ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၃၃

သိနာတောင်မှခရီးဆက်ရန်အမိန့်
1တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားက၊ သင်မှစ၍ အဲဂုတ္တုပြည်မှ သင်နုတ်ဆောင်ခဲ့သောလူတို့၊ ဤအရပ်မှထွက်၍ သင်၏အမျိုးအနွယ်အားငါပေးမည်ဟု အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်၌ ငါကျိန်ဆိုသောပြည်သို့ သွားကြလော့။(က)။ က၊ ၁၂:၇။ (ခ)။ က၊ ၂၆:၃။ (ဂ)။ က၊ ၂၈:၁၃။ 2ကောင်းကင်တမန်ကိုလည်း သင်တို့ရှေ့သို့ငါစေလွှတ်၍၊ သူသည် ခါနနိလူ၊ အာမောရိလူ၊ ဟိတ္တိလူ၊ ဖေရဇိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ယေဗုသိလူတို့ကိုနှင်ထုတ်၍၊ 3နို့နှင့် ပျားရည်စီးသောပြည်သို့ သင်တို့ကိုပို့ဆောင်လိမ့်မည်။ သင်တို့နှင့်အတူ ငါကိုယ်တိုင်မသွား။ သင်တို့သည် လည်ပင်းခိုင်မာသော လူမျိုးဖြစ်သောကြောင့်၊ လမ်း၌သွားစဉ် သင်တို့ကိုငါဖျက်ဆီးမည် စိုးရိမ်စရာရှိသည်ဟု မောရှေအား မိန့်တော်မူ၏။ 4ထိုမကောင်းသောသတင်းကို လူများတို့သည်ကြားသောအခါ၊ ငိုကြွေးမြည်တမ်းလျက်၊ အဘယ်သူမျှ တန်ဆာမဆင်ဘဲနေကြ၏။ 5အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားကို ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ သင်တို့သည် လည်ပင်းခိုင်မာသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏။ သင်တို့အလယ်၌ ချက်ချင်းငါပေါ်လာ၍ ဖျက်ဆီးမည်။ ထိုကြောင့် သင်တို့၌ အဘယ်သို့ ငါပြုရမည်ကိုငါသိခြင်းငှာ၊ သင်တို့တန်ဆာများကို ချွတ်ကြလော့ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူနှင့်သတည်း။ 6ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ဟောရပ်တောင်ခြေရင်း၌ မိမိတို့တန်ဆာများကို ချွတ်ကြ၏။
တပ်ပြင်ရှိတဲတော်
7မောရှေသည် တဲတော်ကိုယူ၍ တပ်ပြင်၌ခပ်ဝေးဝေးဆောက်ပြီးလျှင်၊ ပရိသတ် စည်းဝေးရာတဲဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်၏။ ထာဝရဘုရားကို ရှာသောသူအပေါင်းတို့သည် တပ်ပြင်၌ရှိသော ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်သို့ ထွက်သွားကြ၏။ 8မောရှေသည်တဲတော်သို့ ထွက်သွားသောအခါ၊ လူအပေါင်းတို့သည်ထ၍ အသီးအသီး မိမိတို့တဲတံခါးဝ၌ရပ်လျက် တဲတော်အထဲသို့ မောရှေဝင်သည် တိုင်အောင် ကြည့်ရှုလျက်နေကြ၏။ 9မောရှေသည် တဲတော်အထဲသို့ဝင်ပြီးမှ၊ မိုးတိမ်တိုင်ဆင်းသက်၍ တဲတော်တံခါးဝ၌ရပ်သဖြင့်၊ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေနှင့် နှုတ်ဆက်တော်မူ၏။ 10တဲတော်တံခါးဝ၌ မိုးတိမ်တိုင်ရပ်နေသည်ကိုမြင်လျှင်၊ လူအပေါင်းတို့သည် ထ၍ အသီးအသီး မိမိတို့တဲတံခါးဝ၌ ကိုးကွယ်ကြ၏။ 11ထာဝရဘုရားသည် အဆွေခင်ပွန်းချင်းကို နှုတ်ဆက်တတ်သည်နည်းတူ၊ မောရှေနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်၍ နှုတ်ဆက်တော်မူ၏။ မောရှေသည် တပ်ထဲသို့ ပြန်ဝင်သောအခါ သူ၏လက်ထောက်နုန်၏သား ယောရှုမည်သောလုလင်သည်၊ တဲတော်မှမထွက်ဘဲနေ၏။
