ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၁၁

ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်
1မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည် ဘာသာတစ်မျိုးတည်း၊ စကားတစ်မျိုးတည်းရှိကြသည်ဖြစ်၍၊ 2အရှေ့မျက်နှာမှခရီးသွားသဖြင့်၊ ရှိနာပြည်၌ မြေညီရာအရပ်ကိုတွေ့၍ နေရာချကြ၏။ 3သူတို့ကလည်း လာကြ။ အုတ်လုပ်၍ ခိုင်မာစွာဖုတ်ကြကုန်အံ့ဟု၊ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ပြောကြ၏။ ထိုသို့ ကျောက်အရာ၌အုတ်ကိုလည်းကောင်း၊ သရွတ်အရာ၌ ရေညှိတစ်မျိုးကိုလည်းကောင်းရပြီးလျှင်၊ 4လာကြ၊ မြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌ အရပ်ရပ်ကွဲပြားမည်ကိုစိုးရိမ်၍၊ မြို့ကိုလည်းကောင်း၊ မိုးကောင်းကင်သို့မီရသော ရဲတိုက်ကိုလည်းကောင်းတည်လုပ်သဖြင့်၊ ကျော်စောကိတ္တိရှိစေခြင်းငှာ ပြုကြကုန်အံ့ဟု ပြောဆိုကြ၏။ 5ထိုသို့ လူသားတို့တည်လုပ်သောမြို့နှင့် ရဲတိုက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းငှာ၊ ထာဝရဘုရားသည် ဆင်းသက်တော်မူ၏။ 6ထာဝရဘုရားက၊ ကြည့်ရှုလော့။ လူတစ်မျိုးတည်း၊ စကားတစ်မျိုးတည်းရှိသည်ဖြစ်၍၊ သူတို့သည် ဤအမှုကိုအဦးပြုကြ၏။ ယခုကြံစည်သမျှတို့ကို အဆီးအတားမရှိ၊ သူတို့ပြုကြလိမ့်မည်။ 7လာကြ၊ ဆင်းသက်ကြကုန်အံ့။ သူတို့သည် အချင်းချင်းနားမလည်စေခြင်းငှာ၊ သူတို့စကားကိုရှုတ်ထွေးကြကုန်အံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 8ထိုသို့ထာဝရဘုရားသည် သူတို့ကို မြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌ အရပ်ရပ်ကွဲပြားစေတော်မူသဖြင့်၊ သူတို့သည်မြို့ကိုမတည်ဘဲ နေကြ၏။ 9သို့ဖြစ်၍ ထိုမြို့၌ထာဝရဘုရားသည် မြေကြီးသားအပေါင်းတို့၏ စကားကိုရှုတ်ထွေး၍၊ သူတို့ကို မြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌ အရပ်ရပ်ကွဲပြားစေတော်မူသောကြောင့်၊ ထိုမြို့သည် ဗာဗုလုန်မြို့ဟူ၍တွင်သတည်း။
ရှေမ၏သားစဉ်မြေးဆက်
(၅ ရာ၊ ၁:၂၄-၂၇)
