ဂလာတိဩဝါဒစာ - ၂

ပေါလုနှင့်အခြားတမန်တော်များ
1ထိုနောက် တစ်ဆယ်လေးနှစ်လွန်ပြီးမှ၊ ငါသည် တိတုကိုခေါ်၍ ဗာနဗနှင့်အတူ ယေရုရှင်မြို့သို့ တစ်ဖန် သွားလေ၏။- 2ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်းပင် သွားသည်ဖြစ်၍၊ တစ်ပါးအမျိုးတို့၌ ဟောပြောသော ဧဝံဂေလိတရားကို ထိုအခါ ငါကြားပြောလေ၏။ ထိုသို့ဆိုသော် ငါဆောင်ရွက် ခဲ့ပြီးသောအမှုနှင့် နောက်၌ ဆောင်ရွက် လတ္တံ့သောအမှုကို အချည်းနှီးမဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ အသရေ ထင်ရှားသော သူတို့အားသာ တိတ်ဆိတ်စွာကြားပြော၏။- 3သို့သော်လည်း ငါနှင့်အတူပါသော ဟေလသအမျိုးတိတုကို အရေဖျားလှီးခြင်းကို မခံစေကြ။- 4ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့ခံစားသော လွှတ်ခြင်းအခွင့်ကို ချောင်းကြည့်၍ ငါတို့ကို ကျွန်ခံစေမည် အကြံနှင့်၊ ပရိယာယ်အားဖြင့် သူတစ်ပါးသွင်း၍ ငါတို့အထဲသို့ဝင်သော ညီအစ်ကို၏အယောင်ကို ဆောင်သော သူတို့အကြောင်းကြောင့် ထိုသို့ပြုကြ၏။- 5မှန်သောဧဝံဂေလိတရားသည် သင်တို့၌ တည်နေမည်အကြောင်း၊ ငါတို့သည် ထိုသူတို့စီရင်ခြင်းကို ခဏမျှ ဝန်မခံကြ။- 6အသရေထင်ရှားသောသူတို့သည် အထက်က အဘယ်သို့သောသူ ဖြစ်ကြသည်ကိုငါမဆိုင်။ ဘုရားသခင်သည် လူမျက်နှာကို မှတ်တော်မမူ။ ထိုသူတို့နှင့် ငါသည် ပေါင်းဖော်၍ ထူးခြားသောအရာကို မခံရသည်သာမက၊- 7-8အရေဖျားလှီးခြင်းကိုခံသောသူတို့တွင် ပေတရုကို တမန်တော်ဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ ပေတရု၌ ပြုပြင်တော်မူသောသူသည်၊ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့တွင် ငါ့ကို တမန်တော်ဖြစ်စေခြင်းငှာ ငါ၌လည်း ပြုပြင်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ အရေဖျားလှီးခြင်းနှင့် စပ်ဆိုင်သော ဧဝံဂေလိတရားကို ပေတရု၌ အပ်တော်မူသည်နည်းတူ၊ အရေဖျားလှီးခြင်းနှင့် မစပ်ဆိုင်သော ဧဝံဂေလိတရားကို ငါ၌ အပ်တော်မူကြောင်းကို သူတို့သည် သိမြင်ကြ၏။- 9အမှီတံကဲဖြစ်သောယာကုပ်၊ ကေဖ၊ ယောဟန် တို့သည်လည်း၊ ငါရသောကျေးဇူးတော်ကို သိကြသောအခါ၊ မိမိတို့သည် အရေဖျားလှီးခြင်းကိုခံသော သူတို့ဆီသို့ သွားမည်အကြောင်းနှင့်၊ ငါတို့သည် တစ်ပါးအမျိုးသားတို့ဆီသို့ သွားမည်အကြောင်း၊ လက်ယာလက်ခံခြင်းကို ဗာနဗနှင့် ငါ့အား ပေးကြ၏။- 10ငါတို့သည် ဆင်းရဲသောသူများကို အောက်မေ့စေခြင်းငှာ သူတို့အလိုတစ်ခုတည်း ရှိ၏။ ထိုအမှုကို ငါသည် အလိုအလျောက် ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏။
ပေတရုကိုပေါလုပြစ်တင်ခြင်း
