ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၃၂

ရွှေနွားရုပ်
(တရား၊ ၉:၆-၂၉)
1မောရှေသည် တောင်ပေါ်မှာ ကြာမြင့်စွာရှိနေကြောင်းကို လူများတို့သည် သိမြင်သောအခါ၊ အာရုန်ထံသို့စည်းဝေးကြ၍၊ ထပါ။ ငါတို့ရှေ့မှာသွားရသော ဘုရားတို့ကို ငါတို့အဖို့လုပ်ပါ။ ငါတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှနုတ်ဆောင်သော ထိုမောရှေ၌ အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကို ငါတို့မသိပါဟု ပြောဆိုကြ၏။တ၊ ၇:၄၀။ 2အာရုန်ကလည်း၊ သင်တို့မယား၊ သားသမီးများ၏နား၌ဆင်သော ရွှေနားတောင်းများကိုချွတ်၍၊ ငါ့ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြဟုဆိုလျှင်၊ 3လူအပေါင်းတို့သည် မိမိတို့နား၌ဆင်သော ရွှေနားတောင်းများကိုချွတ်၍၊ အာရုန်ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ 4အာရုန်သည်လည်းလက်ခံ၍၊ နွားသငယ်ရုပ်ပုံသဏ္ဌာန်ကို ကညစ်နှင့်ရေးသားပြီးလျှင် သွန်းလေ၏။ လူများတို့ကလည်း အိုဣသရေလအမျိုး၊ ဤဘုရားသည် သင့်ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှနုတ်ဆောင်သော သင်၏ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်ဟု ဆိုကြ၏။၃ ရာ၊ ၁၂:၂၈၊ တ၊ ၇:၄၁။ 5အာရုန်သည် ထိုအမှုကိုသိမြင်လျှင်၊ ရုပ်တုရှေ့မှာ ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်၍၊ နက်ဖြန်နေ့သည် ထာဝရဘုရားအဖို့ ပွဲခံရသောနေ့ဖြစ်သည်ဟု တပ်ကိုလည်၍ကြော်ငြာစေ၏။ 6နက်ဖြန်နံနက်စောစော လူတို့သည်ထ၍၊ မီးရှို့ရာယဇ်၊ မိတ်သဟာယယဇ်တို့ကို ပူဇော်ပြီးမှ၊ စားသောက်လျက်ထိုင်နေကြ၏။ နောက်တစ်ဖန် ကခုန်မြူးထူးခြင်းငှာ ထကြ၏။၁ ကော၊ ၁၀:၇။
7ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည်ဆင်းသွားလော့။ အဲဂုတ္တုပြည်မှ သင်နုတ်ဆောင်ခဲ့သော သင်၏လူတို့သည် ဖောက်ပြန်ကြပြီ။ 8ငါမှာထားသောလမ်းမှ အလျင်အမြန်လွှဲသွား၍၊ နွားသငယ်ရုပ်ကိုသွန်းပြီးလျှင်၊ အိုဣသရေလအမျိုး၊ ဤဘုရားသည် သင့်ကိုအဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ဆောင်ခဲ့သော ဘုရားဖြစ်တော်မူ၏ဟုဆိုလျက်၊ ရုပ်တုရှေ့မှာ ယဇ်ပူဇော်ကိုးကွယ်ကြပြီဟူ၍လည်းကောင်း၊ 9ဤလူမျိုးကို ငါကြည့်မြင်ပြီ။ လည်ပင်းခိုင်မာသော အမျိုးဖြစ်၏။ 10သို့ဖြစ်၍ ငါ့ကိုရှိစေတော့။ ငါသည် အမျက်ပြင်းစွာထွက်၍ သူတို့ကိုဖျက်ဆီးမည်။ သင့်ကိုကား ကြီးသောအမျိုးဖြစ်စေမည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ မောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။ 11မောရှေကလည်း၊ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် မဟာတန်ခိုးအားကြီးသောလက်နှင့် အဲဂုတ္တုပြည်မှနုတ်ဆောင်ခဲ့သော