ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၂၁

ကျွန်နှင့်ဆိုင်သောပညတ်
(တရား၊ ၁၅:၁၂-၁၈)
1ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ စီရင်ရသော ဓမ္မသတ်ဟူမူကား၊ 2ဟေဗြဲအမျိုးဖြစ်သော ကျွန်ကိုဝယ်လျှင်၊ ခြောက်နှစ်သာအစေကျွန်ခံစေရမည်။ သတ္တမနှစ်ရောက်သော်၊ ကိုယ်ဖိုးကို မတောင်းဘဲလွှတ်ရမည်။ 3ကျွန်ခံစက တစ်ယောက်တည်းခံလျှင်၊ တစ်ယောက်တည်းထွက်ရမည်။ လင်မယားနှစ်ယောက်ခံလျှင်၊ မယားနှင့်တကွထွက်စေရမည်။ 4သို့မဟုတ် သခင်ပေးစားသောမယားရှိ၍ ထိုမယားသည် သားသမီးကိုဖွားမြင်လျှင်၊ မယားနှင့်သားသမီးတို့ကို သခင်ပိုင်ရမည်။ ကျွန်မူကား၊ တစ်ယောက်တည်းထွက်ရမည်။ 5သို့မဟုတ် ကျွန်က၊ ကျွန်တော်သခင်နှင့် မယားသားသမီးတို့ကို ကျွန်တော်ချစ်ပါ၏။ မထွက်မသွားလိုပါဟု အတည့်အလင်းပြောဆိုလျှင်၊ 6သခင်သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့လည်းကောင်း၊ အိမ်တံခါးတိုင်သို့လည်းကောင်း ဆောင်ယူ၍၊ နားရွက်ကို စူးဖြင့်ဖောက်ပြီးမှ၊ ထိုကျွန်သည် အစဉ်အမြဲကျွန်ခံရမည်။ဝတ်၊ ၂၅:၃၉-၄၆။
7အဘသည် သမီးကိုကျွန်ခံစေခြင်းငှာရောင်းလျှင် ထိုမိန်းမသည် ကျွန်ယောက်ျားကဲ့သို့ လွတ်ရသည်မဟုတ်။ 8သခင်သည် ထိုမိန်းမကို သိမ်းယူ၍မကြိုက်လျှင်၊ ရွေးစေခြင်းငှာ အခွင့်ပေးရမည်။ သူ့ကို လှည့်ဖြားမိသောကြောင့်၊ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့သို့ ရောင်းချပိုင်သောအခွင့်မရှိ။ 9မိမိသား၌ပေးစားလျှင်မူကား၊ သမီးကဲ့သို့ပြုစုရမည်။ 10အခြားမိန်းမကိုသိမ်းပြန်လျှင်၊ အရင်သိမ်းသော မိန်းမ၏အဝတ်အစားနှင့် မယားဝတ်ကိုမလျှော့ရ။ 11ထိုသုံးပါးကိုမပြုလျှင်၊ ကိုယ်ဖိုးကို မတောင်းဘဲလွှတ်ရမည်။
ထိခိုက်နာကျင်စေမှုဆိုင်ရာပညတ်
12လူကိုအသေသတ်သောသူသည် အသေသတ်ခြင်းကို အမှန်ခံရမည်။ဝတ်၊ ၂၄:၁၇။ 13အသေသတ်မည်အကြံမရှိဘဲ၊ သူ၏လက်၌ လူအသက်ကို ဘုရားသခင်အပ်တော်မူလျှင်၊ ပြေးရသောအရပ်ကို ငါခန့်ထားမည်။တော၊ ၃၅:၁၀-၃၄၊ တရား၊ ၁၉:၁-၁၃၊ ယောရှု၊ ၂၀:၁-၉။ 14အိမ်နီးချင်းကို သတ်မည်အကြံရှိ၍ အနိုင်တိုက်သောသူကိုကား၊ ငါ့ယဇ်ပလ္လင်၌ ခိုလှုံသော်လည်း၊ ဆွဲယူ၍သတ်ရမည်။ 15မိဘကိုအသေသတ်သောသူသည်၊ အသေသတ်ခြင်းကို အမှန်ခံရမည်။ 16လူကိုခိုးသောသူသည်၊ ရောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ သူ၏လက်၌ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ အသေသတ်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်။တရား၊ ၂၄:၇။ 17မိဘကိုကျိန်ဆဲသောသူသည် အသေသတ်ခြင်းကို အမှန်ခံရမည်။ဝတ်၊ ၂၀:၉၊ မ၊ ၁၅:၄၊ မာ၊ ၇:၁၀။ 18လူချင်းခိုက်ရန်ပြု၍ တစ်ယောက်သည် ကျောက်ခဲနှင့် ထုသည်ဖြစ်စေ၊ လက်သီးနှင့်ထိုးသည်ဖြစ်စေ၊ အရိုက်ခံရသောသူသည် မသေသော်လည်း၊ အိပ်ရာ၌ တုံးလုံးနေရလျှင်လည်းကောင်း၊ 19တစ်ဖန်ထ၍တောင်ဝှေးနှင့်သွားလျှင်လည်းကောင်း၊ ရိုက်သောသူကို အပြစ်လွှတ်ရမည်။ သို့ရာတွင် နာသောသူသည် အလုပ်ပျက်ရသည်အတွက်၊ အနာပျောက်စေခြင်းငှာ ကုသရသည်အတွက်၊ ငွေကိုလျော်ရမည်။ 20သခင်သည် ကျွန်ယောက်ျား၊ ကျွန်မိန်းမကိုတုတ်နှင့်ရိုက်၍ ထိုကျွန်သေလျှင်၊ သခင်သည် လေးသောဒဏ်ကိုခံရမည်။ 21သို့ရာတွင် ကျွန်သည် တစ်ရက်နှစ်ရက်နာ၍ မသေဘဲနေလျှင်၊ သခင်သည် ထိုကျွန်ကိုပိုင်သောကြောင့်၊ ဒဏ်နှင့်လွတ်ရမည်။
