ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၃၆

1ထိုသို့ ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ သန့်ရှင်းရာဌာန၌ အမှုတော်ဆောင်စရာဖို့၊ အမျိုးမျိုးသောအလုပ်ကို လုပ်တတ်သောဉာဏ်ပညာကို ထာဝရဘုရားပေးသွင်းတော်မူသော ပညာရှိအပေါင်းတို့နှင့်တကွ၊ ဗေဇလေလ၊ အဟောလျဘတို့သည် အလုပ်လုပ်ကြလိမ့်မည်ဟု ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုလေ၏။
လှူဖွယ်ပစ္စည်းများယူခဲ့ကြခြင်း
2တစ်ဖန် မောရှေသည်၊ ဗေဇလေလ၊ အဟောလျဘကိုလည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသော ဉာဏ်သဘောကိုရ၍၊ အလုပ်လုပ်ချင်သော စေတနာစိတ်ရှိသော ပညာရှိအပေါင်းတို့ကိုလည်းကောင်း ခေါ်ပြီးလျှင်၊ 3သန့်ရှင်းရာဌာနနှင့် အမှုတော်ထမ်းရန် တန်ဆာတို့ကိုလုပ်ကိုင်စေခြင်းငှာ၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ဆောင်ခဲ့သောအလှူရှိသမျှကို ထိုသူတို့သည် မောရှေလက်မှခံကြ၏။ ကြည်ညိုသောစိတ်နှင့် လှူသောအလှူကို နံနက်တိုင်းထပ်၍ ဆောင်ခဲ့ကြသေး၏။ 4ထိုအခါ သန့်ရှင်းရာဌာနတော်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်သော ပညာရှိအပေါင်းတို့သည်၊ အသီးအသီးမိမိလုပ်ရာမှ၊ 5မောရှေထံသို့လာ၍ ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသော အလုပ်ပြီးလောက်ရုံမျှမက၊ ပို၍ဆောင်ခဲ့ကြပါပြီဟု ကြားပြောလျှင်၊ 6မောရှေက၊ သန့်ရှင်းရာဌာနတော်အဖို့လှူခြင်းငှာ အဘယ်ယောက်ျားမိန်းမမျှ ထပ်မံ၍မလုပ်စေနှင့်ဟု စီရင်၍၊ တစ်တပ်လုံး၌ ကြော်ငြာစေသဖြင့်၊ လူများအလှူဆောင်ခြင်းအမှုကို ဆီးတား၏။ 7ရခဲ့သောဥစ္စာသည် အလုပ်ရှိသမျှကိုပြီးစီးလောက်ရုံမျှမက ပိုလျက်ရှိသတည်း။
တဲတော်တည်ဆောက်ခြင်း
(ထွ၊ ၂၆:၁-၃၇)
8သန့်ရှင်းရာဌာနတော်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်သောသူတို့တွင်၊ ပညာရှိသောသူသည် ပိတ်ချော၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်ဖြင့် ပြီးသော ခေရုဗိမ်အရုပ်နှင့် ချယ်လှယ်သောပိတ်ချော ကုလားကာဆယ်ထည်ကို လုပ်လေ၏။ 9ကုလားကာသည် အလျားနှစ်ဆယ်ရှစ်တောင်၊ အနံလေးတောင်ရှိ၍၊ ကုလားကာချင်း အလျားအနံတူ၏။ 10ကုလားကာငါးထည်စီ တစ်စပ်တည်းချုပ်လေ၏။ 11ကုလားကာတစ်ထည် ပြင်ဘက်ကုလားကာနားချင်း ဆက်မီရာ၌ ကွင်းများကို ပြာသောအထည်နှင့်လုပ်၍၊ အခြားသော ကုလားကာပြင်ဘက် ကုလားကာနားချင်း ဆက်မီရာ၌လည်း ထိုအတူလုပ်လေ၏။ 12ကုလားကာတစ်ထည်၌ ကွင်းငါးဆယ်ကိုလည်းကောင်း၊ အခြားသောကုလားကာအနား ဆက်မီရာ၌ ကွင်းငါးဆယ်ကိုလည်းကောင်း လုပ်သဖြင့်၊ ကွင်းချင်းဆိုင်မိကြ၏။ 13ရွှေချောင်းငါးဆယ်ကိုလည်းလုပ်၍၊ ထိုရွှေချောင်းဖြင့် ကုလားကာများကို ပူးတွဲသဖြင့် တဲတော်တစ်ဆောင်တည်း ဖြစ်လေ၏။ 14တဲတော်ဖုံးအုပ်ဖို့ အခြားသောကုလားကာ ဆယ်တစ်ထည်ကို ဆိတ်မွေးနှင့် လုပ်လေ၏။ 15ကုလားကာသည် အလျားအတောင်သုံးဆယ်၊ အနံလေးတောင်ရှိ၍ ကုလားကာဆယ်တစ်ထည်တို့သည် အလျားအနံချင်းတူ၏။ 