ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၃၅

ဥပုသ်နေ့ဆိုင်ရာပညတ်များ
1မောရှေသည်၊ ဣသရေလအမျိုးပရိသတ်အပေါင်းကို စည်းဝေးစေ၍၊ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသော သင်တို့ကျင့်ဝတ်တရားဟူမူကား၊ 2ခြောက်ရက်ပတ်လုံးအလုပ်လုပ်ရမည်။ သတ္တမနေ့ရက်သည် သင်တို့၌ သန့်ရှင်းသောနေ့၊ ထာဝရဘုရားအဖို့ ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသော ဥပုသ်နေ့ဖြစ်၏။ ထိုနေ့၌ အလုပ်လုပ်သောသူမည်သည်ကား အသေခံရမည်။ထွ၊ ၂၀:၈-၁၁၊ ၂၃:၁၂၊ ၃၁:၁၅၊ ၃၄:၂၁၊ ဝတ်၊ ၂၃:၃၊ တရား၊ ၅:၁၂-၁၄။ 3သင်တို့နေရာအရပ်၌ ဥပုသ်နေ့မှာ မီးကိုမမွေးရဟု ဆင့်ဆို၏။
တဲတော်အတွက်အလှူ
(ထွ၊ ၂၅:၁-၉)
4တစ်ဖန်မောရှေသည်၊ ဣသရေလအမျိုးသား ပရိသတ်အလယ်၌ ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကို ဆင့်ဆိုသည်ကား၊ 5သင်တို့တွင် ထာဝရဘုရားအား လှူသောအလှူကို ပြင်ဆင်ကြလော့။ ကြည်ညိုသောစေတနာစိတ် ရှိသမျှသောသူတို့သည်၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးဝါ၊ 6ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချော၊ ဆိတ်မွေး၊ 7အနီဆိုးသောသိုးရေ၊ တဟာရှသားရေ၊ အကာရှသစ်သား၊ 8လိမ်းရန်ဆီဖော်ဖို့၊ မီးရှို့ရာနံ့သာပေါင်းမွှေးဖော်ဖို့ရာ နံ့သာမျိုး၊ မီးထွန်းစရာဆီ၊ 9ရှဟံကျောက်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သင်တိုင်းနှင့် ရင်ဖွဲ့၌ စီစရာကျောက်မြတ်တည်းဟူသော ထာဝရဘုရားအားလှူသောအလှူကို ဆောင်ခဲ့ကြလော့။
တဲတော်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ
(ထွ၊ ၃၉:၃၂-၄၃)
10သင်တို့တွင် လိမ္မာသောသူရှိသမျှတို့သည်လာ၍၊ 11တဲတော်နှင့် အပေါ်တဲ၊ အပေါ်တဲအဖုံး၊ ရွှေချောင်း၊ ပျဉ်ပြား၊ ကန့်လန့်ကျင်၊ တိုင်၊ ခြေစွပ်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ 12သေတ္တာနှင့် သူ၏ထမ်းပိုး၊ သေတ္တာအဖုံး၊ ကာရသောကုလားကာကိုလည်းကောင်း၊ 13စားပွဲနှင့်သူ၏ထမ်းပိုး၊ သူ၏တန်ဆာရှိသမျှနှင့် ရှေ့တော်မုန့်ကိုလည်းကောင်း၊ 14မီးထွန်းစရာဖို့မီးခုံနှင့် သူ၏တန်ဆာ၊ မီးခွက်များ၊ မီးထွန်းစရာဆီကိုလည်းကောင်း၊ 15နံ့သာပေါင်းရှို့သောပလ္လင်နှင့် သူ၏ထမ်းပိုး၊ လိမ်းရန်ဆီ၊ မွှေးသောနံ့သာပေါင်း၊ တဲတော်တံခါးဝကာရန် ကုလားကာကိုလည်းကောင်း၊ 16မီးရှို့ရာယဇ် ပူဇော်သောပလ္လင်နှင့် ကြေးဝါဆန်ခါ၊ ထမ်းပိုး၊ တန်ဆာရှိသမျှ၊ အင်တုံနှင့် ခြေထောက်ကိုလည်းကောင်း၊ 17တဲတော်ဝင်းကုလားကာ၊ တိုင်၊ ခြေစွပ်၊ ဝင်းတံခါးဝ ကာစရာကုလားကာကိုလည်းကောင်း၊ 18တဲတော်တံသင်၊ ဝင်းတံသင်ကြိုးများကိုလည်းကောင်း၊ 19သန့်ရှင်းရာဌာန၌ အမှုတော်ကိုထမ်းစရာအဝတ်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ဆောင်သောအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်အာရုန်နှင့် သူ၏သားဝတ်ရန် သန့်ရှင်းသောအဝတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရားမှာ ထားတော်မူသမျှအတိုင်း လုပ်ရကြမည်ဟုဆင့်ဆို၏။
လှူဖွယ်ရာများကိုယူခဲ့ကြခြင်း
