ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၂၇

ယာကုပ်ကိုကောင်းချီးပေးခြင်း
1ထိုနောက် ဣဇာက်သည်အို၍ မျက်စိမှုန်သဖြင့် မမြင်နိုင်သောအခါ၊ သားအကြီးဧသောကို၊ ငါ့သားဟုခေါ်လျှင်၊ အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟု ထူးလေ၏။ 2အဘကလည်း၊ ယခုငါအိုလှပြီ။ အဘယ်သောအခါ သေရမည်ကိုငါမသိ။ 3မသေမီ ငါ့ဝိညာဉ်သည် သင့်ကိုကောင်းချီးပေးမည်အကြောင်း၊ သင်၏လက်နက်တည်းဟူသော လေးနှင့်မြားတောင့်ကိုဆောင်ယူလျက် တောသို့သွား၍၊ ငါစားစရာဖို့ အမဲကောင်ကိုရအောင်ရှာပြီးလျှင်၊ 4ငါမြိန်ရှက်တတ်သော အမဲဟင်းလျာကိုချက်၍ ငါ့ထံသို့ယူခဲ့ပါလော့ဟု ပြောဆို၏။ 5ထိုသို့ ဣဇာက်သည် သားဧသောအားပြောဆိုသောစကားကို၊ ရေဗက္ကကြားသည်ဖြစ်၍၊ ဧသောသည် အမဲသားကိုရအောင် တောသို့အရှာသွားစဉ်တွင်၊ 6ရေဗက္ကသည် သားယာကုပ်ကိုခေါ်၍၊ 7သင်၏အဘက၊ ငါမသေမီ ထာဝရဘုရား၏ရှေ့တော်မှာ သင့်ကို ငါကောင်းချီးပေးမည်အကြောင်း၊ ငါစားစရာဖို့အမဲသားကိုယူခဲ့၍၊ အမဲဟင်းလျာကိုချက်ပါဟု သင်၏အစ်ကိုဧသောအားပြောသည်ကို ငါကြားပြီ။ 8သို့ဖြစ်၍ ငါ့သား၊ ငါမှာထားသမျှသောစကားကို နားထောင်ပါလော့။ 9ယခုဆိတ်စုရှိရာသို့သွား၍၊ ကောင်းသော ဆိတ်သငယ်နှစ်ကောင်ကို ငါ့ထံသို့ယူခဲ့ပါလော့။ သင်၏အဘ မြိန်ရှက်တတ်သော အမဲဟင်းလျာကို ငါချက်မည်။ 10သင်၏အဘမသေမီ သင့်ကိုကောင်းချီးပေးမည်အကြောင်း၊ ထိုအစာကို အဘစားစေခြင်းငှာ သင်သည် အဘထံသို့ပို့ဆောင်ရမည်ဟု ဆိုလေ၏။ 11ယာကုပ်ကလည်း၊ ကျွန်ုပ်အစ်ကိုဧသောကား အမွေးရှိသောသူ၊ ကျွန်ုပ်ကားချောမွတ်သောသူဖြစ်၏။ 12ကျွန်ုပ်အဘသည် ကျွန်ုပ်ကို စမ်းသပ်ကောင်းစမ်းသပ်လိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်လျှင် ကျွန်ုပ်ကိုလှည့်စားသောသူဟူ၍ထင်သဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် မင်္ဂလာကိုမရဘဲ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာကိုသာခံရလိမ့်မည်ဟု အမိကိုဆိုလေ၏။ 13အမိရေဗက္ကကလည်း၊ ငါ့သား၊ သင်ခံရသောကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာသည် ငါ၌သင့်ရောက်ပါစေ။ ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ ဆိတ်သငယ်တို့ကိုသာယူခဲ့ပါဟု ဆိုသည်အတိုင်း၊ 14သူသည်သွား၍ ဆိတ်သငယ်တို့ကို အမိထံသို့ ယူခဲ့သဖြင့်၊ အမိသည်လည်း အဘမြိန်ရှက်တတ်သောအမဲဟင်းလျာကို