ သင်၏အဘကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်သည်ကြွလာ၍၊ ယာကုပ်အား ကောင်းမကောင်းကိုမပြောနှင့်။ သတိပြုလော့ဟု ငါ့အားမိန့်တော်မူ၏။ 30ယခုမှာ၊ သင်သည် မိဘအိမ်ကို အလွန်အောက်မေ့သောကြောင့်၊ သွားရသည်ဟုတ်စေတော့။ ငါ၏ဘုရားတို့ကို အဘယ်ကြောင့်ခိုးယူခဲ့ရသနည်းဟု ယာကုပ်ကို ဆို၏။ 31ယာကုပ်ကလည်း၊ သင်သည်ကိုယ်သမီးတို့ကို အနိုင်သိမ်းယူကောင်းသိမ်းယူလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်စိုးရိမ်သောကြောင့် ထွက်ပြေးရ၏။ 32သင်၏ဘုရားတို့ကိုမူကား၊ အကြင်သူ၌တွေ့လျှင်၊ ထိုသူကိုသေစေလော့။ ကျွန်ုပ်တို့ ညီအစ်ကိုများရှေ့တွင်၊ သင်၏ဥစ္စာကိုပြညွှန်၍ယူပါလော့ဟု၊ လာဗန်အား ပြန်ပြော၏။ ရာခေလခိုးကြောင်းကို ယာကုပ်မသိ။ 33လာဗန်သည် ယာကုပ်တဲ၊ လေအာတဲ၊ ကျွန်မနှစ်ယောက်တို့၏တဲသို့ဝင်၍ ရှာသော်လည်း မတွေ့လျှင်၊ လေအာတဲထဲမှထွက်၍၊ ရာခေလတဲသို့ဝင်လေ၏။ 34ရာခေလသည်၊ ထိုရုပ်တုတို့ကိုယူ၍ ကုလားအုတ်ကုန်းနှီးတန်ဆာထဲသို့ သွင်းထားပြီးလျှင်၊ ထိုတန်ဆာပေါ်မှာထိုင်လျက်နေ၏။ လာဗန်သည် တစ်တဲလုံးကို ရှာဖွေ၍မတွေ့လျှင်၊ 35ရာခေလက၊ သခင်ရှေ့မှာကျွန်မ မထနိုင်သည်ဖြစ်၍၊ စိတ်ရှိတော်မမူပါနှင့်။ မိန်းမတို့၌ဖြစ်မြဲရှိသည်အတိုင်း၊ ကျွန်မ၌ဖြစ်ပါသည်ဟု အဘအားဆိုလေ၏။ ထိုသို့လာဗန်သည်ရှာဖွေ၍ ရုပ်တုတို့ကိုမတွေ့ရ။
36ထိုအခါ ယာကုပ်သည်စိတ်ဆိုး၍ လာဗန်ကိုဆုံးမသည်ကား၊ ကျွန်ုပ်သည် အဘယ်သို့ပြစ်မှား၍၊ အဘယ်အပြစ်ရှိသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်ကို ဤမျှလောက် ပြင်းထန်စွာလိုက်ရသနည်း။ 37ကျွန်ုပ်ဥစ္စာရှိသမျှကိုရှာဖွေသည်ဖြစ်၍၊ သင်၏ဥစ္စာပရိကံ တစ်စုံတစ်ခုကိုတွေ့မိလျှင်၊ သင်၏ညီအစ်ကို၊ ကျွန်ုပ်ညီအစ်ကိုတို့ရှေ့တွင်၊ ဤအရပ်၌ထားပါ။ သူတို့သည်၊ ငါတို့နှစ်ယောက်စပ်ကြားမှာစီရင်ပါစေ။ 38ကျွန်ုပ်သည် သင့်ထံ၌ အနှစ်နှစ်ဆယ်ပတ်လုံးနေရာတွင်၊ သင်၏သိုးမ၊ ဆိတ်မတို့သည်ဝမ်းပိုးမပျက်။ ဆိတ်ထီး၊ သိုးထီးတို့ကိုကျွန်ုပ်မစား။ 39သားရဲကိုက်သတ်သော အကောင်ကို သင့်ထံသို့ကျွန်ုပ်မဆောင်ခဲ့၊ ကိုယ်အရှုံးခံရ၏။ နေ့မှာခိုးသည်ဖြစ်စေ၊ ညမှာခိုးသည်ဖြစ်စေ၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တွင် အစားတောင်းလေ့ရှိ၏။ 40နေ့အချိန်၌လည်း နေပူကိုလည်းကောင်း၊ ညအချိန်၌လည်းနှင်းခဲကိုလည်းကောင်း ခံရပြီ။ အအိပ်ပျက်ခြင်းကိုလည်းခံရပြီ။ 41ထိုသို့၊ ကျွန်ုပ်သည်အနှစ်နှစ်ဆယ်ပတ်လုံး သင်၏အိမ်၌နေ၍၊ သင်၏သမီးနှစ်ယောက်အတွက်ကြောင့် ဆယ်လေးနှစ်၊ သိုးဆိတ်တို့အတွက်ကြောင့် ခြောက်နှစ်အစေခံရပြီ။ သို့ရာတွင်သင်သည်၊ ကျွန်ုပ်အခကို ဆယ်ကြိမ်လဲပြီတကား။ 42ယခုလည်း ကျွန်ုပ်အဘ၏ဘုရားသခင်၊ အာဗြဟံ၏ဘုရားသခင်၊ ဣဇာက်၏ကြောက်ရွံ့ရာဘုရားသည် ကျွန်ုပ်ဘက်၌မရှိလျှင်၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်ကို ဧကန်အမှန်လက်ချည်း လွှတ်လိုက်လိမ့်မည်တကား။ အကယ်စင်စစ် ကျွန်ုပ်ဆင်းရဲခံရခြင်း၊ ပင်ပန်းစွာလုပ်ကိုင်ရခြင်းကို ဘုရားသခင်မြင်၍၊ မနေ့ညမှာ သင့်ကိုဆုံးမတော်မူပြီဟု ဆိုလေ၏။