11ထိုနောက်ပေတရုသည် အန္တိအုတ်မြို့သို့ ရောက်လာသောအခါ၊ သူ၌အပြစ်တင်စရာ အခွင့်ရှိသောကြောင့် သူ့ကိုယ်တိုင်ကို ငါငြင်း၍ဆီးတားရ၏။- 12အကြောင်းမူကား၊ လူအချို့သည် ယာကုပ်ထံမှ မရောက်မလာမီ၊ ပေတရုသည် တစ်ပါးအမျိုးသားတို့နှင့် အတူစား၏။ သူတို့ရောက်လာသောနောက်၊ ပေတရုသည် အရေဖျားလှီးခြင်းကို ခံသောသူတို့၏မျက်နှာကို ထောက်၍ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့နှင့် မပေါင်းဝံ့။ တစ်ယောက်တခြားစီ နေ၏။- 13ကြွင်းသောယုဒလူတို့သည် ပေတရုနှင့်အတူ လျှို့ဝှက်၍၊ သူတို့ လျှို့ဝှက်ခြင်းအားဖြင့် ဗာနဗသည်လည်း သူတို့ဘက်သို့ပါသွား၏။- 14သူတို့သည် မှန်သော ဧဝံဂေလိတရားနှင့်အညီ ဖြောင့်မတ်စွာ မကျင့်ကြောင်းကို ငါသည်မြင်လျှင်၊ ထိုသူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာ ပေတရုအား ငါဆိုသည်ကား၊ သင်သည် ယုဒလူဖြစ်လျက်ပင် ယုဒထုံးစံအတိုင်းမကျင့်ဘဲ၊ တစ်ပါးအမျိုး၏ထုံးစံအတိုင်း ကျင့်လျှင်၊ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့သည် ယုဒထုံးစံအတိုင်း ကျင့်စေခြင်းငှာ အဘယ်ကြောင့် သူတို့ကို အနိုင်အထက်ပြုသနည်း။
ယုဒအမျိုးနှင့်လူမျိုးခြားများ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခံရခြင်း
15လူတို့သည် ပညတ်တရား၏အကျင့်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ မရောက်၊- 16ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ကြသည်ကို၊ အပြစ်ထင်ရှားသော တစ်ပါး အမျိုးသားမဟုတ်ဘဲ၊ ဇာတိအမျိုးအားဖြင့် ယုဒလူဖြစ်သောငါတို့သည် အမှန်သိသည်နှင့်အညီ ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်၊ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ခြင်းငှာ၊ ငါတို့ပင် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ကြပြီ။ အကြောင်းမူကား၊ ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားဖြင့် အဘယ်သူမျှ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ မရောက်နိုင်ရာ။- 17ခရစ်တော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ခြင်းငှာ ငါတို့သည် ကြိုးစားလျက်ပင်၊ အပြစ် ထင်ရှားသောသူ ဖြစ်သေးသည်မှန်လျှင်၊ ခရစ်တော်သည် အပြစ်တရားကို ပြုစုသောသူဖြစ်သလော။- 18ထိုသို့မဖြစ်နိုင်ရာ။ အထက်က ငါဖြိုဖျက်သော အရာကို နောက်တစ်ဖန် ငါတည်ဆောက်ပြန်လျှင်၊ ကိုယ်အပြစ်ရှိသည်ကို ကိုယ်ထင်ရှားစွာပြ၏။- 19ထိုမှတစ်ပါး၊ ငါသည် ဘုရားသခင်နှင့် ဆိုင်သောအရာ၌ အသက်ရှင်မည်အကြောင်း၊ ပညတ်တရားနှင့် ဆိုင်သောအရာ၌ ပညတ်တရားအားဖြင့် သေလျက်နေ၏။- 20ငါသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံပြီ။ သို့သော်လည်း အသက်ရှင်သေး၏။ ထိုသို့ဆိုသော် ငါသည် ကိုယ်တိုင်မရှင်၊ ခရစ်တော်သည် ငါ၌ ရှင်တော်မူ၏။ ကိုယ်ခန္ဓာ၌ ယခုငါရှင်သော အသက်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် တည်၏။ သားတော်သည် ငါ့ကိုချစ်၍ ငါ့အဖို့ ကိုယ်ကိုကိုယ် စွန့်တော်မူ၏။- 21ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ငါမပယ်။ ပညတ်တရားကို အမှီပြု၍ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်နိုင်လျှင် ခရစ်တော်သည် အချည်းနှီး အသေခံတော်မူပြီ။

