ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၄၀

တဲတော်စိုက်ထူဆက်ကပ်ခြင်း
1တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားသည်၊ မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 2သင်သည် ပထမလ၊ ပထမနေ့၌ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်ကိုဆောက်ရမည်။ 3တဲတော်အထဲ၌၊ သက်သေခံချက်သေတ္တာကို သွင်းထား၍၊ အတွင်းကုလားကာဖြင့် ကွယ်ကာရမည်။ 4စားပွဲကိုလည်းသွင်း၍၊ စားပွဲပေါ်မှာ ပြင်ဆင်ရသမျှတို့ကို ပြင်ဆင်ရမည်။ မီးခုံကိုလည်းသွင်း၍၊ မီးခွက်တို့ကိုထွန်းရမည်။ 5နံ့သာပေါင်းရှို့ရာ ရွှေပလ္လင်ကို သက်သေခံချက် သေတ္တာရှေ့၌တည်ထား၍၊ တဲတော်တံခါးဝကာသော ကုလားကာကိုဆွဲကာရမည်။ 6ယဇ်ကောင်ရှို့ရာပလ္လင်ကိုလည်း၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးရှေ့၌ တည်ထားရမည်။ 7အင်တုံကိုလည်း ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်နှင့် ယဇ်ပလ္လင်စပ်ကြားမှာ တည်ထား၍၊ အင်တုံ၌ရေကိုထည့်ရမည်။ 8တဲတော်ပတ်လည်ဝင်းကိုထူ၍၊ ဝင်းတံခါးဝကာသော ကုလားကာကို ဆွဲကာရမည်။ 9လိမ်းရန် ဆီကိုယူ၍၊ တဲတော်နှင့် တဲတော်၌ ရှိသမျှတို့ကိုလိမ်းသဖြင့် တဲတော်နှင့် တဲတော်တန်ဆာရှိသမျှတို့ကို သန့်ရှင်းစေရမည်။ ထိုသို့တဲတော်သည် သန့်ရှင်းရလိမ့်မည်။ 10ယဇ်ကောင်ရှို့ရာပလ္လင်နှင့် တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုလိမ်း၍ သန့်ရှင်းစေသဖြင့်၊ ထိုပလ္လင်သည် အလွန်သန့်ရှင်းသောပလ္လင်ဖြစ်ရမည်။ 11အင်တုံနှင့် ခြေထောက်ကိုလည်းလိမ်း၍ သန့်ရှင်းစေရမည်။ 12အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့ကို၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတံခါးနားသို့ခေါ်ခဲ့၍ ရေချိုးရမည်။ 13အာရုန်သည်ငါ့ရှေ့၌၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ဆောင်ရွက်မည်အကြောင်း၊ သန့်ရှင်းသောအဝတ်နှင့်ဝတ်စေ၍ ဆီလိမ်းသဖြင့် သန့်ရှင်းစေရမည်။ 14သူ၏သားတို့သည်လည်း ငါ့ရှေ့၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ဆောင်ရွက်မည်အကြောင်း၊ သူတို့ကိုခေါ်ခဲ့၍ အင်္ကျီဝတ်စေလျက်၊ သူတို့အဘကို ဆီလိမ်းသကဲ့သို့၊ သူတို့ကိုဆီလိမ်းရမည်။ 15အကယ်စင်စစ် သူတို့ဆီလိမ်းခြင်းဘိသိက်သည် သားစဉ်မြေးဆက်ပတ်လုံး၊ ထာဝရယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ ဖြစ်သတည်းဟု၊ 16ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသမျှအတိုင်း မောရှေပြုလေ၏။
17သက္ကရာဇ်နှစ်ခု၊ ပထမလ၊ ပထမနေ့၌ မောရှေသည် တဲတော်ကိုဆောက်လေ၏။ 18ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ခြေစွပ်များကိုနေရာချ၍၊ ပျဉ်ပြားများကိုထောင်ပြီးလျှင်၊ ကန့်လန့်ကျင်များကိုလျှို၍၊ တိုင်တို့ကိုထူလေ၏။ 19တဲတော်အပေါ်မှာ တဲကိုဖြန့်မိုး၍ ထိုတဲအပေါ်မှာလည်း အထပ်ထပ် မိုးပြန်လေ၏။ 20ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ သက်သေခံချက်ကို သေတ္တာထဲမှာ သွင်းထား၍၊ သေတ္တာကွင်းတို့၌ ထမ်းပိုးကိုလျှို၍၊ သေတ္တာပေါ်အဖုံးကိုတင်ပြီးမှ၊ 21သေတ္တာကို တဲတော်၌သွင်း၍ ကွယ်ကာရာအတွင်းကုလားကာကို ကာထားသဖြင့်၊ သက်သေခံချက်သေတ္တာကို ကွယ်ကာလေ၏။ 22ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ စားပွဲကိုလည်း ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်အတွင်း မြောက်ဘက်နား ကုလားကာပြင်မှာထား၍၊ 23စားပွဲပေါ်မှာ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ မုန့်ကိုပြင်ဆင်လေ၏။ 24ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ မီးခုံကိုလည်း ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်အတွင်း၊ တောင်ဘက်နား စားပွဲဆိုင်ရာတွင်ထား၍၊ 25ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ မီးခွက်များကိုထွန်းလေ၏။ 26ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ရွှေပလ္လင်ကိုလည်း ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်အတွင်း ကုလားကာပြင်မှာထား၍၊ 27ထိုပလ္လင်ပေါ်၌ မွှေးသောနံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့လေ၏။ 28တဲတော်တံခါးဝ၌လည်း၊ ကုလားကာကိုဆွဲကာလေ၏။ 29ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ကိုလည်း၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးရှေ့မှာထား၍၊ ထိုပလ္လင်ပေါ်၌ မီးရှို့ရာယဇ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာကိုလည်းကောင်း ပူဇော်လေ၏။ 30အင်တုံကိုလည်း ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲနှင့် ယဇ်ပလ္လင်စပ်ကြားမှာထား၍၊ ဆေးစရာရေကို အင်တုံ၌ထည့်လေ၏။ 31ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ မောရှေနှင့် အာရုန်မှစ၍ သူ၏သားတို့သည် ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အထဲသို့ ဝင်သော်လည်းကောင်း၊ 32ယဇ်ပလ္လင်အနီးသို့ ချဉ်းကပ်သော်လည်းကောင်း၊ လက်ခြေတို့ကို ဆေးရကြ၏။ 33တဲတော်နှင့် ယဇ်ပလ္လင်ပတ်လည်ဝင်းကိုထူ၍၊ ဝင်းတံခါးဝ၌ကာသော ကုလားကာကိုဆွဲလေ၏။ ထိုသို့ မောရှေသည် အလုပ်ကိုပြီးစီးစေသတည်း။
တဲတော်ပေါ်မိုးတိမ်လွှမ်းခြင်း
(တော၊ ၉:၁၅-၂၃)
34ထိုအခါ မိုးတိမ်သည် ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်ကိုလွှမ်းမိုး၍၊ ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည် တဲတော်ကိုဖြည့်လေ၏။တော၊ ၉:၁၅-၂၃၊ ၃ ရာ၊ ၈:၁၀-၁၁၊ ဟေရှာ၊ ၆:၄၊ ယေဇ၊ ၄၃:၄-၅၊ ဗျာ၊ ၁၅:၈။ 35ထိုသို့ မိုးတိမ်သည် ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အပေါ်၌ နေသောကြောင့်၊ မောရှေသည် အထဲသို့မဝင်ရ။ ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည် တဲတော်ကို ဖြည့်လျက်နေ၏။ 36ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ခရီးသွားလေရာရာတွင်၊ မိုးတိမ်သည် တဲတော်အပေါ်မှ ကွာမြောက်သောအခါ ခရီးသွားကြ၏။ 37မိုးတိမ်မကွာမမြောက်လျှင်၊ မကွာမမြောက်မီနေ့တိုင်အောင်၊ ခရီးမသွားဘဲ နေကြ၏။ 38ခရီးသွားလေရာရာတွင် ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှေ့မှောက်၌ ထာဝရဘုရား၏မိုးတိမ်သည် နေ့အခါတဲတော်အပေါ်မှာ တည်နေ၏။ ညအခါ မီးလျှံဖြစ်လျက် တည်နေလေသတည်း။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၄၀ (အနက်ဖွင့်)