ယာကုပ်နှင့်လာဗန်တို့ပဋိညာဉ်ပြုကြခြင်း
43လာဗန်ကလည်း၊ ဤသမီးတို့သည် ငါ့သမီးဖြစ်ကြ၏။ ဤသူငယ်တို့သည်၊ ငါ့သားဖြစ်ကြ၏။ ဤတိရစ္ဆာန်တို့လည်း၊ ငါ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ကြ၏။ မြင်သမျှသော ဥစ္စာသည်ငါ့ဥစ္စာဖြစ်၏။ ငါ့သမီးတို့၌လည်းကောင်း၊ သူတို့ဖွားမြင်သော ငါ့သူငယ်တို့၌လည်းကောင်း၊ အဘယ်သို့ငါပြုနိုင်သနည်း။ 44သို့ဖြစ်၍၊ ယခုသင်နှင့် ငါစပ်ကြား၌သက်သေဖြစ်စေ၍၊ ငါတို့နှစ်ယောက်သည် ပဋိညာဉ်ပြုကြစို့ဟု ယာကုပ်အားပြန်ပြော၏။ 45ယာကုပ်သည်လည်း ကျောက်ကိုယူ၍၊ မှတ်တိုင်ဖို့စိုက်ထူပြီးလျှင်၊ 46ကျောက်များကိုစုထားကြပါဟု ညီအစ်ကိုတို့အား ဆိုသည်အတိုင်း၊ သူတို့သည် ကျောက်များကိုယူ၍၊ ကျောက်ပုံကိုတည်လုပ်ပြီးမှ၊ ထိုကျောက်ပုံအပေါ်၌ စားသောက်ခြင်းကို ပြုကြ၏။ 47ထိုကျောက်ပုံကို လာဗန်သည် ယေဂါသဟာဒုသဟူ၍လည်းကောင်း၊ ယာကုပ်သည် ဂိလဒ်ဟူ၍လည်းကောင်း သမုတ်လေ၏။ 48လာဗန်ကလည်း၊ ယနေ့ဤကျောက်ပုံသည် ငါနှင့်သင်၏စပ်ကြား၌ သက်သေဖြစ်သည်ဟုဆို၏။ ထိုကြောင့် ဂိလဒ်ဟူ၍သမုတ်ကြ၏။ 49မိဇပါဟူ၍ သမုတ်ကြသေး၏။ အကြောင်းမူကား၊ လာဗန်က၊ ငါတို့သည် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ခွာသွားကြသောနောက်၊ ထာဝရဘုရားသည် ငါနှင့်သင်၏ စပ်ကြား၌စောင့်တော်မူစေသတည်း။ 50သင်သည် ငါ့သမီးတို့ကို ညှဉ်းဆဲသည်ဖြစ်စေ၊ ငါ့သမီးတို့မှတစ်ပါး အခြားသောမိန်းမနှင့် စုံဖက်သည်ဖြစ်စေ၊ ငါတို့၌လူသက်သေမရှိ၊ ဘုရားသခင်သည် ငါနှင့်သင်၏စပ်ကြား၌ သက်သေဖြစ်စေတော်မူသတည်း ဟူ၍လည်းကောင်း၊ 51တစ်ဖန်လည်း၊ ငါနှင့်သင်၏စပ်ကြား၌ သင်သည်တည်လုပ်ခဲ့ပြီးသော ဤကျောက်ပုံနှင့် ဤမှတ်တိုင်ကိုကြည့်ပါလော့။ 52ငါသည် သင့်ကိုခိုက်ရန်ပြုခြင်းငှာ၊ ဤကျောက်ပုံ၊ ဤမှတ်တိုင်ကိုမကျော်ရ။ သင်သည် ငါ့ကိုခိုက်ရန်ပြုခြင်းငှာ၊ ဤကျောက်ပုံ၊ ဤမှတ်တိုင်ကို မကျော်ရဟု ဤကျောက်ပုံနှင့် ဤမှတ်တိုင်သည် သက်သေဖြစ်စေသတည်း။ 53အာဗြဟံ၏ဘုရားသခင်၊ နာခေါ်၏ဘုရားသခင်၊ သင့်အဘ၏ဘုရားသခင်သည် ငါတို့စပ်ကြား၌ စီရင်တော်မူစေသတည်းဟူ၍လည်းကောင်း၊ ယာကုပ်အားဆို၏။ ယာကုပ်သည်လည်း၊ မိမိအဘကြောက်ရွံ့ရာ ဘုရားကိုတိုင်တည်၍ ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုလေ၏။ 54ထိုအခါယာကုပ်သည် တောင်ပေါ်မှာယဇ်ပူဇော်၍၊ ညီအစ်ကိုများကို အစာစားစေခြင်းငှာ ခေါ်ဖိတ်သဖြင့်၊ သူတို့သည်စားသောက်၍၊ တောင်ပေါ်မှာညကိုလွန်စေကြ၏။ 55နံနက်စောစော လာဗန်ထ၍ မိမိသားသမီးများကိုနမ်းလျက် ကောင်းချီးပေးပြီးမှ၊ မိမိနေရာပြည်သို့ ပြန်သွားလေ၏။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၃၁ (အနက်ဖွင့်)

