ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၃၈

ယဇ်ပလ္လင်
(ထွ၊ ၂၇:၁-၈)
1တစ်နည်းကား၊ အလျားငါးတောင်၊ အနံငါးတောင်ရှိ၍ စတုရန်းလေးထောင့်ဖြစ်သော မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ကို အကာရှသားနှင့်လုပ်လေ၏။ အမြင့်လည်း သုံးတောင်ရှိ၏။ 2ယဇ်ပလ္လင်လေးထောင့်အပေါ်မှာ ဦးချိုလေးချောင်းကို အကာရှသားနှင့်လုပ်၍ ကြေးဝါနှင့်မွမ်းမံလေ၏။ 3အိုးနှင့်တကွ တူးရွင်းပြား၊ အင်တုံ၊ အမဲသားချိတ်၊ လင်ပန်းအစရှိသော ယဇ်ပလ္လင်နှင့်ဆိုင်သော တန်ဆာရှိသမျှတို့ကို ကြေးဝါနှင့်လုပ်လေ၏။ 4ကြေးဝါဆန်ခါကိုလုပ်၍ ယဇ်ပလ္လင်ခါးပန်းအောက်အလယ်၌ထား၍၊ 5ထမ်းပိုးထားရာ ဆန်ခါလေးထောင့်၌တပ်ရသော ကြေးဝါလေးကွင်းကို သွန်းလေ၏။ 6အကာရှသားထမ်းပိုးတို့ကိုလုပ်၍ ကြေးဝါနှင့် မွမ်းမံပြီးမှ၊ 7ယဇ်ပလ္လင်ကိုထမ်းစရာဖို့ တစ်ဖက်တစ်ချက်ကွင်းများ၌ လျှိုထားလေ၏။ ထိုယဇ်ပလ္လင်ကို အပေါ်အောက် ဟင်းလင်းဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ ပျဉ်ပြားနှင့် လုပ်လေ၏။ 8ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးရှေ့မှာ စည်းဝေးတတ်သောမိန်းမတို့၏ ကြေးဝါမှန်များကိုယူ၍ ကြေးဝါအင်တုံနှင့် ကြေးဝါခြေထောက်ကို လုပ်လေ၏။
တဲတော်ဝင်းအကာအရံ
(ထွ၊ ၂၇:၉-၁၉)
9တဲတော်ဝင်းကာရန်မူကား၊ အလျားအတောင်တစ်ရာရှိသော ပိတ်ချောနှင့် တောင်ဘက်၌ ကုလားကာကို လုပ်လေ၏။ 10ထိုကုလားကာဖို့ တိုင်နှစ်ဆယ်၊ တိုင်ခြေစွပ်နှစ်ဆယ်ကို ကြေးဝါနှင့်လုပ်၍ တိုင်တံစို့၊ တိုင်တန်းတို့ကို ငွေဖြင့်ပြီးစေ၏။ 11ထိုနည်းတူ မြောက်ဘက်၌ကာရန် အလျားအတောင်တစ်ရာရှိသော ကုလားကာနှင့်တကွ ငွေတံစို့၊ ငွေတန်းပါသော ကြေးဝါတိုင်နှစ်ဆယ်၊ ကြေးဝါခြေစွပ်နှစ်ဆယ်ရှိ၏။ 12အနောက်ဘက်၌ကာရန် အလျားအတောင်ငါးဆယ်ရှိသော ကုလားကာနှင့်တကွ တိုင်တစ်ဆယ်၊ ခြေစွပ်တစ်ဆယ်ရှိ၏။ 13အရှေ့ဘက်၌လည်း အတောင်ငါးဆယ်ရှိ၏။ 14-15တံခါးဝတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ကာရန် အလျားဆယ်ငါးတောင်ရှိသော ကုလားကာနှင့်တကွ တိုင်သုံးတိုင်၊ ခြေစွပ်သုံးခုရှိ၏။ 16ဝင်းပတ်လည်၌ကာသော ကုလားကာရှိသမျှတို့သည် ပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၏။ 17တိုင်တို့သည် ကြေးဝါခြေစွပ်၊ ငွေတံစို့၊ ငွေတန်းနှင့်ပြည့်စုံ၍ တိုင်ထိပ်များကိုလည်း ငွေနှင့်မွမ်းမံလေ၏။ ဝင်းတိုင်တန်းရှိသမျှတို့သည် ငွေတန်းဖြစ်၏။ 18ဝင်းတံခါးဝ၌ကာရန် ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍ ချယ်လှယ်သောကုလားကာ၊ အလျားအတောင်နှစ်ဆယ်၊ အမြင့်ငါးတောင်ရှိ၍၊ ဝင်းကာသောကုလားကာနှင့် တညီတည်းဖြစ်၏။ 19ဝင်းတံခါးဝတိုင် လေးခုရှိ၍၊ ကြေးဝါခြေစွပ်လေးခု၊ ငွေတံစို့၊ ငွေတန်းများ၊ ငွေနှင့်မွမ်းမံသောထိပ်များနှင့် ပြည့်စုံကြ၏။ 20တဲတော်တံသင်ဝင်းပတ်လည်၌ စိုက်သောတံသင်ရှိသမျှတို့သည် ကြေးဝါတံသင်ဖြစ်ကြ၏။
တဲတော်သုံးပစ္စည်းများ
21ဤရွေ့ကား၊ မောရှေစီရင်သည်အတိုင်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အာရုန်၏သား ဣသမာသည်၊ လေဝိလူများ အမှုတော်ဆောင်စရာတဲတော်ကို ရေတွက်မှတ်သားသော သက်သေခံချက် တဲတော်စာရင်းပေတည်း။ 22မောရှေအား ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသမျှတို့ကို၊ ယုဒအမျိုးသားဟုရ၏သားဖြစ်သော၊ ဥရိ၏သားဗေဇလေလသည် လုပ်လေ၏။ 23ထိုမှတစ်ပါး၊ ထုလုပ်တတ်သောသူ၏အလုပ်၊ ဆန်းပြားသော လက်သမားအလုပ်၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောကို ချယ်လှယ်တတ်သောသူ၏ အလုပ်ကိုလုပ်တတ်သော ဒန်အမျိုးသား အဟိသမက်၏သားအဟောလျဘလည်းရှိ၏။ 24သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ပြီးအောင်လှူ၍ လုပ်သောရွှေချိန်ပေါင်းကား အကျပ်တော်အတိုင်း အခွက်နှစ်ရာကိုးဆယ်ခုနစ်ပိဿာသုံးဆယ် ဖြစ်သတည်း။ 25စာရင်းဝင်သောပရိသတ်များပေးသော ငွေချိန်ပေါင်းကား၊ အကျပ်တော်အတိုင်း အခွက်တစ်ထောင်နှင့် တစ်ဆယ်ခုနစ်ပိဿာခုနစ်ဆယ်ငါးကျပ် ဖြစ်သတည်း။ 26အသက်နှစ်ဆယ်မှစ၍ ပိုလွန်သမျှသောသူ စာရင်းဝင်သည်အတိုင်း၊ လူခြောက်သိန်းသုံးထောင် ငါးရာငါးဆယ်တို့သည်၊ အကျပ်တော်အလိုက် ငွေချိန်အကျပ်တစ်ဝက်စီပေးရကြ၏။ 27ခြေစွပ်တစ်ခု၌ ငွေအခွက်တစ်ဆယ်စီဝင်သည်ဖြစ်၍၊ ငွေအခွက်တစ်ထောင်နှင့် တဲတော်ခြေစွပ်၊ အတွင်းကုလားကာခြေစွပ်တည်းဟူသော ခြေစွပ်တစ်ရာကို သွန်းလေ၏။ 28ကျန်သောငွေ အခွက်တစ်ဆယ်ခုနစ်ပိဿာခုနစ်ဆယ်ငါးကျပ်နှင့် တိုင်တံစို့နှင့် တိုင်တန်းတို့ကိုလုပ်၍ တိုင်ထိပ်များကိုမွမ်းမံလေ၏။ 29လှူသောကြေးဝါပေါင်းကား အခွက်ခုနစ်ရာနှစ်ဆယ်နှင့် လေးပိဿာဖြစ်သတည်း။ 30ထိုကြေးဝါနှင့် ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးဝခြေစွပ်၊ ကြေးဝါယဇ်ပလ္လင်၊ ကြေးဝါဆန်ခါ၊ ယဇ်ပလ္လင်တန်ဆာရှိသမျှကိုလည်းကောင်း၊ 31ကာသောဝင်းခြေစွပ်၊ ဝင်းတံခါးဝခြေစွပ်၊ တဲတော်တံသင်၊ ဝင်းပတ်လည်၌စိုက်သော တံသင်ရှိသမျှကိုလည်းကောင်း လုပ်လေ၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၃၈ (အနက်ဖွင့်)

