ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၃၇

ပဋိညာဉ်သေတ္တာ
(ထွ၊ ၂၅:၁၀-၂၂)
1တစ်ဖန် ဗေဇလေလသည်၊ အလျားနှစ်တောင်ထွာ၊ အနံတစ်တောင်ထွာ၊ ဇောက်တစ်တောင်ထွာရှိသော သေတ္တာကို အကာရှသားနှင့်လုပ်၍၊ 2သေတ္တာအတွင်းအပြင်ကို ရွှေစင်နှင့် မွမ်းမံလေ၏။ သေတ္တာအပေါ်နားပတ်လည်၌ ကွပ်သောရွှေတန်ဆာကိုလည်း လုပ်လေ၏။ 3ရွှေလေးကွင်းကိုသွန်း၍၊ သေတ္တာလေးထောင့်၌ တစ်မျက်နှာ နှစ်ကွင်းစီတပ်လေ၏။ 4အကာရှသားထမ်းပိုးကိုလုပ်၍ ရွှေနှင့်မွမ်းမံပြီးမှ၊ 5သေတ္တာထမ်းစရာဖို့ တစ်ဖက်တစ်ချက် ရွှေကွင်း၌လျှိုထားလေ၏။
6အလျားနှစ်တောင်ထွာ၊ အနံတစ်တောင်ထွာရှိသော သေတ္တာအဖုံးကိုလည်း၊ ရွှေစင်နှင့်လုပ်လေ၏။ 7ရွှေခေရုဗိမ်နှစ်ပါးကိုလည်း၊ သေတ္တာအဖုံးတွင် အလျားတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ ထုလုပ်လေ၏။ 8ထိုသို့ ခေရုဗိမ်နှစ်ပါးကို၊ သေတ္တာဖုံးကိုယ်ထဲကထုတ်၍၊ သေတ္တာဖုံးအပေါ်၌ တစ်ဖက်တစ်ပါးစီလုပ်ပြီးလျှင်၊ 9ခေရုဗိမ်နှစ်ပါးတို့သည် မျက်နှာချင်းဆိုင်၍၊ သေတ္တာဖုံးကိုရှုလျက်၊ မိမိအတောင်ကိုဖြန့်၍ သေတ္တာဖုံးကိုမိုးလျက်ရှိ၏။
ရှေ့တော်မုန့်စားပွဲ
(ထွ၊ ၂၅:၂၃-၃၀)
10အလျားနှစ်တောင်၊ အနံတစ်တောင်၊ အမြင့်တစ်တောင်ထွာရှိသောစားပွဲကိုလည်း၊ အကာရှသားနှင့် လုပ်၍၊ 11ရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံလေ၏။ စားပွဲအပေါ်နားပတ်လည်၌ ကွပ်သော ရွှေတန်ဆာကိုလည်းကောင်း၊ 12အနံတစ်လက်ဝါးရှိသော ခါးပန်းကိုလည်းကောင်း၊ ခါးပန်းအပေါ်နားပတ်လည်၌ ကွပ်သော ရွှေတန်ဆာကိုလည်းကောင်း လုပ်လေ၏။ 13ရွှေလေးကွင်းကိုလည်းသွန်း၍ ခြေထောက်လေးခုအထက်၊ စားပွဲလေးထောင့်၌ တပ်လေ၏။ 14ထိုရွှေကွင်းတို့သည် ခါးပန်းပေါ်မှာရှိ၍၊ စားပွဲထမ်းစရာထမ်းပိုးနေရာ ဖြစ်၏။ 15စားပွဲထမ်းစရာ အကာရှသားထမ်းပိုးကိုလုပ်၍ ရွှေနှင့် မွမ်းမံလေ၏။ 16စားပွဲတန်ဆာတည်းဟူသော လင်ပန်း၊ ဇွန်း၊ အင်တုံ၊ လောင်းစရာ ဖလားများကိုလည်း ရွှေစင်နှင့် လုပ်လေ၏။
မီးခုံတိုင်
(ထွ၊ ၂၅:၃၁-၄၀)
17မီးခုံကိုလည်းရွှေစင်နှင့်လုပ်၍၊ မီးခုံတိုင်အစရှိသောအလက်များ၊ ခွက်များ၊ ဘူးသီးများ၊ ကြာပွင့်များတို့ကို တစ်စပ်တည်းထုလေ၏။ 18မီးခုံတိုင် တစ်ဖက်တစ်ချက် သုံးလက်စီထွက်၍၊ အလက်ခြောက်လက်ရှိ၏။ 19မီးခုံတိုင်ထဲကထွက်သော အလက်သုံးလက်တွင်၊ တစ်လက်တစ်လက်၌ ဘူး၊ ကြာပွင့်နှင့်တကွ ဗာတံသီးနှင့် ပုံတူသောခွက်သုံးခွက်ရှိ၏။ 20မီးခုံတိုင်၌လည်း ဘူး၊ ကြာပွင့်နှင့်တကွ ဗာတံသီးနှင့်ပုံတူသော ခွက်လေးခွက်ရှိ၏။ 21မီးခုံတိုင်ထဲကထွက်သော အလက်ခြောက်လက်ရှိသည်အတိုင်း၊ အလက်နှစ်ဖက်အောက်၌လည်း ဘူးသီးတစ်လုံးစီရှိ၏။ 22ဘူးများ၊ အလက်များတို့ကို တစ်ကိုယ်တစ်စပ်တည်းဖြစ်စေ၍ မီးခုံတစ်ကိုယ်လုံးကို ရွှေစင်နှင့်ထုလုပ်လေ၏။ 23မီးခွက်ခုနစ်လုံး၊ မီးညှပ်နှင့် မီးညှပ်ခံစရာခွက်များကိုလည်း ရွှေစင်နှင့်လုပ်လေ၏။ 24မီးခုံနှင့် မီးခုံတန်ဆာရှိသမျှတို့ကို ရွှေစင်အခွက်တစ်ဆယ်နှင့် လုပ်သတည်း။
နံ့သာပေါင်းမီးရှို့ရာပလ္လင်
(ထွ၊ ၃၀:၁-၅)
25တစ်နည်းကား၊ နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့စရာယဇ်ပလ္လင်ကို အကာရှသားနှင့် လုပ်လေ၏။ ထိုပလ္လင်သည် အလျားတစ်တောင်၊ အနံတစ်တောင်၊ စတုရန်းလေးထောင့်ဖြစ်၍ အမြင့်နှစ်တောင်ရှိလေ၏။ ဦးချိုတို့ကိုလည်း အကာရှသားဖြင့်ပြီးစေ၏။ထွ၊ ၃၀:၁၁-၁၆။ 26ပလ္လင်ထိပ်၊ နံရံ၊ ဦးချိုတို့ကို ရွှေစင်နှင့် မွမ်းမံ၍၊ အပေါ်နားပတ်လည်၌ကွပ်သော ရွှေတန်ဆာကို လုပ်လေ၏။မ၊ ၁၇:၂၄။ 27ရွှေတန်ဆာအောက် ပလ္လင်တစ်ဖက်တစ်ချက်ထောင့်၌ ရွှေကွင်းနှစ်ကွင်းကိုလုပ်၍ ပလ္လင်ထမ်းစာရာ ထမ်းပိုးနေရာဖြစ်၏။ 28ထမ်းပိုးတို့ကို အကာရှသားနှင့်လုပ်၍ ရွှေနှင့်မွမ်းမံလေ၏။
ဆေးပေါင်းနှင့်နံ့သာမျိုး
(ထွ၊ ၃၀:၂၂-၃၈)
29ဆေးသမားအတတ်နှင့် ဆေးပေါင်းကိုဖော်တတ်သည်အတိုင်း၊ သန့်ရှင်းသော လိမ်းရန်နံ့သာဆီကိုလည်းကောင်း၊ နံ့သာမျိုးနှင့်ဖော်သော မီးရှို့ရာနံ့သာပေါင်းစင်ကိုလည်းကောင်း လုပ်လေ၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၃၇ (အနက်ဖွင့်)