အတူရှိမည့်ကတိတော်
12မောရှေကလည်း၊ ဤလူတို့ကိုပို့ဆောင်လော့ဟု ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသည်တွင် အကျွန်ုပ်နှင့်အတူ အဘယ်သူကို စေလွှတ်တော်မူသည်ကို အကျွန်ုပ်မသိရ။ သို့သော်လည်း ကိုယ်တော်က သင့်ကိုသင်၏နာမဖြင့်ငါသိ၏။ သင်သည် ငါ့ရှေ့၌မျက်နှာရပြီဟု အကျွန်ုပ်အား မိန့်တော်မူပြီ။ 13သို့ဖြစ်၍ အကျွန်ုပ်သည်ရှေ့တော်၌ မျက်နှာရလျှင်၊ မျက်နှာရကြောင်းကို အကျွန်ုပ်သိပါမည်အကြောင်း၊ ကိုယ်တော်၏လမ်းကို ပြတော်မူပါ။ ဤလူမျိုးသည် ကိုယ်တော်၏လူဖြစ်ကြောင်းကို ဆင်ခြင်တော်မူပါ၊ အကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏ဟု ထာဝရဘုရားအားလျှောက်ဆို၏။ 14ငါကိုယ်တိုင်သွား၍ ငြိမ်ဝပ်ခြင်းချမ်းသာကိုပေးမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 15တစ်ဖန်မောရှေက၊ ကိုယ်တော်တိုင်မသွားလျှင် အကျွန်ုပ်တို့ကို ဤအရပ်မှ ပို့တော်မမူပါနှင့်။ 16အကျွန်ုပ်နှင့် ကိုယ်တော်၏လူတို့သည် ရှေ့တော်၌မျက်နှာရသောအကြောင်းသည် အဘယ်သို့ထင်ရှားပါမည်နည်း။ အကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကြွသွားတော်မူသောအားဖြင့်သာ ထင်ရှားပါမည်မဟုတ်လော။ ထိုသို့ အကျွန်ုပ်နှင့် ကိုယ်တော်၏လူတို့သည် မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသောလူတို့နှင့် ခြားနားရပါမည်ဟု လျှောက်ဆိုလျှင်၊ 17ထာဝရဘုရားက၊ သင်လျှောက်သည်အတိုင်း ငါပြုမည်။ သင်သည် ငါ့ရှေ့၌ မျက်နှာရပြီ။ သင့်ကို သင်၏နာမဖြင့်ငါသိ၏ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။ 18တစ်ဖန်တုံ၊ ကိုယ်တော်၏ဘုန်းကို အကျွန်ုပ်အားပြတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏ဟုလျှောက်လျှင်၊ 19ထာဝရဘုရားက ငါ၏ကောင်းမွန်ခြင်းရှိသမျှကို သင့်ရှေ့၌ ငါလျှောက်သွားစေမည်။ ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုလည်း၊ သင့်ရှေ့၌ ငါကြွေးကြော်မည်။ ငါသည် ကျေးဇူးပြုလိုသောသူကို ကျေးဇူးပြုမည်။ သနားလိုသောသူကိုလည်း သနားမည်။ရော၊ ၉:၁၅။ 20သို့ရာတွင် သင်သည်ငါ့မျက်နှာကို မမြင်နိုင်ရာ။ ငါ့မျက်နှာကိုမြင်လျှင် အသက်ရှင်ရသော လူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမရှိ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ 21ငါ့အနားမှာနေရာတစ်ခုရှိ၏။ သင်သည်ကျောက်ပေါ်မှာရပ်ရမည်။ 22ငါ့ဘုန်းလျှောက်သွားသောအခါ၊ သင့်ကိုကျောက်ကြား၌ ငါသွင်းထား၍ ငါကြွသွားသည်အခိုက်၊ သင့်ကို ငါ့လက်နှင့်ဖုံးအုပ်မည်။ 23ငါလက်ကို သိမ်းရုပ်သောအခါ၊ ငါ့ကျောကိုသာမြင်ရမည်၊ ငါ့မျက်နှာကိုမမြင်ရဟူ၍လည်းကောင်း မိန့်တော်မူ၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၃၃ (အနက်ဖွင့်)