ဂလာတိဩဝါဒစာ - ၂ (အနက်ဖွင့်)

: ပဉ္စမအချက်အနေဖြင့် ယေရုရှလင်သို့ ပေါလုရောက်ရှိသောအခါ သူဟောကြားသော ဧဝံဂေလိတရားအား တမန်တော်များက ထောက်ခံကြသည် (၂:၁-၁ဝ)။ ယေရုရှလင်၌ အသင်းတော်ရှိလာသောအခါ တမန်တော်များသည် ဋ္ဌာနချုပ်သဖွယ်သဘောထား၍ ဝင်ထွက်သွားလာကြသည်။ မိခင်အသင်းတော်အဖြစ် ခံယူကြသည်။ ပေါလုသည် ယေရုရှလင်မှ တမန်တော်မဟုတ်သောကြောင့် အနေကြဲသည်။ နောက်တဖန်ကြာမှ ယေရုရှလင်သို့ တစ်ခေါက်ရောက်လာ သည်။ အသက်တာ ပြောင်းလဲပြီး (၁၄)နှစ်အကြာ သို့မဟုတ် သာသနာ့ခရီးတစ်ခေါက် လျှောက်လှည့်ပြီးမှ ရောက်ရှိခြင်းဖြစ် သည်။ ပေါလု၏ သာသနာခရီးစဉ်တွင် ဗာနဗ၊ တိတုတို့နှင့်အတူ တပါးအမျိုးများထဲသို့ ဧဝံဂေလိပြုကြသည်။ ယုဒဝါဒီ များက တိတုအား အရေဖျားလှီးခိုင်းသောအခါ ပေါလုက ကန့်ကွက်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဧဝံဂေလိတရား၏ အနှစ်သာရကို ပေါလုနားလည်သည်။ (သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် သူ့ကိုယ်တိုင် တိမောသေအား အရေဖျားလှီးခိုင်းသည် (တ ၁၆:၃)။ ထိုအကြောင်းကို E.F.Kevan က ဤသို့ဆိုသည်။

အရေဖျားလှီးမှသာလျှင် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းရရှိသည်ဟူသော အတွေးသည် မမှန်ကန်ကြောင်း ပေါလုသိသည်။ အရေဖျားလှီးခြင်းသည် ပညတ်တရားအား စောင့်ထိန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတော်ကို ငြင်းပယ်ရာလည်း ရောက်သည်။

            : ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်းသွား၍ တပါးအမျိုးတို့၌ဟောသော ဧဝံဂေလိတရားကို ငါကြားပြော၏။ ထိုသို့ဆိုသော ငါဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသော အမှုနှင့် နောက်၌ ဆောင်ရွက်လတံ့သော အမှုကို အချည်းအနှီး မဖြစ်စေခြင်းငှါ အသရေထင်ရှားသောသူတို့အားသာ တိတ်ဆိတ်စွာကြားပြော၏။ အသင်းတော်တွင် မပြောဘဲနှင့် အဘယ့်ကြောင့် တိတ်ဆိတ်စွာပြောရသနည်း။ ပြောမှားဆိုမှားရှိလျှင် ပြင်ဆင်ပေးဖို့လား။ မဟုတ်ပါ။ ပေါလု ဟောပြောသမျှသည် ဘုန်းတန်ခိုး တော်ပါသော ဓမ္မတရားအစစ်အမှန်ချည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဟောပြောသမျှသည် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ မရှိ။ လူကြီးသူမများကို ရိုသေသမှုပြုသောအားဖြင့် ဦးစွာတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ လူကြီးသူမများကလည်း ပေါလု၏ တရားဒေသနာများကို ပြုပြင်ဖြည့်စွက်ရာ မတွေ့ကြပါ။ အကယ်၍ မေးမြန်းစရာရှိလျှင်လည်း ဖြေကြားဖို့ ပေါလုအဆင်သင့်ရှိသည်။ ပရိသတ် အများစုကမူ ပေါလုအား ကြောက်လန့်နေကြသည်။ ပေါလု၏ အတိတ်တစ္ဆေကို စိုးလန့်ကြသည်။ သို့ကြောင့် ပရိသတ်၏ ယုံကြည်မှုရရှိရန် လူကြီးများကို ဦးစွာတွေ့ဆုံသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ပေါလု၏ ယေရုရှလင်ခရီးစဉ်သည် အောင်မြင်သော ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသောအမှုနှင့် ဆောင်ရွက်လတံ့သောအမှုကို အချည်းနှီးမဖြစ်စေဖို့ရန် တင်ပြခဲ့သည်။