ကိုယ်တော်၏လူတို့ကို၊ အဘယ်ကြောင့် အမျက်ပြင်းစွာ ထွက်တော်မူသနည်း။ 12အဲဂုတ္တုလူတို့ကလည်း၊ ဘုရားသခင်သည် မကောင်းသောအကြံရှိသဖြင့်၊ သူတို့ကိုတောတောင်များ၌သတ်၍ မြေကြီးပေါ်က သုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းအလိုငှာသာ၊ နုတ်ဆောင်လေသည်ဟု အဘယ်ကြောင့်ဆိုဖွယ်အကြောင်း ရှိရပါမည်နည်း။ ပြင်းစွာသောအမျက်တော်ကို ပယ်တော်မူပါ။ ကိုယ်တော်၏လူတို့၌ ဤသို့အပြစ်ပေးမည်အကြံကို နောင်တရတော်မူပါ။ 13ကိုယ်တော်က သင်တို့အမျိုးအနွယ်ကို ကောင်းကင်ကြယ်ကဲ့သို့ ငါများပြားစေမည်။ ငါပြောခဲ့သော ဤမြေရှိသမျှကို သင်တို့အမျိုးအနွယ်အား ငါပေးသဖြင့်၊ သူတို့သည် အစဉ်အမြဲအမွေခံရကြလိမ့်မည်ဟု ကိုယ်ကိုကိုယ်တိုင်တည်၍ ကျိန်ဆိုတော်မူသောစကားကို ခံခဲ့ပြီးသော ကိုယ်တော်၏ကျွန် အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ဣသရေလတို့ကို အောက်မေ့တော်မူပါဟု မိမိဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ တောင်းပန်လေ၏။က၊ ၂၂:၁၆-၁၇၊ ၁၇:၈။ 14ထာဝရဘုရားသည် မိမိလူတို့အား အပြစ်ပေးမည်အကြံကို နောင်တရတော်မူ၏။တော၊ ၁၄:၁၃-၁၉။
15မောရှေသည် သက်သေခံချက် ကျောက်ပြားနှစ်ပြားကိုကိုင်ယူလျက်၊ လှည့်၍ တောင်ပေါ်ကဆင်းသွားလေ၏။ ထိုကျောက်ပြားနှစ်မျက်နှာ၌ အက္ခရာတင်လျက်ရှိ၏။ 16ထိုကျောက်ပြားတို့သည် ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောကျောက်ပြား၊ စာသည်လည်း ဘုရားသခင်အက္ခရာတင်တော်မူသောစာ ဖြစ်သတည်း။ 17လူများကြွေးကြော်သံကို ယောရှုသည်ကြားလျှင်၊ တပ်၌စစ်တိုက်သံကို ကြားပါသည်ဟု မောရှေအားဆို၏။ 18မောရှေကလည်း၊ ငါကြားသောအသံသည် အောင်၍ကြွေးကြော်သံမဟုတ်၊ ရှုံး၍ငိုကြွေးသံလည်းမဟုတ်၊ သီချင်းဆိုသံဖြစ်သတည်းဟု ပြန်ပြော၏။ 19တပ်အနီးသို့ရောက်သောအခါ၊ နွားသငယ်ကိုလည်းကောင်း၊ ကခုန်ခြင်းကိုလည်းကောင်းမြင်လျှင်၊ မောရှေသည်အမျက်ထွက်သဖြင့် ကျောက်ပြားတို့ကိုချ၍ တောင်ခြေရင်း၌ချိုးဖဲ့၏။ 20သူတို့လုပ်သော နွားသငယ်ကိုလည်းယူ၍ အရည်ကျို၏။ ညက်ညက်ခြေပြီးမှ ရေပေါ်မှာဖြူး၍ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို သောက်စေ၏။ 21အာရုန်ကိုလည်းခေါ်၍၊ သင်သည်သူတို့၌ ဤမျှလောက်ကြီးသောအပြစ်ကို ရောက်စေခြင်းငှာ သူတို့သည် သင်၌အဘယ်သို့ပြုသနည်းဟုမေးလျှင်၊ 22အာရုန်က၊ သခင်၊ အမျက်မထွက်ပါနှင့်။ ဤလူတို့သည် မကောင်းသော အကြံရှိကြောင်းကို ကိုယ်တော်သိပါ၏။ 23သူတို့ကလည်း၊ ငါတို့ရှေ့မှာသွားရသောဘုရားတို့ကို ငါတို့အဖို့လုပ်ပါ။ ငါတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှနုတ်ဆောင်ခဲ့သောသူ၊ ထိုမောရှေ၌ အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကို ငါတို့မသိပါဟု အကျွန်ုပ်အားပြောဆိုကြလျှင်၊ 24အကျွန်ုပ်က၊ ရွှေရှိသောသူသည်ချွတ်စေဟု ဆိုသည်နှင့်အညီ၊ သူတို့ပေးသော ရွှေကို အကျွန်ုပ်သည်မီးထဲ၌ထည့်လျှင်၊ ဤနွားသငယ်ထွက်လာပါသည်ဟု ပြန်ပြော၏။ 25ထိုသို့ အာရုန်သည်လူများကို ရန်သူတို့ရှေ့မှောက်၌ အဝတ်တန်ဆာကို ချွတ်စေသည်ဖြစ်၍၊ အဝတ်တန်ဆာအချည်းစည်းရှိကြကြောင်းကို မောရှေမြင်သောအခါ၊ 26တပ်တံခါးဝမှာရပ်လျက်၊ ထာဝရဘုရားဘက်၌ အဘယ်သူနေသနည်း။ ငါ့ထံသို့ လာစေဟုဆိုလျှင်၊ လေဝိအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် သူ့ထံ၌စည်းဝေးကြ၏။ 27မောရှေကလည်း၊ လူတိုင်းဓားလွယ်လျက် တပ်တစ်မျက်နှာတံခါးမှ တစ်မျက်နှာ တံခါးတိုင်အောင်ထုတ်ချင်းခပ်သွား၍၊ အသီးအသီး မိမိညီအစ်ကို၊ မိမိအပေါင်းအဖော်၊ မိမိအိမ်နီးချင်းကိုသတ်စေဟု ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား အမိန့်ရှိတော်မူသည်ဟု၊ 28မောရှေစီရင်သည်အတိုင်း၊ လေဝိအမျိုးသားတို့သည်ပြု၍၊ ထိုနေ့၌ လူသုံးထောင်လောက်သေကြ၏။ 29တစ်ဖန်မောရှေက၊ ထာဝရဘုရားသည် ယနေ့ကောင်းချီးပေးတော်မူစေခြင်းငှာ၊ သင်တို့သည် အသီးအသီး ကိုယ်သား၊ ကိုယ်ညီအစ်ကိုကိုထိခိုက်သောအားဖြင့်၊ သင်တို့သည် ယနေ့ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ကြပြီဟု ဆိုလေ၏။
30နက်ဖြန်နေ့၌လည်း၊ သင်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်ကြီးလှ၏။ ယခုမှာ ထာဝရဘုရားအထံတော်သို့ ငါတက်သွား၍၊ သင်တို့အပြစ်ဖြေနိုင်လျှင် ဖြေစေခြင်းငှာပြုမည်ဟု မောရှေသည် လူများတို့အားဆိုပြီးမှ၊ 31ထာဝရဘုရားအထံတော်သို့ပြန်သွား၍၊ အိုဘုရားသခင်၊ ဤလူတို့သည် ပြစ်မှားသောအပြစ်ကြီးလှပါ၏။ မိမိတို့အဖို့ ရွှေဘုရားကိုလုပ်ပါပြီ။ 32သို့သော်လည်း သူတို့အပြစ်ကိုလွှတ်ခြင်းငှာ အလိုတော်ရှိလျှင် လွှတ်တော်မူပါ။ သို့မဟုတ်၊ ကိုယ်တော်စီရင်တော်မူသောစာရင်း၌ အကျွန်ုပ်နာမကို ချေတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏ဟု လျှောက်လျှင်၊ဆာ၊ ၆၉:၂၈။ ဗျာ၊ ၃:၅။ 33ထာဝရဘုရားက၊ အကြင်သူသည်ငါ့ကိုပြစ်မှား၏၊ ထိုသူ၏နာမကို ငါ့စာရင်း၌ ငါချေမည်။ 34သို့ဖြစ်၍ ငါမှာထားသောအရပ်သို့ သူတို့ကို ယခုသွား၍ပို့ဆောင်လော့။ ငါ့တမန်သည် သင့်ရှေ့မှာသွားလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း ငါသည်အကြည့်အရှု ကြွလာသောအခါ၊ သူတို့၌အပြစ်ပေးလျက်ကြွလာမည်ကို မိန့်တော်မူ၏။ 35အာရုန်နှင့် လူများတို့သည် နွားသငယ်ကိုလုပ်ကြသောကြောင့် သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူ၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၃၂ (အနက်ဖွင့်)

