ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၃၉

ယဇ်ပုရောဟိတ်အဝတ်တန်ဆာ
(ထွ၊ ၂၈:၁-၁၄)
1သန့်ရှင်းရာဌာန၌ အမှုတော်ကိုဆောင်သောအခါ၊ ဝတ်ရသောအဝတ်ကိုလည်းကောင်း၊ အာရုန်ဝတ်ဖို့ သန့်ရှင်းသောအဝတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်နှင့် လုပ်လေ၏။ 2ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်သင်တိုင်းကို လုပ်ရာတွင်၊ 3ရွှေကိုအပြားခတ်၍ ရွှေကြိုးကိုလှီးပြီးမှ၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောတို့ကို ထူးဆန်းစွာအပြောက်ထိုးလေ၏။ 4သိုင်းကြိုးနှစ်ပင်ကိုလုပ်၍ သင်တိုင်းအပေါ်နားချင်းတွဲမိစေခြင်းငှာ၊ တစ်ဖက်တစ်ချက်ကို ဆွဲချုပ်လေ၏။ 5ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ သင်တိုင်းအပေါ်နား၌ ထူးဆန်းသောရင်စည်းကိုလည်း သင်တိုင်းကိုယ်ကဲ့သို့ ရွှေနှင့်လည်းကောင်း၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောတို့နှင့်လည်းကောင်း လုပ်လေ၏။ 6ရှဟံကျောက်နှစ်လုံးကိုသွေး၍ တံဆိပ်ပေါ်မှာ အက္ခရာတင်သကဲ့သို့ ဣသရေလအမျိုး၏နာမတို့ကို အက္ခရာတင်ပြီးမှ၊ ရွှေကျောက်အိုး၌ ထည့်လေ၏။ 7ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို အောက်မေ့ဖို့ရာ၊ ထိုကျောက်နှစ်လုံးကို သင်တိုင်းသိုင်းကြိုးအပေါ်မှာ တပ်လေ၏။
ရင်ဖုံး
(ထွ၊ ၂၈:၁၅-၃၀)
8ရွှေနှင့်လည်းကောင်း၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောနှင့်လည်းကောင်း၊ သင်တိုင်းကိုလုပ်သည်နည်းတူ၊ ရင်ဖုံးကိုထူးဆန်းစွာ လုပ်လေ၏။ 9ရင်ဖုံးနှစ်ထပ်ခေါက်လျက်၊ အလျားတစ်ထွာ၊ အနံတစ်ထွာ၊ စတုရန်းလေးထောင့်ဖြစ်၏။ 10ထိုရင်ဖုံး၌ ကျောက်မြတ်ကို လေးတန်းစီလေ၏။ ပထမအတန်းကား ကျောက်နီ၊ ဥဿဖယား၊ ပတ္တမြား။ 11ဒုတိယအတန်းကား မြ၊ နီလာ၊ စိန်။ 12တတိယအတန်းကား ဝှါကိန္သု၊ မဟူရာ၊ ဂေါ်မိတ်။ 13စတုတ္ထအတန်းကား မျက်ရွဲ၊ ကြောင်၊ နဂါးသွဲ့ဖြစ်၍၊ အသီးအသီးတို့ကို ရွှေအိုး၌စီလေ၏။ 14ဣသရေလအမျိုး တစ်ဆယ်နှစ်မျိုးရှိသည်အတိုင်း တံဆိပ်ပေါ်မှာ အက္ခရာတင်သကဲ့သို့၊ ထိုကျောက်တို့၌ ထိုတစ်ဆယ်နှစ်ပါးသော နာမည်အသီးအသီးတို့ကိုတင်လျက် ကျောက်တစ်လုံးလျှင် နာမည်တစ်ပါးစီပါ၏။ 15-18ရင်ဖုံးအပေါ်ထောင့်နှစ်ခု၌၊ ရွှေနှစ်ကွင်းကိုလည်းကောင်း၊ ရွှေကျောက်အိုး နှစ်လုံးကိုလည်းကောင်း ကျစ်သောရွှေကြိုး နှစ်ပင်ကိုလည်းကောင်း လုပ်ပြီးမှ၊ ထိုရွှေကွင်း၌တပ်၍ သင်တိုင်းသိုင်းကြိုးအပေါ်မှာရှိသော ကျောက်အိုးတို့၌တွဲလေ၏။ 19တစ်ဖန်ရွှေနှစ်ကွင်းကိုလုပ်၍ သင်တိုင်းအောက်နားမှာရှိသော ရင်ဖုံးအောက်ထောင့်နှစ်ခု၌ တပ်လေ၏။ 20အခြားသောရွှေနှစ်ကွင်းကိုလည်း လုပ်၍ သင်တိုင်းအရှေ့ဘက်အောက်နားနှင့် ထူးဆန်းသောရင်စည်းအပေါ်နား ဆက်မီရာတွင် သင်တိုင်းကို တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ တပ်လေ၏။ 21ရင်ဖုံးရွှေနှစ်ကွင်းကို၊ သင်တိုင်းရွှေနှစ်ကွင်းနှင့်တွဲ၍၊ ပြာသောကြိုးဖြင့် ပြီးစေ၏။ ထိုသို့ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ရင်ဖုံးသည် ထူးဆန်းသောရင်စည်းအပေါ်မှာဆွဲ၍ သင်တိုင်းနှင့် မကွာဘဲ အမြဲနေလေ၏။
အခြားသောအဝတ်အထည်များ