: တိတုသည် ထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့်ပတ်သက်သော မေးခွန်းဖြစ်သည်။ တပါးအမျိုးသား ပြောင်းလဲလာသူများအား အရေဖျားလှီးရန် ယေရုရှလင်အသင်းတော်ကောင်စီက မည်သို့ခံယူ သဘောထားမည်နည်း။

: ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်း ယေရုရှလင်သို့ ငါတို့ကို ကျွန်ခံစေမည်အကြံနှင့် ပရိယာယ်အားဖြင့် သူတပါးသွင်း၍ ငါတို့အထဲသို့ ညီအစ်ကို၏အယောင်ကိုဆောင်သော သူတို့အကြောင်းကြောင့် သွားရသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုအကြောင်းမှာ အန္တီအုတ်မြို့အဖြစ်အပျက်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည် (တ ၁၅:၁-၂)။ ယေရုရှလင်အသင်းတော်မှ အချို့သောဓမ္မဆရာများသည် အန္တီအုတ်မြို့တွင် အရေဖျားလှီးမှသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည်ဟု ဟောကြားကြသည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။

: ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့က ထိုအယူအဆကို ခါးခါးသီးသီးဆန့်ကျင်သည်။ ထိုအငြင်းအခုံဝိဝါဒ ကွဲပြားမှုအား အဆုံးအဖြတ်ရယူရန် ယေရုရှလင်အသင်းတော်ရှိ တမန်တော်များနှင့် သင်းအုပ်များ၏ အကြံဉာဏ် သဘောထားရယူကြသည်။

: ယေရုရှလင်အသင်းတော်သည် ပေါလုနှင့်သိကျွမ်းခင်မင်ကြသူများမဟုတ်။ သို့သော် ပေါလုကို၎င်း၊ ပေါလု ဟောကြားသော တရားဒေသနာများကို၎င်း ပြစ်တင်ခြင်းအလျဉ်းမရှိ။ အသိအမှတ်ပြုထောက်ခံကြသည်။ မှတ်သားဖွယ်ရာ ကောင်းပါသည်။ ယခင်ကျမ်းပိုဒ်များတွင်လည်း ပေါလုသည် အခြားတမန်တော်များနှင့် ပေါင်းသင်းဖက်စပ်ခြင်းနည်းသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ပေါလု၏ ဧဝံဂေလိတရားသည် တမန်တော်များ၏ ဧဝံဂေလိတရားနှင့် တစ်သဘောတည်း ဖြစ်နေသည်။ ယုဒများက ပေါလု၏တရားကို မဆန့်ကျင်ဘဲ၊ သဘောတူသည့် အချက်သည် အရေးကြီးသည်။ ပေါလုသည် ထိုသူများထဲမှ ဧဝံဂေလိတရား ကြားနာဘူးသည်မဟုတ်၊ သင်ယူဖူးသည်မဟုတ်။ သီးသန့်တသီးတခြား ဟောပြောသော်လည်း တရားကိုယ်သဘော အတူတူဖြစ်နေသည်။ (ပေါလုသည် အခြားတမန်တော်များအား သေးသိမ်လိုစိတ်မရှိပါ။ ထိုတမန်တော်များသည် ခရစ်တော် ဘုရား လူ့လောကမှာရှိနေစဉ် နောက်တော်သို့တကောက်ကောက်လိုက်၍ ရေပူရေအေးကမ်းလှမ်းသူများ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထူးခြားသော လူ့အပြင်ပန်းလက္ခဏာကို မစီရင်ပါ။)