16ကုလားကာငါးထည်တစ်စပ်၊ ခြောက်ထည်တစ်စပ်တည်း ချုပ်လေ၏။ 17ကုလားကာများဆက်မီရာ၌၊ ပြင်ဘက်ကနေသော ကုလားကာတစ်ထည်အနားမှာ ကွင်းငါးဆယ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဆက်မီသောအခြားကုလားကာအနားမှာ ကွင်းငါးဆယ်ကိုလည်းကောင်း လုပ်လေ၏။ 18ကြေးဝါချောင်းငါးဆယ်ကိုလည်းလုပ်၍ အပေါ်တဲ တစ်ပိုင်းနှင့်တစ်ပိုင်းကို ပူးတွဲသဖြင့်၊ တဲတစ်ဆောင်တည်း ဖြစ်လေ၏။ 19အပေါ်တဲဖုံးအုပ်ဖို့ အနီဆိုးသော သိုးရေကိုလည်းကောင်း၊ ထိုသိုးရေအပေါ်၌ တဟာရှသားရေကိုလည်းကောင်း လုပ်လေ၏။
20တဲတော်ကာရန်ထောင်ထားသော အကာရှပျဉ်ပြားတို့ကိုလည်း လုပ်လေ၏။ 21ပျဉ်ပြားသည် အလျားဆယ်တောင်၊ အနံတစ်တောင်ထွာရှိ၏။ 22ထိုပျဉ်ပြားရှိသမျှတို့၌ ခြေထောက်နှစ်ခုစီ တစ်တန်းတည်းရှိစေခြင်းငှာ လုပ်လေ၏။ 23တဲတော်တောင်ဘက်၌ကာရန် ပျဉ်ပြားနှစ်ဆယ်ကိုလုပ်၍၊ 24ထိုပျဉ်ပြားနှစ်ဆယ်တွင်၊ တစ်ပြားတစ်ပြားအောက်၌ ခြေထောက်နှစ်ခုစီ စွပ်စရာဖို့ ငွေခြေစွပ်လေးဆယ်ကိုလုပ်လေ၏။ 25ထိုအတူ တဲတော်မြောက်ဘက်၌ကာရန် ပျဉ်ပြားနှစ်ဆယ်ကိုလုပ်၍၊ 26ထိုပျဉ်ပြား၌လည်း ငွေခြေစွပ်လေးဆယ်၊ တစ်ပြားနှစ်ခုစီလုပ်လေ၏။ 27တဲတော်အနောက်ဘက်၌ကာရန် ပျဉ်ပြားခြောက်ပြားကိုလည်းကောင်း၊ 28ထောင့်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ကာရန် ပျဉ်ပြားနှစ်ပြားကိုလည်းကောင်း လုပ်လေ၏။ 29အထက်၌လည်းကောင်း၊ အောက်၌လည်းကောင်း၊ ကွင်းကိုတပ်၍စေ့စပ်လျက် ထောင့်နှစ်ခုပြီးလေ၏။ 30ပျဉ်ပြားရှစ်ပြား၊ ငွေခြေစွပ် ဆယ်ခြောက်ခု၊ တစ်ပြားနှစ်ခုစီရှိလေ၏။ 31တဲတော်၌ ကာရသောပျဉ်ပြားကိုလျှိုစရာဖို့ အကာရှသား ကန့်လန့်ကျင် တို့ကို၊ တစ်ဖက်ငါးချောင်းစီ လုပ်လေ၏။ 32တဲတော်နောက်ဖေး၌ ကာရသောပျဉ်ပြားကိုလျှိုစရာဖို့၊ ကန့်လန့်ကျင် ငါးချောင်းကိုလည်းလုပ်လေ၏။ 33အလယ်ကန့်လန့်ကျင်ကို ထောင့်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ ဆုံးစေ၏။ 34ပျဉ်ပြားတို့ကို ရွှေနှင့်မွမ်းမံလေ၏။ ကန့်လန့်ကျင်လျှိုဖို့ရာ ရွှေကွင်းကိုလည်းလုပ်၍ ကန့်လန့်ကျင်တို့ကို ရွှေနှင့်မွမ်းမံလေ၏။
35တစ်နည်းကား၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍၊ ခေရုဗိမ်အရုပ်နှင့်၊ ချယ်လှယ်သောကုလားကာတစ်ထည်ကိုလည်းကောင်း၊ 36ထိုကုလားကာဖို့ ရွှေချသောအကာရှသားတိုင် လေးတိုင်ကိုလည်းကောင်း လုပ်လေ၏။ ထိုတိုင်တို့သည် ရွှေတံစို့နှင့်ပြည့်စုံ၍၊ ငွေခြေစွပ်လေးခုကိုလည်း သွန်းလေ၏။ 37တဲတော်တံခါးဝ၌ကာရန်၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသော အထည်ပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍ ချယ်လှယ်သောကုလားကာ တစ်ထည်ကိုလည်းကောင်း၊ 38ထိုကုလားကာဖို့ တံစို့နှင့်ပြည့်စုံသော တိုင်ငါးတိုင်ကိုလည်းကောင်း လုပ်၍၊ တိုင်ထိပ်နှင့် တိုင်တန်းတို့ကို ရွှေနှင့်မွမ်းမံလေ၏။ ကြေးဝါခြေစွပ်ငါးခုလည်း ရှိ၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၃၆ (အနက်ဖွင့်)