၃။ မောရှေ၏လူများနောင်တရကြခြင်း (၃၃:)

          ၃၃: ဘုရားသခင်သည် ထိုခေါင်းမာသော ဣသရေလလူမျိုးနှင့်အတူတကွ မလိုက်လို။ အကယ်၍ လိုက်မိလျှင် လမ်းခုလတ်တွင် စိတ်တိုစရာ တွေ့၍ တစ်ခုခုလုပ်မိလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်က သူ့ကိုယ်စား ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရှေ့က လွှတ်ပေးမည်။ ပရိသတ်က ထိုသတင်းဆိုးကြားသိကြသောအခါ ဝမ်းနည်းကြေကွဲကြသည်။ ဝတ်ထားသော လက်ဝတ်တန်ဆာများကိုလည်း ဝတ်ဆင်လိုစိတ်မရှိကြ။ ဤရွှေများဖြင့် နွားရုပ်လုပ်လိုက်မိလေခြင်းဟု နောင်တရကြသည်။ သိနာတောင်ရောက်သည့်တိုင်အောင် မဝတ်ဆင်ကြတော့ပါ။

၄။ မောရှေတဲတွင်စုဝေးကြခြင်း (၃၃:၁၁)

          ၃၃:၁၁ အပိုဒ်ငယ်(၇)တွင် ပါရှိသောတဲသည် ဘုရားသခင်အတွက် တည်ဆောက်သော တဲတော်မဟုတ်။ မောရှေ တည်းခိုနေထိုင်ရန် ဆောက်လုပ်သောတဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မောရှေတဲဟု ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို ရှာဖွေသူတိုင်း ထိုကဲ့သို့သွားကြသည်။ တဲပြင်၌စုဝေးကြသည်။ မောရှေတဲထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသောအခါ ထိုတဲထဲတွင် မိုးတိမ်တိုင် ဆင်းသက်လာ၍ မောရှေနှင့်နှုတ်ဆက်သည်။ သို့သော် မောရှေသည် ဘုရားသခင်၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို မတွေ့မြင်ရပါ (ငယ် ၁၁)။ ဘုရားသခင်နှင့် အဟန့်အတားမရှိ၊ ဆက်ဆံသည်ကို ဆိုလိုသည်။ မိုးတိမ်တိုင်မြင်ကြသောအခါ ပရိသတ်သည် မိမိတို့တဲအသီးသီးသို့ ပြန်၍ အပေါ်က်ဝမှ ကိုးကွယ်ကြသော်လည်း မောရှေ၏လက်ထောက်ယောရှုသည် မောရှေနှင့်အတူရှိနေသည်။ ထိုသို့ရှိနေခြင်းသည် နောင်တစ်ချိန်တွင် မောရှေ၏ အရိုက်အရာဆက်ခံမည့်သူဖြစ်ကြောင်း နိမိတ်ပေးသည်။

၅။ မောရှေ၏ဆုတောင်း (၃၃:၁၂၂၃)

          ၃၃:၁၂၁၇ မောရှေက ဘုရားသခင်အား ခါနာန်ပြည်ထိ ပို့ဆောင်ရန် တောင်းပန်သည်။ သို့နှင့် ဘုရားသခင်က မောရှေ၏လူများနှင့်အတူ ရှိနေမည့်အကြောင်း ကတိတော်ပြုသည်။ သို့နှင့်မောရှေသည် စိုးရိမ်ပူပန်စရာမရှိ။ နောဧကဲ့သို့ပင် မောရှေသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ခံစားရသည်။ သူ၏ ဆုတောင်းည့်အတိုင်း ပြည့်စုံသည်။ အန္တရာယ်မရှိသောနေရာသည် လုံခြုံသောနေရာ ဖြစ်သည်။ ထို့ထက်ဘုရားသခင်နှင့် အတူရှိလျှင် ပိုမိုလုံခြုံပါသည်။