22လူချင်းခိုက်ရန်ပြုကြ၍၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမကို ထိခိုက်သဖြင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်၍ အခြားသောအနာမဖြစ်လျှင်၊ မိန်းမလင်စီရင်သည်အတိုင်း ဒဏ်ခံရမည်။ မင်းစီရင်သည်အတိုင်းလည်း ငွေကိုလျော်ရမည်။ 23အခြားသောအနာဖြစ်လျှင်၊ အသက်အတွက် အသက်ကိုလည်းကောင်း၊ 24မျက်စိအတွက် မျက်စိကိုလည်းကောင်း၊ သွားအတွက် သွားကိုလည်းကောင်း၊ လက်အတွက် လက်ကိုလည်းကောင်း၊ ခြေအတွက် ခြေကိုလည်းကောင်း၊ဝတ်၊ ၂၄:၁၉-၂၀၊ တရား၊ ၁၉:၂၁၊ မ၊ ၅:၃၈။ 25မီးလောင်ခြင်းအတွက် မီးလောင်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ရှနခြင်းအတွက် ရှနခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဒဏ်ချက်ရာအတွက် ဒဏ်ချက်ရာကိုလည်းကောင်း ခံရမည်။ 26သခင်သည် ကျွန်ယောက်ျား၊ ကျွန်မိန်းမ၏မျက်စိကို ပျက်အောင်ရိုက်လျှင်၊ မျက်စိပျက်သည်အတွက် လွှတ်ရမည်။ 27ထိုအတူ ကျွန်ယောက်ျား၊ ကျွန်မိန်းမ၏သွားကို ကျိုးအောင်ရိုက်လျှင်၊ သွားကျိုးသည်အတွက် လွှတ်ရမည်။
တိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်တို့၏တာဝန်
28နွားသည် လူယောက်ျား၊ မိန်းမကိုခွေ့၍ လူသေလျှင်၊ စင်စစ်ထိုနွားကို ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်၍သတ်ရမည်။ အသားကိုလည်း မစားရ။ နွားရှင်ကိုကား၊ အပြစ်လွှတ်ရမည်။ 29၎င်းနည်း နွားသည် အထက်ကခွေ့ဖူး၍၊ ခွေ့ကြောင်းကို နွားရှင်ကြားသိလျက် မချည်မနှောင်အလွတ်ထား၍၊ နွားသည် ယောက်ျား၊ မိန်းမကိုသတ်မိလျှင်၊ ထိုနွားကို ကျောက်ခဲနှင့် ပစ်သတ်ရမည်။ နွားရှင်ကိုလည်း အသေသတ်ရမည်။ 30သို့မဟုတ် ငွေလျော်စေဟုစီရင်လျှင်၊ စီရင်သည်အတိုင်း မိမိအသက်ရွေးရန် အဖိုးကိုလျော်ရမည်။ 31သူတစ်ပါး၏သားသမီးကို ခွေ့လျှင်၊ စီရင်သည်အတိုင်းခံရမည်။ 32ကျွန်ယောက်ျား၊ ကျွန်မိန်းမကိုခွေ့လျှင်မူကား၊ နွားရှင်သည် ကျွန်ရှင်အား ငွေအကျပ်သုံးဆယ်ကိုလျော်ရမည်။ နွားကိုလည်း ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်သတ်ရမည်။ 33လူသည် တွင်းကိုဖွင့်၍ ထားသည်ဖြစ်စေ၊ တွင်းကိုတူး၍ မပိတ်ဘဲထားသည်ဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါး၏မြင်း၊ နွားသည် ထိုတွင်း၌ကျလျှင်၊ 34တွင်းရှင်သည် မြင်း၊ နွားအဖိုးကိုလျော်၍ အသေကောင်ကိုယူရမည်။ 35အကြင်သူ၏နွားသည်၊ သူတစ်ပါး၏နွားကို အသေခွေ့လျှင်၊ နွားရှင်နှစ်ဦးတို့သည်၊ အသက်ရှင်သော နွားကိုရောင်း၍ အဖိုးကိုဝေယူရမည်။ သေသောနွားကိုလည်း ဝေယူရမည်။ 36၎င်းနည်း နွားသည် အထက်ကခွေ့ဖူးကြောင်းကို၊ နွားရှင်သိလျက်နှင့် မချည်မနှောင် အလွတ်ထားလျှင်၊ နွားသေကောင်ကို ကိုယ်တိုင်ယူရမည်။ ထိုနွားတစ်ကောင်အတွက် တစ်ကောင်ကိုအမှန်လျော်ရမည်။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၂၁ (အနက်ဖွင့်)