ချက်လေ၏။ 15ထိုအခါရေဗက္ကသည် အိမ်တွင် မိမိလက်၌ရှိသော သားကြီးဧသော၏အဝတ်၊ ကောင်းမွန်သောအဝတ်ကိုယူ၍၊ သားငယ်ယာကုပ်ကိုဝတ်စေလျက်၊ 16ဆိတ်သငယ်၏သားရေကိုလည်းယူ၍ သူ၏လက်၌လည်းကောင်း၊ လည်ပင်းချောသောဘက်၌လည်းကောင်း ဆင်ယင်ပြီးလျှင်၊ 17မိမိချက်သောအမဲဟင်းနှင့်မုန့်ကို သားယာကုပ်လက်၌အပ်ပေး၏။
18ယာကုပ်လည်း အဘထံသို့သွား၍၊ အဘဟုခေါ်လေ၏။ အဘကလည်း၊ ငါရှိ၏ငါ့သား၊ သင်သည် အဘယ်သူနည်းဟုမေး၏။ 19ယာကုပ်ကလည်း၊ အကျွန်ုပ်ကား သားအကြီးဧသောဖြစ်ပါ၏။ အဘမှာထားသည်အတိုင်း ပြုပါပြီ။ ထ၍ထိုင်ပါ။ အဘ၏ဝိညာဉ်သည် အကျွန်ုပ်ကို ကောင်းချီးပေးမည်အကြောင်း၊ အကျွန်ုပ်၏အမဲသားကိုစားပါလော့ဟု ဆိုလေ၏။ 20အဘဣဇာက်ကလည်း၊ ငါ့သား၊ ဤမျှလောက် လျင်မြန်စွာတွေ့ရသောအကြောင်းကား၊ အဘယ်သို့နည်းဟု သားအားမေးလျှင်၊ အဘ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် အကျွန်ုပ်ရှိရာသို့ ဆောင်ခဲ့တော်မူသောကြောင့်၊ လျင်မြန်စွာတွေ့ရပါသည်ဟု ပြန်ဆိုလေ၏။ 21ဣဇာက်ကလည်း၊ ငါ့သား၊ သင်သည် ငါ့သားဧသောမှန်သည် မမှန်သည်ကိုသိလို၍၊ သင့်ကို ငါစမ်းသပ်စေခြင်းငှာ၊ ငါ့ထံပါးသို့ချဉ်းကပ်ပါလော့ဟုဆိုလျှင်၊ 22ယာကုပ်သည် အဘထံပါးသို့ချဉ်းကပ်၍၊ အဘသည်စမ်းသပ်လျက်၊ အသံကား ယာကုပ်၏အသံ၊ လက်တို့ကားဧသော၏လက်ဖြစ်ပေသည်ဟု ဆိုလေ၏။ 23ထိုသို့သူ၏လက်တို့သည် ဧသော၏လက်ကဲ့သို့ အမွေးပါသောကြောင့်၊ ယာကုပ်ဖြစ်မှန်းကို အဘမရိပ်မိသဖြင့်၊ ကောင်းချီးပေးလေ၏။ 24သို့ရာတွင် တစ်ဖန်ကား၊ သင်သည် ငါ့သားဧသောစင်စစ် အမှန်ပင်ဖြစ်သလောဟုမေးပြန်လျင်၊ မှန်ပါသည်ဟု ဆို၏။ 25အဘကလည်း၊ ငါ့ထံပါးသို့ သွင်းခဲ့ပါ။ ငါ့ဝိညာဉ်သည် သင့်ကိုကောင်းချီးပေးမည်အကြောင်း၊ ငါ့သား၏အမဲသားကို ငါစားအံ့ဟုဆိုလျှင်၊ ယာကုပ်သည် အဘထံပါးသို့သွင်း၍၊ အဘစားလေ၏။ စပျစ်ရည်ကိုလည်းပေး၍ အဘသောက်လေ၏။ 26ထိုနောက် အဘက၊ ငါ့သားချဉ်းကပ်၍ ငါ့ကိုနမ်းပါလော့ဟုဆိုလျှင်၊ ယာကုပ်သည် ချဉ်းကပ်၍ အဘကိုနမ်းလေ၏။ 27အဘဣဇာက်ကလည်း၊ သူ့အဝတ်၏အနံ့ကို ခံ၍ကြည့်ပါ။ ငါ့သား၏အနံ့သည်၊ ထာဝရဘုရားကောင်းချီးပေးတော်မူသော လယ်၏အမွှေးအကြိုင်နှင့်တူ၏။ဟေဗြဲ၊ ၁၁:၂၀။ 28ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည်မိုးကောင်းကင်၏နှင်းကိုလည်းကောင်း၊ မြေကြီး၏ဆီဥကိုလည်းကောင်း၊ များစွာသောဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်ကိုလည်းကောင်း၊ သင့်အားပေးတော်မူစေသတည်း။ 29သူတစ်ပါးတို့သည်သင်၌ကျွန်ခံ၍၊ အပြည်ပြည်တို့သည် သင့်ရှေ့မှာ ဦးညွှတ်ရကြစေသတည်း။ သင်သည် သင်၏ညီအစ်ကိုတို့၌အရှင်ဖြစ်၍၊ သင့်အမိသားတို့သည် သင့်ရှေ့မှာဦးညွှတ်ရကြစေသတည်း။ သင့်ကို ကျိန်ဆဲ သောသူအပေါင်းတို့သည် ကျိန်ဆဲခြင်းကိုခံရကြစေသတည်း။ သင့်ကို ကောင်းချီးပေးသောသူအပေါင်းတို့သည် ကောင်းချီးကိုခံရကြစေသတည်းဟု ကောင်းချီးပေးလေ၏။က၊ ၁၂:၃။
ဧသောကောင်းချီးတောင်းခံခြင်း
30ယာကုပ်သည်၊ အဘဣဇာက်ပေးသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံ၍၊ အဘထံမှ ထွက်သွားသောခဏချင်းတွင်၊ အစ်ကိုဧသောသည် မုဆိုးပြုရာမှရောက်လာ၏။ 31သူသည်လည်း အမဲဟင်းလျာကိုချက်၍ အဘထံသို့ဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်၊ အကျွန်ုပ်အဘ၏ဝိညာဉ်သည်၊ အကျွန်ုပ်ကိုကောင်းချီးပေးမည်အကြောင်း၊ သား၏အမဲသားကိုထ၍စားပါလော့ဟုဆိုလေ၏။ 32အဘဣဇာက်ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်သူနည်းဟုမေးလျှင်၊ အကျွန်ုပ်ကား သားအကြီးဧသောဖြစ်ပါ၏ဟုဆိုလေသော်၊ အဘဣဇာက်သည် အလွန်တုန်လှုပ်၍ အဘယ်သူနည်း။ 33အမဲသားကိုရ၍၊ ငါ့ထံသို့ဆောင်ခဲ့ပြီးသောသူသည် အဘယ်မှာရှိသနည်း။ သင်မရောက်မီ ငါသည်အကုန်အစင်စားပြီး၍၊ သူ့ကိုကောင်းချီးပေးမိပြီ။ သူသည် ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ဧကန်အမှန်ခံရလိမ့်မည်ဟု ဆိုလေ၏။ 34အဘဆိုသောစကားကိုဧသောကြားလျှင်၊ အလွန်ပြင်းသောအသံနှင့် သည်းထန်စွာငိုကြွေးလျက်၊ အိုအဘ၊ အကျွန်ုပ်ကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါလော့၊ ပေးပါလော့ဟုဆိုလေသော်၊ 35အဘက၊ သင့်ညီသည် လိမ္မာစွာလာ၍၊ သင်၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ယူသွားပြီဟု ဆိုလေ၏။ 36ဧသောကလည်း၊ သူ့ကို ယာကုပ်ဟူသောအမည်ဖြင့် လျောက်ပတ်စွာမှည့်ပါပြီ မဟုတ်လော။ အကျွန်ုပ်ကို နှစ်ကြိမ်လှည့်စား၍နိုင်ပါပြီ။ သားဦးအရိုက်အရာကို အရင်ယူသွားပါပြီ။ ယခုလည်းတစ်ဖန် အကျွန်ုပ်၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ယူသွားပါပြီဟူ၍လည်းကောင်း၊ အကျွန်ုပ်အဖို့ ကောင်းချီးမင်္ဂလာတစ်ပါးကိုမျှ မခြွင်းပါသလော ဟူ၍လည်းကောင်း ဆိုလေ၏။က၊ ၂၅:၂၉-၃၄။ 37ဣဇာက်ကလည်း၊ သူ့ကို သင်၏အရှင်ဖြစ်စေပြီ။ ညီအစ်ကိုအပေါင်းတို့ကို သူ၌ကျွန်ခံစေပြီ။ ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်နှင့်သူ့ကိုထောက်မပြီ။ သို့ဖြစ်၍ ငါ့သား၊ သင်၌ အဘယ်သို့ပြုနိုင်တော့အံ့နည်းဟု၊ ဧသောအားပြန်ပြောလျှင်၊ 38ဧသောက၊ အိုအဘ၊ ကောင်းချီးမင်္ဂလာ တစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိပါသလော။ အိုအဘ၊ အကျွန်ုပ်ကိုလည်း ကောင်းချီးပေးပါလော့၊ ပေးပါလော့ဟု အဘအားပြောဆိုလျက်၊ တစ်ဖန်အသံကိုလွှင့်၍ ငိုကြွေးလေ၏။ဟေဗြဲ၊ ၁၂:၁၇။ 39အဘဣဇာက်ကလည်း၊ ကြည့်ရှုပါ။ သင်၏နေရာသည် မြေကြီး၏ဆီဥနှင့်လည်းကောင်း၊ အထက်မိုးကောင်းကင်၏နှင်းနှင့်လည်းကောင်း ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ဟေဗြဲ၊ ၁၁:၂၀။ 40ဓားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရလိမ့်မည်။ ညီ၌ကျွန်ခံရလိမ့်မည်။ နောက်တစ်ဖန် အစိုးရသောအခါ၊ သူတင်သောထမ်းပိုးကို သင်၏လည်ပင်းမှချိုးပယ်လိမ့်မည်ဟု ပြန်၍ဆိုလေ၏။၄ ရာ၊ ၈:၂၀၊ ၆ ရာ၊ ၂၁:၈။
41အဘသည် ယာကုပ်အားပေးသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာကြောင့်၊ ဧသောသည် ယာကုပ်ကိုအငြိုးထား၍၊ ငါ့အဘကြောင့် ညည်းတွားရသောနေ့ရက်ကာလအချိန်နီးပြီ။ ထိုအခါ ငါ့ညီယာကုပ်ကိုငါသတ်မည်ဟု၊ အကြံနှင့်ပြောလေ၏။ 42ထိုသို့သားကြီး ဧသောပြောသောစကားကို အမိရေဗက္ကကြားလျှင်၊ သားငယ်ယာကုပ်ကိုခေါ်၍၊ သင်၏အစ်ကိုဧသောသည် သင့်ကိုသတ်သဖြင့်၊ သင့်အမှု၌စိတ်ပြေလိမ့်မည်။ 43ထိုကြောင့်၊ ငါ့သား၊ ငါ့စကားကို နားထောင်ပါ။ ငါ့မောင်လာဗန်နေရာ ခါရန်မြို့သို့ထ၍ ပြေးသွားပါလော့။ 44သင်၏အစ်ကိုစိတ်ပြေသည်တိုင်အောင်၊ သူ့ထံမှာ ခဏရှောင်၍နေပါလော့။ 45သင်၏အစ်ကိုစိတ်ပြေ၍၊ သင်သည် သူ၌ပြုသောအမှုကို သူမေ့လျော့သောအခါ၊ ငါမှာလိုက်၍၊ ထိုအရပ်မှသင့်ကို ဆောင်ခဲ့စေမည်။ ငါ့သားနှစ်ယောက်လုံးကို တစ်နေ့ချင်းတွင် အဘယ်ကြောင့်ငါရှုံးရမည်နည်းဟု ဆိုလေ၏။
ဣဇာက်ကိုလာဗန်ထံသို့စေလွှတ်ခြင်း
46တစ်ဖန်ရေဗက္ကသည် ဣဇာက်ထံသို့သွား၍၊ ကျွန်မသည် ဟေသအမျိုးသမီးတို့ကြောင့်၊ ကိုယ်အသက်ကိုငြီးငွေ့လှ၏။ ဤပြည်သူသမီးကဲ့သို့သောသူ၊ ဟေသအမျိုးသမီးနှင့် ယာကုပ်အိမ်ထောင်ဖက်ပြုလျှင်၊ ကျွန်မအသက်ရှင်၍ အဘယ်ကျေးဇူးရှိပါလိမ့်မည်နည်းဟု ပြောဆိုလေ၏။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၂၇ (အနက်ဖွင့်)