၇။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော် (၃၇:)

          ၃၇: ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကို အကာရှသားဖြင့် ပြုလုပ်၍ သေတ္တာအတွင်းပိုင်း၊ အပြင်ပိုင်းနှစ်ခုစလုံးကို ရွှေကွပ်ထားသည်။ သခင်ခရစ်တော်ဘုရားတွင် ဘုရားဇာတိတော်နှင့် လူ့ဇာတိပါဝင်ကြောင်း သရုပ်ဖော်သည်။ ထိုပဋိညာဉ် သေတ္တာထဲတွင် ပဋိညာဉ်တရား၊ မန္နမုန့်ထည့်အုပ်၊ အာရုန်၏ လှံတံတော်တို့ရှိသည်။ ဆာ ၄၀:၈ တွင် “ကိုယ်တော်၏ တရားသည်လည်း အကျွန်ုပ်နှလုံးထဲမှာ ရှိပါ၏” ဆိုသကဲ့သို့ ခရစ်တော်သည် လူ့စိတ်နှလုံးတွင် ကိန်းအောင်းရသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏ မုန့်သည် ထက်ကောင်းကင်ရပ်မှ ဆင်းသက်လာသည် (ယော ၆:၃၃)။ ဘုရားသခင်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် သေလွန်ရာမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်သည် (ဟေဗြဲ ၇:၂၄-၂၆) ဟု လည်းပုံဆောင်သည်။ ဣသရေလလူများအတွက်မူ ဘုရားတရား မဲ့ခဲ့ကြခြင်းနှင့် ပုန်ကန်ခဲ့မှုများ အမှတ်တရဖြစ်သည်။