(အထွေထွေပညတ်ချက်များ (အခန်း ၂၁၂၄)

၁။ ကျေးကျွန်များ (၂၁:၁၁)

          ၂၁: ပညတ်တော်ဆယ်ပါးပြဌာန်းပေးပြီးနောက် ထိုပညတ်တော်နှင့် ဆက်နွယ်၍ အခြားအသေးဖွဲ ပညတ်ချက်များကိုလည်း ထုတ်ပြန်သည်။

ဟေဗြဲလူသည် အကြွေးမဆပ်နိုင်လျှင်၊ ခိုးရာဖမ်းမိလျှင်သို့မဟုတ် ကျွန်မိဘမှ မွေးဖွားလျှင်ကျွန်ခံရသည်။ သို့သော် ခြောက်နှစ်သာ ကျွန်ခံရသည်။ ခုနှစ်နှစ်မြောက်တွင် ကျွန်ဘဝမှ အလိုလိုလွတ်မြောက်သည်။ ကျွန်ဘဝတွင် ယူသောမိန်းမသည် လင်သားထောင်မှလွတ်သောအခါ လိုက်ပါကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ သို့သော် ကျွန်ပိုင်ရှင်ပေးစားသော မိန်းမဖြစ်လျှင် ကျွန်ဘဝမှ မိမိလွတ်မြောက်သောအခါ သားမယားများအား ကျွန်ပိုင်ရှင်က ပိုင်ဆိုင်သည်။ အကယ်၍ သားမယားကို မထားပစ်နိုင်ခဲ့လျှင် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌၎င်း၊ အိမ်တိုင်သို့၎င်း မိမိနားရွက်ကို စူးဖြင့်ဖောက်၍ တစ်သက်လုံး ဆက်လက်ကျွန်ခံနိုင်သည်။ ကျွန်အမှတ်အသား ခံယူခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအပြုအမူသည် ခရစ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်တူသည်။ ခရစ်တော်ဘုရားသည် လောကလူသားများကို ဥပေက္ခာမပြုရက်သဖြင့် ကိုယ်လွတ်မရုန်းထွက်ဘဲ ကရာနီကားတိုင်ပေါ်တွင် သံမှိုနှက်၍ အသေခံခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် မိမိသဘောဆန္ဒအရ ကျွန်ခံခဲ့သည်ဟု Bishop Moule ဤသို့ဆိုသည်။