၅။ ခါနာန်ပြည်သို့ပြန်လာခြင်း (အခန်း ၃၁)

          ၃၁:၁၈ ယာကုပ် ကလိမ်ကျ၍ အကောင်ပွားများသောအခါ လာဗန်နှင့် သားများက မနာလို စိတ်ငြိုငြင်ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဘုရားသခင်က ယာကုပ်အား မွေးရပ်ဌာနေ ခါနာန်ပြည်သို့ ပြန်သွားသင့်ကြောင်း အခါပေးသည်။ ဦးစွာ ဇနီးသည် လေအာနှင့် ရာခေလိ တို့ကို ခေါ်ယူ၍ သူတို့ဖခင် လာဗန်က ဆယ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ကလိမ်ကျပုံကို ရှင်းပြသည်။ ဘုရားသခင်က လွန်ခဲ့သော အနှစ်(၂၀)က ကတိတော်ပြုခဲ့ပုံ (၂၈:၂၀-၂၂)၊ ယခုအခါ ဘုရားသခင်က ခါနာန်ပြည်သို့ ပြန်ဖို့ စေခိုင်းပုံတို့ကို ပြောပြသည်။ ယာကုပ်၏ မယားများကလည်း သူတို့ဖခင် မရိုးသားပုံကို သိရှိကြသည့်အတိုင်း သျှောင်နောက်ဆံထုံး ပါကြသည်။

ဤနေရာတွင် ဘုရားသခင်၏ လမ်းညွှန်ချက်သည် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ကောင်းကြောင်း Griffith Thomas က ဆိုသည်။ ပထမဦးဆုံးအချက်မှာ ယာကုပ်ကိုယ်တိုင် ပြန်ချင်သည် (၃၀:၂၅)၊ ဒုတိယ အချက်မှာ ထိုသို့ပြန်ရန် အခြေအနေက အလှည့်အပြောင်း ဖန်တီးပေးသည်။ တတိယအချက်အနေဖြင့် ဘုရားသခင်က အခိုင်အမာ ပြောဆိုသည်။ နောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့် ယာကုပ်မယားများက ထောက်ခံ အတည်ပြုပေးသည်၂၅။ အပိုဒ်ငယ် (၁၁)တွင် ပါရှိသော ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်သည် အပိုဒ်ငယ် (၁၃)တွင် ပါရှိသော ဗေလေသအရပ်၏ ဘုရားသခင် ဖြစ်သည်။