22ထိုမှတစ်ပါး၊ ပြာသောအထည်ကိုရက်ပြီးမှ၊ သင်တိုင်းနှင့်ဆိုင်သော ဝတ်လုံကို ထိုအထည်နှင့်သာ လုပ်လေ၏။ 23ဝတ်လုံ၌လည်စွပ်ပါ၍ လည်စွပ်ကိုမစုတ်စေခြင်းငှာ၊ သံချပ်လည်စွပ် ကွပ်သကဲ့သို့ ကွပ်လေ၏။ 24ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောနှင့်လုပ်သော သလဲသီးများကိုလည်းကောင်း၊ 25ရွှေစင်ဆည်းလည်းများကိုလည်းကောင်း၊ ဝတ်လုံအောက်စွန်းနားပတ်လည်၌၊ 26သလဲသီးတစ်လုံး၊ ဆည်းလည်းတစ်လုံးစီခြားလျက် အစဉ်အတိုင်းဆွဲထားသဖြင့်၊ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ အမှုတော်ကို ဆောင်ရသောဝတ်လုံကို လုပ်၍ပြီးလေ၏။
27တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့အဖို့ ရက်သောပိတ်ချောအင်္ကျီများကိုလည်းကောင်း၊ 28ပိတ်ချောဗောင်းကိုလည်းကောင်း၊ တင့်တယ်သော ပိတ်ချော ဦးထုပ်များကိုလည်းကောင်း၊ ပိတ်ချော ဘောင်းဘီများကိုလည်းကောင်း၊ 29ချယ်လှယ်သောပိတ်ချော၊ အထည်ပြာ၊ အထည်မောင်း၊ အထည်နီဖြင့်ပြီးသော ခါးပန်းကိုလည်းကောင်း လုပ်လေ၏။ 30မောရှေအား ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ သန့်ရှင်းသော သင်းကျစ်ပြားကိုလည်း ရွှေစင်နှင့်လုပ်၍ တံဆိပ်ပေါ်မှာ အက္ခရာတင်သကဲ့သို့၊ ထာဝရဘုရားအား သန့်ရှင်းခြင်းဟုအက္ခရာတင်၍၊ 31ပြာသောကြိုးနှင့် ဗောင်းအပေါ်နား၌ ချည်ထားလေ၏။
လုပ်ငန်းပြီးစီးခြင်း
(ထွ၊ ၃၅:၁၀-၁၉)
32ထိုသို့မောရှေအား ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ပြု၍ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်အလုပ်ရှိသမျှကို ပြီးစီးကြ၏။ 33ထိုအခါ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်၊ တဲတော်နှင့် အပေါ်တဲမှစ၍၊ ရွှေချောင်း၊ ပျဉ်ပြား၊ ကန့်လန့်ကျင်၊ တိုင်၊ ခြေစွပ်တည်းဟူသော တဲတော်တန်ဆာရှိသမျှကိုလည်းကောင်း၊ 34အနီဆိုးသောသိုးရေအမိုး၊ တဟာရှသားရေအမိုး၊ ကွယ်ကာရာ အတွင်းကုလားကာကိုလည်းကောင်း၊ 35သက်သေခံချက်သေတ္တာနှင့် သူ၏ထမ်းပိုး၊ သူ၏အဖုံးကိုလည်းကောင်း၊ 36စားပွဲမှစ၍ စားပွဲတန်ဆာနှင့် ရှေ့တော်မုန့်ကိုလည်းကောင်း၊ 37စင်ကြယ်သောမီးခုံမှစ၍၊ ပြင်ဆင်ရသောမီးခွက်များ၊ မီးခုံတန်ဆာရှိသမျှနှင့် မီးထွန်းစရာဆီကိုလည်းကောင်း၊ 38ရွှေယဇ်ပလ္လင်၊ လိမ်းရန်ဆီ၊ မီးရှို့ရာနံ့သာပေါင်းမွှေး၊ တဲတော်တံခါးဝ ကာစရာ ကုလားကာကိုလည်းကောင်း၊ 39ကြေးဝါယဇ်ပလ္လင်၊ ကြေးဝါဆန်ခါ၊ ပလ္လင်ထမ်းပိုးအစရှိသော တန်ဆာရှိသမျှကိုလည်းကောင်း၊ အင်တုံနှင့် သူ၏ခြေထောက်ကိုလည်းကောင်း၊ 40ဝင်းကုလားကာ၊ ဝင်းတိုင်၊ ခြေစွပ်၊ ဝင်းတံခါးဝ ကာစရာကုလားကာကြိုးများ၊ တံသင်များကိုလည်းကောင်း၊ တဲတော်အတွင်း၌ အမှုတော်ကိုဆောင်စရာတန်ဆာ၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တန်ဆာရှိသမျှကိုလည်းကောင်း၊ 41သန့်ရှင်းရာဌာန၌ အမှုတော်ကိုဆောင်သောအခါ ဝတ်ရသောအဝတ်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ဆောင်သောအခါ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အာရုန်ဝတ်ဖို့ သန့်ရှင်းသောအဝတ်၊ သူ၏သား ဝတ်ရသောအဝတ်ကိုလည်းကောင်း 42ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း ပြီးစီးအောင် လုပ်ပြီးမှ မောရှေထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ 43ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ အလုပ်ရှိသမျှကို ပြီးစီးစေခြင်းငှာ၊ လုပ်ကြောင်းကို မောရှေသိမြင်သောအခါ၊ သူတို့ကို ကောင်းချီးပေးလေ၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၃၉ (အနက်ဖွင့်)