အို – အရှင် အကျွန်ုပ်ကို ထွက်ရာလမ်းသို့ဆောင်တော်မူပါ။ ကိုယ်တော်၏ အသံတော်ကြားမဝနိုင်ပါ။ ကိုယ်တော်၏ ကတိတော်သည် လွတ်လပ်ပြေလွင့်ပါသည်။ အထံတော်တွင် ခိုလှုံကိုးစား၊ နားဆင်ပါရစေ။၂၁

          ၂၁:၁၁ အကယ်၍ သခင်ကမိန်းမအဖြစ်၎င်း၊ မယားငယ်အဖြစ်၎င်း၊ သိမ်းပိုက်ခြင်းခံရလျှင် ကျွန်မသည် (၇)နှစ်ပြည့်လျှင်လည်း လွတ်မြောက်ခွင့်မရှိ။ သခင်က မသိမ်းပိုက်လိုတော့လျှင် မိမိကိုယ်ကို ရွေးယူပြီးသားဖြစ်သွားသည်။ ကျွန်ပိုင်ရှင်ကလည်း အခြားသူများ လက်ထဲသို့ မရောင်းရ။ ချွေးမတော်စပ် လိုလျှင်ကား ချွေးမကဲ့သို့ ချေငံစွာ ဆက်ဆံရမည်။ အကယ်၍ ကျွန်ပိုင်ရှင်သည် နောက်မိန်းမယူလျှင် ပထမမိန်းမ ကျွန်မအား မယားအခွင့်အရေး မလျှော့စေရ။ အကယ်၍ မယားအဖြစ် သဘောမထားနိုင်လျှင် ကျွန်ရွေးခပေးစရာ မလိုဘဲ၊ မယားနှင့် ကျွန်အဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ခွင့်ရှိသည်။ ဤကျမ်းချက်များသည် ကျေးကျွန်ဘဝကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း မဟုတ်ပါ။ ကျွန်များ၏ လူ့အခွင့်အရေးကို ပြဌာန်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။

၂။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း (၂၁:၁၂၃၆)

          ၂၀:၁၂၁၄ သူ့အသက်သတ်သူသည် သေဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရမည်ဟု အပိုဒ်ငယ်(၁၂)တွင် ပြဌာန်းထားသည်။ လူသေစေလျှင် ဘုရားသခင်ထံသို့ ပြေးဝင်ခိုလှုံခွင့်ရှိသည်။ သို့မဟုတ် ဘေးမဲ့မြို့သို့ ခိုလှုံခွင့်ရှိသည်။ သို့သော် တမင်တကာကြံစည်၍ လူသတ်သူသည် ပြေးခိုခွင့်မရှိ။ ပြေးခိုလျှင်လည်း ဆွဲထုတ်တရား စီရင်ခြင်းခံရမည်။

၂၁:၁၅၁၇ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ မိဘကို သေစေသူသည် လွတ်မြောက်ခွင့်မရှိ။ သေဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရမည်။ ပြန်ပေးဆွဲခြင်း၊ ကျိန်ဆဲခြင်းသည်လည်း အကြုံးဝင်သည်။