၃၁:၁၉၂၁ ယာကုပ်တို့ မိသားစု တိုးတိုးတိတ်တိတ် ထွက်ပြေးခါနီးတွင် ရာခေလသည် ဖခင်၏ ရုပ်တုဘုရား တေရရုပ်တုကို ခိုးဝှက်၍ ကုလားအုပ် ကုန်းနှီးအောက်တွင် ဝှက်ထားသည်။ လာဗန်မိသားစုတွင် ထိုဘုရားရုပ်တုကြောင့် ကျန်းမာချမ်းသာကြသည်ဟု အယူရှိသည်။ ယခု သမီးက အိမ်ထောင်ပြုသောအခါ ထိုရုပ်တုဘုရားအား ရယူခွင့်ရှိသည်ဟု ခံယူသည်။၂၆ ယာကုပ် မရှိတော့သောအခါ ယာကုပ်သားများက ဖခင်၏ အမှုကိစ္စများကို စီရင်ရသည်။ ရာခေလ၏ဘုရားတုခိုး ခိုးယူသွားခြင်းသည် သူ့ခင်ပွန်းအား မျက်နှာလို မျက်နှရလုပ်ဖို့ ဖြစ်သော်လည်း ဖခင်အတွက်မူ ဗြောင်းဆန်သည်။

၃၁:၂၂၃၀ ယာကုပ်တို့ မိသားစု ထွက်ပြေးသွားကြောင်း သုံးရက်ကြာပြီးမှ သိရှိသောအခါ လာဗန်သည် တပည့်သားမြေးများနှင့် ()ရက်လုံ:လုံးလိုက်သည်။ သို့သော်လည်း ယာကုပ်တို့မိသားစုကို ဒုက္ခမပေးရန် ဘုရားသခင်က အိပ်မက်ပေးသည်။ (၇)ရက်မြောက်သော့နေတွင် ဂေလဒ်တောင်ပါ်၌ လိုက်မှီသောအခါ အိပ်မက်မြင်မက်သည့်အတိုင်း ဒုက္ခ မပေးပါ။ သမီးနှင့် မြေးများကို နှုတ်ဆက်ပါဲ လုပ်ခွင့်မရသည့်အကြောင့်နှင့် တေရဘုရားရုပ်တု ခိုးယူသွားကြသည့် အကြောင်းသာ နှမြေတသ ပြောဆိုသည်။

၃၁:၃၁၃၅ ရာခေလနှင့်လေအာအား မထည့်ပေးမှာစိုးသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ယာက္ခမထံ ခွင့်မတောင်းဘဲ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ထွက်ပြေးရကြောင်း ယာကုပ်ကပ ဦးစွာရှင်းပြသည်။ ဒုတိယ အချက်မှာ လာဗန်ကိုးကွယ်သော တေရရုပ်တုဘုရားကို အလျဉ်းမခိုးယူကြောင်း၊ ခိုးယူလျှင်အသေခံဝံ့ကြောင်း ကျိန်ဆိုသည်။ လာဗန်က လှန်လှောရှာဖွေသော်လည်း မတွေ့။ ရာခေလက ခုထိုင်ထားပြီး၊ မိန်းမတို့ ဓမ္မတာ လာနေသဖြင့် ဖခင်ရှေ့မှာ မထရဲကြောင်း လိမ်ညာအသနားခံသည်။

၃၁:၃၆၄၂ ယာကုပ် စိတ်ဆိုးတော့သည်။ အနှစ်(၂၀)လုံးလုံး အလုပ်အကျွေးပြုခဲ့သည်ကို မညှာမတာ မထောက်ထားဘဲ ဘုရားသူခိုး စွပ်စွဲရသလားဟု ဆိုသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်အရ ယာကုပ်သည် အလုပ်ဟူသမျှကို ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့် လုပ်လေသမျှ၌ ဘုရားကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားသူဖြစ်ကြောင်း နားလည်ရသည်။ ယနေ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များသည်လည်း အလုပ်ရှင် သခင်အပေါ် သစ္စာရှိရှိ အားကြိုးမာန်တက် လုပ်ပေးရသည်။ ထိုသို့ စိတ်ရင်းစေတနာ ကောင်းပွန်စွာ လုပ်ဆောင်လျှင် ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးမှ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားရမှာ သေချာသည်။