၁၃။ မီးရှို့ပူဇော်ရာယဇ်ပလ္လင် (၃၈:)

          ၃၈: မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်သည် အကုန်လောင်ကျွမ်းခြင်းသဘောဆောင်သည်။ ကရာနီကုန်းပေါ်တွင် ယေရှုခရစ်တော်က သူ့ဘဝအား အပြစ်သားများအတွက် ယဇ်ကောင်အဖြစ် ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်း ပုံဆောင်သည်။ ခရစ်တော်အသေခံခြင်းမှတပါး ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ လူသားများရောက်ရှိနိုင်သည့် နည်းလမ်းမရှိ။

၁၄။ အင်တုံ (၁၈:)

          အင်တုံသည် လူ့လောကတွင် ပြုတော်မူသော သခင်ခရစ်တော်၏ အမှုတော်အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ရေဖြင့် လူသားများ၏ အပြစ်ကို ဆေးကြောသန့်စင်သည် (ဧ ၅:၂၆)။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် တဲတော်အတွင်း ဤအမှုတော် မထမ်းဆောင်မီ ခြေလက်များကို ထိုအင်တုံတွင် ဆေးကြောသန့်စင်ရသည်။ ထိုကဲ့သို့ဖြင့် ယုံကြည်သူများသည်လည်း အမှုတော်သို့ ဆက်ကပ်ရာတွင် ကိုယ်စိတ်နှလုံးကြည်လင်ဖြူစင်စွာဖြင့် ပါဝင်ရသည်။ အစွမ်းရှိသမျှပေးလှူရသည်။ အင်တုံကို အမျိုးသမီးများ ပေးလှူသော ကြေးမှန်ဖြင့် ပြုလုပ်သည်။ ထိုသို့ပါဝင်ပေးလှူခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်တွင် တတ်နိုင်သည့်ဖက်မှ အုတ်တစ်ချက်သဲတစ်ပွင့်အဖြစ် ပါဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။

၁၅။ တဲတော်ဝင်း၊ တိုင်နှင့်အကာအရံများ (၃၈:၃၁)

          ၃၈:၂၀ တဲတော်ဝင်းကို ပိတ်ဖြူချောဖြင့် ပတ်လည်ကာရံထားသည်။ တိုင်(၅၆)တိုင်ရှ၍ တိုင်အောက်ခြေတွင် ကြေးဘု၊ ကြေးကွင်းများ တပ်ဆင်ထားသည်။ အဝင်တံခါးမကြီးကိုလည်း ကုလားကာ တပ်ဆင်ထားသည်။ အဖြူရောင်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပုံဖော်၍ ဘားတန်းများသည် မယုံကြည်သူအပြစ်သားများ ဘုရားသခင်ထံသို့ မဝင်ရောက်နိုင်အောင် ကန့်ထားသည့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ယုံကြည်သူများသည် တံခါးပေါက်ကြီးမှ ဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်။ တံခါးမကြီးတွင် တပ်ဆင်ထားသော ကုလားကာကို အပြာရောင် ခရမ်းရောင်၊ ကြက်သွေးရောင်တို့ဖောက်ထားသော ပိတ်ချောဖြူ ကြီးဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ပြောသည့် “ငါသည် တံခါးဖြစ်သည်” (ယော ၁၀:၉) အတိုင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန် ထိုတံခါးမကြီးတစ်ခုတည်းသာရှိသည်။ ပိတ်ချောသည် ခရစ်တော်၏ အပြစ်မှုံမတင် ခြောက်ပြစ်ကင်းသဲလဲစင်ဘဝကို ပုံဆောင်သည်။ အပြာရောင်သည် ထက်မိုးကောင်းကင်ပုံရိပ်၊ ခရမ်းရောင်သည် ဘုန်းတန်ခိုးတော်၊ ကြက်သွေးရောင်သည် အပြစ်သားများအတွက် ခံစားရသော ဆင်းရဲဒုက္ခကို ပုံဆောင်သည်။

၃၈:၂၄၃၁ တဲတော်တည်ဆောက်ဖို့ရန် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျစေ့စပ်စွာ အသုံးပြုရသည်။ အလေအလွင့် အဖိတ်အစင်မရှိအောင် ကိုင်တွယ်ရသည်။ ယနေ့ကာလဈေးနှင့် တွက်ချက်လျှင် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိသည်။ ယနေ့ ယုံကြည်သူများသည်လည်း ဘုရားပေးလက်ဆောင်များကို ပြန်လည်ရေတွက်၍ ဘုရားသခင်အမှုတော်တွင် ပြန်လည်ပါဝင်ဆက်ကပ်ရသည်။ “ဘုရားပေးသော ရွှေနှင့်ငွေများကို အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်း အသုံးပြုတော်မူပါ။ ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှု တစ်ခုမှမရှိပါ”၃၄ ဟု ဆိုနိုင်ရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။