ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၂၅

တဲတော်အတွက်အလှူ
(ထွ၊ ၃၅:၄-၉)
1ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်၊ 2ငါ့အား လက်ဆောင်ပဏ္ဏာကို ဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်း ဆင့်ဆိုလော့။ ကြည်ညိုသောစေတနာစိတ်နှင့် ငါ့အား လှူသမျှသောသူတို့၌ သင်သည် အလှူကိုခံရမည်။ 3ခံရသောအလှူဟူမူကား၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးဝါ၊ 4ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချော၊ ဆိတ်မွေး။ 5အနီဆိုးသောသိုးရေ၊ တဟာရှသားရေ၊ အကာရှသစ်သား။ 6လိမ်းရန်ဆီဖော်ဖို့၊ မီးရှို့ရာနံ့သာပေါင်းမွှေးဖော်ဖို့ရာ၊ နံ့သာမျိုး၊ မီးထွန်းစရာဆီ၊ 7ရှဟံကျောက်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သင်တိုင်းနှင့် ရင်ဖွဲ့၌ စီစရာကျောက်မြတ်တည်းဟူသော အလှူကိုခံရမည်။ 8ငါသည် သင်တို့တွင်ကျိန်းဝပ်ရာဖို့ သန့်ရှင်းရာဌာနကိုလုပ်ကြစေ။ 9ငါပြသမျှသော တဲတော်ပုံ၊ တဲတော်တန်ဆာပုံနှင့်အညီ လုပ်ရမည်။
ပဋိညာဉ်သေတ္တာ
(ထွ၊ ၃၇:၁-၉)
10အလျားနှစ်တောင်ထွာ၊ အနံတစ်တောင်ထွာ၊ ဇောက်တစ်တောင်ထွာရှိသော သေတ္တာကို၊ အကာရှသားနှင့်လုပ်၍၊ သေတ္တာအတွင်းအပြင်ကို ရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံရမည်။ 11သေတ္တာအပေါ်နားပတ်လည်၌ ကွပ်သောရွှေတန်ဆာကိုလည်း လုပ်ရမည်။ 12ရွှေလေးကွင်းကိုသွန်း၍၊ သေတ္တာလေးထောင့်၌ တစ်မျက်နှာနှစ်ကွင်းစီ တပ်ရမည်။ 13အကာရှသားထမ်းပိုးကိုလုပ်၍ ရွှေနှင့်မွမ်းမံပြီးမှ၊ 14သေတ္တာထမ်းစရာဖို့တစ်ဖက်တစ်ချက် ရွှေကွင်းထဲသို့ လျှိုထားရမည်။ 15ထိုထမ်းပိုးကိုလည်း သေတ္တာရွှေကွင်းထဲကမနုတ်၊ အစဉ်ရှိစေရမည်။ 16ငါပေးသောသက်သေခံချက်ကို၊ ထိုသေတ္တာထဲမှာထားရမည်။
17အလျားနှစ်တောင်ထွာ၊ အနံတစ်တောင်ထွာရှိသော သေတ္တာအဖုံးကိုလည်း ရွှေနှင့်လုပ်ရမည်။ဟေဗြဲ၊ ၉:၅။ 18ရွှေခေရုဗိမ်နှစ်ပါးကိုလည်း သေတ္တာအဖုံးတွင် အလျားတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ ထုလုပ်ရမည်။ 19ထိုခေရုဗိမ်နှစ်ပါးကို သေတ္တာဖုံးကိုယ်ထဲကထုတ်၍၊ သေတ္တာဖုံးအပေါ်၌ တစ်ဖက်တစ်ပါးစီလုပ်ပြီးလျှင်၊ 20ခေရုဗိမ်နှစ်ပါးတို့သည် မျက်နှာချင်းဆိုင်၍၊ သေတ္တာဖုံးကိုရှုလျက်၊ မိမိအတောင်ကိုဖြန့်၍ သေတ္တာဖုံးကိုမိုးရမည်။ 21သေတ္တာအဖုံးကို သေတ္တာပေါ်မှာတင်ရမည်။ ငါပေးသော သက်သေခံချက်ကိုလည်း သေတ္တာထဲမှာထားရမည်။ 22ထိုအရပ်၌ ငါသည်သင်နှင့်တွေ့၍၊ သက်သေခံချက်ထားသော သေတ္တာဖုံးအပေါ်၊ ခေရုဗိမ်နှစ်ပါးစပ်ကြားမှာ သင်နှင့်နှုတ်ဆက်သဖြင့်၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ ဆင့်ဆိုရာသမျှတို့ကို စီရင်မည်။