(ယဇ်ပုရောဟိတ်ဝတ်ရုံပြင်ဆင်ခြင်း (အခန်း ၃၉)

          ၃၉: ယဇ်ပုရောဟိတ်ဝတ်ဆင်မည့် ဝတ်ရုံ အကြောင်းပြောကြပါစို့။ အရောင်လေးရောင်ဖြင့် ရက်လုပ်ထားခိုင်းသည်။ ထိုအရောင်များသည် အသီးသီးအဓိပ္ပါယ်ရှိကြသည်။ အချို့က ခရစ်ဝင်ကျမ်း လေးကျမ်းဟု အနက်ကောက်ကြသည်။ ခရမ်းရောင်သည် ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်၍ အစခံကျွန်အဖြစ် ပင်ပန်းဆင်းရဲခံမှု၊ အဖြူရောင်သည် ရှင်ယောဟန်ကျမ်းဖြစ်၍ အပြစ်မဲ့လူသားတော်ကို ပုံဆောင်သည်။ အပြာရောင်မှာ ကောင်းကင်နိုင်ငံမှ ဆင်းသက်လာသော ဘုရားသားတော်ဟု အနက်ဖွင့်ဆိုကြသည်။ သင်တိုင်းအပေါ်တွင် ရွှေရောင် ခတ်ထားခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဇာတိတော် (ငယ် ၃)ပုံဆောင်သည်။ ပုခုံးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် တင်ထားသော သင်တိုင်းပေါ်တွင် ကျောက်မျက်ပေါ်၌ ဣသရေလလူမျိုး (၁၂)ပါး၏ အမည်စာရင်း ထိုးထားသည်။