(ရုပ်တုဆင်းတုကိုးကွယ်မှုရှုံ့ချခြင်း (အခန်း ၃၂၊၃၃)

၁။ ရွှေနွားရုပ် (၃၂:၁၀)

          ၃၂:၁၀ သိနာတောင်ပေါ်တွင် မောရှေကာလ အတန်ကြာသောအခါ လူထုပရိသတ်က အာရုန်အား ရုပ်တုပြုလုပ်ကိုးကွယ်ဖို့ မေးမြန်း တိုက်တွန်းကြသည်။ ဘုရားသခင်တားမြစ်ပိတ်ပင်သော ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်း တမင်ဖောက်ဖျက်ကြသည် (ထွ ၂၀:၄)၊ ရွှေနားကွင်း၊ ရွှေလက်ကောက်များကို အရည်ကြို၍ ရွှေနွားရုပ်ပုံသွန်းလာင်းကြသည်။ ထိုနောက် ရွှေနွားရုပ်ပြုလုပ်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် ကိုးကွယ်ကြသည် (ငယ်၅)။ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်ခွာကြစဉ် ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးထားသောရွှေများကို အရုပ်အဖြစ် ဖန်တီးကြသည် (၁၂:၃၅-၃၆)။ ဘုရားပေးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို မခံယူတတ်ကြသောကြောင့် ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာဖြစ်စေကြသည်။ အချိန်ကုန်၊ လူပန်းအချည်းအနှီးအလုပ်၊ အပြစ်ဒုစရိုက်ဖြစ်စေကြသည်။ ထိုသို့လူထုပရိသတ်ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေသည်။ ထိုလူပရိသတ်သည် ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပျက် နေကြသည်ကို ဘုရားသခင်က မောရှေအား ကြောင်းကြားလိုက်သည် (ငယ် ၇-၈)။ ထိုလူအပေါင်းကို ဖျက်သိမ်းပစ်မည့်အကြောင်း ရာဇသံပေးခိုင်းလိုက်သည် (ငယ် ၉၊ ၁၀)။

၂။ မောရှေအမျက်ဒေါသထွက်ခြင်း (၃၂:၁၁၃၅)

          ၃၂:၁၁၁၃ မောရှေသည် သမ္မာကျမ်းစာအတိုင်း မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်သူဖြစ်သည်။ မောရှေ၏ ရပ်တည်မှုခိုင်မာပုံကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ ထိုလူအပေါင်းသည် ဘုရားသခင်၏ လူများဖြစ်သည် (ငယ် ၁၁၊၁၂)။ အဲဂုတ္တုပြည်ကျွန်ဘဝမှ ရွေးထုတ်၍ ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်လာခဲ့သည် (ငယ်၁၁)။ အကယ်၍ ဘုရားသခင်ကသာ သူ့လူများအား ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်ခြင်း မပြုလျှင် အဲဂုတ္တုသားများ၏ နင်းပြားဘဝခံနေရမည် (ငယ်၁၂)။ ဘုရားသခင်သည် သူ့လူများ ဘိုးဘေးလက်ထက်တွင် ပြုထားသည့် ကတိတော်ကို စောင့်ထိန်းသည် (ငယ် ၁၃)။

၁၃:၁၄ ဘုရားသခင်သည် သူ့လူများအား အပြစ်ဒဏ်ပေးမည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော်လည်း မောရှေ၏ ကြားခံဆုတောင်းခြင်းကြောင့် အမျက်တော်ရွေ့သွားသည်။ သူ့လူများ၏ ဆိုးသွမ်းဖောက်ပြန်မှုကို မမြင်ရက်။ ဆိုးသွမ်းဖောက်ပြန်သော အမျိုးဖြစ်၍ နောင်ကြဉ်လိမ္မာခြင်း မရှိကြသေးပေ။

          ၃၂:၁၅၂၀ ဘုရားသခင်၏ သတင်းစကားပြောကြားချက်အရ မောရှေသည် ဘုရားလက်ညှိုးတော်ဖြင့် ညွှန်ပြရေးထားသော ကျောက်ပြားနှစ်ချပ်ကို ကိုင်ဆောင်၍ တောင်အောက်သို့ ဆင်းသွားသည်။ လမ်းတစ်ဝက်တွင် ယောရှုကမောရှေအား တောင်ခြေ၌လူထုပရိသတ် ဆူညံသံကြားရသည်ဟု သတင်းပို့သည်။ ထိုအသံသည် စစ်ပွဲအောင်ပွဲခံသံမျိုးမဟုတ်သကဲ့သို့ စစ်ရှုံး၍ ငိုယိုသံမျိုးမဟုတ်။ ရုပ်တုဆင်းတု ဘုရားတုပြုလုပ် အောင်ပွဲခံသံဖြစ်သည်။ လူအပေါင်းတို့ ရူးကြောင်မူးကြောင်ကခုန်ကြသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကို မြင်သောအခါ မောရှေသည် အလွန်အမင်းဒေါသပေါက်ကွဲသည်။ ရွှေနွားရုပ်ကို မီးရှို့အမှုန့်ကြိတ်ပစ်၍ အမှုန့်များကို ရေထဲသို့ဝဲပစ်သည် (ငယ် ၂၀)။ ထိုသို့ စတိပြတ်အစဖျောက်သုတ်သင်ချေမှုန်းခြင်းမပြုလျှင် အပြစ်ဒုစရိုက်အငွေ့အသက်က ပြန်လည် ပတ်သက်လာနိုင်သည်။ ပဋိညာဉ်ကျောက်ပြားနှစ်ချပ်ကိုလည်း ကိုင်ပေါက်ပစ်သည်။