(ယာကုပ် (၂၇:၃၆:၄၃)

၁။ ဧသောကို လိမ်ညာခြင်း (အခန်း ၂၇)

          ၂၇:၂၂ အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်က အဖြစ်အပျက်ပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း(၃၇)နှစ်ခန့် ကြာညောင်းလာပြီ။ ဣဇာက်သည် အသက်(၁၃၇)နှစ် ရှိလေပြီ။ ဘဝနေဝင်ရီတရော အချိန်ရောက်လုပြီး သူ့အစ်ကို ဣရှမေလ သည်လည်း ထိုအသက်အရွယ်တွင် (က ၂၅:၁၇) ကွယ်လွန်သဖြင့် သူသည်လည်း သေမည့်ရက်ကို လက်ချိုးရေ စောင့်နေသည်။ သို့သော် အစ်ကိုထက် (၄၃)နှစ် အသက်ပိုရှည်သည်။

ဣဇာက်သည် မျိုးရိုးထုံးစံအတိုင်း ဧသောအား ကောင်းကြီးအမွေပေးမည့်အကြောင်း ပြောကြားစဉ် ရေဗက္ကာက ကြားသိသည်။ ထို့ကြောင့် ရေဗက္ကာက သူ့ချစ်သား ယာကုပ်အား ဖခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားစေရန် လုပ်ကြံဇာတ်လမ်း ခင်းတော့သည်။ အမှန်ဆိုလျှင် ထိုသို့ မတော်မတရား လိမ်လည် လှည့်ဖျားခြင်း မပြုသင့်ပါ။ ဘုရားသခင်က ,ာကုပ်အား ကြောင်းကြီးမင်္ဂလာ ပေးမည့်အကြောင်း ကတိတော် (၂၅:၂၃)ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ တောကောင်သားအစား အမဲသားကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာချက်၊ ဆိတ်သားရေအင်္ကျီလက်ရှည်ကို အဝတ်ခိုင်းပြီး ဧသောဟန်ဆောင်စေကာ၊ ယကုပ်အား သူ့ဖခင်ထံ လိမ်ညာခိုင်းသည်။ ဣဇာက်က ယာကုပ်၏ လက်မွှေးကိုင်ကြည့်သောအခါ မယုံသင်္ကာ ဖြစ်သည်။ အထိအတွေ့က ယုံမှားလောကစရာဖြစ်သော်လည်း မသိစိတ်မှာ တစ်ခုခုထင့်နေသည်။ ထိုအကြောင်းကို Martin Luther က ဤသို့မြင်သည်။

အထိအတွေ့ခံစားချက်သည် အထိအတွေ့တွင် ကုန်ဆုံးသည်။ အထိအတွေ့သည် မာယာ လှည့်ဖျားမှုဖြစ်သည်။ အာမခံချက်ပေးနိုင်သူမှာ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည် ယုံမှားသံသယ မှိဘဲအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်အပ်သည်။၂၂

ကြံစည်သူသည် ရေဗက္ကာ၊ ကျူးလွန်သူသည် ယာကုပ်ဖြစ်သော်လည်း ထပ်တူထပ်မျှ အပြစ်ကျူးလွန်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကြဲသည့်အတိုင်း ပြန်ရိတ်ရသည့် အကြောင်းကို C.H.Mackintoch က ဤသို့ဆိုသည်။

ယကုပ်အသက်တာကို ကြည့်လျှင် ဖခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားလိုသည် မှန်သော်လည်း လေကအရာ နှစ်ပဲတပြားနှင့် ဘဝအမဲစက်ကြီး ထင်ရှားသည်ကို တွေ့ရမည်။ မွေးချင်းပေါက်ဖော် အစ်ကိုက အသက်ဘေး ရန်ရှာသောအခါ ဖခင်အိမ်ခေါင်မိုးအောက်မှ သေပြေးရှင်ပြေး ထွက်ပြေးရသည်။ ဦးလေး လာဗန်၏ လိမ်လည် လှည့်စားခြင်းခံရသည်။ မလုပ်သင့် မလုပ်အပ်သော လူမှုအပြစ်ကြီး ကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ထိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးကို သားရောဘင်တွင် ဝဋ်လည်သည်။ ရှိမုန်နှင့်လေဝိတို့ ရှေခင်သားတို့၏ လိမ်လည်ရက်စက်ခြင်း ကြုံတွေ့ရသည်။ အချစ်ဆုံးဇနီးနှင့် စောစီးစွာသေကွဲကွဲကြသည်။ အချစ်ဆုံးသား ယောသပ်နှင့် ကွေကွင်း၍ ရင်ကွဲနာကျခဲ့သည်။ အစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း ကပ်သင့်၍ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ခိုလှုံရသည်။ သူစမ်းနယ်မှာ သေပွဲဝင်ခဲ့သည်။၂၃