ရှေ့တော်မုန့်စားပွဲ
(ထွ၊ ၃၇:၁၀-၁၆)
23အလျားနှစ်တောင်၊ အနံတစ်တောင်၊ အမြင့်တစ်တောင်ထွာရှိသော စားပွဲကိုလည်း အကာရှသားနှင့်လုပ်၍၊ 24ရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံရမည်။ စားပွဲအပေါ်နားပတ်လည်၌ ကွပ်သော ရွှေတန်ဆာကိုလည်းကောင်း၊ 25အနံလက်တစ်ဝါးရှိသော ခါးပန်းကိုလည်းကောင်း၊ ခါးပန်းအပေါ်နားပတ်လည်၌ ကွပ်သော ရွှေတန်ဆာကိုလည်းကောင်း လုပ်ရမည်။ 26ရွှေလေးကွင်းကိုလည်းလုပ်၍၊ ခြေထောက်လေးခုအထက် စားပွဲလေးထောင့်၌ တပ်ရမည်။ 27ထိုရွှေကွင်းတို့သည် ခါးပန်းပေါ်မှာရှိ၍၊ စားပွဲထမ်းစရာ ထမ်းပိုးနေရာဖြစ်ရမည်။ 28စားပွဲထမ်းစရာ အကာရှသားထမ်းပိုးကိုလုပ်၍ ရွှေနှင့်မွမ်းမံရမည်။ 29စားပွဲနှင့်ဆိုင်သောလင်ပန်း၊ ဇွန်း၊ အင်တုံ၊ လောင်းစရာဖလားများကိုလည်း ရွှေစင်နှင့်လုပ်ရမည်။ 30ငါ့ရှေ့၊ စားပွဲပေါ်မှာရှေ့တော်မုန့်ကို အစဉ်တင်ရမည်။ဝတ်၊ ၂၄:၅-၈။
မီးခုံတိုင်
(ထွ၊ ၃၇:၁၇-၂၄)
31မီးခုံကိုလည်း ရွှေစင်နှင့်လုပ်၍၊ မီးခုံတိုင်အစရှိသော အလက်များ၊ ခွက်များ၊ ဘူးသီးများ၊ ကြာပွင့်များတို့ကို တစ်စပ်တည်းထုရမည်။ 32မီးခုံတိုင်တစ်ဖက်တစ်ချက် သုံးလက်စီထွက်၍၊ အလက်ခြောက်လက်ရှိရမည်။ 33မီးခုံတိုင်ထဲကထွက်သော အလက်သုံးလက်တွင်၊ တစ်လက်တစ်လက်၌ ဘူးကြာပွင့်နှင့်တကွ၊ ဗာတံသီးနှင့်ပုံတူသော ခွက်သုံးခွက်ရှိရမည်။ 34မီးခုံတိုင်၌လည်း ဘူးကြာပွင့်နှင့်တကွ၊ ဗာတံသီးနှင့်ပုံတူသော ခွက်လေးခွက် ရှိရမည်။ 35မီးခုံတိုင်ထဲကထွက်သော အလက်ခြောက်လက်ရှိသည်အတိုင်း၊ အလက်နှစ်ဖက်အောက်၌လည်း ဘူးသီးတစ်လုံးစီရှိရမည်။ 36ဘူးများ၊ အလက်များတို့ကို တစ်ကိုယ်တစ်စပ်တည်းဖြစ်စေ၍၊ မီးခုံတစ်ကိုယ်လုံးကို ရွှေစင်နှင့်ထုလုပ်ရမည်။ 37မီးခွက်ခုနစ်လုံးကိုလည်း လုပ်ရမည်။ စားပွဲကိုလင်းစေခြင်းငှာ ထိုမီးခွက်ကို ထွန်းရမည်။ 38မီးညှပ်နှင့် မီးညှပ်ခံစရာခွက်တို့သည်လည်း ရွှေစင်ဖြစ်ရမည်။ 39မီးခုံနှင့် မီးခုံတန်ဆာရှိသမျှတို့ကို၊ ရွှေစင်အခွက်တစ်ဆယ်နှင့် လုပ်ရမည်။ 40တောင်ပေါ်မှာ သင့်အားပြခဲ့ပြီးသောပုံနှင့် ညီလျော်စွာလုပ်ခြင်းငှာ သတိပြုရမည်။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၂၅ (အနက်ဖွင့်)