20ဣသရေလအမျိုးသား ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်၊ မောရှေထံမှထွက်သွားကြ၍၊ 21မိမိစိတ်နှလုံးနှိုးဆော်သောသူ၊ ကြည်ညိုသော စေတနာစိတ်သဘောရှိသောသူ အပေါင်းတို့သည် ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်လုပ်ဖို့လည်းကောင်း၊ အမှုတော်ထမ်းစရာဖို့လည်းကောင်း၊ သန့်ရှင်းသောအဝတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရားအား လှူသောအလှူကိုဆောင်လျက် လာကြ၏။ 22ကြည်ညိုသော စေတနာစိတ်ရှိသော ယောက်ျားမိန်းမတို့သည်၊ လက်ကောက်၊ နားတောင်း၊ လက်စွပ်၊ နှာခေါင်းဘူး၊ ရွှေတန်ဆာရှိသမျှကို ဆောင်ခဲ့သဖြင့်၊ လှူသောသူ အသီးအသီးတို့သည်၊ ထာဝရဘုရားအားရွှေကိုလှူကြ၏။ 23ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချော၊ ဆိတ်မွေး၊ အနီဆိုးသောသိုးရေ၊ တဟာရှသားရေရှိသောသူတိုင်း ဆောင်ခဲ့၏။ 24ငွေနှင့်ကြေးဝါကို လှူသောသူတိုင်း ထာဝရဘုရားအား လှူလေ၏။ အမှုတော်နှင့်ယှဉ်သော အလုပ်လုပ်စရာဖို့ အကာရှသစ်သားရှိသောသူတိုင်းလည်း ဆောင်ခဲ့လေ၏။ 25ရက်ကန်းတတ်သော မိန်းမအပေါင်းတို့လည်း၊ ကိုယ်လက်နှင့်ရက်၍၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောရက်သမျှကို ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ 26မိမိဉာဏ်နှိုးဆော်သော မိန်းမအပေါင်းတို့သည် ဆိတ်မွေးကို ရက်ကြ၏။ 27သူကြီးတို့သည်လည်း၊ ရှဟံကျောက်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သင်တိုင်းနှင့် ရင်ဖွဲ့၌ စီစရာကျောက်ကိုလည်းကောင်း၊ 28မီးထွန်းစရာဖို့ လိမ်းရန်ဆီဖော်ဖို့ မီးရှို့ရာနံ့သာပေါင်းမွှေးဖော်ဖို့ရာ နံ့သာမျိုးနှင့် ဆီကိုလည်းကောင်း ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ 29ထိုသို့ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားဖြင့်မှာထားတော်မူသော အလုပ်အမျိုးမျိုးရှိသမျှအဖို့၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင် ကြည်ညိုသော စေတနာစိတ်နှိုးဆော်သော ယောက်ျားမိန်းမအပေါင်းတို့သည်၊ ထာဝရဘုရားအား ကြည်ညိုသောစိတ်နှင့် လှူကြ၏။
ဗေဇလေလနှင့်အဟောလျဘ
(ထွ၊ ၃၁:၁-၁၁)
30တစ်ဖန်မောရှေက၊ နားထောင်ကြလော့။ ထာဝရဘုရားသည် ယုဒအမျိုးသားဟုရ၏သားဖြစ်သော ဥရိ၏သားဗေဇလေလကိုအမည်ဖြင့် ခန့်ထားတော်မူပြီ။ 31-33သူသည် ရွှေငွေကြေးဝါကိုလုပ်သောအတတ်၊ ကျောက်ကိုသွေး၍စီသောအတတ်၊ သစ်သားကို ထုလုပ်သောအတတ်နှင့် အမျိုးမျိုးသောအလုပ်ကို ထူးဆန်းစွာလုပ်တတ်မည်အကြောင်း၊ ဉာဏ်ပညာနှင့်တကွ သိပ္ပံအတတ်အမျိုးမျိုးကိုပေး၍၊ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်စုံစေတော်မူပြီ။ 34သူနှင့် ဒန်အမျိုးသားအဟိသမက်၏သားအဟောလျဘသည်၊ သူတပါးအား အတတ်သင်ပေးနိုင်မည်အကြောင်း၊ ဉာဏ်ကိုပေးတော်မူပြီ။ 35ထိုသူတို့သည် ထုလုပ်တတ်သောသူ၏အလုပ်၊ ဆန်းပြားသောလက်သမား၏ အလုပ်၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောကို ချယ်လှယ်တတ်သောသူ၏အလုပ်၊ ရက်တတ်သောသူ၏အလုပ်၊ အနည်းနည်း လုပ်တတ်သောသူ၏အလုပ်၊ ထူးဆန်းစွာကြံစည်တတ်သောသူ၏အလုပ်အမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့ကို လုပ်တတ်မည်အကြောင်း၊ ဉာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံတော်မူပြီ။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၃၅ (အနက်ဖွင့်)