၂၁:၁၈၁၉ အချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား၍ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိစေလျှင် ဆေးဖိုးဝါးခပေးရမည်။ အလုပ်မလုပ်နိုင်သောနေ့ရက်များအတွက်ဝင်ငွေပေးလျှော်ရမည်။

၂၁:၂၀၂၁ ကျွန်ပိုင်ရှင်သည် မိမိကျေးကျွန်အား အပြစ်ဒဏ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်း သတ်ပိုင်ခွင့်မရှိ။ အကယ်၍ ခြေလွန်လက်လွန်ဖြစ်၍ သေဆုံးလျှင် ကျွန်ပိုင်ရှင်တွင် အပြစ်ရှိသည်။ ချက်ချင်းမသေဘဲ၊ တစ်ရက် နှစ်ရက်မှ သေလျှင် အပြစ်မရှိ။ သို့သော် ငွေကြေးပေးလျှော်ရမည်။

          ၂၁:၂၂ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမနှင့် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား၍ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျလျှင်ကိုယ်ဝန်သည် ယောက်ျား တောင်းဆိုသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။ ထို့အပြင် တရားသူကြီးစီရင်သည့်အတိုင်းလည်း ပေးလျော်ရမည်။

          ၂၁:၂၃၂၅ သာမန်အားဖြင့် အသက်အစားအသက်၊ မျက်လုံးအစားမျက်လုံး၊ သွားအစားသွား ပေးလျော်ရမည်။ လက်တွေ့တွင်မူ လူသတ်မှုမှ လွဲ၍ အခြားအမှုကိစ္စများသည် ဒဏ်ကြေးပေးလျော်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်သည် (တော ၃၅:၃၁ ကိုကြည့်)။

၂၁:၂၆၃၆ အကယ်၍ ကျွန် အား မျက်စိ သို့မဟုတ် သွား ဆုံးရှုံးစေလျှင် ကျွန်ဘဝမှ လွှတ်ပေးရမည်။ လူကိုဝှေ့တတ်သော ကျွဲနွားသည်အသတ်ခံရမည်။ သူ့အသားကိုလည်းမစားရ။ မိမိကျွဲနွားလူဝှေ့တတ်ကြောင်း သိလျက်နှင့် မထိန်းကျောင်းဘဲ လူကိုဝှေ့သတ်စေလျှင် ထိုကျွဲနွားနှင့်တကွ ပိုင်ရှင်ကိုလည်း ခဲဖြင့်ပေါက်သတ်ရမည်။ သားဖြစ်စေသမီးဖြစ်စေသေစေလျှင် လျော်ကြေးအတူတူဖြစ်သည်။ ကျွန်ကိုဝှေ့သတ်လျှင်မူကား ငွေကျပ် သုံးဆယ် ပေးလျော်ရမည်။ ဝှေ့သော ကျွဲနွားကိုမူကား ခဲဖြင့်ပေါက်သတ်ရမည်။ မှတ်ထားပါ။ ယုဒရှကာရုဒ်သည် သခင်ယေရှုအား ကျွန်တစ်ယောက်၏ အသက်တန်ဖိုးဖြင့် ရောင်းစားခဲ့သည်။ မိမိကျင်းကို နမော်နမဲ့ မပိတ်ထားမှုကြောင့် တိရစ္ဆာန်ကျသေလျှင် တိရစ္ဆာန်တန်ဖိုး ပေးလျော်၍ အသားကိုယူရမည်။ မိမိတိရစ္ဆာန်က အခြားသူ၏ တိရစ္ဆာန်အား ဝှေ့သတ်လျှင် နှစ်ကောင်စလုံး တန်ဖိုးကို တစ်ယောက်တစ်ဝက်စီခွဲဝေယူရမည်။ မိမိတိရိစ္ဆာန်ဝှေ့တတ်ကြောင်း သိလျက်နှင့် မထိန်းကျောင်းဘဲ လွှတ်ထား၍ အခြားသူများ၏ တိရစ္ဆာန်ကို ဝှေ့သတ်လျှင် တန်ရာတန်ကြေးပေးလျော်၍ အသေကောင်ကို ရယူနိုင်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။