ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၂၃

တရားမျှတရေး
1သင်သည် မှားသောသတင်းစကားကို မကြားမပြောရ။ မတရားသောသူတို့နှင့် ဝိုင်းညီ၍ မမှန်သောသက်သေကိုမခံရ။ထွ၊ ၂၀:၁၆၊ ဝတ်၊ ၁၉:၁၁-၁၂၊ တရား၊ ၅:၂၀။ 2လူများနောက်သို့လိုက်၍ မတရားသဖြင့်မပြုရ။ တရားတွေ့သည်အမှုမှာ ကြီးသောသူဘက်၌နေ၍၊ တရားလမ်းမှ လွဲစေခြင်းငှာမပြောရ။ 3ဆင်းရဲသောသူဘက်၌လည်း မငဲ့ကွက်ရ။ဝတ်၊ ၁၉:၁၅။ 4သင်သည် ရန်သူ၏မြင်းနွား လမ်းလွဲသည်ကို တွေ့မြင်လျှင်၊ အမှန်ပြန်ပို့ရမည်။တရား၊ ၂၂:၁-၄။ 5သင့်ကို မုန်းသောသူ၏မြည်းသည်၊ မိမိဆောင်ရွက်သော ဝန်အောက်မှာ လဲနေသည်ကို တွေ့မြင်လျှင်၊ မ မစဘဲနေနိုင်သလော။ အမှန်ဝိုင်းညီ၍ မစရမည်။ 6သင်၌ ဆင်းရဲသောသူသည် တရားတွေ့သောအခါ၊ သူ့ကို မတရားသဖြင့်မစီရင်ရ။ 7မဟုတ်မမှန်သောအမှုကို ရှောင်ရမည်။ အပြစ်မရှိသောသူ၊ ဖြောင့်မတ်သောသူကို မကွပ်မျက်ရ။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည်မတရားသောသူကို အပြစ်မလွှတ်။ 8သင်သည် တံစိုးမစားရ။ တံစိုးသည် ပညာရှိတို့၏မျက်စိကိုကွယ်စေ၍၊ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏စကားကို လွဲစေတတ်၏။ဝတ်၊ ၁၉:၁၅၊ တရား၊ ၁၆:၁၉။ 9တစ်ကျွန်းတစ်နိုင်ငံသားဖြစ်သော ဧည့်သည်ကို မညှဉ်းဆဲရ။ သင်တို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်၌ ဧည့်သည်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသောကြောင့်၊ ဧည့်သည်၏စိတ်သဘောကို သိကြ၏။ထွ၊ ၂၂:၂၁၊ ဝတ်၊ ၁၉:၃၃-၃၄၊ တရား၊ ၂၄:၁၇-၁၈၊ ၂၇:၁၉။
သတ္တမနှစ်နှင့် သတ္တမနေ့
10ခြောက်နှစ်ပတ်လုံးလယ်လုပ်၍ အသီးကိုသိမ်းရမည်။ 11သတ္တမနှစ်တွင် လယ်ကိုမလုပ်ဘဲ အလွတ်ထားရမည်။ သို့ပြုလျှင် ဆင်းရဲသောအမျိုးသားချင်းတို့သည်၊ စားရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ ကြွင်းသောအရာကိုလည်း၊ မြေတိရစ္ဆာန်တို့သည် စားရကြလိမ့်မည်။ ထိုနည်းတူ၊ စပျစ်ဥယျာဉ်၊ သံလွင်ဥယျာဉ်ကိုလည်း ပြုရမည်။ဝတ်၊ ၂၅:၁-၇။ 12ခြောက်ရက်ပတ်လုံး အလုပ်လုပ်ရမည်။ သတ္တမနေ့ရက်၌ ငြိမ်ဝပ်စွာနေရမည်။ သို့ပြုလျှင် သင်၏နွားမြည်းတို့သည် ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောအခွင့် ရှိလိမ့်မည်။ သင်၏ ငယ်သားများ၊ ဧည့်သည်များတို့လည်း သက်သာရကြလိမ့်မည်။ထွ၊ ၂၀:၉-၁၁၊ ၃၁:၁၅၊ ၃၄:၂၁၊ ၃၅:၂၊ ဝတ်၊ ၂၃:၃၊ တရား၊ ၅:၁၃-၁၄။ 13ငါပညတ်သမျှတို့၌ သတိပြုကြလော့။ အခြားသောဘုရား၏နာမကို မမြွက်မဆိုနှင့်။ သင်၏နှုတ်ထဲကမြွက်သံကို သူတစ်ပါးမကြားစေနှင့်။
ပွဲတော်ကြီးသုံးခု
(ထွ၊ ၃၄:၁၈-၂၆၊ တရား၊ ၁၆:၁-၁၇)
14တစ်နှစ်တွင်သုံးကြိမ် ငါ့အဖို့ပွဲခံရမည်။ ငါမှာထားခဲ့ပြီးသည်အတိုင်း၊ အဗိဗလ ချိန်းချက်သောနေ့ရက်အချိန်၌ အဇုမပွဲကိုခံ၍၊ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး တဆေးမဲ့သောမုန့်ကို စားရမည်။ 15အကြောင်းမူကား၊ ထိုလတွင် သင်သည် အဲဂုတ္တုပြည်ကထွက်လာသတည်း။ ထိုပွဲကိုခံစဉ် ငါ့ထံသို့အဘယ်သူမျှ လက်ချည်းမပေါ်မလာရ။ထွ၊ ၁၂:၁၄-၂၀၊ ဝတ်၊ ၂၃:၆-၈၊ တော၊ ၂၈:၁၇-၂၅။ 16လယ်လုပ်၍ အသီးအနှံကိုသိမ်းစရှိသည်ကာလ၊ သိမ်းပွဲကိုလည်းကောင်း၊ လယ်လုပ်၍ အသီးအနှံကို သိုထားသည်ကာလ၊ နှစ်လဲသောအခါ၊ သိုထားပွဲကိုလည်းကောင်း ခံရမည်။ဝတ်၊ ၂၃:၁၅-၂၁၊ တော၊ ၂၈:၂၆-၃၁၊ ဝတ်၊ ၂၃:၃၉-၄၃။ 17သင်တို့တွင် ယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်၊ တစ်နှစ်လျှင်သုံးကြိမ် ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ မျက်နှာပြရကြမည်။ 18ငါ့ယဇ်ကောင်၏အသွေးကို၊ တဆေးပါသောမုန့်နှင့်ရော၍ မပူဇော်ရ။ ငါ့ယဇ်ကောင်ဆီဥကို နံနက်တိုင်အောင် မကြွင်းစေရ။ 19သင်၏မြေ၌ အဦးသီးသောအသီးအနှံ အကောင်းဆုံးကို၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ထဲသို့ ဆောင်သွင်းရမည်။ ဆိတ်သငယ်ကို အမိနို့ရည်နှင့် မပြုတ်မချက်ရ။ထွ၊ ၃၄:၂၆၊ တရား၊ ၁၄:၂၁၊ ၂၆:၂။