(တဲတော်စိုက်ထူဆောင်လုပ်ကြခြင်း (အခန်း ၄၀)

          ၄၀: နှစ်သစ်ဦးပထမနေ့တွင် တဲတော်ဆောက်လုပ်ကြရန် ဘုရားရှင်က မောရှေအား မိန့်မှာသည် (ငယ် ၁၊၂)။ မိန့်မှာသောကာလသည် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်မြောက်လာပြီး (၈)လခွဲအကြာ သိနာတောင်တွင်ဖြစ်သည်။ တဲတော်ဆောက်လုပ်ရန် ပစ္စည်းများ ရှာဖွေစုဆောင်း သိမ်းဆည်းမည့်ပုံစံကိုလည်း ညွှန်ကြားထားသည် (ထွ ၂၆ ပုံ ၄ ကိုကြည့်)။

၄၀:၁၇ အပိုဒ်ငယ် ၉-၁၅ တွင် ဘိသိက်ဆီလူးခြင်း၊ တဲတော်တည်ဆောက်ပုံ မွှမ်းခြယ်တပ်ဆင်ပုံ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့် သူ့သားများသို့ ပညတ်ချက်များကို ထပ်မံနှိုးဆော်သည်။ ထိုညွှန်ကြားချက်များသည် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်မြောက်လာပြီးနောက် ပထမဦးဆုံးနှစ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည် (ငယ် ၁၆:၁၇)

          ၄၀:၁၈၃၃ ဤသို့ဖြင့်မောရှေသည် တဲတော်ဆောက်လုပ်သည်။ ဤကျမ်းချက်တွင် ဘုရားသခင်က မောရှေသို့ အသေးစိပ်မိန့်မှာသည့်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပုံကို ရှင်းပြထားသည်။ တဲတော်မှစ၍ တဲတော်တွင် အသုံးပြုရသော ပရိဘောဂ တန်ဆာပလာမှစ၍ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အသေးစိပ် လိုက်နာဆောင်ရွက်သည်။

ဘုရားသခင်မိန့်မှာသည့်အတိုင်း တဲတော်နှင့်တကွ တဲတော်နှင့်ပတ်သက်သော အမှုအရာအားလုံးကိုလည်း အသေးစပ်အပြည့်အစုံ ပြင်ဆင်သည်။ ထိုသို့ဖြင့် မောရှေသည် အမှုတော်တွင် တာဝန်ပေးထားချက် အလုပ်ကို ပြီးစီးစေသည်။

          ၄၀:၃၄၃၈ ထိုသို့ တဲတော်ပြီးစီးသောအခါ ထာဝရဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုး မိုးတိမ်သည် တဲတော်သို့ လွှမ်းမိုးသဖြင့် မောရှေသည်လည်း အထဲသို့မဝင်နိုင်။ ထိုမိုးတိမ်သည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးပါရှိခြင်း လက္ခဏာဖြစ်၍ ဣသရေလတို့ ခရီးစဉ်တလျှောက်တွင် ပါဝင်သည်။ ထိုမိုးတိမ်ရွေ့သည့်အခါ ဣသရေလတို့သည်လည်း မိုးတိမ်သွားရာအတိုင်း လိုက်သွားကြသည်။ မိုးတိမ်ရပ်နားသည့်အခါ ဣသရေလတို့လည်း ရပ်နားကြသည် (ငယ် ၃၄-၃၈)။ ထိုဣသရေလအမျိုးတွင် လေဝိ အမျိုးသည် သစ္စာရှင်များ ဖြစ်သောကြောင့် မောရှေက သူတို့အရည်အချင်းကို အသိမှတ်ပြုသည်။ အာရုန်မှစ၍ သားစဉ်မြေးဆက်များသည် ယဇ်ပုရောဟိတ် အမှုအရာထမ်းဆောင်ကြရသည် (ဝတ် ၈)။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်းသည် ဣသရေလလူမျိုးများ အဲဂုတ္တုပြည်က ထွက်မြောက်ခြင်းအကြောင်းမှစ၍ သိနာတောင်ပေါ်တွင် တဲတော်ဆောက်လုပ်ကြခြင်းအကြောင်းထိ ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းတွင် ရုပ်ပုံများ၊ မြေပုံများ ဝေဝေဆာဆာထည့်သွင်းထားပါသည်။ ခရစ်တော်နှင့် ခရစ်တော်၏အမှုတော်များပုံဆောင်သည့် သင်္ကေတအမှတ်အသားများဖြစ်သည်။ ယနေ့ယုံကြည်သူများသည် ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်ရန် တာဝန်ရှိကြသကဲ့သို့ ခရစ်တော်၏အလင်းတော်ထဲ၌ အသက်ရှင်ကြရန် ဝတ္တရားရှိကြပါသည်။