၃၃:၁၈၂၃  ထို့နောက် သူတို့နှင့်အတူရှိတော်မူကြောင်း ဘုန်းတန်ခိုးပြသရန် တောင်းလျှောက်သည်။ ကျေးဇူးတော်နှင့် ကရုဏာတော် (ထွ ၃၄:)ဖြင့်  ဘုရားသခင်ပါရှိကြောင်းဘုန်းတန်ခိုးပြသမည်ဟု ဘုရားသခင်က ကတိတော်ပြုသည်။ မောရှေသည် ဘုရားသခင်၏မျက်နှာတော်ကို မမြင်။ ဘုရားသခင် မျက်နှာမြင်ရသူသည် သေရသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က မောရှေအား ကျောက်ဆောင်ပေါ်မှာ ရပ်၍ ကြည့်ခိုင်းသောအခါ ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် ဖြတ်လျှောက်သွားသော ဘုရားရှင်၏ ကျောကုန်းကိုမြင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ သဘောသဘာဝအရ ဘုရားသခင်သည် ရုပ်ဒြပ်မရှိဟု နားလည်ရသည် (ယော ၄:၂၄)။ ထိုအကြောင်းကို Hyewl Jones က “မောရှေက နောက်ကျောမှ လှမ်းမြင်ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွေ့မြင်ခြင်းဖြစ်၍ မြင်ရသည်” ဟု ဆိုနိုင်သည်။၃၁

ဘုရားသခင်၏မျက်နှာကို ဖူးမြင်ခွင့်ရသောအသက်ရှင်သူ တစ်ယောကမှ မရှိ (ငယ် ၂၀)။ ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်အား ဘုန်းတန်ခိုးဖုံးလွှမ်းခြင်းမရှိဘဲ ဘုရားသခင်၏ ရုပ်ဒြပ်အစစ်အမှန်ကို မည်သူမှ မမြင်ရဟု အနက်ရသည်။ “ဘုရားသခင်သည်အဘယ်သူမှ မချဉ်းကပ်နိုင်သော အလင်းထဲ၌နေသည်” (၁တိ ၆:၁၆)။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို တွေ့မြင်ဖူးသူတစ်ယောက်မှ မရှိ (၁ယော ၄:၁၂)။ ဘုရားသခင်ကိုတွေ့မြင်ဖူး၍ မသေသောသားရှိသလား။ ဟာဂရ (က ၁၆:၁၃)၊ ယာကုပ် (က ၃၂:၂၀)၊ မောရှေ (အာရုန်၊ နာဒပ်၊ အဘိဟူနှင့် ဣသရေလလူကြီး)ခုနှစ်ဆယ် (ထွ ၂၄:၉-၁၁)။ ဂိဒုန် (သူကြီး ၆:၂၂-၂၃)၊ မာနော်တို့လင်မယား (သူကြီး ၁၃:၂၂)၊ ဟေရှာယ (ဟေရှာ ၆:၁)၊ ယေဇကျေလ (ယေဇ ၁:၂၆၊ ၁၀:၂၀)၊ ယောဟန် (ဗျာ ၁:၁၇)။

ဤလူများသည် ယေရှုသခင်ကို တွေ့မြင်ရသကဲ့သို့ ဖူးမြင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခါတရံ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်အဖြစ် ကိုယ်ထင်ပြသည် (သူကြီး ၆ တွင် ထိုအကြောင်း ဆွေးနွေးထားသည်)။ တစ်ခါတရံလူ၊ တစ်ခါတရံအသံတော် (ထွ ၂၄:၉-၁၁ နှင့် တရား ၄၊၁၂) တစ်ပါးတည်းသော သားတော် ဖူးမြင်ခြင်းသည် ခမည်းတော်ဘုရားကို ဖူးမြင်ခြင်းနှင့် အတူတူဖြစ်သည် (ယော ၁:၁၈)။ ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင် ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် ထင်ရှားတောက်ပ၍ လူ့ရုပ်သဏ္ဍာန်ခံယူခြင်းဖြစ်သည်။ (ဟေဗြဲ ၁:၃)။ ထို့ကြောင့် “ငါ့ကိုမြင်သောသူသည် ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူသော ခမည်းတော်ကို မြင်ရသည် (ယော ၁၄:၉)ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။