၃၉:၂၁ ရင်ဖုံးကို အဖိုးတန်ကျောက်မျက် (၁၂)ပါးဖြင့်စီချယ်ထားသည်။ ထိုကျောက်မျက်တစ်ခုစီသည် ဣသရေလလူ (၁၂)မျိုး တစ်မျိုးစီ ကိုယ်စားပြုသည် (ငယ် ၁၀-၁၄)။ ဧဝံဂေလိဆရာကြီး ပေတရုက “ရင်ဖုံးအား ရင်ထဲမှ ချစ်မေတ္တာသည် ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ ဘုရားသခင်၏နာမတော်၌ ယုံကြည်သူများ စုဝေးရောက်ရှိကြမည့်အကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဆောင်သည်” ဟု အနက်ဖွင့်ဆိုထားသည်။

၃၉:၂၂၂၆ ဝတ်ရုံသင်တိုင်းအောက်တွင် အပြာရောင်အောက်ခံဝတ်ရုံဝတ်ရသည်။ ဝတ်ရုံအဖျားအမြိတ် ပတ်လည်တွင် ရွှေဆည်းလည်းနှင့် သလဲသီးပုံအပြာ၊ ခရမ်း၊ ကြက်သွေးရောင်အသီးများ တလုံးခြား တပ်ဆင်ထားသည်။ သလဲသီးပုံသည် ဝိညာဉ်ရေးရာပုံဆောင်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီးထဲတွင် တည်မှီလျှင် ဝိညာဉ်အသီးပြန်လည်သီးပွင့်ကြကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ရသည်။

၃၉:၂၇၂၉ သင်တိုင်းကို ပိတ်ချော ခါးပန်းဖြင့် စည်းရသည် (ဝတ် ၈:၇)။ ထို့နောက် ဘုန်းတန်ခိုးပြသရာ ဝတ်ရုံဆင်မြန်းရသည်။ ဘုရားရှင်သည် နောင်တရသောအပြစ်သားများကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအလို့ငှါ ဦးစွာခေါ်ပါသည် (၂ကော ၅:၂၁)။ သခင်ယေရှု တဖန်ပြန်လည်ကြွလာသောအခါ သူ့လူများကို ဘုန်းတန်ခိုးဖြစ်စေသည်။

၃၉:၃၀၃၁ ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ ဗောင်းပေါ်တွင် ရွှေပြားပေါ်၌ ထာဝရဘုရားအား သန့်ရှင်းခြင်း ဟု ထင်ရှားပေါ်လွင်စွာ ရေးသားထားသည်။ မကောင်းသော အမှုအရာများကို ဘုရားရှင်ထံသို့ မရောက်မီ ဖယ်ရှင်းသန့်စင်ရသည် (ထွ ၂၈:၂၈)။ ထိုသို့သန့်စင်ပြီးမှ ဘုရားရှင်ထံ ဝင်ရောက်ရသော်လ်ည်း လူ့အကျင့် စရိုက်များသည် အပြီးအစီးသန့်စင် ကြည်လင်ခြင်းမရှိ။ ထို့အကြောင့် ယုံကြည်သူများ၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး အားဖြင့်သာလျှင် အဘဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။

၃၉:၃၂၄၃ ဣသရေလလူအပေါင်းသည် မောရှေညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း လိုလေသေးမရှိအောင် အသေးစိပ်လုပ်ဆောင်ကြပြီးသောအခါ မောရှေက တဖန်စစ်ဆေးသည်။ ဘုရားသခင် မိန့်မှာသည့်အတိုင်း တသွေမတိမ်းပြည့်စုံခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးသည်။ အတိအကျလုပ်ဆောင်ကြကြောင်းတွေ့သောကြောင့် လူအပေါင်းအား ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။