: ပေါလုသည် အရေဖျားလှီးစရာမလိုသော တပါးအမျိုးသားများထံသို့၎င်း၊ ပေတရုသည် အရေဖျားလှီး ရသည်ဟုခံယူသော ယုဒအမျိုးထဲသို့၎င်း၊ တမန်တော်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသူများဖြစ်သည်ဟု ယေရုရှလင် အသင်းတော်ကောင်စီက အသိအမှတ်ပြုပေးသည်။ ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကွာခြားသော်လည်း ဟောကြားသော ဧဝံဂေလိတရားသည် အတူတူဖြစ်သည်။

:၁ဝ အသင်းတော်၏ မဏ္ဍိုင်ဖြစ်သော ယာကုပ်၊ ကယဖ(ပေတရု)နှင့် ယောဟန်တို့က ပေါလု၏အမှုတော်အား အသိအမှတ်ပြုကောင်းကြီးပေးကြသည်။ ထို့နောက် ဗာနဗနှင့်တွဲဖက်ပေး၍ တပါးအမျိုးသားများထံအမှုတော်ဆောင်ဖို့ သဘောတူပေးကြသည်။ ပေါလုတို့ကိုယ်တိုင်၌လည်း ထိုသို့ကူညီမစရန် စိတ်သဘောရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။

(ပေါလုက ပေတရုအားအပြစ်တင်ခြင်း (:၁၁၂၁)    

          :၁၁ ဆဋ္ဌမအချက်အနေဖြင့် ပေါလုက သူ၏တမန်တော်အရာကို ပေတရုအားအပြစ်တင်ခြင်းဖြင့် ခုခံကာကွယ် သည်။၆  ပေတရုသည် တမန်တော်များ၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ယုဒခရစ်ယာန်များ၏ အကြီးအကဲလည်း ဖြစ်သည်။ (ဤကျမ်းပိုဒ်ဖြင့် ပေတရုသည် အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားနာယူရသည်။

:၁၂ အန္တီအုတ်မြို့သို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ပေတရုရောက်ခဲ့စဉ်တွင် တပါးအမျိုးသားများနှင့်အတူ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာ စားသောက်ခဲ့သည်။ ယုဒထုံးစံအရဆိုလျှင် တပါးအမျိုးသားများနှင့်မရောနှောရပါ။ ကာလအတန်ကြာသောအခါ ယေရုရှလင်မှ ယာကုပ်တို့အဖွဲ့ အန္တီအုတ်သို့ အလည်အပတ်ရောက်သည်။ ယာကုပ်အားဖိတ်ခေါ်သောအခါ ငြင်းဆိုသည် (တ ၁၅:၂၄)။ ထိုသူများသည် ခရစ်ယာန်များဖြစ်ကြသော်လည်း ယုဒအစဉ်အလာအနံ့ မကင်းသေးသူများ ဖြစ်သည်။ ယာကုပ်တို့အဖွဲ့ ထိုသို့ပြုမူသောအခါ ပေတရုသည် ရှိုးတိုးရှန့်တန့် ဖြစ်သွားသည်။ ဤသတင်းစကားကို ယေရုရှလင် အသင်းတော်က ကြားသိသည်။ မည်သို့ ဖြေရှင်းရမည်နည်း။ ယုံကြည်သူများသည် ခရစ်တော်၌  တလုံးတဝတည်းဖြစ် သည်ဟု ဟောကြားပါလျက်နှင့် ဟောကြားသူကိုယ်တိုင်က အပြောတမျိုး၊ အလုပ်တမျိုးဖြစ်နေသည်။ ပါးစပ်က ဘုရားဘုရား၊ လက်က ကားယားကားယား ဖြစ်နေသည်။ ထိုအကြောင်းကို Findlay  က ”အရေဖျားမလှီးသူများနှင့်အတူ စားသောက်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ခြင်းသည် ခရစ်တော်အား ယုံကြည်ခြင်း၌ အားနည်းနေသေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူများကိုလည်း မစင်ကြယ်ကြသေး ဟု ပြောရာရောက်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းထက် မောရှေ၏ ပညတ်တရားအား ရှိခိုးကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်”ဟုဆိုသည်။

:၁၃ ပေါလု၏လက်တွဲဖော် ဗာနဗကိုယ်တိုင်ပင် ပေါလု လိုက်ကူသည်။ သို့ကြောင့် ပေါလုက ပေတရု၏ သူရဲဘောကြောင်မှုအား ပြင်းထန်စွာ ပြစ်တင်ရှုတ်ချသည်။ ထိုအကြောင်းကို အငယ် ၁၄-၂၁ တွင် ဖော်ပြထားသည်။