၁၁။ တဲတော်နှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုတော် (အခန်း ၂၅၄၀)

လာမည့်အခန်းကြီး (၇)ခုတွင် တဲတော်တည်ဆောက်မည့်အကြောင်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ် ခန့်မည့်အကြောင်းနှင့် တဲတော်နှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ် ဆက်နွယ်မှုအကြောင်းများ ရှင်းပြထားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်တွင် အခန်းကြီးပေါင်း (၅၀)၌ တဲတော်အကြောင်း ရှင်းပြထားရာ အရေးကြီးသော သင်ခန်းစာ ဖြစ်သည်ဟု ခံယူနားလည်ရသည်။

တဲတော်ဆိုသည်မှာ သူ့လူများအလယ်တွင် ဘုရားသခင် ကျိန်းဝပ်ဖို့ တည်ဆောက်ထားသော တဲပုံသဏ္ဍာန်အဆောက်အဦးဖြစ်သည်။ ထိုတဲတော်သည် ဝိညာဉ်ရေးရာသခင်ခန်းစာဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ လူ့ဇာတိဘဝနှင့်အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်နွယ်ပုံများကို ပုံဖော်ထားသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုအရာ ဆိုသည်မှာ အပြစ်ဒုစရိုက်ရှိသော လူသားများသည် ဘုရားသခင်ထံမချဉ်းကပ်ဝံ့ကြ။ ထို့ကြောင့် လူသားများ၏ အပြစ်ဒုစရိုက်များကို အာပတ်ဖြေပေးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ် ဘုရားသခင်က စီမံခန့်အပ်သူများဖြစ်သည်။

(ကတဲတော်တည်ဆောက်ရန် ညွှန်ကြားချက် (အခန်း ၂၅၂၇)

၁။ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများရှာဖွေစုဆောင်းခြင်း (၂၅:)

          ၂၅: တဲတော်တွင် ဘုရားသခင်အား တင်လှူပူဇော်ရမည့်ပစ္စည်းများကို ဘုရားသခင်က မောရှေအား ပြောပြထားသည်။ အဘိုးတန်သတ္တုထည်များ၊ ကော်ဇေများ၊ သားရေများ၊ နံ့သာဆီ၊ အမွှေးအကြိုင်များ၊ အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာများပါသည်။ ထိုပစ္စည်းများသည် အဲဂုတ္တုပြည်က ထွက်လာစဉ် ယူဆောင်လာသော ပစ္စည်များဖြစ်သည်။ ထိုဥစ္စာပစ္စည်းများအတွက် တန်ရာတန်ရာ ကျွန်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုထိုပစ္စည်းများကို ဘုရားသခင်ထံ တင်လှူပူဇော်ရမည်။ တဲတော်ကိုလည်း ဘုရားသခင်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း အတိအကျ လိုက်နာ ဆောက်ရွက်ရမည်။ ဤအပြင်ပန်း လက္ခဏာမျှသာရှိသော တဲတော်ကို ဘုရားသခင်က ထိုမျှ အတိအကျစိတ်ဝင်စားလျှင် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ပါရှိသော သခင်ခရစ်တော်၌ တည်ဆောက်ရမည့် ဝိညာဉ်ရေးရာ ဘုန်းတန်ခိုးသည် အဘယ်မျှ အသေးစိတ်ပြည့်စုံဖို့ လိုအပ်မည်နည်း။

၂။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာ (၂၅:၁၀၁၆)

           ၂၅း၁၀-၁၆  ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်၍ အတွင်းမျက်နှာစာ၊ အပြင်မျက်နှာစာ အားလုံးရွှေဖြင့်ကွပ်ထားသည်။ ရွှေကွင်းလေးကွင်းကို ထောင့်လေးထောင့်၌        သေတ္တာချီမဖို့ တပ်ဆင်ထားသည်။ ဘုရားပေးသက်သေခံချက်များကို ထိုသေတ္တာထဲတွင်ထည့်ထားရသည် (ငယ် ၁၆)။ နောက်ပိုင်းတွင်မူ အာရုန်၏လှံတံနှင့်မန္နမုန့်ထည့်ရွှေအိုးထပ်ထည့်ထားသည်။ ထိုသေတ္တာသည် အလျားနှစ်တောင်၊ အနံတစ်တောင်၊ စောက် တတောင့်တထွာရှိသည်။

၃။ ကရုဏာပလ္လင်တော် (၂၅း၁၇-၂၂)

          ၂၅:၁၇-၂၂ ပဋိညာဉ်သေတ္တာအဖုံးကို ကရုဏာတော်ပလ္လင်ဟု ခေါ်သည်။ ထိုဖုံးကိုရွှေအစစ်ဖြင့် ပြုလုပ်၍ တစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် ခေရုဗိမ်တစ်ပါးစီထုလုပ်ထားသည်။ ထိုခေရုဗိမ်နှစ်ပါးသည် မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြ၍ တောင်ပန်ဖြန့်လျက် သေတ္တာဖုံးကို အုပ်ထားကြသည်။ ထိုခေရုဗိမ်နှစ်ပါးအထက်တွင် ဘုရားသခင်သည် တိမ်တိုက်သဖွယ် ကရုဏာတော်ပလ္လင်ပေါ်၌ စိုးစံသည်။ ခေရုဗိမ်အကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာအုပ် (၁၃)စောင်တွင် ရေးသားထားကြသည်။ ခေရုဗိမ်များသည် ယေဟောဝါဘုရား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ စင်ကြယ်ခြင်း သရုပ်ဆောင်ကြ၍ ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော်နှင့် ပါတ်သက်လာလျှင် မကြာခဏတွေ့မြင်ကြားသိရသည်။ ယေဇကျေလအခန်းကြီး ၁ နှင့် ၁၀ တွင်လည်း အထင်အရှားရှင်းပြထားသည်။