10ရှေမ၏သားစဉ်မြေးဆက်ဟူမူကား၊ ရှေမသည် အသက်တစ်ရာရှိ၍၊ ရေလွှမ်းမိုးသောနောက်နှစ်နှစ်ကြာသော်၊ သားအာဖာဇဒ်ကို မြင်လေ၏။ 11အာဖာဇဒ်ဖွားမြင်သောနောက်၊ ရှေမသည် အနှစ်ငါးရာအသက်ရှင်၍ သားသမီးများကိုမြင်လေ၏။ 12အာဖာဇဒ်သည် အသက်သုံးဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော်၊ သားရှာလကိုမြင်လေ၏။ 13ရှာလဖွားမြင်သောနောက်၊ အာဖာဇဒ်သည် အနှစ်လေးရာသုံးနှစ်အသက်ရှင်၍၊ သားသမီးများကိုမြင်လေ၏။ 14ရှာလသည် အသက်သုံးဆယ်ရှိသော်၊ သားဟေဗာကိုမြင်လေ၏။ 15ဟေဗာဖွားမြင်သောနောက်၊ ရှာလသည် အနှစ်လေးရာသုံးနှစ်အသက်ရှင်၍၊ သားသမီးများကိုမြင်လေ၏။ 16ဟေဗာသည် အသက်သုံးဆယ်လေးနှစ်ရှိသော်၊ သားဖာလက်ကိုမြင်လေ၏။ 17ဖာလက်ဖွားမြင်သောနောက်၊ ဟေဗာသည် အနှစ်လေးရာသုံးဆယ်အသက်ရှင်၍၊ သားသမီးများကိုမြင်လေ၏။ 18ဖာလက်သည် အသက်သုံးဆယ်ရှိသော်၊ သားရာဂေါကိုမြင်လေ၏။ 19ရာဂေါဖွားမြင်သောနောက်၊ ဖာလက်သည် အနှစ်နှစ်ရာကိုးနှစ်အသက်ရှင်၍၊ သားသမီးများကိုဖွားမြင်လေ၏။ 20ရာဂေါသည် အသက်သုံးဆယ်နှစ်နှစ်ရှိသော်၊ သားစေရောက်ကိုမြင်လေ၏။ 21စေရောက်ဖွားမြင်သောနောက်၊ ရာဂေါသည် အနှစ်နှစ်ရာခုနစ်နှစ်အသက်ရှင်၍၊ သားသမီးများကိုမြင်လေ၏။ 22စေရောက်သည်အသက်သုံးဆယ်ရှိသော်၊ သားနာခေါ်ကိုမြင်လေ၏။ 23နာခေါ်ဖွားမြင်သောနောက်၊ စေရောက်သည် အနှစ်နှစ်ရာအသက်ရှင်၍၊ သားသမီးများကိုမြင်လေ၏။ 24နာခေါ်သည် အသက်နှစ်ဆယ်ကိုးနှစ်ရှိသော်၊ သားတေရကိုမြင်လေ၏။ 25တေရဖွားမြင်သောနောက်၊ နာခေါ်သည် အနှစ်တစ်ရာတစ်ဆယ်ကိုးနှစ်အသက်ရှင်၍၊ သားသမီးများကိုမြင်လေ၏။ 26တေရသည် အသက်ခုနစ်ဆယ်ရှိသော်၊ သားအာဗြံ၊ နာခေါ်၊ ခါရန်တို့ကိုမြင်လေ၏။
တေရ၏သားစဉ်မြေးဆက်
27တေရ၏သားစဉ်မြေးဆက်ဟူမူကား၊ တေရသည် အာဗြံ၊ နာခေါ်၊ ခါရန်တို့ကိုမြင်လေ၏။ 28ခါရန်သည်လည်း လောတကိုမြင်လေ၏။ ခါရန်သည်၊ အဘတေရမသေမီ၊ မိမိဖွားရာအရပ်၊ ခါလဒဲပြည်သားတို့နေသော ဥရမြို့၌သေလေ၏။ 29အာဗြံနှင့်နာခေါ်သည် မယားကိုယူ၍၊ အာဗြံ၏ မယားကား၊ စာရဲအမည်ရှိ၏။ နာခေါ်၏မယားကား၊ ခါရန်၏သမီးမိလခါ အမည်ရှိ၏။ ခါရန်သည် မိလခါနှင့် ဣသခ၏အဘဖြစ်သတည်း။ 30စာရဲမူကား၊ မြုံသောမိန်းမဖြစ်၍၊ သားသမီးမရှိ။ 31တေရသည် သားအာဗြံကိုလည်းကောင်း၊ ခါရန်၏သားဖြစ်သော မြေးလောတကိုလည်းကောင်း၊ သားအာဗြံ၏မယားဖြစ်သော မိမိချွေးမစာရဲကိုလည်းကောင်းခေါ်၍၊ သူတို့သည် ခါနာန်ပြည်သို့ သွားခြင်းငှာ၊ ခါလဒဲပြည်သားတို့နေသော ဥရမြို့မှထွက်သဖြင့်၊ ခါရန်မြို့သို့ရောက်၍နေကြ၏။ 32တေရသည် အသက်နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာငါးနှစ်ရှိသော်၊ ခါရန်မြို့၌သေလေ၏။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၁၁ (အနက်ဖွင့်)