၂၇:၂၃၂၉ ဣဇာက်က ယာကုပ်အား စည်းစမ်ဥစ္စာ၊ လယ်ယာမြေများ အမွေပေးကောင်းကြီး ပြုခဲ့သည်။ ဘိုးဘွားအစဉ်များ၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည် အဘိုးတန်စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းသည်။ ဖခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည် သားသမီးများအား ပရောဖက် ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွင် ဝိညာဉ်တန်ခိုးပါရှိသောကြောင့် ကြောင်းကြီးပေးသည့်အတိုင်း အမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

၂၇:၃၀၄၀ ဧသော အိမ်ပြန်ရောက်၍ လိမ်ညာခံရကြောင်းကြားသိသောအခါ မျက်ရည်ဝဲလျက် ဖခင်ထံမှ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ အကြွင်းအကျန် အကပ်အသပ်များ တောင်းဆိုသည်။ ယာကုပ်ထံသို့ ဖခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ပေးလိုက်ပြီး ဖြစ်သောကြောင့် ပြန်လည် နှုတ်ယူမရနိုင် (ဟေဗြဲ ၁၂:၁၆-၁၇)။ သို့သော် ဣဇာက်က ဧသောအား စကားလက်ဆောင် ကောင်းကြီးပေးလိုက်သည်။

သင်၏နေရာသည် မြေကြီးဆီဥနှင့်၎င်း၊ မိုးကောင်းကင်နှင်းနှင့်၎င်း၊ ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ ဓါးဖြင့် အသက်မွေးရမည်။ ညီ၌ကျွန်ခံရလိမ့်မည်။ နောက်တဖန် အစိုးရသောအခါ သူတင်သော ထမ်းဘိုးကို သင်၏ လည်ပင်းမှ ချိုးပယ်လိမ့်မည် (ငယ် ၃၉၄၀)

ထိုကျမ်းစကားတော်လာအရ ဧဒုံလူမျိုးနွယ်များသည် ကန္တာရတွင် နေထိုင်ကျက်စားလျက် မြေကြီးမှ ဆီဥတည်းဟူသော ရေနံအလျှံပယ်ထွက်လာသည်။ လက်နက်စွဲကိုင်လျက် ဣသရေလကို တစ်လောကလုံး ရန်မူကြသည်။ သို့သော် တစ်နေ့ပုန်ကန်ခြင်း ခံရပြန်သည်။ ဤနောက်ပိုင်း ပရောဖက်ပြုချက်သည် ယုဒဘုရင် ယောရမ်မင်းလက်ထက်တွင် ပြည့်စုံခဲ့သည် (၄ရာ ၈:၂၀-၂၂)။

၂၇:၄၁၄၆ ဖခင်ကွယ်လွန်၍ ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်း ရက်ပြီးသောအခါ ဧသောသည် သူ့ညီယာကုပ်ကို သတ်ဖြတ်ဖို့ ကြံစည်အားထုတ်သည်။ ထိုအကြံအစည်ကို ရေဗက္ကာ ကားသိသောအခါ သားတော်မောင် ယာကုပ်မား ဟာရန်ဒေသရှိ သူ့အကိုလာဗန်ထံ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခိုင်းသည်။ ယာကုပ်သည် အသတ်ခံရမှာ စိုး၍ ထွက်ပြေးသည်။ ဧသောသည် အိမ်မှာနေချင်လိုစိတ်မရှိ၊ စိတ်နာသောကြောင့် အိမ်မှထွက်ပြေးသည်။ ရေဗက္ကာသည်လည်း တချိန်တည်းတွင် လင်ရောသားနှစ်ယောက်ပါ ခွဲခွာရသည်။ ယာကုပ်ထွက်ပြေခြင်းသည် ဟေသမိန်းမများနှင့် အကြောင်းပါရန် ဧသောသည် ဟေသမိန်းမများနှင့် အိမ်ထောင်ကျသည်။ မကြာခင် ယာကုပ် ပြန်လာမည်ဟု ထင်မှတ်သော်လည်း နှစ်ပေါင်း (၂၀)ကြာသည့်တိုင်အောင် ပြန်မလာ။ ယာကုပ်တို့ သားအမိ တစ်သက်လုံးရှင်ကွဲ ကွဲခဲ့ကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။