ကတိတော်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များ
20ကြည့်ရှုလော့။ လမ်းခရီး၌ သင့်ကိုစောင့်ရှောက်၍၊ ငါပြင်ဆင်နှင့်သောအရပ်သို့ ပို့စေခြင်းငှာ၊ ကောင်းကင်တမန်ကို သင့်ရှေ့၌ငါစေလွှတ်၏။ 21ထိုတမန်ကို ရိုသေစွာပြုလော့။ စကားတော်ကို နားထောင်လော့။ အာဏာတော်ကို မဆန်နှင့်။ သင်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်ကို သူသည်မလွှတ်။ ငါ့နာမသည် သူ၌တည်ရှိ၏။ 22အကယ်စင်စစ် သင်သည်သူ့စကားကို နားထောင်၍ ငါပညတ်သမျှအတိုင်းပြုလျှင်၊ သင်၏ရန်သူတို့ကို ငါသည်ရန်ဘက်ပြုမည်။ သင့်ကို ဆီးတားသောသူတို့ကိုလည်း ငါဆီးတားမည်။ 23ငါ့တမန်သည် သင့်ရှေ့၌သွား၍ သင့်ကို အာမောရိလူ၊ ဟိတ္တိလူ၊ ဖေရဇိလူ၊ ခါနနိလူ၊ ဂိရဂါရှိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ယေဗုသိလူတို့ရှိရာသို့ ဆောင်သွင်း၍၊ သူတို့ကို ပယ်ရှင်းမည်။ 24သူတို့ဘုရားများကို ဦးမချဝတ်မပြုရ။ သူတို့ဘာသာအတိုင်း မကျင့်ရ။ သူတို့ကို အကုန်အစင်မှောက်လှဲ၍၊ ရုပ်တုဆင်းတုများကိုလည်း ရှင်းရှင်းဖြိုဖျက်ရမည်။ 25သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို ဝတ်ပြုရမည်။ သင်၏မုန့်ကိုလည်းကောင်း၊ ရေကိုလည်းကောင်း၊ ကောင်းချီးပေးတော်မူမည်။ အနာရောဂါကိုလည်း သင်၏အထဲက နုတ်ယူပယ်ရှားတော်မူမည်။ 26သင်၏ပြည်တွင် ကိုယ်ဝန်ပျက်သောသတ္တဝါ၊ မြုံသော သတ္တဝါနှင့် ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။ သင်၏အသက်တန်းကို ငါစုံလင်စေမည်။ 27ငါ့ကိုကြောက်တတ်သောသဘောကို သင့်ရှေ့သို့ငါစေလွှတ်၍၊ သင်ရောက်လေရာရာအရပ်၌ ခပ်သိမ်းသောလူမျိုးကို ငါဖျက်ဆီးမည်။ သင်၏ရန်သူအပေါင်းတို့ကို နောက်သို့လှည့်စေမည်။ 28ပျားတူများကိုလည်း သင့်ရှေ့သို့ငါစေလွှတ်၍၊ သူတို့သည် ဟိဝိလူ၊ ခါနနိလူ၊ ဟိတ္တိလူတို့ကို သင့်ရှေ့မှာနှင်ထုတ်ကြလိမ့်မည်။ 29ထိုလူများကို တစ်နှစ်ချင်းတွင် သင့်ရှေ့မှာငါမနှင်ထုတ်။ သို့ပြုလျှင် ပြည်သည် လူဆိတ်ညံ၍ သားရဲသည်သင့်တစ်ဖက်၌ များပြားလိမ့်မည်။ 30သင်သည်တိုးပွား၍ တစ်ပြည်လုံးကို ဝင်စားသည်တိုင်အောင်၊ သူတို့ကို သင့်ရှေ့မှာ ဖြည်းဖြည်းငါနှင်ထုတ်မည်။ 31သင့်နေရာနယ်အပိုင်းအခြားကို၊ ဧဒုံပင်လယ်မှသည် ဖိလိတ္တိပင်လယ်တိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ တောမှသည်မြစ်တိုင်အောင်လည်းကောင်း ငါမှတ်သားမည်။ ထိုအရပ်သားများကို သင့်လက်သို့ငါအပ်၍၊ သင်သည် နှင်ထုတ်ရလိမ့်မည်။ 32သူတို့နှင့်လည်းကောင်း၊ သူတို့ဘုရားများနှင့်လည်းကောင်း၊ သင်သည်မိတ်သဟာယမဖွဲ့ရ။ 33သင်သည် ငါ့ကိုပြစ်မှားစေခြင်းငှာ၊ သူတို့သည်ပြုမည်ကို စိုးရိမ်စရာရှိသောကြောင့်၊ သူတို့သည် သင့်ပြည်၌မနေရကြ။ သင်သည် သူတို့ဘုရားကိုဝတ်ပြုလျှင်၊ ထိမိ၍လဲစရာအကြောင်းအမှန် ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၂၃ (အနက်ဖွင့်)