မှတ်စု

(၂:၉-၁၀) ဟေဗြဲဝေါဟာရ Másháh သည် “အပြင်သို့ထုတ်”ဟု အနက်ရသည်။ ဘာသာစကားသည် စကားလုံကို ကုလားဖန်ထိုးသုံးလေ့သုံးထရှိသည်။ (ဥပမာ က၂၉:၃၀ တွင်ယာကုပ်၏သားများ နာမည်ကိုကြည့်ပါ)။

(၂:၉-၁၀) C.H.Mackintosh, Genesis to Deuteronomy P.144.

(၃:၁-၄) စကော့တစ်စကားတွင် မှီးလောင်သော ခြုံပုတ်ကို လက်တင်ဘာသာစကားမှ ဆောင်ပုဒ်အဖြစ်ယူ၍ Nec consummaretur (“မီးမလောင်နိုင်” ဟုအနက်ရသည်) ဟု ဆိုသည်။

(၃:၆) R.Alan Cole, Exodus: An Introdution and Commentary, P.66.

(၃:၇-၁၂) J.Oswald Sanders, On to Maturity, P56.

(၃:၁၃-၁၄) Moffatt Version အပါအဝင်အချို့ကျမ်းမူများတွင် “ထာဝရ” ဟု သုံးနှုန်းသည်။ (cf.Louis Segond’s French version တွင်လည်း “í éternal” ဟု ရေးသည်)။

(၅:၂-၁၄) Cole, Exodus, P.82.

8(၈:၂၀-၂၄) အဲဂုတ္တုပြည်မှ ရရှိသော Septuagint နှင့်ယုဒဝါဒီများက (Kynomuia) နာကျင်စွာ ကိုက်ခဲခြင်းဟု ဆိုသည်။ Cole 96, Exodus PP.93.94 တွင် အသေးစိတ်ကြည့်ပါ။

(၁၀:၂၉) Matthew Henry, “Exodus” in Mathew Henry’s Commentary on the whole Bible, 1:314.

၁၀(၁၂:၁၁-၂၀)Cole, Exodus, P.108.

၁၁(၁၃:၁၇-၂၀) C.F.Pfeiffer, Baker’s Bible Atlas. PP.73,74.

၁၂(၁၃:၂၁) Henry. “Exodus” 1:328.

၁၃(၁၄:၁၅-၁၈) Henry. ” Exodus” 1:332.

၁၄(၁၅:၁-၂၁) Dr.H.C.Woodring, Unpublished Notes, Emmaus Bible School.

                ၁၅(၁၅:၁-၂၁) Henry. “Exodus” 1:335,336.

၁၆(၁၆:၁-၁၉) ထိုနာမည်သည် အင်္ဂလိပ်စကားလုံး အပြစ်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။

၁၇(၁၉:၁-၉) D.L.Moody, Notes From My Bible, PP.33.34.

၁၈(Essay) The New Scofield Study Bible, New KIng James Version, P.4.

၁၉(Essay) ခေတ်ကာလ အပိုင်းအခြား ဝေဖန်ရေးသမားများက “ကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်း ခုနစ်သွယ်” ဟု ဆိုသည်။ သို့သော်လည်း အားလုံးလွဲများသည်။

၂၀(Essay) အချို့က အမိန့်ပြန်တမ်းသဖွယ် မှတ်ယူကြသည်။

၂၁(၂၁:၁-၆) ဒုတိယပိုဒ်ကို Bishop Handley C.G.Moule’s က “My Gracious Victor, Prince Diving” Hymns of Truth and Praise, #535 အဖြစ်ဖွဲ့ဆိုထားသည်။