၃၅: ထို့နောက် မောရှေသည် ဣသရေလပရိသတ်အပေါင်းအား စုစည်း၍ ဥပုသ်နေ့အကြောင်း မိန့်တော်မူချက်ကို ထပ်မံရှင်းပြသည်။

(တဲတော်ဆင်မြန်းရန်ပြင်ဆင်ကြခြင်း (၃၅:၃၈:၃၁)

၁။ ဘုရားပေးလှူသူများ ဘုရားရှင်က လက်ဆောင်ပေးခြင်း (၃၅:၃၆:)

          ၃၅:၂၀ ဘုရားသခင်၏ တဲတော် တည်ဆောက်ဖို့ မိမိတို့ စိတ်စေတနာသဒ္ဒါထက်သန်ကြသည့်အတိုင်း ပေးလှူနိုင်ကြောင်း မောရှေက ပရိသတ်အား စိန်ခေါ်သည် (ငယ် ၄-၉)။ လက်မှုပညာတတ်ကျွမ်းသူများကိုလည်း ပါဝင်ဆက်ကပ်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်သည် (ငယ် ၁၀-၁၉)။ ဘုရားသခင်အတွက် တဲတော်နှင့်စုဝေးနိုင်ကြဖို့ သုဓမ္မာဇရပ် လိုအပ်သည်။ ဘုရားသခင်က သူ့လူများ၏ စိတ်နှလုံးကိုလည်း တို့ထိသည် (ငယ် ၅၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၉)။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ထံမှ ခံစားရသော ကျေးဇူးတော်များကို ပြန်လည်ရေတွက်၍ ဘုရားအမှုတော်အတွက် စိတ်နှလုံးစေတနာ သဒ္ဒါထက်သန်စွာ ပါဝင်ပေးလှူရသည်။

၃၅:၂၁၃၆: လူထုပရိသတ်အပေါင်းသည် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ယူဆောင်ပါရှိသော ရတနာ ဘဏ္ဍာများကို ရက်ရောစွာ ပေးကမ်းလှူဒါန်းကြသည် (ငယ် ၂၁-၂၉)။ ရွှေနွားရုပ်လုပ်ကြစဉ်ကထက် ပိုမိုများပြားသည်။ ရွှေနွားရုပ်တု ဘုရားတုသို့ ပေးလှူခြင်းသည် မြေကြီးထဲသို့ မြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်၍ လုံးလုံးဆုတ်မြှပ်သွားသော်လည်း ဘုရားရှင်၏ တဲတော်အတွက် ပေးလှူသူများသည် ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း ရေတွက်ပုံဖော်ခြင်း ဖြစ်၍ ဝမ်းသာရွှင်လန်းကြသည်။

ဘုရားသခင်က လက်မှုအတတ်ပညာ ဆုလက်ဆောင်ပေးထားသော ဥရဇ်သား ဗေလေလနှင့် ဒန်အမျိုးအနွယ်အဟိသမက်၏ သားအဟောလျဘကို မောရှေက သီးသန့်တာဝန်ပေးအပ်သည်။ အခြားသူများကိုလည်း လက်ဆင့်ကမ်းသင်ကြားစေသည် (၃၅:၃၀-၃၆:၁)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။