၂၃:၁၂ တရားဓမ္မနှင့်ယှဉ်သောအခါ မှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်မပြောရ။ မိုးခါးရေသောက်၍ မမှန်သည့်ဘက်တွင် မရပ်တည်ရ။ သူဆင်းရဲသားကို ကြည့်၍ မျက်နှာသာ ပေးခြင်း၊ မျက်နှာလိုက်ခြင်းမပြုရ။ တရားသဖြင့် ရပ်တည်ပါ။ သင့်ရန်သူ၏ တိရစ္ဆာန်ဘေးဒုက္ခရောက်နေသည်ကို မမြင်ချင်ယောင် မဆောင်ရ။ သင်နှင့်မျက်နှာကြော မတည့်သူအား မတရားသဖြင့် မစီရင်ရ။ ဖိနှိပ်ခြင်းမပြုရ။ လယ်ယာလုပ်ကိုင်ရာတွင်လည်း ခုနှစ်နှစ်မြောက်တွင် လယ်ကိုအနားပေးရမည်။ ထိုနှစ်တွင် ပေါက်ရောက်သော အလေ့အကျပင်များသည် မရှိဆင်းရဲသားများအတွက် ချန်ထားရမည်။ ခုနှစ်မြောက်သောနေ့တွင်လည်း သခင့်နည်းတူ အစေခံကျွန်များ၊ အလုပ်သမားများနှင့် ခိုင်းဖတ်တိရစ္ဆာန်များကို အနားပေးရမည်။ ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်ချင်းစာတရားနှင့်ပြည့်ဝသော်လည်း ယနေ့မယုံကြည်သူများသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေကြသည်။