(ဗာဗေလမျှော်စဉ် (အခန်း ၁၁)

          ၁၁: အခန်းကြီး (၁၀)တွင် ပါရှိသော လူမျိုးနွယ်စုများ ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး ကွဲပြားကြပုံကို အခန်ကြီး ၁၁:၅၊ ၂၀၊ ၃၁ တို့တွင် ရှင်းပြထားသည်။ အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ကွဲပြား ခြားနားကြသည့် အကြောင်းကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ ဘုရားသခင်က ရေကြည်ရာ မြက်နုရာဒေသ အသီးသီးမှာ ပျံ့နှံ့နေစေချင်သော်လည်း လူများသည် ရှိနာပြည် (ဗာဗုလုံ)တွင် မျှော်စင် တည်ဆောက်ကြသည်။ “လာကြ၊ အုတ်ဖုတ်၍ ခိုင်မာစွာ တည်ဆောက်ကြကုန်အံ့၊ မြို့ကို၎င်း၊ မိုးကောင်းကင်သို့ မှီရသော ရဲတိုက်ကို၎င်း၊ တည်ဆောက်၍ ကျော်စောကိတ္တိရှိခြင်းငှါ ပြုကြကုန်အံ့ ဆိုကြသည်။ ထိုသို့ပြလုပ်ခြင်းသည် မာန်မာနထောင်လွှာခြင်း၊ ကျော်စောကိတ္တိ လိုလားခြင်း တနည်းအားဖြင့် လူ့အကျင့်မာန အကြောင်း အားနည်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မိုးထိ အောင်လှေကားထောင်ဖို့ ကြိုးစားခြင်းသည် ဝိညာဉ်ရေးရာအမြင်တွင် မိမိ ကြိုးစားအားထုတ်မှု အကျင့်သီလအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ကြိုးစားခြင်း နှင့်တူပါသည်။ အမှန် စင်စင်တွင် ကယ်တင်ခြင်းသည် အခမဲ့ လက်ဆောင်ပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ ထိုလက်ဆောင်ကို မတွေ့ရှိဘဲ မိမိနည်းဟန်ဖြင့် ကြိုးပမ်းခြင်းသည် အချည်းနှီးမိုက်မဲမှုဖြစ်သည်။

၁၁: ဘုရားသခင်က ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး ကွဲပြားစေခြင်းဖြင့် မျှော်စင်ဆောက်လုပ်ခြင်း ရပ်တန့်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ကမ္ဘာအဝှန်း၌ ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး ပေါ်ထွန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ပင်တေကုတ္တေ (တ ၂:၁-၁၁) တွင် ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး ပြောဆိုကြခြင်းသည် ဗာဗုလုန်တွင် စကားအမျိုးမျိုး ပြောကြားခဲ့ပုံကို ပြန်လည်ဖောက်သည်ချခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အံ့ဩဖွယ်ရာ အမှုတော်ဖြစ်သည်။ ဗာဗေလဟူသော စကား၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ရှုပ်ထွေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို ပုန်ကန်ဆန့်ကျင်ရန် စည်းလုံးခြင်းကို ရှုပ်ထွေးစေသည်။