၃၁:၄၃၅၀ လာဗန်သည် သူ့သမီးများ၊ မြေးများနှင့် တိရစ္ဆာန်အုပ်အား အနှောင့်အယှက် ဒုက္ခမပေးတော့ပါ။ ဘုရားသခင်က ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်ပေးရန် ဆုတောင်းပေးလိုက်သည်။ သို့သော် ဖခင်တစ်ယောက် အနေဖြင့် ကောင်းကြီးပေးခြင်းမဟုတ်။ လာဗန်နှင့် ယာကုပ်သည် အပြန်အလှန် လိမ်လည်ကလိမ်ကျခြင်းဖြစ်၍ မြွေမြွေချင်း ခြေမြင်သူများ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကသာလျှင် ထိုသူနှစ်ဦး၏ အပြန်အလှန် အမှန်အမှား လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်။ သို့သော် ယာကုပ်က အခြားလူမျိုးအမျိုးသမီးမယူဘဲ၊ မိခင်၏ အမျိုးအား လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဖြင့် ရန်ငြိုးမဖြစ်အောင် ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်သည်။ ထိုနေရာတွင် ယောက္ခမနှင့် သားမက်တို့ ခွဲခွာခြင်း အထိမ်းအမှတ် ကျောက်တိုင် ထူနိုင်ကြသည်။ ထိုကျောက်ပုံကို လာဗန်က ယေဂါသဟာဒုသ ဟု အမည်ပေး၍ ယာကုပ်က ဂိလဒ်ဟု နာမည်ပေးသည်။ ထိုစကားများ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ သက်သေခံကျောက်ပုံ ဖြစ်သည်။ ထိုကျောက်ပုံကို ကျော်လွန်၍ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် ကျူးကျော်ခြင်းမပြုရန် ကမ္ဗည်းမှတ်တိုင်ဖြစ်သည်။

၃၁:၅၁၅၅ လာဗန်က အာဗြဟံ၏ ဘုရားသခင်၊ နာခေါ်၏ဘုရားသခင်၊ သင့်အဘ၏ ဘုရားသခင်နှင့် တေရဘုရားနာမည်တို့ကို တိုင်တည်၍ ကတိသစ္စာကျိန်ဆိုသည်။ NKJV ကျမ်းမူ (Moffatt နှင့် NIV ကျမ်းမူတွင်လည်း ပါဝင်သည်) တွင် လာဗန်သည် အာဗြဟံ၏ဘုရားကို ဘုရားသခင် အစ်အမှန်အဖြစ် ယုံကြည်ခံယူနားလည်ပုံရသည်။ သို့သော် ဟေဗြဲစာလုံးတွင် အကြီး၊ အသေး စာလုံးကွဲ မရှိသဖြင့် ဥရ ပြည်တွင် ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည့် ရုပ်တုဘုရား ဟုတ်မဟုတ် အသေအချာ မပြောနိုင်ပါ။ ယာကုပ်သည် မိမိအဘကြောက်ရွံ့သော ဘုရားကို တိုင်တည်၍ ဆိုသည်မှာ ဣဇာက်သည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ကြောက်ရိုသေသူဖြစ်ကြောင်း အမွှမ်းတင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဣဇာက်သည် ရုပ်တု ဆင်းတု ဘုရားတု ကိုးကွယ်သူမဟုတ်။ ယာကုပ်သည် ပထမဦးစွာ ထိုတောင်ပေါ်တွင် ယဇ်ပူဇော်ပွဲကြီး ကျင်းပပြီးနောက် ရှိသမျှလူအားလုံး ပျော်ရွှင်စွာ စားသောက်ကြကာ မိုးလင်းကြသည်။

နောက်တစ်နေ့နံနက် အာရုဏ်ကျင်း၍ မိုးလင်းသောအခါ လာဗန်သည် သူ့သမီးများ၊ မြေးများကို ဖက်ရမ်းနမ်းရှံ့ပြီး၊ နှုတ်ဆက်ကာ လမ်းခွဲကြလေသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။