:၁၄ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းတွင် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမရှိကြောင်း ပေတရုကောင်းစွာ သိရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ တပါး အမျိုးသားအိမ်တွင်တည်းခိုပြီး တပါးအမျိုးသားများနှင့် လက်ရေတပြင်စီး စားသောက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ယခု ပေတရု ပြုမူပုံသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းရရှိရန် ယုဒပညတ်တရားနှင့် ထုံးတမ်းစဉ်လာများ လိုအပ်သေးသည်ဟု တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ တပါးအမျိုးသားများအား ယုဒအစဉ်အလာအား နောက်မြီးဆွဲခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။

:၁၅ သို့ကြောင့် ပေါလုက သရော်လိုက်သည်။ ”ပေတရုသည် အသက်တာပြောင်းလဲ၍ ယုဒထုံးတမ်းအစဉ်အလာ သစ္စာရှင်ဖြစ်သည်။ တပါးအမျိုးသားများကို ကြောက်ရွံ့သည်”ဟုဆိုသည်။ ပေတရုသည် တပါးအမျိုးသားများနှင့် ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသူဖြစ်သည်။ အသက်တာမပြောင်းလဲသေးသော တပါးအမျိုးသား ကောနေလိယသွန်သင်ခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်၍ ခရစ်ယာန်၌ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု ခြားနားခြင်းမရှိကြောင်း၊ ကိုယ်တိုင်ဟောပြော လက်တွေ့ပြသသူဖြစ်ခဲ့သည် (တ ၁ဝ၊ ၁၁:၁-၁၈)။

:၁၆ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသော ယုဒတိုင်းသည် ပညတ်တရားနှင့် ကယ်တင်ခြင်းမရှိကြောင်း သိရှိနားလည်ကြသည်။ ပညတ်တရားသည် မစောင့်ထိန်းသူများအား အပြစ်စီရင်ခြင်း ပြုတတ်သည်။ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာ ဖြစ်စေသည်။ ကယ်တင်ရှင်သခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်သည်။ ပေါလုက ပေတရုအား ”ယုဒလူမျိုးဖြစ်သော်လည်း” ပညတ်တရားစောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာ ရောက်ကြောင်း မမေ့ဖို့သတိပေး လိုက်သည်။ ပေတရု၏ပြုမူပုံသည် တပါးအမျိုးသားများအား ပညတ်တရားအောက်သို့ တွန်းပို့ရာရောက်သည်။ ပညတ်တရားသည် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် လမ်းပြသော်လည်း လုပ်ဆောင်ရန် ခွန်အားတန်ခိုးမပေး အပြစ်ကိုသာပြသည်။ ကယ်တင်ခြင်းမပေးနိုင်။

:၁ရ ပေတရု၊ ပေါလုနှင့် အခြားတမန်တော်များသည်လည်း ခရစ်တော်ထဲ၌သာ ဖြောင့်မတ်ခြင်းရနိုင်ကြောင်း သိကြသည်။၄ အန္တီအုတ်မြို့မှ ပေတရု၏ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်အပြုအမူသည် လုံးဝစင်ကြယ်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဖော်ထုတ်ပြသ ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ၏ ကယ်တင်ခြင်းလက်ဆောင်အား ပညတ်တရားဖြင့် ဖြည့်စွတ်ချင်သေးသည်။ ထိုသဘောအတိုင်းဆိုလျှင် ခရစ်တော်၏ အမှုတော်သည် မပြည့်စုံဟု ဆိုရတော့မည်။ ခရစ်တော်ထံသို့သွားခြင်းသည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ရန်ဖြစ်သော်လည်း ထပ်မံဖြည့်စွတ်စရာ ရှိသေးသည်ဆိုလျှင် ကတိတော်သည် ပြည့်စုံခြင်းရှိပါ့မည်လား။ စင်ကြယ်ခြင်းအသက်တာရှိရန် ခရစ်တော်အား မှီကိုးပါလျက်နှင့် ပညတ်တရားတို့ ပြန်သွားလျှင် ခရစ်ယာန်အသက်တာ ပီသပါမည်လား။ ခရစ်တော်၏ အမှုတော်သည် အပြစ်များကယ်လွတ်ရန်ဖြစ်သည်ကို ပေါလုကဆက်ပြောပါသည်။