၂၃:၁၃၁၇ ယေဟောဝါဘုရားသခင်မှ လွဲ၍ အခြားဘုရားငယ်၊ ဘုရားမွှား၊ ရုပ်တု၊ ဆင်းတုများ မကိုးကွယ်ရ။ ထိုဘုရားတုများအကြောင်း မပြောရ။ ပရောဖက်များကဲ့သို့ လိုက်လုပ်ရမည်။ ယုဒများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ ပွဲတော်(၃)ခု ပြန်ဌာန်းထားသည် ()တဆေးမဲ့မုန့်ပွဲတော်။ ပဿခါပွဲတော် စတင်ကျင်းပပြီးနောက်ပိုင်းတွင် နှစ်စဉ်နှစ်အစ၌ ကျင်းပသည်။ မိမိတို့ အပြစ်ဒုစရိုက်များ ဆေးကြော သန့်စင်ခြင်းဖြစ်၍ အရေးကြီးသည်။ (အသီးအနှံသိမ်းပွဲ။ ပင်တေကုတ္တေနေ့နှင့် ရက်သတ္တပတ်များ၏ ပွဲတော်ဟုလည်းခေါ်သည်။ ခေတ်စကားအရဆိုလျှင် ကောက်သစ်စားပွဲဟု ဆိုနိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာသည့် ပင်တေကုတ္တေနေ့နှင့် အသင်းတော်စတင်ပုံဖော် ခြင်းဖြစ်သည်။ (ပြန်လည်စုစည်းသည့်ပွဲတော်။ တဲတော်ပွဲဟုလည်းခေါ်သည်။ အနှစ်တစ်ထောင်ကာလတွင် ဣသရေလလူမျိုး ဘေးမသီရမခ လုံခြုံစွာနေရကြောင်း လိုက်နာပြခြင်း သင်္ကေတဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်သော ယောက်ျားတိုင်း ထိုပွဲတွင် ပါဝင်ရသည်။ အခြားသူများမှာ မိမိ သဘောအတိုင်း သွားနိုင်ကြသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ယောသပ်သာမက မာရိနှင့် ယေရှုသူငယ်လည်း ယေရုရှလင်မြို့ ပဿခါပွဲတော်သို့ သွားကြကြောင်း (လု ၂:၄၁) တွေ့ရသည်။

၂၃:၁၈၁၉ တဆေးပါသောမုန့် (တဆေးသည်အပြစ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်)ကို ဘုရားသခင်အတွက် ပူဇော်သော ယဇ်ကောင်အသားနှင့် အတူတကွမစားရ။ မပတ်သက်စေရ။ ယဇ်ကောင်၏ အဆီသည် အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်သောကြောင့် နောက်တစ်နေ့ မိုးလင်းထိအောင် မထားရ။ မီးရှို့ပူဇော်ပစ်ရမည်။ အဦးသီးသောအသီးကို ဘုရားသခင်ထံပူဇော်ရမည်။ တိရစ္ဆာန် အသားကို သူ့မိခင်၏ နို့ရည်ဖြင့် မချက်ရ။ ထိုအပြုအမူသည် ဘာသာတရားမဲ့သူများကပြုလုပ်သည့်အလေ့အထဖြစ်သောကြောင့် ထိုသူများ၏ အပြုအမူများကို ရှုတ်ချသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း ယုဒလူမျိုးများက ကြပ်တည်းစွာ လိုက်နာကြသည်။ တိရစ္ဆာန်အသားများကိုနို့ထွက်ပစ္စည်းများနှင့်လည်း ရောမစားကြ။၂၂