၃၆: ထိုလက်မှုပညာသည် ကျွမ်းကျင်အဆင့်ရှိသူများသည် သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကို ဆောက်လုပ်ကြသည်။ စိတ်ပါဝင်စားသူလူများကလည်း ပါဝင်ကူညီကြသည်။ ပရိသတ်များပေးကမ်းလှူဒါန်းသော ရွှေထည်၊ ငွေထည်များသည် လိုအပ်သည်ထက်များစွာပိုလျှံလာသဖြင့် ခဏရပ်ထားရန် တဖန်ပြန်ထားရသည်။

၃၆: မှအခန်းကြီး ၃၉ အဆုံးတိုင်အောင် တဲတော်တည်ဆောက်ချယ်မှုန်းကြပုံ အသေးစိပ်ရှင်းပြထားသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ယေရှုခရစ်တော်သည်လည်း ယုံကြည်သူများ အတွက် မမောနိုင်မပန်းနိုင်အောင် လိုလေသေးမရှိ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

၂။ တဲတော်ကာရံထားသောပိတ် (၃၆:၁၉)

          ၃၆:၁၉ တဲတော်အတွင်းရှိ ကုလားကာကို ပိတ်ချောများဖြင့် ကာရံထားသည် (ငယ် ၈)။ ထို့နောက် ဆိတ်မွှေးဖြင့်ရက်လုပ်ထားသော ပိတ်သားဖြင့် အမိုး(ငယ် ၁၄)လုပ်ကြသည်။ ဆိတ်မွှေး သို့မဟုတ် တဟာရှသားရေ (လင်းပိုင်သားရေဟုလည်းခေါ်ကြသည်)ကို အမိုးအဖြစ် သုံးကြသည် (ငယ် ၁၉)။