၄။ ပစ္စည်းများတင်ရာစားပွဲတော် (၂:၂၃၃၀)

          ၂၅:၂၃၃၀ အလျားနှစ်တောင်၊ အနံတစ်တောင်ရှိသော စားပွဲကို အကာသျှသစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်၍ ရွှေစင်ဖြင့်ကွပ်ထားသည်။ မျက်နှာပြင်ကို ရွှေဖြင့် မွမ်းမံထားသကဲ့သို့ ဘေးနားကိုလည်း ရွှေဖြင့်ကွပ်ရမည်။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာကဲ့သို့ သယ်မနိုင်ရန် စားပွဲခြေထောက် ()ချောင်း၌ သယ်စရာရွှေကွင်းတကွင်းစီ တပ်ဆင်ထားရမည်။ စားပွဲပေါ်တွင် ဣသရေလလူမျိုး (၁၂)မျိုးကို ကိုယ်စားပြုသော မုန့်(၁၂)လုံး (ငယ် ၃၀တင်လှူရမည်။ စားပွဲနှင့်ဆိုင်သော လင်ပန်း၊ အင်တုံ၊ လောင်းစရာဖလားများကိုလည်း ရွှေစင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားရမည်။

၅။ ရွှေမီးတိုင်စင်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (၂၅:၃၁၄၀)

          ၂၅:၃၁၄၀ မီးတိုင်ကိုလည်း ရွှေအစစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ရမည်။ မီးတိုင်စင်တစ်ဘက်တစ်ချက်စီတွင် လက်တန်း()ခုစီရှိ၍ ထိပ်တွင် ဆီမီးထည့်စရာခွက်ကလေးများပါရှိရမည်။ မီးညှပ်နှင့် မီးညှပ်ခံစရာခွက်များကိုလည်း ရွှေစင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားရမည် (ငယ် ၃၈-၃၉)။

၂၅:၄၀ ဘုရားသခင်က သိနာတောင်ပေါ်တွင် ပုံစံပြခဲ့သည့်အတိုင်း တသွေမတိမ်း မောရှေအား ပြန်လုပ်ခိုင်းသည်။ ဤနေရာတွင် လူ၏အခန်းကဏ္ဍမပါရှိပါ။ ဝိညာဉ်ရေးရာ သက်သေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ဉာဏ်တော်ဖြင့် စေခိုင်းထားသော အရာဟူသမျှသည် တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လူတွင် အဓိကတာဝန်ရှိသည်။

တဲတော်တွင်ပါရှိသော ပရိဘောဂတိုင်းသည် ခရစ်တော်၏ ဘုန်းတန်ခိုးများဖြစ်သည်။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာသည် ခရစ်တော်၏ ဇာတိတော်(ရွှေ) လူ့ဇာတိ(သစ်သား)၊ ခရစ်တော်၏ကရုဏာတော်ပလ္လင် သို့မဟုတ် အမျက်ပြေငြိမ်းခြင်း (ရော ၃:၂၅)၊ တင်စရာ စားပွဲသည် ခရစ်တော်ပေးလှူသောအသက်မုန့် ခင်းကျင်းရာ၊ အလင်းဆီမီးများသည် လူ့လောကပေါ်သို့ ခရစ်တော်၏အလင်း၊ ကြေးယဇ်ပလ္လင်(အခန်း ၂၇)သည် မီးရှို့ရာယဇ်တင်လှူပူဇော်သောခရစ်တော်၊ ယဇ်ပလ္လင်မှ ပေါ်ထွက်လာသော မွှေးရနံ့သာ သို့မဟုတ် ရွှေယဇ်ပလ္လင် (အခန်း ၃၀) သည် ခရစ်တော်ဘုရားသခင်သို့ အမွှေးရနံ့သာပုံဆောင်ပါသည်။ အင်တုံ(အခန်း ၃၀)သည် နှုတ်ကပတ်တော်တည်းဟူသော ရေသန့်ဖြင့်ခရစ်တော်က ဘုရားသခင်၏လူများသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပေးစေရာ လက္ခဏာ အမှတ်အသား (တိ ၃း၅၊ ယော ၁၃း၁၀၊ ဧ ၅း၂၆ တို့နှင့်ယှဉ်ဖတ်) ဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။