:၁၈ ပေတရုသည် ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာရှိသူဖြစ်သည်။ ယုဒအမျိုးသားနှင့် တပါးအမျိုးသားများအား မတူညီကြသော်လည်း ဘုရားသခင်ကအတူတူချစ်မြတ်နိုးကြောင်းသိသည်။ ထိုအတိုင်းခံယူသည်။ သို့သော် ယခုတပါးအမျိုးသားများနှင့် အတူတကွ စားသောက်ခြင်းကို ပြန်လည်ငြင်းပယ်ခြင်းသည် သူဆောက်လုပ်ခဲ့သော အရာများကို ပြိုပျက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သစ္စာဖောက်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်အတွက် ပညတ်တရားအား မှားယွင်းစွာကျင့်သုံးခြင်း သို့မဟုတ်  ပညတ်တရားအား ခရစ်တော်အတွက် တလွဲ အသုံးချခြင်းလား။

:၁၉ ပညတ်တရားချိုးဖောက်ခြင်း၏ အပြစ်ဒဏ်သည် သေဒဏ်ဖြစ်သည်။ အပြစ်သား တစ်ယောက်ဖြစ်၍ ပညတ်တရားကို ချိုးဖောက်လျှင် သေဒဏ်စီရင်ခြင်း မလွဲမသွေခံရမည်။ သို့သော်လည်း ထိုအပြစ်ဒဏ်အတွက် ခရစ်တော်က ကိုယ်စားအသေခံပေးသည်။ ခရစ်တော်ကထိုသို့အသေခံပေးသောကြောင့် ထိုအပြစ်သားသည် ပညတ်တရားစီရင်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခွင့်ရသည်။ ခရစ်တော်နှင့်အတူအပြစ်များ သေသွားပြီ။

ထိုသို့အပြစ်များ သေကုန်ပြီဆိုလျှင် ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကိုလည်း စောင့်ထိန်းစရာမလိုတော့ပါဟု ယူဆရမည်လား။ မဟုတ်ပါ။ ပညတ်တရားကို စိုးရိမ်တွေးပူစရာမလိုဟု ဆိုလိုသည်။ စင်ကြယ်သောအသက်တာ ရှိသွားပါသည်။ ခရစ်ယာန်မှန်လျှင် ပညတ်တရားကို အိတ်ထုပ်သဖွယ် ထမ်းရွက်သယ်ပိုးစရာ မလိုတော့ပါ။ စောင့်ထိန်းရမည့်တစ်ခုတည်းသော ပညတ်ချက်မှာ ဘုရားသခင်၌ အသက်ရှင်ရမည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ ပညတ်တရားက စင်ကြယ်သော အသက်တာကို လာမည့်ကျမ်းပိုဒ်တွင် ရှင်းပြထားပါသည်။

:၂ဝ ယုံကြည်သူ၏ အသက်တာသည် ခရစ်တော်၏ အသေခံခြင်းအပေါ်၌ တည်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား ကရာနီကုန်းပေါ်တွင် အသေခံသောအခါ ပေါလု၏ဘဝသည်လည်း ထိုကားတိုင်ပေါ်တွင် ပါသွားသည်။ အပြစ်သားဘဝနိ ဂုံးချုပ်သည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ မိမိနည်းမိမိဟန်ဖြင့် ထာဝရအသက်တာ ရှာဖွေခြင်းနိဂုံးချုပ်သွားပြီ ဟုဆိုသည်။ ထိုကုန်ဆုံးသော အသက်တာဆိုသည်မှာ အာဒံမွေးသော ဘဝအသက်တာ ဖြစ်သည်။ ဇာတိဟောင်း သေသွားခြင်းဖြစ်သည်။

အကျင့်ဟောင်း၊ လူဟောင်း”ငါ”သည် ကားတိုင်ပေါ်မှာ သေသွားပြီ။ လက်ရှိဘဝ အသက်တာတွင် မရှိတော့ပါ။ ဘုရား သခင်ထံ၌ အသက်ရှင်သူမှန်သမျှ ထိုအတိုင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဟုတ်မှန်ကြောင်းကို အမူအကျင့်အားဖြင့် ထင်ရှားသည်။