၂၂(၂၃:၁၈-၁၉) Orthodox Jews များက ကြွေထည်(၂)စုံထားရှိသည်။ တစ်စုံကို အသားများထည့်၍ တစ်စုံကို နို့ထည့်ထားသည်။ ယုဒထုံးစံအရ အသားနှင့် နို့ထွက်အစားအစာများကို တခြားစီစားသောက်ကြသည်။ ဆိုင်များတွင်လည်း တစ်ဆိုင်တည်းတွင်တွဲ မရောင်းကြပါ။ တစ်ခါက စာရေးသူ ကိုယ်တိုင်လည်း ယေရုရှလင် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်သို့သွားရာ အသားဆိုင်တန်းနှင့် နို့တန်းကို တခြားစီရောင်းကြသည်။

၂၃ (၂၃:၂၀-၃၃) Henry. “Exodus” 1:378.

၂၄ (၂၅:၁၇-၂၂) Cherub ဟူသောစကားလုံး၏ မူရင်းအဓိပ္ပါယ်မှာ “bless” “adore” မှဆင်းသက်လာသည်။ သို့သော် ဟေဗြဲဘာသာစကား Karav နှင့် ပိုနီးစပ်သည်။ ထို့အကြောင့် “တွယ်တာခြင်း” အနီးတွင်ရှိ၍ “လုံခြုံခြင်း” ဟုအနက်ရသည်။

၂၅ (၂၆:၁၄) ကျမ်းမူအမျိုးမျိုးတွင် အထူးပြန်ဆိုကြသည်။ ဟေဗြဲကျမ်းမူတွင်လည်း တိရစ္ဆာန်သားရေ ဟုသာ ဆိုထားသဖြင့် အတိအကျ အဓိပ္ပါယ်မသိနိုင်။

၂၆ (၂၈:၃၆-၃၈) Archbishop Beveridge, further documentation unavailable.

၂၇ (၃၀:၁-၁၀) ဂရိဝေဟာရသည် “နေရာသို့မဟုတ်ပစ္စည်း)ဟု အနက်ရ၍ အမွှေးတိုင်ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပလ္လင်တွင် မီးရှို့ပူဇော်ရသော အမွှေးတိုင်ပစ္စည်း အပြစ်ဖြေရာနေ့တွင် မီးရှို့ပူဇော်ရသော အမွှေးတိုင်ဖြစ်သည်။

၂၈ (၃၁:၁-၁၁) ဗေဇလေလနောက်ပိုင်းတွင် ဣသရေလသမိုင်း၌ သူကဲ့သို့ ကျွမ်းကျင်သောလက်မှု ပညာသည်မရှိ။

၂၉ (Essay) တဲတော်ပုံဆောင်ပုံကို ဧဝံဂေလိဆရာများက ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် အနက်ဖွင့်ဆိုကြသည်။ သို့သော်လည်း အသေးစိပ်အချက်အလက်များကို မဖော်ပြနိုင်ကြ။ အချို့ခရစ်ယာန်များက ထိုပုံဆောင်ခြင်းကို နှစ်သက်လက်ခံကြသည့်အထူးသဖြင့် ဟေဗြဲကျမ်းတွင်တွေ့ရသည်။ က ၄၂ သည် ပုံဆောင်ခြင်း အကျဉ်း ဖြစ်သည်။

၃၀ (၃၂:၃၀-၃၅) အချို့က မောရှေပြုခဲ့သောကတိတော်များသည် ပေါလုလက်ထက်တွင် ပြည့်စုံသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ အချို့သည် ကောင်းကြီးခံစားကြ၍ အချို့ကသေကြေပျက်စီးကုန်သည်။

၃၁ (၃၃:၁၈-၂၃) Hywel R.Jenes, further documentation Unavailable.

၃၂ (၃၇:၆-၉) ဂရိဝေါဟာရ Hilasterion သည် အမျက်ပြေဟု အနက်ရသည်။ ကရုဏာတော်ပလ္လင် ဖြစ်သည်။

၃၃ (၃၇:၁၀-၁၆) G.Morrish, New and Concise Bible Dictionary, P.754.

၃၄ (၃၈:၂၄-၃၁) Frances Ridley Havergal ၏ “Take My Life and let It Be” ဓမ္မတေးထက် ပိုမို လူသိများ လက်တွေ့ပိုကျသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။