၇။ အနိုင်အမှတ်လုယူခြင်း (၂၃:၂၀၃၃)

          ၂၃:၂၀၃၃ ဘုရားသခင်က ကောင်းကင်တမန် (အမှန်မှာ သူကိုယ်တိုင်) အား ဣသရေလတို့ရှေ့မှာ စေလွှတ်ပေးမည်ဟု ကတိတော်ပြုသည်။ ကန္တာရ ဖုန်းဆိုးတောမှ ခေါ်ထုတ်၍ ကတိတော်မြေသို့ ဦးဆောင်ခေါ်သွားမည်။ အကယ်၍ ဣသရေလတို့သည် ရုပ်တုဆင်းတုဘုရားတု ကိုးကွယ်ခြင်းကို စွန့်လွှတ်၍ ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို နားထောင်လျှင် ကြီးသောအမှုအရာများပြုပေဦးမည်။ နာခံခြင်းမရှိလျှင် ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုး သက်ရောက်မည့် အကြောင်းကို Henry က ဤသို့ရေးထားသည်။

ဦးစီးခေါင်းဆောင်ကောင်းစကား နာခံလျှင်အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ကြသော်လည်း၊ လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ ဆန့်ကျင်ဘက် နေရာ ရောက်သွားလျှင် လုပ်ငန်း လက်စပျောက်သွားသောကြောင့် တစ်ဝက်တစ်ပြတ်နှင့် ဖရိုဖရဲဖြစ်သွားကြသည်။ လမ်းခုလတ်တွင် စမ်းတဝါး လမ်းစပျောက်ကြသည်။၂၃

ကတိတော်မြေသည် ပင်လယ်နီမှ ဖိလိတ္တိ(မြေထဲပင်လယ်)၊ တော်စပ် (ခါနာန်ပြည်တောင်ပိုင်း နိဂတ်ပြည်မှ) မြစ်ကြီး (ဥဖရတ်မြစ်)နားထိ ကျယ်ပြန့်သည်။

ဒေသခံလူမျိုးကို မောင်းထုတ်ခိုင်းသည်ကို သတိပြုပါ။ သူတို့ အမူအကျင့်အတိုင်း လိုက်မနေရ။ သူတို့ရုပ်တု ဘုရားမကိုးကွယ်ရ။ ရောယှက်ထွေးတင်ခြင်းမပြုရ။ ခါနာန်သားတို့၏ ဆိုးညစ်သော အကျင့်ယုတ်များကို အတုမယူရ။ သို့သော်လည်း ဣသရေလများသည် ထိုတားမြစ်ချက်များကို ဖောက်ပြန်၍ ပလဲနံပသင့်ကြသည်။ ထိုအချက်သည် ဝိညာဉ်ရေးရာတွင် အရေးကြီးသော သင်ခန်းစာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ယုံကြည်သူများအား ရန်သူများအပေါ် အောင်မြင်ခြင်း တန်ခိုးအစွမ်းပေးထားပါသည်။ လောကလူသားများ၏ ဇာတိအသွေးအသားနှင့် မကောင်းဆိုးဝါးဘေးရန်များကို အနိုင်ယူနိုင်သည့် ယုံကြည်ခြင်း လက်နက်စွမ်း ပေးထားသည်။

အပိုဒ်ငယ် ၃၃ကို ၂ကော ၆:၁၄-၁၈ တွင်ထပ်မံယှဉ်ပြထားသည်။ ဘုရားသခင်လူများသည် ဇာတိအသွေးအသားနှင့် ကင်းရှင်းစွာ နေရသည်။ ဣသရေလတို့သည် ဤကတိတော်ကို နာခံရန် ပျက်ကွက်ကြသည်။ မကောင်းသောသူနှင့် ပေါင်းဖော်ခြင်းသည် ပျက်စီးခြင်းလမ်းပေါ်သို့ လျှောက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။