ယုံကြည်သူသည် ဆက်လက်အသက်ရှင်ရသော်လည်း ဘဝအသက်တာသည် အာဒံမွေးသောဘဝဟောင်း မဟုတ် တော့ပါ။ ထိုဘဝအသက်တာသည် ယေရှုနှင့်အတူကားတိုင်ပေါ်တွင် သေသွားပြီ။ သင်္ချိုင်းထဲမှ ယေရှုခရစ်တော်သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်သောအခါ ယုံကြည်သူ၏အသက်တာသည်လည်း ခရစ်တော်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် အတူဘဝ အသက်တာအသစ်စသည်။ ထိုကြောင်းကိုပေါလုကငါသည် အသက်မရှင်တော့ဘဲ ခရစ်တော်သာလျှင် ငါ၌ ရှင်၏” ဟုဆိုသည်။ ခရစ်တော်သည် ငါ့အတွက် အသေခံသည့်နည်းတူ၊ ငါ၏ အသက်ရှင်ခြင်းသည်လည်း ခရစ်တော်အတွက် ဖြစ်ရမည်။ ယခုငါ၌ ရှိသောအသက်သည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ရှင်သန်သော အသက်တာ ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ မှီခိုအားထားခြင်း၊ ကိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်အသက်ဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်ကို တည်မှီခြင်း၊ အားကိုးခြင်း၊ မိမိဘဝတွင်ယေရှုရှင် စိုးမိုးစေခြင်းဖြစ်သည်။

သို့ကြောင့် ခရစ်ယာန်အသက်တာသည် ပညတ်တရားနှင့်မဆိုင်။ ခရစ်တော်နှင့်သာဆိုသည်။ အပေါ်ယံကြော မဟုတ်။ အစစ်အမှန်သမ္မာတရား ဖြစ်သည်။ အပြစ်ဒဏ်ကို ကြောက်ရွံ့၍ စင်ကြယ်စွာနေရခြင်းမဟုတ်။ သူကိုချစ်သော ဘုရားသားတော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်သော အနေဖြင့် အသက်တာစင်ကြယ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။

သင့်ဘဝအသက်တာအား ယေရှုခရစ်တော်ထံသို့ ဆက်ကပ်ပြီးပြီလား။ မဆက်ကပ်သေးလျှင် ယခုဘဲဆုတောင်း ဆက်ကပ်လိုက်ပါ။

:၂၁ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ယိုယွင်းချက်မရှိ ပြီးပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းဆုလက်ဆောင်၌ တွေ့ရသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သည် ကြိုးစားပမ်းစားရှာဖွေစရာမဟုတ်။ ပေတရုသို့ ပေါလု၏ နောက်ဆုံးစကားတွင် အထင်အရှားတွေ့ရသည်။ အကယ်၍ပေတရုသည် ယုဒအစဉ်အလာ၌ နစ်မြှုပ်နေလျှင် ခရစ်တော်၏အသေခံခြင်းသည် အချည်းနှီး ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ သက်တော်စဉ်လည်း မလိုအပ်တော့ပါ။ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းသည် ပညတ်တရား စောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် မရနိုင်။ ခရစ်တော်အသေခံခြင်းနည်းလမ်း တစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို Clow က ဤသို့ဆိုသည်။

အသင်းတော်ပြိုကွဲခြင်း၊ တဆေးကဲ့သို့ ရမ္မက်ဖောင်းကြွခြင်း၊ မာန်မာနတက်ခြင်းများသည် ကယ်တင်ခြင်းနှင့်သက် ဆိုင်သည်ဟု အများစုက ယုံကြယ်ကြသည်။ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Jonn Ruskinက ယုံကြည်ခြင်း၏ အရင်းအမြစ်ကို အသင်းတော်က ခံစားပါသည်။ ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိခြင်းထက် ရှာဖွေဖို့ အားသန်ကြသည်။ တရားဒေတနာအားသန်ကြသည်။ တရားဒေတနာ ဟောကြားရာတွင် တရားနာ ပရိတ်သတ်အား ခွင်အားမပေးနိုင်ခြင်းမှာ တရားဒေသနာထဲတွင် ဘုရားသခင်အား နေရာမပေးဘဲ၊ မိမိက တရားဒေသနာအတွက် ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်” ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။