၁၁:၁၀၂၅ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ရှေမမှ အာဗြဟံထိ သားစဉ်မြေးဆက် မျိုးနွယ်စု စာရင်း ရေးပြထားသည်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ သားစဉ်မြေးဆက်ပြန့်ကားခြင်းဖြင့် အကိုင်းအခက်အနွယ် ပြန့်ကြဲပုံ ရှင်းပြထားသည်။ နေရာဒေသအသီးသီးကို ပျံ့နှံ့ကွဲပြားကြသော်လည်း အရင်းသည် ပင်စည်တစ်စုံတည်း ဖြစ်သည်။ အာဗြဟံမှ ဟေဗြဲလူမျိုးနွယ်စုပေါက်ဖွားလာသည်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်ဟေဗြဲလူမျို ၏ သမိုင်းကြောင်း ဋီကာချဲ့ ရေးသားထားသည်။

၁၁:၂၆၃၂ အာဗြဟံသည် ယုံကြည်ခြင်း အားကြီးသူဖြစ်၍ ဟေဗြဲလူမျိုးသမိုင်းကြောင်းတွင် အရေးပါ အရာရောက်သော ပုဂ္ဂိုလ် ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ ဘာသာကြီး(၃)မျိုးဖြစ်သော ယုဒဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ နှင့် အစ္စလမ်ဘာသာများက အာဗြဟံကို ကြည်ညိုကိုင်းရှိုင်းကြသည်။ သူ့အကြောင်းကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်း (၁၆)စောင်တွင် တွေ့ရ၍ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် (၁၁)စောင်၌ ပါရှိသည်။ နာမည်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ “ချီးမြှောက်ခြင်းဖခင်” ဖြစ်သည်။ အာဗြဲမှ အာဗြဟံ သို့ပြောင်းသွားသောအခါ “လူအများ၏ဖခင်” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။

ဤနေရာတွင် သင်္ချာနည်ဖြင့် တွက်ချက်ရာတွင် အခက်အခဲပြဿနာတွေ့ရသည်။ Derek Kidner က ဤသို့ရှင်းပြထားသည်။ တေရ၏ အသက်နှင့် တွက်ချက်လျှင် အခက်အခဲရှိသည်။ သူကွယ်လွန်ချိန်တွင် အကြီးဆုံးသားသည် အသက်(၁၃၅)နှစ်ရှိသည် (ငယ် ၂၆)။ အာဗြဟံသည် အသက်(၇၅)နှစ်သာရှိသည်ဟု (၁၂:၄ နှင့် တ ၇:၄) တွင် ဆိုထားပြန်သည်။ ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းတရားမှာ အာဗြဟံသည် အငယ်ဆုံးသားဟု ယူဆလျှင် ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်သည်။ သို့သော် ၁၁:၂၆-၂၇ တွင် ထိပ်ဆုံး၌ ဝါစဉ်အရင်း ရေးထားပြန်သည်။ (မာနရှဲရှေ့တွင် ဧဖရိမ်နာမည် ဦးစားပေးခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။) အခြား Samarim ကျမ်းမူတွင် တေရသည် အသက် (၁၄၅)နှစ်တွင် ကွယ်လွန်သည်ဟုဆိုသည်။ စဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိသည်မှာ ၁၇:၁၇ တွင် အာဗြဟံ ဆိုစကားကို ထောက်ရှုခြင်းအားဖြင့် တေရအသက်(၁၃၀)အရွယ်တွင် အာဗြဟံကို မွေးဖွားခြင်းဖြစ်နိုင်ပေမည်။၁၂

ခါလဒဲသားတို့နေထိုင်သော ဥရုမြို့ (ငယ် ၃၁)ည် မက်ဆိုပိုတေးရီးယားတွင် ရှိ၍ ရုပ်တုဆင်းတု ဘုရားတု ကိုးကွယ်ရာ အချက်အချာမြို့ဖြစ်သည်။ တေရနှင့် အိမ်ထောင်မိသားစုများသည် ထိုမြို့မှ အနောက်မြောက်ဘက်ရှိ ခါရန်မြို့သို့ သွားကြသည်။ ထိုမြို့သည် ခါနန်ပြည်သို့သွားရာလမ်းပေါ်တွင် ရှိသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။