၃။ သုံးဖက်သုံးလံအကာများ (၃၆:၂၀၃၀)

          ၃၆:၂၀၃၀ သန့်ရှင်းသောဌာနတော် ဆောက်လုပ်ရန် အသုံးပြုသော သစ်သားမှာ အကာရှသား တစ်မျိုးတည်းသာဖြစ်သည်။ အကာရှပင်သည် ခြောကသွေ့သော ဒေသတွင်သာလျှင် ပေါက်ရောက်၍ လှပခန့်ညားသော အပင်ဖြစ်သည်။ အသားကျစ်လစ်ခိုင်မာ၍ တော်ရုံတန်ရုံဖြင့် မပျက်စီးနိုင်။ နှစ်လ ရှည်ကြာခံသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် သခင်ယေရှုသည်လည်း အမြစ်နက်နက်စွဲအောင် ခြောက်သလောင်းထသော လူမျိုးအကြေား၌ အပြစ်စွဲတည်သည် (ဟေရှာ ၅၃:၂)။ သပ္ပါယ်ကြည်ညိုဖွယ်ရာအကောင်းဆုံး တစ်ပါးတည်းသော ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။

၄။ အကာအရံအတွက်ကြွက်လျှောက်တန်းများ (၃၆:၃၁၃၄)

          ၃၆:၃၁၃၄ အတန်း(၄)တန်းကို မြင်နိုင်ပြီး တစ်တန်းကိုမမြင်နိုင်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အကာအရံပြား သစ်သားပြား၏ အလယ်တွင် ညှပ်ထားသည်။ မမြင်ရသော သစ်သားတန်းများသည် ယုံကြည်သူများနှင့် အတူတူရှိနေသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ပုံဆောင်သည်။ “သခင်ဘုရားအလို့ငှါ သန့်ရှင်းသော ဗိမာန်တော်ဖြစ်သည်” (ဧ ၂:၂၁)။ အခြားတန်းလေးတန်းမှာ ယုံကြည်သူများ၏ အသက်တာချစ်ခြင်းမေတ္တာရပ်တည်ရာနေရာနှင့် ဘုရားရှင်အား ဝန်ခံခြင်းပုံဆောင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ လူများလက်မလွှတ်ဘဲ ကိုင်တွယ်ရမည့်အရာ၊ ခရစ်ယာန်အသက်တာ ခိုင်မာတည်တံ့စေဖို့ ငြမ်းတန်းများဖြစ်သည်။

၅။ အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနတော်ကျက်သရေဆောင်ကုလားကာ (၃၆:၃၅၊၃၆)

          ၃၆:၃၅၃၆ ထိုကုလားကာသည် သခင်ယေရှု၏ ခန္ဓာကိုယ်ပုံဆောင်သည် (ဟေဗြဲ ၁၀:၂၀) ထိုကုလားကာ ဖွင့်လှစ်လျှင် အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနတော် ထဲသို့ ဝင်လိုက်ရသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်နိုင်ရန် ကရာနီကုန်းပေါ်တွင် ပြုတော်မူသော ခရစ်တော်၏ အမှုတော် ကုလားကာ ဖြစ်သည်။ ပိတ်ကားပေါ်ရှိ ခေရုဗိမ်များသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သော ပလ္လင်တော်က ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်ခြင်း သရုပ်ဖော်ထားသည်။

၆။ အသန့်ရှင်းဆုံးနေရာ အဝင်လိုက်ကာ (၃၆:၃၇၊၃၈)

          ၃၆:၃၇၃၈ ထိုလိုက်ကာသည်လည်း အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည် ကုလားကာကဲ့သို့ပင် အဓိပ္ပါယ်ရှိသည် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ဝင်ရောက်ဖို့ရန် ကာရံထားသော ယေရှုခရစ်တော်ပုံဆောင်သည်။ ထိုကုလားကာကို ကျော်ဖြတ်၍ အထဲသို့ဝင်ရသကဲ့သို့ ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ရောက်ရှိရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။