၃၂:၂၁၂၄ ထိုအဖြစ်အပျက်ကို မောရှေက အာရုန်အား မေးမြန်းသောအခါ အာရုန်က ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြလိုက်သည်။ ပရိတ်သတ်များ ထုတ်ပေးသောရွှေကို မီးထဲထည့်ရာ ရွှေနွားရုပ်ထွက် ပေါ်လာသည်ဟု ဆိုသည် (ငယ် ၂၄)။ မောရှေ၏ ကြားဝင် စေ့စပ်ဖြန်ဖြေချက်အရ ဘုရားရှင်သည် အာရုန်ကို အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်သည် (တရား ၉:၁၉၊၂၀)။

၃၂:၂၅၂၉ ဣသရေလတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရန်သူများရှိနေသည်။ မောရှေက ဘုရားသခင်ဘက်၌ သစ္စာရှိသူများအား ခေါ်ထုတ်ရာ လေဝိအမျိုးသားများထွက်လာကြသည်။ ဓါးဆွဲကိုင်၍လိုက်ခုတ်ကြရာ တပ်ပြင်ရှိ လူပေါင်းသုံးထောင် သေကြသည်။ ထာဝရဘုရားဘက်၌ ရပ်တည်သူများသည် ဓါးဒဏ်ရာ ရရှိခြင်းမရှိကြ။ ပင်တေကုတ္တေနေ့တွင်လည်း လူပေါင်းသုံးထောင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြသည်ကို သတိပြုပါ။ သစ္စာရှိသော လေဝိအမျိုးသားသူရဲကောင်းများသည် ဘုရားသခင်က ယဇ်ပုရောဟိတ်များအဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်သည် (ငယ် ၂၉ ကြည့်)။

၃၂:၃၀၃၅ မောရှေသည် ပရိသတ်များ၏ မိုက်မှားမှုကို ဘုရားသခင်ထံဝန်ချ တောင်းပန်ဖို့ တောင်ပေါ်သို့ တဖန်ပြန်တက်သည် (ငယ် ၃၀-၃၂)။ ဘုရားရှင်က အဖြေနှစ်ခုပေးထားသည်။ ပထမအချက်မှာ နွားရုပ်ပြုလုပ်သူများကို အရေးယူအပြစ်ဒဏ်ပေးသည်။ (ပလိပ်ရောဂါသင့်စေသည် ငယ် ၃၅)။ ဒုတိယအနေဖြင့် ပရိသတ်အား ကတိတော်မြေသို့ ခေါ်ဆောင်သွားရန် မောရှေရှေ့မှ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်စေလွှတ်မည်။ ကိုယ်တော်၏ စီရင်တော်မူသော စာရင်း အကျွန်ုပ်နာမကို ချေတော်မူပါ ဆိုသည်မှာ မောရှေက သူ့အသက်ကို ရုပ်သိမ်းခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။၃၀ ပရိသတ်များအတွက် မောရှေ၏ အသက် ပေးလှူစတေးဝံ့ပုံကို (ငယ် ၃၂)တွင် တွေ့ရသည်။ ဘုရားရှင်က မောရှေ၏ အသက်ကိုခွင့်လွှတ်သည်။ သို့သော် အချစ်ဆုံးသားတော်၏ အသက်ကိုမူ လူသားများအတွက် ပေးလှူခွင့်ပြုသည်။ ဤနေရာတွင် သူ့လူများအတွက် မောရှေ၏ အသက်ပေးလှူခြင်းသည် ခရစ်တော်ဘုရားပုံစံဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။