၈။ ကရုဏာပလ္လင်တော် (၃၇:)

          ၃၇: ကရုဏာပလ္လင်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော်ဖြစ်သည်။ မြေကြီးပေါ်တွင် ဘုရားသခင် စိုးစံရာနေရာဖြစ်သည်။ အပေါ်မှနေ၍ ခေရုဗိမ်များက ကြည့်ရှုနေကြသော်လည်း ပညတ်တရား (ဣသရေလတို့ ချိုးဖောက်သောတရား)၊ မန္နမုန့်အုပ်နှင့် အာရုန်၏ လှံတံတော်များကိုလည်း မမြင်ရ။ ထိုပစ္စည်းများသည် ဣသရေလတို့၏ ပုန်ကန်ခြားနားမိုက်မဲမှုကို ပုံဆောင်သည်။ (ပုန်ကန်သောင်းကျန်းနေသော ဣသရေလ ငမိုက်သားများအပေါ် ဘုရားသခင်က မေတ္တာမပျက် ချစ်မြဲချစ်လျက် ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်ဖြင့် ပက်ဖျန်းစင်ကြယ်စေပုံကိုသာလျှင် မြင်ကြသည်။ ထိုပလ္လင်တော်သည် ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူသောသူ (ရော ၃:၂၅) သခင်ခရစ်တော်ပုံဆောင်သည်။ စကားပြေအားဖြင့် ဆိုလျှင်ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်အဖုံး ဖြစ်သည်။

၉။ ပစ္စည်းတင်စရာစားပွဲတော် (၃၇:၁၇၂၄)

          ၃၇:၁၀၁၆ ထိုပစ္စည်းတင်စရာ စားပွဲတော်ပေါ်တွင် မုန့်ဆယ်နှစ်လုံးတင်ထားသည်။ “ထိုမုန့်များသည် သခင်ခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင် လက်သင့်ခံနိုင်သော ဣသရေလလူမျိုးများကို ပုံဆောင်သည်။”၃၃ ဣသရေလ ဆယ့်နှစ်မျိုးအား ဘုရားသခင်က လုပ်ကျွေးစောင့်ရှောက်သည့် အဓိပ္ပါယ်လည်းရသည်။

၁၀။ ရွှေမီးတိုင်စင်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်များ (၃၇:၁၇၂၄)

          ၃၇:၁၇၂၄ အချို့ကျမ်းစာပညာရှင်များက ထိုမီးတိုင်များသည် လောကကို အလင်းပေးသော ယေရှုခရစ်တော်ကို ပုံဆောင်ဆောင်သည်ဟု ခံယူကြသည် (ယော ၈:၁၂)။ အချို့က ကမ္ဘာအဝှမ်းတွင် ခရစ်တော် ဘုန်းတန်ခိုးထင်ရှားဖို့ ပါဝင်နေသော သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော် ပုံဆောင်သည်ဟု အနက်ဖွင့်ဆိုကြသည်။ အချို့ကမူ အလင်းနှင့်အမှောင်ဆက်စပ်ပေးသော ခရစ်တော်နှင့် ယုံကြည်သူတို့၏ ဆက်စပ်မှုအဓိပ္ပါယ်ရသည်ဟု သဘော ပိုက်ကြသည်။ အလယ်မီးတိုင်သည် အဓိကမဏ္ဍိုင်ဖြစ်၍ တစ်ဘက်တစ်ချက်စီတွင် အလက်(၃)ခုစီဖြင့် စုစုပေါင်း (၆)ခု ရှိသည်။ ထိုလက်တန်းအားလုံးကို ရွှေဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။

၁၁။ အမွှေးတိုင် (၃၇:၂၅၂၈)

          ၃၇:၂၅၂၈ အမွှေးတိုင်သည် ဘုရားသခင်အတွက် ထာဝစဉ်မွှေးကြိုင်သင်းပျံ့နေသော သခင်ခရစ်တော်၏ အမှုတော်ပုံဆောင်သည်။ သခင်ခရစ်တော်က ယုံကြည်သူများအား ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ခေါ်ဆောင်သည့် အမှုတော်ကိုလည်း သရုပ်ဖော်သည်။

၁၂။ ဘိသိက်ဆီနှင့် အမွှေးနံ့သာ (၃၇:၂၉)

          ၃၇:၂၉ ဆီသည် သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော် ပုံဆောင်သည်။ ထိုဆီမှထွက်သော မွှေးရနံ့သည် အမြဲတမ်း သင်းပျံ့၍ သခင်ခရစ်တော်၏ ပြီးပြည့်စုံသောအမှု၊ အဘခမည်းတော် ကျေနပ်ဖွယ်ရာ အမှုတော်အဓိပ္ပါယ်ရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။